Naar een andere basis? G Onschuld op schoolschoenen B Saoeclie-Arabië houdt meer dan een half miljoen onvrijen TV-interviews als inquisitie drtüDsoie Verrassend goed. RADIO EN T.V. Kadar nauwer met Moskou verbonden „Awardity" vlot met X hulp van „Zeeleeuw" Roofovervallen op boerenleenbanken in Brecla berecht doeriméérmet door JOSEPHINE TEY Vrijdag 29 maart ÏVS7 E gang van zaken in de Tweede Kamer bij de bestedingibeper- I king, de dappere hoofdartikelen van de beer Bruins Slot in Trouw en sommige politieke verschijnselen van de laatste lijd doen eens -te jiteer twijfel rijzen aan de duurzaamheid van:de"huidige staat kundige constellatie in Nederland. -Nu is het kabinet, dat vorig jaar uit de moeizame en langgerekte crisis te voorschijn kwam, meteen al door tal van bladen ais een noodoplossing bestempeld; maar het zwakke punt van deze opvatting was. dat het alternatief zich niet zo duidelijk aftekende. Gegeven de aard der tegenstellingen zou dat enkel een regering zonder socialisten kunnen zijn; een mogelijkheid, die op papier wel viel uit te werken, imaar .in de praktijk niet veel kansen maakte door de bezwaren der C.H.U. tegen een herstel der christelijke coalitie en de vrees van de K.V.P. yoor het odium, in onsociaal vaarwater terecht te zijn gekomen. Zoals ^de: dingen thans echter lopen, begint het er op te lijken dat te eniger tijd een kortsluiting niet kan uitblijven. Het alternatief is. nog steeds liïct gevonden; maar het is nu eenmaal de eigenschap van een staatkun dige ontwikkeling, dat ze het opdringt aan degenen, die zich bij de be staande situatie niet wensen neer te leggen, zonder precies te zi$n. hoe het anders zou kunnen. Alen. ontwaart de laatste tijd het beeld, dat de a.r.-fractie in de Tweede Kamer fungeert als een stoottroep tegen de; regering, daarbij gesteund döor de K.V.P. tot het punt, waarop het kabinet nog net niet heengaat. Dc risico's van dit bedrijf zijn duidelijk. Het komt neer op een trekken naar rechts, waar de socialisten op een bepaald ogenblik genoeg van moeten krijgen. En het kan haast niet anders of hij een zo ontstane crisis moet er iels duideïijkers uit de formatiemolen komen dan vo- rig jaar. OP het ogenblik is de verwarring nog- groot genoeg. De aandacht .-■mag er op worden gevestigd, dat de?Jijn,die .blijkt uit de reeds genoemde dappere hoofdartikelen in Trouwniet geheel «vér- eenkomt met die. welke de a-r. ministers steeds hebben gevolgd. Het kan zo worden gesteld, dat de heren Bruins Slot en Zijlstra het op een aantal punten niet. eens zijn; Eerstgenoemde vertoont in steeds ster kere mate de neiging, althans ten dele terug te vallen in de geest en de stijl van Colijn; laatstgenoemde, meer econoorö dan politicus en trou wens ook practicus meer dan strateeg, behoort geheel tot de na-oorlogse sociaal-economische school.; Nu liggen de tegenstellingen overigens niet geheel in het zakelijke vlak. Er is stellig ook bij'de heer Bruins Slot en sommige anderen een duidelijk gebrek aan geestdrift over "het meteaoraehtig ten tonele ver schijnen van de heerZijlstra, eris geraaktheid gebleven over de gang van zaken bij de formatiepoging van de heer De Gaay Fortman en er' is het onbetwistbare feit, dat, welke bekwaamheden de heer Zijlstra ook' bezit, hij als lijsttrekker bij de verkiezingen van 1956 geen succes ia gebTeken. Al met al betreft bet hier onenigheid van de soort, welke men 1 pleegt aan te treffen in groeperingen, die het niet voor de wind gaat. Deze psychologische factor dient in acht te worden genomen bij de'i beoordeling .van wat zich titans in a.r.-kring afspeelt. Zo gezien is het ook'niet moeilijk de dapperheid van de heer Bruins Slot in de Kamer1 en in zijn krant te herkennen als een maskering van de moeilijkheden 1 waarmee men zit. Het neemt niet weg, dat een koers niet willekeurig i kan worden gekozen en prijsgegeven. De rich ting-Bruins Slot, zoals die' rich nu aftekent, is daarom wel meer dan een bevlieging. Aten ziet er klaarblijkelijk ook perspectief in, nadat de sociale periode uit partij- oogpunt zulke slechte resultaten heeft opgeleverd. ZO gaan de gebeurtenissen hun gang, waarbij het de aandacht 1 trekt dat wie ze in de hand houdt, niet de heer Zijlstra. Het! fulmineren en ageren tegen het staatssocialisme", voor&htig ge- EfrfefcS;-,.» slavenbinnen. ™as ILSPÏi wPw» steund door de K.V.P. en met kennelijk genoegen geëxploiteerd j Sommige ervaringen gijn zo fantas^ JÖAMjmr Aj*«l ef Jond door de V.V.0., kan, wij herhalen, niet ronder gevolgen ilijven. wanneer.! tiscli, dat men. nyn oren nauwelijks «iJMsraam d« een. suan me Tjn er geen bezinning optreedt Anders gezegd, het moet eenmaal mislopen. had te ontkomen, door de prins in En \v;at danf Ue K.y.F. regeert ongaarne zooder de P.v.d,A. en de - C.H.Ü. voelt niet voor lariigkeer naar de coalitie, maar deze partijen kunnen wikken, het zijn de heren Bruins Slot en de zijnen, die beschik ken met de moed. welke gevoeglijk die van de wanhoop kan worden genoemd. En dan moet worden vastgesteld, dat regeren zonder de P.v.d.A. 'in Nederland zqcr wel mogelijk is. En wat nog belangrijker is, in het f beeld der Huidige verhoudingen in de Tweede Kamer is een nieuwe brede basis: van confessionele partijen en V.V.D. eigenlijk meer voor de band liggend dan één met de P.v.dlA. en zonder de V.V.D. Wij propageren een zodanige ontwikkeling niet; wij geloven alleen, dat ze onvermijdelijk is, wanneer het doorgaat op de huidige wijze. Politiek is een volkomen menselijk bedrijf, dat toch luistert naar be- bepaalde natuurwetten", hetgeen betekent dat ze. wel eens tot andere consequenties noodzèakt dan men bedoelt of gaarne riet.. een vrachtwagen geladen en naar een vunzig hok gebracht. Spoedig werd het hem du id cl ij k.d at hij ,;van de hand" werd gedaan. Metlotgeno- ..ter», "zówël mannen als vrouwen, wachtte hij op een koper. Af en toe kwamen er Arabieren binnen, die op gedempte toon onderhandelden. Awad zon op een mogelijkheid uit het. trieste oord te. ontsnappen. Hij vroeg toestèmming op de drempel van de deur een sigaret te roken. Het werd toegestaan. Op een gegeven ogenblik zag hij zijn kans schoon en nam de benen. Met de angst ieder ogenblik gegrepen te kunnen wor den, vluchtte hij naar de Franse am bassade. Daar kon men niets voor hem doen. Ten einde raad hij dreigde van honger om te komen meldde hij zich bij prins Abdullah, die hem weer in genade bij zijn „be zit". voegde. Awad had het denkbeeld als vrij man naar. zrfjn. geboorteland terug te keren echter geenszins uit zijn hoofd gezet. Een oude vriend die hij. onver wacht ontmoette, hielp hem als ver stekeling op een schip met bestem ming Afrika.:Straatarm, maar ais een vrije neger, keerde hij in- Nigeria terug. Tegen Mohammed Ali diende hij onmiddellijk een klacht in. Deze, die er van op de hoogte was dat het Franse bestuur alles doet om de sla venhandel de kop in te drukkenf ver trok met de noorderzon. 'Pogingen om hem te achterhalen mislukten. Het relaas van Awad el Joud heb ben wij met opzet sober gehouden. Het heeft weinig zin in te gaan op de mensonterende details van het Ie- CharlesWilton Wood Greeiiidge, se- i cretari* van de Britse Anti-Slavery/So-' ciety cn lid van het comité der V.N.1 teren slavernij voert een onafgebroken 1 strijd tegen de slavernij zoals die heden' ten dage nog steeds bestaat. ven van een slaaf of slavin. Maar u kunt uw fantasie dc vrije teugel la ten, zonder de waarheid geweld aan te doen.- Morgen; Levende koopwaar wordt in pak kisten naar bestemming gestuurd. TJjrv nmital «Tnve-n in He irnliL Dit is het type van de nog steeds' *S2f" niet uitgestorven Arabische sl.v.nbaler, v. wer e ld ■mo^ly k te chat- d{0 Ke€n kwaa.d vermoedende dorpen in ten. Charles Vf. Greemdge, secretaris Afrika met zijn kameelniiters overvalt van de Britse Anti-Slavery Socie- om de menselijke buit voor grof geld i ty, schat het aantal op meer dan een of voor wapens door te verkopen half miljoen. In kringen van de Ver- gewetenloze handelaren, die voor ver enigde Naties is echter het dubbele der transport aragen (Advertentie I.M.) Sigaren fn Iedere prijsklasse supe rieur, maar zeker moet U eens proberen: Festival Albany Sigaartjes (20 it..la blik) Inderdaad: nu meer dan ooit in geur., in Meur., in tmaak! 20 Ct »7act ï-f ET televisie-interview is een f J kunst apart, dat weten ook de Nederlandse kijkers. Al te vaak ver zandden vraaggesprekken voor de camera's in opsommingen van al gemeenheden. In de Verenigde Sta ten houden ze daar niet van. Er is in Amerika een nieuwe school van interviewers ontstaan, die terug grijpt naar de tijd vap de inquisitie. Het gaat er niet om, de mensen be- alleen dc zwevende tapijtjes nog ont breken. De meeste slaven die op de mark ten van Saoedi-Arabië van hand tot hand gaan, zijn in- afgelegen Afri kaanse dorpen geroofd, of eenvoudig van een. feodaal .stamhoofd gekocht. Ook komt het veel voor; dat moham medaanse pelgrims die Mekka' bé- zoeken. hun. negerbedienden daar verkopen om de kosten van de reis te dekken. In déze gevallen zijn de be dienden dus domweg reis-cheques, die onderweg hun rente in de vorm van diensten ruimschoots opbrengen. Aan de hand van verklaringen van een ontsnapte jonge slaaf, zullèn. wij dit artikel verder wijden aan deze laatste schandalige praktijken. De jonge neger, zijn naam is Awgd el Joud, vertelde zijn ervaringen aan een Franse zendeling, die er een rap port over opstelde. Dit rapport is onder andere gepubliceerd door de, Anti-Slavery" Society. Awad werd in Frans Nigeria, zijn geboorteland, in dienst genomen bij een aanzienlijke muzelman. Moham med Ali. In 1949 besloot deze man met zijn gezin en enige bedienden een pelgrimstocht naar Mekka tc maken. De reis. dwars door Afrika, duurde ongeveer een jaar. In Mekka vestigde Mohammed Ali zich in af wachting van de grote bedevaart van 1850. Na dit religieuze hoogtepunt dacht Awad spoedig de terugreis met zijn meester te aanvaarden. Maar dit liep anders uit. Mohammed Ali had voor de lange terugreis geld nodig en verschafte zich dit, door enige van zijn bedien den aan rijke Arabieren te verkwan selen. Awad werd eigendom van prins Abdallah Feisal, gouverneur van de stad Djeddah. Hij werd in de particuliere lijfwacht van de prins X^A A w - •-*. 2- e' J' Zangtoekkende dingen te laten ver tellen. Nee, de knapste interviewers zijn degenen, die de geïnterviewden lekker in het nauw kunnen drijven. Vorige week hebben de grootmees ters in deze kunst, de voor de Ame rican Broadcasting Corporation tABC) werken de broers .Tex en Jinx Mc Crary, de be faamde neger zangeres Éar- thi Kilt die on langs bij Nehroe op bezoek is geweest, onder handen genomen. Een vraag van Tex:. „Nehroe is 'weduwnaar1 "en tweemaal zo oud als u. Hij is veeleisend en van een an der ras. Zoudt u met hem willen trouwen?" - Het antwoord van Eartha: „Dat is een heel domme vraag. Natuurlijk zou ik het doen. ais ik dacht van hem te kunnen houden. Maar een van ons beiden zou dan naar d-e achtergrond moeten verdwijnen." Zonder blikken of blozen vervolg de Tex: „Zou u met een bleekgezicht willen trouwen?" Het onverschrokken antwoord van de zangeres:. „Ja, als ik van hem hield." De show van de Crary's, die nu i vijf weken oud is, valt meer op door de gestelde vragen dan door de ge- MOSKOU. Janos Kadar, de Hongaarse premier, heeft donder dagavond in Moskou aan liét-slbt van de besprekingen van de Hon gaarse en Russische leiders een overeenkomst getekend, .waarbij Hongarije nog nauwer aan de Sow- jet-XJnie wordt verhonden.datt voor heen, Geen enkele belofte over te rugtrekkingvan de Russische troe pen: uit; Hongarije komt in deze overeenkomstvoor.:; x" ..ïii een redevoering;* die -Ka dar op het. Kremlin'heeft, gehouden ...zei hij !"ohder meer, dat'hij het ontstaan van de revolutie toeschreef aan de „zachtmoedige" politiek"vanvoor heen. In de toekomst zal. er sprake zijn van: „straffe; discipline". De. 'minister van Staat' Marosan zei donderdag vin Boedapest dat Hongarije rijn grenzen versterkt met hét óbg op de vijandige hou ding: van Oostenrijk. VDe communistische'regering van Hongarije heeft verklaard, dat rij hetrecht zal opeisen'invloed uit te" oefenen op' de benoeming ..van rooms-katholieke geestelijken, zelfs in parochies van kleine steden. ROTTERDAM Het' Engelse tankscheepje „Awardity", dat eer gisteren in het.Gat van Aukes aan de grond is gelopen, is gistermiddag vlot gebracht. Het bereingsvaartuig „Zeeleeuw" van Van den Tak's Bergingsmaat schappij heeft hulp verleend. BREDA. De rechtbank heeft gis teren uitspraak gedaan in de zaak tegen de drie overvallers van boeren leenbanken in Blest-Houtakker, Wijk en YVUk-en-Aalburg. De Rotterdammer B. H. werd ver oordeeld tot vier jaar gevangenisstraf met aftrek en een voorwaardelijke terbeschikkingstelling van de rege ring. De Pool A. S. uit Breda kreeg twee jaar met aftrek. De Bredanaar P. S. kreeg vfjt jaar mét aftrek en terbeschikkingstelling van de rege ring. geven antwoorden, aldus het week blad „Time". Aan een jonge actrice werd o.a. gevraagd: „Bent u jaloers op Marilyn Monroe? Droomt u in kleuren? Bent u jaloers op de vroe gere vriendinnetjes, van uw man?" Het standpunt van Tex Crary: „We trachten alleen mensen te kwetsen, die in staat zijn zich te verdedigen." Echt een geruststelling, v DE Hengelose verkeersbrigadler- tjes gaan op 4 april voor de NCRV-actle „Goed Zo" werken. Z-ü hope«, dat brigadlertle» uit het bcle land hun voorbeeld zullen volgen; Van elk "kind dat onder bescherming v*n een brigadiertje dc rijweg oversteekt, zal een cent uit de spaarpot worden gevraagd. t' - OP.Hilversum II kunt u vanavond (9—10.15) luisteren naar een concert door het Radio Philharmó- niseh Orkest, dat onder leiding van Bernhard Haitink met medewerking van het Groot Omroepkoor en enkele solisten, het dramatisch oratorium „La danse des morts" van Ronegger uitvoert. In de reeksinterviews niet .^Mensen zoals wij" spreekt S, de ries Jr. (0.25—10,10, Hilversum I) met maatschappelijke werk(st)ers. De NTS relay eert morgenmiddag (1.15 2 uur) de reportage van de vermaar de boafrace OxfordCambridge, .(Advertentie LM.) ...tn dit zijn de negerdorpen in het donkere werelddeel, oorden van vrede en geluk, oorden van wanhoop en ver woesting, wanneer de slavenhalers er een onwelkom bezoek gebracht heb ben. eigen persoon werd doodgeslagen. Na enkele jaren werd hij plotseling zonder enige kennisgeving vooraf, op LAM nijbhrtö KIJKEN nf$5CHlEJi «Ham -*6*1 VAND&6CHAT. EEn LOSSE srtÊN KAfdEP „_J5. Het valt niet mee om de huid van het scheepswrak open te snijden, want de amateur duikers moeten met zware snijbranders onder water werken Het werk vordert echter gestadig. De duikers lossen elkaar af cn zo langzamerhand krijgen ze ook wel de nodige routine. Maar wan neer een stuk van de huid is verwijderd, komt een deel van de graanlading naar buiten, waar door het water troebel wordt. De duikers zijn dan ook genoodzaakt af. en toe hun werk te onderbreken tot er weer voldoende-licht is om het karwei voort te zetten. Het rottende graan drijft naar de oppervlakte en verspreidt daar een afschuwelijke stank. Maar dat moeten Ralph, Gloria en Rob maar voor lief nemen; spoedig zul len ze toch resultaten kunnen boeken. „Kent u een zekere Bernard Chad- wick?" Ze was ineens op haar hoede, Het deed Robert denken aan de houding van een roofdier; dat ontspannen had liggen slapen: en plotseling een en al aandacht was bu een bepaald geluid. „Nee." Haar stem was kleurloos, ongeïnteresseerd. „Hij is dus geen vriend van u?" „Nee".- „U hebt dus niet met hem in een hotcl_ tc Kopenhagengewoond?" „Néc," „Hebt u met iemand anders in Ko penhagen gelogeerd?" „Nee, ik ben nooit in. het buiten land geweest," „Als Ik dus zou 'zeggen dat u die weken niet op de vlieringvan de Franchise hebt doorgebracht, maar in een hotel in Kopenhagen/zou ik me vergissen? „U zou zich vergissén, jai" „Dank u." De Officier van Justitie stond op om zich opnieuw op de hoogte te stellen. „Juffrouw Kane." zei hU, „u fient met de auto bij de Franchise aange komen?" „Ja." ,.En die auto reed. volgens uw ver klaring, tot voor het huis. Ge2ien de duisternis die u beschrijft, moeten de lampen van de wagon aan zijn geweest, waardoor niet alleen de op rijlaan, maar ook de rest van de omgeving voor een groot deel ver licht was. denk ik," „Ja." viel ae hem in de rede, „na tuurlijk. Ik moot die cirkel ioen ge zien .hebben. Ik wist ook. wel, dat ik die splitsing had gezien. Natuur lijk." Ze keek even naar Kevin op een manier die Robert deed denken aan het moment toen ze de koffers aan wees. die eerste dag bij de Sharpe's. Als ze wist wat Kevin voor haar In petto had. zou deze overwinning haar niet veel vreugde- geven, dacht hij. Ze werd opgevolgd door Rose, die eo» nieuwe jurk en. een nieuwe hoed voor de gelegenheid had gekocht. De Jurk was rood én de hoed rose en ze zag er nog weerzinwekkender uit dan dc vorige keer. Haar woor den vonden weinig weerklank én toen Kevin suggereerde dat ze hele maal niet opgezegd had. maar ont slagen was, weerspiegelden alle ge zichten een uitdrukking van; „Dat is het dtls," Verder maakte hij het haar overigens niet lastig. Hij wacht te liever op haar handlangster. De arme Gladys zag er nog onge lukkiger uit dan in Milford. De to ga's en pruiken imponeerden haar enorm. Politic-uniformen vond ze al eng, maar hierbij vergeleken, Schenen ze haar bijna vertrouwd. In Milford mocht ze dan bang zijn ge weest, hier was ze panisch. - Iedereen smult van gebakken kaasboierhammen Robert zag hoe Kevin haar een ogenblik nadenkend opnam. Hij wist, dat hij zou besluiten de roi van beschermer'te spelen, nog voor hij een woord had gesproken. Het was gewoon onfatsoenlijk, de tqderheid die. Kevin in zijnxstem kon leggen, dacht Robert grinnikend. ZQn z«ehle, rustige zinnen stelden haar op haar gemak. Zc luisterde èn begon zich zichtbaar te ontspannen. Robert ?,ag hoe haar kleine, magere handen die zenuwachtig gewriemeld hadden, stil werden. Zelfs haar ant woorden waren duidelijk. Hier, voelde zé, stond een vriend, „Zo Gladys, ik zou je xvillen vra gen of je hier "graag bent gekomen van daag otn tegen de dames van de Franchise te getuigen." „Nee, o nee, - ik kwam helemasl niet graag." „Maar je deed het toch," zei hij. niet beschuldigend, maar als ken nisgeving. „Ja," zei ze beschaamd. „Waarom? Vond je dat het jc plicht was?" „Nee, -dat niet." „Heeft iemand je er misschien toe gedwongen?" Robert zag de onmiddellijke reac tie van de-rechter, maar Kevin had 't uit z'ïi ooghoek ook opgemerkt. „Kon iemand jc ergens mee drei gen?" vervolgde hij snel en toen do rechter bleef zwijgen: „Héöft'iemand gezegd: je moet "dat en dat vertellen, anders zal ik- een boekje over je opendoen?" Ze keek half hoopvol, half ang stig. ,.Ik weet 't niet," zei ze toon ntsar- ,.Zie je Gladys, als dat het geval is, als je leugens hebt verteld, om dat je gedreigd werd. dan kunnen ze je er niet voor straffen» begrijp je?" Dit was kennelijk iets nieuws vocu' haar. „Het Hof. Gladys, alle mensen die je hier Ziet. zijn bezig de waarheid te ontdekken over iets. En de rech ter zou heel streng zün tegen iemand die jou had gedwongen hier leugens te vertellen. Bovendien staat er een erge straf op als je dc eed hebt af gelegd en dan niet de waarheid zegt, Maar als je gedwongen - bént. wordt de persoon die jou gedreigd heeft, het meeste gestraft. Begrijp Jc dat?" „Ja," fluisterde ze. (Wordt vervolgd)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1957 | | pagina 1