JUPITER: ijzige bol in een kleed van giftige gassen wmmmm flUHp BB 1 Brits parlement tegen uitstel van kernproef Huis „Geen schatten in de ruimte'' WÊÊÊM&M Technicolor en teerdere tinten in heel t land -CHECHAQUCh JACK LONDON i0BBMK Meer kans op ontwapening VS wijzen Russisch diplomaat uit „Apartheid" voor Zuidafrikaanse verpleegsters Engels vliegtuig in Jordanië neergestort: 27 doden 8 - flfiPH MimI Cfl Waar gaat u heen met Pasen? Nieuwe crisis bij Italiaanse socialisten 111 "i SPROETJE SPARKS door FRANK GODWI AVONTUREN VAN APITEIN Donderdag 18 apri] 19S7 f Advertentie LM.J King Size FILTER voor zuiver Tookgenot l LONDEN. Het Lagerhuis heeft woensdagavond met 309 tegen 258 stemmen een socialistisch voorstel verworpen tot uitstel voor een be perkte tijd van de waterstofbom- proeven in het gebied van de Stilte Oceaan. De stemming volgde na een öebat van twee dagen over het Britse defensieplan. De socialisten waren er tegen omdat het teveel zou afhangen Van de waterstofbom. De Britse minister-president, Macmillan, had voor de stemming betoogd, dat het voorstel van de so cialisten een eompromis was tussen twee. groepen mensen., die op een principieel punt lijnrecht tegenover elkaar staande denkbeelden hebben. De socialistenleider Gaitskell betoog de, dat er geen reden is, waarom Engeland niet later voort zou gaan mat de uitvoering van de proeven, indien de antwoorden onbevredigend siin. Volgens Macmillan moet worden gestreefd naar ontwapening over de gehele linie. Zolang dit niet is be reikt, moet men vertrouwen op de kracht van kernwapens of zich ge wonnen geven. Over de werkzaam heden van de ontwapeningscommis sie te Londen zei Macmillan, dat de Britse afgevaardigden van oordeel zijn, dat de sfeer beter is dan in voorgaande jaren. Ook president Eisenhower zei op Zijn persconferentie dat hij van de Amerikaanse vertegenwoordiger ver nomen had dat de sfeer op de Lon- dense conferentie beter is dan ooit tevoren. Het Britse plan om 13.500 man van het Europese vasteland te rug te trekken, achtte Eisenhower WASHINGTON De Verenigde Staten hebben woensdag aan de So wj et-ambassade te Washington verzocht een employé van de am bassade terug te zenden naar de Sowjet-Tjnie. De man was betrokken in „hoogst ongepaste handelingen" door te trachten personen, die asiel in de Verenigde Staten hadden gezocht, over te halen naar de Sowj et-Unie terug te keren. Opleiding Nederlandse s tra al j ager vli egers in Canada OSLO De dit jaar aflopende regeling. waarbij Nederlandse-, Noor se- en Deense straal]agervliegers en waarnemers in Canada een opleiding ontvangen, is vervangen door een nieuwe regeling, die de komende drie jaren, gerekend van 1 juli a.s, af. zal gelden, Werden tot nu toe de buitenlandse vliegers m Canada in een speciale cursus opgeleid, nu zullen zij, bjj de normale opleiding van het vliegend personeel der Ca nadese luchtmacht worden geplaatst. een compromis om de Duitsers tijd te geven het gat in de mankracht te stoppen. De Amerikaanse president voegde er aan toe, dat de levering aan Enge land van Ameri :aanst geleide pro jectielen, afhangt van het tijdstip waarop de projectielen met succes beproefd zijn. In antwoord op een andere vraag deelde hij mee, dat Engeland op het ogenblik het enige land is. dat officieel en openlijk ge leide projectielen beloofd is. Eisen hower zei, dat de VS niet van plan zijn de Sowj et-Unie met bases voor geleide projectielen te omgeven. JOHANNESBURG Volgens het Zuidafrikaanse dagblad „Johannes burg Star" zal krachtens een wets voorstel op de ziekenverpleging de Raad voor de Ziekenverpleging (controlerend orgaan voor het ver plegend beroep) alleen nit blanken bestaan. Iemand die een blanke verpleeg ster onder een niet-blanke stelt in een verpleeginrichting, is strafbaar met boeten van 2000 gulden of meer. Dit 3s dit jaar de vierde poging van de regering om de apartheid in het maatschappelijke leven in te voeren. Operagezelschap „Forum" ENSCHEDE. De volgende zan geressen en zangers hebben voor het komende seizoen hun medewerking aan het operagezelschap „Forum" togezegd: Core van Doesburg, so praan; Anneke v. d. Graaf, sopraan; Henske Nooy. sopraan; Annie Ster ner, alt; Lony Vonk, sopraan; Bert Bijnen, bariton; Jan Duiveman. bas; Anton Eldermg, bariton; Harry Fran ce, tenor; Jaap de Vries, bas; Antoni Wink, bariton en Peter van Zon te nor. Gustac Fullebom zal ook het vol gende seizoen als tweede dirigent aan „Forum" verbonden blijven; Max van Doorn als repetitor en koordirec teur en Martha Maria Schubert als repetitor. NICO SIA Een „Valetta"-trans- portvliegtuig van Öe Britse lucht macht met 22 leden van het Britse leger aan boord is woensdag bij de start van het vliegveld van Aka- ba in Jordanië verongelukt en ver- j brand, waarbü »lle, inzittenden om 1 het leven zjjn gekomen. De passagiers waren soldaten, die krachtens het Brits-Jordaanse ak- koord over ontruiming van de Britse steunpunten, in Jordanië, naar hun vaderland zouden worden over- i gebracht. Aangenomen wordt, dat1 de bemanning van het toestel uit 1 vjjf personen bestond. (Van een onzer redacteuren) In welke kosmische mallemolen z|jn we verzeild? Grote, scherpge kante rotsblokken vliegen aan alle zijden langs ons. De meeste hebben een middellijn van enkele tientallen meters, maar er zijn ook veel grotere by. De stilte, vooral buiten, Is on heilspellend: het lijkt alles zo on werkelijk, zo nachtmerrie-achtig, dat een van ons plotseling schreeuwt van angst. Maar dit is geen vrees aanjagende droom, dat ïs realiteit. Onze stuurman staat met door ondragelijke spanning vertrokken "ericht voor hot kleine venster aan de achterkant Krampachtig omklem men zijn handen de hendels der in strumenten, die vaart en richting v. d. raket regelen. Steeds weer moet hij de snelheid van ons nietige ruimteschip afremmen of vergroten, moet hij ook op de meest onverwachte mo menten naar links of rechts uit wijken. Pas op, daar nadert in de verte een geweldig blok steen! Wij schat ten: z'n doorsnee is rond 200 kilo meter. We moeten zekerheid hebben wat er buiten precies aan. de hand is; één onzer biedt aan via de lucbtsluis de raket te verlaten, een kabel mee te nemen die m de wereldruimte toch vrijwel gewicht loos is en ons ruimteschip te „ankeren" op de rotsmassa, die met een snelheid van zes kilometer per seconde dichterbij komt. Zijn aanbod wordt aanvaard: binnen, enkele mi nuten klimt hij, gehuld in zijn ruim- tepak, naar buiten en koerst, ge dreven door de kracht van zijn ruim- tepistool, naar het reusachtige blok. We voelen een heftige ruk aan onze i raket: onze moedige tochtgenoot heeft de kabel verankerd aan een scherp-uitstekende rots: we worden meegesleurd. Langzaam halen we de kabel in en „leggen aan" op 'de planetoïde Juno, Na lopen we niet zo'n groot gevaar meer, want iJuno gedraagt zich zoals het een 'planetoïde betaamt: zij trekt te- midden van haar broers en zusters haar rondjes om de zon alsof ze >een échte planeet is. Wat is er gebeurd vanaf het mo ment. dat we vertrokken uit onze ruimtehaven op Mars, op weg naar Jupiter: de grootste planeet van ons zonnestelsel? We wisten wel, dat duizenden kleine en minimale planeetjes planetoïden of aste- toïden de ruimte tussen Mars en. Jupiter onveilig maakten, maar dat het er zo veel zouden zijn hebben we niet vermoed, Hoe hadden we het kunnen weten: het overgrote deel van deze om da zon zwervende rotsblokken, is veel te klein om op aarde in de kijker te komen. Een flink aantal van deze buite nissige leden der familie zon was bekend: vanaf het moment dat 1 januari 1801 de Siciliaanse lang kunnen bijna elf aardos Maar tve gaan nog met terug: op 1 januari 18ÖX de Siciliaanse astronoom Piazzi de eerste plane toïde Ceres (een gevaarte met een middellijn van by na 800 km) ont dekte hebben astronomen jacht ge maakt op die steenklompen. Enkele duizenden waren, toen wy van de aarde vertrokken, al ingeschreven in de officiële familieregisters, maar de kleintjes vermoedelijk grillige brokken basalt, graniet en ijzer waren aan de meest intense aandacht ontsnapt. Maar laten xve niet vergeten dat we op zoek zijn naar schatten in de ruimte. Eerlijk bekend: Juno en de rest van die liiliputplaneetjes vallen met tegen. O, geen goud, geen zilver, geen platina, geen dia manten of andere edelstenen. Wel: veel nikkel, ijzer en koper: metalen die op aarde vrij -»» ,i, schaars zijn. Zou het dan niet mogelyk zijn die kosmische erts- voorraden naar de aar de te halen en te ex ploiteren? Prof. Her mann Oberth en ande re ruimte vaartenthou- sïasten hebben dit al lang gesuggereerd. We moeten mets anders doen dan de baan van* - die planetoïden in aardse richting om te buigen om ze veilig binnen te ba- Ion. Veilig? Bestaat met toch het ge vaar, dat zo'n. miljarden kilos we gend gevaarte als Juno de aardse exploitanten „uit de hand" glipt en op aarde neerploft? Lang blijven we niet op Juno, waar toch weinig te beleven is: van enig leven kan geen sprake zyn. Juno is veel te klein om maar het minste sprankje gas vast te houden: dus is er geen zuurstof, geen stik stof, geen koolzuurgas, niets. Een ijskoude bol is het vol kloven en messcherpe 'rotsen, evenals haar mede-planetoïden vermoedelijk een splinter van wat eens een planeetje was, dat tussen Mars en Jupiter door de ruimte zwierde. Nu naar de goliath onder de planeten: Jupiter. Onze stuurman weet ons, met veel moeite, veilig buiten de asferoïdenbaan te loodsen, en geeft „vol gas"- Vóór ons glanst het mysterieuze schijfje, dat ster- i"ekundigen op aarde al zovele jaren, geïntrigeerd heeft. Een kolossale bol: op zijn middellijn rond 140-000 km1 E-uizcnden kilometers dikke -Ijslagen omgeven Jupiters eigenlijke steen- kern. Zonderlinge verschijnselen ln de giftige dampkring doen vermoeden, dat er nog heftig werkende vuïka&n- gebieden kunnen zijn. Chesley Bo nes teji droomt zich z6 Jupiters opper vlak: luguberder dan Dante's bel- fantasieën. lang kunnen bijna elf aardos naast elkaar liggen. Hoe dichter by we komen des te beter kunnen we de langgerekte, gekleurde wolken banden onderscheiden, die evenwij dig lopen aan Jupitere evenaar. Zijn het wolken, net als bij ons op aarde: massale verzamelingen minuscule waterdruppeltjes, die onze kosmische woonplaats vruchtbaar maken? We rekenen, rekenen nog eens en kijken elkaar aan: nee, op Jupiter kan geen water zijn, Het is er zo ijzig koud vrijwel zeker 130 gra den onder null— .dat als er ooit water was geweest dat allang be vroren moet zijn. Ook vele gassen zullen er als iis zijn neergeslagen. Maar die wolken dan? Wacht; we naderen Jupiter, Laat ons, zeker voorlopig, hfet te dicht bij komen anders lopen we gevaar binnen Jupiters aantrekkingskracht te ko men en nooit meer - via Mars naar de aarde te kunnen weerkeren. Nu zien we duidelijk, hoe merk waardig de atmosfeer van die reus is opgebouwd. Rond de evenaar zien we blanke wolkenzones ook op het noordelijk en zuidelijk halfrond zijn die banden waar te nemen. Maar ze zijn onderbroken door duizenden kilometers brede gordels, die prach tige kleuren hebben: blauw bruin, groen, geel, diep rood en zelfs zwart, Dat is vreemd' De zone aan de evenaar draait sneller dan de noor delijker en zuidelijker gelegen gor dels. Tussen, die snel en die lang zamer bewegende wolken kotken gasmassa's. Nergens één windstil plekje in die woedende atmosfeer. Moeten we daar doorheen om Jupiters oppervlak te bereiken? We overleg gen snel: nee, dat kdn niet, de geva ren zijn te groot. Ruimtevaart mag geen bewuste zelfmoord zijn. Maar we gaan nog met terug: we willen, toch meer weten van Jupiter, Hoe is het mogelyk, dat al die prachtige kleuren ontstaan In zijn dampkring? Onze spectroscoop ingenieus toestel dat, via liet licht, vertelt hoe de scheikundige samen stelling van die kleurige wolken is verraadt ons dat ammoniak-, na- trium- en calciumdampen voor het' overgrote deel die wonderen ver wekken. Vlak bij de polen moeten het fijne ammoniakkri stall en zyn, die het opmerkelijke grijs daar ver oorzaken. Kijk! Recht vooruit de resten van de ontzaglijk grote rode vlek, die in 1878 werd ontdekt op het zuide lijk halfrond. Als een vrijwel onme telijk uitgestrekt eiland drijft hij In de woelige atmosfeer. Wat is dat. voor een verschijnsel? Is het een gat in de dampkring, waardoor we iets kunnen zien van Jupiters ij'zige korst. Maar kan die korst rood zijn? We weten vrijwel zeker, dat Jupiters steenkem een middellijn heeft van rond 35.000 km, dat die kern is gehuld in een ijsmantel van 25-000 km dikte en dat daarboven die 10.000 km* dikke giftige dampkring kolkt. Us zouden we moeten zien: zou dét geen blauwe weerschijn geven? Of verheft zich op Jupiter vlak onder die rode vlek een miljoenen vierkante kilometers groot vulkaangebied? Spuwen die duizen den bergen onafgebroken lavamassa's en gloeiende gassen dc dampkring' in? Vragen, vragen, waarop wij eerste mensen die het aangedurfd hebben naar Jupiter te reizen onze vrienden op aarde voorlopig geen antwoord kunnen geven. Want we schamen ons er niet voor: we durven die grote duik in die onheilspellende atmosfeer van Jupi ter niet aan. Dit gaat (Voorlopig?) on- ze mogelijkheden vér te boven. We, besluiten terug te keren naar onze ba- sis op Mars: in aardse ogen. 'n. onbarm- hartig, door felle vorst geteisterd; oord, waarvan wij nu weten: ver-, geleken met Jupiter heeft het een- mild klimaat. Laten we ons daar1 voorbereiden op onze laatste tocht: naar Saturnus. Eeuwenlang heeft, het mysterie van de wonderlijke ringen om die planeet de mensen' al gelokt We willen trachten te; ontdekken wat het zijn. I (Van een onzer verslaggevers) UTRECHT. Wie met Goede Vrijdag oj de Paasdagen naar hui- ten tuil zat een land aantreffen dat helemaal in bloei staat, van de tech nicolor in de bollenstreek tot de teerdere tinten van de fruitbomen in de IJsselstreek of het Zuidlim- burgse heuvelland. De streek tussen Haarlem en Lei den, waar de Linnaeus- en Keuken hof de tulpen, de hyacinten en nog de narcissen in volle bloei staan, is niet de enige bloembollen streek. Ook Limmen, bij Alkmaar viert met tulpen en hyacinten zijn, mozaïekfeest 130 versierde tui nen langs de weg en ook de Pro vinciale Zeeuwse Vereniging voor Vreemdelingenverkeer licht ons in over de volle bloei d.er Zeeuwse tul penvelden. Hetzelfde geldt trouwens voor pruimen, kersen, peren en ap pelen, vooral in Schouwens west hoek en op Zuid-Beveland. De Betuwe meldt dat Pasen het feest van de bloeiende kersen en peren zal zijn; ook uit Arnhem wordt volle bloei van de meikersen aangekondigd. Langs de IJssel Deventer, Olst. Wijhe, tot Zwolle toe - zijn. op het ogenblik de appelbloesems op hun mooist. Ook de krentenbossen. bij Ommen zullen er tijdens de Paas dagen nog mooi uitzien. De Kren tentuin in Hoorn kunt u beter mij den. want dat is de bijnaam voor de strafgevangenis daar. Ook Zuid-Limburg toont, kersen, pruimen en vroege peren, in volle bloei: u vindt dat allemaal ten zui den van de fijn Maastricht-Valken- burg-Heerlen. De appels beginnen er nu ook door te zetten. In Zuid-Holland staan thans ook öe pmimeboraen in bloesem, hier en daar afgewisseld met enkele vroege pereboraen. Aantrekkelijke bloesemtochten kunnen worden gemaakt van Gouda uit langs de Hollandse Ussel (Stein- schedijk aanhouden) naar Oude- -water en van Gouda uit langs de Vfist naar Schoonhoven. ROME. Matteo Matteottf, de secretaris van de Italiaanse sociaal democratische party, is woensdag avond na een heftige discussie over de fusie tussen de sociaal-democra tische party en de socialisten van Pletro Nenni afgetreden. Met hem trad het dagelijks bestuur van de party eveneens af. 1/ LAK bij het dorp waar mijn V tante woont, staat het kasteel, tiet is de puissante residentie van een graaf en e%n aravin, die meestal op reis zijn, want zij bezitten onme telijke rijkdommen, die zij bij vcor- keur in Parijs laten rollen. Als ze buitengaats drijven worden hun acht en twintig kamera beheerd door de lakei, de kokkin en de chauffeur, want zy vormen de eeuwige kern uan het personeel dat, als het nodig is, uit het dorp wordt aangemdd met kamerkatjes en linnenmeisjes, Ik meet dat allemaal zo goed, om- .dat ifc in dc oorlogsjaren veel bij tante over de vloer kwam minder uit familieziekie, dan uit hebzucht, want als weduwe van een zeer ge liefde dokterbeschikte zij over uit- 1 stekende relaties in het boerenbe- drijf, zodat ik, na een paar dagen, altijd rijkbeladen naar de stad kon, erugkeren. In de dorpskroeg waar mij, tijdens die logeerpartijtjes, eveneens op tantes onuitputtelijk i gezag getapt werd of ik een klant van jaren was, teerde ik de onder- horigen can de graaf goed, kennen, want zy zaten er dagelijks. 1 Toen ik er gisteren binnentrad, zag ik dat het interieur volkomen ongewijzigd was. Het staat vol mooie antiquiteiten, die hier niet zyn aan- 1 gesleept doch geboren, maar de baas is zo'n stugge steenezel, dat geen enkele opkoper uit de stad het ooit i verder bracht dan zijn drempel. „Komen de mensen va» 't kasteel iïiog wel eens?" vroeg ik. „Ja". „Nog steeds dezelfden?" Ja". Eerlijk gezegd verbaasde het me. Ik ging aan de ronde tafel zitten en 1 liet mijn gedachten teruggaan naar de oorlogsjaren, toen ik hier zo dik wijls kwam. De lakei ontbrak nooit. Hij had de scheve, koude grijns van een beroepskomiekdie veel te goed [weet, waar de lach zit, maar als hy bediende zei hij eens deed hij zijn mond recht, om minder arro gant te schynen dan hij was. De oorlog betekende een heerlijke tyd voor hem en zijn makkers, want de graaf en de gravin waren door de tiende mei in Londen verrast en konden dus, zolang de bezetting duurde onmogelijk terugkeren, een verrukkelijke zekerheid voor het vaste personeel, dat zich nu, zondtr de gcringse kans op verrassingen, geriefelijk vestigde in de weelde, die anders alleen moest worden klaar- gehouden voor de steeds dreigende terugkeer der rechthebbenden. Daar eert bankinstelling de sala rissen doorbetaalde en het huis enorme voorraden bevatte, stond de lakei, de kokkin en de chauffeur niets anders te doen dan van hun luiheid iets heel moois te maken. Zij slaagden voortreffelijk. Na korte aarzeling name» zy hun intrek in de grafelijke vertrekken, schonken zich al bytyds in de morgen de puikste wijnen in en keken peinzend de rook na van de Havannas die de graaf, vlak voor zijn vertrek, in verband -met de dreigende toestand bij duizenden had ingeslagen. In de namiddag als men behoefte kreeg aan een loopjewerd kalmpjes naar de kroeg gewandeld om een kaartje te leggen en na al die wijn eens wat genever te proeven, want daarvan had de graaf gedachtenloas weinig in huis genomen. Aanvankelijk betaalden zij met si garen, Toen die schaars werden bleek de garderobe van mevrouw en meneer minstens even harde valuta. In het diepst van de hongerwinter droegen alle vaste klanten van de kastelein de kostbare Engelse maat pak ken van de graaf en stapten hun vrouwen, als ze niet al te dik wa ren, onbekommerd door de kroeg in de haute couture jurken, die de gra. vin op Parijse shows met zorg had uitgezocht.-. „O, toe hebben gezegd dat de Duit sers de boel weghaalden", zei de la kei, toen hy aan het eind van de middag binnenwipte. De jaren had den hem niet veel veranderd; de gryns was alleen wat gezakt. „Sigaretje?" vroeg hy. Hij gaf vuur met een gouden aan steker. „Cadeautje van de graaf', zei hy, „We hebben allemaal wat gehad. Omdat we zo goed op het huis heb ben gepastC. En weemoedig: Wat een tijd was dat, hè? Zo'n tyd keer nooit weerom". IAL1K LI U K£fi. m Btn 0UWERIVIERL00D5. bCmEt1tSHi;W£LDE.nO0RDEMAAftUlf r KASTEEL fl cntERD0KUS,WAAR0n M V0Ü.DE HEEFT U ZICH 0 POMS VLOT V6R510PT rZrW.Im - Paula is een beetje achterdochtig. .Als er maar niets achter zit", zegt zij aarzelend, „en waarom hebben ze jou nu net nodig?" Ja, dat weet Rpb.ook niet. Maar hij heeft al half besloten, te antwoorden, dat hij het aanbod aanneemt. Trouwens, in de brief staat, dat er al een. plaats in een vliegtuig naar Valparaiso voor hem is ge reserveerd. Enkele dagen later komt in Val paraiso het antwoord van Rob binnen. Eddy Clinton laat de brief opgetogen aan zyn mede directeur lezen, die zegt: „Zo...., en je denkt dus, dat deze man net degene is. die wy nodig hebben? Ben je van plan hem direct geheel in te lichten?" „Kapitein MacLoyd heeft mij deze man aanbevolen," antwoordt Clinton; „hij is de man, die ons kan helpen. Nee, ik vertel hem niet direct wat wij vermoeden. Maar als ik zekerheid krijg over die vogels, dan moet ik hem wel in lichten." „Ik ben bang, dat ik oud word, Christopher." „Je bent nog maar acht en veertig jaar. Denk je er wel aan, dat mijn grootvader, jouw vader, meneer, de oude Izaak Bellew, een man met zijn. vuist doodsloeg, toen hij negen en zestig jaar was?" John Bellew grinnikte en slikte de pil in. Geëerde bloedverwant, ik moet je iets belangrijks vertellen. Ik ben opgevoed als een Lord Fauntleroy, maar nu win ik het van jou in het dragen en lopen en kan je omver werpen en afranselen met mijn vuis- John Bellew stak zijn hand uit en sprak plechtig: „Christopeher, mijn jongen, ik ge loof dat je dat kunt. Ik geloof, dat je het kunt zelfs met je vracht op je rug. Je hebt alles goedgemaakt, jongen, hoewel het te onbegrijpelijk is om het te geloven." Kit legde de laatste afstand vier keer per dag af, dat wil zeggen, dat 1 hy dagelijks vierentwintig mijl lang bergen beklom met een vracht van honderd en vyftig pond en tel kens zonder vracht weer terugkeer de. Hy was trots, gehard en ver moeid, maar ln uitstekende lichame lijke'■conditie, Hjj at en sliep, zoals hij nog nooit in zijn leven had gege ten en geslapen en toen het werk zijn einde naderde, speet het hem half. Een ding hinderde hem, Hij had geleerd, dat hij kon vallen met een gewicht van honderd pond op'zijn rug en toch in leven blijven; maar hij begreep, dat als hij met de te gen zijn nek bijgevoegde vijftig pond viel, het met hem gedaan zou zijn. Elk spoor door het moeras werd spoedig uitgewist door de duizende lastdragers, die genoodzaakt waren, telkens weer een nieuwe weg te ba nen. Het was, terwijl hij zulk een nieuw pad baande, dat hij het vraag stuk van die extra vijftig pond op loste. De zachte, losse oppervlakte be zweek onder hem; hy struikelde en viel voorover op zijn gezicht. De vijf tig pond drukten zijn gelaat in de modder en vlogen over zijn hoofd, zonder zyn nek te breken. Met de overblijvende honderd pond op zijn rug, krabbelde hij op handen en voe ten langzaam op, Maar hij kwam niet verder, Z'n ene arm zonk er in tot de schouder, zodat zijn wang tegen de natte sneeuw drukte. Toen hij deze arm bevrijdde, zonk de ander er tot de schouder in. In die hou ding was hef onmogelijk zich van de draagriemen te bevrijden, en het ge wicht van honderd pond op zyn rug belette hem op te staan. Op han den en knieën, eerst met z'n ene arm werkend en dan met z'n andere, deed hij een poging om te kruipen naar de plek, waar de kleine zak meel was gevallen. Maar hy spande zich in zon der vooruit te komen, en woelde de met gras bedekte bodem zo om, dat die bezweek en er zich een kleine plas water vormde in gevaarlijke na bijheid van zijn mond en neus. Hij trachtte op zijn rug te liggen met zijn last onder hem, maar die poging eindigde daarmee, dat beide armen in het water zonken en dit gaf hem een voorsmaak van verdrin ken. Met het uiterste geduld trok hij langzaam, z'n ene arm na de ande re uit het natte slijk op, en legde ze plat op de grond om zijn kin te on dersteunen. Toen begon hij om hulp te roepen. Na enige tyd hoorde hij het geluid van voeten, die door de modder plasten, alsof iemand achter hem naderde. „Help mij eens even vriend," zei hij. „Gooi mij een reddmgslijn of zo iets toe." Het was een vrouwenstem, die ant woordde en hij herkende hem. „Als je de riemen wilt losgespen kan ik opstaan." De honderd pond rolde in de door weekte modder, en hij krabbelde langzaam op. „Een aardige positie," lachte Joy Gastell, bij het zien van zijn beslijkt gelaat. „Volstrekt niet," antwoordde hij luchtig. „Mijn liefste lichaamsoefe ning. Beproef het maar eens. 't ïs een prachtig ding voor de borstspie ren en de ruggegraat Hij veegde zijn gelaat af, en slin gerde de modder met een ruk van zijn hand, „O!" nep zij, hem herkennend. „Het is Mr. och Mr. Stoom Bellew." „Ik dank je voor je tijdige hulp en voor die naam," antwoordde hij. „Ik ben voor de tweede keer ge doopt. Voortaan zal ik er op aan dringen dat men mij altijd Stoom Bellew noemt. Het is een flinke naam en een veelbetekenende." Hy hield even op, en vervolgde met krachtige stem en op vastberaden toon: „Weet je, wat ik ga doen? Ik ga terug en ga trouwen. Ik wil een groot gezin met veel kinderen heb ben. En dan, als de avond valt, zal ik die kinderen om mij heen verza melen en vertellen van het lijden en de ontberingen, die ik op de tocht naar Chilcoot doorstond. En als ze niet huilen ik herhaal, als ze niet huilen, dan zal ik ze zo lang ranse len, tot ze het doen." vni De pool winter viel plotseling in. De sneeuw, die nu niet meer wegdooide, lag weldra zes duim dik op de grond, en er vormde zich ijs in stille vijvers, ondanks de hevig woedende stormen. Het was laat in de middag, gedu rende een stilte in zulk een storm, dat Kit en John Bellew de neven hielpen htm boot te laden, jen deze bleven staan nakijken, tot hij in een sneeuwstorm op het meer uit het ge zicht verdween. „En nu een nacht slapen en dan vroeg in de morgen vertrekken,' zei John Bellew. „Indien de storm ons niet op de top overvalt, zullen wij morgenavond Dyeca bereiken, en als het ons gelukt een boot te halen, kunnen wij binnen een week te San Francisco zijn." „Heb je genoten van je vakanncf vroeg Kit, m gedachten verdiept. (Wordt vervolgd)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1957 | | pagina 1