Breedsprakige Eerste Kamer heeft een hoogst ondankbare taak Communisten in Italië vooruit Onschuld op schoolsehoenen - zonder recht van amendement - SEGURA: fanatiek maai- o Nenni-socialisten betalen overal het gelag !§P BALA Binnenhof Onbekend vliegend voorwerp boven Bruinbrood een cent goedkoper Kil O-tv boekte winst Vijftig rectoren en directeuren vliegen naar Eelde Engeland Karainaal UOOP ipel 3everde hij .-scherpe kritiek op Bende in Perzië I te redden gearresteerd - SPROETJE SRARKS?. door FRANK GODWIN door JOSEPHINE TEY 'Maaritlas: 8 april 19.>7 (Va« onze parlementaire redacteur) DE stoere Senatoren gaan op- nieuw aan de slag'- l)e begro ting van Onderwijs, Kunsten en We tenschappen prijkt op hun agenda. Daar valt heel Wat over tc zeggen: denkt u maar aan de salariëring van schriele schoolfrikken, als hoe danig leraren en onderwijzers zich behandeld voelen. Het is echter öe vraag of het wel zin heeft. De Ker- ste Kamerleden kunnen een begroting immers niet veranderen. Zil mis ten het recht van amendement. Z\j kunnen een regeringsvoorstel alleen -aannemen of verwerpen. En een Nijmeegs proefschrift van dr. J. Th. de Ruwe over: „De Eerste Kamer" heeft onlangs geleerd, dat er sinds 1848 slechts 81 wetsontwerpen en vijf keer voorstellen tot Grondwetsherzie ning werden verworpen. Dat houdt dus niet over. Nog niet één keer per jaar; Al herhaaldelijk. |s de venijnige vraag gesteld of de Senaat veel meer is dan een deftige sjieke debating-club en of over zijn af schaffing nog anderen dan dc Kamerbodes zouden treuren? Wat dat betreft beeft de Eerste gen! Enfin, morgen valt de beslis- Ivamer een ondankbare teak. Door 1 sing de jaren heen sleept zij a.h.w. het j Een antirevolutionaire minister te- spotversje mee, dat inde patriot- genover een motie der Kath. Volks- tentijd op de heren, in Den Haag partij! Dat is toch nog wel iets an- werd afgevuurd; ders dan het minnekozend minder- Sij komen bij paren, om ie vergaren heidskabinetje van kvp-ers en anti- In den Haeg, sij fijn er SOO graag revolutionairen. waan» do liberal* Sij drinken een glas, sij.-. een plas de reuzeschepen, welke op het ogen-daar deze week vader en zoon Kap- blik worden gebouwd, te ontvan- teyn bij. Want het gerucht doet de gen! ronde, dat een zoon van senator Kapteyn kans maakt gekozen tc jprauntiiuibi i worden tot commies-griffier der TOT troost van minister Algera Eerste. Kamer. kan voorts strekken,dat Thor- Ja. soms lijkt het Binnenhof een becke in zijn tijd óók hevig werd i béétje een familiezaakje. Maar va- bestreden. Men verweet hem een [der Kapteyn zal zich heus écht wel materialistische inslag, hetgeen hij j wachten zijn. zoon aan te prijzen, te" wijten had aan zijn opvatting, dat Nog immer waart immers de her- de kunst geen regeringszaak js. Hij innenng rond aan een voormalig - voorzitter der. Tweede Kamer, die zijn zoon zo fanatiek bij de senato ren aanprees, dat zij uit vermoeid heid tenslotte een ander kozen! en laten üe saak soo als s(j u-as Sondaghs absent, Maanclaghs in 't Logement Dinsdaghs present, Woensdacs compleet Donderdaghs niet gereet, Vrijdaghs niets gedaan Sateróaghs na huys gegaan Vuile tas TOCH zie nu eens naar hun ato- mische activiteit in deze drukke 1 dagen. Déar dreigt me -onverhoeds die kleine baron De Vos van Steen- wijk. gelijk eens wijlen groother- revolutionairen, waarop de liberale oppositieleider prof. Rieter Jacob Oud in het grimmige Groningen a! zijn. politiek plezier bleek te hebben geplant. Misschien was dat dan ook wel de reden waarom zijn geestver want De Vos van Steenwijk de ex presse, trein naar Groningen per Be in Meppel wilde laten stoppen. Geslachtelijk abuis WANT de politieke stemming dei- Senatoren verschilt toch altijd een weinigje van die der Tweede Kamer. Terwijl bijv. .de antirevolutionaire fractieleider Bruins Slot zijn geestverwanten bedoelde daarmee» dat de regering .,geen oordeel noch eenig gezag heeft op het gebied der kunst". Een zienswijze, welke thans by de hui dige kunstdebatten vrijwel algemeen wordt aanvaard. Destijds werd over de> betekenis dier woorden echter heftig getwist. Men kon de uitspraak natuurlijk ook omdraaien als een bewijs van onvermogen voor het regeren, dat immers geenkunst was! Het was ook in die jaren, dat een subliem stilist als Busken Huet,-als abonnee op de Handelingen der Staten-Ge- neraal, in „De Gids" het oratorisch j vermogen der volksvertegenwoerdi- I ging op de korrel nam, Echt iets 1 voor de „Boekenweek". Zijn oordeel was niet mals. Hfj onderscheidde de t Kamerleden in „goede sprekers," middelmatige sprekers cn sprekers, die in het geheel geen sprekers j zijn"; Het toenmalige Kamerlid Van Nierop bijv. sprak „als in een ge- j zellige vriendenkring", hetgeen een deftig Haags blad hem hoogst kwa- lijk nam. De afgevaardigde Van Nierop vroeg zich af of het de vergadering aangenamer zou zijn „hier eene algemeene'.beraadslaging te houden In den preektoon, of in den kathedertoon, of in den. ge wonen pleittoon of zelfs in den orm van eene Nuts-verhandeling", (Van onze correspondent) ROME. Een aantal tussentijdse gemeenteraadsverkiezingen in het verloop van de laatste weken in Ita lië heeft resultaten opgeleverd, die te denken geven. De christen-demo craten boekten over de gehele linie winst, maar de communisten deden dit in de meeste gevallen eveneens, paalde top-regionen. der partij en een gedeelte van de vakorganisatie be perkt is gebleven en de „basis" vrijwel onaangetast heeft gelaten. Zeker, de PCI verloor een aanzien lijk aantal leden, maar velen hebben zich kennelijk slechts aan de finan ciële verplichtingen van het lidmaat schap onttrokken, terwijl zij de par- presse-treinen naar Groningen niet 1 nen, dat de lutherse voorzitter van i ,„«1,., ,„;pn te Meppel zullen stoppen. En daar het Christelijk Nationaal Vakver. t,rande' SQen voorz komt me die al- c machtige Arn hemmer Chris- Haan Matser, die het met zijn 52 jaren van gewoon gemeenteambte naar tot een be wierookt burge meester wist te brengen, minister Algera tracteren op een motie ten behoeve van de IJ-tunnel. De an ti-revolutionaire bewindsman kon daar bepaald niet om juichen te midden van 'csteamgsbeperkin- KamerUd .motie bond, de 45-jarige zwartharige. een bord aange brande soep voorzette, en die, toen SEi5j-rSbvSeï™adCSïanH,ï "J? j "fhfl Tk'T'ÏÏÏ.T Ti?" 1 St3- «v..™. ~~r. h,Lr^°^LF)ctsN^'l^«wrk.»^. Soet "crScn W3nneer cr ecs terden doch soms ook achteruit gin- Men komt tot de ontnuchterende gen en de linkssocialisten (evenalsvaststelling dat de achteruitgang de gematigd- en uiterst-rechtse par-vafl het ledental der PCI eerder het tijen) overal aanzienlijke verliezenëevolS is van de aldoor stijgende leden kosten van. het levensonderhoud dan r 'j-. j„j x I van de Russische slachtingen in Hon- wi1' 'ndus.trleftad Cremona b.v.garije> Deze mogen dan hun uit- S?*0" f ^ril,n"d.e^cr^-e? s?werking in de „hogere regionen" pet van de stemmen tegen 3o.5 pet njet hebben gemist, op de grote mas- by de gemeenteraadsverkiezingen sa van de partjjieden schijnen zij lf n verleden jaar, de com- hoegenaamd geen indruk te hebben muiusten 21.1 tegen 183 pet., de so- Ecrhaakt SlaaiS0cra-ter +4"8 of «n -5 3 i Behalve aan deze misschien voor t1^;S2xS?SS,.2H,,SS*\,iS:.5 i menigeen onverdachte .trouw van senator Runpen er laaS'TrSnde th« UhhS'SS van.sprak, kwam thans in de Senaat Si "SS aoorten aanren? 2eJï,u0nt de soep; mijnheer wordt verzocht horst zyn minister Algera, dapper daaruit een keus te willen doen." als Klem* Duimpje, stewR steunbie- Tot de goede sprekers rekende den. Goed. hij had ook wel wat op Busken Huet allereerst: de anti- diens Memone van Antwoord aan revolutionaire voorman Groen van te merken, maar dat waren ^*jak prinsterer. Maar als hij de Har.de- grapptge taal-en stijlfoutjes: diverse jjngen nje^ ai3een gelézen doch „geslachtelijke vergissingen en ex- op dt? tribune ook gevolgd zou heb- travangmvties werden ontma.kerd tjen hij deze leider waar- en prof. Diepenhorst begreep even- sch5jnljjk evenmin verstaan als de min waarom deze antirevolutionaire toenrnayge journalisten Thorbecke minister uitgaven wenste te doen werd voorts tot de „beste krachten ten behoeve van een... autopool, j onzer parlementaire welsprekend- aangezjen hy immers tegen voet- j heid- geteld, al „krielde" diens toe- balpools is gekant. Maar, zo zet.hij: spraken dan van „ongrammaticale „Het kwaad straft zichzelf w ant i beknoptheden". „De heer Thorbecke „.•Ar, lüfor nli rist nP TT, 111 - Deze „vliegende schotel" fs door de Wcstberlijn8e gemeen-. teraad op een kinderspeel plaats neergezet. Misschien omdat de Berlynse vroede va-.; d erendachten, aan het oude pezegde: „Wie de jeugd heejt' heeft de toekomst". Misschien- ook om de jeugd alvast ver trouwd te maken met deze. voorwerpen. In ieder geval vermaakt de Duitse jeugd zich er kostelijk mee. DEN HAAG. De Nederlandse Bakkerijstichting heeft de bakkers geadviseerd, de prijs van het bruin- brood met ingang van maandag 15 april met een cent per SOO gram te verlagen. De mogelijkheid be staat, dat bakkerijen in enkele ge bieden van. het land de prijsverla ging reeds in de loop van de vol gende week zullen doorvoeren. JAN WILLEM HOfSTKA I heeft zaterdag avond in de Kroeodil zijn debuut ais t.v.-quizmas- tcr gemaakt. 't Was geen stralend debuut, maar in ieder geval gaf gaf hij het nog Jang niet geslaagde programma wat meer glans c;i dc t v-kijkers wat nicer hoop voor de toekomst. Als de KRO tv-leiding het probleem regie even goed oplest ais het probleem quiz master wordt dc Kroeodil t.z.t. een programma dat ons op zaterdagavond eens in de maand kan boeien. Het spel Alle Negen mist de vaart die een goede quiz nodig heeft en neemt door het grote aantal vragen, die bo vendien, nog niet vlot genoeg werden gesteld, te veel tijd in beslag. Een bekorting tot de helft zou het tempo aanzienlijk verhogen en het program ma dat om de quiz is gebouwd meer tot zijn recht laten komen. Maar. de KHO-.tv boekte winst en dat was na de. mislukking van enige weken ge leden, prettig om te zien. SCHIPHOL Vyftlg directeuren van HBS-en, rectoren van gymnasia, en lycea gaan 29 april op uitnodiging van de Rijksluchtvaartschool het nieuwe gebouwencomplex voor de verkeersyliegersoplciding bezichti gen op Eelde. Het gezelschap zal op Schiphol ontvangen, worden om daarna per KLM-vïiegtuig naar Eelde te vlie gen. Het, nieuwe opleidingscentrum op Eelde wordt 15 april reeds offi cieel geopend. DELFT Zondag 21 april her denkt het echtpaar C. A. Goud zwaard-C. J. Goudzwaard-Zandijk, uit de Van den Boschstraat 31. de dag waarop het 65 jaren geleden in het huwelijk trad. De bruidegom is 85 en zijn vrouw 86 jaar. even later ontdekte hij dat de mi nister veel last had vanRijn vaar tpools. Deze scherts terzijde Is tend, als geheel verdedigde prof. Diepenhorst toch het beleid van zijn beschei den geestverwant. Ja, hij vond zelfs, dat deze zijn werk iets meer moet etaleren. „Er zijn", zo sprak hij, „in tegenstelling tot hèm, figu ren. die, als ze een greppel dicht- werpen, het land van hun verrich ting doen daveren..." -zo oordeelde Busken Huet is zo bevreesd voor het euvel der breed sprakigheid, dat hij er kortademig van wordt". Familiebanden AT dit betreft zou Thorbecke LONDEN. Drie Engelse radar- stations hebben geheel onafhankelijk van elkaar, een onbekend vliegend voorwerp waargenomen, dat met! enorme snelheid op «en hoogte van 20 km boven zuid-west Schotland vloog. Aan alle radarstations is on-: staatsman Johan Rudolf Thor- middellijk verzocht zeer scherp op i becke aan de huidige minister van te letten. j Verkeer en Waterstaat ten voor- vlieetui8etii ook in deze tijd toch nog nut tig werk kunnen verrichten. Eerder dan beknoptheid, regeert breed sprakigheid de dingen van de Ne derlandse volksvertegenwoordigers. Bij het komend onderwijs-debat ziet c, 7 t men de sprekers al in dichte drorn- opade op schouder 1 men naar de katheder stuiven: bij de KVP: de Nijmeegse hoogleraar Gielen, de Bossche leraar (en wet houder) Van Velthoven en de Am- Het personeel van de drie radar- atations zei» dat het vliegend voor werp plotseling naar beneden dook tot een hoogte van 4500 m, twee cir kels beschreef en vervolgens ver- dween in de richting van het eiland Man. Iaer- Behaive op de radarschermen is het vliegend voorwerp door niemand gezien. Volgens de waarnemers was het te snel, te groot, en te wendbaar om een vliegtuig te kunnen zijn geweest. doorgang van Holland op zijn smalst en een verbetering van de Water weg naar Rotterdam op het Bin nenhof tegen veel tegenkanting in verdedigde, sprak hij n.l. de ge vleugelde woorden: „Ik ben hier ge komen met de spade op de schou- - I. UU-.41 oatuic UUUV VQU i pet. In de Adriatische kuststad Rimi- i pgn gedeelte van het kiezerskorps, m werd 813 pet van de stemmen op ;heeft de PCI haar successen in Cre- ?JL c^rf_tend^ocrat.eiJQr^ltffb,rachtmona. Rimini en elders echter onge- tegen 34.9 pet in mei 195o, 36 tegen twüfeld ook te danken aan de crisis 34.0 pet op de communisten, 5.4 tegen waaraan Nenni's socialistische partij ?£Pct °p de sociaaldemocraten en.j voorai sedert het 20 ongelukkig ge- 12.8 tegen 15.8 pet op oe Nenm-so- eindigde congres van Venetië op dui- leJV delijk zichtbare wijze ten prooi is. Wat te Cremona en Rimiru ge- beurde, heeft zich elders herhaald. zij het niet overal op even. opvallende T"\ *1 1 wijze. Dit betekent, dat de verkie-I JUlKfir lT*3Cll«TP zingsuitslagen in de beide genoemde UAJVt^A LA a^11LlG steden, ofschoon mede door plaatse-1 f -» lïjke factoren beïnvloed, tendenties x/-öT*nrgigiTC weerspiegelen, die voor het hele kie- kvvIo -• "skorps tj'perend zyn. en het is wat tot nadenken stemt- Im mers, de conclusie dringt zich op, dat het communisme in Italië bezig is nieuwe krachten te verzamelen ter wijl het met de PSDI bergaf gaat en niet omgekeerd zoals menigeen geneigd was te verwachten. Want al zijn de communistische successen' dan in feite niet zo over weldigend als de PCI om begrijpe lijke redenen, tracht voor te stellen, zij bewijzen niettemin, dat de crisis van het communisme in Italië tot be- TS~ 1' 7 7 i eerste preken in de koninklijke ka- Lt fc/iU/Lii wug de kieding van de hofdames. - Toen in 1931. de republiek in 4y ïj t /jf t n/7 Spanje werd uitgeroepen, konden- VxJkJI t t IXJLt t\JL botsingen tussen-.de regering en de j kardinaal niét uitblijven.- De betrek- MADRID, De overleden kardi naal Segura was een hard, onbuig zaam. ja fanatiek, maar eerlijk man. Hy werd wel de laatste vertegen woordiger der Middeleeuwen ge- noemd. De scherpte van zijn uit spraken bracht hem zelfs in con- flict met Rome In 1954, terwijl Se- De voltooiing van het grote werk mocht Thorbecke niet beleven, maar zijn parlementaire prestatie was er met geringer om; zélfs al heeft de 54-jarige scherpzinnige socialistische senator mr, Hein WiRemse direc teur ener stoomvaartmaatschappij 1 Tl r i te Rotterdam er dan. nu de aan- WlChS SCiim „Maria dacht op gevestigd, dat de diepten I j van de Nieuwe waterweg en het TV, -*ri3.4]v rrKp>irï I Noordzeekanaal van 11.90 tot 1H V CllIgilCltl 12,50 m niet voldoende zijn om NICOSIA Het Griekse schip j „Maria", waarvan men aannam dat: „„...a— het ter hoogte van de Noordafri- j DEN HAAG De eerste Douglas heël"^befaamde "wethouder van Fi- xaanse kust was gezonken is in de DC-1C (Seven Seas) van de KLM nanciën van de hoofdstad: "Wïbaut, de haven van Bardia aangekomen. wordt dezer dagen op Schiphol ver- heeft zitting in de Tweede Kamér, De „Maria" heeft in een stonn f wacht. De luchtvaartmaatschappij zal Naast de gebroeders Vermeer LONG BEACH (Cailfomië). Dertig uur lang heeft William J. j Biller, diepieediiikcr uit San Pedro, opgesloten gezeten met een dode collega In een de-compressiekamer. i Biller ging m deze kamer om zijn collega Eldon Smith (3D te redden, die slachtoffer was geworden van de j „caissonziekte". Biller was tijdens een duik ziek i geworden en werd onmiddellijk in de kamer gebracht om zicb lang zaam aan, te passen aan de normale luchtdruk. *De vrouw van Smith kon niet anders dan buiten de kamer door een glazen ruit toezien, terwijl i haar man stierf. kingen tussen de primaat en de autoriteiten werden al gauw. zo slecht, dat, toen de kardinaal in juni 1931 van een kort bezoek aan Rome in het land terugkeerde, hij bij Guadalajara word gearresteerd en over de Frans-Spaanse grens geleid. In september 3937, tijdens de bur- gura in Rome vertoefde, besloot het f geroorlog, keerde Segura terug naar Vaticaan alle uitvoerende macht van de nationalistische zone van Spanje, de kardinaal over (c dragen aan een f \vaar hij aarstbisschop van Sevilla aartsbisschop-coadjutor. De kerke- i werd. Reeds spoedig kwam hij weer lyke autoriteiten van Sevilla ont- ip. conflict met leiders van de Fa- ^e.?e maatregel uit po-.! langev die hij met -excommunicatie bedreigde onidat ziji-partijleuzen lie ten aanbrengen op üe muren van Echtpaar DE ROOSOUDEGEEST -duo-zitje.. sterdamse onderwijzer: Derksen Bij de PvdA: de hoogleraar Scher mer horn, de leraar (en burgemees ter) De Loor, de ex-onderwijzer De Roos...! Enz. enz.l Dat wordt een gedrang. Laatstgenoemde is tevens wethouder van Amsterdam. Eij'n echtgenote, de secretaresse van die een reddingsboot en een gedeelte er tien van ontvangen. Op 2 van zijn lading verloren. Alle opva- zal voor het eerst een toestel renden verkeren echter in goede j dit type op de lijn van Amstrr naar New York worden inge? welstand. (PvdA), de neven Maenen (KVP) -n Diepenhorst (AR-CHU) herber- .en de Staten-Generaal du« nu ook eerste echtpaar! Misschien komen uitwijken. KARATSJI. Pakistaanse grens- BERLICHM Wellicht door het wachten hebben in bet zuiden van achteloos wegwerpen van .een bran- BeloetsJisUn dat gedeelteiyk tot óend eindje sigaret ontstond zater- Zuid-Perxië en gedeeltelijk tot Pa- dagmiddag te Berlicum een bos- kistan behoort een groep Perzi- brand, waardoor ruim een ha. vier- sche bandieten gearresteerd, die jarige dennenaanplant verloren ging. deel heeft gebad aan de moord op i drie Amerikanen waaronder een vrouw en twee hen vergezellende Perzische soldaten. Onder de arrestanten, zou zich de broeder van de bendeleider Dadsja bevinden. Verscheidene bandieten zouden gewond zijn. De arrestanten waren op weg j naar Gwadar. een kleine kustplaats j in het aan de Perzische Golf ge- i legen sultanaat Maskate. Zij wilden j van hieruit per schip naar Axabië Jitïeke overwegingen was genomen, maar aanhangers va« kardinaal Se gura blyven van mening, dat de vijandigheid van de kardinaal ten aanzien van het regime van Franco de werkelijke reden was. Pedro Segura y Saenz werd op 4 december 1889 geboren te Carazo. een dorp in de provincie van Bur gos. Na een schitterende academi sche carrière werd hij in 1906 tot priester gewijd. Hij verwierf zich snel een reputatie als een harde werker en een oprecht mens. In 1926 werd hij benoemd tot aartsbis schop van Toledo, de hoogste kerke lijke functie in Spanje, en tot kar dinaal-primaat. De toen 47-jarige primaat was zo vastbesloten zijn eigen sobere le venswijze voort te zetten, dat hij bij zijn. benoeming als voorwaarde stel de, dat hij geen banketten of ont vangsten zou behoeven bij te wo nen. De nieuwe kardinaal trok reeds spoedig de aandacht door zijn zijn kathedraal. In de volgende jaren schreef hij honderden her-derlijke brieven, han delend over- het protestantisme.de rassenleer, het communisme, de vrij metselarij. de- Spaanse overeenkomst met de Verenigde Staten en vele andere kwesties. Een van zijn eerste maatregelen als aartsbisschop van Sevilla was het verbieden van danspartijen. Dit verbod leidde tot veel conflicten. Zo plaatste de kardinaal de burge meester en acht raadsleden van Lós Palacios onder een beperkte vorm van excommunicatie» omdat - zij vasthielden aan het organiseren van danspartijen op jaarlijks .plaatselijke feesten. De Faiangistische gouverneur van Sevilla werd door 'de kardinaal in de ban gedaan, omdat hij op de mu ren van kerken lijsten met namen t"an gesneuvelde Falangisten wilde scherpe uitspraken. In een van zijn laten aanbrengen. weien of-Ditnar» tenr vermoord i r.AnvytLEtn ouwtiWEf? VfcR zijn Dit VAM MOh&tR A nOU.VOORUir DOOD £>E&AAMl5-,«, DAn...DAAR T15 WEL NIET maart 16 Etn wAPEn BEri)EGtK,5PR0tT)£ dl rt D J P.. DAT WE WEER MAAR KASTEtuhotren WACHT 2673En wat Rob heeft zien aankomen, gebeurt: schrikkelijk. Twee mannen ven Voi&in, die op de de voorsteven van de „Caprice", rafht de koppen j voorplecht van de Caprice klaarstonden om over van de cilinders, die met een enorme klap ex- te springen, worden direct buiten gevecht gesteld ploderen. Vriend noch vijand weet op dat moment 1 wat er Is gebeurd en aan boord van beide sche pen heerst «rote verwarring. Dc ravase is ver- jen liggen zwaar gewond op het dek. De bezaans- I mast van. de „Laura" breekt krakend in tweeën. Rob wordt bedolven onder zeil en rondhout. Huidplaten van de „Laura" zfjn losgerukt en het scheepje maakt snel water. Ook de „Caprice" is beschadigd, maar lang niet zo erg al» de, „Lau ra", die in zinkende toestand verkeert. „We gaan naar Canada," z«i ze toen. „Gaan jullie weg!" Ze draaide zich nog steeda niet om. „Ja." Hij was zich doodgeschrokken. „Maar Marion, dat kan niet- En waarom naar Canada." „Ik heb daar een neef die profes sor is te McGiU- Een zoon van moe- der's enige zuster. Hij schreef een tijdje geleden al of moeder en ik zijn huishouden wilden besturen, maar toen hadden we dat huis en voelden ons heel gelukkig ia Engeland. We weigerden dus. Maar zijn aanbod is nog van kracht. En we... we willen nu eigenlijk wel weg." „Ik begrijp 't." „Kijk niet zo treurig. Je weet niet waar je aan ontsnapt, Robert." Ze reden zonder veel te praten naar Sin Lane terug en Robert zette Marion af bij het huis van juffrouw Sim. Hij glimlachte een beetje wrang toen hij alleen was. Bij alle nieuwe ervaringen die hij door de Sharpe's had opgedaan, was nu ook hét lopen van een blauwtje gevoegd. Dat was dan de laatste en moeilijkste onder vinding. Drie dagen later, nadat ze het res tant van hun inboedel aan de plaat selijke opkoper hadden overgee -, en de auto aan Stanley, vertrokken ze per trein uit Milford. Robert ging tiaar het station om afscheid van hen te.nemen. „Ik vond 't altijd heerlijk zonder veel bagage te reizen," zei Marion, „maar ik had nooit gedacht dat ik nog eens met niets dan een week end-koffertje naar Canada zou gaan." Ze lachte, maar Robert kon met op haar grapje ingaan. Hij voelde zich ellendig en wanhopig als nooit tevo ren. Overal om hen heen. bloesemden de bomen en zagen de velden geel van de boterbloemen, maar voor hem. was de wereld grijs en leeg. Hij keek de trein na die hen weg voerde en ging naar huis, zich afvra gend hoe hij Milford zou kunnen verdragen zonder Marion's smal, bruin gezichtje minstens eens per dag te zien. Het viel mee. Over het geheel ver droeg hij 't aardig. Hy speelde weer golf 's middags en al zou een bal voor hem altyd een. „stuk rubber" blijven, zijn spel had er niet onder geLeden. Hij stal opnieuw het hart van meneer Heseltine door meer dan ooit belangstelling voor zijn werk te hebben. Hij stelde Nevil voor een boek te senrijven samen uit de ge gevens van het archief op de zolder. En toen, drie weken later, Marion's afscheidsbrief uit Londen kwam, was hij alweer een aardig end in de watten van zijn comfortabele leven tje weggezakt. Allerliefste Robert (schreef Ma rion). Dit Ls een haastig afscheids briefje, alleen bedoeld om je te laten weten dat tue allebei aan je denken, We vertrekken overmorgen met het ulieptuig naar Montreal. Nu het byna zover ts, zijn we' tot de ontdekking gekomen dat we ons ■nog alleen maar de heerlijke dingen herinneren en dat we de rest al wéér syr» vergden. Dat is mis schien een vorm van heimwee-bij- uoorbaat. Ik weet 't niet. Ik tneet alleen dat 't altijd geluk zal "be tekenen aan jou terug te denken. En aan Stanley en aan Bill en aan Enpeland. We sturen je onze beste loensen en onze innige dankbaar heid. Mariori Sharpe. Hij legde de brief neer op het ma honie Schrijfbureau. Hij legde hem neer midden in de plek zonlicht. Morgen om deze tijd zou Marion niet meer in Engeland zijn. Het was een afschuwelijke gedachte, die hij verstandig moést verwerken. Er was tenslotte niets aan te verande ren. En toen gebeurden er drie dingen tegelijk. Meneer Heseltine kwam binnen om te zeggen, dat mevrouw Lomax haar testament weer wilde veran deren en of hij dadelijk naar de boerderij wou.komen. Tante Lin béide op om te vragen of hij de vis mee wou brengen als hij naar huis- kwam. En juffrouw Tuff bracht de thee binnen.' Hij keek h.eel lang naar de twee biscuits op het schaaltje. Toen. met een gebaar van grote beslistheid, school hij het theeblad weg en greep de telefoon. HOOFDSTUK 24 De zomerregen plensde hardnek kig op het vliegveld neer. Nu en dan joeg een windvlaag het water tegen de gebouwen. De overdekte passage naar het vliegtuig voor Montreal was aan. beide zijden open en de passagiers bogen hun hoofd tegen, de regen, terwijl ze langzaam in de rij vooruit kwamen. Robe t, als laatste, zag nog net de platte, zwartsatijnen hoe a van mevrouw Sharpe en een paar lok ken van haar witte haar. Tegen de tijd dat hij het vliegtuig binnenkwam, zaten ze al en was mevrouw Sharpe in haar tas aan 't scharrelen. Marion keek op en zag betn. Haar gezicht straalde van vreugde en verrassing, „Robert," zei ze, „kom je hier helemaal afscheid van. ons nemen?" „Nee," zei hij, „ik reis met dit vliegtuig»" „Reizen?" zei ze en staarde hem aan. „Jij?" „Het is een openbaar vervoer middel, weet je." „Ja, dat weet Ik. Maar... ga je dan naar Canada'" „Inderdaad," „Waarom dan?". „Om m'n zuster in Saskatchewan te bezoeken," zei Robert met een uitgestreken gezicht, „Wat ik trou wens een veel betere reden vind dan een neef in McGill." Ze begon te lachen, zacht «n aan stekelijk, „Robert, lieveling," zei ze- „je weet niét hoa weerzinwekkend je eruit ziet als je zo zelfvoldaan kijkt:" (SLOT)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1957 | | pagina 1