GOED BEDOELD, MAAR... RECHT DOOR ZEE! SCHITTERENDE KOMEET KOMT AAN ONZE HEMEL CHECHAQVt JACK LONDON Last van nijlpaarden Neem leeuwenparfum! Het einde door- DumlpriTag lXapril.iVi i Z v Jazz-finalisten I voor radio en tv j iÜBMI hm mi j Eén aardbei 50 gulden Kapitein van „Kars" gearresteerd In 1960 koopvaarder met atoomenergie Italianen maken „nieuwe stof" Voortaan kip met super-produktic? lil «iiiiii Niets te leren, nu proberen - mooi en strak: Cctsl&C SPROETJE SPARKS cloör FRANK GGPWM AVONTUREN VAN - KAPITEIN ROB 2 DE rcgcring&advtezc» aan Je Britse. dc Frame cn dc Nederlandse koopvaardij om voorlopig het Sue*.kanaal te mijden, vestigen eens temeer de aandacht op datgene, wat in het midden-Oosten niet is bereikt. Er ligt een half jaar achter ons van wapengeweld, krachtige bemoeienis van <jc Verenigde Naties cn ongekende diplomatieke fectivrteir. We beleefden de geestelijke cn lichamelijke ineenstorting van een Britse premier cn we beleefder» een olie-distributie in Europa. Nu cclitcr is alles weer bij het oude. De Verenigde Naties en de Verenigde Staten feebbetx. vereend bewerkstelligd, dat dc onbevredigende toestand van voor dc strijd is hersteld. Goed, er varen schepen door de Golf van Akaha; Inaar zowel Egypte als Saoedie-Arabic hebben tc kennen gegeven, dat dit «en onregelmatigheid is, waaraan 7.0 spoedig mogelijk een einde moet Vrorden gemaakt. In elk geval mogen Israëlische schepen nog altijd niet door'liet Suez- fcanaal. Moet men er zich druk over maken? Wat betekent de Israëlische Vloot in verhouding tot de vloten der andere landen. En die mogen het kanaal wel passeren, volgens Nasser. Het gaat echter niet om de verhou ding der tonnages, het gaat om het principiële punt, dat Nasser of de Egyptische regering zich het vecht voorbehoudt, de vaart door het Suez- kanaal te verbieden aan sehepen van een land, welks bestaan of welks gedrag Egypte niet goedvindt. Hetdegraderen van het Suezkanaal tot een Egyptisch binnenwater, fcicdaarwat men iu Engeland cn frankrijk cn Nederland en trouwens pok in dé V.S. eigenlijk niet wenst te aanvaarden. Nasser ontkent, wel, dat het zij'n bedoeling is, maar er is veel strijd tussen zijn gedragingen en zijn voorden. Er moei-zekerheid komen, vindt men te Londen en te Parijs cn fcs Den Haag. Zolang die zekerheid er niet U, kunnen de schepen maar fc et er een omweg maken. pET advies is begrijpelijk, en de meeste, reders willen er ook wel naar"luisteren. Eenvoudig is de zaak echter, niet. Want het moge t juist zijn, dat Nasser's condities niet bevredigen, een betere regeling kan onmogelijk in uitzicht worden gesteld. En is het verantwoord, van de reders te vragen, dat zij maand in maand uit om de Kaap blijven varen inplaats van gebruik te maken van de veel goedkoper route door Nasser's kanaal? Er valt dan ook reeds een versterkte neiging te bespeuren om schepen buiten het land, waar zij thuishoren, te registreren: in Panama, in Liberia. .Ténslotte zijn rederijen gewone handelsondernemingen en koopvaardij schepen gewone activa van deze ondernemingen. Vandaar waarschijnlijk ook de matte toon van het advies van Den Haag. Men voelde zich op grond van dc W'esteuropcse solidariteit verplicht, mee te doen met Engeland en Frankrijk, maar tegelijkertijd kan men moeilijk verhelen, er niet overmatig *eel in te zien. Nu willen wij volstrekt niet zeggen, dat het Westen door een eensgezinde boycot van het Suez-kanaal niets kan bereiken. Maar daarvoor is iets anders nodig dan een advies. Daarvoor is nodig een breed opgezet ge meenschappelijk politiek beleid met maatregelen tot schadevergoeding, plannen tot vergroting van de. tonnage der schepen en een project tot aanleg van een kanaal door Israël. Met alle begrip en sympathie voor de huidige houding van de drie regeringen; geloven wij, dat die alleen maar kan leiden tot een nieuwe diplomatieke overwinning van Nasser. IN Trouw zaagt de heer Bn/ins Slot weer van dik hout planken. Het is niets gedaan met dat parlement van ons. Er komt een huurverhoging vau 25 en de helft daarvan wenst de regering te zien geblokkeerd. Dc lieer Bruins Slot is <*r tegen, en hij stelt vast. dat dc Tweede Kamer in meerderheid er evenmin voor voelt; cn toch zal het wel door gaan. omdat er leden zi.in die de moed nijgen. van de wil van dc meer derheid werkelijk een veil te maken. Nu houden wij wc! van een politicus, din als <*cn man nji ons toekomt; maar niet. nadat dc bediming al gevallen i®. Jawel, ook en niet in de laatste plaats in de kring van de beer Drums Slot. Het is de a.r. fractie geweest, die zich het meest en hrt Hardixekkigtt heelt bemoeid mot de habinctsvorraing. Niet waar, twee volwaardige zetels ol niets, liet is op twee volwaardige zetels uitgelopen, maat het is ook uitgelopen op de blokkering van die 12Vz Goed. dit kabinet L' niet zo erg parlementair, en de fracties hebben tich hun vrijheid wel "enigermate voorbehouden, maar dat neemt niet weg dat, wanneer een fractie-bereid is. ren moeizaam gevormde regering meteen •weer te laten vallen op een moeizaam verkregen compromis óver een principieel punt. zij maar beter geen ministers beschikbaar kan stellen. Als die blokkering de anti-revolutionairen zo tegen de borst stuit, als ze zo in strijd is met hun eeuwige en onveranderlijke beginselen, welnu, laten ze dan hit» ministers terugtrekken. Laten ze dan zeggen tot de minister-president en dc.Kamer: Heren, het was een vergissing! Dan gaan ze recht door zee. Volwaardige oppositie en volwaardige ministers gaan nu eenmaal niet samen. En de heer Bruin* jjlot kan het geloven of niet: maar liet ligt aan hem, als bij dat niet snapt. /icxrn# or HaOfIBCtJJK rzöh'f ATA de negentiende «Pril zal ■IV all als DE finalisten van de AVRO- jazz-competitie 1956-1957 kamp ten gisteravond in de opnamen- studio van de Avro om de ereplaat- i sen in het landelijk klassement. Het i gemiddelde peil van de finalisten was verrassend hoog. zodat de Jury. onder voorzitterschap van Pi Schef- fer voor een moeilijke taak stond. In de afdeling oude stijl werden The Southern Mixed Up Dixies uit Noord-Brabant eersten, gevolgd door The New-Orleans Syncopaters uit Amsterdam, die vooral in „China Boy" tot uitste kende presta ties kwamen. In de afdeling nieuwe stijl was de keuze heel moeilijk te ma ke».. Hot Kees Kuyt Combo en het Zaaos Rytme Quintet moesten als ge volg van 't staken van de stemmen der juryleden de eerste prijs delen. Vooral 't eerste Combo bracht in een geheel eigen stijl verrukkelijke en geraffineerd uitgewerkte Cool Jazz ten gehore. Morgenavond, na de nieuwsberichten van elf uur worden gedeelten van de avond uitgezon den. terwijl de winnaars zaterdag avond op het televisiescherm te zien zijn. EprC van Ingen was gisteravond een prachtige Pontius Pilatus in „De Vonk van Judea". Jammer dat dit spel erg toneelmatig was en weinig eer overliet voor de tv-re- gisseur. Peter Koen heeft toch van dit weinige geprofiteerd en. de kij kers een goede avond bezorgd. DE acteur Ko van Dijk, van wie wij gisteren via de AVRO ver namen dat hij deel uit .maakt van de bezetting van. het nieuwe dins- dagavondse programma „Hoteldora- dio", iaat thans het volgende weten: ,.Ik ben wel door deze omroepver eniging gecontracteerd voor regel matige medewerking, maar voor een andere avond. Ik zal gaan meewer ken aan een wekelijks vervolgver haal van de AVRO*'. Ile o»n sta «rijpheden meezitten een grote komeet rijn vurig spoor trekken langs onze nachthemel. Mis schien zal h(j re ijs overdag te zien zijn mant die aanstormende fco- 'mcet zni rich maandenlang bewe gen in de buurt «an de Poolster, die nooit „onder" gaat maar daarop is weinig kans, omdat zijn schijn sel wel nitzonderlyk helder moet zijn ujil het de zonneglans overstralen. Geen verschijnsel aan onze nacht hemel heeft ooit zoveel sensatie ge wekt als- een komeet. Zott, maan, pla neten en sterren bewegen zich mot de regelmaat van een klok langs de hemel, maar kometen er^ soms ex tra grote meteoren zorgen voor verrassingen. Soms. zo heeft men het gevoeld, onaangename veSTa'singeri. Groot onheil zouden zij/vob^pellen: de on dergang van de Wereld of oorlogen. Dat bijgeloof is \\?el overleefd, maar opmerkelijke verschijnselen blijven kometen altijd. De komeet, die nu zijn opwachting maakt, zwerft al enkele- maanden 1 digen Arend en Roland ont- in onze buurt. Op 8 november is j dekt. Vandaar, dat hij de sterren- hij door twee Belgische sterrenkun- kundige geschiedenis zal ingaan on- VENETIE. Met trillende lippen heeft WUma Montesi's oom Giuseppe woensdag by de hervatting van het proces te Venetië ontkend dat -hij meer weet van Wllma'i dood dan hy tot nog toe heeft verteld. Hij zei de gehele middag van de j bewuste 9 april 1953 bij de zuster van zijn verloofde, de moeder van zijn zoon, te hebben doorgebracht Dit zelfde had eerder op de dag ook deze vrouw verklaard. De openbare aanklager zei echter Kaar getuigenis, niet te kunnengeloven. vurige streep trok de ver maarde kotneet .-rem HaÜey in '1910 langs: onzét hemel. Optimisten be weren, dat de komeet, van Arend- Filand die iu aantocht is etn even opmerkelijk verschijnsel zal worden. J der de naam: de komeet van Arend - Roland. j Enkele maanden lang was hij te - ver weg, dus „te klein.,' om met het I blote oog waarneembaar te zijn. Maar komende weken zwerft hij zó dicht bij de zon, bij de aarde ook. dat hij volgens optimisten een der helderste kometen van deze eeuw kan wor den. Om het precies te zeggen: op de achtste april passeerde hij het punt van zijn baan," dat het dichtst bij de zon is: het perihelium, op het klein ste kaartje met een P aangegeven. Hij is dan echter alléén'zichtbaar op het zuidelijk halfrond. Maar rond de 19e komt hij aan onze, noor delijke hemelhelft „op" om er maan den lang te blijven. Eerst zal hij zich nog wel in de avondschemering ver bergenhij gaat eigenlijk de hele dag niet „onder" maar later in de maand en vooral in de maand mei zal hij steeds hoger klimmen aan onze noordelijke hemel. Ja. in mei zal hij zelfs omstreeks middernacht op ongeveer 25 graden boven, de noordelijke horizon zicht baar zijn. Maar, helaas, als hij voor ongewapende ogen zich goed ver toont, heeft hij al veel aanhel derheid ingeboet, vermoedelijk aal hij zich al in de loop van mei nog alleen vertonen in de kijkers van sterrenkundigen, en aan met kijkers gewapende amateurs. Maar het zal toch de moeite waard zijn hem goed in „de kijker" en in het oog te hou den. Wantverrassingen zijn niet uit- geloten, zoals de heer H. van Woer den. in zijn artikel in „Hemel en Dampkring" van maart waaraan wij onze gegevens ontlenen dui delijk laat uitkomen. De helderheid van het eigenlijke komeetlichaam de coma. veelal bestaand uit fijn steengruis en ijs- deeltjes is met vrij grote zeker heid te schatten: hij zal op z'n hel derst' misschien onze stralendste ster ren evenaren. Maar achter die coma tovert- de zon door haar „stralings druk", vrijwel altijd een lange, .en dikwijls-.vurige staart; Hoe-lang-en hoe vurig, -dat is. nimmer te voor spellen. Omdat we een jaar met veel zonnevlekken - beleven; sympto men van heftige zonheactivïteit1is het niet uitgesloten, dat; die .-staart bijzonder lang en vurig zal zijn, en liNilii (Van. onze correspondent) VENLO De eerste aard- hex, die dit jaar op de veiling: werd aangevoerd, heeft vijföQ gulden opgebracht De eigenaar van de proef-- tuin, waar de aarbei xcerd ge- fetreefct, ^al de opbrengst over maken aan een. kindertehuis. KÓPENHAGEN De Deense po litie heeft woensdagochtend de' Ne derlandse kapitein van het 365 ton metende Groningse schip „Kars"ge- arresteerd op beschuldiging van het 1 smokkelen van sigaretten naar De- i nem arken. De „Kars" vaart voor een Deen- se rederij heen en weer tussen Pa- rijs en Kopenhagen. Het schip heeft een bemanning van tien koppen. Het schip mag Kopenhagen niet ver- laten. DURBAN Een op roof uit zijnde heeft de Westberlijn. „parfum" dat bekend nijlpaarden af te se dierentuin gecort. staat als „leeuw no. schrikken en te ver- stateerddat rujt- 4" IEau de Lion) drijven. paarden zich niets 'dreigt populair te' Vier flessen van aantrekken van een worden onder de be- deze parfum die een concentratie ran iponcrs van Zoeloe- kunstmatige leeu- menselijk zweet. land. teengeur Heeft ,zyn eveneens onver schil, nu op toep van Kas- tig blijven wanneer Het is echter geen selinWest-Duitsland zij de geur .van een gewone parfum. De laar Zoeloeland, waar tijger ruikenmaar bedoeling ervan is nijlpaarden grote onmiddellijk de log- niet om leden van 't schade aanrichtingen ge poten nemen bij andere geslacht aan aan het suikerriet. het eerste vleugje te trekken maar om Btj experimenten „leeuw no. 4". WASHINGTON. De Amerikaan se commissie voor de kernenergie heeft medegedeeld dat zy een over eenkomst is 'aangegaan met een fir ma te New York betreffende de bouw j van een atoomreactor voor een koop- i vaardijschip. Deze eerste aldus voort te bewegen koopvaarder zal begin I 1960 van stapel lopen, j Het werk aan dit schip zal niet in 't geheim verlopen. Deskundigen uit an- - dere landen zullen het desgewenst in 1 de Verenigde Staten mogen volgen, j Volgens de commissie zal de reac- I tor een vermogen van 20.000 paarde- j kracht opleveren. Zij zal niet slechts 1 voor de aandrijving der scheepsma- i chinés. zorgen; doch eveneens energie i voor andere doeleinden verschaffen. dan kan hij de coma in helderheid verre overtreffen. Het is dus wel zaak voor hen, die daartoe in de gelegenheid zijn op de 19e en volgende dagen, de hemel na zonsondergang aan de noordzijde goed te observeren: verrassingen misschien zelfs grote zijn niet uit gesloten. De kleine kaart geeft aan dé .baan van de komeet van Arend-Rbland, als hij zich in de buurt-van zon en aarde beweegt. Is hij onder de lijn, waarop de zon staat getekend, dan betekent dit dat hij alleen op het zuidelijk halfrond waarneembaar is. Komt hij boven de lijn,, dan legt hij zijn. baan ver der af langs onze hemelhelft. De grote kaart geeft weer de. weg, die de komeet langs de hemel schijnbaar vlak voor de sterrenbeel den neemt, eri die hij nemen zal tot het moment dat; hij voor onge wapende ogen beslist onzichtbaar zal zijn. De met streepjes aangegeven cir kelvormige lijn is de baan van de zon. de z-Z' ecliptica. Beide tekenin gen uitgevoerd door de heer J. Meeus—ontlenen wij eveneens aan het artikel in „Hemel en Damp kring." MILAAN. Geleerden van de Montecanï Ltd te Milaan hebben een stof vervaardigd, waarvan vrijwel alles kan worden gemaakt Het kan worden gebruikt voor machineon derdelen, buizen; draden, films, tex tiel en kleding. In. de Montecani-fabrieken te Fer- rara begint, men in de loop van de volgende maanden met de produktie van de stof die .iMoplexV' heet. Het is een nieuw soort plastic, waaraan honderden geleerden drie jaar hebben gewerkt. De kosten van voorbereiding belopen enige honder den miljoenen lire- MILAAN. op een tentoonstel ling die binnenkort geopend wordt in Milaan is een speciaal soort fclp- penvoer te zien. 1 caardoor kippen driemaal per dag een ei zouden leg- pen. Hei sprookje nan de kip met gou den eieren zou op deze wijze waar heid kunnen worden. (Advertentie LM.) ZWELLINGEN aan de grote teen Een succesvol middel tje tegen knobbels en zwellingen aan de gro te teen is nu verkrijg baar onder de naam Dalet Balsem. Dalet Balsem dringt diep in de huid door, verlicht de pijn op wonderbare wijze, heft de- ontste king en opzwelling op. Verkrijg baar bij apothekers en drogisten. A AN GEZIEN de boekenweek fees- Éelyfc bedoeld wordt, is het mis schien tactloos op te merken, dat auteurs, die rich aan het einde uan hun leven niet piislukt achten, ecla tant bewijzendat zij Het wél zijn. Schrijf én. is immers een der oever loze pretenties zoiets als de maan trillen bezitten die nu eenmaal iedere vorm van zelfgenoegzaamheid bi? voorbaat uitsluiten. Wie te Den Haag m het letterkundig museum, de daar opgetaste brieuen leest wan let terkundigen, die uroeger in het cen trum uan de belangstelling hebben gestaan, houdt zich don ook in de meeste gevallen bezig met verre van opwekkende lectuur. 7 Een indrukwekkende tragedie le vert Koos Speenhoff in zyn laatste jaren. Als man van vijf en zestig, kan hij nog schrijuenr ,Jk treed de laatste tijd heel veel op en precies met hetzelfde succes als voor jaren. Mijn liedjes zijn nu alle actueel en soms opeens gevoelig." Maar een paar jaar later in 193? ij het: „Ons zingen en optreden is zo goed als gedaan. Nog maar zelden leven u>e. Ik word overal weggelaten en mijn uraapbrieuen blijven onbeant woord. Ik ben in de rijen der over- bodigen en nodelozen opgenomen: Ik zit maar thuis en denk aan vroeger." Dat „vroeger" was een bestaan vol succes vol rijkdom en nol populari teit. Het is moeilijk zulk een glans harmonisch te overleven. „Vergeten en afgeknipt sukkel ik naar het ein de en de verarming gaat al ernstig worden" schrijft hij aan een uriend. Maar vlak daarachter: 'Jinrniddels is er nieuwe bafcbokking en ook de radijs is sappig en knappend. De bok king is niet groter dan een meisjes hand." Eten is kennelijk zijn laatste vreugd. Maar zijn humor en zijn grote stylistische kwaliteiten verla ten hem in die droevige laatste ja ren, toch niet. Soms ga ik naar de film en heb twee uur vrijaf van het wonderlijke leven", schrijft hij, „In zo'ri bioscopen) ontmoette ik laatst Jacques Bloemdie zeer ritse lend en breekbaar sprak, zoals al tijd." Een reproductie van een door Dali gemaakt schilderij geeft hem deze ontboezeming ihr ,X>at heet sur realisme (of 'n ander nergtsme)? Ik verwde zulke dingen al twintig jaar geleden en noemde ze „laat ons mal doen." Een van dte schilderijen heet teGrootma eet haar naaidoos leeg." Somber weer, voegt hij er aap toe: Alles is verward. Ik geniet alleen per minuut. Jammer, dut ik niet meer wil roken en drinken. De kin derlijke -waardeloosheid, vftn al wat ik doe verbaast me." Hij voelt Zich met de dag meer vereenzamen, tijd genoten stervenom hem heen. „Nu weer die aardige Toon Dupuis; Ik rit met hem in de-tram ert een paar dagen later hoor ik hem in de aula ^toespreken: Er kwam een opgebors telde bidder op mij af op een wijze, of in een uoege, zo doortastend, dat ik dacht dat ik de dode -was: Maar dat was tijdelijk niet zo." Van diezelfde hoogst persoonlijke humor getuigt zijn antwoord op het verzoek van een letterkundige vriend die hem uitnodigt, zijn ernstige ge dichten in een bundel te selecteren. ..Ernstigegedichten?" vraagt hij, „Zijn dat gedichten van dichters; die zichzelf betranen? Je wijze - van schrijven is eigenlijk zonde va or een brief. Het is als met het geluid van Caruso... jammerdat hij er mee praat."' Doch terzake komend: „Ik verzamel dus ernstige getficbt- jes en vind het een al- lelijker dan "het ander. Pr- kan'die dingen niet iveer 'lezen. Ze staan me tegen. Ik ben nooit een kunstenaar en zeker nooiteen dicher geweest, en ik zou wel willen - dat -ze me vroeger in mijn dorp hadden gelaten om in de zaken vav mijn nader een aangena me bezigheid te zoeken. Was ik maar" vervolgt hij, doelend op zijn jeugd bij de marine, ^gepensioneerd zeeofficier machinist gemordm. Elke dag is voor mij weer een rijd ran medelijden en ergernis en te genzin met en in tmjzeloe; Stop. Vergeef mij'deze psalm."' - Alleen zijn kleindochtertje brengt hem 7) eg tof geestdrift. „Ze eet dikwijls bij ons aan tafel en dan vraagt zij steeds of zij zoet is." schrijft hij ,J)at heb ik als ki«d ook gedaan en toch kwam ik op een oorlogsschip terecht." KRONKEL. HELSINKI. Finland. Zweden. Noorwegen en Denemarken gaan xn hun atoomonderzoek samenwerken, aldus hébhen "de ministers van Bxii- ténlandse Zaken van de vier Noordse landen in één gemeenschappelyke verklaring na een van hun' perio dieke conferenties over zaken van gemeenschappelijk Noords belang te Helsinki bekend gemaakt i'JDiiitiiiliiiiiiliiij lÜiüli'i ®8fi lüüiffl (Advertentie LM.) PLASTICVERF VAN CETA-BEVER. ffi MET HPWPtLtlOU!SL AAN THttE J>Ctt£RP£üüEH JOliGEMJ} bRDE flggg' i VLOT S A- LAncyiAarxnet r kibin btjmt VLUG HA AP LATfcft &AUW VLOTBOUWEJI 2976. Terwijl de bemanningsleden van de „Ca price" de kisten met dekostbare .inhoud snel overladen, houdt Voisin aan boord 'van 'de „Laura" Rob en zijn vrienden in bedwang- „Och", zegt hij spottend, „jullie moeten maar denken, dat iedereen jn.zijn leven wel eens pech heeft- Overigens hoop tk. dat jullie goed kunnen zwem men. want van hier naar de kxzst van Solamar is nog een heel eind. Jammer, dat ik voor jullie geen plaats aan boord heb, maar dat gaat werke lijk-niet," Maap Voiain weet niet, dat cr voor hem ook nog een verrassing te wachten staat: dc xceds half vol gelopen sloep van Jaap Ter- winde heeft eindelijk de „Caprice" bereikt cn ongezien slagen Jaap en Abdoel erin aan. boord vati het jacht te klimmen, De vrouw van Omar volgt hen, Ze zijn wel net op tijd, want de lekke roeiboot zou het geen vijf minuten langer hebben uitgehouden. ,Jk heb eens een boek uitgegeven die sonnetten, zoals je je zult her inneren" merkte Kit heel zachtzin nig op. „Wat heeft je dat gekost?" „Niet meer dan een paar honderd." „Nog meer resultaten?" „Een spel van mij is opgevoerd in het openluchttheater." En wat heeft het je opgebracht?" „Roem." ..En je placht te zwemmen, en hebt beproefd op een paard te zitten?" John Bellew zette zijn glas neer met onnodige heftigheid. „Waarvoor ter wereld ben jij toch van nut? Je was in goede conditie, en toch speelde jc zelfs aan de universi teit niet eens voetbal. Je roeide niet. Je „Ik heb een beetje gedaan aan bok sen en schermen." „Wanneer het laatst aan boksen?" „Later niet meer: maar ik werd be schouwd als een uitstekend beoorde laar van tijd en afstand; alleen was ik was ik „Ga voort." „Een beetje vluchtig, zei men." „Lui, bedoel je." „Ik heb altijd gemeend, dat er ver zachtende omstandigheden xvaren." „Mijn vader, jou grootvader, dood de een man met één slag van zijn vuist, toen hij negen en zestig jaar oud was." „De man?" „Nee, jij jij ondeugende bengel! Maar jij zult op je negen cn zestigste jaar nog geen muskiet doodslaan. „De tijden zijn veranderd/ hoogge achte bloedverwant. Nu zendt men de mensen wegens doodslag naar de gevangenis." „Je vader reed eens honderd vijf en tachtig mijl aan een stuk zonder te rusten, en. doodde drie paarden." „Had hjj nu geleefd, dan zou hij per trein dat tochtje hebben gemaakt." John Bellew was op het punt van woede te stikken, maar beheerste zich en bracht met moeite uit: „Hoe oud ben je?" „Ik heb reden te geloven „Ik weet het al. Zeven en twintig. Op je een en twintigste verliet je dc universiteit. Vijf jaar lang heb je ge knoeid, gespeeld en gebeuzeld. Waar ben jij toch goed voor? Toen ik zo oud was als jij. had ik maar één stel onderkleren. Ik hoedde het vee in Colusa. Ik was hard als steen en kon op rotsen slapen. Ik leefde van ge droogde repen ossevlees. Nu nog ben ik lichamelijk in betere conditie dan jij. Jij weegt ongeveer honderd vijf en zestig. Ik kan je 20 wel omver werpen, of je met mijn vuisten ran selen." „Er is geen bij'zondere lichaams kracht voor nodig om cocktails of thee te slurpen," mompelde Kit on- vei-schillig. „Zie je niet, dat de UI-, den veranderd zijn? Bovendien ben ik niet goed opgevoed. Mijn lieve, dwaze moeder John Bellew vloog woedend op. zoals jij haar noemde, was te goed voor,mij; zij pakte mij in wat-, ten en zb iets. Nu, als ik. me in in ij 11 jeugd had berig gehouden met enige van die echt mannelijke ver maken, zoals jij beschrijft ik ver- Avonder mij er toch over, dat je mij niet nu en dan- hebt uitgenodigd? Je hebt Hal en Robbie meegenomen over de Sierra's en op dat uitstapje naar Mexico." „Ik denk, omdat jij al te veel van een Lord Fauntleroy had." „Jouw schuld en die van mijn lieve hummoeder. Hoe moest ik mij harden? Ik was maar een kind je. Waarmee kon ik mij anders be zighouden dan met etsen en schilde rijen en waaiers? Is het mijn schuld dat ik nooit hard heb leren werken?" De oudere man staarde rijn. neef aan met onverholen afkeer. Hij kon lichtzinnige woorden uit zulk een ver wij fdevmond.niét-verdragen; „Welnu, ik ga eert van die zogenaam de echt mannelijkebezigheden be- öroeven.' VeTonderstd.fdat. xk je vroeg -mee té mogen?? fMN-AN „Wel \vat laat, moetik zeggen. Weet je waarheen? Hal ren-.Robert gaan naarKlondike, en .ik ..wil- ze ver- gezellen over de Pas en naar de Me ren en dan terugkeren Hij kwam niet verder, want de jonge man was opgesprongen en had zijn hand gegrepen. „Mijn redder!" John Bellew zag hem wantrouwend aar». Hij had niet vermoed.dat de uit nodiging zou worden aangenomen. „Dat meen je niet," zei hij- „Wanneer vertrekken wij?" „Het zal een. moeilijke tocht wor den. Je zult ons in de weg zijn." „Nee, dat zal ik niet. Ik zal wer ken. Ik heb leren werken, sedert tk aan de Golf verbonden ben." „Iedere man moet voorraad voor een jaar .meenemen. Er zal zulk een opstopping komen, dat dc Indiaanse lastdragers niet in staat zullen zijn voor alles, te zorgen. Hal en Robert zullen hun uitrustingen zelf moeten dragen. Daai-om ga. ik mee om ze daarbij te helpen. Als jij mee w.iJt, 2al je het ook moeten doen." „Uitstekend." „Je kunt geen lasten dragen,' was de tegenwerping. „Wanneer vertrekken wij?" „Morgen." „Je behoeft je niet te verbeelden, dat jouw preek over harden het ge daan hepft," zei Kit bij afscheid. ..Ik moest weg. ergens anders heen, waar dan ook., weg van O'Hara," „Wie is O-Hars? Een Japanner?" „Nee; hij is een' Iex% een slavenhan* delaar en mijn beste vriend. Hij is de uitgever cn eigenaar en de stuwende kracht van de Golf. Wat hij zegt, ge beurt, Hij kan alles gedaan -krijgen. Die avond schreef'Kit Bellew een briefje aan O'Hara; (Wordt vervolgd)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1957 | | pagina 1