Straatsburg stelt uitspraak over osies uit Mendès doet water in (radicale) wijn Tsjechen „maakten" spionage-incident M. Attache's moesten op foto ■CHECHA QUO-t JACK LONDON RADIO EN T.V Nationaal en commercieel Indonesisch kabinet bereidt nationale adviesraad voor Arrestatie in spionagezaak Dubois „Staakt het vuren" tussen Nicaragua en Honduras Protest van Franse intellectuelen tegen optreden in Algerije Amerikanen prijzen Rotterdamse haven Fins vrachtschip op Oceaan gezonken MINISTERS BLIJVEN MN Compromis met Larock volgt Spaak op Mussolini wilde overgeven aan priester tegenstanders Onbekende krijgt hoge functie in Sowjet-Unie Adenauer krijgt weer brief uit Moskou Grote PTT-staking in Italië HetSNELPONziejeerfeenbarstvaiivupti: SPROETJE SPARKS AVONTUREN VAN - KAPITEIN ROB -door- Maandag 6 mei 1957 ^TERWIJL de klankradio gister -* avond met eert goed te noemen nationaal programma in de ether kwam, was de vfirzorging van het grootste deel uan de televisie-avond can een der omroepverenigingen over gelaten, 'n Merkwaardig staal tje van programma-politiek. Hoewel „Krocodil" beter was dan we ge wend zijn, macht bet geheel toch beslist niet feestelijk heten. Eet revue-achtige koor bij voorbeeld miste de „glamour", die de kostuums wilden suggereren. De cross-talk" tussen de "ttree feestneuzenverkopers was zouteloos. Hier stonden enkele ■goede nummers tegenover: dat van de gedistingeerd-virtuoze muzikale clown Wandi Toorek, van de Stork Town Dixie Kids, van het echtpaar See-Brokken. Hoogtepunt van de avond was voor ons het optreden van de Chi nese student in de medicijnen, die in de quiz „Alle negen" een verbluf fende kennis van het ballet niet slechts theore tisch Óók prak tisch ten toon spreidde. Jan Willem Hofstra is 'n sympatieke quizmaster. Hij zou alleen iets zui niger kunnen zijn. met z'n glim lachjes. 1 Een. evenement was het waarlijk: nationale begin van deze zondag avond: de rechtstreekse reportage van het eerste deel van het bevrij dingsconcert in: hetAmsterdamse Concertgebouw, waar onder leiding van Van Béinum Beethovens „Eroica" werd uitgevoerd Regis seur G-ijs Stappershoef dirigeerde .de camera's als het ware aan de hand van de partituur, zodat een boeiend geheel -Van klank en beeld tot stand kwam. Graag een woord van lof voor het voortreffelijk en indrukwekkend beeldverslag van de dodenherden king by het Nationaal Monument. Het waS een waardige uitzending, door Gerard Sluizer van 'n sobere commentaar voorzien. De schoon heid van Raedekers beelden kwam in een knap gecomponeerde reeks van detail-opnamen prachtig tot haar recht Gistermiddag om twaalf uur heb ben we ons radiotoestel afgestemd op de 208 meter, om te constateren dat het geluid van de nieuwe zender- van Radio Luxemburg onze huiska mer glashelder bereikte. Een merk waardige ervaring overigens, om op dat tijdstip weer met de complete ÏWimozapIoegr geconfronteerd te wor den. V- Er werd in deze V.BïerelantÜn'.' vrij veel. bier., gedronken,, maar tot eer vandé .vader!andsebrouwerijen, die. het programma financieren, moet worden gezegd dat de reclame ér niet te dik boven op ligt (niet dikker dan in de.tv.-uitzending van gister- - avond bijvoorbeeld, waar een foto toestel werd getoond met vermelding van het merk). Eli Asser had niet alleen de tekst geschreven, maar ook de regie mogen voeren. Jammer, dat bet stramien-volkomen gelijk was aan dat van het kolder-feuilleton in de Showboat". We hebben nog even doorgeluis- terd na half dén, toen een heer met hoorbaar genot in zijn stem en adem halingsorganen de-lof zong van een bepaald sigarettenmerk. We dach ten, dat deze-versterking van.de in vloed van de commerciële radio voor de Nederlandse omroep curieuze con sequenties zou kunnen hebben. Het was nu bijvoorbeeld al grappigte constateren, dat Asser ook gebruik kon maken van de stem men virtuoos Wam Heskes, die in de binnenlandse radio-leut gelieerd is aan de K.R.O. Voor onze regering is het ook een tikje triest: het Franse gouverne ment, dat in de eigen staatsomroep nadrukkelijk -alle reclame verbiedt, plukt niettemin een deel .van de vruchten van. de- commerciële zen ders Luxemburg, Europe no. 1 (Saar_ brücken). Monte Carlo en Andorra, De Nederlandse schatkist zal door deze voor het Nederlandse publiek uitgezonden reclame geen milligram zwaarder worden H. S. (Van een onzer redacteuren) STRAATSBURG Het probleem der atoomproeven heeft de laatste dag van dë bijeenkomst van de Raad van Europa aanleiding gegeven tot levendige en bewogen debatten. Het w-aren. vooral de Duitse en Britse socialisten, die een duidelijke uit spraak van de Assemblee In deze zaak, die steeds meer de wereld opinie begint te verontrusten, tracht ten uit te lokken. Dit is hen slechts gedeeltelijk gelukt. Namens het grootste deel van de so cialistische groep hier de Neder landse socialisten waren verdeeld had de voorzitter van deze fractie, de Brit John Edwards, een motie voorgesteld, waarin een dringend be roep werd gedaan op de „atoomlan- den" om onmiddellijk voorstellen te doen tot controle en beperking van de proefnemingen met atoombom men. Als eerste stap zouden de proefexplosies moeten worden opge schort. Deze motie werd door een meerderheidsbesluit verwezen naar de parlementaire vergadering van de Westeuropese Unie, die vandaag in. Straatsburg is begonnen. In plaats daarvan werd een resolu tie aangenomen, waarin eveneens be zorgdheid over de proefnemingen wordt uitgedrukt maar verder slechts wordt aangedrongen op krachtige voortzetting van de onderhandelin gen om tot ontwapening te komen, inclusief een waterdichte overeen komst met betrekking tot atoom wapens. .Dezelfde gedachte dus maar in iets afgezwakte vorm. Het was nl de bedoeling van de meerderheid van de Assemblee om elke inmenging in interne Britse politieke tegenstellingen te vermij den. De Duitse socialisten trachtten door deze resolutie hun instemmen de houding ten aanzien van het be kende manifest van 18 atoomgeleer den in Straatsburg erkend te krij gen. Ook in Duitsland is hierover een felle party-politieke strijd ont staan. De assemblee heeft intussen haar definitief oordeel over de socialisti sche motie opgeschort. Deze week zal dus een nieuw debat over het probleem ontstaan. Dan zal ook de vraag aan de orde komen, hoe de Westeuropese parlementariërs van de zeven landen denken over de uitrusting van de Westeuropese NAVQ-troepen met atoomwapens en geleide projectielen. Intussen heeft de Assemblee van de Raad van Europa ook een aan beveling aan de regeringen gericht om een commissie van grote geleer den op het gebied der kernenergie én der medische wetenschap samen te stellen en deze uit te nodigen een deskundig advies te geven over de gevaren, die in de proefexplosies ver borgen liggen. Tot nu toe hebben vele geleerden gewaarschuwd tegen de gevolgen va» deze explosies. An dere geleerden noemen dit gevaar gering. Men moét dus vrezen,'dat de politici aan een advies van -deskun digen nietal te veelsteun zullen kunnen, ontlenen.. - Aan het eind van de zitting werd nog een voorstel van ir. Vos (PvdA) en anderen aangenomen om een de gelijke studie te ondernemen van de financiële en economische aspecten, van het plan om een tunnel onder het Kanaal aan te leggen! Het ver wezenlijken van dit project, aldus de resolutie-Vos, zou een belangrijke factor zijn in de ontwikkeling van nauwere contacten tussen Engeland en het Europese continent. In een verklaring aan de pers, na mens de socialistische groep hier, wordt nog eens een mogelijk lid maatschap van Spanje van de NAVO afgewezen. DJAKARTA. Het Indonesische kabinet heeft een noodwet opgesteld voor de instelling van een nationale adviesraad. Het weteontWerp zal nog deze week aan president Soekar- no worden voorgelegd. Volgens het ontwerp zullen in de adviesraad alle politieke partijen vertegenwoordigd zijn. BERN. De rechter-conjmïssaris Hans Walder heeft zondag bekend gemaakt, dat dé federale politie-ln- specteur Max UIrich wegens spiona ge is gearresteerd. UIrich wordt er van beschuldigd, opgenomen tele foongesprekken van de Egyptische ambassade verleden jaar te hebben verkocht aan kolonel Marcel Mer- cier, chef van de Franse inlichtingen dienst la Zwitserland. De verstrekte inlichtingen leidden tot een reeks arrestaties van Alge rijnse nationalistische leidefs. Vele verbannen Algerijnse nationalisten bezoeken of bezochten herhaal delijk Zwitserland. Het is bekend, dat zij in nauw contact stonden met de Egyptische ambassade in Bern. In verband met deze zaak pleegde op 23 maart de procureur-generaal René Dubois zelfmoord. MANAGUA. Ricardo Arias, voorzitter van de commissie, die na mens de organisatie der Amerikaan se staten een onderzoek naar het grensgeschil tussen Honduras en Nicaragua instelt, heeft maandag meegedeeld, dat beide, landen een overeenkomst hebben getekend, xvaarin zy akkoord gaan met een on middellijk staking van het vuren. 2|j zullen zich onthouden van elke activiteit, welke de.huidige toestand kan verergeren. De organisatie van Amerikaanse staten zal binnen vier dagen een plan voor terugtrekking der troepen indienen, dat zowel Voor Honduras als Nicaragua aanvaard baar is. Volgens officiële woordvoer ders heeft president. Luis Somoza toegestemd in een bestand voor bet conflict aan de Nicaraguese grens met Honduras. PARIJS. Een groep bekende Franse intellectuelen, onder wie de auteurs Francois Maurlac en Jean- Paul Sartre, hebben president Coty een brief geschreven waarin gezegd wordt dat de regering de waarheid over de methoden van de Franse veiligheidstroepen in Algerije tracht te onderdrukken en inbreuk maakt op de persvrijheid. Het Algerijnse nationale bevry. dingsfront heeft zaterdag de be schuldiging uitgesproken,"dat de vijf bekende Algerijnse rebellenleiders, die in oktober door de Fransen zijn gearresteerd, in verzwaard arrest zijn gesteld. Zij zouden hun cellen niet mogen verlaten en konden hun godsdienstige plichten van de Rah- madan 7- de Mohammedaanse vas ten niet vervullen. TOLEDO (Ohio) De havens aan de Amerikaanse groie meren kun nen profiteren van hetvoorbeeld van de Rotterdamse haven bij het aantrekken van de Internationale handel. Dit is zaterdagavond verklaard tij dens een diner van houders van de orde van Oranje-Nassau in Noord- West Ohio en Michigan. Deze houders, allen Amerikanen, die. onderscheiden zijn voor. de bui tengewone diensten, dié zij Nederland bewezen hebben, waren.ter.gelegen heid van de 48ste verjaardag van ko ningin Juliana bijeen, Thomas R. Reid die in 1955 met een delegatie uit Detroit een bezoek aan Nederland bracht, zei: „Rotter dam is een van de oudste havens ter* wereld, en toch blijft het er elke dag naar streven 2ijn zaken uit te breiden." NEW YORK De Finse vracht boot Bornholm, van 3200 ton, op weg van Spanje naar Wilmington, Delaware, ïs zaterdag op 1200 mijl van New York gezonken. De ge hele bemanning van 28 koppen is gered door de Amerikaanse kotter „Diane". -ü 'AA.*!.:' ij In Krasnapolsky te A1...-, dam tnerd zondagavond „miss Holland 1957" gekozen'! Dege lukkige was de-18-jarige. Car rie Rotschaffer uit de hoofd stad. De winnares van. vorig jaar,' hing ;dè nieuwe, miss Holland het lint om en wens-, te haar vervolgens met een kus geluk. BRUSSEL. In verband met zijn benoeming tot secretaris-generaal van de NAVO zal Paul Henri 'Spaak op 14 mei zyn functie van minister van Buitenlandse Zaken neerleggen en afstand doen van zijn Kamer lidmaatschap. Wanneer de voorzitter van de Ka- m|er van Afgevaardigden, Camille Huysmans, op 14 mei de 'ontslag brief zal voorlezen, betekent dit dat Spaak de Belgische politiek,-na een loopbaan van 37 jaar heeft vaarwel gezegd. De Belgische minister van Buitenlandse Handel, Victor Laroek-, zal tevens het beheer krijgen over het ministerie van Buitenlandse Za ken. Larock is oud-direcaeur van het socialistische partij-orgaan „Le Peu- ple". In de kamer wordt Spaak op gevolgd door Frangols Guilleaüme, BERGEN OP ZOOM. Zaterdag middag is aan de Vijverberg het 2- jarig zoontje van de familie Vale bij het spelen te water geraakt en verdronken. Proces om Dongo-scluxt PABÜA Een vroegere ambte naar va»:, de fascistische geheime dienst, Rosario Boccadïfuoco, die za- terdag ln het ,JDongo"-proces als ge- tuige werd gehoord, verklaarde, dat Mussolini de dag voor zijn arrestatie door de. partisanen had aangeboden zich met zijn gevolg over te geven aan dé priester van het bergdorp Musso. "-'y Daarop was hem,, Boccaöifiioco, door de fascistische minister van Bin nenlandse Zaken Giorgio Zerbino op gedragen, zó snel mogelfjk terug te rijden naar- Milaan om aan de aarts bisschop Hdefonso de overgave van Mussolini ep zijn gevolg aan te bie den. k. Hij verklaarde door partisan en .te rijn gearresteerd toen hij vijf km op de ter,ugweg was'naar Milaan; Alles, in 2ijn auto werd: in beslag genomen door de;burgemeester van Mussö..|. PARIJS Mendès France heeft zaterdagavond op het congres van de Franse radicaal-socialisten water in zijn wijn gedaan en daardoor het voortbestaan van de regering-Mollet gered. Hij liet zyn eerder geuite wens varen, dat de radicale minis ters onmiddellijk uit de regering moesten treden. Vele vurige aanhan gers van Mendès France toonden zich door het verloop van het con-" gres zeer teleurgesteld. Het congres nam een compromis- resolutie aan volgens welke de radi cal! ministers de voorstellen van Mendès France aan de regering zul len overbrengen. Indien de regering de voorwaarden niet aanvaardt, zal de radicale partij niet langer in staat zijn aan de regering deel te nemen. De tekst was opgesteld op een be spreking van de ministers en Mendès France. Politieke waarnemers spraken als hun oordeel uit, dat vrees voor een nieuwe scheuring in zijn partij Men dès France ertoe heeft gebracht een verwaterde resolutie te aanvaarden. Indien hij had vastgehouden aar zijn plan, zouden waarschijnlijk op nieuw een groot aantal mensen uit de partij zijn getreden. Mendès France kreeg wel zijn zin inzake de partijdiscipline.. De parlementsleden zullen bij be langrijke stemmingen één lijn moe ten trekken. Het partijbureau kreeg de bevoegdheid strafmaatregelen te treffen tegen tLegenen, dié zich zou den willen onttrekken aan de partij-, discipline. Dezelfde dag had Mendès France de socialistische. regering-Mollet ervan beschuldigd een politiek te volgen, die tot verlies van Algerije leidt. In zijn redevoering zei hij, dat in Frankrijk op het ogenblik een fascis tisch gevaar bestaat. Mendès France, die een jaar gele- MOSKOU. De Sowjet-regering heeft Josif Koezmin, een betrekke lijk onbekende communist, zater dag benoemd tot hoofd va» hét GoBplap, het hoogste Sowjetorgaan der economische planning. Verder is hij benoemd tot eerste vice-premier, waardoor hij de ge lijke wordt van ervaren communis ten als oud-minister Molotow en Malenkow. Hij staat slechts één trede lager dan premier Boelganin. De benoeming, welke op een kri tiek moment in de economische his torie van de Sowjet-Unie komt, heeft de Westelijke waarnemers vol komen verrast. Voor zover bekend was Koezmin tot dusveralleen lid vair de centrale b elans commissie van de communistische partij. In -. die commissie hebben 63personen; zit- •ting."' - ..J-- den uit het kabinet trad omdat hy het niet eens was met de regerings- politiek ten aanzien van Algerije, zei, dat de partij zich geheel uit de re gering zou terugtrekken tenzij zij degelijke waarborgen zou krijgen omtrent de volgende vier punten: 1. Het aanbrengen van een gron dige koersverandering in de Alge rijnse politiek, die zal leiden tot over eenstemming tussen de Mohamme danen en de. Fransen in Algerije. Mendès France pleitte voor her nieuwd politiek contact en eiste vol ledige persvrijheid, het recht tot vor ming van vakbonden en vrijlating van „liberale" en Mohammedaanse politieke gevangenen. 2. Het aanbinden van een „vastbe sloten strijd" tegen fascisme in Frankrijk. '3. Een doeltreffende aanpak van economische en financiële proble men. Mendès France onderstreepte da hoofdlijnen, van het bezuinigings program van de regering. 4. Nog voor het zomerreces van het parlement zal er beslist moeten worden over plannen die voorzien in hervorming van het kiesstelsel en onderwijs. LONDEN. De Sowjet-Unie heett West-Du its] and gevraagd om een ver klaring. dat het zijn strijdkrachten niet met kernwapens zal uitrusten en niet zal toestaan dat de buiten landse troepen op het gebied van de bondsrepubliek dergelijke wapens bezitten. Dit verzoek werd gedaan in een brief van Smirnow, de Sovjet ambassadeur te Bonn, aan bonds kanselier Adenauer. Dit schrijven was een antwoord op een brief van Adenauer, waarin deze zich beklaagd had over het dreigende karakter van een Sowjet-nota. Bo vendien. had Adenauer geschreven, dat hij Smirnow twee dagen vóór deze nota had meegedeeld, dat de bondsrepubliek geen atoomwapens bezat en er ook niet om had ge vraagd. In de jongste brief van Smirnow staat, dat genoemde verklaring van Adenauer geen antwoord vormde op de belangrijke Russische vraag, nl. of West-Duitsland de stationering van kernwapens op- zijn gebied zai verbieden. ROME Het post- en telegraaf- verkeer in Italië zal van zondag te middernacht af drie dagen stilliggen als gévolg van een staking van 100.000 employe's die meer loon wil len. Het allernoodzakelijkste werk zal worden verricht door de hogere amb tenaren, wier vakbond zich niet met de staking kan verenigen. (Advertentie IM.i de buurt een.'straalvliegtuig van een ouder type en verschenen er naast de wagen vande attaché's twee tanks, De diplomaten werden temidden Iykluidende „tegen -protestnota s op niets tegen, dat er op wees, dat ze van dit materiaal door legerfotogra- geantwoord. In de Westerse notas zich in verboden gebied bevonden, fen op de foto gezet. Zij vroegen de pct, cfhAt-np "Tirntestnnt-i 11° s js maar na een Paar kilometer werden Tsjechen waarom er foto's werden nafr de Amerikaanss? en de Britse £,5<f+1n i .TsI ze aangehouden door zwaarbewapen- gemaakt en waarom de militaire po- rpeprinffen wnarin cezeed werd dat grensstad Nymburk, to en zij de bewakingstroepen van het Tsje- litïe hun de zijweg had laten inslaan, de tc ti v ft ei tvan e a 11 a c hé "s~ de chische leger. Zij maakten hun di- maar kregen geen antwoord. - - J*. stoppen en een zijweg op piomatïeke status bekend en vroe- Pas na drie uren werden de twee te rijden. gen waarom zij werden aangebou- kolonels vrij gelaten en konden zü Op die zijweg kwamen de attaché's den, Intvsschen landde plotseling in ongehinderd hun rit vervolgen. WENEN. ln Tsjecho-Slowakije heeft zich vrydag een vreemd soort „spionagezaak" afgespeeld, waarby zowel de Amerikaanse als de Britse militaire attaché in Fraag betrokken waren. De Tsjechische regering zond. vrij- Amerikaan kolonel Teberg en de Brit kolonel Masterman in strijd was met de status en de taak van mi litaire attaché's en dat zij hun privi leges ernstig hadden geschonden. Wat er precies gebeurd was kon niet uit de nota's worden opgemaakt. Over uitwijzing wérd ook niet ge sproken. De Amerikanen en de Engelsen hebben hier zondag met vrijwel ge- Heêft U.Pavid Nv rwyuRujK C0PP£RHELP',6E- hiÈT'DAT"WA£> &CHREv£n?iftGEij)oiy Charles tRflIKSVAnl vA DfCbfcttö IK BEn 6UJ PAT JIJ 10VEEL LEERT OP SCHOOL. ]A,DATlSMArotJRlllK van Pick&hü' sCHUILhA iwö 2994.' L- Terwijl Eddy Clinton de koker, die hij heeft meegebracht, open maakt,- vertelt hij Rob, hoe zij aan devoet van een vulkaan grondmon sters namen, toen zij het element ontdekten. Een onverwachte explosie vernielde op zekere dag de gehele installatie^ Twee mannen werden zwaar1 gewond. Hoe de ontploffing ontstond is'nog altijd een raadseL „En toen wij de omgeving nader gin gen verkennen, viel het ons op, dat die condors zo druk vlogen en steeds dezelfde koers volgden," besluit Eddy, terwijl hij onder het praten door een. zesdelige hengel uit de koker beeft gehaald, die hij nu zorgvuldig in elkaar schroeft. „Wü ver onderstellen, dat Lupardi deze- vogels gebruikt voor het vervoer van het Lutonium," zegt hij. „en dat ga ik nu eens onderzoeken." Dan werpt hij de hengel uit en laat een kegelvormige bal lang zaam. boven één der „vogels" zakken. 21 binnentrad, hoorde hij een bekende zware ademhaling. „Zestig onder nul. Kit spuwde bij „Ga naar bed," mompelde Shorty, wyze van proef en de druppels toen Stoom 2ijn schouders schudde, knapten in de lucht. „En het kwik jrn toen Stoom hem krachtiger aan- zakt nog steeds. Een uur geleden was pakte, „Zeg maar aan de herbergier, het nog maar twee en vijftig. Vertel Wat je op je hart hebt." me niet, dat er een jacht op aandelen op til is" »Zo gauw mogelyk in je kleren," zei Stoom. „Wij moeten een paar aandelen zien te krijgen." bijtende kou en deinsde terug om zijn oorkleppen neer.te slaan en zijn handschoenen aan te trekken. VijJ minuten later-kwam hy terug, zijn neus stevig wrijvend.. „Stoom, ik ben er werkelijk tegen, die dolle jacht mee te maken. Het is kouder dan de hengsels van de hel. duizend jaar voor het eerste vuur was aangelegd. Bovendien is het vrij dag, de dertiende. Wij krijgen een ongeluk, zozeker als er vonken om hoog vliegen." Met kleine pakken bagage op hun rug, sloten zij de deur achter zich en gingen de heuvel at Het Noorder licht was verdwenen, en alleen de sterren schitterden aan de koude he mel en maakten door haar onzeker licht, dat men voorzichtig zijn voe ten moest neerzetten. Shorty kwam bij een bocht van de weg door een misstap in de diepe sneeuw terecht en verwenste die dag, die week, dié maand en dat hele jaar. - „Kan je je niet stü houden?" brom de Stoom. Je zult Heel Dawson wak ker brullen en op de hielen krij gen." „Dat is er wel," fluisterde Breek voorzichtig; angstig om zich heen „Zo! Zie je dat licht in die hut? En in die andere? En hoor je die deur dichtslaan? Ja zeker, Dawsoa slaapt. Shorty gmg overeind zitten en wil- Die lichten? Ze begraven hun doden. lnsharfitpn maar Stnnm IppOp ham t;; Viii 2d-e„ monf °m Se8dï hem J j- znjiana op zn mona. mijn ziel, dat doen ze met. wenkreek? die uitloopt aan de c*tn wasir^hmvrte ^toom amten, temt va, de yuton, dertig i5"®i prèS S Maak dl' b'tïrcl Tegen de tijd, dat zij de'voet van de heuvel hadden bereikt en goed en wel in Dawson waren, verschenen er Jaren seleden is daarover »*-"; Dat *»oet je me nog bewij- overal lichten in de hutten, deuren gele en 1S aaarovei zen. Niemand vertelt een ander iets werden dichtgeslagen en achter hen van zo'n zaakje. Maar )s het niet hoorden ze het geluid van veel san- niet wakker. Dawson slaapt." „,"D5r mets te, kalen, oordeelde Zo, nsit mrH>t nn? Stoom, „jaren al geschreven." ..Evenals over de andere rijke kre- zonderling, hoe* iedereen heel toeval- dale'tT^op' de'Nardbe'vrórën 'sneeuw, ken; Luistet! t Is prachtig. De bo- lie od wee east?" irr«^_ ei dem maar acht tot twintig voet diep Geen enkel aandeel zal minder dan een half miljoen opbrengen. Het is geheim. Twee of drie van m*n beste vrienden hebben het mij meegedeeld. Ik heb tegen mijn vrouw gezegd, dat ik jc ging opzoeken, eer ik ver lig op weg gaat?" "Wéér *gaf~ Shorty zijn "haft" Yucht. „Vrouwenkreek," fluisterde Stoom. „Het is ontzettend, hoe groot het „t Is in orde. Breek heeft tnipge- aantal rouwdragers, is." vaarschuwd. Ondiepe bedding. Goud zij gingen een man voorbij, die van de graswortels naar beneden. iangs de weg stond en angstig riep Maak voort. Wij zullen een paar met zachte stem: „Charlie; maak hente pakken maken en weggaan." toch voort." Shorty's ogen vielen toe, de slaap „za- jc dat pa^ op 2jjn nig, stoom? Ytl If d s' 1 g overmande hem weer. Het volgende Het kerkhof is zeker een heel eind w - oever verborgen. Toen ogenblik waren zijn dekens van hem weg, als de rouwdragers hun dekens ze het mij mededeelden, heten ze my weggetrokken. moA^ meenemern" beloven, dat ik met zou weggaan, „Als jy ze niet nodig hebt, ik wel," Toen zij in de hoofdstraat kwa- eer Dawson m diepe rust was. je verklaarde Stoom. - men waren er wel honderd mannen weet, watJi et lie tekent, als Jemand Shorty volgde de dekens en. begon ,in een lange rij achter hen, cn ter- bag^ge ,voor 20 tockt- ïich te kleden. wyi 2y bii heJt bedriegelijke licht te k?? hit lLZra*n? ?MVOig - ,.-Neem ïe de honden mee?" vroeg van de sterren zochten naar het pad. Je kan het vierde of vijfde aandeel hij. dat lanes de oever naar de rivier lverfkr£"pk^Cltetetich'IhN ^rw' "^^ee• De naar de kreek is ging, boorden zy nog meer mensen wenkreek. Het is de derde, voorbij zeker nog niet gebaand, en wij kun- aankomen. Shorty gleed wéér uit en de znveedoe KreeK. nen beter vooruitkomen-zonder hen." viel langs de dertig voet lange hel- „Dan 'zal Ik ze een maal vóór- ling in. dé zachte sneeuw, Stoom volg- - - II zetten, waarmee ze t moeten doen de én wierp hem om, toen hij juist tot wij terugkomen. Neem vooral wat weer ópstond. Toen. Stoom de kleine hut in het berkebast mee en een kaars." beuzelachtige gedeelte van Dawson Shorty opende de deur, voélde de CWordfi vervolgcP

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1957 | | pagina 1