SOEKARNÖs KABINET Geen werkende leden Beperking wegenbouw dreigt nationale ramp te worden Geduld CHECHAQUO' JACK LONDON Multimiljonairs gokten om tienduizend roebels DIRECTEUR WEGEN EN VERKEER ASW It Eurovisie op zn best Raad voor de woningbouw beveelt standaardisatie en normalisatie aan onder de zoefe -door- BENDE IN LENINGRAD OPGEROLD Griek Wandelde naar Parijs Voor minimale oplossingen öelakte meubels optasappen? NSDO-MI! T= Cefa-Bever Chessman doet laatste poging Ditmaal een rat met een staartje Radar bij Rijnvaart wordt overwogen SPROETJE SPARKS c AVONTUREN VAN - KAPITEIN Dinsdag 9 april 1957 DE Groningse rede van professor Oud kan bezwaarlijk gelden al9 een waardevolle bijdrage tot oplossing van de huidige politieke moeilijkheden in Nederland. De kern van deze moeilijkheden is, dat zich een verwijdering aftekent tussen de P.v.d.A. en de andere partijen van de „brede, basis".. Dij dezelaatste ontwaartmen een steeds groter verlangen, terug te keren naar sommige vooroorlogse sociale ver houdingen. Er speelt daarin ongetwijfeld mee de factor van- zelfbehoud ide kiezers moeten de. verschillen tussen socialisten en "met-socialisten •weer zien en op die wijze afkerig worden gemaakt van de politieke door- fcraak. Vóór de verkiezingen van vorig jaar reeds dreigde eèn breuk; na «ie verkiezingen hield de lange duur van de kabinetsformatie vooral ver hand met de wens van enige fracties, de breuk te erkennen, en een for mule te vinden voor een regering van andere signatuur. Dit streven is echter niet gelukt, en het gevolg is geweest een met Beer weinig geestdrift" prolongeren van de'brede'basis. Hoe weinig hecht deze basis is, is. kortgeleden weer gebleken bij .het debat in de Tweede Kamer over de bestedingsbeperking. Nu heeft dan de heer Oud te Gronin gen zijn licht doen schijnen. „Regeer toch zonder de socialisten 1"riep hij de confessionele partijen toe en; hij vervolgde ongeveer aldus: „Als de jC.H.U. niet meedoet wel, dan zijn wiper immers altijd nogt" Het. feit, dat de heer Oud. en de zijnen er altijd nog zijn, is natuurlijk geen nieuws. Zij wareii, er tijdens het conflict in 1955. zij waren er in toaart van dit jaar: beide malen 'zeer er op uit, in de Kamer te funge ren als deelhebbers aan een brede basis tegen de socialisten. Hoe ver >iUen zij echter gaan? Kortgeleden hebben wij gesteld." dat de huidige gezindheid in de Kamer meer tot een. regering zonder dan roet. de socialis ten doet concluderen. De heer Oud is zeer gedecideerd van dezelfde toening. Laat de christelijke coalitie maar herleven, laten K.V.P. en A.R.P. liet maar met z'n beiden proberen als de C.H.U. niet wil. En de V.V.D.? Nu ja, die verleent de meest mogelijke morele steun, maar doet niet mee, HET komt dus hierop neer, dat de hier Oud en de zijnen zich aan bieden als zeer geestdriftige supporters, maar bezwaar hebben, toe te treden als werkende leden van een nieuwe regeringsclub. Daarmee heeft de suggestie vrijwel alle betekenis verloren. De fceex Tilanus noemde zaterdag in een bijeenkomst te Goes de rede van de heer Oud onserieus. Iets soortgelijks stond dezelfde dag te lezen in het r.k. dagblad „De Tijd", welks antecedenten anders volstrekt niet zodanig frijn, dat het geacht kan worden, veel prijs te stellen op voortduring van 'de socialistische invloed in de Nederlandse regering. En ook in a.r.-krmg kan bet geluid van de heer Oud moeilijk veel verrassing hebben gewekt. De geneigdheid vorig jaar vooral in deze kring om met de K.V.P. een minderheidsregering te vormen, werd stellig tfiet verzwakt "door de gedachte, veel moeilijkheden te ondervinden van de V.V.D. De vrijblijvendheid, die de heer Oud zich voorbehield bij al ziin luide hanmoedigingskreten. zal wel verband houden met de vrees, het anders misschien met bepaalde vrijzinnige opvattingen niet zo nauw te kunnen nemen. Doch niet waar, op het belangrijke financieel-econotnische terrein is overeenstemming genoeg! De heer Oud zegt het; is het waar? Het klopt wel zowat, het zwakke punt is echter, dat hij naar omstandigheden streeft, waaronder de V-V.D. in staat is om te beslissen over de aard en mate van deze overeenstemming.. Naar onze mening hangt de totstandkoming van een andere regerings- eonstellatie minder af van een rede van de heer Oud in Groningen of waar ook elders dan van een kortsluiting of een. conflict io het parlement. Als wij onze mening uitspreken, dan heeft de rede van de V.V.D.-leider de kans op zo'n gebeuren eerder verkleind dan vergroot. Regeren met de V.V.D. is tot daaraan toe, maar afhangen van de V.V.D. is geen aanlokkelijk vooruitzicht. SOEKARNÓ'3 „extra-parlementair zakenkabinet" ziet er iets minder gevaarlijk uit, dan aanvankelijk werd gevreesd dat bet 2ou doen. De communistische invloed lijkt voorlopig nog gering. Op de vraag, in hoeverre dit kabinet moet worden gezien als een overgangsbewind naar meer dictatoriale verhoudingen, valt voor het ogenblik geen antwoord te geven. Het gevaar zit er ongetwijfeld in, maar veel zal afhangen van de vastberadenheid der met-communistische partijen en yan de houding der buitengewesten. Als „sterk" zal dit kabinet wel nauwelijks mogen worden aangemerkt. Gezien zijn wordingsgeschiedenis" zal het' geueigd zijn, de „revolutie" te verkiezen boven dé „consolidatie", maar in de praktijk zou dit neerkomen op liet volgen van een communistisch recept, hetgeen iets is waartoe ver scheidene van de nieuwe ministers waarschijnlijk geenszins bereid ziin. Zo zal het wel een laveren blijven tussen emotie en rede, hetgeen betekent voortgezette onmacht tot een doelbewust cureren van de kwalen des lands. Meu lette op, dat Soekamo er in is geslaagd, zich Hatta van het lijf te houden. De tijd zal leren of deze overwinning duurzaam is. Wanneer de politieke verwarring en .de ontbindende tendenzen voortduren, kan er een ogenblik kotuem dat de president in feite nog slechts de keuze heeft tussen de onvervalste, communisten en Hatta. Welk geval, er is nu een kabinet, maar cr is geen einde gekomen aan de onzekerheid. GRONINGEN „Dc bestedings beperking dreigt vóór dewegen bouw en het verkeer een nationale ramp te worden", pit zéi de heer A. G. Ai. Boost, directeur wegen en verkeer van de ANWB tijdens Simons Tsapnidis,een38-jari- ge Griek, wandelde even van. Athene naar Parijs om' fcöKin- gin Elizabeth in Parijs - te kunnen zien. H-y had altyd graag Parijs «nllen zien en dit was wel de beste gelegen heid, nu de stadin feesttooi is voor het koninkfyjc bezoek. :-* O*/VI //9 11 flftfl t positie van gemeenten ep. provincies I I iL/t/ltde gevolgen nog versterkt. Het is ontmoedigend, dat steeds" gegrepen wordt naar :het wégverkeers- en vervoersapparaat om daaruit.bui tensporige belastingopbrengsten te halen terwijl de uitvoering van de nodige verkeers voorzieningen tel kenmale wordt afgeremd en be perkt." „De- Nederlandse wegenbouwers; werken voor 20 percent voor,: het rijk- en voor 30 pereent voor ge meenten en provincies. De beste dingsbeperking doet zich daarom in de officiële opening van een nieuw de tweede sector het zwaarst yoe- technostation aan de Coehoornsingel len; De beperking van 4,4' miljoen in Groningen. gulden in de jjijkswegenbouw. is. ge- „Nog doet zich het wegenbouw- zjen de achterstand, reeds hachelijk, beleid 2930-'39 gevoelen", zo ver-f De daarbij komende noodzaak van volgde hij.- „De toen ontstane ach- goedkeuring van werken door het terstand in wegverkeersvoorzienin- ministerie v;an ^Financiën xnaakt de gen is-oorzaak, dat men thans niet zaken prêcairder. Het kómt'nu voor; meer in staat is de ontwikkeling dat minder urgente Werken' worden van het verkeer, zelfs op redelijke uitgevoerd en. dringend noodzakelij- afstand bij te houden. De goede i ke voorzieningen blijven liggen of weg als produktiemiddel heeft een vertraagd worden", zo zei de heer rentabiliteit van 8 tot 12 percent of Boost. „Van systematisch en doel- meer ten opzichte van gebrekkige matig- werken is geen sprake. Aan .verbindingen^ Voorzieningen betalen - de hoogste verkeersnoden kan door zich zelf." I provincies en gemeenten slechts met „Ons wegennet", aldus de heer i minimale oplossingen .het hoofd' ge- Boost, „vertoont talloze knelpunten boden -worden. Aangezien -de; .stra- en andere tekortkomingen, waaron- j tenplannen voor woningbouw vbor der legio extreme gevarenpunteri, i rang hebben, drukt de totale beper- vinciale! wegénplannen en tertiaire wegén 'ten .dele' voor andere doel einden Nvordt 'gebruikt." De heer 'Boost zei. dat; 'ondanks .alle- belastingdruk, de wegvervoer-1 middelen 'zienin sterke mate blij ven uitbreiden. Een bewijs van de uiterst belangrijke en onvervangba re plaats, van verkeer en vervoer in ons sociaal-economisch stelsel- „De gevolgen, van de bestedings beperking",'aldus de heer. Boost, „dreigen als een. maalstroom -de.' wegenbouw 'snel naar een"..diepte punt te trekken, van waaruit straks moeizaamomhoog gestreefd zal kunnen worden. Hier wordt naar de mening yan de ANWB onontkoom baar aangestuurd op een ramp. Moet. als in .1925, wederom de nood klok geluid worden om de geesten wakker te roepen en het noodlottig beleid ten aanzien van het wegver keer een -halt toe te roepen?" miljoenen guldens aan vertragingen ten,waardoor veel meer dan 10 ongelukken kosten,.plus niet.ui geld. percent geofferd moet worden. Zelfs te waarderen mensenlevens. De be- bestaat het vermoeden, dat het bij stedingsbeperking woekert irtde de wet vastgestelde percentage van. verkeerssector veel verder door dan 33 plus 10 percent der motorrijtuf- elders, omdat de precaire financiëlegenbelasting als uitkering voor pro- MdoeTtentie LM?) DEN HAAG Grotere eenheid In soorten en afmetingen (standaar disatie en. normalisatie) van huizen onderdelen kunnen meer zekerheid bieden voor een snellere oplevering van woningen, meent de Raad voor de Woningbouw. Ook een betere planning en prijsbepaling, minder arbeid ter voorbereiding en meer serlebouw maken zij mogelijk. Zelfs acht de raad een hogere kwaliteit van de woningen niet uitgesloten bij een gelijke of lagere prijs dan de huidige- De Raad voor de Woningbouw heeft de minister van Volkshuisves ting en Bouwnijverheid ten aanzien van. dit'onderwerp een aantal aan bevelingen 'gedaan: een standaard- verdlepinghoögte (gemeten van bo venkant vloer tot bovenkant vloer) voor de woningbouw vast te stellen, welke vaststelling de raad van gro ter belang acht dan: het. aangeven van vertrekhoogtenbij het vaststel len hiervan rekening te houden met het aantal traptreden: de trapbreed- te voor -de etagewoning algeheel te normaliseren; in overleg met de daarvoor - in aanmerking komende instanties tot standaard maten. voor een meterkast voor de woningbouw te geraken, zo nodig in een zeèr be scheiden aantal varianten; en by de vaststelling van, bouwvoorschriften MOSKOU. De po litie van Leningrad heeft een bende „onder grondse multimiljo nairs" opgerold. aldus meldt het blad ,,Le- ningradskaya Prawda." In de villa van Lev Merzon. een directeur van een bescheiden bad huis, die slechts zes honderdtachtig roebel per maand verdiende, en in de vertrekken van van zijn maitresse Olga werd voor een miljoen roebel aan geld en staatsobligaties gevon den. - Bij familie van Lev en Olga werd voorts voor anderhalf miljoen roebel aan geld en waardepapieren in be slag genomen. Onder de grond werd een kist ge vonden met diamanten, goud. kostbare armban den en trouwringen. De bron van in komsten was het opko pen van obligaties, lang voordat deze werden uitgeloot tegen een prijs die aanzienlijk beneden de werkelijke waarde lag. Men wachtte rustig af tot de nummers wer den uitgeloot en incas seerde dan het bedrag van de obligatie. De leden van de ben de waren volgens de ..Leningradskaya Praw da" bezeten van kaar ten. Bij ieder spel wer den tienduizend roebels verspeeld, Accijnsvrije winkel op Schiphol ook voor Nederlanders (Van onze correspondent) AMSTERDAM. - Met het ingaan van de nieuwe K.L.M.-dienstrege- ling op 15 april a.s. zal in de Europa- wachtkamer op Schiphol de winkel worden geopend, vaar reizigers van continentale vluchten accijnsvrije goederen zullen kunnen kopen. In j tegenstelling tot vroegere plannen zal de winkel toegankelijk zijn voor j reizigers van alle nationaliteiten. dus ook Nederlanders, Belgen en Luxemburgers. Voorlopig zullen pp Schiphol alleen rookwaren, eetwaren 1 en dranken worden verkocht tegen verminderde prijzen. meer te letten op de uniformiteit van bijvoorbeeld trappen, dan het aangeven van minimum afmetingen en wensen. Tevens heeft de Raad voor de Wo ningbouw de aandacht van de mi nister o.m. gevestigd op de noodzaak van de ontwikkeling en toepassing van industrieel te vervaardigen, niet in het dragende constructie-stelsel opgenomen wandsamenstellingen De produktie en toepassing van alles zins verantwoorde, binnenwanden zal een arbeidsbesparende, bouwtydver-' kortende en kwaliteitsverhogende in vloed hebben. In *vhand met'de belemmeringen die somtijds door het welstandstoe zicht aan de vlotte afwerking van bouwplannen in.de .weg worden ge legd, en die dikwijl# haar oorzaak vinden in de onvoldoende bekwaam heid van de- ontwerpers van de bouwplannen,/1 beveelt "de Raad voor de "Woningbouw aan. dat een ieder, en in het bijzonder ge meentebesturen en woningbouwcor poraties,. zich zo zorgvuldig mogelijk laten voorlichten bij de keuze van een architect. IfONïNGIN Elizabeth en prins /I 'Philip .zijn in Parijs en,gretig hebben de mannen van de Eurovisie deze gelegenheid aangegrepen om-de die samen ons land vele tientallen j king op de overige wegen en stra- i biljoenen kyfeers in geheel Europa ..ij... ,_l_. -tjijm de .kracht wan de tv te tonen. Het werd een indrukwekkende demon stratie van camerawerk en regie, die helaas zo nu en -dan hinderlijk door de beeldvertaling werd. ge schonden. Jammer toch dat niet alle landen een gelijk beeldlijnstelsel hanteren. - De B.B.C. liet alle plechtige hoog- gehoede heren var, de commissies van uitgeleide en van ontvangst zien, die hun koningin uiterst pro tocollair en onberispelijk vormelijk omringden tot de deur van de vis count Gino Wat kins achter haar was dichtgegaan. De Engelse cameras volgden 't vlieg- tuig bij al zijn ePJ&w| manoeuvres en lieten het pas los toen het een stip in. de lucht was. Een uur later" (toen de Europese televisietceschouwar op- nieuw aan zjjn toestel zat) pikten de Franse camera's de Viscount weer op uit .de stralende hemel boven het vliegveldParis-Orly. De Franse te levisiemensen hadden toen al voor een vernuftige en aantrekkelijke ouverture gezorgd. Men had een korte filmreportage ingelast uit een vliegtuig dat op dezelfde hoogte' als het Koninklijke vliegtuig op Parijs aanvloog waardoor de toeschouwer een vergelijkbare sensatie onder ging. De Nederlandse commentatoren Sieb® an der Zee en Joop Simons gav cok bij de daarna de koninklijke stoet door Parijs voer sober en illustratie! enkeie inn'cn- tingen waarbij de laatste zich toch nog een keet versprak .toen hij ko ningin Elizabeth liet voorstellen aan de heer Guy Mollet. T)e N.C.R.V.; is waarschijnlijk wat onder de .indruk gekomen van ae prestatie van de Eurovisie-en hield haar maandagavondprogram- raa bescheiden" Te bescheiden soms. De presentatie het. cabaretprogram ma „Twee Wgeri een" met o.a.- Jello de Vries en Mi eke Last, was on voir doende. Slechts Johan Bodegraven, waarover anders dan over Goed zq zou hij spreken.' kwam boven de maat. A. I. British Broadcasting Corpora- tion heet aangekondigd dat het - „Third Program" beperkt zal worden tot drie uur per dag, ondanks de protesten van intellectuelen, die hun geliefd radio-programma van klas sieke muziek en lezingen over zeer bepaalde onderwerpen niet wensen te missen. Het derde programma, da* tot dus ver 5*4 uur per avond in ae tucht was. zal thans van 8 tot 11 uur s avonds duren, aldus kondigde de directeur-generaal van de B.B.C., Sir Ian Jacob aan. The Home Pogram en The Light Program zullen thans inet het derde programma worden gecoördineerd. ROTTERDAM. Dezer dagen heeft men in dit blad kunnen lezen dat een classificeerder terecht zou hebben gestaan wegéns het doden van een rat. die hij éérst in een hoge hoed zou hebben gevangen en daar na de nek zou Ï3ebben omgedraaid. Be.officier van Justitie zou tegen de man een maand, gevangenisstraf hebben geëist. De lezer zal zich herinneren dat dit bericht werd gepubiceerd kort na de eerste april, datum, waarop krachtens de onverwoestbare tradi tie méér .is geoorloofd dan op de overige dagen van het jaar. Wat op l april door de beugel kan, is twee dagen later volstrekt ontoelaatbaar. Vandaar dat dit bericht, uitsluitend bedoeld als aprilgrap voor intern ge bruik, en dus niet voor publikatie. niet op 3 april in de krant had mogen komen. Het is, ongewild, toch gebeurd en dat spijt ons. Temeer nu ons is ge bleken dat sommigen het. schertska- rakter van het bericht riiet hebben onderkend, de ongeloofl.jke eis van de officier en de vraag. waar.die classificeerder in vredesnaam zo plotseling een hoge hoed vandaan zou hebben gehaald, ten spijt Wat kunnen wij anders doen om de officier-van Justitie in Rotter dam en onze lezers'en het blad dat ons bericht zo klakkeloos na schreef onze verontschuldigingen aanbieden? STRAATSBURG. De commissie San orENTIN rarvi rhp« voor de Rijnvaart heeft besloten, dat WSsS,? i van" verklaard, dat hij die strOd ral op- 4en jreven indien het Opperste Gerecht». LOkcEN - Een Kroep boe- Jijn verzoek voor «n heeft WJ graatweIk fn hst Iul. revisie van zijn proc« afrvflst. Het den va de Oekraïne in. de naby- £Sf'Ccn vtr"fW van de zee van Azov op «n iLÏ, ïf diepte van zestig meter het skelet ltS »ï.°°r va" -er' reusachtige mammoeth ge- Hooggerechtshof een verzoek om re- v.onden Hrt dier heeft 500.000 tot irtvip Van hpj ifrtnme van rlo Vtandi •isie van het vonnis van de hand gewezen. De gisteren verstrekte toestemming om Chessman te ho ren geschiedde ondanks heftige op positie van de openbare aanklager. Chessman zei, dat dit de laatste keer is dat hij in beroep gaat. „Het is geen genoegen om in de afdeling der ter anod veroordeelden te le ven", zei hij. 800.000 jaar geleden geleefd. Erasmus rei dat trien het huwelij moet volhouden,- zolang het nog maar aan het uapeuuurdoet den ken, doch mag beëindigen, als het op de hel gaat gelijken. De echtver bintenis van. mijn oom: Arnold en mijn tante Flossie, schommelt, at .vele- jaren tussen deze béidefemperai^ Ven la. Hy is een chemisch inge~. nieür van tweeënzestig jaar en,, behoort, uiferZyfe bezien, itot de:: meest "verkommerde mannetjes, dié ik ken.O/whoon ik hem. nooit heb1 opgemeten, lijkt hij mij nletjdariger dan 'één meter zestig. H y draast pak ken die altijd ,pm zijnj broos lijfje slobberen of zijjvroeger-hebben. toe behoord aan "een grotere- broer^ën hij sleept hevig met. het .rechter been, omdat Hj door een aan jicht verwante kwaal loarüt bezocht. Tante Flossie daarentegen prolon geert,; zolang my-.' heUpt,; een soort glamour, die het altijd toéer tot een raadsel 'maakt,- dat ze dd" gezegd heeft toen oom destijds voor. haar nederknielde. Zijn triomf is hem dan ook wel ingepeperd. In vhuis behandelt zij. hem als een dienstbo de éri in het openbaar, sart zij hem planmatig, door de sukkelachtig- heid waarihee dat been hein doet lopen, zoveel mogelijk relief te ge ven. Betreden sij bijvoorbeeld sa men een café, dan loopt, zij altyd ver vooruitgaat zitten en roept over de hoofden der"mensen heen:. 1 „Kom"dan!"' Hij rept zich. zoveel hij kan Als hij zich eindelijk in een zetel heeft neergelateny zegt zij: „Nee, ik wil toch liever bij het raam". - .En zij wipt óver eind. Terwijl oóni - moeizaam opkomend gelegen heid krijgt tot een tweede demórir- stratie van zijn nietswaardige man kip heid, zegt tante Flossie, al by het raam gezeten, met haar vèr dragende stem tegen de kelner: ,J'a, we zullen even- geduld moe ten oefenen. Mijnman loopt moei lijk, ziet u". Zo gaat het al jaren. Zij heeft er alle tijd voor, want kinderen om haar in beslag te nemen zijn er niet en huiselyke arbeid is onnodig, aangezien oom's welstand haar be staan van alle gemakken voorziet. Zijn huiselijk gedrag wordt geken merkt door een consequente zwijg zaamheid die er op int schjjnt, haar elke casus belli te onthouden. Woe- ger kwamen er nog wel eens labo- rat oriumurienden. De concersatie va» die heren verliep in deze trant „Enfin, wat doet de sukkel, hij gooit er H204X7 bij en zet het zo in zijn zuur kast je, dus de volgende morgen..." De rest ging verloren In daverend gelach. Elk beroep heeft zijn hu mor, maar chemische kwinkslagen gaan 'een buitenstaander nog hoger boven het petjedan chirurgengr'ap- pen, die pok. duister zijn maar voor de leek tenminste nog een soort Hitchcock-griezel hebben. Tante Flossie maakte dan ook spoedig een einde aan de visites. Zij veracht ooms metier en zegtals hij thuis komt, bijna altijd dat hij „er weer naar ruikt". Hij moet zich dan in de badkamer gaan reinigen als een ko lensjouwer, voor zij hem aan tafel duldt. Pas toen hij aan jubileren toe- kwam. begon zij opeens belangstel ling te tonen. Gesprekken met het hnldigingscomité maakten' haar na melijk voor het eerst duidelijk, dat oom, in zyn vak, een hele Piet was. Zij begreep dat zij, aan zijn arm, op de grote avond een mooie rot zou kunnen spelen, liet een gecotn- pïiceerde jufk vervaardigen en leef de ihn'ig' mee met de voorbereidin gen van haar feest. -. „De. minister komt zelfkraaide ze. ,En er zullen, heel veel foto-, grafen zijn en misschien zeljs hét- filmjournaal, stel je. voor": Oom glimlachte maar. Op dejeest- dcigtoen zij ir^'haar jnapie... nieuwe jurk'gereed voor glorié;'ïndar de taxi wiegde, zei hö plotseling: „Hemeltje, ik heb nóg iets ver geten. Ga jij maar vast naar "de zaal". -.L: Voor zij iets zeggen kon deed hij hct>,portier dicht en gaf de. chanf- jeur gas. Met een klein lachje keek hij de auto even na. Toen hinkte h(j de handen in de. zakken peinzend de stad in. Niémand weet wat hij die dag precies heeft uitge voerd. maar in die jubileumzaal vol autoriteiten zat tante. Flossie in elk geval alleen en voor gék. Want hij verscheen niet en nd een uur werd de bijeenkomst, bij gebre',aan feest, varken, opgebroken. Het uil gedra gen sarren van al die jaren, reken de hij met haar af in aat ene, helse uur. Want één ding had hij altyd in overvloed geduld. KRONKEL jp VOORZICHTIG oTTTtt 5PR0ÊTJÊ,1K B..BEMMIE7 GAUW &..BAf1G>,nAAf? nu Wel!! ISWtG In oom... nsARWferiot rtr» maao dat Lijn GftAN KMKb» 5%8S'. De explosie heeft voor enkele ogenblik-;klap tegen het hoofd gehad en voelt zich duizelig, [dan zeudort ook de schatten, waar hij zo lang op - - '-1 - —'Nils Björn is alleen, maar «rg geschrokken, want heeft geaasd, mee naar de diepte wordeir gesleurd. fiü wss op het og«mb!ik van de ontploffing In de HIJ roept zijn marmer? bij elkaar en geeft op- motorkamer. Voisin heeft hel eerst zijn positieven dracht 20 snel mogelijk de ..Laura" opnieuw te weer bij elkaar. Hij merkt, dat de „Laura" snel j enteren, zinkandó 1® «a dat moet hij voorkomen, want1 ken iedereen versuft en beide schepen zijn Weer - - - i .Glc vsn elkaar afgedreven. Ralph, en Gloria zijn er goed afgekomen: zij bevonden zich op het moment vsin de ontploffing op de vóorplepht, Rob kruipt wider het zeil vandaan. Hjj heeft een «tevige DE SMAAK^ VAN HET VLEES Eerst heette hij Christopher Bel- lew.Toen hij aan de Universiteit kwam. werd hij Chris Bellew. Later werd hij onder de Bohémiens van San Francisco Kit Beliew genoemd. Er dan eindelijk was hij onder get 11 anderen naam bekend dan die van Stoop? Bellew. En de geschiedenis 'van de verande ring van zijn naam is de. geschiede nis van zijn eigen volkomen veran dering. Het zou niet gebeurd zijn, ais hij geen liefhebbende moeder had gehad en een ijzervreter van een oom en indien hij geen brief had om vangen van Gillet Bellamy. „Ik heb juist een nummer van de „Golf" gezien" schreef GiJlet uit Pa rijs. „Natuurlijk zal O'Hara er sue- ces mee hebben. Maar er ontbreekt hem nog wel het een en ander." Hier volgden bijzonderheden aan gaande verbeteringen van het opko mende weekblad). "Ga hem eens op zoeken. Laat hem denkeh, dat je het uit eigen beweging zegt. Hij mag niet weten, dat die opmerkingen van mij zijn. Anders zou hij mij tot zijn Pa- rijse correspondent aanstellen, wat mij onmogelijk is. omdat ik voor mtjn schrijverij geld ontvang van de grote bladen. Én vooral vergeet niet, dat hij die suffer moet xvegjagen, die de muziek en kunstkritiek schrijft. En nog iets, San Francisco heeft al tijd een eigen literatuur gehad. Maar nu heeft het die niet meer. Zeg hem. dat hij e«»n«! moet rondzien en He een of andere gek er toe moet overhalen een boeiende roman in afleveringen voor hem ie schrijven,.met de echte romantiek en glans en' kleur van San Francisco." En Kit Bellew ging gehoorzaam naar het bureau van de Golf' om zijn aanwijzingen te geven. O'Hara luisterde. O'Hara debatteerde. O'Hara stemde alles toe. O'Hara joeg de suk kel weg, die de kritiek schreef. Bo vendien had O'Hara een eigenaardige manier van doen.— juist die manier, welke GUlet in het verre Parijs vrees de. Als O'Hara iets wenste, kon geen. vriend het hem weigeren. Hij oefen de eep .onweerstaanbare zachte dwang uit. Vóór Kit Bellew uit het bureau kon ontsnappen.was hij mede-redac teur geworden, had er in toegestemd wekelijks kolommen kritiek te schui ven, tot ér een behoorlijke criticus gevonden was. en had zich verbon den elke week voor een stuk van tienduizend woorden tc zorgen van een roman in afleveringen n'ver San Francisco, 'en dat aües zonder beta ling. De „Golf" kon nog geen salaris geven, legde O'Hara. .hem uit. even overtuigend als hij verklaard had, dat er slechts één man in San Fran cisco in staat was zulk een roman te schrijven, én dat Kit Bellew dje man was. „O, hemel, ik ben de .gek!" had.Kit in zich zelf gesteund, toen hij later de smalle trao afging.' En zo was zijn dienstbaarheid be gonnen aan O'Hara en de onverzadig- lijke kolommen van de „Golf". Week in, week uit zat hij op een kantoor stoel, paalde de schuldeisers met schone beloften, twistte met zetters, en'bracht wekelijks vijf en'twintfp duizend woorden voor'allerlei - ru brieken voor de dag. Maar zijn ar> beld werd toch nief lichter. De „Golf" was eerzuchtig. Het blad begon met: illustraties; De onkosten waren zeer groot. Er 'was nooit geld over, om. Kit Bellew té betalen en evenmin- voor andere medewerkers der redac tie. :„Dat komt er nu van, als je een goede kerel bent," bromde Kit op ze kere dag. „Goddank, dat er nog goede kerels zijn," riep 0'Hara, raet tranen in de ogen, terwijl hij Kit's hand greep. „Jij alleen hebt mü gered, Kit Als jij er niet was geweest, dan was ik bankroet gegaan. Blijf nog een poos je, beste kerel, en dan zal alles beter gaan/* „Nooit," was de klacht van Kitv „Ik zie mijn noodlot duidelijk voor mij. Ik zal hier altijd zijn." Wat later meende hij kans te zien tot ontsnappen,. Hij nam die kans-, waar en viel in O'Hara's tegenwoor digheid over een stoel. Enige minuten daarna stiet hij tegen de kant van ae lessenaar, tastte hulpeloosrond en. wierp een stijfselpot om. „Gisteren wat iaat uit geweest; vröeg O'Hara. „Nee, dat is het niet. Het zijn mn ogen. Zij schijnen 't te begeven, „dat is alles." Verscheidene dagen ging hij zo door mét over de kantoormeubels te. vallen of er tegen aan te stoten. Maar, O'Hara's hart werd niet vertederd. „Hoor eens hier. Kit." zei hij op z*-. kere dag, „je moet naar een oogarts.' Naar doktor Hassdapple bijvoorbeeld. Dat is c'en flinke vent. En het zat je niets kosten. Wij kunnen hem beta len mei voor hom te adverteren. Ik zal zelf met hem'spreken." En trouw aan zijn woord, zond hij Kit naar de oogarts. „Er scheelt niets aan uw ogen," was. de uitspraak van de dokter na s£n langdurig onderzoek. „Uw cgen zijn integendeel uitstekend één paar OP de duizend." „Zeg dat niet aan O'Hara," smeek te Kit. „En geef mij een zwarte bril.' Het resuitaat hiervan was, dat O'Hara hem bekUmgdc met gloei ende kleuren de tiid vrdc, wan* neer de Go?f zou blori Gelukkig voor Kit >w had nU zijn eigen inkomen. Her vet het klein was. vergeleken met andere.'was het. toch groot genoeg om hem in st;>at te „«feiten, lid van verscheidene clubs te ziin en een woning te hebben in de - studentenwijk. (Wordtyervolsd)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1957 | | pagina 1