Tot ziens Duitsland maakt reeds nu evaeüatieplannen CHECHAQUO zenuwpijn Acteren voor voetlicht en voor camera s. onder de door FRANK GODWIN SPROETJE SPARKS avontureFj VAN KAPITEIN ROB Gaitskell tegen „neutrale" socialisten IN GEVAL VAN ATOOMOORLOG: Coaster Haskerland in moeilijkheden Drama in België Reconstructie van, ongeluk eist dode Koningin Juliana bezocht Zaandam DonfleViJag 25 april 1957 fi)lT- is,.- alleen maar,een handdruk. X/ Want ikspreid' mijn vakantie, zoals de overheid het aanbeveelt, en begin morgen aan twee weekjes. Vervolgens zult. u dus van mij' uertost zijn eit zal ..ik ergens rond dolen-e» veel aan u denken. Wear dat „ergens" is, weet ik op het moment nog liiet, maar ivees er zeker van dat v. het straks te we ten komen ziilt,iwant als.-ik terug ben zal ik u al mijn ervaringen zonder 'de geringste twijfel in deze hoèkvoorschotelen! Tot dan. Vergeet mijniet! SCHWEITZERS oproep, de proeven met kernwapenen te staken, komt op een tijdstip, dat overal ter wereld de protesten tegen deze proeven zeer luid en zeer dringend zijn geworden. De brief van de achttien Göttinger hoogleraren ligt nog vers in het geheugen; maar ook deze 'brief is slechts één document in de reeks van indrukwekkende vertogen tegen de toenemende verontreiniging van de atmosfeer met radio actieve stoffen. Japan, door de overheersende winden uit de lucht be dreigd met de gevaarlijke afbraajtproducicn der Russische ontploffingen en als gevolg van de ze est rom in gen bedreigd door het besmette water der Amerikaanse explosies, «laat het luidst alarm. Maar ook elders ter wereld neemt de «temming, dat het nu toch moet ophouden, steeds meer in kracht toe. In de afgelopen week heeft de Times in een krachtig gesteld hoofd artikel aangedrongen op een verdrag, dat aan de proeven paal en perk stelt. Welke mens van goeden wille zou hier niet mee instemmen? En men ziet de boze gezichten zich reeds wenden jegens de Britse en Amerikaanse regeringen, die nog niet bijzonder geneigd lijken, de proefnemingen tc staken. In Londen en Washington zetelen toch regeringen, die vatbaar -moeten worden geacht voor zedelijke argumenten! Wat bezielt hen toch? Waarom zijn ze zo terughoudend, wanneer het er om gaat, een einde tc 'maken aan de heilloze experimenten? Natuurlijk, ze wensen veiligheïd maar welk verschil maakt het, wanneer de mensheid een oorlog wordt bespaard, maar desondanks op noodlottige wijze wordt blootgesteld aan de gevolgen der kemwapenontploffingen? Het zijn deze vragen, die de laatste tijd al heftiger worden gesteld, en die nu door de oproep van Schweitzer nog meer klem krijgen. VOOR de juiste beoordeling van de toestand is het intussen van be lang, iets te weten van de achtergronden. Over de ontwikkeling van de kernwapenen wordt weinig publiek gemaakt, maar het schijnt wel vast te staan, dat Amerika en ook Engeland bezig zijn met het ontwikkelen van projectielen, die bij ontbranding betrekkelijk weinig schadelijke stoffen meer in de atmosfeer brengen. Dit is de zin van. een recente Amerikaanse verklaring, volgens welke proefnemingen met het meest moderne materiaal op een ietwat verdere afstand niet meer constateerbaar zijn. In Moskou heeft,men op deze verklaring met grote felheid gereageerd. Het is helemaal niet waar, zei men. Elke ontploffing levert een grote hoeveelheid gevaarlijke materialen op,, die in de dampkring worden ge slingerd en een bedreiging vormen van alles wat leeft. Als om deze op vatting kracht bij te zetten, zijn na elkaar in de toendra enige waterstof bommen van hoogstwaarschijnlijk zeer primitieve makelij „beproefd". Men heeft de ontploffingen inderdaad "overal ter wereld kunnen waarnemen. Over wat er nog uit kan voortbomen hebben speciaal de Japanners geen teden, zich te verheugen. - Tweeërlei doel hadden deze proeven. Ze beoogden, een overeenkomst over deze inderdaad brandende kwestie te forceren, en ze strekten om aan te tonen, dat internationaal toezicht overbodig is omdat .de experi menten tpcb ttietg^rim-worden gehouden. De Russen wensen stopzetting van een ontwikkeling, waarin hun achterstand ongetwijfeld zeer aanzienlijk is», en zijwensen geen pottekijkers. (Advertentie l-M.'); BONN. Een-Duits constructie bureau in Stuttgart heelt een klem, draagbaar geleid projectiel gemaakt. Volgens het bureau heeft men zich' op de bouw van een'dergelijk pro jectiel toegelegd, omdat men krach-' tens de Parijse verdragen in West- Duitsland geen geleide raketten van grote afmetingen mag maken. spil ol spierpijn 'AKKERTJES" helpen direct Drees. Daarna volgen filmflitsen van 1 meivieringen in andere landen. Hoofdschotel van het programma is een. door. Han :G. Hoekstra vertaald .spelyaa'Günther Weisseriborn, .Bal lade van Uilenspiegel, van Pluimpje, van Baffer en van de Dikke Foppe- dijn". Het radioprogramma staat uiter aard ook de ganse dag in het teken van de meiviering, 's Avonds is er een uitzending uit Westerbork, waar prof. dr. W. Banning spreekt. Deze uitzending wordt ingeleid met een toespraak van mr.Abel Herzberg over het onderwerp: „Wat Wester bork ons te' zeggen heeft".' Merkwaardig toch, dat een acteur die voor het - voetlicht een uitnemende indruk maakt; het voor de camera's soms net niet haalt. Het omgekeerde gebeurt trouwens ook). Henk Rigters zien we altijd graag in de schouwburg. Hfj Is een bekwaam en intelligent toneelspeler. Maar gisteravond, in de t.v.-ultzen- dinp van J. B. Priestley's „De Spie gel", uiel hU tegen. Z'n dictie was typisch die van de acteur, die tot in de verste utihoeken van een moei lijk'bespeelbare zaal verstaanbaar moet zijn. Hij verdeelde z'n zinnen in periode?!, waardoor z'n spel ge forceerd, juist, niet natuurlijk .ge noeg, aandeed.' Er viel overigens in deze door Ton. Lensink met talent geregisseerde uitzending veel te .waarderen. "Voor- al het spel van. Yda Andrea, als de„helderzïèh- de" "schilderes overtuigde door warmte van stem en gebaar. Ook Annie v. d. Vorstenboscb, de nog altijd charmante Sara Heyblom- en Rob Milton leverden goede presta ties. Over de keuze van het stuk konden we niet opgetogen zijn- Priestley is een knap vakman, die enkele ->ede dingen heeftgeschre ven 1 van z'n stukken zijn ech ter typ.jeh Britse literaire maat confectie. Zo ook deze „Spiegel." H. S. KRO-regisseur Léon Povel zalop 10mei zijn zilveren radio-jubi leum vieren. Hij had nog nooit naar de radio geluisterd, toén hij in 1932 uiteen .groep gymnasiasten - werd gekozen, om alsomroeper bij de KRO in 'dienst te treden. Drie jaar heeft hij programma's geannonceerd. In 1935 brak een nieuwe periode aan in de technische ontwikkeling van de radio: de eerste reportagewagens werden gebouwd. PoVel werd re- j Sporter. In die functie heeft hij bijna alle landen van Europa bereisd. Na de bevrijding hervatte hij z'n 'radfo-loQpbaon als chef van de K.RO- .reportagedienstPo vel legde zich toen vooral toe op hel maken van klankbeelden. Deze werkzaamheid vormde een logische overgang naar j het regisseurschap, dat hij sinds, 1946 bekleedt. NjA hct programma „Fie Carelsen -*• y privé", dat een. groot suc ces werd, zal maandagavond 29 april in de Radioscoop een uitzending aan Toon Hermans {als de heer Hermans, mens en burger) worden gewijd. Sa mensteller Dfmitrï Frenkel Frank is met een opname-apparatuur dagen lang door Nederland gereisd, om te praten met mensen die. Töon Her mans van nabg kennen of gekend hebben. Een oom uit Sittard- een oude schoolmeester, een kapper, Aafje Bouber, een ober, Lou Bandy, Toons kinderen en nog anderen, zjjn or bij. Toon komt zelf ook aan het woord. Jan van.Ees, die vroeger met hem samenwerkte in Floris Mesliers „Theater Plezier" is „de compère in het programma, X-TeT televisieprogramma van de A V.A.R.A. zal op 1 mei worden ge opend met een toespraak van dr, w". Ra het bezoek van koningin Elisabeth aan Parijs is daar het dragen .van een diadeem in de mode gekomen. Twee beroemde schoonheidsspecia listen en kappers, Carita. en iiiiiiiiiiiièiiiiiiiiiiiiÉiiiiffiiii Alexandre, creëerden een kap sel en een make-up hierbij: het, geheel hebben'-zij. een mooie, romantische naam gé- geven: „Mousseline." ROME, De leider van de Britse socialistische party, Gaitskell, heeft woensdagavond op een openbare bij eenkomst in Rome de neutralistische idealen van enkele Europese socia listische partyen veroordeeld. Hfj zei dat de' terugtrekking van de buitenlandse strijdkrachten uit West-Duitsland. een. prijs zou zijn waard om. te betalen, indien was in begrepen: de terugtrekking van Rus sische troepdn uit de satelliëtlanden en Oost-Duitslan.d; de hereniging van Duitsland op basis van vrijheid; democratisering van dè satellietsta ten; waarüit de Sowjet-Unie. zich heeft teruggetrokken, 'n. akkoord dat internationale controle öp nationale strijdkrachten ih dit geneutraliseerde gebied inhoudt en ook eenweder zijds veiligheidsverdrag, waarbij de territoriale onschendbaarheid van'de betrokken staten wordt gegarandeerd en rie Handhaving van NAVO- en Amerikaanse -troepen- in West-Europa alsbescherming. (Van ónze correspondent) DEN HELDER-— De Rotterdamse coaster - „Haskerland"-, een. kustvaar der van vrij grote omvang meldde gisteravond "om kwart "voor 'twaalf dat het schip. 7% mijl buiten de Wa terweg met .zware maehinesehade kampte. De. hoofdmotor- was uitge vallen.. !V De „Hnskerland". die op weg was van Rotterdam naar Harlingen, is voor anker gegaan. Er- was geen direct gevaar. Het schip zou door de sleepboot „Nestor" van Wijsmuller naar Hoek van Holland worden ge sleept.-- ?.,-•> -V.:;-, De Nestor raakte échter' op 2Vi mijl buiten de kust' zelf in-móèilijkbeden en verloor een anker. De sleepboot Hector uit IJmuiden 'vertrok daarna om eerst de Haskerland op te halen er£ die naar Rotterdam te brengen en daarna de Nestor tèrug te slepen naar IJmuiden. V-N'- - - DE geschetste verhoudingen leveren wel een verklaring voor het beleid van de regeringen der westelijke landen. Deze regeringen kennen de uitwerking der kernwapenen, maar zij weten ook, dat de veiligheid der democratische wereld er grotendeels op berust. Als er een einde aan dc proefnemingen zal komen, zal dat niet mogen geschieden uitsluitend, op de Russische voorwaarden. De conditie van internationaal toezicht is alleszins redelijk. Verder zou het fout zijn, deze zaak los te zien van die der ontwapening in bet algemeen. Het kan niet vaak genoeg worden herhaald, dat een «opzetting der proefnemingen als eerste stap naar een buiten de wet «tellen van de kernwapenen nimmer mag dienen om de wereld terug te voeren naar de frisse, vrolijke, oorlog in de oude stijl. De oproep van Schweitzer, het adres van de Göttinger hoogleraren, en in het algemeen de actie io de westelijke wereld tegen de experimenten met kernwapenen, zijn op zichzelf begrijpelijk genoeg. Het feit echter, *<jat de Russen er zich/20 geestdriftig achterscharen en naar communis- .tische trant alle initiatiefnemers cn sympathisanten meteen bij zich in- 'lijven, moet toch wel Ietwat te denken geven. Niemand, die dc vrijheid lief heeft, kan zich veroorloven, de geschetste problematiek over liet hoofd te zien. De stem van het wereldgeweten is waardevol, doch slechts voor- zoveel ze zich hoedt, deel te worden van het geschetter der Russische propaganda. BRUSSEL. De reconstructie van een ongeluk, dat a£ een zioaargewon- de.had geëist, heeft in het kleine Belgische plaatsje Quavegnoji een politieman het'leven gekost. Een politic-inspecteur, Charles Gal- lez, wilde 's avonds, toen hij naar bed ging, zyn geladen dienstrevolver op het kastje naast zijn bed leggen, omdat er verdachte Algerijnse ele menten in de buurt van zijn uioning waren gesignaleerd en de mogelijk heid bestond, dat hij direct zou moe ten ingrijpen. Hij raakte daarbij de haan en werd door de kogel achter het linkeroor getroffen. Zijn toestand is zeer ernstig. lEen ttoeede inspecteur, Henri Sou- part, toilde zijn vrouw uitleggen hoe het ongeluk zich had toegedragen. Om het zo duidelijk -mogelijk te maken probeerde hij zo getrouw mogelijk alle bewegingen van zijn ongelukkige vriend na te doen. Hier bij schoot de veiligheidspal van 't ton nen los en toen de inspecteur de haan aanraakte, ging ook zijn revol ver af. Soupard werd door de kogel op slag gedood. NEW.. YORK. - De Amerikaanse acteur Paul Muni is onderscheiden met- .de Albert-Einsteinprijs voor kunst De' AIbert-Einsteinprijzen .zyn' vorig jaar Ingesteld en worden toe gekend voor natuurkunde, medlcü- nen, burgerschapszin, humaniora cn kunst ZAANDAMKoningin Juliana heeft vandaag een officieel bezoek aan .Zaandam gebracht;. Om II) uur vanochtend arriveerde rij aan boord van het Koninklijk jacht „Plet Hein" in gezelschap van de com missaris van de koningin in de pro vincie NoordïHolland, dr. M« J. Prinsen en de burgemeester van Zaandam.. Na de ontvangst op hetstadhuis maakte de- vorstin een feestelijke autorit van een half uur door de hele- gemeente, hartelijk toegejuicht door de -bevolking. In de loop van de dag bezocht zij enkele schalen en -bedrijven. De 'lunch -werd 'gebruikt In. de Juliana van Stolbergschool. Na een drukbezette-dag scheepte Hare. Ma jesteit zich om ongeveer half vijf weer in op de „Piet Hein". (Advertentie AJ Hè-hè, dank zij 'ASPRO' kon ik mijn opkomende verkoudheid onderdrukken. Twee 'ASPRQ'-tablettcn en verkoudheid, hoofd- t pijn, kiespijn, zenuwpijn, reumatische pijnen,verdwijnen. iVNjd ^ASPRO' werkt snel tonder de gezondheid te schaden. i $5^ zonder de maag te- irriteren.; Elk 'ASPRO'-tablet apart, hermetisch gesloten verpakt. Gemakkelijk mee tc hemen, gemakkelijk in tc nemen, geeft altijd verlichting! 'ASPRO' houdt me. fit tijdens werk en vrije tijd. /ojzSt de pijn -Jap AOrKII verdwijnt! Mg (Advertentie .LM.) Geschenk voor Moeder en Baby is een Ba bycferm Babyset MA! ZE6LAPEM AL5BABIÉ5 ...E l)0U BAArt W& M££f1 WAAR IK HAAR T0£W1i: Hl) DLtjvertop. AtL)ULL1E WfLttn DUTTfcM JOfl. Gtnb.rAim k WELSTUREn.-j rWEHEBBtn ,0ttn6LAAP.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1957 | | pagina 1