Ruimtelijke spreiding in vakantietijd onvoldoende Bijna twee miljoen Britten staken Perzische bandiet doodt Amerikaanse Onschuld op schoolschoenen Arbeiders in vakantie meestal niet uit Sein Nijveen in populaire Amerikaanse tv-show Lentemaand: warmste maart sedert 1706 door FRANK GODWjm ene m Gevang' Breda ontsnapt Intensieve jacht Smokkel-proces in Egypte op rovers Proces-Montesi Oom van Wilma wijzigt zijn verklaringen Èonden bepalen morgen hun houding Reddingsvlotten voor vroegere rampgebieden „Times" heeft rouivstreep TANDARTSEN blijven bij hun besluit Onbehagen bij conservatieven SPROETJE SPARKS JOSEPHINE TEY Tvlaandag 1 april 1957 •accommodatie in vakantiehuizencn kam peercentra heer C. de Boer, voorzitter van j het I.v.A.O. brak een lans voor uit breiding van het aantal vakantie- I dagen voor dp werkende jeugd be- i neden de achttien jaar De penning- i meester van het N.V.V., de heer II. j Visser, vestigde tenslotte de aandacht i op het tekort aan geschoolde leiding, gevende krachten bij het kampeer- Van een onzer verslaggevers) iS.de «P^d-HoUand over- werk e!1 ae vaM„,iebWedi„ïvïnde belast. an de 4.4 miljoen Nederlanders, die in 1954 op vakantie I Je»g-i in het algemeen, gingen, trok 33 procent naar de badplaatsen in Noord- en Zuid- Holland en verder naar 't Gooi, naar de Veluwe en naar de Utrechtse. Heuvelrug. Slechts 13 procent van het totaal aantal vakantiegangers was in Limburg, Brabant of het oosten van het land. Deze cijfers tonen duidelijk aan dat de ruimtelijke spreiding nog veel te wensen overlaat en dat bepaalde gebieden j van ons land gemakkelijker en goedkoper bereikbaar moeten zijn dan thans het geval is." Aldus dr. A. C. J, de Vrankrijker tijdens een inleiding, die hij zaterdag op het door het N.V.V, en het Insti tuut voor Arbeiders Ontwikkeling georganiseerde congres „Mensen en hectares" hield. Op deze bijeen komst in Esplanade werd de recrea tie in de ruimste zin door vijf spre kers belicht. Cr. De Vrankrijker meende dat nog velen door de hoge reiskosten er van worden weerhouden er met de vakantie op uit te trekken. Twee derde deel van de bevolkingsgroep, die door het Centraal Bureau voor de Statistiek met .«arbeiders" wordt aan geduid, brengt de vakantie in eigen woonplaats door, Een vijfde deel van de vakantiegangers gaat over de grens; dat is een tiende deel van de Nederlandse bevolking. Bij op pervlakkige beschouwing 2ijn deze cijfers zelfs nog iets te rooskleurig, want veel vakantiegangers die naar het buitenland trekken, wonen in de grensstreek. De afstanden, die zij af leggen zijn klein. Het aantal perso nen uit de inkomensgroepen van meer dan vijfduizend gulden 's jaars overtreft bij de buitenlandse reizen de gróep „arbeiders" ruim driemaal. Het reizen naar het buitenland en naar het oosten en het zuiden van ons eigen land zal gestimuleerd moe ten worden om de randstad-Holland te ontlasten, meende de spreker. Hij was van oordeel dat de Nederlandse Spoorwegen de vakantiegangers be langrijke faciliteiten zou kunnen ge ven, zoals het in omloop brengen van retourbiljetten, die gedurende een maand geldig zijn. In het algemeen dient het streven er op gericht te zijn de zestig procent Nederlanders, die thans nog hun vakantie thuis doorbrengen er op uit te laten trek ken om een wezenlijke spreiding te verkrijgen. Vijftig hectare Drs. E. J. de Wit, secretaris van de contactcommissie Natuur- cn X-andschapsbescherming ..Om de laat ste hectares'' rekende de congressis ten voor dat Nederland voor recrea tieve doeleinden vijftig hectare ter- rem per duizend inwoners beschik baar heeft tin België 90 hectare, in Duitsland ruim 20Q en in Frankrijk ruim 300 ha.). In de laatste honderd jaar is de oppervlakte woeste grond in ons land van SOO.OOO ha terugge lopen tot 200.000 ha. De beboste grond vormt procent (België 18 procent) van de totale oppervlakte recreatieterreinen. Hij meende dat een wetsontwerp met betrekking tot distributie van de steeds schaarser wordende grond te veel tegemoet komt aan die groepen van ons volk, welke het nut van een dergelijke distributie met in voldoende male erkennen. In dit verband beschuldig de hij de dienst van Rijkswaterstaat er van by het ontwerpen van zyn projecten meer de zuiver technische kant van het algemeen belang te die nen. De heer J. W. F. Stoovelaar, hoofd consulent van de Nederlandse Kam- peerraad, drong in zijn inleiding aan op vergroting en verbetering van de BREDA. Tot verbazing van zyn bewakers is de gedetineerde S. zon dagmorgen uit het Huis van Be waring ontsnapt. Hij toonde zich een goede atleet door tijdens het luchten op de muur te springen. Over een sipot en via een hek, dat voor een militair terrein is aangebracht, zag hij kans de vrijheid te bereiken. S. was enige dagen geleden veroor deeld tot vijf jaar wegens mede plichtigheid aan overvallen op boe renleenbanken in Wijk en Aalburg en Biest-Houtakker. Zodra de ont snapping fvas ontdekt, zette men da delijk de achtervolging in. Tot op heden zonder resultaat. SEJVÏ NIJVEÉN, Hilversum» ver maarde hotviolist, die zo'n be langrijk aandeel heeft gehad in het Nederlands succes op het Eurovisie songfestival, gaat in z'n vakantie naar de Verenigde Staten. Niet zo maar om er wat te luieren, maar om mee te werken aan een van de po pulairste Amerikaanse tv-program- ma's, de Ed. Sulïivan-show, Ben eer, die slechts enkele uitverkorenen te beurt valt. Nijveen heeft het nieuws zater dagavond aan Fi Schelf er en de tv- kijkers verteld in de rubriek „Pas Geperst", onderdeel van het NCRV- tspanmngsprogramma dat ditmaal bijzonder ge- CAIRO. De Egyptische openbare aanklager heeft een verklaring uit gegeven, waarin 76 personen, onder wie 20 Britten en Fransen, worden beschuldigd van het smokkelen van „aandelen, obligaties en geld" ter waarde van ruim 25 miljoen gulden naar Libanon en Zwitserland. Dit zou zijn gebeurd tussen maart 1956 en februari 1957. De beklaagden zullen op 9 april door een militair gerechtshof worden berecht, de Brit ten en Fransen bu verstek. Vijftien beklaagden bevinden zich in de gevangenis, achttien zijn op borgtocht vrijgelaten en de rest had vóór november jX het land verlaten- Een Zwitserse bank zou bij de zaak betrokken zijn. De namen van de Britten en Fransen Werden niet be kendgemaakt, GENèVE Tengevolge van hevi ge koude zijn van een groep van zes Duitse bergbeklimmers twee personen omgekomen bij een tocht naar de top van de Breithorn, een ruim vierduizend meter hoge berg by Zermatt. tie. Vooral dank zij de goed van de tongriem gesne den medewerkers. Voor een leuke verrassing zorgde Goos Kamphuis aan het slot, toen hij oud-KLM-ge- zagvoerder Van Messel confronteer de met de ganse „oude ploeg" van Soesterberg. Kamphuis zou als quizmaster iets meer ingetogenheid raai van de Kunsten en Buitenland se Culturele Betrekkingen van het ministerie van 0„ K» en W., is be sloten zoveel mogelijk teksten en programma-Ideeën uit te wisselen. Zo spoedig mogelijk zullen enkele Vlaamse werkc om missies worden gevormd ter voorbereiding van een nauwere programma-uitwisseling. HILVERSUM heeft eind vorige week afscheid genomen van radio-pionier R(oel) Visser, (65), die 33 jaar als omroeptechnicus werk zaam is geweest De heer Visser experimenteerde in de dagen van de H.D.O- met de van. „afval" ge maakte NSF-zender. Hij werkte toen nauw samen met de Engelse slaagd mochf j ingenieur White, die deze zender heten. De quiz j bouwde, en Willem Vogt. Voor hij „Uit en thuis" omroeptechnicus werd was hij ook. kreeg een le- i al „in het vak". In 1919 bracht hij vendige, boei- het eerste draadloze contact met ende presenta- j het toenmalige Nederlands-Indië tot stand. Ook de eerste radio apparatuur in een K.L.M.~toestel een eenmotorig Fokkertje is door hem aangebracht. Tal van vrienden en collega's hebben vrijdag de heer Visser, die het tot plaatsvervangend chef van de afdeling Omroeptech- niek der Ned. Radio Unie en tech nisch studiochef van de A.V.R.O. kunnen betrachten. Zijn al te fami- heeft gebracht, toegesproken.Zijn liaire uitschieters dan wat gefor-opvolger, de heer W. «T, van Nispen, ceerd aan. Wij vmden het ook 'n tot dusverre oudste hoofdtechnicus beetje om van te blozen, dat bij dit in de buitendienst, bood hem eon soort spelletjes de assistenten van i uiterst gevoelige luidspreker aan en de spelleiders altijd maar weer als ,.onze charmante ditje of datje" worden geannonceerd. Iets mag toch wel aan het oordcel van de kijkers worden overgelaten. Dit wil echter beslist geen speciale kritiek op „Uit tegen thuie zyn wannaar we ditmaal met bijzonder veel plezier hebben gekeken. Het gehele programma deed zeker niet onder voor dat uit Ludwigshafen van. gisteravond. Jammer alleen, dat de microfoon- opstelling tijdens het optreden van het Hohner-accoi'deonorkest niet be ter was uitgedokterd. In de piams- simi viel het geluid nu by na weg en daar was het werkelijk te gaaf voor. - H. S. P ROGRAMMA-IVIEDEWERKERS A van de "Vlaamse en de Neder landse televisie zyn zaterdag in Breda bijeen goveest. In bun sa menkomst, die werd geopend door mr. H. J. Kelnink, directeur-gene- een t.v.-toestel, werd onthuld. dat radiografisch FEELBELOVEND lijkt de carrière van Ronald cn Donald, de zin- pende matrozen die tt zaterdagavond op de televisie hebt kunnen zien en gisteravond in de radio („Mens durf te zingen") hebt kunnen koren. De twee hebben hun debuut gemaakt in het cabaret van het Marine Op leidingskamp op de Loosdrechtse hei. Ze werden door Lex 'Karsemeyer „ontdekt". Hun eerste optreden in een ook door de tv uitgezonden i NCRV-steravo-nd was voor Nico j Boe.r van Philips Phonogram aanlei- I drae hen te contracteren voor een grammofoonplaat, die inmiddels is uit. I gekomen Ronald (de Scheveninger I Wout Dijkhuizen) en Donald (de Amsterdammer Pim van Genderen) I zullen omstreeks Pasen vier ation- i den optreden in het Amsterdamse „Carré". TEHERAN. De Perzische minis ter van Binnenlandse Zaken beeft bekend gemaakt, dat de Amerikaanse mevrouw Anita Carroll, die een week geLeden door bandieten ontvoerd werd, vermoord is. Dit nieuws kwam kort nadat een boodschap Wa« ont vangen van Dadshah, de bandieten leider, waarin htf zei, dat mevrouw Carroll op vry voeten zou worden gesteld, als de regering hem amnestie zon verlenen. In een communiqué van de minis ter werd gezegd, dat het lichaam van mevr. Carroll gevonden werd door de politie op tien kilometer afstand van de plaats, waar de bandieten van Dadshah de twee jeeps aanvielen en haar echtgenoot Kevin Carroll en hun vriend Brewster Wilson met de beide Perzen die hen vergezelden vermoordden. Volgens de politie werd mevr. Carroll vermoedelijk acht dagen geleden roet een revolverschot om het leven gebracht. De Perzische politie meent, dat het Amerikaanse gezelschap alleen is aangevallen omdat het in jeeps reed. Bandietenleider Dadshah had name lijk een maand geleden de oonog verklaard aan het Perzische leger, omdat hij „niet langer kon leven in een land waar jeeps en tanks door rijden." Hij had al verschillende schermutselingen met militairen ge had. Volgens de politie, die nu met grote felheid da hele streek uitkamt, zal de bandietenkoning waarschijn lijk spoedig gegrepen worden. Vier van zijn acht begeleiders hebben hem reeds verlaten. Dadshah en de vier anderen vluchtten te voet verder in ruw bergterrein. De politie en mili tairen zitten hen dicht op de hielen en hebben gisteren een vuurgevecht met hen geleverd dat meer dan een uUr duurde. Waarschijnlijk zal de bandiet spoedig gebrek aan munitie krijgen. Het stoffelijk overschot van mevr. Anita Carroll Is gisteravond per vliegtuig in Teheran aangekomen. STUTTGART Giinther Venedi- ger, vroeger Gestapo-chef van Dan zig, is tot twee jaren gevangenisstraf veroordeeld wegens het aandeel, dat hij heeft gehad in de moord op vier Britse vliegeniers in 1944. Koningin Trederika van Grie kenland op bezoek in een Griekse kraamkliniek, waar haar dochterprinses Sophia, werkt als leerling-verpleeg ster. VENETIE. Guiseppe Montesi eert. oom uan Wilma zorgde bij de zaterdag gehouden voortzetting van het praces-Moniesi voor de no dige sensatie, toen hy bijna in zwijm vallend zijn verklaringen wijzigde en zei, dat hij zich niet meer herinnerde, waar hij op de avond van de dag dat Wilma ver dween,was geweest. Tevoren had Guiseppe steeds ver klaard, dat hij op de bewuste dag niet voor 20.39 uur van zyn. werk was gegaan, maar zijn collega's ge tuigden dat hij reeds om vijf uur weg was gegaan en dat hij hun ver teld had, dat hij naar Ostia moest. Het rumoer in de zaal was toen zo erg geworden, dat de president van de rechtbank beval dat de zaal ook door dc pers ontruimd moest worden. Volgens dei verdedigers heeft Guiseppe daarna toegegeven, dat hij inderdaad op 9 april 1953 om half zes van kantoor was vertrokken maar dat hij de avond had doorge bracht met een zuster van zijn ver loofde. waarmee hij betrekkingen had aangeknoopt. LONDEN. Een half miljoen Britse fabrieksarbeiders heeft zich zaterdag aangesloten by de „sneeuw balstaking" waardoor het aantal sta kers in de metaalindustrie en de scheepsbouw tot 1.700.000 is gestegen. In het industriecentrum Londen, waar ongeveer een vijfde van de Engelse fabrieksproduktie is gecon centreerd, kwamen duizend fabrie ken tot stilstand. Daar de meeste fabrieken op zater dag sluiten, wordt de volle kracht van de jongste uitbreiding van de staking pas vandaag gevoeld, De nieuwe stakingen treffen fa brieken van vliegtuigen, auto's, elek trische apparaten, auto onderdelen en tal van huishoudelijke artikelen. De FordI Motor Company en haar omvangrijk filiaal te Dagenham, die afzonderlijke overeenkomsten roet de bonden hebben, vallen er buiten. De minister van Arbeid. Ian Mac- ïeod, houdt voeling met beide par tijen, maar het lijkt er thans op, dat geen belangrijke vorderingen moge lijk zullen zijn voor een commissie van onderzoek die woensdag bijeen komt. In hoeverre beide partijen met de commissie zullen samenwerken, is nog niet duidelijk en men verwacht, dat de vakverenigingen op dinsdag te houden conferenties hun houding zullen vaststellen. De leiders van de fabrieksarbeiders en de arbeiders in- de scheepsbouw, wier gemiddeld loon bijna 130 gul den pér week bedraagt, hebben een loonsverhoging van 10 procent ge vraagd. Zij zeggen, dat zij slacht offers van Inflatie zijn en dat zij recht hebben op een groter aandeel in de winsten in da industrie. De werkgevers in de scheepsbouw i hebben vijf procent geboden en de i fabriekseigenaren 3^2 procent Zij beweren, dat het hun met zo goed i gaat als de scheepsbouwers. Aan hun aanbod hebben de werkgevers de voorwaarde verbonden, dat de bon den beloven een jaar lang geen ver- DEN HAAG. Door bemiddeling van het Bureau Bescherming Bevol king hebben de gemeenten in de Zeeuwse en Zuid-Hollandse rampge bieden de beschikking gekregen, over een aantal vlotten met groot dryf- vermogen. De vlotten die plaats bieden aan 60, 40. 25 of 20 mensen, zyn afkomstig van oude regeringsschepen die m Rotterdam werden gesloopt. De eerste zending van 38 vlotten arriveerde dezer dagen in Vlissingen, Terneuzen en Breskercs krijgen er leder twintig. Twee vlotten voor 40 en een voor 25 mensen worden in Graauw/Larigendam gestationeerd. Verder krijgen vele gemeenten vlot ten voor 25 personen. St. Maartens dijk krijgt er 6, Aagtekerke 2, Haam stede 4, Scherpemsse 6, Kortgene 10, Dreischor 10 en Wolphaartsdïjk 5. Vlotten voor 20 personen komen in Burgh, IJzendijke en Zierikzee, DE BILT. Maart 1957 was de warmste Lentemaand sedert het begin van de waarnemingen in 1706, De gemiddelde temperatuur in De Bilt bedroeg 8,4 graden Celsius, 0,4 graden meer dan die van maart 1750, die tot nu toe de warmste Lentemaand was. De gemiddelde temperatuur van de afgelopen maand is ongeveer normaal voor april. Het aantal uren zonneschijn bedroeg, in De Bilt, 116 tegen 133 normaal, de regenval was bijna overal groter dan m andere maart-maanden, hier en daar zelfs twee maal zo groot. dere looncten te zullen stellen en te zullen'"medewerken aan ver hoging van de doeltreffendheid en de produktie van de werkzaamheden in fabrieken en op scheepswerven. In verband met de staking zal de Queen Mary" niet in Southampton maar in Cherbourg binnenlopen. Vier speciale treinen zullen de 1.150 passagiers- over Engeland naar Ca lais brengen. (Van onze correspondent) LONDEN De plechtige „Times" heeft vanochtend als grimmtge aprilgrapals titel van zijn eerste hoofdartikel geen vjoorden of let ters maar slechts een van links 5o- ven naar beneden rechts neergaande zwarte streep: het is 't veelspreken- de teken vansde daling van de koop kracht van het pond sterling waar aan op de voornaamste nieuwspagi na een duidelijke grote grafiek wordt gewijd. „De maand, die vandaag begint", verkondigt het beröerade orakel „kan beslissend zyn niet alleen voor de regering maar voor het land". Dit alles met zozeer om lord Salis bury's heengaan, Cyprus of het kanaal als wel om de uitslag van de huidige stakingen. DEN HAAG De tandartseïiorga- nisatle heeft met teleurstelling ken nis genomen van de mededeling van de Ziekenfondsen, dat dc betalingen van de verzekerden aan de tandart sen noch geheel, noch gedeeltelijk zullen worden vergoed. Van vandaag af behandelen de tandartsen de ziekenfondspatiënten alleen tegen rechtstreekse betaling volgens een landelijk tarief, dat is opgesteld door de Nederlandse Maatschappij tot Bevordering der Tandheelkunde. DRUK VAN AMERIKA? LONDEN,, De onrust In de j Britse conservatieve party "over het I heengaan van lord Salisbury is nog j niet afgelopen. Er schijnt onder de conservatieve parlementsleden, die het met hem eens zijn, het gevoel te bestaan, dat de kwestïc-Makarios j niet meer dan de befaamde drup- I pel is die de emmer van het ge duld van de markies deed overlo pen. Was het Opheffen der internering een gevolg van Amerikaanse druk?, vraagt men zich af. Betekent ook de overeenkomst over de raketten voor de middelbare afstanden ei genlijk niet, dat de zeggenschap van Amerika over de Engelse defensie nog vergroot wordt? Grotere zorg nog; wat is in feite in Bermuda over het Suezkanaal .afgesproken? Nu het punt schijnt te naderen, dal men wel openly'k zal moeten gaan toegeven, dat de kanaalgelden aan Egypte moeten worden betaald, areigt het latente anti-Amerikanis me van de rechtervleugel der con servatieve partij uit de' tijd der Suez-crisis weer naar boven te ko men. Voorts bestaat er onder de - rechtervleugel eveneens onbehagen over MaomHans binnenlandse poli tiek, die volgens hen te veel op verwaterd socialisme lijkt. Aan de andere kant moet men in deze situatie vooral niet uit het oog verliezen, dat juist de rechts-con- servatieven het aan de macht ko men van de Labourregering niet anders dan een. nationale ramp zou den kunnen zien. WE ZUlLtri ZOWEL AAh HET DUISTER wEnnen WE HADDEN EEfl L.ZAKLAniAARtt MOETEtt HEBBEH Om 2967 2967, Na enkele dagen van ingespannen werken j dan dat. Het materiaal, dat zij hebben gebruikt, achter de heuvels van het eiland, ligt nog steeds is de buit vrijwel geborgen aan boord van de J wordt schoongemaakt en opgeborgen en in de het schip van Volsin voor anker en de eigenaar Laura" „We zullen er nu maar meë ophouden." kajuit van de „Laura" bekijken de amateur-dui- zegt Ralph, „want ik geloof niet, dat er nog meer kers nog eens hun schatten. „Ik kan de waarde te halen is en het heeft geen zin ook nog de rest zo niet bepalen," zegt Ralph, „maar tezamen van het schip te doorzoeken. Kunnen we de huis- vertegenwoordigen deze dingen toch een aanzien- reis aanvaarden, kapitein?" Rob wil niets liever t lijk bedrag." Enkele mijlen verderop, verborgen zelf klautert uit het kraaïenest: ze zyn aan boord van de „Laura" bezig voorbereidingen te treffen voor het vertrek en nu wordt het dus tyd zijn plan uit te voeren. cloor Toen Bernard "William Chadwïck opgeroepen werd, rekte iedereen zich uit om een glimp van hem op te kunnen vangen. Dit was een naam die niet in de kranten had gestaan. Wat kwam hy doen? Wat had hij met de zaak te maken? Hij zei. dat hij inkoper van por selein en fijn aardeweik was voor een firma in Londen Dat hij ge trouwd was en met zyn vx*ouw :n een huis m Ealing woonde „Reist u voor uw firma?" vroeg Kevin. „Ja." „Was u in maart van dit jaar in Larborough?'' „Ja „Hebt u daar Betty Kane ont moet?" „Ja." „Hoe vond die ontmoeting plaats?" „Ze sprak me aan.'» Er was onmiddellijk een sfeer van protest in de rechtzaal. Rose Giyn en haar bondgenoot mochten ontmas kerd worden, maar Betty Kane was nog steeds geheiligd. Betty Kane, die zoveel op Bernadette leek. moest blijven wie ze was. De rechter verzocht om stilte en vroeg de getuige zich duidelijker uit te drukken „Vertelt u maar precies hoe uhaar ontmoette," zei Kevin „Ik was op een dag het Midland Hotel binnengelopen om een kop thee te drinken en toenpikte ze mc opik bedoel, toen begon ze tegen me te praten. Ze zat daar ook thee te drmsen." „Was ze alleen?" „Ja." „U hebt haar niet het eerste aan gesproken?" ,,Ik had haar niet eens opgemerkt." „Hoe trok ze dan uw aandacht?" „Ze glimlachte en ik glimlachte terug en ging toen weer verder met mijn papieren, want ik had het druk. Toen sprak ze me aan. Ze vroeg wat ik allemaal aan het doen was en zo.'' „En op die manier begon de ken nismaking." „Ja, ze zei dat ze naar de bioscoop ging en of ik zin had mee te gaan. Nou, ik vond het genoeg voor die dag en het leek me een aardig kind, dus ik zei ja. Het resultaat was. dat we voor de volgende dag. af sprak en en dat ze in mijn auto mee naar bui ten ging." „Op uw zakenreizen, bedoelt u." „Ja. Het waren aardige auto tochtjes voor haar en ergens buiten gingen we dan eten en voor ze naar haar tante terug ging, dronken we thee." „Heeft ze over haar familie ver teld?" „Je, ze zei. dat ze zo ongelukkig was thuis en dat niemand aandacht aan haar schonk. Ze had heel wat klachten over haar huiselyk leven, maar ik lette er niet zo erg op, want ze kag er met bepaald overschotteng uit." „Hoo°" vroeg de rechter „Ze zag eruit als een meisje waar goed voor gezorgd werd. Edelacht bare." „En hoe lang," zei Kevin, „duurde die idylle in Larborough?*' „Het bleek dat we dezelfde dag uit Larborough weg moesten. Haar vakantie was om, dus ze ging naar huis terug en ik moest met het vlieg tuig naar Kopenhagen. Ze zei toen dat ze met naar huis wilde en of ze mei me mee kon gaan. Ik zei, dat ik er met over piekerde. Niet omdat ik haar nog steeds een onschuldig kind vond, daarvoor had ik haar te goed leren kennen, maar omdat het toch in ieder geval een onervaren meisje was. Ze was tenslotte pas zestien." „Vertelde ze u dat ze zestien was"" „Ze .was jarig in Larborough," zei Chadwick schamper. „Het kostte me een gouden lippenstift." Robert keek naar mevrouw Wynn cn zag hoe ze haar gezicht met haar handen bedekte. Leslie Wy,nn, dse naast haar zat, zag er ongelovig en perplex uit, „U had er geen idee van dat ze pas vijftien was?" „Nee, tot gisteren wist ik dat niet „Dus toen ze zei dat ze met u mee wilde, beschouwde u haar als een onervaren kind van zestien jaar?" „Ja." „Hoe kwam het. dat u van mening veranderde?" - „Ze overtuigde me ervan." „Waarvan."'" „Dat ze geen onervaren meisje was." „Daarna had u dus geen bezwaar meer haar mee te nemen." „Ik had bezwaren ie over, maai ik had haar ookehmeegemaakt en ik kon haar niet meer achter laten, al had ik 't gewild." „Dus u nam haar mee naar het buitenland." „Ja „Als uw vrouw." „Ja, als m'n vrouw." „U dacht er met bij na. dat haar familie ongerust zou kunnen zijn""' „Nee, Ze zei dat ze nog veertien dagen vakantie had en dat haar fa milie aan zou nemen, dat ze nog bij haar tante in Lat borough was. Haar tante had ze gezegd d^t ze naar huis ging en haar familie had ze gesehj c- ven dat ze bleef. Ze schreven elkaar nooit, die tante en haar familie, du* het was heel onwaarschijnlijk dat het ooit uit zou komen." „Herinnert u zich nog de datum van uw vet trek uit Larborough?" (Wordt vervolgd) IA/' - mhi

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1957 | | pagina 1