Suezkanaal voor V eiligheidsraad Noodkreet uit dodencel in Hongarije bereikt ons land Sa Egypte bliJft 5Himanisten eisen hun eigen plaats op -CHECHAQUCh Ilona krast laatste brief in stuk toiletpapier hardnekkig Studentencabaret deed niet onder voor beroeps s> ffaap èp die kale schuur met Ceta-Bever Bnitenbijis onder de goudzoekers d00r JACK LONDON „Vrees voor de Euromarkt is ongegrond" Bomen open, trein grijpt tractor Polio-patiënt zag DFCExcelsior Oost-Duitsiand bedacht op opstand Nehroe vraagt om juwelen voor deviezen Luitenant Staal in Indonesië doodgeschoten Operatie vari Eden gelukt Dr. v. Praag op tongres Humanistisch Verbond Dr. Brandt Corstius besprak situatie openbare school Federalisten over Europese markt „Zwarte Ruiter" ontsnapt uit gevangenis Sowjet-Unie houdt weer kemproef ASPRO Noors schip houdt Sowjet-treiler aan SPROETJE SPARK door FRANK GODWl AVONTUREN VAN F KAPITEIN Maandag 15 april 1957 Minister Luns: NEW YORK. De Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken, «r. lams, die vandaag: de opening ral bijwonen van de zitting van de Eco nomische en Sociale Raad van de UNO, verklaarde bij aankomst in New York, dat Indonesië, de Zuid- Amerikaanse landen en andere naties de Euromarkt niet hoeven te vrezen. Het desbetreffende verdrag zal niet leiden tot een vermindering van de handel met de leden-landen. Mr, Luns verklaarde voorts, dat Nederland teleurgesteld is over de politieke activiteit van de VN. in het bijzonder wat betreft het Midden- Oosten. ROOSENDAAL Zaterdag is op de overweg, die de binnenstad van Roosendaal in tweeën splitst, een tractor met aanhangwagen gegrepen door de dieseltrein naar Antwerpen. Op het ogenblik dat de trein, die even tevoren van het station Roo sendaal was vertrokken, passeerde, was de overweg niet gesloten. Da trein greep de tractor met aan hangwagen in de flank. De heer Lazemors, bestuurder van de tractor, werd ernstig aan het hoofd gewond- De vier kinderen, die hij vervoerde, kwamen met de schrik vrij. De trein had een uur vertraging. Het stads verkeer bleef lange tijd ontwricht. ROTTERDAM. Een oud speler uit de lagere elftallen van DFC ligt anderhalf jaar zwaar getroffen door polio (o.m. ademhalingsverlam- ■ming) in het Zuiderzieken huis. De patiënt was echter zo goed vooruitgegaan, dat dr. G. J. van Weerden (van de polio-afdeling van het Zui- derziekenhuis) erin toestem de een hartewens van de ver pleegde in vervulling te doen gaan Zo reed gisteren een auto van de Rotterdamse GG en GD met de polio-patiënt en de dokter naar Dordrecht om DFC—-Excelsior te gaan zien. Vlak langs het speelveld heeft de grote auto gestaan. Van achter de grote ruit heeft de patiënt (wiens echtgenote ook in de auto zat) een heerlijke middag gehad. De spelers kwamen hsm voor de wed strijd begroeten. Het DFC- bestuur bood bloemen aan. Dr. van Weerden (die dit uitstapje als een „proefballon netje" beschouwdis ouer dit experiment (het eerste in ons land) zeer tevreden. „ïfc hoop dit in de toekomst meer te doen. Niet alleen naar voet balwedstrijden, maar ook an dere evenementen, als b.v. Keukenhof". DEN HAAG Enige maanden vóór het doodvonnis werd uitge sproken tegen de 25-jarige Hongaarse medische-studente llona Toth te Boe dapest, is zij er in geslaagd een boodschap uit de gevangenis te laten smok kelen, die by ha3r moeder terecht Is gekomen en die ook werd gelezen door een vriendin van haar, die thans verbluft in een van de Nederlandse woon oorden, waarin Hongaarse vluchtelingen zün opgenomen. De boodschap luidde ais volgt: „Elke dag word ik door AVG-man- nen (-communistische politie in Hon garije) en Russen erg ruw behan deld. Men tracht mij op deze ma nier tot een bekentenis te dwingen met betrekking tot de moord, die in het ziekenhuis zou zijn gepleegd op een AVO-man. God weet, dat ik onschuldig ben. Ik vraag vrknden en bekenden voor mij te bidden. Ik heb weinig hoop hier levend uit te komen." Deze woorden waren met de nagel in een stuk toiletpapier gekrast. Ilona Toth, aldus haar vriendin, die samen met haar in het ziekenhuis St. Dommus te Boedapest heeft ge werkt, was een zeer begaafde stu dente. Zij was anti-communistisch. Enige tijd na de Hongaarse revo lutie werd zij met een werkster uit het ziekenhuis gearresteerd en over gebracht naar een gevangenis. De werkster werd later vrijgelaten en 7slaagde erin, de Naodschap van llo na Toth over te brengen aan haar moeder. Intussen schijnen Hongaarse over heidsinstanties pogingen in liet werk te stellen om met gegevens omtrent familieleden de vluchtelingen te be wegen naar hun vaderland terug te keren. Dezer dagen ontving een in een der Zeeuwse woonoorden verblijven de Hongaar een brief van een over heidsinstantie met de mededeling, dat de toestand waarin zijn vader momenteel verkeerde, het wenselijk maakte, dat hij zo spoedig mogelijk naar Hongarije kwam. Dezelfde dag ontving deze Hongaar een brief van zyn vader, met de mededeling dat hij goed gezond was en dat zyn zoon zich over hem geen zorgen behoefde te maken. Vijf Hongaarse vlucnte'mgen, die na een tocht van zeven dagen in Triest zyn aangekomen, hebben me degedeeld dat de toestanden m joe- go-Slavische vluchtelingenkampen zo slecht zijn, dat duizenden van hun landgenoten het risico hebben genomen naar Hongarije terug te keren. In Boedapest zijn weer Kvee dood vonnissen voltrokken op 2 vrijheids strijders, die terecht hadden gestaan wegens wapenbezit. BEKLSJN Hl Qosl-Berlyn en in de omgeving van Saalfeld in Thurin- gen zijn dit weekend weer schijnge vechten gehouden door strijdgroe pen van arbeiders. Pantserwagens van de Volkspolitie deden aan deze oefening ook mee. In Oost-Bertijn was men in actie gekomen na een „opstand van ver zetsstrijders". Terwij] de Volkspoli tie het druk had met „straatgevech ten" werd m Friedrichshaven een kas van een afdeling van de staats- handelsondernemmg gestolen. De buit was 3000 Oostduitse marken. f Advertentie l M.) NEW DELHI Premier Nehroe van India heeft zaterdag een beroep gedaan op de vrouwen van India om haar gouden ringen en juwelen te offeren teneinde de deviezenmoei- lykheden een weinig te verminde ren, Hij beloofde, dat de regering voor alle goud, dat zou worden inge leverd, zou betalen. Oproepen tot nieuwe offers om het vijfjarenplan te doen slagen ver zocht Nehroe de Indiërs ook, zich te onthouden van het geven van fees ten en ontvangsten. Die dingen kun nen we ons met veroorloven, zei hij. Bij poging te ontvluchten DJAKARTA Luitenant W. A. Staal, vlieger btf de Indonesische luchtmacht, op Timor gestation- neerd, is doodgeschoten, toen hij, na te zjjn gearresteerd, een poging deed te ontvluchten. Staal werd 12 april j.l. aangehou den. Er zouden op hem documenten zijn gevonden, die wezen op het voornemen „verraad te plegen, dat, indien het was uitgevoerd, grote schade zou hebben berokkend aan het land en aan de luchtmacht," al dus bet hoofdkwartier van de Indo nesische luchtmacht. Toen luitenant Staal door een transportvliegtuig van Timor naar Djakarta zou worden gebracht, deed hij een pogmg tot ontvluchting. Hij werd neergeschoten en «verleed later aan zyn verwondingen. HASSELT De 34-jarige, Neder landse mijnwerker H. Salden uit Grevenbicht, die in de kolenmijn van Sisden in België, het slachtoffer werd van een ongeval is aan zijn verwondingen overleden. Dat is de prijs van de zachte 300 veis toüetrol VRAAG BIJ UW 800DSCHAPPBN OOK EÉN f?Ot POPLA BOSTON. De toestano van Sir Antony Etlen is vrij goed, zo is zon dag in Boston meegedej'd naar aan leiding ran de operatie, die de Britse ex-premier ondergaat. Eden is zaterdag geopereerd om een buisje uit het galkanaal, dBt in 1953 was aangebracht, weer te ver wijderen. Het buisje bleek vanzelf verdwenen te zijn. De nieuwe instor ting die Eden onlangs had, werd ver oorzaakt door een leverstormg. Deze is nu opgeheven. De operatie duur de ongeveer twee uur. PARIJS De Verenigde Staten. Engeland en Frankrijk hebben be sloten het geschil om het Suczkanaal opnieuw aan de Veiligheidsraad voor te leggen tenzy Egypte zijn voorsteilen nog onverwachts wijzigt. De Westelijke landen achten de jongste voorstellen, die vrijdag aan de Amerikaanse ambassadeur in Cairo zijn overhandigd, onvoldoende. Het overleg is nog gaande over de vraag wanneer en op welke wijze dat zal gebeuren De Verenigde Sta ten zouden vooi stander zijn van een resolutie waarin geen kritiek op Egypte wordt uitgeoefend. Volgens waarnemers vreest Amerika anders een Sowjet-veto en moeilijkheden met Arabïsch-Aziatische landen. De Egyptische ambassade in Wash ington heeft in een verklaring ge zegd, dat Egypte en Saoedie-Arabië Israëlische schepen in de golf van (Van één onzer redacteuren) AMSTERDAM. „Het Humanis tisch Verbond is de eerste jaren van spectaculaire opkomst cn opzien barende successen voorbij, het moet zich nu consolideren als humanisti sche gemeenschap en zyn bestaans recht bewijzen. Juist nü moet het humanisme waar maken, dat het wortel kan schieten in de huiten- kerkelijke wereld". Zo kenschetste dr. J. F. van Praag in zijn rede waarmee hij zater dagmiddag het jaarlijks congres opende de huidige situatie van het Humanistisch Verbond. Hij liet er echter onmiddellijk op volgen, dat „nog altijd het humanisme als gees telijke stroming in onze maatschappij met ten volle wordt erkend". En met stemverheffing verklaarde hij; „Ook wij vinden godsdienst niet gelijkwaardig aan 't humanisme. Maar is het juist, dat men met behulp van de overheidsmacht humanisten het recht onthoudt zich naar geweten dienstbaar te maken aan de buiten kerkelijken, die daarvan gediend zijn, zoals bij voorbeeld in het leger nog steeds het geval is? Men ver werpt de stelling, dat de overheid in geestelijke zaken neutraal zou zyn. Maar daaruit volgt toch niet vanzelf, dat de humanisten in Neder land géén volwaardige staatsbur gers kunnen zijn! Die gedachte zul len wij blijven bestrijden", zei dr. Van Praag Hij schetste ook in grote lijnen de situatie van het humanisme in de gehele wereld en legde er daarbij de nadruk op, dat het Humanistisch Verbond slechts een onderdeel is van een wereldhumanisme, dat zijn krachten put uit de grote religies, sociale bewegingen en cultuurstro mingen. „Aan dat wereldhumanisme moet ons streven dienstbaar zijn, het moet ons leven vorm geven en de zin zijn van al onze arbeid". Een groot deel der discussies op het congres hebben zich bewogen j mische Zaken. Prof. Brugmans, ree- rond de rede „De idee van de open- j tor van het Europa College in Brug- bare school", die dr. J. C. Brandt ge drong aan op de oprichting- van Corstius zondagmorgen hield. Hier- 1 een Eurapese Universiteit. in betoogde hy met nadruk, dat de openbare, algemene school toegan kelijk moet zijn voor alle rangen en I standen en voor kinderen uit alle geestelijke milieus. Zij mag. volgens dr. Brandt Corstius. confessioneel noch neutraal zyn. in de zïn van geestelijk onverschillig. Het onder wijs op die openbare, algemene school moet berusten op de erken ning van de grote waarden, die jodendom, christendom en humanis me aan onze cultuur hebben ge schonken: de wil tot wederzijds be grip, de eerbiediging van de mense lijke persoon ook van de „anders denkende" de yriiheid van over tuiging en meningsvorming, het vrije, zelfstandige denken en de wil tot verantwoordelijkheid. Uitvoerig is er op dit congres ook van gedachten gewisseld over de problemen, ontstaan door de steeds veel vul diger - wordende verzoeken van kerkgenootschappen totiinaneiele overheidssteun voor het bouwen van nieuwe kerken. Nadat dr. Van Praag de heer F. van den Berkhof die in elf jaar het gehele organisatie apparaat van het H.V. heeft opge bouwd hartelijk had toegesproken ter gelegenheid van diens afscheid bracht het congres de functionaris een minutenlange ovatie. DEN HAAG „In de Europese gemeenschap hebben we een werk tuig gekregen, waarmee wij ons ge bied tot bloei kunnen brengen en waarmee wij een bijdrage kunnen geven aan de betere verhoudingen in de wereld". Tot deze conclusie kwam dr. J. Linthorst Homan, voor zitter van de Nederlandse delegatie bij de Brusselse onderhandelingen over Euromarkt en. Euratom, tijdens een bijeenkomst van de Europese Fe deralisten. die dit weekeinde werd gehouden. Behalve dr. Linthorst Homan spra ken over d e Europese markt nog mr. dr. D. J. M. van Spaendonck van de Kamer van Koophandel voor Til burg prof. mr. L. G. A, Achlichting uit Nijmegen en de heer J. Wemels- velder van het ministerie van Econo- Vervolg van pag. I gereduceerd. Maar hoewel daarna, volgens de politie m de kortst denk bare tijd een nieuw telexbericht naar alle posten werd uitgezonden, is die minimale voorsprong door de ontsnapte gevangene en. zijn helpers goed gebruikt. Op minder dan 10 km afstand ligt daar de Belgische grens, bereikbaar langs vele stille weggetjes die over de Altvcense heide in een geheimzinnig grensbos eindigen In het Scheveningse gevangenis complex is de ontsnapping van de Zwarte Ruiter op de vroege zon dagmorgen als een bom ingeslagen. Nog geen twee weken geleden had de minister van Justitie, prof. Sam- kalden, een diepgaand onderzoek ge, last naar de oorzaak van de vele ontsnappingen, die in. de eerste drie maanden van dit jaar slaagden. Het waren er op dat ogenblik 15, waar van vier uit Scheveningen. Thans zijn het er 16, waarvan vijf uit Sche veningen. De uitbraak van de Zwar te Ruiter was echter niet alleen alar merend. omdat de noodzaak van het ministeriële ingrijpen er zo prompt door werd bevestigd, maar vooral omdat de geestesgesteldheid van de ontsnapte hem tot een gevaar maakt voor de maatschappij. Reeds in de vroege ochtenduren, werd in en om G's woning een on derzoek ingesteld. Daarbij bleek .al onmiddellijk dat zijn vrouw de wo ning plotseling had verlaten, en dat er 's nachts een lichte Peugeot in de buurt van de woning was gesigna leerd met een man en een vrouw e<r in. De indruk bestaat, dat de Zwar te Ruiter na zijn ontsnapping bij vrienden in Brabant een van zijn vertrouwden heeft opgebeld, om een rendez-vous te hebben, bij de brug over de Zuid-Willemsvaart te ar rangeren, en dat deze vriend de vrouw en andere kleren heeft ge- haal^ alvorens naar het rendez-vous te gaan. Het is voorlopig nog onze ker, hoe G, aan zijn vijl is gekomen. Onmiddellijk na zijn onderzoek in de gevangenis verklaarde de offi cier van justitie, mr. Marls, ons zon dagmorgen, dat de ontsnapte ver moedelijk al enige dagen met vijlen bezig was geweest. Akaba als een bedreiging van hun veiligheid beschouwen. Ook zal Egypte aan Israël de toegang in het Suezkanaal ontzeggen omdat beide landen naar Egyptische opvatting m oorlog met elkaar verkeren. De Israëlische minister van Bui tenlandse Zaken, mevr. Golda Meir verklaarde, dat schepen met Israël als bestemming door de Golf van Akaba zullen blijven varen. Zij zei verder, dat Israël geen overvallen uit de strook van Gaza zal dulden. „Wij hebben bet recht ons te verde digen en wij beschikken over de strijdkrachten," zei zij. Zij oefende scherpe kritiek uit op Hammarskjöld, die er niet voor heeft gezorgd, dat de V.N.«resoluties werden uitgevoerd. Als dit niet mo gelijk zou zyn geweest, had Ham marskjöld dit naar de opvatting van mevr. Meir openlijk moeten zeggen. Verantwoordelijkheid voor wat er mjsschien in Gaza zal gebeuren, be rust bij Hammarskjöld, aldus de mi nister, en by die mogendheden, wel ke de huidige toestand hadden kun nen voorkomen. Egyptische autoriteiten hebben zondag drie Italiaanse schepen ver hinderd het Suezkanaal binnen te varen. Tot nu toe betaalden Italiaan se schepen op basis van verrekening met de Egyptische schulden in Italië. Zondag eisten de Egyptenaren, dat de Italiaanse schepen rechtstreeks in lires de doorvaartgelden voldoen. Egypte heeft zondag opnieuw radiocensuur ingesteld voor uitzen dingen, die voor het buitenland be stemd zyn. Volgens radio-Cairo zullen er in juli in Egypte verkiezingen worden gehouden. LONDEN De Sowjet-Unie heeft vrijdag weer een kernwapen tot ont ploffing gebracht. Dit is de vierde maal in tien dagen tyds, dat dit ge schiedt. De Japanse ambassadeur in Mos kou heeft opdracht gekregen bij de Russische regering te protesteren tegen de jongste Russische kernproe ven In Siberië. (Advertentie tM.) dank 2 ij ASPRO' Wat een opluchting dat mijn hoofd- pQn weg is! Elke huismoeder «noest, zoals ik, "AS PR O' in huis hebben. Een tdcaalen onmisbaar huismiddel voor het heic gezin. Twee 'ASPRO'- lablctten en hoofdpijn, kiespijn, zenuwpijn, reumatische pijn, een opkomende verkoudheid worden radicaal gestuit Over de hele wereld vinden meer mensen baat by ASPRO" dan bij enig ander middel. Elk 'ASPRO'-tablet b apart, her metisch gesloten verpakt. 'ASPRO' irriteert de maag niet. Zelfs een kind mag 'ASPRO' innemen. en de pijn verdwijnt! OSLO Een Noors fregat heeft zondag bij de kust van Finnmark (Noord-Noorwegen) een Russische treiïer aangehouden wegens vissen in de Noorse territoriale wateren. Het Russische schip de „PT 118", had de netten uit toen het aangehouden werd. De treiter is opgebracht naar Vardoe. PARIJS. Het Parijse gerechtshof heeft het vonnis bevestigd, waarbij indertijd de rechtbank ex-koning Faroek van Egypte veroordeelde tot betaling van een rekening van 48.000 gulden voor in 1952 van een mode huis gekochte kostuums. LJOQGTEPUNT van het al te lan- ge, maar als geheel zeker niet slechte televisie-programma van za terdagavond, vonden we het optre den van het Amsterdams Studenten cabaret. Toegegeven, de conferencier van dit groepje heeft veel mar Wim Kan gekeken en geluisterd. Maar hij heeft ook veel van hem geleerd. JZ'n praatjes waren beter dan die van vele beroeps-cabaretiers. Een meesterlijke parodie was de verhan. deling over het „Puppenspiel". Aan het optreden had de regie niet te veel geschaafd. Alles kwam spon taan, pikant en jeugdig op 't beeld scherm. De rubriek „Te- levizier" had en kele aardige on derdelen. Zwaic was 't gesprekje van Guus Oster met Andrea Domburg en Hans Boekman over de nieuwe Nederlandse speelfilm. Het jubileum van „De Zaaiers" had iets bondiger gevierd mogen worden. Het was, met alle respect voor de grote man, een verademing toen de- floormanager er eindelijk in slaagde, Lou Bandy voor de camera's weg te trekken. Verder toch wel 'n genoeg, lijke avond. IN West-Duitsiand zyn op het ogenblik 835.000 tv-toestellen m gebruik, In Oostenrijk zyn het er ongeveer 6000; in Zwitserland 24.000. IS het de minister bekend, dat tv-kijkers en fm-luisteraars steeds meer hinder ondervinden van als „stoorzenders" werkende auto's, motoren en bromfietsen?" Aldus de eerste van drie schriftelijke vragen, door het Tweede Kamerlid Boekho ven (burgemeester van Nieuwe Pe- kela en vice-voorzitter van de VARA) gesteld aan de bewindsman van Verkeer en Waterstaat. De heer Boekhoven vraagt verder, of het de minister bekend is. dat in een aan tal landen reeds wettelijke regelin gen zijn getroffen, die ontstorings- installaties op motorvoertuigen ver plicht stellen. Hij besluit met de vraag, of de minister bereid is der gelijke maatregelen ook in Neder land te bevorderen. De jubileumviering van „De Zaaiers" wordt vanavond m de „Radioscoop" nog eens dunnetjes over gedaan (8.05). Hoofdschotel van dit blokprogramma is een hoorspel naar een novelle van Al fred Neumann: „Velen heten Kaïn". Op de zender Hilversum I voert het Hollands Strykkwartet (Nap de Klljn. Jaap Schroder. Paul Godwin, Carel van Leeuwen Boomkamp) van 10,10 tot 10.45 het Strijkkwartet op. 51 no. 2 in a van Brahms uit. (Advertentie LM.) Her GAAT fllET SPROETJE )pf PT' Db STROOM IbTtSTÊRK WÉ DRIJVEN Af tfIHÊT WORDT STfce0600rW£RD£R Wie weet waar we TERECHT KOMEfl HACfüfeR ROEI. erwBych DE KAM 2979. De rollen worden nu snel omgekeerd. De „Laura" kan elk ogenblik zinken en Bob, Nils Björn, Ralph, Jaap Ter winde en. Abdoel zet ten de mannen van de „Caprice" aan het werk om de gehele lading van de „Laura" over te brengen op het jacht van Voïsïn. Onder bedrei ging van de vuurwapens gedragen de mannen j Ralph worden Voisin en twee van zijl. ^evaarlijk- zich nu heel gedwee en ook Voisin moet nu zelf ste handlangers opgesloten in het vol; onder. De de handen uit de mouwen steken. Wanneer de i „Caprice" zal nu naar Durban varvn, waar de „Laura" is ontruimd, gaan allen over aan boord autoriteiten ongetwijfeld veel belangstelling voor van de „Caprice". Op aanwijzing van Rob en jdeze schurken zullen hebben,.. en hy herhaalde steeds weer by zich zelf, dat, wat anderen konden doen, rhem ook mogelijk was. Het werd een -- - ---p.-- mspanmng, waarmee hy zich staan- soort nachtmerrie, en hy brabbelde wel twee ra,JIen lan® lie»- Die de hield, bracht hem geheel van het tegen degenen, die hem onderweg mijlen vertegenwoordigden acl voorbijkwamen. Op een ander ogen blik keek hij onder het rusten naar de stevige Indianen met hun mutl- zei ny diervoeten die onder zwaarder las ten gebukt liepen en benijdde hen zeer. Zij schenen nooit te rusten, maar gingen steeds door, zo geregeld en zeker, dat het hem angst aanjoeg. Hij zat daar te vloeken onderweg Hij gleed uit, en de uiterste krachts- zich s geheel streek. Hij voelde, dat zijn hele li chaam vaneen werd gescheurd. „Als jk ooit val met die vracht op mijn rug, ben ik er geweest," u:: tot een andere lastdrager. „Dat is nog niets," luidde het ant woord. „Wacht tot je aan de Kloof komt. Dan moet je een woedende bergstroom oversteken op een pyn- week had hy, ofschoon hij er in ge slaagd was zijn acht honderd pond een mjjl per dag verder te brengen, vijftien pond van zyn eigen gewicht verloren. Zijn gezicht was mager en vervallen. Alle veerkracht was uit zijn lichaam en ziel verdwenen. Hij hep niet langer, maar sjokte voort En op de terugtochten, zonder vracht, sleepten zijn voeten bijna evenzeer, alsof hij beladen was. Hij was een lastdier geworden. Hij viel in slaap onder het eten, en zijn slaap was zwaar en diep, behalve wanneer hij wakker schrikte met 'n kreet van pijn, veroorzaakt door de kramp in zijn benen. Elk plekje van zijn lichaam deed hem zeer. Zyn voe ten waren vol blaren, toch was dit nog niet zo pijnlijk als de vreselijke kwetsuren, die ze opdeden op de de door het water afgeslepen rotsen van de Dyea-vlakten, waardoor hun ee mijlen lang liep. Die twee mijlen vertegenwoordigden acht en dertig mylen lopen. Hij waste zijn ge zicht eens per dag. Zijn nagels, die gescheurd en afgebroken en van dwangnageïs voorzien waren, werden nooit schoongemaakt Zijn schouders en borst, die door de draagriemen ge schaafd waren, deden hem denken en nu voor het eerst met medege voel aan de paarden, die hij in v - i~. ii-ij wi una, ic viyiitcctiuucttu wel? r—■-» - boomstam van zestig voet. Geen had hij daar geen adem genoeg voor-1 de straten der steden had gezien. nm lr* vner rn nrtttrlrart ntnrc - j Tel»*. hnnvnai,in4 HiCl Viom aar-zt touwen om je vast te houden, niets, en het water slaat tegen de stam tot aan je knieën. Als je valt met een vracht op jc rug, kan je je niet uit en streed tegen de verleiding terug te sluipen naar San Francisco. Voor hy eindelijk zijn myl had afgelegd, had hij _opgehouden met vloeken en waren tranen van Een beproeving, die hem eerst bijna ten onder had gebracht, was het voed sel geweest De buitengewone hoe veelheid werk vereiste 'n buitenge wone aanvoer, en z'n maag was met gewend aan grote hoeveelheden spek de draagriemen losmaken. Dan blyf hu,lde:Dte teanen je daar liggen en verdrinkt. uitputting en minachting voor zich- D-- „Dat lijkt my goed toe, gaf hy ten zeif. Indien ooit een man geheel was en aan de grove, verderfelijke brume antwoord; en zo uitgeput was hy, dat uitgeput, dan was hij het Toen het bonen- Ee" gevolg daarvan was on- hy het half en half meende. eind der tocht in zicht lavam, span- passelijkheid, en gedurende vele da- „Daar vei drinken per dag wel drie de hlj zich wanhopjg ïn, bereikte £en bezweek hy bijna door de pyn £VIGr' verzekerde de man hem.„lk öe pleisterplaats en viel voorover op ergernis, welke het hem veroor- heb geholpen, een Duitser daar uit te 2yn gezicht, met de bonen op zijn zaakte en voelde hij zich als uitge- vissen. Hij had vier duizend pond m rug. Hij stierf er niet aan maar hij bongerd. En toen kwam de gelukkige bankbiljetten bij zich." lag daar vijftien minuten, eer hij vol- dag, dat hij kon eten als een gulzig „Aanmoedigend, dat moet ik zeg- doende kracht kon verzamelen, om dier en met begerige ogen om nog gen, zei Kit, opkrabbelend en weer van de draagriemen los te ma- hieer vroeg. voortwaggelend. Hij werd met zijn zak met bonen ken. Toen voelde hij zich ziek en werd Toen ze de uitrusting over de voet- zo gevonden door Robbie, die soort- Paden tot de mond van de kloof naa- I II O vliUCli IIIv w 1\>, Ulv vv X l— j een wandeiend treurspel. Het deed geiyke verschijnselen vertoonde De den gebracht, maakten zij een ver- hom Aa ,TQ„ *- andcring in hun plannen. Over de pas hadden ze bericht gekregen, dat bij het meer Lindcrxnan de laatste bomen die geschikt waren voor het bouwen van boten, gekapt waren. De twee ne ven met de werktuigen, trekzaag, dekens en wat eetwaren op hun tug. gingen verder, het aan Kit en zyn oom overlatend de uitrusting te be zorgen. John Bellew deelde nu hei koken met Kil, en beiden sjokten hem denken aan de oude man van de zee, die op Sinbad's nek zat En dit was nu een van die echt manne lijke bezigheden, peinsde hij. Daar mee vergeleken was de dienstbaar heid bij O'Hara licht. Telkens weer liet hy zicfc bijna verlokken door de gedachte, z»jn zak bonen in het kreu pelhout achter te laten en om het kamp heen te sluipen om een stoom boot te zoeken, welke hem naar de beschaafde wereld zou terugbrengen. Maar hij deed het niet In zij'n bm- beroerdigheid van Robbie wekte hem weer wat op. „Wat andere mensen kunnen, is ons ook mogelijk," zei Klit tot hem, of schoon hij in het diepst van zijn hart twijfelde, of hij niet wat te zeer bluf te. IV „Ik ben zeven en twintig jaar en een man," verzekerde hij zichzelf tel- naast elkaar voort met hun pakken kens in de dagen, die volgden. Het n?~fte wc* iets, dat hem weerhield, was wel nodig. Op het einde der (Wordt vervolgd)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1957 | | pagina 1