melkbezorgers aar de hoHep? harmonie gn van v®rm en kleur scbenb blijvende kleurenvreugde mrtipw „De Kleine Betuwe" te Haastrecht B. leerlingen conducteur OLYMPUS Vakantiereizen 1957 JONGEMAN, Oe Coöperatie „Vooruitgang-Rotterdam MAGAZIJNMEESTER a) EEN ERVAREN AUTOMOBIELVERKOPER fa) 2 AANKOMENDE AUTOMOBIELVERKOPERS arbeidsanaiyst a) ENIGE Ie MONTEURS fc) 2e MONTEURS c) HULP-MONTEURS FABRIEKSPERSOHEEL WASKNECHTEN MACHINALE HOUTBEWERKERS aankomende krachten EINDHOVEN VLGEMEIM E \UTOMATERIALE ACCESSOIRES' GEREEPSCHAPPEI Vóór hét IUTÖREPARATÏÉBEDRIJF GRIESHEIM L.P.G. nstallatiej (ROT^EHD. AÖTOM. ONOEROELÊN MIJ.J- NIEUWE BINNENWEG 448-450 - ROTTERDAM Tell 54725.(2 lijnen) - 54403 en 30S22, 1 -''ERKE.NO li.A'.i. GROSSIER E R DAM moet blijven Volledige, le klasse door de aparte huisservice-afdel: van de gerenommeerde Stadhoudersweg 8*?d - Rotterdam Be! no. 44228 ▼oor het maten van een afspraakT Sobere vormen - zonnige kleuren, ziedaar de moderne woning. Het klassieke interieur vraagt vaak bescheidener tinten. Daarom is er zoveel keuze in linoleum. OFFICIEM PUBLIKAT1E Ministerie van Buitenlandse Zaken Bij de afdeling Rehabilita tie Indische Oorlogsslachtof fers is een mededeling ver krijgbaar betreffende de ver dere behandeling van de door Indische oorlogsslacht offers ingediende aanvragen om oen tegemoetkoming we gens schrijnend monetair verlies en schrijnende mate riële schade, anders dan huisraadschade. Deze mededeling kan wor den afgehaald aan het adres van de afdeling, Nobelstraat 10. 's-Gravenhage, van maan dag tot en met vrijdag tussen 9 en 16 uur. Degenen, die in de onmogelijkheid verke ren om de mededeling per soonlijk af te halen, kunnen uitsluitend per briefkaart, te richten aan even gemeld adres, toezending daarvan vragen. Op de briefkaart duidelijk naam en adres van de afzender vermelden als mede „Schrijnende geval len". De hier bedoelde mededc- llne is geheel gelijk aan die, welke inmiddels reeds in een aantal bladen van orga nisaties is verschenen. Aan degenen, die op deze wijze reeds kennis hebben geno men van de inhoud van de mededeling, wordt verzocht die mededeling thans niet meer bij de Afdeling aan te vragen. Linoleum - met kleuren door en door - wordt geleverd in banen van 2 meter breedte. Prijs pet meter vanaf 11.90; dat is per vierkante meter vanaf 5.95 (exclusief leg kosten) opnieuw is de collectie verrijkt met een ««nul gloedvolle tinten. Vraag per briefkaart de folder. Gratis! Kleurenfoto's wijzen u de weg nasr een zonnig en smaakvol interieur. PRIMA MEUBELMAKERS en HALFWASSEN EXTRA BERICHT Cohooi nfouwo cotfoct/a Verlovingsringen klassieke en V. m moderne modellen wSf fs reeds voor 14.50 BELGISCHE ARDENNEN Wegens grote belangstelling voor ons HOLLAND VAKANTIE-OORD „LA MONTAGNE" bij Bouillon hebben wij besloten EEN WEEK EERDER TE OPENEN OP 2 JUNI A.S. Spoedige inschrijving gewenst Bungalow's voor 2, 3 ot 4 pers. PitUmanbeoden - Gezellige ect?aal Prima Hollandse maal tijden - 8 d. totaal verzorgd Geen extra kosten - heen en terug Rotterdam -f- 3 dagtochten met Van Gog's Volvo Tou ringcars naar Frankrijk, Luxemburg. MuUerthai. Voorseizoen 120p.p. Hoogseizoen 138.p.p. Vraagt spoedig gratis prosp. B. PLATTE SCHOR. Nieuwe Binnenweg 343. Rotterdam, tel. K 3800-32030 (Wester Fruitbuis). 's Asanas tussen 8 en 10 uur Nieuwe Binnenweg 345. GEVRAAGD. Bekend met winkelbetimmeringen. Hoog loon. Maclean, Vinkend warsstraat 8, na 7 uur: Bergweg 271, TeL 46696. Bondstentenverhuurder verhuurt gloednieuwe Governor tenten 26 pers Luchtbedden butagas, enz. Alles zonder borg Bespreek tijdig. Ook verkoop tenten en kamp art DE N.V. NEDERLANDSCHE SPOORWEGEN NW. BINNENWEG 289- R'DAM (o«f Alb«rt Heijn) vraagt dan ook uaar Café - restaurant - dancing en speeltuinen Zonnige terrassen met muziek A. BOLK en ZN, Tel. 319 A. leerlingen siationsamblenaar Vereist: Mule- of 8> gelijkwaardig diploma. Vereist: Volledig lager onderwijs. Gegadigden moeten een behoorlijk postuur bezitten en goed met publiek kunnen omgaan. Heineken's Bierbrouwerij Maatschappij N.V, zoekt voor haar Centrale Inkoopafdeling te Rotterdam, een in het bezit van. M. U. L. O. - diploma, met enige ervaring op het gebied van expeditie en verschepingen. Leeftijd 20 - 25 jaar. Geboden wordt een interessante werkkring. Indien geschikt, goede toekomstmogelijk heden. Salaris naar leeftijd, opleiding en ervaring. Gunstige pensioenregeling. Eigenhandig geschreven sollicitaties, met opgave van leeftijd, schoolopleiding en. er varing, onder letters C. I., aan Heineken's Bierbrouwerij Maatschappij N. V., post bus 455, Rotterdam. 8 dagen ALTENAHK a/d aBR (Duitsland) ƒ110.— p.p. 9 dagen LAPOUTROlÉ (Frankrijk) 80.— p.p. 10 dagen GOLLING (Oostenrijk) „135.— p.p. 11 dagen NOVA LEV ANTE (Italië) 188.— p.p. 12 dagen OSSIACH am SEE (Karinthië) „170.— p.p. Alle prijzen van deze prima verzorgde reizen zijn inclusief reiskosten en volledig pension (geen kosten achteraf) Het succes van de voorgaande jaren heeft er toe bijgedragen dat er reeds vele reizen volgeboekt zijn. Inlichtingen hierover alsmede prospectus worden u gratis verstrekt. Zorg dat u er nog bij bent. Geboden worden: goed loon bijslag voor nacht- en zondagsdienst speciale sociale voorzieningen voordelige reismogelijkheden tegemoetkoming In pensionkosten. Leeftijd: 20 t/m 30 jaar. Mathenesserdijk 265 ROTTERDAM Tel. 37347 Sollicitaties (met vermelding van de gewenste betrekking) te richten aan de 2e Afdeling van de Dienst van Personeelxoken der N.S. te Utrecht. Op de enveloppe In de linker bovenhoek vermelden: nr. B/54 afdaling Melkinrichting vraagt voor spoedige indiensttreding enige actieve VAN DOORNE'S AUTOMOBIELFABRIEK N.V. vraagt voor haar vestiging ta Rotterdam een Gegadigden met meerdere jaren ervaring, die beschikken over kennis van aulomobletortderdelen, genisten de voorkeur. Eventueel kan een dienstwoning beschikbaar worden gesteld. Ook bestaat plaatslngsmogelljkheld voor Betrokkenen dienen te beschikken over «en goede algemene ont wikkeling. Voor eerstgenoemde functie komen slechts zeer ervaren krachten tn aanmerking, die in de branche van bedrijfseutomobiöien vol ledig rijn Ingevoerd. Tevens kunnen op korte termijn geplaatst worden Aan goede verkopen wordt een behoorlijke positie geboden. Aanmelden aan de volgende adressen, iedere dag (behalve 's zaterdags); van 9 tot 12 our en van 1 tot 5 uur Schiekade 14, afd. Personeelszaken, telefoon 84810; van 3 tot 6 uur Staten singel 2. telefoon 84705; na 6 uur bij de heer van Meurs, Hoofdcontroleur, Minervalaan 12, telefoon 42298. N.V CONFECTIEFABRIEK EM. HERTZBERGER SLUJSJESDIJK 102 ROTTERDAM-Z. TEL. 77600 vraagt voor spoedige indiensttreding een Gedegen ervaring en bekend met moderne ttrïef- systemen strekt tot aanbeveling. Voor goede kracht aantrekkelijke voorwaarden en prima vooruitzichten. Met de hand geschreven (geen ballpoint) sollicitaties te richten aan onze afdeling Personeelszaken. BRUYNZEEL FABRIEKEN TE ZAANDAM vragen voor het verrichten van Uiteen lopende werkzaamheden in dag- of ploegendienst HHBBHBB XV. Aannemingsbedrijf IHHBH F. van WELZENES vraagt voor haar MACHINALE TIMMERFABRIEK Bij de Wasserij der Gemeenteziekenhuizen kunnen enkele dat xn blijvende dienst kan worden aangesteld. Na gebleken geschiktheid kan zonodig woning m het vooruitzicht worden gesteld, terwijl t.z.t. opname m ouderdoms-, weduwe- en wezenpen sioen mogelijk is. Het brutoloon bedraagt in de dagdienst 70 46 per week en in de nachtdienst 8102 per week, met vrij vervoer. Bij langer dienstverband uitbreiding van vakantiedagen en vakantietoeslag. Aanmelding kan zowel schriftelijk als persoonlijk bij de personeelsafdeling geschieden. Betrokkenen komen In dienst van de fabriek te Eindhoven, meer worden tewerkgesteld bij d» vestiging te Rotterdam. Zij genieten dezelfde uitstekende sociale voorzieningen (waaronder een prima pensioenverzekering) «Is het te Eindhoven werkzame personeel. Ons bedrijf li voorlopig gevestigd in het gebouw van Van Gend Loos, Stadionweg 47, Rotterdam-zuid, maar wordt medio 1 957 verplaatst naar een nieuwe vestiging In de Spaanse Polder. Schriftelijke sollicitaties worden gaarne Ingewacht bij Van Doorne's Automobielfabriek N.V., afd. Rotterdam, Stadionweg 47, Rotter- cfam-zuid, onder vermelding van het nummer 2306 worden geplaatst. Loongrenzen; f 63,84-f 67,20. Aanstelling hoven het minimum is niet uit gesloten. Vooruitzicht op aanstelling in vaste dienst na twee jaar. Persoonlijke aanmelding elke werkdag van 9 tot 17 .uur en iedere woensdagavond van 19.30 tot 21 uur hij het bureau Personeel- voorziening, kamer 333, stadhuis, Coolsingel- enige ervaren Aanmelden: N.V. Aannemingsbedrijf F, van Welze- ncs, Tolbuisstvaat 56, Rotterdam, telefoon 77915 (3 lijnen). K» GOED NIEUWS voor haar, die thuis Zaterdag 13 april 1957

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1957 | | pagina 3