ISIS»® r 't Rapen van kievits-eieren geen „zachtgekookt eitje'! C Tweede „Ibing-toren" voor Gem. Gasbedrijf Opsporing kidnapper Een record opbrengst in 't nu afgelopen seizoen Leven van jachtvlieger met humor gefilmd HOUTIVIAN Uitvoering Wilton-koor in de Grote Kerk Koeriersters Opening Clutenba Opendeur dienst IN MONOPOLE: Rijwielstalling in Celsiusstraat mm. Met adj. J. Korpel de Kethelse weide in Mobilifoon in ziekenauto 's Raap-seizoen gesloten Sportiviteit PASSAGE VERTOONT: Nieuw röntgen- j apparaat SW trekt naar HVC Fop-imcjes Speurwerk C. G. van Beek jubileert Artsen op zondag KERKDIENSTEN Klinkers op rails Hema-magazijn verbouwd Damtoernooi Burgerlijke stand PIANO'S - ORGELS SCHIEDAM H. v. d. Wetering KAMER TE HUUR E^GE ELEKTRICIENS (monteurs) Zaterdag 13 april 1957 3 Het gemeentelijk Gasbedrijf zal binnenkort, wanneer althans de gemeenteraad daar een bedrag van 175.000.voor beschikbaar wil stellen een tweede z.g. „Iblng'Mo- ren voor de zuivering van gas bü- krijgen. Deze Installaties hebben üi de praktijk bewezen, (ook in Schie dam) te voldoen en de aanschaf is goedkoper dan het oude systeem van „zuiverings-kisten". Om aan de bestaande behoefte te kunnen voldoen, zulks ook in ver band met de verwerking van het raffinaderij-gas, dat van zwavelver- hindingen gezuiverd moet worden; beeft het Gasbedrijf behoefte aan een tweede Ibing-toren. Verder wordt door het Gas bedrijf een crediet aangevraagd van 38.75C.voor de aanschaf van 75 komferen en 150 geisers die dan aan de gebruikers in huur of huur koop uitgegeven kunnen worden. Onder dit bedrag valt ook de aan schaf van 250 veiligheidsslangen, die geleidelijk aan ingevoerd zullen worden. Apothekers nachtdienst: apotheek Nieuwland, dr, Wibautplein 17 en apotheek C. Jansen, Swam- merdamsingel 41. Bellen bij ongeval: G.G- en G.D. TuinJaan 80. telefoon 39200. Politie-alarmnummer: 64666. Gemeentelijke Openbare Leeszaal en Bibliotheek, Lange Haven; Geopend iedere werkdag (be halve maandag) van 9,30 tot 4,30 uur en iedere avond (be halve woensdags en zaterdags' van 7 tot 8.30 uur. Zondags ge sloten. RJC, Leeszaal en Bibliotheek, Dam: Geopend iedere dag (behalve maandag) van 2 tot 4 uur; iedere avond (behalve donder dag en zaterdag) van 7 tot 8.30 uur. Zondags gesloten Stedelijk Museum: Dagelijks opend van 10 tot 5 uur; zonda gen van 2 tot 5 uur. Expositie „Michieï de Ruyter". BIOSCOPEN Passage, 2 4.15, 7 en 9.15 uur: ,.De Hemelbestormer". Monopole, 3, 5, 7 en 9 uur: „Achter de schermen van Scotland Yard". DIVERSEN Musis, Sacrum, 8 uur: Motorclub Schiedam. Feestavond, Volksgebouw, 8 uur: A.N.B.B. Film avond. Tivoll, 8 uur: Sportclub Metallicus. Feestavond, Marijke, 8 uur: SW-honkbal. Con tact-avond. De „Clutenba" (clubhuis-tentoon stelling-bazaar) van de St. Joris- Doele zal op woensdag 24 april om 7,30 uur geopend worden door ds, J, G. Jansen, voorzitter van de'Stich ting Clubhuiswerk voor Ongeorga niseerde Jeugd tc Schiedam. Deze Clutenba wordt gehouden in het eigen clubhuis aan bet Doeleplcip en geopend zijn tot en met'zaterdag 27 april van 7 tot 11 uur. Door de hervormde kerk wordt morgenavond om 7 uur in het Wijk centrum Nieuwland een Opendeur- dienst gehouden. Ds. A. J. Plug spreekt over „Stedelingen, treedt uit uw verdieping!", terwijl mevr. A. Kerstens zal voordragen. Voorwerpen, gevonden op de plaats van het misdrijf, kunne-* soms een grote rol spelen by het oplua- sen van misdrijven. Weliswaar kun nen zij niet spreken, maar door hun aanwezigheid geven zij de politie aanwijzing in welke richting naar de dader moet worden gezocht. De politie noemt deze voorwerpen „stille getuigen". In de film „Ach ter de schermen van Scotland Yard" kan men zien, hoe de politie dank zij een „stille getuige" tenslotte ach ter het mysterie van een gestolen baby komt. Natuurlijk volgt de po litie in het begin tal van valse spo ren, doch uiteindelijk kan politie- inspecteur Craig op sympathieke wijze gespeeld door Davjd Farrgr het gestolen kind aan de jonge ouders Julia Am all en David Knight teruggeven. Een spannende film, die laat zien, dat men niet op eigen houtje moet gaan rechercheren, doch het onder zoek beter aan de politie kan over laten. Zij garanderen een grotere veilig heid en kunnen tegen een geringe vergoeding gehuurd worden. Voor het Electriciteitsbedrijf is weer de aanschaf nodig van een aantal kWh-meters met bijbehoren de apparaten, zulks in verband met de vergroting van het energiever bruik van bestaande bedrijven en vestiging van nieuwe industrieën. Kosten: 13.500. Tenslotte is voor het werkplaat- sen-complex van de Technische Be drijven een tweede ketel voor de verwarmings-installatie gewenst. De enige bestaande ketel is reeds over belast. De kosten bedragen 12.000. Het ziet er naar uit nat er in het oostelijk deel van de scad een open bare rijwielstalling van enig for- m?a* zal komen. De heer P, M, Hofmans heeft nl. aan het gemeentebestuur een stuk terrein aan de Celsiusstraat ge vraagd om daar zo*n stalling te be ginnen. Daar B. en W. van mening zijn dat er een grote behoefte be staat aan een dergelijke inrichting, zijn zij bereid de nodige grond, groot 230 m2 in huur af te staan. Lezing voor Lasclub Voor de leden van de Lasclub Schiedam spreekt op woensdag 17 april m het gebouw voor Chr. Soc. Belangen dr. W. B. H. Jansen van de A.V.AX. uit Rotterdam over „Vlambarden" en „Veiligheid bij de autogene Metaalbewerking", geïllu streerd met lantaarnplaatjes. Advertentie tM r.en naar Kethel veel in populariteit gestegen. Het is met deze sport als met hengelen; wanneer het je te pakken heeft, Iaat het je niet meer tos. Eén. van dc mensen, die zoals hyzelf zegt, door het rapen gegrepen Is., heet J. Korpel. Ook, de ziekenauto's van de G.G. en G.D, zullen uitgerust worden met een mobilfoon-installatie. In elk geval de derde ziekenauto die pas is aangeschaft. Het voordeel is dat de ziekenwagens (die een kapi taal van 31.B00— vertegenwoor digen) in spoedgevallen opgeroepen kunnen worden, waar ze zich ook bevinden. Ze zijn dan aangesloten op het net waarop de patrouille auto's van de politie en de brand weer-wagens ook werken. „Kijk, daar gaat ie op de roek", zegt een van de enthousiast- ste kievitseierenrapers van Kethel, adjudant van politie J- Korpel, terwijl hij zijn kijker laat zakken. Met brede wieksla gen achtervolgt de kievit zrjn aartsvijand: de kraai. Als het gevaar geweken is, strijkt mijnheer kievit weer neer. Mevrouw loopt nog wat onrustig rond. Maar dan gaat de cierzoekcr tot j actie over. Met twee grote passen van zijn gelaarsde benen is hij by de sloot. Een sprong en het terrein, waar de eieren moe ten liggen, is bereikt. Als een kievit eieren heeft, is hy t eierzoekers nemen met gevonden meestal in de buurt van zijn. nest te exemplaren altijd de „schouwproef'. vinden. Naarmate liet aantal eieren Door het ei op de vlakke hand onder in het nest groter is, blijven de 1 water te houden, kan men uit maken vogels dichter bij. Zodra een. kievit1 of het wel of niet „bezeten" (be- vier eieren heeft laat hij het nest met meer in de steek. De grote kunst van het kievitseieren zoeken is, door observatie van de bewegingen der vogels, de plaats van het nest vast te stellen. Ieder volgt hierbij zijn eigen systeem. De Friezen beperken zich vrijwel alleen tot bespieden van de gedra gingen van de kieviten. De heer Korpel geeft er echter de voorkeur aan het observeren te combineren met bet systematisch afzoeken van de akkers. Dank zij deze methode en zijn bui tengewóón scherpe ogen heeft hij in het afgelopen seizoen een record aan tal eieren geraapt. Trouwens ook Friesland, waar het, rapen een week langer geoorloofd Is, heeft dit seizoen alle records geslagen. Toch zal het rapen, zeker in Kethel, geen nadelige gevolgen voor de kievit-sta«nd opleveren. Alle ervaren Gisteren Is het de laatste dag geweest dat er kievits eieren geraapt mochten wor den. Vandaag is het niet meer toegestaan. Maar in het afge lopen seizoen zyn er ook In Kethel heel wat kievits-eieren geraapt. Hoe gaat dat nu in z'n werk? Deze vraag hebben wü gesteld aan de adjudant van politie J. Korpel, die zelf een enthousiast en sportief eieren-zoeker is. Met hem is onze verslaggever op stap ge weest de Kethelse weiden langs. broed) is. Een bebroed ei beeft nl. de neiging I onder water op de punt tc gaan staan. Een goed ei blijft op de vlakke hand liggen. De erecode onder de rapers eist, dat men de bebroede eieren in het nest Iaat liggen. En in al de jaren, dat de heer Korpel de j Kethelse velden afzoekt, is het slechts één maal voorgekomen, dat 1 men bebroede eieren mee naar huis I nam. De meeste van de rapers gaat i het dan ook niet om het gewin, maar om de sport. Aan het moedige leven van de be kende Britse jachtvlieger Douglas Bader is nu ook een film gewijd. „De hemelbestormer" (Reach for the sky). Het is een echt- Engelse sportieve film geworden en de bekwame regisseur, Lewis Gil bert, heeft vooraf de onverwoest bare humor en de ongelooflijke vita liteit van deze zuiaar beproefde held getekend. Hierdoor en dank zij het goede, eenvoudige spel van Kenneth More als Bader zijn de dramatische ele menten in dit levensverhaal gezui verd van het soort sentimentaliteit dat rnen zo vaak in films van dit genre aantreft. Het verhaal van Douglas Bader is langzamerhand wel bekend. Hij behoorde in de dertiger jaren al tot de beste vliegers van de R.A-F, Een sportieve, ietwat overmoedige man, beheerst door de wil zichzelf steeds te bewijzen tot grote prestaties in staat te zijn. Een eigenschap die hem noodlottig werd bij een stuntvlucht. Bader stortte neer, hij bleef in le ven, maar beide benen moesten ge amputeerd worden. Met een onge looflijke wilskracht slaagde hij erin weer vrij goed te leren lopen. Voor de vliegerij werd hij echter afge keurd. Toen de oorlog uitbrak wist hij weer in de R.A-F. opgenomen te worden. En als squadron-leader heeft hij een roemvol aandeel ge had in. de „Battle of Britain" Bader werd tijdens een vlucht boven Frankrijk neergeschoten, maar hij bracht er het leven af. Het boek dat Paul Brïckhill over Bader heeft geschreven, is uiteraard uitvoeriger dan een film kan zijn. Maar de regisseur Lewis Gilbert heeft de essentiële elementen van dit heldenleven uitstekend filmisch verwerkt. Een boeiende en zeer sympathieke film, waarin men o.m. Muriel Pavlow ziet als Bader's vrouw. Voor de spannende lucht opnamen is ook gebruik gemaakt van oorlogsjotirnaals. Het zoeken naar de nesten, het schouwen van de eieren en vooral de lange wandelingen over de fris groene weilanden vormen de grootste aantrekkelijkheid voor de raper-uit- liefhebberij. Voor de mensen, die de eieren voor gepeperde prijzen aan poeliers en exportfirma's verkopen, geldt dit niet. Zy' trekken ook met zoals adjudant Korpel in de namid dag naar het veld. maar gaan bij het krieken van de dag gewapend met Gehuld in een dikke jas en met hoge rubberlaarzen aan, staat adj. J. Korpel, verdekt achter een hek, de kieviten door zijn kijker te observeren. Waar zij neerstrijken, zyn hun nesien.„. en de eieren! PrtS* «üm.nd,. naar nun j hl gem. ziekenhuis Op de rontgen-afdeling van het Gemeente-ziekenhuis is een rönt- gen-apparaat aanwezig, dat niet I meer aan de eisen des tijds voldoet 1 en gebreken gaat vertonen. B. en W, stellen de Raad voor een nieuw Zondag gaan de rood-groenen apparaat aan te schaffen. In com- naar Amersfoort om de strijd aan bmatie daarmee zal ook een „plani- te binden tegen H.V.C. Beide ploe- graaf", een apparaat waarmee door- raapland. De kievit legt zijn eieren uitslui tend op „arm"' land. Arm land is grond, waarop het gras laag groeit. Het vrouwtjes legt gewoonlijk met tussenpozen van twee a drie dagen vier keer in Ieder voorjaar. Volgens de heer Korpel heeft de praktijk ge leerd, dat van de eerste Iegsefs meestal toch niets terecht komt. De er varensten onder de rapers heb ben hun eigen trucjes om dc kievit op dezelfde plaats te laten leggen. Zo maakt de heer Korpel veel ge bruik van fopeieren. Oude blitz- lamftjes schildert hij m lichtgroene kleuren. Wanneer hy een onbezet nest vindt, legt hij het beschilderde lampje gecamoufleerd onder het gras in het verlaten nest. Maar hij geeft zelf toe .dat dit systeem niet altijd succes brengt. De kievit heeft immers een merk waardig instinct voor kleuren. Dit kleurengevoel Is zo sterk ontwikkeld, dat hy de licht gekleurde eieren minder verdekt legt dan donker ge kleurde exemplaren. Het komt zel den voor dat een kievit meer dan vier eieren in een nest legt Slechts éénmaal heeft de beer Korpel een on- behroed nest met vyf eieren gevon- den„ 1 strijden gelijk geklasseerd, zodat men met gelijkwaardige tegenstan ders te doen krijgt. Willen de SVV- eis zich zondag dus niet laten ver dringen op de ranglijst dan zal men met winst uit Amersfoort moeten terugkeren. Dit wordt beslist geen gemakkelijke opgave want 1.1. zon dag hebben de H.V.C.-ers nog ccn verdienstelijke zege geboekt op D.W.S. terwijl midvoor Hemen al- tyd nog een aanvalsleider is waar aan de S.V.V.-defensie haar handen zal vol hebben. Reserves: Voor alle S.V.V.-reser- Het zoeken naar kievitseieren eist geduld. Degene, die samen met een geroutineerde raper als adjudant Korpel op pad gaat. bemerkt, dat het geen kwestie 's van even een paar eieren gaan halen Wie niet een paar uren voor het zoeken over heeft kan beter kievitseieren m de winkel gaan halen. Nauwkeurig speuren, goede ogen en een dosis sportiviteit zyn eerste vereisten voor de raper. Wee ook degene, die zonder rub berlaarzen of zonder pet het land intrekt. Zonder rubberlaarzen vor men de sloten vaak een onover komelijke hindernis. Een handige bergplaats voor de eieren is een pet, die de meeste rapers vol met eieren op het hoofd zetten, om zo beide handen voor de polsstok vrij te hebben. De laatste jaren is het kievitseieren zoeken door de migratie van de Frie- snec-foto's in serie kunnen worde" gemaakt aangeschaft worden. Hier aan bestaat behoefte. Aanschaffing van beide apparaten plus de montage komt de gemeente op 54.000.te staan. Vanochtend is bij de N.V. Anker- - -•- ,en Kettmgfabnek Schiedam aan de vcs staan er zondag zirare "i'wetl- Euitenhavenweg de heer C. G. van strijden op het programma. S.V.V. 2 iBeek, chef-monteur, gehuldigd we- gaat haar geluk beproeven m Am- 'gens ]lct fejt dat hy 25 jaar in dienst sterdam. Veertien dagen geleden lS bij genoemd bedrijf, verloor Amsterdam 2 aan de bos- Tydens een bijeenkomst in de kan- ra"ö ")et 32. tine heeft de directeur, de heer P, S.V.V 3 gaat naar het m ac on- Th.- Verhoeff, de verdiensten van de derste regionen verkerende Over- jubilaris gereleveerd en hem namens maa« 0or S.V V 4 is het nodig I de directie een gouden klokje aan- j geboden. Vanwege de Maatschappy I voor Nijverheid en Handel werd hem voorts de zilveren legpenning met het erediploma aangeboden. Ook het personeel bleef niet achter en of freerde hem een dikke enveloppe. Na deze huldiging, die tevens als recep- 1 tie was bedoeld, is de heer Van Beek nog een lunch m rest. De Kroon dat zondag in Rotterdam van Spar ta 4 gewonnen wordt. Ned. Hcrv. gemeente. Grote kerk' 10 uur ds. J G. Jansen (bev. v. hcJm.l en 5 uur ds. A Hoffman (Bev. v lidm. Nieuwe kerk; 10 iiul* ds. H. W. Hemmes (bev. v. lidm.) en 5 uur ds J. D. Smids aangeboden. <bcv. v. lidm.) Wcsterkeik. 9 uur vie. A J Plug en 10 30 uur dr. L. J. Cazomier (H. Avondmaal) en 5 uur dr. L. J. Caze- nner (Bev. v lidm VredesKerk 9 cn 10 30 uur ds. J Gras (Bev. v. lidm.l en T« j-. i mr mr. a. A Aim (Amsterdam) j J" SBOedgevatien zijn dit week- Jeugddienst. Pr Marpkeschoo! (Nieuw- einde de volgende artsen te raad- landj: io uur vie van Benthem (Rot- plegen: J. van Buren, Buys Bailot- terdam). Kethel: 10 uur <ls. P, J. de singel 72. tel, 69661: A. Q. C. Klomp Brutjn en 7 uur ds. K. Slik (Schiplui- 1 Jul. van Stolbergstraat 3, tel. 69952 Ooslerkerkj 10 uur En A Hoogendljk, Tllinlaan 74, tal. (H Avondmaal) en a uur ds. G. Brink- RÓ70T man Plantagekerk: 9 uur (H. Avond- 1 »T- mnal) Cn 4 30 uur ds. W A Krijger Ju- 1 Geopend zijn de apotheken Nieuw- Uannkerk: 10 uur (H. Avondmaal). 2 30 dr. Wibautplein 17 en C. Jan- uur en 5 uur ds J. Nawyn Kethel: 0 30 sen, Swammerdamsingel 41. die ook uur (H. Avondmaal) cn 2 30 uur ds. E. gedurende de volgende week de J J?0,1*03-,, nachtdienst waarnemen. Ziekendionst gemeente-ziekenhuis; 7 uur ds J, B Schouwtnk; Ned. herv. ce- I ref. evaug. Gebouw Irene: 10 uur heer D. Stolk (Nleuwerkerk a, d. IJsel) cn 4 uur ds. H. Goedhart (Delfsliaven) Evang. lutli gemeente. 10 uur ds. S. G. v, d. Haagen (Bev. mve. leden); Ned. prot. hond Westvest 92: 10.30 uur" d« J A. Hebly (Bevestiging); Jehova's Ge- tulgen. Volksgebouw: 2 30 uur wachtto renstudie. onderwerp: „Waar Uw schat is, zal ook uw hart zijn". 8 uur: Viering van het avondmaal des Heren. Dinsdag 7 30 uur- dienstvergadering en theocra tische bedicmngsachool Oud kath. kerk Dam 28, 10 u. Hoogmis; Chr. geref. kerk 11 Kerkgebouw Warande, hoek B K.-laan: 10 en 3 uur ds. A Zwiep; Chr. geref. ge meente Volksgebouw Tuinlaan 10 en 4 u. ds, M. J Middelkoop: Oud gcref, kerk Jeugdhui"? Lange Haven 97. io en 5 uur ds F Luytjes: Baptfsten gemeente. Kerkzaal Lange Haven 59: 10 en 7 uur ds. J. Segaar; Leger des IXeJls. Lange Haven 27; 10 uur helhglngssamenkomst en 7.30 uur verlossuigssamenkomst. Ger- nt Vei boonstraat 6.30 uur openluchlsa- menkomst ol.v. majoor en mevr. J. H. Drent je. De stationschef stelde gistermiddag omstreeks een uur dc politie in ken nis van het sloppen van een ledige personentrein op hef baanvak Schje- dam-Delft: Onbekenden hadden zes grote klinkers op de rails gelegd die de bestuurder tot stoppen noopten. Tegen twaalf uur gisteravond bracht een taxichauffeur een aange schoten Noorse zeeman, die mishan deld was, naar het gemeentezieken huis. Na behandeling weigerde de zeeman te vertrekken. Aan de inmid dels gewaarschuwde politie wilde hij geen inlichtingen verstrekken. De vertegenwoordiger G. C. van W. deed gisteren aangifte van diefstal van een kleinbeeldcamera. De ca mera. merk Arvo, is uit zijn garage aan de Couwenhovenstraat gestolen. Een groot aantal ouders en be kenden van personeelsleden van de Hema nam gisteravond een kijkje achter de magazyndeuren, waar een nieuwe hijslier In het vervolg voor een sneller transport van magazijn naar verkoopzaal zal zorgen. Maar ook in de winkelruimte zijn verbeteringen aangebracht. De toon banken zijn voor een groot deel met blank hout betimmerd. Nadat de genodigden al deze verfraaiingen in ogenschouw hadden genomen, werd een film over het bedrijf vertoond. De gasten kregen zo een aardige indruk, wat zich in de filialen van de Hema afspeelt. Het gedeelte over de vakantiemogelykheden voor het personeel, zal ze wel hebben doen watertanden. Bij de eerste ronde in de selectie wedstrijden om het persoonlijk dam kampioenschap van Schiedam, wer den de volgende partijen verspeeld. Groen I: A. v. d- MoerD. Mast 1—1, S. Vrijland—W. M. Pranger 02; Groep II: J. v, WalsumJ. C. On ink 20. C. W. Sleeuwenhoek A Kouwenhoven 02, Groep III: T. Vrijland—J. v. Tilborg 0—2; H. Semeyn—J. P. v. d. Watering 0—2. VARA-avond Op de propaganda-feestavond van de VARA op donderdag 18 april in. hét Passage-theater, zal de omroep- secretaris J. B. Broeks een kort woord spreken. Medewerkenden aan de avond zijn Corry Brokken, de Kilima Hawaiians, Cor Steyn op het orgel. Thom Keiling en gooche laar Eddy Schuymer. Plaatsfeespre- ken kan zaterdagmiddag van 2 tot 4 uur geschieden in het Volksge bouw. GEBOREN: Julia E., d. v. J. F. Bakker en J. C. v. d. Vlies; Martmus H. M., z, v. M. C. M. v. d. Goes en M, H. Markx; Bernadette M., d. v. M. C. M, v. d. Goes en M- H. Markx; Hendrika J, d. v J. C. de Vos en A. M. Tenwolde; Marijke M., d. v. C. Meiiers cn J. Voogt; Janmgje, d. v. G, F. J. Kuitets en H. Kraan; Hele na G-, d. v. M. W. van Rijn en F. v. d Waal; Margaretha, d. v. D. J. Bakker en G. Berkhout, OVERLEDEN: H. v. d. Berg, 67 j. vr. v. H. J. Snoek; C. J. v. d. Wete ring, 73 j.; C. Vlokhoven. 49 j„ vr. v. J, Walvis; W. M. Martinot, 72 j. (Advertentie l.M.) Singel 114116 - Schiedam Sedert jaren vertrouwd adres Veel belangstelling bestond er. gis teravond voor het gecomblh'eerde concert, waaraan het Dames- cn het Mannenkoor Witlon Feyeuoord o.l.v. Jan Lucas en de Kralingse Orkest vereniging o.l.v. Johan van Gooi hun medewerking verleenden. Als be langrijk koorwerk vermeldde het programma Mendelssohns Lauda Slon. De uitvoering van deze com positie stond op verrassend hoog peil. Beide koren hebben onder- de be kwame leiding van Jan Lucas uit stekend gezongen en wisten met het volgzaam begeleidend orkest tot een fraai geheel te komen. Een vocaal kwartet, bestaande uit Truus van Ameydö, Antieke Visser, Constant van den Elshoudt en Henk. Krom hout. verzorgde het solistisch ge deelte. Met uitzondering van de so praan, wier stralende en draagkrach tige stem sterk domineerde, konden dc overige zangers zich in de grote kerkruimte heiaas niet voldoende handhaven. Het Dameskoor heeft vervolgens het Ave Maria van Brahms ten ge hore gebracht, het Mannenkoor de 23e Psalm van Schubert. Hoewel ook in deze twee koorwerken veel viel te waarderen, bereikte de samenzang toch niet meer het niveau van Men delssohns compositie. De Kralingse Orkestvereniging opende de avond met een opmerkelijk goede vertol king van Van Becthovens Ouverture Prometheus en gaf ook later op de avond in Schubert entr'act muziek voor Rosamunde (niet het alom be kende fragment) goed samenspel te horen waarby slechts de strykers- klank af en toe nog wat aan de schriele kant was. Bram Boelee was solist in do Chor Fhantasie van Van Beethoven: In deze compositie voor piano, orkest en koor anticipeert de componist dui delijk op de later ontstane negende symfonie. Hoewel de solist deze avond maar een kleine salonvleugel ter beschikking stond, wist hy door zijn solide en energiek spe! in hoge mate te boeien. Ook in twee Impromptu's van Schubert (op. 90 no. 3 en 4gaf Bram Boelee bijzonder muzikaal spel te ho ren, dat vooral in de eerste Impromp tu door dc duidelijkheid der canti lenen en de, waarschijnlijk in ver band met de grote ruimte, nadrukke lijke frasering cn gekozen toonsoort G (het stuk stond oorspronkelijk m Ges) aan helderhe; niets te wensen liet. A, I. Chirurg AFWEZIG op MAANDAG 15 april Centrum stad, vr. zon. met of zonder pension, Maandngav. 15 april 7-9 uur. Korte Smgelstraat 21-11. Te koop aangeb. Naaimachines koopt u bij dc vakman. Voor Schiedam het vertrouwdste adres A, van Leeuwen, Hoogstraat 62, te lefoon 65783. Reperaties on der garantie. Betaling in overleg. Te huur aangeb. Voor uw feesten geen stoelen lenen bij de buren maar bij ons kunt u ze huren. H. J. Stentler stoffeerderij meu belmakerij, annex reparation W. Frankelandsestraat 79, telefoon 69974. Fotografie Rolfilms vergeten? Automaat staat voor n klaar. Alle soor ten films. Foto K. van Vuu- ren. Hoogstraat 106. Voor pasfoto's naar K. van Vuuren, Hoogstraat 106, tele foon 66720. In spoedgeval desgewenst 111 1 uur klaar. Permanent Wtnre Hélène Permanent met toe stel, het beste wat er is, com pleet 5.stroomloos 7 50 Op vertoon van deze adver tentie 1.korting! Dames- en herenkapsalon „Hélène", Rembrandtplein 22, telefoon 67170. Diversen Laat uw spiraal vermaken tot modern opklap- of kan- telbed. Prima afwerking als nieuw terug. Het goedkoop ste adres DUK, Groenendal la (Broersveldpad), teL 67028 (na C uur telef. 66789). Ledi kanten, matrassen, opklap- bedden, hutledikanten, kam- peerbedden enz. Kom eens praten. Alles op het gebied van «las in lood. Aa-Ve Glas-in-lood- bedrijf. West Frankelandse straat 16. teletoon 66280 Gevraagd voor direct: VOOK NIEUWBOUW (karwei) Aanmelden: telefonisch 30554. Adres: Nic. Beetsstraat 46 b Schiedam

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1957 | | pagina 2