Ambtenaar verzorgt papieren voor dertig gestolen auto's im „Parlement onmachtig door invloed PvdA5 Duitse wagens werden ons land ingesmokkeld Jhr. mr. A. C. de Graeff - oud-G.G. en ex-minister - overleden Rusland grijpt terug op „plan-Eden55 -CHECHA QUO~\ JACK LONDON isSHi- wam SSS Ceta-Bever iia AR-partijconvent in Utrecht Dr, Bruins Slot uit kritiek op rede prof. Oud geeft Ijzergieterij in Vaassen 60 man ontslag Diamant-koorts in Liberia Nieuwe Amerikaanse ambassadeur in Sowjet-Unie Egypte kiest in juïi parlement .wensen Congres in Den Haag formuleert van Russische volk" ANWB bezorgd over vliegveld plan Deelen Zeegevechten voor Chinese kust RADIO EN TV. Protest tegen persbreidel in Zwitserland Lutherse kerkedag op Hoekelum NTS formeert toneelgroep Verf met glans en met gemak: CETALAG! piasTicmr ïm» SPROETJE SPAR door. FRANK" GODWIN AVONTUREN VAN KAPITEIN ROB Mikojan nodigt Oostenrijkse kanselier uit Blijf geregeld naar tandarts gaan, zegt tandartsorganisatie Zivitsers brengen internationaal schip in de vaart Belastingen in Frankrijk gaan weer omhoog KSG-lening - twintig miljoen - voor woningen Dorp in Columbia door bandieten uitgemoord -door- Maandag 29 april 1957 UTRECHT. „De tegenwoordige politieke situatie in ons land wordt gekenmerkt door de onmacht van het parlement en door de machts positie van het kabinet. Allerlei za ken, die de meerderheid van de ka mer niet wil gebeuren toch, omdat een deel van de meerderheid niet voor haar mening blyft staan, als de regering het „onaanvaardbaar" uit- spreekt." Aldus dr. J. Bruins Slot, de voor zitter van de Tweede Kamerfractie van de Anti-Revolutionaire Partij tijdens de zaterdagmiddag gehouden bijeenkomst van het partijconvent „De Partij van de Arbeid, die in VAASSEN De N.V. Industrie Ijzergieterij heeft 60 arbeiders ont slagen, van wie er 46 werkzaam wa ren bij het bedrijf te Vaassen en 14 by de dochteronderneming te Nun- speet. De directeur heeft medege deeld, dat het ontslag moest worden gegeven omdat verscheidene belang, ryke orders werden geannuleerd. De mededeling heeft in Vaassen verwondering gewekt, want de di recteur van het bedrijf, ir. J. van Achterberg, zou tijdens een jubi leumbijeenkomst enige weken gele den nog hebben medegedeeld, dat er voldoende orders in portefeuille zijn. De vakorganisaties, die tevoren niet van een en ander in kennis ■waren gesteld, stellen een onderzoek in. Verscheidene arbeiders zouden tegen 't ontslag protest hebben aan getekend. MONROVIA. - De Liberiaanse president. Tubman, is gedwongen geweest troepen te hulp te roepen om een dreigende diamant-rush, die dreigde de jaöneken te ontvolken en de industrie iam te leggen, te voorkomen. Binnen enkele weken verlieten duizenden arbeiders de fabrieken en zochten werk op de diamant-mijnen. Roofovervallen en gewapende vecht partijen waren in de geïmproviseer de dorpen rondom de mingebieden aan de orde van. de dag. Soldaten, die gezondeni-wèrden om de orde te - bandhaven, deserteerden en kregen de koorts te pakken. De Firestone-fabrieken verloren in twee weken tijds 5000 arbeiders. De regering heeft nu. met grote troepen-eenheden de orde hersteld. Alle delven, verkopen en ondersoek naar nieuwe vindplaatsen is tijde lijk stopgezet. AUGUSTA President Eisen hower heeft Llewellyn Thompson, die op het ogenblik Amerikaans ambassadeur ha Oostenrijk ja, be noemd tot ambassadeur van. de Ver, Staten in de Sowjet-Unie. De benoeming van Thompson werd sinds weken verwacht. Hij spreekt vloeiend Russisch en was adviseur van Eisenhower tijdens de conferentie te Genève in 1955, waai Rij ook als tolk optrad- Thompson is de opvolger van Charles Bohlen. de Kamer een minderheid vormt, weet de meerderheid in de Kamer te overheersen. Deze oppermachtige positie is zeer gevaarlijk De meer derheid van de Kamer geeft de kat het spek in de bek. Als men anders wil, zal de meerderheid de heer Ver meer moeten laten weten, dat zij het als dat nodig is zonder de P.v.d.A. wil doen", 20 merkte dr. Bruins Slot onder meer op. De Anti-Revolutionaire Partij blijft aldus dr. Bruins Slot, dit kabinet als een extra parlementair kabinet be schouwen. .«Wij achten ons er niet aan gebonden en beschouwen ons pet als een regeringspartij. De A.SL beoordeelt het beleid van het kabi net op zijn merites in het licht van zyn politieke beginselen. Wij zullen het kabinet steunen, waar het kan en het afvallen waar dit moet", zo vervolgde hij. Sprekende over de Groninger rede van prof. Oud. zei hjj dat de heer S'ir ecn minderheidskabinet van H-V-P. en AH. heeft bepleit, omdat hij een scherpe tegenstelling zag tus sen de socialistische en de niet-socia- listische partijen. Dr. Bruins Slot noemde dit „een uiterst goedkope wyze van politiek bedrijven. De K.V.P. en de A.R, op de bok van de koets met de p.v.dA. als een stel wolven achter hen aan en de heer Oud welwillend en loyaal aan de kant van de weg. Dit zou de situatie zijn" aldus de heer Bruins Slot, waarvoor de liberalen wel iets voe len." CAIRO. De verkiezingen voor een Nationale Vergadering in Egyp te, die door de Suezcrisis in 1956 waren uitgesteld, z(jn thans op 3 juli vastgesteld. De vergadering zal bestaan uit de afgevaardigden van slechts één par tij en de eerste zijn sinds het oude parlement ontbonden werd ten tijde van bet regime van koning Faroek in 1952. 1 9? DEN HAAG De bijeenkomst van anti-communistische Russische emigranten, die donderdag, vrijdag en zaterdag is gehouden, is besloten met de goedkeuring van een resolu tie, waarin „een groot aantal wensen van het Russische volk is geformu leerd". De wensen betreffen vrijheid van denken, en woord, persvrijheid, godsdienstvrijheid, vrybeid van ver eniging, democratisering van alle aspecten, van het politieke, economi sche en sociale leven, voldoende garanties voor deze vrijheden, stop- zetting_ van de Russische subversieve handelingen in de landen van de vrije wereld en terugtrekking van de Russische troepen uit de bezette ge bieden van Europa. Aan het congres hebben meer dan ïï,i"waHLlf^^RuSSiSChe €mi~ riseërde"jonken"vVn^^unTstfsch granten deelgenomen. china buiten gevecht zijn gesteld. DEN HAAG De AN.W.B. heeft „met diepe bezorgdheid" vernomen, dat de ministerraad zijn goedkeuring heeft gehecht aan het besluit van de minister van Oorlog om op het vliegveld Deelen een eSQuadron straaljagers te stationeren. „Is het al niet erg genoeg dat van de circa negentigduizend ha bos en woeste grond op de Veluwe onge veer twintigduizend ha voor mili taire doeleinden in gebruik zijn? Moet nu ook de „stilte barrière" nog doorbroken worden? Na dit fatale besluit, waartoe de ministerraad zich gedwongen heeft gezien, is er voor het Nederlandse volk aanleiding in hoge mate ongerust te zijn over het verlies van recreatie-mogelijkheden in ons land," aldus de bond, die de hoop uitspreekt „dat de ongerustheid tot uiting moge komen en mede moge leiden tot een onderzoek om, het koste wat het kost en zonder onze militaire paraatheid aan te tas ten, de Veluwe zyn rust te herge ven". TAIPEH De Chinees-nationa listische marine heeft bij gevechten, die ter hoogte van het eiland Matsoe ap ongeveer 60 km afstand van de communistische Chinese stad Fout- sjou zijn geleverd, drie communisti sche kanonneerboten tot zinken heeft gebracht en één buiten ge vecht gesteld. Ook zouden verscheidene gemoto- (Van één onzer verslaggevers) DEN HAAG. Een minutieus onderzoek, dat zich uitstrekte over vele weken en waarbij de douane-recherche en de recherche van Amsterdam en Den Haag z(jn betrokken, heeft geleid tot de ontrafeling van een bijzonder sluw opgezette autosmokkel van Duitse wagens naar ons land. Zeker is, dat tenminste dertig in Duitsland gestolen auto's alle Volks wagens met behulp van door de 28-jarlge ambtenaar S. P. van het Kyksburaeu voor wegverkeer te Den Haag vervalste papleren, over de Nederlandse grens zijn gekomen. Zes van deze wagens zijn inmiddels achterhaald en in beslag genomen. Met P. bevinden zich in arrest de 32-jarige autohandelaar G. S. uit Amsterdam en de Duitser Kurt R. af komstig uit Gelsenklrchpn. Een compagnon van de Amsterdamse auto handelaar, de 32-jarige monteur H. T. K. is inmiddels na verhoor voor lopig in vrijheid gesteld, D& Haagse recherche acht het behalve voor de 30 Volkswagens, waarschijnlijk, dat de ambtenaar P. nog meer papieren voor gestolen auto's heeft verzorgd. De gehele administratie van het Rijksbureau voor wegverkeer wordt daartoe nauwkeurig onderzocht. Het onderzoek, dat uiteindelijk zou voeren naar het knooppunt van deze geraffineerde autosmokkel, het Rijksbureau voor wegverkeer, begon enige maanden geleden toen de douane-recherche te Amsterdam ge gevens in handen kreeg, waaruit jleek. dat de autohandelaar G. S. een rol speelde in knoeierijen, met LONDEN - De commissie voor de persvrijheid van de pers van het Britse Gemenebest heeft zich aange sloten bij het protest van het inter nationale persinstituut te 2ünch tegen de arrestatie van de Ameri kaanse journalist Goldsmith door de Zwitserse autoriteiten. ^Goldsmith is gearresteerd omdat hij geweigerd heeft de bron te noemen voor zijn inlichtingen met betrekking tot de spionagezaak, die geleid heeft tot de zelfmoord van de Zwitserse pro cureur-generaal Renê Dubois. Volkswagens. Van twee, door S. ver- kochte Volkswagens, werd het chas sis- en motornummer medegedeeld aan de Duitse politie, omdat de Volkswagens uit Duitsland afkom stig waren. Het antwoord van de Duitse poli tie gaf de zekerheid, dat S. betrok ken was bij zaken, welks het dag licht niet mochten zien. In Duitsland bleken twee Volkswagens te rijden, waarvan chassis- en. motornummer overeenstemden met de nummers van de xn Nederland rijdende auto's. De beide in Nederland rijdende wagens werden na dit bericht in be slag genomen. Een van deze auto's werd naar het gerechtelijk labora torium in Den Haag gereden en daar vond men de oplossing: de oude nummers waren volgegoten met tin, daarna uitgeslepen en voor zien van een nieuw nummer, dat met vakkennis was ingeslagen. De nummers, die na de behandeling in Den Haag te voorschijn waren ge komen, werden aan de "Duitse poli tie opgegeven. Binnen een uur kwam het antwoord: beide wagens waren maanden geleden in Duits land gestolen, let onderzoek van de Duitse poli tie voerde naar Kurt R. in Gelsen- kirchen. Toen de politie daar arri-: veerde stond voor R.'s huis een Volkswagen. De wagen was, zoals de politie vermoedde, kort tevoren gestolen. R. bekende ia de loop der tijd dertig gestolen wagens over de Nederlandse grens te hebben ge bracht: acht legaal en. 22 illegaal. De Lutherse kerkedag zal dit jaar, ook wat de hoofddienst, waarin naast de prediking ook het sacrament van het H. Avondmaal zal worden bediend betreft, geheel in de open lucht gehouden worden. Zij zal plaats hebben op zondag 23 juni a.s. op Hoekelum te Ben- nekom. De kerkedag zal ditmaal niet worden gesplitst in discussie-groe pen, maar in bijbelstudiekringen onder deskundige leiding. Na de pauze zal de Arnhemse spelgroep een door ds. Jan Wit en Ted Logeman geschreven spel op voeren. DE Nederlandse Televisie Stich ting heeft haar toneelgroep voor het seizoen 1957-'58 geformeerd. De leden zijn: Sonja Brill, Ineke Brink man, Jeanne Verstraete drie da mes dus. Dan elf heren. Chris Baay, Harry Bronk, Frits Butselaar, Bert Dykstra, Mathieu van Eysden, Tony Foletta. Herber, Joekst Rob Milton, Erik Flooyer, Wllly Rnys en Jan TVegter. Deze samenstelling Is type- dend voor het Nederlands omroep bestel, In het buitenland treden in de tv-spelen doorgaans meer vrouwen dan mannen op, By ons ia het om gekeerd. Driehoeksverbindingen wor den immers door de confessioneel ge bonden omroepverenigingen ook op het toneel uit den boze geacht. P ADIO Luxemburg heeft kort ge- leden haar nieuwe middengolf- zender voor de Nederlandse en Vlaamse uitzendingen in gebruik in genomen. Deze der heeft een vermogen van. 350 kw, meer dan het dubbe- w le van de oude. De ochtenduren zyn gereserveerd voor lichte muziekprogramma's. De zender is gebouwd op de hoogvlak te van Marnach, 545 meter boven de zeespiegel, vlak bij het toeristen plaatsje Clerveaux. N de rubriek „Op de keper be- schouwd" hebben vier parle mentsleden gisteravond het een en ander verteld over Suriname, Wat ze mee te delen hadden was zeker interessant, Maar het karakter van een discussie had deze door Jaap Buys Jr. even bekwaam als altü'a geleide uitzending beslist niet. Dit constateren tve de laatste tijd steeds meer b$ het luisteren naar „Op de keper beschouwd". En dan denken we met iets van weemoed terug aan de Radiolympuswaarop markan te figuren als Som' de Wolff, Annie Romein-Verschoor, Van Rijsinge en Stuiveling zo heerlylc oprecht pan mening konden verschillen. Luisterend naar de Rosemary Clooney-show, die door Karei Prior eoed was gecomponeerd, met een wat geforceerde maar niet ongrap- pige tekst, hebben toe ons even af gevraagd, of deze filmsterals ze niet zo aardig was om te men, lou ter om haar stemkwaliteiten zoveel succes geboekt zou hebben. De stunt hebben we gewaardeerd, het muzi kaal genot viel tegen. MH. S. ORGEN. op Koninginnedag, is onze radio zeventien uur lang „nationaal". Door het gehele pro gramma verspreid zün weer de uit zendingen van de lulsterwedstrijd „Met vlag en wimpel" (de eerste om 8.20 's morgens, de laatste om 6.45 's avonds). *s Avonds komt er een directe uitzending uit de Rivièrahal te Rotterdam waar „Nederland ju belt" (met o.a. Christine Spieren burg, Chiel de Boer en Geert Elffe- rich). De televisie brengt in de ochtenduren een reportage-van het défilé op Soestdijk. *s Avonds, na een prmière van het Nederlands Ballet, een Eurovisie- concert uit Parijs. DEN HAAG. Op 84-jarige leef tijd is vorige week woensdag overle den. jhr. mr. A, C. de Graeff, oud gouverneur-generaal van het voor malige Nederlands-Iudië en oud- minister van Buitenlandse Zaken. Zaterdag werd iiy, op zyn verzoek, in stilte ter aarde besteld. Andries Cornells Dirk de Graeff werd op 7 augustus 1872 in Den Haag geboren. Hij studeerde rechten te Leiden, waar hij in 1894 promoveer de. Na zijn examen voor de Indische dienst te hebben gedaan vertrok hij in 1895 naar Nederlands Indië, waar hij ambtenaar ter algemene secreta rie te Buitenzorg werd. Via verschil lende functies bereikte hij hier de rang van algemeen secretaris. Later was hij gezant te Tokio en te Washington. Van 1926 tot 1931 was hij gouver neur-generaal van Nederlands Indië, van 1933 tot 1937 minister van Bui tenlandse Zaken. In de eerste functie heeft jhr. De Graeff een periode van onlusten meegemaakt, die de internering van een aantal nationalistische leiders (Advertentie LM.) die het zTi zoonrjES. A/m VAREn Kijk E6K VLOT Rivier pi ratïtm ÉnjiETi&ttn &Ewonti>ittP. BOOT AL5> ZEJÊTtPAKKEN KRijOfcti K0UDEM ZE JE VAbt VOOR L05&ÊLD OnOEHb rICBBEn s-i sv;«' aan de Bovendïgoel tot gevolg had den. De begenadiging van de huidi ge president" van Indonesië, Soekar- no, was de laatste regeringsdaad die hij als gouverneur-generaal ver richtte. Jhr. mr. De Graeff vertegenwoor digde in 1937 de Nederlandse rege ring op de Negenmogendhedencon- ferentïe te-Brussel. Hij bezocht her haaldelijk als gedelegeerde van Ne derland de vergaderingen van de Volkenbond in Genève, Hij was verder curator van de Technische Hogeschool te Delft en van het Nederlands lyceum te Den Haag. voorzitter van de Raad van Beheer van de gemengde mljnbouw- maatschappïj Billiton, commissaris- generaal voor de Wereldtentoonstel ling te New York en lid van de con- ciliatiecommissies Nederland-Polen en Chili-Noorwegen. Hij werd zeer vele malen onderscheiden. WËNEN. Voor zijn vertrek uit Oostenrijk heeft de eerste viee-prc- mier van de Sowjet-Unie, Mikojan zaterdag betoogd, dat Rusland een root voorstander is van het „plan- Iden" om in Europa een gedemilita riseerde zone te scheppen, als eerste stap naar de ontbinding van de NAVO en het Pact van Warschau. Mikojan sprak op een'drukbezochte persconferentie vlak voor zijn ver- 1 rek naar Moskou. Hij beschuldigde de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Dulles, van „belediging van de Sow- et-Unie", omdat deze te kennen ïeeft gegeven, dat Moskou soms con. ferenties tussen Oost en West voor propagandadoelen gebruikt in plaats van ernstig te discussiëren. Mikojan beschuldigde Dulles er eveneens van, dat hij probeert an dere landen met atoombedreigingen schrik aan te jagen en „verwarring te stichten en valse inlichtingen tie verspreiden" over Sowjet-voorstellen over ontwapening en het verbieden van kern-wapens. Wat de hereniging van Duitsland betreft zei hij, dat deze door de Duit sers zelf tot stand moest worden ge bracht. Op de vnag of Rusland voelde voor nieuwe besprekingen van de ministers van Buitenlandse Zaken of op het allerhoogste niveau ant woordde Mikojan met de beschuldi ging, dat Dulles Moskou voorwaar den stelt en dat de Sowjet-Unie die niet kan aanvaarden. Hij merkte vervolgens op, dat niet alleen de Sowjet-Unie „eoexistentie" nodig heeft, maar de V.S, evenzeer, Mikojan betoogde, dat het militair neutrale Oostenrijk kon helpen de afgrond tussen Oost en West te over bruggen en kon werken voor het tot standbrengen van een Europees vei ligheidssysteem. Mikojan deelde ook mee, dat de Oostenrijkse kanselier, Raab. en de minister van Buitenlandse Zaken, Figl. zijn uitnodiging om in de twee de helft van dit jaar met een Oos tenrijkse delegatie naar Moskou te komen, hebben aangenomen. Eerder had hij aangekondigd, dat de Sowjetxninister voor Energie, Ma- lenkow, in de loop van de eerstko mende maanden een bezoek aan Oos tenrijk zal brengen. DEN HAAG. Het hoofdbestuur van de tandartsenorganlaatle heeft met klem gewaarschuwd tegen de adviezen alleen dan naar de tandarts te gaan als het dringend nodig is. Als men alleen de hulp van de tandheelkundige inroept, als dat dringend nodig is, zo zegt het hoofd bestuur, dan dreigt het gevaar, dat bij een eventueel herstel van de nor male betrekkingen tussen de zie kenfondsorganisaties en de tand artsen aan de vraag naar hulp niet onmiddellijk kan worden voldaan. NEW YORK Het eerste Zwit serse passagiersschip, dat een gere gelde transatlantische dienst xal va ren. is een voormalig Frans schip, dat een technische bemanning van West-Duitsers krijgt, onder Libe riaanse vlag zal varen en nooit een Zwitserse haven zal aandoen. Het is de 20.000 ton metende „Aro- sa Sky" van de Arosa Line te Ge nève. Dit motorschip werd in 1948 in. Frankrijk gebouwd en toen onder de naam La Marseillaise in de vaart gebracht. Aan boord van het schip zal een Zwitserse atmosfeer heersen, doordat alle bedienend personeel uit Zwitser land afkomstig zal zijn. Op de brug en in de machinekamers zullen ech ter Duitse koopvaardij-offi eieren werken. (Van onze correspondent) PARIJS. Vanavond zal minis ter-president Mallet zich over de radio tot het Franse volk wenden om het, naar een de regering zeer nastaand blad schrijft, de rekening voor de oorlog In Algertie te pre senteren. De beoogde maatregelen der regering hebben voornamelijk betrekking op verhoging der inkom stenbelasting, verhoging van de be lasting op industriëele en handels ondernemingen alsmede verhoging der benzinebelasting en posttarieverx. Anderzijds zal Mallet deze week week de vertegenwoordigers der vakbonden ontvaogen, die wegens de prijsstijging een verhoging van, het minimumloon verlangen. Hier van wil de regering echter niets weten, daar dit slechts nieuwe prijsstijgingen tot gevolg zou heb ben. Gevreesd v/ordt, dat de afwij zing van de eisen der vakbonden tot nieuwe stakingsbewegingen in Franrijk zal leiden. Het is in dit verband opvallend, dat de met de socialisten nauw verwante Force Ouvxière voor de derde maal tot een staking in de metaalindustrie van Rijssel heeft opgeroepen en dat er in andere takken van de Franse metaalin dustrie tekenen van stakingen val len waar te nemen-, DE.N HAAG. Dc Hoge Anlorl- teit van de Kolen- en Staalgemeen schap en het Algemeen Mijnwer kers Fonds hebben een bedrag van 20 miljoen gulden beschikbaar ge steld voor de financiering van de woningbouw voor werknemers in de mijnen en in de staalindustrie in ons land. Vier miljoen, gulden van het totale bedrag wordt beschikbaar gesteld door de Hoge Autoriteit met een looptijd van 30 jaar en een rentevoet van één procent. De lening van het Algemeen Mijnwerkers Fonds heeft een zelfde looptijd met een rentevoet van 4% procent. Men „verwacht dat door de lening het bouwen van 1200 a 1300 wonin gen zal kunnen -worden gefinancierd. Aangenomen wordt, dat het leeuwen- aandeel in de omgeving van de Hoogovens 2al worden gebouwd. BOGOTA De Columbiaanse re gering heeft bekend gemaakt, dat een groep van vijftig bandieten bij een overval op het dorp Vera Cruz, vijftig km ten noordoosten van Ibaaue, 22 mannen hebben onthoofd, na de vrouwen en de kinderen te hebben opgesloten. Bij een strafactie van het leger werden vijf bandieten gedood en 42 gevangen genomen. 10 19. De volgende morgen, bij het krieken van de dag, naderen zij het rotsachtige eiland met zyn steile kusten. Grote zwermen vogels, een soort aalscholvers, vliegen boven de rotsen, die wit zien van hun uitwerpselen, de kostbare guano. een der belangrijkste uitvoerprodukten van Chili. Het zal niet meevallen om aan land te gaan, want nergens is een goede ankerplaats. Rob contro leert voortdurend het echolood, maar waar de „Ranger" ook vaart, overal blijft het even diep. Maar na enkele uren ontdekt Eddy Clinton een doorgang. Direct worden de zeilen gestreken en de motor wordt op gang gebracht. De vogels krij sen en duiken telkens in grote groepen laag over het water, rondom het schip. worden afgelegd, tenzij er een guns tige wind woei Maar de tyd voor een gunstige wind was voorbij, en een ijzige storm uit het noorden blies hen recht in het gericht Daardoor was het water zo onstuimig, dat het bijna onmogelijk was de boot daar tegenin te roeien. Bij hun andere moeilijkheden kwam nog een sneeuwjacht; en het ijs op hun roeiriemen hield één man bezig, die het er met een bijl moest afbakken. Gedwongen om op hun J beurt ook te roeien, deden Sprague «m Stine blijkbaar toch zo weinig «5 mogelijk was. Kit had geleerd, hoe hij zijn hele gewicht op een riem moest leggen, maar hij merkte op, dat zijn meesters maar déden, alsof ze op hun riemen drukten, doch in - werkelijkheid, ze maar even in het deze deed het overige, totdat de boot watM. dónnten. zacht tegen de oever stiet Mrs. Breek 'voegde stond boven naar hen te kijken. Haar Na drie uurhaalda Sprague_ zyn M.U.J n,n, nL. .nr JWa V^a—aé. „En ik jou ook, Shorty," voegae w in têriiS wilden Stine er b» gebed was verhoord, en de tranen nem en dat 20 X. telijke boot naar Dawson krijgen? Wie zal u koffie op bed brengen en zhten in het water, terwijl de boot JHStSSto de:mon- nniiiekan? TTnvr, het ene dolboord onder het water e P0»"?» nernaaxa. xn ae moi uw nagels polijsten? Kom Stoom. Zij durven ons niet En bovendien hebben wij contracten. Als ze ons ontslaan, moeten ze ons wegjagen! „Dat verwenste geld!" zei Shorty, durend, van het Witte Paard aanko- durend van het Witte 1 mende boten een vloot van meer dan YA'l «5 voorbiUs kri^ii kouwf vóebm^n twec Elke dsg kwamen er levensmiddelen geven gedurende de jnmbtIK, krijgüc kouwe_VO«|n en of yjjfü slechts twee ik zal zeker verkouden worden. of drie bereikten de noordwestelijke Nauwelijks hadden ze Breek s boot oever van het meer en kwamen niet van de oever geschoven en was die ¥- terug. Er vormde zich nu ijs in de in het ruwe water gekomen, toen de in de morgen behoorden zij als branding en van golf tot golf in dun- golven over boord sloegen. Het wa- gewoonlijk tot de laatste boten, die ne lijnen. Het gevaar van dicht- ren kleine golven, maar het was een vertrokken. Breek had, ondanks zijn vriezen naderde dreigend, aankondiging van wat er zou komen, onbekwaamheid op het water, en met Wij zouden er uit kunnen komen. Shorty wierp een raadselachtige blik alleen zijn vrouw en neef als be- als zij maar een heel klein beetje terug, terwijl hij kauwde op zijn manning, zijn kamp opgebroken, zijn moed hadden." zei Kit tot Shorty, onvermijdelijke pruim tabak, en Kit boot geladen en was weggeroeid met terwijl zij hun sandalen bij het vuur voelde zijn hart warm worden voor het aanbreken van de dag. Maar droogden op de avond van de derde deze man, die met kon zwemmen en Stine en Sprague hadden geen haast, dag. „Wij zouden het vandaag heb- toeh niet wilde achterblijven. zij schenen niet in staat te begrijpen, ben kunnen doen, als zij niet wa* De stro om versnellingen werden dat ze elk ogenblik konden invrie- ren teruggekeerd. Met xxog een uur veelvuldiger, en het schuim begon zen. Zij waren lastig, liepen in de weg, werken zouden wij die westelijke rond te vliegen. In de toenemende zeurden en verdubbelden het werk oever hebben bereikt. Zij zy zyn duisternis kon Kit nog even de Ma- van Kit en Shorty. hulpeloze schepsels nen onderscheiden en de stroom, die „Ik zou haast mijn eerbied voor „Zeker," stemde Shorty toe. Hij er zich met een hoek tegenaan wierp. God verliezen, als ik bedenk, dat hij hield zijn sandaal voor het vuur en Hij trachtte in die stroom te ko- die twee misbaksels in menselijke overlegde een ogenblik. „Hoor eens. men, en voelde een grote voldoening, gedaante heeft geschapen," was de Stoom- Tot Dawson is het nog enige toen de boot precies in het midden oneerbiedige wijze, waarop de laat- honderde mijlen. Als wij niet willen op het begin van de Manen terecht ste zijn verachting uitte. kwam. Daarna had hij, in het schui- „Jij bent een bovenste beste ten men, stijgen, dalen en doorweekt wor- minste," grinnikte Kit hem toe. Jk den, geen duidelijke indruk van iets, voel mijn eerbied voor God toene- behalve dat hij zijn ganse gewicht men, als ik jou aankijk." op het roer wierp en wenste, dat zijn „Hij was zeker druk bezig, hè?" oom hem had kunnen zien. Zij kwa- antwoordde Shorty, om zijn verle men ademloos, doornat aan met de genheid over het compliment te ver boot bijna tot het dolboord vol wa- bergen. ter. Lichte stukken bagage en uitrus- De weg over het water ging door zullen wiLvoor dë~hele bagage"hier ting dreven binnen In de boot. Enige het meer La Eaxge. Hier was geen moeten zorgen." handige riemslagen van Shorty snelle stroom, maar een rustige streek brachten de boot xn de branding en van veertig mijlen, die roeiend moest tf?ordt vervolgd) invriezen, moeten wij iets doen, Wat seg jij?" Kit keek hem aan en wachtte. „Wij moeten die twee onnozele schepsels tegen, hen zelf verdedigen," legde Shorty uit. „ZU kunnen bevelen geven en met geld gooien, maar zo als je zegt, 't zijn hulpeloze wezen». Als wij naar Dawson moeten gaan.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1957 | | pagina 1