D; eliger dan ooi H; Onschuld op schoolschoenen Opvoedingsgesticht in Djeddah richt vrouwen af voor de harem Kunstgebitten m Ivïïl DREIGBRIEVEN UIT MOSKOU REDELIJKHEID WINT Nederland krijgt raketten HOOFDPIJN WEG HOOFDPIJN D TV-techniek ontwikkelt zich snel Britse kerken verdeeld over proefexplosie J PHILIPS,Infraphil" Oliebehoeften van Europa voor 95 procent gedekt SPROETJE SPARKS door PRANK GODWIN AVONTUREN VAN KAPITEIN ROB door JOSEPHINE TEY 2 Woensclag:3 april 1957 WAT moei men denken van de dreigbrieven van Boclganin aan de regeringen der Noordse landen? Zijn het routine-epistels of weerspiegelen ze iets van een in Moskou heersende beduchtheid? Dc opmerking kan natuurlijk dadelijk worden gemaakt, dat Boel- ganin wel wat veel brieven schrijft de laatste tijd. Dit gemis aan zeldzaam- heidswaarde is zonder twijfel een argument ten gunste van de opvattingen, dat men dc betekenis ervan niet te hoog mag aanslaan. Aan de andere kant denke men er ook weer niet ie licht over. Men heeft ze een vorm van propaganda genoemd; maar in Moskou be?eft men tegenwoordig zeer vel, dat het ogenblik voor propaganda minder gunstig is. Er zit wel pro paganda in; maar de nadruk valt toch op de vrcesaanjaging. De methode van vreesaanjaging nu is geen onschuldig vermaak, wanneer xhet machtige mensen zijn, die haar toepassen. Deze mensen kunnen zich niet veroorloven, duizendmaal te dreigen en toch voortdurend niets te jdoen. Er kan een ogenblik komen, dat zij een daad dienen te stellen op straffe van een verloren gaan van bun gezag. Men zou het ook zo kunnen stellen, dat juist machtige mensen gevaar lopen slachtoffer te worden van hun eigen methoden. Boelganin heeft veel brieven geschreven; maar bij kan zich niet veroorloven, het eindeloos te doen. Dit punt moet men wol in het oog houden bij de huidige ontwikkeling. De geleidelijke restauratie van het stalinisme vermag niet de breuken tc helen, die zijn ontstaan in het communistisch systeem. Er is dan ook eerder nervositeit dan zelfverzekerdheid in Moskou. Er bestaat een merk bare neiging om de buitenwereld toch in 's hemelsnaam duidelijk te maker, dat de Sowjet-Unie niet aan kracht heeft ingeboet. Vi'at de kwa liteit van leger en uitrusting betreft, zijn dc Kussen misschien inderdaad sterker dan ooit. Doch de verplaatsing van de klemtoon van de suggestieve kracht der ideologische overtuiging naar de soldaten en de wapenen komt toch in wezen neer op een verzwakking. E nervositeit in Moskou wordt verhoogd door de vrees, te worden j omsingeld. Bismarck kende de ..cauchemar des coalitions"; thans waart een soortgelijke nachtmerrie door de zalen van het Kremlin. Daar is de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie, da ar is het Bagdad-pact, waar dc Verenigde Staten nu ook aan meedoen, daar is de Zuidoost-Aziatische bond, daar zijn dc Amerikaanse engagementen in de Stille Zuidzee; het is zonneklaar, dat de Sowjet-Unie strategisch in het nadeel is, zelfs al zouden de kwaliteit en hoeveelheid van haar atoom wapenen niet onderdoen voor die vau de V.S., hetgeen zeer de vraag is. De onmiddellijke oorzaak nu van Boelganin's correspondentielust zoeke men in de berichten en geruchten omtrent de uitrusting der vooruitge schoven basissen met atoomwapenen. Zoals de zaken thans staan, kunnen de Russen in West-Europa best dc eersten en de sterksten zijn cn zijn zij zelfs in staat Amerika de nodige schade toe te voegen; maar dat doet niets af of toe aan de zekerheid, dat zijzelf toch aan het kortste eind zullen trekken. Dit is geen prettige idee voor mensen, die eer geneigd zijn een wereld te winnen dan te ver liezen en tegen een omgekeerde situatie volstrekt geen bezwaar zouden hebben. Op twee wijzen voeren thans dc Russen een tegenoffensief: zij pogen de stalen, waarin basissen zijn gelegen, door angstaanjaging of door anti- Westers© propaganda tot neutraliteit te bewegen; en zij doen hernieuwd©; moeite, los van elke andere vorm van ontwapening, de wereld rijp te maken voor een .verbod van atoomwapenen. pET lijdt geen twijfel of degenen, die de wereld van de dreiging met atoomwapenen willen verlossen, streven een uitnemend dorl a. Zoals het thans staat, zou echter een verbod van atoomwape- nen, zoals de Russen dat vragen, de toestand eerder ongunstiger maken dan verbeteren, aangezien de Westelijk© wereld, die van zichzelf j geen samenstel van legerkampen heeft willen maken, yi dal geval, plotse- ling tegenover een allergevaarlijkste Russische militaire overmacht kwam te staan. Voor het ogenblik moet het streven dan ook gericht zijn op een j stopzetten van dc proeven met atoomwapenen en op wat langere termijn j moet bet doei zijn een zover mogelijk gaande ontwapening over de hele linie- Wij geloven niet, dat van dit programma kan worden afgeweken, al i begrijpen wij de Russische bezwaren. Zonder (conventionele) wapenen hadden ze al jaren geleden Oost-Duitsland kunnen afschrijven; zonder wapenen hadden ze vorig jaar Hongarije niet in hun invloedssfeer kunnen houden. En trouwens, welke kracht zou er nog uitgaan van de Russische propaganda in Uct algemeen, wanneer achter datgene, wat van de ideeën 'is overgebleven, niet een machtig rood leger stond? Dreigbrieven aan Noorwegen, dreigbrieven aan Denemarken en, wie 'weet, eerlang dreigbrieven aan de Beneluxlanden, wat moet de houding zijn? Wij onderschatten de gevaren niet, verbonden aan een afwijzing van de Russische eisen, ma3r wij hebben de stelb'ge overtuiging, dat deze gevaren toch minder groot zijn dan die, veri tde» aan een toegeven. HET afblazen van dc langzaam-aan-actie in de mijnen enkel© uren na de aankondiging, dat hij voortzetting de kolenwirming zou worden stopgezet, is een aanwijzing te meer van de lichtvaardig heid der hele onderneming. De hervatting van bet werk op de normale basis wordt wel gedekt door «en communiqué, waarin de term volledige overeenstemming" voorkomt, maar wij durven met grote stellig heid verklaren, dat er geen sprake is van inwilliging van d« eisen, die de inzet waren van de actie. Deze eisen zijn bij het oordeel over de actie overigens nauwelijks in het geding- Het waren punten van onderhandeling vóór j.l. zondag en her blijven punten van onderhandeling, nadat weer op gewone wijze wordt gewerkt. TK'aar het om gaat is of de zaak zo dringend was, dat ze een halve staking rechtvaardigde; en waar het bovenal om gaat is of de aard van het strijdmiddel door de beugel kan in een land met behoorlijke staatkundige verhoudingen en redelijke mogelijkheden van overleg. In bei- de gevallen kan het oordeel over het optreden van de katholiek© bond niet gunstig luiden. Het N'.V.V. en het C.N.V. stonden niet achter dit optreden; en er 3$ goede reden om aan te nemen, dat ook de K.A.B. er helemaal niet gelukkig mee was. De Volkskrant, die een poging tot verdediging heeft gedaan, zegt r.u verontschuldigend, dat het alleen maar een demonstratie was waar. van te voren wel vaststond, dat ze niet lang zon duren. Het is een duidelijk retireren van een terrein vol voetangels en klemmen. Los van een verlies van meer dan veertigduizend ton kolen resteert uit 'de actie bet onbehaaglijke gevoel, dat in Zuid-Limburg sommige on-Neder- lands© politieke krachten werken. De hele achtergrond is niet duidelijk TIE contracten'met de grote olie— V maatschappijen hebben d© schat- keldersvan de Arabischegróndbe- zitters overvloedig gevuld. Nog ge huld in burnous, waar gezeten in grote en van luxe overdadige per sonenwagens, rijden de vorsten, emirs en sjeiks oner, hun zandige, bezittingen, en spelen despoot. De ja-knikkers doen httri werk onge merkt, dag en nacht Met iedere knik worden de zakken met goud stukken beter gevuld. In de sprook jesachtige Vpaleizen zoemt de air conditioning '-ten gerieve van de haremvrouwen. .- De harems worden voortdurend uitgebreid. De welstand van een sjeik wordt, onder meer gemeten naar het "aantal vrouwen dat hij bezit w en voor zijn buurrrian doet by niet graag onder. Dagelijks gaan er meisjes van hand tot hand. als koopwaar of als geschenk. Zoals men hier een bloemetje als ..aardig heidje" bij een bezoek meebrengt, doet men daar een jonge vrouw cadeau. En de vrouw schikt zich daarin, want zij is goed afgericht. Als haar moeder zelf een slavin was, is het-,voor haar iets vanzelf-- sprekends. Als de vrouw is „ge ïmporteerd" heeft zij vooraf meest al een goede leerschool doorlopen in een „opvoedingsgesticht". In het hart van -de siaa Djeddah bevindt zich zo'n instelling. Het gesticht wordt gedreven door een Armeense vrouw, die de waarde van de meis jes aanzienlijk doet stijgen door ze te leren, zich te kleden, dansen, zingen en al die andere eigenschap pén. bij te brengen waaraaneen toekomstige haremvrouw moet vol- doen. In deze afgelegen gebieden komen zelden blanken. Die er komen wachten zich er wel voor zich te beelden zijn. Wij geen volledig beel in de Arabische' Wij zijn ons bewust j beeld van de slavernij J chcwereld te hebben I gegeven- Er is niet veel over be- kend en tal van facetten zullen aan onze aandacht zijn ontglipt. -De J wereld in het Midden-Oosten is' op 2 veel punten ondoorgrondelijk als i het gezicht van een Bedouïen, Hoe f dan ook, het is goed te weten, dat! in die wereld mensen als slaven J leven. Advertentie lM.) E" televisie-techniek ontwikkelt RIJk a»n oUe Is de zandige bodem,van Arablë. Talrijk zijn de Installaties, met behulp waarvan de kostbare vloeistof uit de grond wordtgehaald en eeraf- rineerd. Maar'elke ©llebron, - die de schatkamers van sjeiks en vorsten over vloedig vult, stelt hen- in staat- méér slaven te kopen en te houden en de slavenhandel beleeft een ongekende hoojconjimctuur. wantoestanden in* Saoedi-Arabië. Men dient echter in -het' oog te houden; dat dc weinige betrouw bare gegevens waarover wórdt, be- schikt-vooral'-uit'.dit land stammen, hetgeen niet wil zeggen, dat in. de randstaten^ van - Saoedi-Arabië de toestand ook maar een haar beter mengen in de privé-aangelegen- yenmarkten worden, over ...het/alge heden van de miniatuur-despoten, hiëen in de opèn lucht gehóuden. dietezamen een dictatuur ..uitoefe-. .„Slechts.;, enkele met-Arabieren zijn zou zijn,- In Jemen, het sultanaat nehover een gebied, dat. groter lis -in de gelegenheid gefeest; zo'n Oman en andere grotere en. klei- dan Europa. Over'de werkelijke markt te bezoeken. -Meestal waren "ere sultanaten is de slavernij nog toestanden is lang niet alles tot in. zij vermomd. Als hun identiteit een wezenlijk en belangrijk deel details bekend. Maar wat men weet ontdekt zou -zijn, zou de dood er van het maatschappelijke leven, is genoeg, om zich in verbijstering snel op zijn gevolgd. Niet-alleen uit Afrika, maar ook af te vragen hoe het mogelijk is. De handelaars bezingen op de -uit het oosten, uit de Aziatische dat midden in de twintigste eeuw markten in alle toonaarden de kwa- wereld -vloeien slaven toe, hoewel mannen, en vrouwen 20 geknecht liteiten. van hun slaven en slavin- in minder grote hoeveelheden. In worden. nen. De slachtoffers worden rond- Oman worden nog duizenden slaven Saoedi Arabië Weert pottenkij- geleid, of op een blok. getoond en gebruikt als parelduikers aan de kers- De Britse Anti-Sis very Society een eventuele koper mag zich er op noordoostkust, waar het wemelt van heeft verschillende malen getracht handtastelijke wijze van overtuigen, haaien.- Het sultanaat staat onder een onderzoek in te. stellen, maar dat de meisjes goed doorvoed zijn Engelse invloed, maar de Britten de verzoeken hiervoor werden en de mannen behoorlijk gespierd, hebben nog geen schijn van kans abrubt en zonder enig commentaar In deze artikelen-serie hebben wij gehad zich in deze zaak te mengen, door koning Saoed geweigerd. Sla- vooral de klemtoon gelegd op de Zo zullen, er nog tal van voor- (AdvertentielM.)- DENTOFIX houdt re stevig op hun plaats! Uw gebit raakt niet; meer tos, wanneer U V piorgens een weinig'DENTOFfX op de plaat strooit. U heeft dan de ga- hele dag een heerlijk gevoel van *e- kerhtid en welbehagen, want DENTO- FJX doet zijo plidill Dit modern», onti- septische, poeder werkt'; els een be schermend kussen «0 houdt bovendien de adem fris. Prijs pet stxoolbas slecfafs t2,35i bij apotheken en drogisterijen/ WASHINGTON- Minister Staf heeft gisteravond meege deeld, dat Nederland in de na bije toekomst „Honest John" raketten zal krijgen ter vergro ting van de vuurkracht van de Nederlandse artillerie. Wan neer de raketten precies in ons land zullen arriveren is nog niet bekend. De minister, die gedurende- en kele dagen besprekingen voerde met de Amerikaanse ministeries van Defensie en Buitenlandse Zaken, antwoordde op een vraag van een journalist, dat Nederland geen be zwaar zou hebben tegen het opslaan van -atoomladingen op Nederlandse bodem, als' dat aanNederland zou worden/gevraagd; Hij legde er verder 'de nadruk o'p niet te hebben aangedrongen op levering van,het geleide luchtdoel projectiel „Nike", omdat hij op het standpunt staat,dat.-de .-verdediging tegen vliegtuigen beter internatio naal kan worden georganiseerd. Minister Staf zou vandaag via New York naar Nederland terug keren. BONDEN. Da Britse Baad van kerken, die in Londen bijeen is, heeft een resolutie aangenomen, waarin de raad het besluit van de regering betreurt om een water stofbom te laten ontploffen. Uit de stemverhouding bleek echter hoe verdeeld de Raad was: 39 voor, .32 tegen, 5 onthoudingen- In de subcommissie van de VN voor ontwapeningskwesties, vormde liet vraagstuk van de kernontploffingen dinsdag weer het voornaamste onder werp van bespreking. (Advertentie I.M.) A i&T** M a irjet dieptewerking Philips „Infraphil** PHILIPS „Infraphil" zo gemakkelijk in nv» gezin Dïr infrarood, bestra lingsapparaat kan ook met succes worden ge bruikt bij spierretima- tielc, verstuikingen, ver wondingen, steenpuis ten. verkoudheid, win terhanden en -voeten. De Britse vertegenwoordiger drong er bij dc Sowjet-Unie op aan te zeg- - gen, of zij kan instemmen met een geworden, maar het is toch wel meer dan een indmk, dat in de organisatie beperking van het aantal proeven met van Frans Dohmen bedoelingen en gevoelens Jeven, die verdere terreinen atoomwapens. Volgens de Sowjet- hestrijken dan die van de normale vakbondsactiviteit. Er is alle aanleiding r?«er'r* dienen alle proeven mei de verdere gang van zaken ©en beetje in. het oog te houden. j atoombommen te worden verboden. zaken, waarvan -men kort geleder dacht, dat ze eerst "ha lange tijd ge- realiseert! zou den kunner worden, zijn nu reeds jn dc praktük be proefd. Zo-werkt de BBC sinds kórt ;bü'buiten- reportages met een „peepie-creepie"; een. cameraatje, kleiner en. makke lijke r hanteerbaar dan de platen- camera, die de pèrsfotograaf ge bruikt. Pe p.c.-js een radio-camera: de man die haar bedient hoeft geen zware Jtébél mee te'slepen, die is aangesloten op. de reporiagewagein Hij heeft, op z'n rug een zendertje net zoais de walkie-talkie van de klankradio-reporter dus. Dé complete set (camera en zender) weegt twintig kilo en kost vijftigduizend gulden. De ,;peepiè creepie" wordt gebruikt voor reportages uit kleine kamers, maar ook. voor b.v. voétbaVverslagen. Voor closè-ups van beslissende weri- wedstrïjdmamenten leent 'zij zich beter dan de van een telelens voor ziene normale camera. Belangrijker nog dan deze minia tuur-camera achten de BBC-technici de nieuwe mogelijkheden, die het in de Verenigde - Staten ontwikkeWe oand-systeem opent Nu wordt al ge werkt met films, die zeer snel ont wikkeld kunnen worden. Dit z,g. „hot kine"-systeem maakt het mogelijk opnamen van b.v. half zes '5 avonds reeds om zeven uur In het journaal te vertonen. Het nieuwe bandsysteem kan deze tussentijd reduceren tot tien minuten. Volgens hen, die er- erva ring mee hebben opgedaan, is het beeld, even helder ala bij een directe uitzending. Dit in tegenstelling tot de ook in Bussum gebruikte tele-recor- dmg, die altijd een verlies aan beeld kwaliteit geeft. TjB KRO zal zaterdag voor de tweede maaV de quiz Alle Negen.' uitzendend Louis van Noord- wijk is als quizmaster vervangen door Jan Willem Hofstra, de toneel criticus die dc kijkers kennen door zijn donderdagavondrubriek „Open doekjes".- - Vjolgende week maandag gaat de NTS een aantal hoogtepunten van het staatsiebezoek. van Koningin Elizabeth en prins Philip van Enge land aan Parijs uitzenden. Om.half elf kunt u het vertrèk per vliegtuig uit Londen zién; om tien over half twaalf de aankomst in de Franse hoofdstad, 's Middags om 3.40 wordt de kranslegging op het graf van de onbekende soldaat uitgezonden; des avonds is er een reportage uit de Panjse Opera, waar het ballet „I.e chevalier et la demoiselle" voor de hoge - gasten zal worden gedanst. Dinsdagmiddag, is er een uitzending uit het Louis XV-Théatre te Ver sailles. - PARIJS. - In de periode vaj. april tot en met juni zal in de Europese oliébehoefien voor meer dan 95 pet kunn en worden voor- zfen. Delichte verbetering van vorige ramingen is het' gevolg van het feit, dat de oliebmsleiding van de Iraq Petroleum. Company waardoor olie uit Noord-Jrafc door Syrië naar het Middellandse-zeegebied wordt ver voerd, weer in gebruik is genomen. SAARBRüCKEN— In Saarbrückeu is dinsdag het., scheidsgerecht, als voorzien- in het Frans-Duitse Saar- akkoord, geïnstalleerd, Djt instituut zal. beslissen over geschillen die uit de interpretatie van het -akkoord zouden kunneri voortvloeien. Dt Jrttt VZQSCHRIKTt JOflGttfSZJtl 0VC.R ttti L/CNflA/1 GiSlRUHiBLOttt VLUCHWH/WÜ OV£RHOPU/THET»dtHEKSTt Mi>7tEL Onz&BOOT HlJIÖ WEG 2969 Ralph begrijpt maar ai te goed de bedoe lingen, van Voisin: die schurk heeft rustig afge wacht, tot de buit aan boord van de „Laura" was jgeborgeh en zal nu natuurlijk proberen de boel; self 1» handen te krijgen. „Hadden we eerst de omgeving maar beter verkend," gromt bij. Maar dat geeft nu niets meer,Hebben ze wapens aan boord? Ja-, er zijn twee geweren, maar tegen over -Voisin zullen die weinig uitrichten, want dé overmacht j« veel te groot. Én ze hoeven niet tc proberen om nog te ontsnappen, want de „Ca price" zal de „Laura" binnen enkele minuten in- halen. Voism is zeker van de overwinningen staat grijnzend aan dek,van de. „Caprice", de scheepsroeper/in de hand. Zo meteen zal hij die stommelingen van de '..Laura" praaien en bevel geven om zich niet te verzetten: de kostbare buit van de „Hudson" is van hem! gen geleden had ik geen notie van die geschiedenis." „Juist. U hebt d« getuigenis van het meisje gehoord en de doktersver klaring over de toestand waarin ze gen.' maar te oordelen'naar haar'goedge humeurde gezicht', trok ze zich er niet veel van aan. Ze zei dat/ze inderdaad getrouwd was met de vorige getuige en met hem in Baling woonde. Ze hadden geen kinderen. Ze werkte af en toe nog in.de confectie-branche, niet om dat ze het nodig-had, maar omdat ze het .leuk -vond. en graag haar eigen zakgeld had, Ja, ze herinnerde zich dat haar man naar Larborough moest en daarna naar Kopenhagen. Hij kwam een dag later uit Kopen hagen terug dan. hij. van plan-was geweest en bleef die nacht thuis. Do week daarop begon,ze haar man te verdenken dat hij ergens anders een bepaalde interesse had. Die verden king werd zekerheid toen een vrien din haar vertelde dat haar man een gast had in hun bungalow bij. de rivier. „Hebt n gr met uw man over ge sproken?" vroeg Kevin. „Nee. Dat zou geen "oplossing ge weest zijn,. Hij', trekt ze aan als vlie- verkeerde toen ze thuis kwam. Is er iets waardoor u dat kan verklaren?" „Nee." ,.U hebt het meisje .niet gesla gen?" - „Nea." - „U zegt dat u er op een avond heen ging en dat z« toen weg was." „J*.",-. V „Ze had gepakt en was verdwe nen?" „Ja. Daar leek het/tenminste op." „Dat wil dus zeggen dat al haw bezittingen, en haar bagage verdwe- nen - was??...'. „Ja," v•-... ..En toch kwam ze thuis zonder iets, alleen met een jurk en scboe- .nen aan:" „Wat doqt u; dan?". „Wat ik altijd doe met - vliegen." „Wat Is dat?" „Ik sla ze weg." „TJ bent dus naar 'de bungalow gegaan met de bedoeling de vlieg die er was, weg te slaan." - „Juist." - „Sn wat vond u in de -bungalow?" „Ik ben er-laat. in-de: avond heen gegaan, in de hoop Barney ook te treffen..." „Barney is uw man?" „En hoe. Ik bedoel,'ja," zei ze haas tig toen ze de ogen van de-rechter zag. •- „En toen?" „De deur was open, dus ik liep meteen naar binnen, naar de zvtka- 90 De rust op haar gezicht had met haar innerlijk niets te maken. De grote ogen,-het effen .'voorhoofd en het kleine, mondje 'hadden al die jaren de .echte. BettyKane voor haar omgeving verborgen. Het was een perfecte camouflage geweest. Een fagade waarachter ze kon doen wat ze wilde. En ook nu had ze .het masker-op, even kinderlijk en kalm als toen ze voor 't eerst bij de Sharpe's kwam. .v- I „Meneer Chadwick," -zei-de offi cier, „u komt wel laat met iiw\ ver haal, vindt u niet?" „Laat?".., „Ja. Deza zaak- wordt al drie weken in alle. mogelijke kranten be- „TJwilt ons dus vertellen, dat ,v,wv..,..„WUWl sproken. U moet geweten hebben naar de bungalow ging, dat alles op- zo alleen geweest zonder je. Ik dat twee vrouwen ten, onrechte be- geruimd en netjes wss en er'geen smg naar binnen én zag haar op bed schuldigd 2ijn als uw verhaal enkel bewijs aanwezig was, waaruit hggen ia een soort nachthemd dat waar is tenminste. Als Betty: Kane u een overhaast vertrek kon con- I? tien jaar geleden op dé film kon dus inderdaad die weken bij u was cluderen," zjen. Ze zag er afzichtelijk uit en ik en niet'in het huis van-dc dames „Ja, zo was het." verbaasde me eigenlijk een beetje Sharpe, waarom bent u dan niet Toen Mary Frances Chadwick op- over Barney. Z© at bonbons uit een dadelijk naar de politie gegaan met geroepen werd om te getuigen, b»t* enorme doos die op het bed naast uw inlichtingen?" /.-■= -v stond er een sfeer van sensatie in P^?r„stoa^- Helemaal een scène voor „Omdat ik ér niets van afwist." de rechtzaal, zelfs voor ze verscheen. 1880- „Waar wist u.niets van." Dit was „de vrouw", een extraatje „Bepaalt u zich alstublieft..tot, de „Van de beschuldiging van die waar zelfs de meest optimistische belangrijke punten in het verhaal, vrouwen,. Van dat hele verhaal van.' toehoorder niet op had gerekend; mevrouw Chadwick." Betty Kane." Frances Chadwick was lang- en „Ja, Neem me niet kwalijk,. Goed. „Hoe kan dat?" knap. met blond haar en het figuur- we begonnen met de gewone préat- ..Ik was weer in het buitenland van een meisje dat als model heeft Js*D© gewone praatje©?" voor mijn firma. Tot een paar da- gewerkt. Ze werd nu wat dikker, (Wordt vervolgd) „Dat wist ik later pas." nmer. Een vrouwenstem riep uit de Tt u slaapkamer: Ben. jélagr^,Barney, Ik

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1957 | | pagina 1