J5 sa ??J De watersportverenigingen dit seizoen ,in de boot C D Jachtclub Schiedam zit nu geheel zonder haven ta£ Schiedamse PvdA bezint zich op de vakantie Volksonderwijsin Kethel volgt het voorbeeld Henri de Greeve bracht Branding van 'l bloed Koeriersters Fotogrcrfie IN AFWA CHTING VAN WA T KOMEN MOET M1 Mej A. P. B. Visser overleden V. EBSSSSE- L. v. d. Waal 40 j. dienst Bij Gusto schip voor Indonesië overgedragen WALDQ-RIJSCHÖOL 69915 e HAV-bank schenkt, radio voor het schoolbuitenhuis Toneelavond in Wijkcentrum VOOR KATH. VROUWENGILDE Schiedamse sportsnippers Het Zwarte Paard neemt revanche SCHIEDAM NETTE VERKOOPSTER FACTURISTE ENIGE AANK. BEDIENDEN JONGSTE BEDIENDE Woensdag 3 april 1957 T"} E Schiédamse watersportverenigingen 2itten voor 't kó- mende seizoen wat je noemt „in de boot" - en wel omdat ze niet meer zo makkelijk bij de boot kunnen komen. Het ziet er wèl naar uit dat zij een moeilijk en in elk geval een heel ongezellig seizoen zullen hebben. Want de oude vertrouwde thuishaventjes in de „herenbaai", in de Spuihaven en dé Oude Spuihaven, waar het op mooie zeilbare middagen een vrolijke drukte kan zijn,.zijn zij nu kwijt. En dat is voor.deze zeil- iiefhebbers eigenlijk een diep-treurige toestand. Men tyeet hei, cr zyn plannen voor de aaaüeg van een mooie nieuwe jachthaven by de Maasboulevard, ter hoogte waar nu nog het Balkcngat ligt. Het gemeente-bestuur heeft grote, verreikende plannen op dit ge bied en ook de betrokken water sportverenigingen hebben allang eigen p)armen ontworpen en op tafel gelegd. Maar de coördinatie tussen ai deze plannen» die een definitief uiterlijk aan de nieuwe jachthaven moet geven, is er nog steeds niet. Op verzoek van de gemeente is er een* werkcomité samengesteld uit vertegenwoordigers van de vier! wa tersportverenigingen, te weten „De Nieuwe Waterweg", de Jachtclub „Schiedam" èn de kleinere clubs „Volharding"* en „Samenwerking", welk werkcomité de plannen zal dóor-praten met het gemeente bestuur. Maar dezezomer zitten ze tóch „in.de boot". Wel wordt er in ver hoogd tempo gewerkt aan de uit voering. van. plan voor de Maas boulevard eti omgeving, waaronder ook het dempen van het Balkengat valt. De wal die dit Balkengat aan de westkant afsloot is reeds geheel weggegraven om de Oude Spui haven wat breder te maken en in het Gat zelf is al heel wat puin gestort. Aan de oostkant rijden de vracht wagens met zand en aarde af en aan om het gat te helpen opvullen. Maar het is een groot werk dat niet in een paar maanden gereed zal zijn.; Eigenlijk zit de jachtclub „Schie dam'' nog het meest in do moeilijk- hedén. Want de laatste meerpalen uit de „herenbaai" zijn reeds uitgetrok ken, de kade is nu niet meer te her kennen en binnenkort verdwijnt ook het clubhuis. Aldit kostbare mate- riaat, de palen (die 700 per stuk kosten!), de steiger, enz. zijn opge slagen op het terrein van Werf Gusto of bij leden thuis, die over veel ruimte beschikken. dit afbraak-werk wordt haast gemaakt omdat er plaats gemaakt moet worden voor de nieu we steiget* van de Tankercleaning. Het terrein van het voormalige opèn- luehtbad is reeds onder handen ge nomen en thans onherkenbaar ge worden. Maar de jachten hebben zo geen ligplaats meer en zijn her en der- waarts verspreid. Enkele liggen er Na een kortstondig ziekbed ls gis teren, nog onverwacht, in het Ge meenteziekenhuis overleden mejuf frouw A. P. B. Visser, eerste as sistente van de Gemeentelijke Open bare Leeszaal en Bibliotheek Schie dam en leidster van de jeugdbi bliotheek in de Westmolenstraat. Na in diverse bibliotheken in ons land gewérkt te hebben, is me juffrouw Visser op 1 juni 1943 in Schiedam gekomen. Gezien haar grote, interesse voor het jeugdwérk" en de liefde voor het kind, lag het voor de hand, dat zij belast zou worden met de jeugdbibliotheek. Vooral toen deze afdeling overge bracht werd van het gebouw aan de. Lange Haven naar de Westmo-- lenstraat heeft zij haar grote gaven, kunnen ontplooien. Onvermoeibaar trok deze vitale vrouw op met het kind, stimuleerde niet alleen de le zers, maar wist bovendien door het houdenvan verteluurtjes en spel- middagen de jeugd aan deze lees zaal te binden. Geen wonder dan ook dat deze afdeling tot grote bloéi kwam. Méde op haar initiatief is het con tact tussen deze bibliotheek en de verschillende scholen sterk gewor den. Zij gaf daar lesjes in het bi bliotheekgebruik en wist zo de kin deren in klasseverband naar de boe kerij te trekken. Dit is in zekere ïin pionerswerk geweest. Haar heen gaan laat een grote, moeilijk te ver vullen leegte achter. Ook óp andere terreinen van 't jeugdwerk heeft mejuffrouw Visser' zich bewogen. Zij was ass.-districts commissaris vanhetNederlands Meisjesgilde en zo een van de pro motoren van de „Heitje voor een karweitje"-actie. iri de Nieuwe Haven, of de Buiten haven; veel andere zijn verdwe nen naar Vlaardingen, Hellevoet, Brielle en zelfs Warmond. Het clubverband is dus wel verbroken. Maar men is vol goede moed dat na het ontstaan- van de nieuwe jachthaven deze meer dan dertig jaar oude jachtclub weer als een jonge' Phoenix uit de afbraak- rommel zal herrijzen. Meerpalen getrokken Ook „De Nieuwe Waterweg" zit uiteraard met moeilijkheden, maar toch van minder ernstige aard. De jachten liggen althans' nog in de Oude Spuihaven op de vertrouwde plaats. iMaar ook hier zjja de meer palen getrokken en de drijvende aan- Wat er over is gebleven van het gezellige haventje van de Jachtclub „Schiedam" in öe „herenhaaï". En ook deze laatste meerpalen zyn inmid dels weer verdwenen légsteiger aan de wal gebracht. Zulks in voorbereiding voor de uitvoering van het werk voor de jachthaven dat echter nog op zich laat wachten. De leden van deze vereniging hebr ben de koppen niet laten hangen en zijn welgemoed enigé weken geleden al begonnen om hun jachten in ge reedheid te bréngen voor het aan staande zeil-seizoen. En als over een paar weken de boten weer gaan uit varen, ach, zo neemt men zich voor, dan worden de meerpalen maar weer tijdelijk geplaatst Al met al wordt het In de water- sportkri'ngcn diep betreurd dat het zó is moeten lopen. Per slot zijn de plannen voor een nieuwe jachthaven al jaren oud en van gemeente-zyde is indertyd verzekerd, dat de oude ha vens niet opgeruimd zouden worden vóór er een nieuwe was. Het is er helaas niet van gekomen en de watersportverenigingen zijn er, al thans deze.zomer, het slachtoffer van. (Advertentie l.M.) K£UZ£ UIT. «00-GOUDEN DAMESRINGEN, ELKË 'OAG MET C NIEUWSTE SCHLAGERS AANGEVULD /.V GEVARIEERDE VERGADERING De ledenvergadering van de Schie damse afdeling van de Partij van de Arbeid, die gisteravond in het Volksgebouw werd gehouden, heeft niet veel belangstellenden getrok ken. Voorzitter C. Boerman verklaar, de, dat deze bijeenkomst een geva rieerd karakter had gekregen om de vergaderingen niet te eenzijdig te maken. De heer M, Eising bracht een kort verslag uit over het grote congres van de P.v.d.A. Hij lichtte daarbij de betrekkelijke verandering van de door de afd. Schiedam inzake de kwestie Nieuw Guinea ingestelde motie toe. De heer j. W. F. Snel uit Rotter dam sprak daarna over „Toerisme als vakantiebesteding". Spreker wierp een vluchtige blik in het vér leden, waarbij hij opmerkte dat er door de student, later minister-presi dent Carl Renner al in 1895 in Oos tenrijk, een Natuurvriendenhuïs was opgericht, maar dat de gróte massa nog niet aan vakantie toe was. Eerst na de tweede wereldoorlog is het normaal geworden dat iedereen'recht op vakantie heeft. De diverse mogelijkheden om deze vakantie te besteden werden daarna uitgebreid besproken. Aangeraden werd om toch vooral mee te doen aan de vakantiesprefdïng, niet in het hoogseizoen met vakanties te gaan en steeds vooraf goed te Informeren bij bevoegde instanties om teleur stellingen te voorkomen. Organisaties uit de moderne ar beidersbeweging, hebben zoals be kend een stichting „het reisbureau De Vrije Wereld" in het. leven ge roepen, die gebruik maakt van de Natuurvriendenhuizen in het bui tenland. Van9i ff off Jongepier Gisteren-herdacht de heer L. v. d. Waal het feit dat hij 40 jaar geleden in dienst trad Van de N.V. Néd. Rantoorboekenfabriek van 't Hoff Jongepier, waar hij nog als linieer- der werkzaam is. i Te zijner huize aan de Galilei- straat 70 b werd de jubilaris door de,-.directie gehuldigd, waarbij hem tevens een cadeau onder couvert werd overhandigd. Namens de Mij. voor Nijverheid en Handel werd hem een legpenning verleend. Een deputatie van het gezamenlijk personeel bracht hun jubilerende collega hulde en liet dit vergezeld gaan door enige waardevolle ca deaus. Uit divèrse andere kringen mocht dé jubilaris eveneens blijken van waardering ondervinden. Dehuldiging door het voltallig personeel vond vandaag in de kan tine van de fabriek plaats-. In diverse stéden zijn door dit in stituut adviesbureaus voor de va kantiebesteding opgericht die gratis voorlichting geven. Ook in Schiedam is ten huize van mevr. Smidt, Rot- teröamsedijk 4 c, sedert kort zulk een adviesbureau. Enkele toeristische films van de ANWB werden daarna door de heer J. L. van den Burg vertoond. Onder de titel „Met de Maas en de Zon op stap" werd muzikaal en .visueel een flinke buitenlandse reis gemaakt. Apothekers nachtdienst: apotheek Gouka, Hoogstraat 29 Bellen by ongeval: G.G. en G.D. Tuiniaan 80.- telefoon 69290. Polltle-alarmnummer: 64668. Gemeentelyke Openbare Leeszaal en Bibliotheek, Lange Raven: Geopend Iedere werkdag (be halve maandag) van 9.30 tot 4.30 uur én iedere avond (be halve woensdags en zaterdags) van 7 tot 3.30 uur. Zondags ge- slóten R.K. Leeszaal en Bibliotheek, Dam: Geopend iedere dag (behalve maandag) van 2, tot. 4 uur; iedere avond (behalve donder dag en zaterdag) van 7 tot 8.30 uur. Zondags, gesloten. Stedelijk Museum: Dagelijks ge opend van 10 tot 5 uur; zonda gen van 2 tót. 5 uur. BIOSCOPEN Passage, 2 en 8.15 uur: „De machi nist". Monopole. 2. 7 en 9 uur: „The Naked Street". DIVERSEN Irene, 8 uur: Gymn. ver. Juliana. Toneelavond. Arcade, 8 uur: Comité Kath. Schie dam. Voordracht. Grote Kerk, 7.30 uur: R.Ph.O. Mat- thaus Passion. Chr. Soc. Bei., 3 uur: Chr. Bedrijfs groep Centrale. Filmvoorstel ling. AGENDA 8 uur: Boekenweek Lezing Walter Breedveld. Op de werf„Gusto" te Schiedam is het motor passagiers vrachtschip „Bërau" dat daar voor rekening van de Republiek .Indonesië gebouwd is, officieel overgedragen. De plechtig heid werd gehouden aan boord van het, schip, .waar een der directeuren van de werf, de heer A. Smulders, zijn dank uitbracht voor de verleen de opdracht, die deel uitmaakt van de bij de Industriële" Handelscom- biriatie Holland te Den Haag ge plaatste opdracht voor een. aantal schepen. Namens de Indonesische zaakgelastigde werd het schip aan vaard door de heer Brotomarhoja, de tweede handelssecretaris. De „Berau", die 1630 ton mëet, is bestemd voor het maken van klei ne reizen in de Archipel. (Advertentie IM.) f Als vakman weet ik m'n weetje. Die Halfzware ?BJS van jullie is een knop stukje vakwerk. En je draait er heel wat uit! Als kenner ken ik de smaak van m'n rokers. Geen lekkerder shag dan IBIS shag Dobbelmann lekker man! 4 In cellofaan verpakt. (Advertentie l.M.) Het Schiédamse Schoolbuitenhuis te Oosterhout, waar in de zomer de hoogste klassen van de lagere scho len om beurten gedurende een week per jaar in schoolverband te'midden van de vrije natuur- onderwijs ont vangen.' heeft een radiotoestel mét versterker gekregen, geschonken door de directie van de HAV Bank nog ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van die instelling. De kleine maar dappere afdeling in Kethel van het „Volksonderwijs" heeft het voorbeeld van .grote broer' Schiedam gevolgd en heeft gister avond ook een propaganda^-bijeen- komst gehouden. Dit omdat een al gemene viering van de „Dag van het Openbaar Onderwijs" in de ge meente Schiedam niet zal plaats heb ben. En de Schiedamse Onderwijzers In de grote zaaT van Arcade heet te de presidente van het Katholiek Vrouwengilde, mevrouw A. Fopma- Diks, gisteravond een groot aantal aanwezigen welkom,' waaronder bur gemeester mr. J. W. Peek met echt genote en deken R. J. Keyneh, die waren komen luisteren naar de be kende radiospreker, r Henri de Gree ve, die iets vertelde over de strek- Toneelver. hééft wederom bijstand verleend, met de opvoering van het toneelstuk „Flat te huur". Voor de bijeenkomst van gisteren was echter, de intieme „grote" zaal van het Wijkcentrum Nieuwland ge huurd, zeker omdat het-meer in de richting lag en omdat het niet zó groot is. Wel, de belangstellenden konden er in, maar dan ook nèt. Na een inleidend woord van.Ke» thels voorzitter, de heer Rip, heeft de inspectrice van het onderwijs, mej. J. B. Schaap in een opwekkend woord gesproken over het grote be lang van het openbaar onderwijs, dat, zoals zij zeer nadrukkelijk vaststelde .geen strijd beoogt niet de bijzondere' scholen en waar de re ligieuze overtuigingen (in de wet vastgelegd) gerespecteerd Worden. Zij feliciteerde Kethel overigens met het bezit van zo'n mooie open bare school en vond het alleen maar jammer, dat het hoofd der school, de heer D. Okker, binnenkort Kethel zal verlaten, daar hij een betrekking in Rotterdam heeft aangenomen. Daarna was hét woord aari de (T P woensdagavond 24 april is het voor alle junioren van voetbalverenigingen feest in Tivoll. Dan wordt de prijsuitreiking ge houden van de dóór de Schiedamse Scheidsrechlersvereniging georgani seerde testwedstrijden. Bondsbe- stuurder Dirk Nys zal de trofeeën uitreiken. De totaalprijs Is voor HBSS, dat met 221 punten eerste werd. De verdere stand is - PPSC 221 pnt., Excelsior *20 221 pnt., Schiedam 193 pnt,, SFC 170 pnt,, SW 157 put., SVDPW 114 pnt. en HDVS 88 pnt. Bij de Arjunioren verwierven.nog prijzen: 1. Excelsior '20 81 pnt., 2. HBSS 75 pnt. en 3. Schiedam 66 pnt-- Bij de B-junioren: i.- PPSC 90 pnt.,. 2. Excelsior '20 85 pnt. en 3. SFC 80 pnt. Bij de C-tjes: 1. Schiedam 75 pnt., Excelsior 75 pnt. en PPSC 74 pnt. Een Engelse zaterdag wordt in een internationale sfeer op 20 april op de terreinen, van Excelsior '20 •aan de Ouöedijk gehouden. Voor het eerst in de geschiedenis van de zwartwitten komt een Britse ama teurclub op bezoek. De Wimbledón Sports Club zal een wedstrijd spe len tegen onze derde klasser. Na afloop is er een gezellig samenzijn- Op de eerste pinksterdag (9 juni) organiseert DHS een junioren-toer nooi op de twee velden aan de Schiedamseweg ia Kethel. ZONDAG speelt Martinit in Rot terdam tegen LMO. De KNVB op de hoogte van de nogal on vriendelijke botsingen tussen deze clubs in de' laatste jaren heeft voor het leiden van deze beslissen de en onvermijdelijk spannende strij'd dan ook maar drie scheids rechters aangewezen. De leiding heeft de heer T. Muis en langs de lijnen zullen hem assisteren dé he ren W. Bellaart en J. van Bree. De heer Muis fungeert gewoonlijk als fluitist in het betaalde voetbal en de heren Bellaart en Van Bree zyn arbiters uit dehoogste regionen van het amateurvoetbal. De wed strijd vangt aan om elf uur op het terrein aan de Kromme Zandweg te Rotterdam. Ook GTB heeft de eindrush niet kunnen volhouden. De Schiedam mers hebben zelfs met een ernstige Inzinking te kampen. Leider GTB verloor twee weken geleden met 40 kansloos van VVHR, dat toen koploper werd. Zaterdag verloor GTB met grote cHfcfs van SNS. De prominente ex-SW-ers hebben dus niet aan de verwachting, dat GTB vlot naar de eerste klas zou kunnen promoveren, voldaan. Met nog drie wedstrijden te spelen heeft GTB nu drie punten achter stand op WHR. T«^ ÓMEN èr 'dus minder Schie- damse kampioensfeesten dan tot voor kort kon worden verwacht, geheel onverwacht zijn de Schie damse staartclübs zich gaan voeren, zodat nog wel enkele degradatie- ontsnappingsfestijnen in het ver schiet liggen. Demos. Ursus. GSS, SVDPW on Schiedam hebben de strijd tegen het bekende spook al zo goed als gewonnen. In Tivoli houdt de s.v. en h.v. Schiedam zaterdag een feesta\'onri. Bij de lagere elftallen ziet het er niet naar uit^dat ér veel kam pioenen komen dit jaar. Goede kan sen op promotie maakt nog het vierde elftal van Excelsior '20. De derde klassers zullen dan bij succes het maximum van vier elftallen ib de KNVB hebben. Voor een club uit het lager voetbal van de KNVB is dat een prestatie. Het derde elftal van DHS liep eerst gevaar voor degradatie, omdat bet tweede elftal in de reserve klasse 3 E onderaan stond. Na de versterking is DHS voort durend aan dewinnende hand, DHS blijft dus wel met drie elf tallen in de KNVB- De onderste plaats is echtér nu overgedaan aan stadgenoot DRZ 2 (dat zondag met 9—0 van For tun a VI. 3 verloor). Het ziet er dus wel naar u.it dat een Schiedams elftal uit de KNVB verdwijnt. Het zesde en het zevende elftal van DHS geloofden het zondag wel, misschien wel uit vreugde omdat het eerste kampioen Is, want gast heer GLZ 2 kwam tegen DHS 6 op 14—2 en het gastvrije- EDS 5 kwam tot een topscore van 13—0 tegen DHS 7. Het gekke wan. dat ook DHS 5 In de malaise deelde, want dit team verloor met liefst 91 In Flakkee, van Flakkee 4. DHS 4 en DHS 8 trokken zich niets van htm sportbroeders aan» zü behaalden bil hun bezoeken goede overwinningen op Satumus 2 (1—3) en VOC 9 (9—5). Vreemde visite# van d<e ge el-zwarten. king van zyn toneelspel „De bran ding ran het bloed". De bedoeling van dit stuk Is aan te tonen, dat de grote waarheden, die het leven waardevol maken, even werkelyk zijn als de tastbare dingen. Het stuk verhaalt de geschiedenis van een landverrader, die na tien jaar gevangenschap weer vrij wordt gelaten. De kunstschilder Jan Brants wordt door zijn buurtgeno ten met scheldwoorden cn kluiten modder ontvangen. De vrouwen van de slachtoffers komen op bezoek om hem zijn verraad nog eens ex tra schrijnend te verwijten. Zelfs zijn. eigen kinderen willen niets meer van hem weten en zijn echt genote dringt op echtscheiding aan. Alleen zijn zuster blijft hem trouw. Als vrienden uit het strafkamp hem de helpende hand toe willen ste ken. vervreemdt hij ook deze van zich door diep berouw over zijn wandaden te tonen. In zijn een zaamheid zegt hij tot zijn zuster: „Ik ben tot de ontdekking geko men, dat het eenvoudiger is met God in het reine te komen dan met de mensen", In het vierde be drijf komt zijn gewetensconflict tot uiting. Op buitengewoon suggestieve wij ze slaagde de heer De Greeve er in alle figuren uit dit drama een zestiental met steeds, wisse lende stemmodulaties tot leven te brengen. Literaire pretenties heeft hy met dit spel zeker niet gehad. De situatie, dat de vrouwen van de slachtoffers op een soort rechts gedingmanier de kunstschilder aan klagen is zelfs zeer onnatuurlijk. In zijn opzet met .„De branding van het bloed" de toeschouwers in het geloof te sterken is hij echter vol komen geslaagd. Het Zwarte Paard 2 heeft op SCS 2 revanche genomen voor de geleden nederlaag van het eerste tiental, hoewel deze jeugd-spelers nóg geen routine voldoende heeft, op enkele spelers na, om competitie wedstrijden te spelen. Het komende seizoen zal het wel beter gaan. De afzonderlijke uitslagen luiden: W. HoegeeC. v. Meerendonk 10 H. GroenJ. Moer er 10 J. Bronneman—J. v. Toledo 10 W. Koog jeJ. Groeneweg 9I J. Tulling-A. v. d. Veen 01 F. v. Veen—P. v. d. Kraan 0—1 C. Verhoeven—A. v. Bommel 01 A. Scheele—M. v. Veen 0—1 B. de KoningH. M. Offerman 01 H. Schoonman—A. Ram oI Totaal 3—7 Deze week zyn nog 2 afgebr. par tijen uitgespeeld van de wedstrijd SCS .1—SBO 1 J. C. Hölzken—P. Of ferman 1—0, G. v. d. Berg—W. Steenhouwer. 0—1. De stand is nu 34 ten. gunste van SBO l. SOT, die een wat nauwe flat ta huur had, dit wegens het krappe po dium in de zaal van het Wijkcen trum. De tonelisten hadden wat last van het gebrek - aan ruimte, maar aan het spel zelf deed dit niet af. Tot slot willen we melden dat de SOT dinsdagavond 9 april, aan de vooravond van dé „Dag van het Openbaar Onderwijs" in de Stads gehoorzaal te Vlaardingen de derdai opvoering van dit successtuk zal ge ven, ook voor Volksonderwijs. Het hoofdbestuurslid, de heer P. Thuijl zal dan spreken. vatj „(Advertentie 1MJ, Geen fceter zeem 1 dan Lacrimal zeem Malais k. ujhbmh n BURGERLIJKE STAND GEBOREN: Pierre, z. v. A. W. Fxenaij en M. E. Kruijs; Marten, z. v. T. Hemminga en A. v. d. Heijden; Ingrid, d. v. P, Joustra en J. M. de Mol: Sylvia, d. v. E. W. Schravesan- de en C. J. Terschegget; Tonny, z. v. E. W. Schravensande en C. J. Ter schegget; Adrians J., d.,v. J. H. IV. Mulder en C. C. Kille; Geertruida, d. v. J. J. de Vuijst. en G, Gerritsen. Gevraagd een in le klas levensmiddelenbedry Met vakantieregeling wordt rekening gehouden. K. M. L. NIEUWENHUS Dr. Wihautplem 65-67- Nieuwland In ons nieuwe bedrijf kunnen wij plaatsen; (afwisselend werk) voor verkoop, boekhouding en loon- administratie. Voor geschikte krachten een be hoorlijk salaris en goede vooruitz. Aanmelden bij GLASINDUSTRIE PIETERMAN N.V. Nieuwpoortweg 12, Schiedam, telef. 69269 Te koop aongeb. Verf, voor verf en voorlich ting naar Jan van Katwijk's l-'erfh., Broersveld 37—41En kele voordelige prijzen. Grondverf 1.65, Plasticlak 3.60 p.k., alle tinten. Het. voordelige adres. Broers-, veld 37—41. recht t.o. Passa ge. TeL 6S039. Kloostertafels alleen in be tere uitvoering. Pracht tafels bij Plate t.o. Stadhuis. Schie- dam. Voor pasfoto'# naar K. van Vu uren. Hoogstraat 11)8, tele foon 66720 io spoedgeval iesgewenst m 1 uur klaar. ttnlfllms vergelen? Automaat staat voor u klaar. AJJe soor ten films Foto R. v. Vuu- ren Hoogstraat 106 Lessen Erk. en gedipl autorijschool A. van Ekelen'ourg. lest met Ford Taunus a 5.50 per les. Rotterriamsedijk 70 b, Schie dam.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1957 | | pagina 2