BENEDEN DE MAAT Jordanië krijgt hulp van Y.S. Succes voor Eisenhower Minister wil weten: „Wat is in Valkenswaard gebeurd lil mm m WM&mm Nederlandse schepen door Suezkanaal? aar@SB51Ka Knutselwerk? PraebtMjts Ceta-Bever! - CHECHAQUL JACK LONDON OFFICIER MOET RAPPORTEREN Notities bij twee dagen televisie >Ï!N BRINTA is zo gemakkelijk. U maakt 't aan tafel snel klaar! Hoessein voelt niets voor Eisenhowerleer Boottrein naar Hoek v. Holland liep uit rails beroemde geneesmiddelen in 1 tablet doen wonderen! Nieuwe postzegel van tien gulden Deur van YS op een kier voor emigratie Hagelstenen doden in Pakistan 32 mensen Gelderland en Arnhem niet geraadpleegd RADIO EN T.V. SPROETJE SPARK oor NTUREN 'AN* Woensdag 1 mei 1957 PROF. Zijlstra, lijstaanvoerder van de A.R. partij bij de jongste kamerverkiezingen en thans minister van Economische Zaken, was gast op het zaterdag te Utrecht gehouden A.R, Partijconvent. Het lag voor de hand dat hij niet aan de discussie deelnam; maar hij bad toch iets bemoedigends of aanvurends kunnen zeggen tot de uit het bele land samengestroomde kleine luyden. Het staat er niet zo gunstig voor met de^ A JR. partijen men zou zich kunnen voorstellen, dat dit convent in zijn functie als geestelijk bad meer tot zijn recht was gekomen, Wanneer de bezoekers een hart onder de riem hadden gestoken gekrëgen Van degene, die als nummer één in hun kring moet worden beschouwd. Doch de' heer Zijlstra heeft geluisterd en gezwegen. Hij heeft in alle toonaarden horen verkondigen, dat het huidige kabinet eigenlijk een onding is, en hij heeft een afgevaardigde uit het Nederlandse midden- Westen, genaamd de 'Noordoost pol der, de vraag horen stellen of hij eigenlijk niet een verkapte socialist is; en hij heeft het zittingnemen in bet kabinet door anti-revolutionairen horen verdedigen door dezelfde heer Bruins Slot, die op andere tijdstippen zozeer bereid is, de regering een stok tussen de benen te steken. Misschien was een speechje van de heer Zijlstra buiten de orde geweest- Maar men is partijleider of men is het niet. De vraag naar het perspectief, naar de blijde uitkomst uit de huidige periode van span ning en onzekerheid, bing bijna tastbaar in de lucht. Er had op een- bepaald ogenblik toch iemand moeten opstaan en het congres iets verhef fends, iets visionairs, voorhouden. Dit nu had op de weg van de beer Zijlstra gelegen; maar deze zat achter de bestuurstafel, en vond geen ivoorden. En zo zijn de bezoekers tenslotte uiteengegaan in de overtuiging, dat bet moeilijk is, maar nauwelijks roet een versterkt en verdiept besef, dat het de moeite waard is. MEN begrijpe ons goed, het ligt ons verre, de nieuwe voorzitter, de heer Berghuis, te kort te doen. Deze heeft een gematigde en uitgewogen redevoering gehouden, die als (anti-revolutionaire) bijdrage tot begrip van de huidige politieke toestand in Nederland alle waardering verdient. Het is juist, dat deze toestand onbevredigend is, en bepaald niet alleen voor de anti-revolutionairen. Doch nauw verbonden daarmee en voor een ax. convent oog wel meer van belang is de malaise- toestand in, de eigen partij; en daaraan heeft voorzover uit de verslagen valt te beoordelen, dit convent niets veranderd.. In haar streven, haar positie te versterken en te markeren, vaart de A.ÏL partij meer en meer een tegen de socialisten gerichte koers. De vraag, Waarom a.r, ministers zitting hebben in een kabinet, waarin de P.v.d.A. zo'n grote invloed heeft, wordt dan ook in toenemende mate beantwoord met een verwijzing naar de noodzaak, de socialisten in bedwang te houden. Bij de beer Berghuis valt hierop weliswaar minder de nadruk dan bij de lieer Bruins Slot, maar bet is toch in hoofdzaak de strekking van de verandering, die zich sedert de verkiezingen in de ax. politiek heeft vol trokken. En hier ligt de grote tegenstelling tot de heer Zijlstra, die ook nu nog in bet kabinet meer van samenwerking dan van tegenwerking verwacht. Dit is de reden, waarop de a.r. ministers in de eigen kring momenteel half en half als verdachte figuren gelden, en in het algemeen, waarom de A.R. partij in haar geheel in een wat scheve positie is geraakt. Het laten zitten van ministers in een kabinet, dat men bestrijdt, en de pogingen, de Kamer te bewegen tot een uitspraak tegen de regering, waarin men zelf zitting heeft, dit hele vreemde gedoe duurt voort, zonder dat het op enigerlei wijze ten overstaan van het parüjkader door een schone blik achter de horizon is geheiligd. Er is dan ook maar één kwalificatie: Beneden de maat! (Advertentie LM.) KONING Hoesseïn's reis naar EI Ryad, de residentie van koning Saoed, heeft bewezen, hoezeer hij in korte tijd de toestand in. zijn land in de hand heeft gekregen. Een dag of tien geleden nog leken zijn troon en rijn land beide aan een zijden draad te hangen. Nu kan hij Jordanië al verlaten, zonder bevreesd te hoeven zijn, dat de opstand de kop weer opsteekt. Het is duidelijk, dat in het Arabische front, zoals men dat te Cairo en Damascus opvat, een flinke bres is geslagen. Jordanië doet niet meer mee aan de op Russische medewerking steunende anti-Westelijke politiek. Er gaat geen gezant naar Moskou en aansluiting bij het Bagdad-pact moet niet geheel uitgesloten worden geacht. De gevolgen van deze ommekeer zijn nog niet geheel te voorspellen; maar dat ze belangrijk zullen zifn, staat wel \ast. Zoals de dingen nu staan, betekent de gang van zaken in Jordar^é het eerste wezenlijke succes van de Eïsenbowerleer. AMMAN Jordanië heeft dinsdag een Amerikaans aanbod van tien miljoen dollar aanvaard voor de economische ontwikkeling en het behoud van de onafhankelijkheid van het land. Maar koning Hoessein heeft tegelijk duidelijk gemaakt, dat hij nog steeds niets voelt voor de Eisenhower-leer en dat hy niet van plan is Eisenhowers speciale verte genwoordiger Richards voor een be zoek uit te nodigen. De koning zal wellicht spoedig een bezoek bren gen aan zijn neef Feisal van Irak. Hoessein heeft tegen buitenlandse correspondenten gezegd, dat hij de linkse regercng-Naboelsi had ont slagen om een halt toe te roepen aan de verspreiding van het com munisme. Hjj zei, dat spoedig de resultaten worden gepubliceerd van een onderzoek naar een poging om hem, de konmg, te vermoorden. Hoessein zei te hopen, dat de toe stand in. Jordanië weer spoedig nor maal is. De crisis is voorbij, zei hij. De koning verwierp de Sowjet-be- schuldigmg, dat Amerika zich. mengt m Jordaanse aangelegenheden. Overigens verklaarde Hoessein, dat Jordanië nog steeds weigert lid te worden van het Pact van Bagdad ROTTERDAM Gistermorgen om even voor elf is de boottrein AmsterdamHoek van Holland bij het binnenkomen van het Centraal Station ontspoord, doordat het mid delste draaistel van het eerste trein stel op een wissel op het spoor langs het hooggelegen eerste perron derailleerde. Een deel van de uit twee stellen bestaande trein kwam tegen het perron terecht en werd aan een zijde beschadigd. Persoonlijke on gevallen hebben zich dank zij de geringe snelheid van de trein, niet voorgedaan. De reizigers onder wie veel En gelsen stapten over in de .Austria- Express. Het is voor de N.S. onver klaarbaar boe het mogelijk was dat het ene draaistel ontspoorde. (Advertentie 1M.) Tegen pijnen en griep. GfschiU voor «ie g e*oelipte msig, went dit wordt beichennd door het bestanddeel (hefaro* DEN HAAG. Binnenkort zal een nieuwe postzegel van tien gul den worden uitgegeven De zegel zal de beeltenis dragen van de Koningin, en profil gezien. De oude zegels blijven tot nader aankondi ging geldig. (Advertentie 1M.) Tere huid? Babyderm-zeep DEN HAAG. Ten aanzien van emigratie naar de Ver. Staten zijn nog geen nieuwe mogelijkheden ge schapen. Dit verklaarde ïr. B. W. Haveman in een vergadering van de Raad voor de Emigratie. Het jaar- quotum voor toelating van Neder landers bedraagt thans 3136 perso nen. Het veel grotere aantal Nederlan ders, dat tot emd 1956 naar de V.S. kon emigreren viel onder de bijzon dere vluchtelmgenbepalmgen. Op het ogenblik wachten er al bij na 24 000 Nederlanders op emigratie naar de V.S. De meesten van hen zullen jaren moeten wachten voor zij xn aanmerking komen om "in de V.S, te worden toegelaten. LAHORE, Een vijftigtal dor pen in het district Oedjerat, 130 km van Lahore, is zondag geduren de veertig minuten bloot gesteld geweest aan uitermate hevige ha gelbuien, die de dood van 32 men sen hebben veroorzaakt, terwijl on geveer 200 mensen ernstig werden gewond. Honderden stuks vee. schapen en duizenden vogels zijn om het leven gekomen. De hagelstenen waren groter dan kippeëieren en er wa len er onder, die bijnal20 gram wo gen. en dat het land ook geen belang heeft by de Eisenhower-leer. Egypte noemde de konmg „het enige land, dat de schuld draagt voor alles wat de betrekkingen tus sen de Arabische staten aantast." Na zijn bezoek"' aan Saoedi-Arabië heeft koning Hoessein in een com muniqué zyn trouw betuigd aan de nationale Arabische politiek, zoals die in januari op een mter-Arabische conferentie in Cairo is vastgesteld. Zowel Hoessein als koning Saoed beloven trouw aan de Arabische Liga en zeggen geen verdragen met vreemde mogendheden te zullen aangaan. Zes eenheden van de Amerikaan se Zesde Vloot zijn. in Beiroet, de hoofdstad van Libanon aangekomen. Amerika heeft de beschuldiging uitgesproken, dat het internationale communisme, als instrument van de Sowjet-Urüe, schuldig is aan buiten landse interventie in Jordanië. De Amerikaanse minister voor het Leger, Brucker, verklaarde gister avond, dat Amerika als het moet „binnen enkele dagen" troepen m Jordanië kan hebben door middel van een luchtbrug. Naar aanleiding van die verklaring zei een Israëli sche woordvoerder, dat Israël geen verzoek van Amerika heeft ontvan gen. om over Israëlisch grondgebied te vliegen of om troepen door Jsrael te vervoeren. Straaljagers op Deelen ARNHEM Er Is geen overleg geweest tussen minister Staf, de gemeente Arnhem en de provincie Gelderland over de beslissing van de minister om op Deelen militaire straaljagers te legeren. Burgemeester Malser heeft, als bestuurslid van de stichting „De Hoge Veluwe" Inzage gehad van een brief van de minister aan het bestuur van de stichting, waarin dit van het ministeriele besluit in kennis werd gesteld- De burge meester heeft zich daarna onmid dellijk in verbinding gesteld met het provinciaal bestuur en deze in stantie heeft daarop bij de minister haar beklag gedaan over de aan tasting van het nationale recreatie gebied.' Op korte termijn zal Arnhem contact opnemen met Apeldoorn en Ede. pOf daardoor iets verandert weet ik niet"» aldus de burgemees ter. (Van een onzer redacteuren) DEN HAAG. De Nederlandse reders zullen zeer waarschijnlijk op betrekkelijk korte termijn weer van het Suezkanaal gebruik maken. Be slissend voor de houding van de re ders zal, naar venvacht wordt, het resultaat zijn van de vergadering van IcanaalgebTuikers, die gisteren in Londen werd gehouden, en die daar donderdag zal worden voortge zet. "Waarnemers van de vergadering, die op verzoek van Engeland bijeen kwamen, verklaarden, na afloop van de conferentie, de indruk te hebben dat de kanaalgëbruikers zich zullen neerleggen bij-de bepaling van pre sident Nasser, dat alle vaargelden in door hem vastgestelde valuta recht streeks aan de Egyptische regering moeten worden voldaan. De Nederlandse reders, voor wie de situatie vrijwel onhoudbaar zou worden ais de Amerikaanse scheep vaart wel van het kanaal gebruik maakt, zullen zxch dan ook vermoe delijk binnenkort tot de regering wenden met het verzoek een devie- zenregeling te treffen die het hun mogelijk maakt de kaqaalrechten te voldoen. Aangenomen wordt dat de regering, die de reders enige tijd ge leden adviseerde geen gebruik te maken van het Suezkanaal,v haar medewerking niet zal weigeren, hoe wel zekerheid hierover eerst ver kregen zal kunnen worden na af loop van 'de vergadering xn Londen, waar ook Nederland is vertegen woordigd. Het Britse kabinet zou dinsdag, tydens een voltallige zitting, een plan hebben besproken, dat de her vatting van de waart der Britse schepen door het kanaal zou verge makkelijken. Het Egyptische gezagsorgaan voor het Suezkanaal herinnerde cr giste ren de scheepvaartagenten aan, dat van 1 mei af voor de betaling van (Advertentie IM.) de doorvaartrechten alleen nog vrij over te maken valuta zal worden aanvaard. Het laatste wrak in de haven van Port Said werd volgens de V.N. ty dens het weekeinde verwijderd. (Van een onzer redacteuren) DEN HAAG De minister van Justitie heeft de officier van justi tie in Den Bosch om een Uitvoerig rapport gevraagd over de toedracht van de noodlottige schietpartij in het notariskantoor te Valkenswaard, in de nacht van donderdag op vrfj- dag. De officier Is niet ten depar- temente ontboden, maar men houdt er gelet op de praktijk tijdens het ministerschap van Wylen nu. Donker rekening mee dat dit spoedig zal geschieden nadat de mi nister van het officiële rapport ken nis heeft kunnen nemen. In de nacht van donderdag op vrijdag werd de 70-jarige inbreker P. de J. op *t notariskantoor dood geschoten toen men hem zou ar resteren. De inbreker had een in braak willen ensceneren in samen werking met de wegens malversa ties veroordeelde notaris S. in Val kenswaard. Hij wist echter met dat hij de kandidaat-notaris, de heer J- F. J. M. Mannaerts voor zich had die een spel speelde, ontworpen door de justitie in Den Bosch en dë politie in Valkenswaard Op een afgesproken, wachtwoord „De deur is 25 cm dik" stormden twee agen ten de archiefkluis uit om de in breker te overmeesteren. Daarbij vielen echter door onbekende oor zaak twee schoten waardoor de inbreker werd gedood en een hoofd agent gewond. De notaris heeft ons verklaard dat hij tijdens het nachtelijk ge sprek, In. zijn kantoor gevoerd, de indruk had dat de inbreker hem wilde aanvallen. Hij heeft deze ver klaring ook tegenover de Valkens- waardse politie afgelegd. De notaris heeft ons echter ook verklaard dat er een tweede wachtwoord bestond. Wanneer de inbreker een vuurwa pen zou tonen, of met andere voox> werpen zou dreigen, zou de kan didaat-notaris zo luidde de af spraak de woorden „Wat doe je nu, Piet'" roepen en op deze kreet zouden de agenten weten dat er groot gevaar dreigde. Ook dat zij er op bedacht moesten zijn zelf van de vuurwapens gebruik te ma ken. Dit wachtwoord heeft de kan didaat-notaris echter niet geuit. Een onze verslaggevers is, tijdens een gesprek met de notaris, in de archiefkluis gaan staan en heeft de deur gesloten om te controleren of het wachtwoord „De deur is 15 cm dik" verstaanbaar was. Dit wacht woord heeft de notaris n-1. luid uit gesproken. Het was dan ook duide lijk verstaanbaar, vooral omdat fluisterstemmen en de inbreker en de kandidaat-notaris spraken fLuisterend slecht of niet ver staanbaar waren in de kast. Thans geuite beweringen, dat de deur van de archiefkast op een kier zou hebben gestaan zodat de politiemannen het silhouet van de inbreker zouden hebben kunnen zien en zelfs, dat hij in het duister een aanvallende beweging naar de kandidaat-notaris maakte, moeten onjuist zijn aangezien deze uitdruk kelijk zegt dat de archiefkluis aan de binnenzijde door de agenten ge sloten was. Zi| hebben de sleutel omgedraaid. Dit moest ook, aange zien de inbreker spoedig gemerkt zou hebben, dat de deur niet dicht was en dan argwaan zou hebben ge kregen. Bij de inbreker 2ijn een aantal werktuigen gevonden be stemd voor het „kraken" van een brandkast. P. de J, is maandagmiddag be graven op de algemene begraaf plaats in Eindhoven. Familieleden en een vriend uit Amsterdam en een aantal politiemannen van de rijksrecherche volgden de baar. De vriend legde bloemen op het graf. De plechtigheid duurde slechts en kele minuten- J^NKELE opmerkingen, die niet MJs alle aanmerkingen willen z\m, naar aanleiding van twee avonden, en een ochtend televisie. Wim Son- neveld, terug Uit de States, heeft zich maandag aait een interview on- derworpen en daarmee meteen ge demonstreerd, dat hij de VARA trouw gebleven is, Ptet te Ntiyl Jr., die. de vragen stelde, was zo ver standig daar heet snel mee op te houden en Sonneoeid alleen aan het woord te laten. Het werd een allergenoeglijkstpittig babbeltje over Hollywood en Nederlands En 't was sympatiek, dat de regisseur met de tyd niet al te zuinig was. De door Willy van Hemert be werkte eenak ter „Portret van een geleerde" konden we. on danks alle zorg eraan besteed, geen overtuigend succes vinden. Zelfs uitnemende krachten als Ank van der Moer en Paul Huf wisten er niet steeds he lemaal raad mee. Spontaan was de huldiging van. de geridderde Huf, die dankte met een vriendelijk-ver guld speechje. EEN paar nare dingen troffen ons by de presentatie van. het spel, „Weet wel wat je waagt". Al lereerst de al te grote gemeenzaam heid, waarmee mejuffrouw Maud de eerste deelnemer meende te kunnen introduceren. Dan de wijze, waarop Marcel Thieiemans deze Mand, in de uitzending meer ornament dan, medewerkster, toe zong. Het was een tikje kleffeng nat niet leuk meer. Quizmaster Theo Eerdmans zou bij de beoordeling van de ant woorden, dunkt ons, iets meer soe pelheid kunnen betrachten. Het is nu nog allemaal erg zwart-wit; goed-fout. flQED werk hebben de camera- v mannen gisterochtend weer geleverd met de rechtstreekse re» portage van Soestdijkeen opeen volging van fleurige totaalbeelden en knap getroffen close-ups Mies Bouman heeft ons zo nu en dan doen blozen door de wel heel ri goureuze wijze, waarop ze enkele deelnemers aan het défilé, die ge ïnterviewd moesten worden (een bouwvakarbeider van Nxewo-Gui~ nea b.v.) aanpakte. Hulde voor de staf van het NTS-journaal, die des avond's met zo'n voortreffelijk over zicht van de Koninginnedagvienng in verschillende delen van het land voor de dag kwam. Hulde ook voor regisseur Leen Timp. Hjj slaagde erin Liclune's feestelijk, door het Nederlands Bal-_ let met verve gedanste Kadetten- bal, zó op het scherm te brengen, dat alle onderdelen tot hun recht kwamen. Voor ballet is televisie geen ideaal medium. Het kleme beeldoppervlak zal de totaal-indruk gemakkelijk reduceren tot een brok kelige reeks scènes. Timp is er m geslaagd, die totaal-indruk vast te houden zonder de onderdelen iets te kort te doen. Indrukwekkend vondenwy de uit Parijs gerelayeerde uitvoering van de Europa-cantate. Met de wij ze. waarop Joop Simons de com mentaar verzorgde, dwars door de muziek heen pratend, konden we het ruet eens zyn. Hier zou, met 'n betere voorbereiding een meer be vredigende oplossing (tekstprojectie b.v.) te vinden zyn geweest. (Advertentie LAL) K&tMBLfjDAT IET6V0OR JfchOri DOfcM (OCH VRcgnD.. lit 6ELQ0P HOOIT DAT DAT ROVERS WA REM OP Dlfc SL&tPöOOT Aam DtRtfcnth nAnrtfcn! WE OAAfl MAAR Die OUWfc LAMPlMObbTttOÊROn TE OMTBiJTÊfl TjeE'&tDAMMnenEÊB DOKUi! U HEEFT 0M6 VAfl DÉ PIRATEN GERÉD Wanneer Rob de „Ranger" behoedzaam door de doorgang stuurt, blijkt, dat zij te maken hebben met twee afzonderlijke eilanden, door een nauwe zee-engte gescheiden. Op de kaart staan de eilanden niet nauwkeurig aangegeven en dat is ook geen wonder, want er zijn duizenden eilan den in deze buurt, „Kijk eens," zegt Rob, „vindt je dat niet gek... De rotsen op dat eiland zyn hele maal met vogelmest bedekt, maar op dat andere eiland schynen ze nooit te komen; de rotsen zijn ten minste lang zo vuil niet." Dan laat hij het anker vallen en met behulp van Clinton strykt hij de bijboot, Eddy wil een kykje nemen op een der eilanden. „Pak drie koker eens aan, Rob," zegt hij. terwijl hy Rob een zware cilinder aan reikt. „Wat zit daar in?" vraagt Rob. „O, een paar instrumenten," antwoordt Eddy nogal vaag. en zo'n ogenblik was gekomen. Elk der mannen had dat punt bereikt. j Sprague rukte een handschoen uit, I trok zijn revolver en richtte die op zijn stuurman^Dit was een nieuwe ondervinding van Kit. Hij had nog nooit zo'n dïng op zich gericht ge- zien. En nu, tot zyn verwondering, I scheen hij er mets om te geven. Het l leek de natuurlijkste zaak der ve- j> reld. „Indien je dat ding niet weglegt," i zei hij, „dan zal ik je het afnemen t*n t _L- i en je er mee op je knokkels slaan, i(Ajg je ,3e toot niet omlegt, zal ik je doodschieten," dreigde Sprague. Toen bemoeide Shorty zich er mee. Hij hield op met ijshakken en ging achter Sprague staan. „Ga nu maar schieten," zei Shorty, Niemand sprak, en Kit hield de met zijn bijl zwaaiend. „Ik verlang boot in de stroom, terwijl zij langs juist naar een kans om je hersens de ontoegankelijke oever voeren, in te slaan. Begin nu maax met de pret." „Dat is muiterij,1' kwam Stme ,Jy bent in dienst ge- Zij keken elkaar aan. w „Dat is afgesproken," zei Kit en Soms wonnen zij niet meer dan een drukte Shorty de hand ten teken voet per riemslag, en er waren ty- i van instemming. den, dat twee of drie slagen geen an- tussenbeide In de morgen, lang voor het aan- dere uitwerking hadden dan hen op nomen om 'onze bevelen te gehoor- breken van de dag, begon Shorty dezelfde plaats te doen blyven. Kit zamen." leven te maken-" j deed zyn best de beide zwakkelingen „Maak voort!" brulde by. „Er uit, aan te moedigen. Hu wees hen er M K wSït ook Sri zo- slapers' Hier is je koffie! Drink maar oP| dat de boten, die deze oever nacnon gauw. Wij vertrekken!" bereikt hadden, nooit waren terug- ujeiM vrnkensranselende bemoei- Brommend en klagend werden gekomen. Dus, redeneerde hij. had- 3U Kleine varkensranseienue Demo stxne en Sprague gedwongen de dag den ze ergens vprderop eqn aanleg- ai' 1 twee uur eerder te beginnen dan plaats gevonden. Zo werkten ze nog „Sprague," zei Kit, „ik geef je pre- ooit tevoren. De wind was, zo moge- een uur door en nog een. cies dertig sckonden om die revolver lijk, nog heviger, en m korte tijd was fj^\s jullie met dezelfde ijver weg te leggen, en je riem weer op te het gelaat van elke man beijzeld en roeiden, als waarmee 3e 's morgens nemen." waren de riemen zwaar van ijs. Zij je koffie op bed drinkt, zouden wij Sprague aarzelde, mtte een kort worstelden drie a vier uur lang, een er wel komen," was Shorty's bemoe- zenuwachtig lachje, legde de levolver stuurde, een hakte er ijs, twee zwoeg- digende opmerking. „Je ma^kt al- weg en begon te werken, den aan de riemen en beurtelings leen de beweging en spant je met TJnv twoo uur Jane: haanden zij wisselden zó elkaar af. De noord- ""J™ westkust naderde meer en meer. De „ik kan niet meer," zei hjj, met de rand van de met schuim bedekte storm werd steeds heviger, en einde- tranen m zyn stem. lotsïn tot Kit b£fon te 35s?ea» *at luk haalde Sprague zijn riem in, als „Wij ook met." antwoordde Kit. hr. jnch hari vcr^rt En toen teiwu 1 een teken, dat hy het opgaf. Shorty die zelf wel had kunnen huilen of kH oq w nunt was terue té keren, nam hem haastig op, ofschoon hij pas een moord begaan, zo groot was zün kwamen zu tegenover een smalle waswÖ=etiK- M ran,„ tail »'j sa® toch geen ttvinhg voet breed, che „Hak ys, zei hy, Sprague de bul door. ju* leidde naar een door land ingesloten O-verreikend. „Wy gaan terug. Leg de boot öm." bocht waar de hevierte windvlagen „Maar waartoe dient hct7" kermde „shorty, als hij met w,l roeien, nauw&rfis de oppervlakte van het deze. neem dan zelf de riem,' beval Kit, -water rimnetden nat de haven. wa"iiS?'S£-t0* nie' k0n,en- keffieïCv^S..he' antwo°rd- "H'j Stónde boten ?pk ?onge dagen' ij moeten terug, kan ys hakken. wa«ï bereikt 7si «%n een af- „Wij gaan door," zei Shorty. „Hak Maar Sprague weigerde de riem iopencj strand én de twee Jneesters" ys. En als je je beter voelt, kan je over te geven. Stïne had opgehou- lagen machteiooa in de bof?, terwijl my aflossen. den met roeien en de boot gleed vlt en shnrtv de tent oozetten een Het was een verschrikkelijk af- achteruit vuur maakten en bioS te' ko- mattend werk, maar zij bereikten de „Leg 'm om, Stoom," beval Sprague. vcn s oever, doch vonden die helaas be- En Kit, die nog nooit in zijn leven staand uit verweerde rotsen en klip- tegen iemand had gevloekt, verbaas- V I|.Get^ varkensranselende ne pen. zonder aanlegplaats. de zichzelf. moeial. Shorty? vroeg Kit „Dat heb ik je wel gezegd," klaag- „Je kan opdonderen," antwoordde „Ik laat mij hangen, als ik het de Sprague. hy, „Neem die riem en roei," weet," was het antwoord; „maar hy „Je hebt niet eens uitgekeken," ant- Het is in ogenblikken van totale is er toch een." woordde Shorty. uitputting, dat de mens alle voor- „Wij moeten terug." schriften van de beschaving vergeet, (Wordt vervolgd)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1957 | | pagina 1