D NA TWAALF JAREN De dood van een heksenjager metis Ook voltrekt zich Immigrantënströomi wordt niet gestuit elij ke revolutie" in [ERUG UI A EL IV S§Sl CHECHAQUOn JACK LONDON Twee problemen Monument op paardenrug. Goede lonen :™ocd ;s «mm» - i Honderdduizend T'ëLv. - -J. i - ':yC' Zaterdag .4 mei IS57 0DENHE8DENK1NG en bevrijdingsdag vallen ditmaal in een periode met bier en daar sterke neigingen tot herstel van som mige vooroorlogse verhoudingen. Het is een verschijnsel, dat niet mag worden verward met het al Jang voltooide proces van herstel van oude organisatievormen, nadat onderdrukking en verzet zo'n voor Nederlandse verhoudingen ongewone eenheid hadden te zien gegeven. Belangrijker dan deze vormen was de inhoud; en die heeft een reeks van jaren wezenlijk en duidelijk verschild vat) de periode van voor 1940. •Wat men.nu waarneemt ïs een terugebben ook daarvan. Men hoort meer .'.en meer de veranderingen en verworvenheden van na de bezetting als „socialisme" uitkrijten in die kringen, die vanouds een-reputatie hebben, van het socialisme niets te willen weten. £r is een tijd geweest (nog niet zo heel lang geleden) dat de sociale tegenstellingen in het Nederland van voor de oorlog algemeen verden afgekeurd. Het samengaan van zeer grote rijkdom met stuitende armoede 4 vond geen verdedigers meer. Op dit moment is dit niet meer zo zeker; Jn eik geval kan worden geconstateerd, dat allerlei berekeningen omtrent datgene wat als behoorlijk en gewenst moet worden aangemerkt, zich baseren op vooroorlogse verhoudingen. De pogingen tot het leveren van een postume, rehabilitatie van Colijn zijn symptomatisch. Niet waar, de man. was toch nog zo kwaad nieti Hist terugroepen in de herinnering van' de stempellokalen met bun troosteloze entourage van verkommerde duizenden zou in zoverre demago gisch zijn, dat Colijn de: crisis en werkloosheid in genen dele heelt gewild. Wat hem echter moet worden verweten is, dat hij er geen raad meeheeft geweten.-De sociale aanpak van na 3-945 berustte niet in de laatste plaats op de vaste wil, dat toestanden als in de dertiger jaren zich niet mochten herhalen. DE politieke achtergronden van de geschetste veranderingen in sommiger mentaliteit hebben wij al enige malen gepoogd te ont hullen. Het haast wanhopig streven van sommige confessionele partijen om uit zelfbehoud te komen tot scherpere politieke scheidingslijnen, heeft geleid tot gestegen invloed van die kringen, die het tijdvak van oorlog en bezetting niet anders hebben willen zien dan een ietwat vervelende onderbreking in een continubedrijf met gevestigde verhoudingen. Het is tegen dit gewéld aandoen van alles, Wat onderdrukking en1 verzet aan positiefs hebben opgeleverd, waar wij vandaag bezwaar tegen, willen maken. Gelukkig hoeft dit geenszins te geschieden in een stemming van moedeloosheid. Want zo het voor de oorlog misschien mogelijk was, i in Nederland een politieke koers te varen, die anders was, dan de meer- derbeid des volks wenste, thans is dit nauwelijks te riskeren voor partijen, die dit wel gaarne zouden willen. Zij kunnen klagen over „het socialisme" i en zij kunnen het hele complex van sociale maatregelen van na de be-1 vrijding kritiseren, maar op deze weg is eenvoudig geen terug meen mogelijk, zoals er trouwens ook grenzen zijn aan de inkomensverschillen. Een verdere storendefactor bij de pogingen om weer te keren naar; het verleden, is de groeiende Europese integratie. Hier vooral, geloven .wij, liggen grote kansen voor een verdere toepassing van de ideeën, die zijn voortgekomen uit de beproeving, welke we thans herdenken. JOSEPH McCarthy is dood, en er verandert niets door in de Verenigde Staten en in de wereld. De man was uitgespeeld. Men heeft meer dan eens, met verwijzing naar zijn gedragingen er» methoden, willen bewijzen, dat het. in de V.S. toch eigenlijk niet anders is dan in de .totalitaire landen, waar de mensen immers ook worden vervolgd op! grond van-een onwelkomegezindheid. Het verschil is alleen, dat dit verschijnsel in de totalitaire landen bij het systeem behoort en in dei democratische niet. McCarthy heelt even kunnen profiteren van een! ongunstige geestelijke conjunctuur, maar zijn glorietijd heeft niet langi geduurd. Hij was nog lid van.de Senaat, maar zïjR_È0zag was verdwenen., „Zijn laatste jaren waren verduisterd door het odium, geen eerlijke en behoorlijke man te zijn. Dit was maar in geringe .mate het gevolg van de bekende afkeurende uitspraak van de Senaat; bet vonnis over McCarthy is uitgesproken door een veel belangrijker orgaan,- te weten, de publieke opinie. Dat McCarthy dood was verklaard geruime tijd, voor hij werkelijk stierf, is een zeer doorslaand argument tegen allen die pogen, Rusland en j de V.S. .over één kam te. scheren. i OM^ een assemblage-bedrijf van' de;directeur. ..Onze ménsen verdie- Kaiser Frazer te.zien is bet niet nen .300 350Israëlische ponden S Voor haast allé immi granten betekent de komst naar Israel een volledige breuk met het verleden. Dat levert in het begin wel eens moei lijkheden op, wanneer arbeiders te werk worden nodig naar Israël te reizen, daar bruto per maand. Met hun premies 1 gesteld in moderne, naar kun IP in Rrttt.pr/iatn nrtk to— Irnnnnn 70 rf-iac vin» 00 a OK rir-t 1 westers voorbeeld inge richte fabrieken. Ook de immigrant uit het westen zal zich vaak aan voor hem geheel vreemde ar beid moeten aanpassi Onder meer over deze noodzakelijke toepassing technische voor- f iciële koers zoongeveer 425, naar schrijft dr. P. J. Koets in. ',n l- ~1 -,~1 dit vierde artikel van de voor kun je in Rotterdam ook te- kunnen ze daar nog 20 a *25 pet. recht En al is het op zichzelf inte- boven op krijgen. Voor het werken ressant genoeg hier in Haifa aan de in de middagploeg. fin deze fabriek S lopende band te staan.en te zien hoc. van pijpleidingen Bestaat een twee- ig het produkt alle fasen tot het eind- ploegenstelsel, wordt 15 pet. uitbe- stadium doorloopt, in deze fabriek taald, De meesten eten in de kantine 1 geldt meer nog dan bij enkele ande-.en krijgen daar dan een uitstekende s- re bedrijven, dat de mensen nog veel en overvloedige .'maaltijd voor één 1 boeiender zijn dan'de dingen. pond." g Met .zekere bezorgdheid werd hier Bij Kaiser Frèser lagen de lonen 'm enkele jaren geleden een begin-ge- iets lager, het minimum was. daar g maakt Men heeft, zo vertelt de di-t 200 pond per maand (volgens de-of- recteur, voor allerlei technische voor- zieningen veel gehad aan de voor- serie over Israël, waai hij onlangs als gast ver toefde. vele - eeuwen stadsbewoners tot moderne boerenarbeiders. Hét is één proces, dat van êlle Advertentie Astley was rondom IS40 in Engeland het grootste circus en ook het be roemdste. Vooral de uit Vlaanderen afkomstige hogeschoolrijder Andrew Ducrow deed van rich spreken. De ze artiest schijnt het. paardrijden wel zodanig meester geweest te zijn, dat het een verrukking was om zijn plastische standen te paard te gaan zien. Op de edelste paarden trad hu op als Romeins Gladiator, ridder in volle wapenuitrusting of Tirools- jager. Hij had de faam de beste rui ter ter ie re ld te zijn die als een monument van klassieke beeldhouw kunst te paard zat Toen hij later directeur van het circus Astley was geworden.-:-bracht hij. vele nieuwe verrassingen zoals.... Leest u hierover en over al die kleu rige geschiedenissen van wereldbe roemde circussen en artiesten in het circusalbum „De Bonte Droom van het Circus". Een boeiend en afwis selend verhaal met talloze penteke ningen, vele prachtige kleurenpla ten en plaatjes; geschreven door de circuskenners bij uitstek J. v. Do- veren en Fred Thomas. Voor slechts 2.50 kunt u dit boekwerk kopen bij uw roomboterleverancier of rechtstreeks, bestellen per brief of briefkaart bij Kantoor „Roomboter- albüxn". Postbus-47. Den Haag. U krijgt het album dan per omgaande toegezonden onder rembours. Ver meld vooral duidelijk uw naam en volledig adres. De bijbehorende plaatjes ontvangt u gratis voor rijks- boterrherken- U. vindt zo'n merk op elk pakje roomboter. Neem een pakje èxtra voor de zondag! BONN De Westduitse Bonds raad beeft vrijdag met algemene stemmen de verdragen' voor een ge meenschappelijke Europese markt en Euratom, die 25 maart in Rome werden getekend, goedgekeurd. De hondsdag moet deze verdragen nog goedkeuren. Het debat hierover begint 9 mei. DEN HAAG Koning Frederik IX van Denemarken heeft'ter gele genheid van het 70-jarig bestaan van het Leger des Heils in Dene marken commandant E. Thykjaer, de leider van het Leger des Heils in Nederland, benoemd tot ridder in de Dannebrog-orde, De comman dant is een Deen van geboorte. De uitreiking van de onderscheiding zal geschieden in Kopenhagen. koopkracht wel wat minder) „De levensstandaard voor arbeiders ligt in Israël hoger dan in landen als Italië en Griekenland," heeft La- van, de machtige algemene secreta ris van de Histadroet, ons bij een eerste ontmoeting al verteld en naar ons aller indruk klopt dat. Voor hen, die uit de Arabische en Aziatische wereld komen uit Ma rokko en Tunis, uit Yemen en Egyp- te.' uit India en Irak; tut Abessynië eri zelfs uit China ligt het levens peil in elk geval aanzienlijk veel hoger dan dat waaraan zij gewend - - rijn geweest. Maar nog veel groter trokkenen, niet enkel van de ni dan 't verschil in levenspeil is voor aangekomencn zelf. enorm deze groep het verschil in algemeen vergt. Naast de allesbcheen levenspatroon. Hier in Israël wor- politieke vraag, de verhouding lichting die de bedrijfsleiding in Rot- <«e *mt oorspronkelijke de Arabische buurlanden, rijn teedsm kreeg. Maar op één vraag. een benauwende vraag, kon niemand van tevoren het antwoord geven lukt het voldoende geschoolde arbei ders te krijgen? Het is gelukt: er werken hier nu enige honderden men sen, die per jaar 3500 auto's van ver schillend type, jeeps o.a, voor het le ger,. afleveren. De helft daarvan is, ondanks de grote binnenlandse vraag, waaraan maar zeer ten dele kan worden voldaan, voor de export be stemd. Naar 13 of 19 landen gaan tic wagens, die hier worden vervaardigd. .Aanvankelijk stond ons produkt ten achter bij dat van Rotterdam en ga ven de afnemers aan het laatste de voorkeur. Nu hebben wij de achter stand ingelopen, en liggen wc op en kele punten zelfs voor." De nog jonge directeur ver telt hot niet tastbare voldoening, geen wonder trouwens, want de 450 mensen die hier nu werken stammen uit niet minder dan 25 landen. Ver reweg de moesten kenden toen zij in Israël aankwamen, in het geheel geen Ivriet het moderne Ho- breeuws. dat de nationale taal van -het land is geworden, een verschijn sel, dat op zichzelf ock al in hoge mate fascinerend en verbazingwek kend. bijna wonderbaarlijk is. „We hebben bij dc opleiding dan ook veel gebruik moeten maken van in structie-films. Dat was een taal, die iedereen kon verstaan." Iedereen? In elk geval niet op slag,, want 90 procent van de arbeiders zag bier voor het eerst van hun leven een auto. Het kost j:ven moeite ons d^t voor. te stellen. Nóg meer -moeite,--als wij enkele dogen later in dé even bui ten AKko gelegen Middle East Tube Company. (50 pet. particulier» eigen dom van de Isralixche vakbewe ging Histadroet) horen hoe daar o.a. <uit Yemen afkomstige) Joden wer ken, die voor ze in Israël kwamen niet wisten wat een wiel was. Uit de tijd van de aartsvaderen ir.ecns meer dan drie duizend jaar voort- geschoven en opgenomen in een mo dern industrieel produktie-proccs! Desondanks schijnen deze Yemcnie- ten zich over 't geheel goed te kun nen handhaven, en speciaal als preci- siearbeiders uitstekend te voldoen. Geen geringe prestatie, waarover :k mij te meer verbaas als in dit ver band iemand mij vertelt dot er er- gen?: een halve dag nodig was ec- weest om een pas uit Yemen gear riveerde immigrant te leren hoe hij een doodgewone waterkraan moest open- cn dichtdraaien. Hij kón het maar niet vatten! En nu blijkt zo iemand zich te hebben ontwikkeld tot een geschoolde industrie-arbei- woonplaatsen kleine kooplieden wa der. „We" hebben een order voor ren en kramers, die leefden in een Texas in uitvoering, ondanks! 'de' statische, dm niet te zeggen een stng- vrachtkosten kunnen onze pijplei- nérende Oosterse maatschappij, op- idingen met de Amerikaanse concur.- genomen in een land-met een mo ireren. derri Westers, dynamisch tempo. -j j waa^; zij worden omgeschoold het tot werkers m een industrieel pro- Doordat hier lage lonen worden duktie-proces of, een bijna even .betaald? Geen sprake van. volgensgrote revolutie voor mensen, die al Ook deze baardige Yemeniet (foto boven) heeft in Israel een vaderland gevonden. Vele van zyj» landgenoten die in Israël vertoeven, hebben zich in de loop van de jaren goed weten aan te passen. Met name in de precisie- industrie zijn vete Yemen ie tische arbeiders werkzaam. De vluchtelingenstroom naar Is raël houdt aan. Voortdurend ko men er schepen binnen.,die-Jo den uit alle éeien van de we reld naar .hun nieuwe vader laud brengen (foto rechtse. O/schoon deze stroom ook dit jacr 2eer proot zal zijn, zcl dc Israëlische regering daaraan geen einde ma ken. Integendeel: vele Israëli's beschouwen dat het bestaans recht van hun niewtce land is gelegen in het opnemen van de immigranten. weken achter dc zegevierende' -le gers aan terugkeren en dan gehéél hetland in bezit! nemen? dan blijft dat'!een' ontzagwekkende,;, een eerbied-afdwingende prestatie. Da stroom houdt onafgebroken aan. Vorig jaar kwamén er cal twee duizend "immigranten per maand binnen. Begin van dit jaar - waren dat - er omstreeks zesduizend. Voor geheel 195" houdt man rekening' met. een totaal 'vari'honderdduizend!' Hon derdduizend op een bevolking van nog. geen twee ttüljoen, waarvan er nog altijd- een honderd vijftigdui zend in armzalige barakken zijn on dergebracht. Ook al wordt er. met, inspanningvan alle krachten, ge bouwd, ook a) worden' de nietiwge- bouwde huizen stèeds nóg.'.maar. weer soberder van opzet (een vloer-, oppervlak van 32 m2, 80 xn3 in houd: - „sub-standarddie eens, i hoopt men, zullen kur.nen worden verbeterd) er is geen bijhouden aan. twee problemen waar Israël mee Om wanhopig onder te worden? worstelt: dat van de absorptie van Toch niet. In ieder geval is het zo. de voortdurend toestromende immi- dat niemand er ook maar een ogen- granten cn dat van het water, beter blik over denkt de toevloed te rem- gezegd, de waterverdeling. Die twee men. De moeilijkheid?!*-mogen on- hangen trouwens met elkaar samen, voorstelbaar grook'ïziihj''—één cing Om dc nieuw aangckorr.encn te kun- staat vast.-als de '•JVondelende Jood nen opnemen is uitbreiding van hot' naar Israël komt. daifis hij in de bevloeibare areaal een onontkoom- meest volstrekte zin'van dat woord bare voorwaarde. welkom. Dan komt hu. waar hij De staat Israël stelt er een eer in récht heeft om te zijn, in rijn eigen iedere Jood, die naar het land komt, vaderland. Dan is hjj - eindelijk op te nemen. Ja. bij herhaling heb ik thuis! horen betogen d*>t in die bereidheid om élke Joodse immigrant op te ne men en zo enigszins mogelijk in het productieproces in te schakelen, het feitelijke bestaansrecht van Israël is gelegen. Zeker is. dat men van die bereidheid r.iet enkel net woorden. maar metterdaad doet blijken. Toen in 1948 de staat werd geves tigd woonden er ca. 530 duizend Joden, nu .2ijn hef er driemaal zo veel. Ook wanneer men er rekening mee houdt dat in de oorlogsdagen ettelijke honderdduizenden (een half miljoen? nog meer? niemand weet het precies) Arabieren zich door hun leiders er toe hebben laten bewe gen het land te verlaten zij zou den immers binnen hooguit enkele (Advertentie IJS.)- NEEM K EEN... DE PIJN IS HEEN I I Snelste ea veiligste:.middel om. lik- I doorns te' vèrwydereït. Orit. ver- f I krHg-baar voor'efeltplekken>^knob- f I bels en likdoorns tussen'degenen, f Verkrijgbaar bif- apothekers.clroaniten e i Scfcoii de'nleri, j f O.rs ën t i.to per pakje 1 HOfetittÊfT UVf &0£K£t1 tnwtüELO M1£T6 LAAT6TE WA5„PAVll? COPPfcRHtLD DICHT tR &EÊM OPUCflTfcR.nAARccn DÊRVtR8fc£rU>int>. nOü HEEFT U 0fi6Al6EHH£LE boel Di noen VERTELD.. „Je moet die hut nu eens zien," den zij op minder dan de helft van grinnikte, hij; terwijl-zij b(j het buf- die afstand vier elanden neergelegd fet stonden, „Slachthuis is er nog een in een smalle kloof, te mooie naam voon Honderd tegen Dat die dieren 70ver wat.en 3fge. een, dat geen Van beiden zich een dwaaid_ was niet verbazingwekken- weekiang op _straat durft teverto- der dan het gejuk van hun jagers, nen. En nukgt onze weg duidelijk want n<JJ? dez%lfde dag S20egen vier „Ik heb ook niet stil gezeten," ant woordde Stoom trots. „Ik heb vijftig pond meel gekocht. En er is een man verderop '-'.aan de Adamskreek die zegt, dat ik morgen nog vijftig pond van hem kan' krijgen." „Prachtig! "Wij hebben zeker genoeg om 'te leven, tot de rivier ontdooit. Luister, Stoom,'onze bonden, zun van de goeie soort Een hondekoopman heelt mij tweehonderd per stuk ge boden voor alle vjjf. «Ik heb -hem ge zegd.1'dat jk. ze niet wou 'missen: Zij zijn in waarde toegenomen, toen zij vlees in en aan hun lijf kregen', maar het.gaat mij toch aan het hart, hon den te voeden met et'en, dat twee- en-een-halvë! dollar .pér ,pond kost. Kom, neem een glaasje. Ik moet die achttien pond suiker nog vieren. Énige minüteh 'later, tóén hij de van het wild meer dan honderd mijl, betaling voor dé' Vertering op -• dë de bergen had teruggedreven, had- goudschalen afwoog,, herinnerde hu zich plotseling een afspraak. „Ik vergeet helemaal die vent, die ik in Tivoli. zou ontmoeten. Hij heeft wat. bedorven spek, 'dat hij voor an derhalve dollar per ponaj wil ver kopen. v Wij kunnen er de honden niee voeden en. een dollar per dag vöör ohs VÖèdsél kost anderhalve oezenae aag smegen vier mee voeden en. een dollar per uag dnuG oér nond Je kunt Heen werk uitgehongerde Indiaanse gezinnen uitsparen op. dë vertering van elk. w'«L iinaast hen hun. kamp op en brachten Tot ziens." v krijgen, als je met zelf voor je kost h(ti h<>r;eht: dat »r Hrip- Kjens" - "~i j- -het bericht, dat er drie dagreizen ,ZOtgt',S,nCï'Jn?f KWOT?t„JVe,'k0S1!'( ver Keen wild te vinden was; 2e voor tw ee dollar oei pond en dat itrten vlees in teren uitgehongerde is .er niet. Wij hebben geld genoeg hondeia, en nadat «toom «O Shorty ?rr.?l aamo?Su„m|„ ra?? wek hadden gevoed, f,? jL au- h wf spanden zij ze voor een slee en be- Wouden. Als ci g^.eti elanden zijn. gormen het vlees naar de vretire gaan we bij de Indianen wonen. Maar Dawsonse markt te brengen, als wij over zes weken geen vyf dui- 6 zend. pond vlees hebben, dan dan Het kwam :er nu voor de twee ga ïk zeker terug en vraag onze ba- mannen op aan, hun stofgoud in eten zen me weer terug ie nemen. Oké?" om Ae zotten. De marktprijs voor Kit gaf hem een hand. Toen begon P1 en bonen was anderhalve dol- hij tc aarzelen. lar per pond, maar de moeilijkhGid „Ik heb geen „verstand van. jagen," was, een verkoper te vinden. Dawson zei hij. Shorty .tilde, zijn glas op. „Maa1" je bent een echte vleeseter, en ik zal het je .wel leren."-; was in de klauwen van de hongers- „Tot ziens," zei Stoom» Ik ga naar bed.".- Nauweiüks had Shorty het huis verlaten, of éen in pelzen gehulde man trad door de dubbele tochtdeu ren naat binnen.- Zijn gezicht verhel-? derde bij 't zien- van Stoom, die hem. herkende als Breek, .de man, wiens boot hij door,' de- Dooskloof en de stroom versnellingen van het Witte Paard had gevoerd.' „Ik hoorde,-dat je-in de stad. was," zei Breek haastig, terwijl zu elkaar de hand drukten. „!k- Heb al een nood. Honderden mannen, met géld half uur naar je uitgekeken. Kom- maar zonder voorraad eten, waren' mee naar buiten, ik moet je spreken."- 2993. Geruime tijd staan de twee vrienden naar -het vreemde schouwspel aan bun-voeten te-kij ken. Rob heeft een vermoeden, .wie in dit alles de hand beeft, maar hij aarzelt tegenover Eddy de. naam-tè noemen die hem op de lippen brandt! „Wat!dehk je er vnrï. Rob?" zegt Eddy ten slotte. bedenken," zegt Rob. „ofschoon ik niet begrijp- je bedoeld Lupardi?" valt Eddy hem in de rede. Rob knikt. .Dat dachtenwij. al," zegt Eddy,.,.en eerlijk gezegd. Rob, daarom hebben we jou ook uitgenodigd deze expeditie mee te maken. „Als je mij dat van tevoren had gezegd, had ik ge- ,Vo)gens mij is er maar cén man, die zoiets kan weigerd,'' antwoordt Rob kortaf. Maar Eddy zegt. .waren. gedwongen het land te verlaten.' Ve- stoom wierp een blik vol teleur- len waren de rivier afgezakt bp het stelling op de roodgloeiende kachel, laatste water, en vele anderen met „Kun je 't hier niet zeggen?" nauwelijks genoeg voedsel voor .on- „Nee, het is belangrijk, Kom-mee dërweg hadden de zes honderd mijl naar buiteni: e W, tot Dyra over het ijs lopend afBe- Toeh dc de„r „jtsin|,c„, trok Stoom1'een handschoen 'uit;-'streek Stoom ontmoette Shorty m de war- een lucifei*: aan en keek op de ther- - r—gelagkamer, en vond hem m ver- mometer die- naast-de deur hing. Hij derboud er op uittogen om elanden rukkmg. trok haastig z'n handschoen (veer aan,- te jagen, waren zij woertei^g »n de t Leven fs niets waard zonder, alsof de vorst hem-gebrand had:-Bo- v--.. - j géiagkamer van „De.Elkhprn" in whis key en «mker,^.was Shorty's be- ven hiïn-hoofd gloeide het - Noorder-; dat hy nog met alles weet: Lupardi ontdekte f Dawson- Het jagen was gedaan, het groetmg, tenvijl hu stukken ijsuit licht.'terwijl uiA heel-Dawson het ongeveer een jaar geleden,een- nieuiv element, vlees verkocht voor twce-en-een-^hal- zijn ontdooiende snor haalde ën-de- sombere gehuil van duizende wolf- ongeveer tezelfder tijd, dat Eddy, en zijn vrienden i ve dollar per pond, en samen bezaten ze op de vloer wierp, honden opsteeg - diezelfde, vondst dede.n,;„Wij hebben dit Lutonium J zij drie duizend dollar"„in stofgoud „En ik heb achttien pond-suiker „Hoeveel, graden Mist hij aan?" genoemd.'Wij troffen het hier als delfstof in defen een goed span honden. Het geluk veroverd. De „vent vroeg ér maar vroeg Breek. Andes aar., toen wij een bodemkundig onderzoek j had hen gediend. Ondanks het feit, drie dollar per pond. voor. Ben jij i verrichtten voor dc Chileense regering." dat de goudkoorts liet grootste deel gelukkig geweest?" (Wordt vervolgd) v:;DE DOLLE JACHT NAAR s VROUWEN KREEK - Twee maanden nadat Stoom Bel- lew en Shorty ter wille van hun on-

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1957 | | pagina 1