HOOPVOL TEKEN In Negev-woestijn wordt een oude droom werkelijkheid Cs H TERUG - - CHECHAQUO- JACK LONDON 3: Profetische visie en nuchterheid gaan hand in hand bij invoering van groots ontwikkelingsplan OlifciTlt contra Suezkanaalmij toont Poolberen interesse voor Mi i ISRAEL Streekplan iss iSrs5S|Sfa tis^ss^1ssssssPü «stssss -°rden *1 i^n-, tunnel onder Kanaal Vijf jaar, mits „Verder uitstel schaadt volks gezondheid Pulitzerprijs voor O'Neill Kindertoelage voor gepensioneerden wordt verhoogd Oud schilderij ontdekt in Zuid-Afrika Postsorteermachine uit Nederland in VS in gebruik door FRANK GODW1 SPROETJE SPAR Dinsdag 7 mei 1957 HET jaarverslag van de president der Nederlandse Bank en de nota van minister Hofstra inzake de betalingsbalans zijn beide waarde vol voor de^ verkrijging van een oordeel over de financieel-econo- positie van ons land. Deze positie is minder gun«lig en jsjkt niet zo snel te zullen verbeteren. Het terugschroeven \an het levens peil is altijd een moeilijke zaak: moeilijk om er zich in te schikken en daarom moeilijk om te verwezenlijken. Dit laatste is te meer het geval in verband met de aanhoudende schaarste aan werkkrachten, een verschijnsel dat uk zijn aard de neiging heeft, de prijs van het artikel arbeid hoog te houden. regering zoekt de kwaal, daarin beslaande, dat in feite meer wordt 4ntgejgevetv dan geoorloofd is, te bestrijden door een beperking der be stedingen over dc.hele Jinie. Natuurlijk is er nog een ander middel. Men kan dat vinden in de oproep, vorige week verspreid door de gezamenlijke organisaties van werkgevers en arbeiders, tot \erhoging ran arbeidspro- duktiviteit. Deze oproep iegt er de nadruk op, dat verhoging van de produktie niet voldoende is; nodig is een verhoging van de produktivi teit berekend per man-uur. Als twintig mensen nu een huis bouwen in driekwart jaar, dan zouden diezelfde twintig het voortaan in zeven of acht maanden moeten doen. Wij noemen dit alleen bij wijze van voor beeld. Het uitgeven van deze oproep is hier en daar een daad van moed ge noemd. Naar onze mening is de oproep op zichzelf niet meer dan een blijk van gezond verstand. De moed begint pas daar, waar het er om gaat, ui eigen kring tegenstand en traagheid, *elke \envezenlijking van de aan de oproep ten grondslag liggende gedachte bemoeilijken, te bre ken. Dit is namelijk niet zo heel eenvoudig. Er is ook in het Nederlands bedrijfsleven nog veel vastgeroestheid en vaak weinig geneigdheid, het risico van nieuwere 'bedrijfsmethoden te aanvaarden. UTT het feit, dat de oproep afkomstig is van werkgeversbonden en vakcentrales, kan wel blijken dat, voorzover er sprake is van schuld aan gemis aan produktiviteit, men bereid is, die gezamen lijk te dragen. Dit kan wel gelden als een weerlegging van het verhaaltje, dat de arbeiders in Nederland onwillig zijn om flink aan te pakken. Vooral in de grotere industriële bedrijven is de arbeidsproduk- tiviteit hoofdzakelijk een kwestie van organisatie en technische uitrusting. En in gevallen, dat het tempo inderdaad te wensen overlaat, ware het al te dwaas, de schuld eenzijdig op de uitvoerenden te leggen en de uit voerders vrij te pleiten. Zo gesteld is het wel mogelijk, bepaalde feiten te constateren. Het staat wel vast, dat de arbeidsproduktiviteit in Rotterdam hoger ligt dan in Amsterdam, een gevolg van het feit, dat men in de tweede stad des lands beter van aanpakken weet dan in de hoofdstad. Het geval is sta tistisch aantoonbaar, zoals het ook aantoonbaar is, dat de arbeidsproduk tiviteit in de woningbouw in het Noorden des lands zo'n twintig procent ligt boven die van Amsterdam en enige andere steden in het Westen. Vraagt men naar de oorzaken, dan moet het antwoord luiden, dat een beschrijving daarvan thuishoort in dezelfde sociaal-politieke studie, die verklaart waarom groei en betekenis van Amsterdam stagneren. Het is een punt, waar wij niet verder op ingaan. Hoofdzaak is, dat uit de oproep een communis opinio blijkt op een belangrijk punt, n.l. dat van het verband tussen ionen en produktiviteit. Hoe hoger de gemiddelde prestatie ligt, hoe mee.- aan loon betaald kan worden en hoe minder het nodig is, van overheidswege bestedingsbeperking toe te passen. HET inricht hierin is van grote betekenis, gezien do mogelijkheden, die bestaan bij het in praktijk brengen van produktieverbetering. De Tijd spreekt van een „dierbare wens", hetgeen er wel onge- veer op neer komt, dat er niets van moet worden verwacht. Wij zijn het daar helemaal niet mee eens. Men lette eens op, welk een ver- vaarlijke verhoging van de arheidsproduktie in luttele jaren is bereikt in de V.S.,.niet door harder werken (in een groot aantal bedrijven werkt men niet eens veertig uur per week) maar door hetere machines en betere orga- nisatie. Het is trouwens niet eens nodig, helemaal naar Amerika te gaan. Ook irt West-Duitsland worden met verhoging van de produktie per man belangrijke resultaten bereikt, zonder verlenging van de arbeidsduur of het stellen van hogere lichamelijke eisen. De fout in Nederland is geweest^ dat men ontijdig te veel heeft uitge geven voor nïet-produklieve doeleinden. Deze fout moet nu worden her steld, hetgeen nog wel enige pijn zal kosten. De oproep van werkgevers en arbeiders wettigt echter de verwachting op een goede afloop en op niet geringe mogelijkheden, wanneer de huidige moeilijkheden zijn doorstaan. f}E rotsen in de Negev-woestijn zyn talrijk en zo op het oog schijnen zij een ondoordringbare bar rière te vormen. Maar de techniek heeft een massa-aanval ondernomen op dit uitgestrekte woestijngebied. Vijf jaar denkt men nodig te hebben voor het uitvoeren van het grote ont wikkelingsplan dat beoogt van deze ■woestijn een vruchtbare landstreek te maken ET grondgebied van de staat Israël is ongeveer 21 duizend km2 groot, dat wil zeggen precies 2/3 van dat van Nederland, Veertig pet. van dat territoir ligt in de Negev, het Zuidelijke Woes tijngebied, dat zich uitstrekt van Beersheba af tot Eilat aan de Golf van Akaba toe. Er wonen in heel die wijde verlatenheid slechts een paar duizend nomadische Bedoeïe nen, hoeveel precies weet nie mand, en er liggen, verloren" in de woestijn heel enkele zgn. Kiboetzim, collectieve land- bouwnederzettingen, waar een handjevol Joodse pioniers een s -- --.ri stadje ligt, en een deel van het water f eerste poging doet de woestijn voor Beersheba wordt van 800 a IGQOm te veranderen in akker- en diep opgepompt. j Nu kunnen echter zulke weide grond. - als ze in de Negev in. Deze droom, de Negev te herschep- pen tot een bewoonbaar gebied, is al v^or de behoeften cokvan d ^avfdfcRef ^derïcomfcrt gewSdem^ Zn wi om stukken woestijngrond in over spreekt en schrijft hij heeft -j-*, veranderen laat staan er ook metterdaad aan meegewerkt; ffidbouw onïe?IelJklfük toen hij zich enkele jaren geleden, ty- meer nodie Daarvoor rnu het delijk zoals later bleek, uit het open- Jgf* vera moeto wo den aanee- bare leven terugtrok vestigde hij zich voord worden uange in de Kiboets S - de Boker een eind vo~ra' P S bezuiden Beersheba dan vloeien de Al Ssli3p& 1#f aanhalingen tut de oude profeten van AJlClGVC ÏV11Z6 j Israel hem als vanzelf uit de pen. „De J tgmUBVSm^mmgm^mBËBSSWm Woestijn en het dorre land-zullen >De Negev zoll uitstekend be- toch niet blijven zitten wachten en vloeid kunnen worden met Nijlwa- ietsdoen, tot wij 't misschien te eni- Een van de eerste be hoeften van de jonge staat Israël is water. Is het won der dat de Israëlische rege ring daarom met alle be schikbare middelen poogt de Negev-woestijn, die 40 pet van de oppervlakte van het land beslaat, tot een vruchtbaar gebied te ma maken? Dr. P. J. Koets, die Israël bezocht, werd in het bijzonder getroffen door de profetische visie en de prak tische aanpak die dit waar lijk nationale werk beheer sen. f zich verblijden, de steppe zal jui chen en bloeien als een narcis... ter, dat nu nutteloos in zee stroomt, f-ertajd met de Syriërs eens worden? T Er zou dan een groot irrigatie-ka- Dit land heeft-daar eenvoudig de tyd naai moeten worden gegraven, dwars met voor," £eei onbewoonbare gebied wordt nu over het schiereiland Sinaï. Tech- Ik heb het hart niet verdere scep- of™ nisch is dat best uitvoerbaar, en toen tische opmerkingen te maken; de E.r rLtifSLIS? een 30 jaar geleden voor het eerst ge- geestdrift en het rustige vertrouwen JJjJïïgi nSriStS? dacht werd aan de mogelijkheid de van ir. De Leeuw werken trouwens ,-aj Negev bewoonbaar te maken, dacht aanstekelyk en doen mijn goed-Hol- SvW Pn Srtiw fn men dan ook aan zo'n aftakking van landse „ja-maars verstommen. Het "f',®"* 6 - W de dorpen, men aan uun. aan zo a biuuuiuik van - de NiiL Grote stukken van de Sinaï werk gebeurt, legt hu uit, trouwens dl® er stelselmatig rondom heen m zouden daar ook van kunnen profite- ™®t helemaal „op hoop van zegen". Sn apw?non ren. Zo'n plan is nu natuurlijk vol- Naast het geweldige hooldplan rijn ™e'£,zlÖ;e" h« i? T" strekt onmogelijk geworden, daarom ™.W™;r=^?!onfle pro- "SE proberen we het nu op andere jecten in uitvoering, allemaal zó'op- bouwkundige ingenieur, die ons manier." gezet, dat ze te zijner tijd passen in voorlicht en kennelijk als hu al met Met de zakelijkheid van de tech- het hoofdplan. nicus die nu eenmaal weet dat de Zo is er al een pijpleiding aange- politiek in dit deel van de wereld legd, waardoor het water van de Jar- firon?.?f dJt Sebl®d van 'so is telkens spaken in het wiel van de kon, een betrekkelijk kleine rivier vpchtbaax. al zullen we maar een Ar. wn«tun wa(pron mooiste technische plannen steekt, die bij Tel Aviv in zee stroomt naar L1®"1 deel mteiwief kunnen bebou- want in de woestijn zullen wateren verteit hoofdingenieur met wie de noordelijke rand van de Negev wen. Dc rest is bestemd voor exten- m ïnndn7aft<?teeenwij zitten te praten het. Ruim 30 jaar wordt gevoerd. In 1956 kwam die fve landbouw voor bos en vooral wnSlin ïn^het öSShireffiSÏÏ geleden, kort nadat hij in Delft zijn klaar; in 1960 „is {het woord „mis- van g^sland. terbroimen' Woorden vaxTgeloof en fcgemeursdiploma behaalde is ir. schien" hoor je hier opvallend wei- Dat zal allemaal mogelijk hDOldstuk van de Proleet Jesaja, deSDndank5 nog perfect, en zelfs voor lijker gelegen leiding klaar. IrAls er gen de water van" de Jarkon. lh" •TS,, aantrAff^M Trrtmt 1. maar hij op pagina °hrf taïSSS l«ek f« Iwt duidelijk, dat hü zijn geen oorlog komt natuurlijk''; die be- Q wonder dat Wie heeft vv... bSÏzaken tot in de puntjes Stent. perking is in dit land wel gewoon. uee" wonaer, aai w mu MARKT EEDWITZ. Driedui- Zend toeschouwers hebben gister avond in het circus Hagenbeek sen vechtpartij» die niet op het pro gramma stond, gadegeslagen tussen zes poolberen en een Indische oli fant, waarbij een ucn de beren een k.o. kreeg. De olifant joeg achter een baby heertje aan. £>e vaderbeer nam dit niet en viel de olifant aan. Deze keerde zich om en sloeg met zijn slurf zijn. aanvaller tegen de grond. Vijf andere poolberen. kwamen toen de aangevallene te hulp en er ont stond een hevig gevecht waaraan de oppassers pas- na enige moeite een einde konden maken- AMSTERDAM. üTt het water van het Nieuwe Meer is gistermiddag het lichaam-opgehaald van de 49-jarige schipper A. Geldersblom van het 52 ton metende m.s. „Worstelaar", die op 23 april te water raakte. (Advertentie 1M.) LONDEN. De president van de „Channel Tunnel Company" de maat schappij die een tunnel onder het Kanaal wil maken, heeft in de jaarvergadering der maatschappij 'n plan bekend gemaakt tot oprich ting van een nieuwe maatschappij of een syndicaat, waarin naar hij zeide de Suezkanaalmaatschappjj *n belangrijke deelneming zon willen verwerven. De „Channel Tunnel fcompany" zou voor zichzelf eti andere Engel se belangen 20 a 30 procent van hetj kapitaal willen reserveren. Men hoopt, dat deze Engelse deelneming i vergezeld zal gaan van een deel-i neming van dezelfde omvang van] Frans kapitaal, maar er zou ook ruimte gelaten worden voor deel-1 neming van Amerikaans kapitaal. 1 Op het ogenblik is men bezig alle] economische en technische gege vens van het plan te verzamelen. alvorens men overgaat tot het doen van grote uitgaven voor een geolo-] gisch onderzoek. Later zal dan be-! slist worden of de ontworpen tun- ncKRjerL sSSth- Zrt£rLÏVeetWdat w^net'ais wij in VijTen veertig miljoen Israëlische gezien wat hier in enkele ja- Jeruzalem zyn kunnen wij hem ge- ponden hceftdm eerste leiding ge- ren al tot stand ig ge_ war os i^mawdOTsj aai van uc Jidiiu lT,T.m(,n-p- _j,n u^rinfiTninff tot kost. ruim 90 milioen gulden. ..In 0 war os aarts j aai van cenana lukwensen „et zijn benoeming tot kost, ruim 90 miljoen gulden. „In Ct 7A T'-nlTi.. isrvan de Israëlische premier. Als er jj0Ogjer3ar aan Technion in Haifa, vier of vijf jaar hebben we dat geld bracht vast gelooft dat het WA- ,4pn dm fR. dat mil in Israel meer 6eruit pat klinkt boudf maar we zyQ t& eenmaal de verder ~ïk~~bïljf' afs"adviseurbetrokken dagen voren 4 hebben°Vwij ^nkde Zuidwaarts gelegen Negev be- l i - t i-l r t uk. DI1JI alS aaviseur Deiro«.Ken uugeii IC vuj.ru JJCuwizii wjj ui uc oa vele leidende figuren, met vrtie wij by d plannen, waar ik net over ver- buurt van de oude nu verdwenen wooïlbaar maken zal, spraken, zulk een profetische visie ik vind geen andere woorden teiae. streek als er 1.65 m. middellijn water word" Er is één, groots, hoofdplan; het f leiden van het water van de Jordaan hand in hand gaat met een dood-nuch- tere praktische aanpak, die wéét dat de visie aLleen werkelijkheid kan worden ten koste van harde, onver droten inspanning. In de woestijn zullen wateren ontspringen 7- ja, maar niet vanzelf. De grond in de naar de Negev. Daar wordt stug en Negev is niet dood, dat zie je al, als gestadig aan doorgewerkt Er moeten je erover heen vliegt. daarvoor enkele kilometers-lange Het is niet enkel rots en zand zoals tunnels dwars door heuvelterrein grote stukken van de Sahara. Overal heen worden aangelegd, er moeten kronkelen zich door het terrein uit- kanalen worden gegraven, pompsta- gesletcn, nu volkomen droge beddin- tions gebouwd. Over een jaar of vijf gen. van boven af gezien een net- is dat alles klaar, en kan het water werk van aderen, waarin groen af ste- stromen mitsDe politieke toestand kend tegen de omgeving, ijle hoorn- heeft het laatste woord. Ora de laat- pjes en struiken groeien. Nu valt er in ste schakel in het reusachtige project; de Negev maar zeven acht cm. regen te kunnen voltooien is overeenstem- per jaar, bij lange na niet genoeg na- ming met Syrië nodig. 1 tuuriijk om het gebied bewoonbaar te „Loopt u dus de kans, dat als straks1 maken. Vermoedelijk het welis- alles klaar is het werk voor niets] waar armetierige, maar vrij verbrei- is gebeurd, omdat Syrië zijn onmïs- de groen wijst daarop zijn er even- bare medewerking weigert?" „Dat ri- wel ondergrondse waterlopen, die sico zit er inderdaad in, maar ik blijf de de rei, Goliath, tornars al iets gel leidi"g de Jordton gereed zien van wat het betekent voor een is gekomen: „waar de jakhal- de pijpleiding van zen verblijven en legeren zal gras met riet en biezen zijn." ««v.,—v— -zouden kunnen worden aangeboord, optimistisch. Eenmaal moeten we nel voor weg- of spoorwegverkeer f Eilat bijv. betrekt al zijn water van toch tot een akkoord korften. Dat is in zal dienen. J zo'n bron, die 40 km benoorden het ons beider belang. En we kunnen Voorziening geneesmiddelen E>EN HAAG. Minister Suurhoff heeft voor de tweede maal bjj de voorzitter van de Tweede Kamer aangedrongen op spoedige behandeling van de ontwerp-wet op de genees middelenvoorziening. Verder uitstel zou naar de mening van de minister de volksgezond heid schaden. De commissie van voorbereiding besloot onlangs opnieuw geen eind verslag over de ontwerp-wet uit te brengen, omdat zij zou willen wach ten op het Dregisterijbesluit, dat door de minister van Economische Zaken moet worden ingediend. Naar "aanleiding van het besluit van de commissie van voorbereiding zou *t voornemen bestaan het onderwerp van de agenda af te voeren. Minister Suurhoff, - die reeds 21 maart schriftelijk verklaarde, het op hoge prijs te stellen, als het ont werp half april in behandeling zou komen, acht het standpunt van de commissie onjuist. In een nieuwe brief aan de voorzitter schrijft de minister, dat "de huidige regeling, die van 1865 dateert, ook voor onze internationale positie volstrekt on voldoende is. NEW YORK De PuHtierprlJs 1957 voor toneelscbrüvera is maan dag postuum toegekend aan de Ame rikaanse toneelschrijver Engène O'Neill voor diens „Long days jour ney into night". Het is de eerste keer dat een Pu litzerprijs aan een toneelschrijver postuum is toegekend. Bij zijn leven had O'Neill de prijs reeds driemaal eerder gehad. Het is tevens voor het eerst dat een toneelauteur vier Pu- litzerprijzen heeft gewonnen. DEN HAAG. Er is een wetsont werp ingediend tot verhoging van de kindertoelage voor gepensioneerden, in verband met de verhoging met 10 procent van de kinderbijslagen voor invaiiditeits-, ouderdoms- en wezen rente trekkers. Voorgesteld wordt de kindertoelage te verhogen tot 177 per jaar voor het eerste kind; 199 per jaar en per kind voor het tweede en derde kind; 278 per jaar én per kind voor het vierde en vijfde kind; 369 per jaar en per kind, te rekenen van het zesde kind. De kosten van het voorstel worden per jaar geraamd op 300.000. PRETORIA Een leraar in de kunstgeschiedenis aan een middel bare school in Pretoria heeft op de zolder van een boerderij temidden van allerlei rommel een schilderij gevonden, dat Lot en ztfn dochter voorstelt en geschilderd is door de 16e eeuwse Vlaamse meester Francis Floris, De leraar heeft het werk geres taureerd. De figuren waren by na geheel schuil gegaan achter de ver nis, die in de loop der eeuwen zwart en bruin was geworden. Het schilde rij Is vele jaren geleden voor een klein bedrag bij de Londense kunst handel Christies gekocht, maar vol gens Scully is- het zeker tienduizen den guldens waard. De Zuidafrikaanse leraar is van plan het werk met zich mee te ne men naar Europa, NEW YORK De Nederlandse ambassadeur, dr. H. J. van Royen ontving gisteren de eerste brief van het postkantoor Silver Springs in Maryland, die verzonden was met behulp van een nieuwe snelsorteer- machine van Nederlandse vinding. De machine is vervaardigd door Werkspoor. De directeur van de Amerikaanse PTT Arthur E. Summerfield zei van oordeel te zijn, dat de nieuwe ma chine er toe zal bijdragen dat de Amerikaanse postkantoren binnen 20 jaar meer dan 100 miljard brieven per jaar zullen kunnen behandelen. Dit aantal bedraagt thans 56 mil jard. 1A,WIE BEHT Dam zal irt *t maar ZEG&tn jortGEMS iK&tn jOHttJ.ÖMlTH. Smith WAAROM VER- )A,)£HE8T U HOUDT 0J15 VOOR DtGErt! David Copper htu? "is door Dicntni GtSCHREVtH EH Pit 15ALLAHb DOOD! ZlHT UALDIE U cIGEriUJrt DAT ZAL WEL..! Dinotn ECHT i 2995Met behulp van de hengel stelt Eddy vast, dat de „condor", die hij heeft onderzocht, geen Lu toni um bij zich draagt. Dan dalen beide vrien den in de vallei af om het dier nader te onder zoeken. „Wees maar voorzichtig," zegt Kob, „ik heb vaker met Lupardi te doen gehad en als er ergens in dat beest een zender verborgen, zit, die Lupardi waarschuwt...." „Dat moeten we dan maar riskeren," zegt Eddy, die de ene kreet van verbazing na de andere slaakt, wanneer hij de condor voorzichtig demonteert. Een lichte turbine met een enorm hoog toerental blaast lucht in de onderste holle „veren" van vleugels en staart. Zij geven de vogels „lift". Uit het binnenste van de condor haalt Eddy een container die ongeveer vijf kilo weegt. Hierin moet de lading verborgen zijn, die tevens de motor aandrijft, waarmee de „condor" kan vliegen. .en nog dieper in de sneeuw. De goud zoekers, die zij inhaalden, hadden geen zin hen te laten passeren, en dikwijls moesten Stoom en Shorty in de diepe sneeuw stappen en hen zo met moeite voorbijbaggeren. Shorty was onverbeterlijk: en pes simistisch. Als de goudzoekers aanmerkingen maakten, dat hü hen voorbijging, antwoordde hij op dezelfde wijze. „Wat voor haast heb je toch?" vroeg een van hen. En jij dan?" antwoordde hij. „Gis termiddag is er "n- troep van Indian River je voor geweest, die heeft be slag op alles gelegd. Er zün geen 3an- meer over." zo is, dan herhaal ik, waarom heb je zo'n haast?" „Wie? Ik? Ik ben geen goudzoeker, uit. En op deze tocht zullen wij een Ik hen in dienst van de regering. Ik ongeluk krijgen. Laten we terugke- ben op ambtsreis. Ik ben juist op ren en gaan slapen." weg om volkstelling te houden bij de „Je deed. beter je adem te sparen, Yrouwenkreek." als je van plan bent me bij te hou- Tot een, ander, die hem begroette den." antwoordde Stoom nors. met; „Waarheen, mannetje? Ver- ï.st- een aandeel te „Ik heb het 't eerst gevonden," hijgde hij, zijn handschoenen uit trekkend, om de sneeuw er uit te schudden. ..Zo! Myn benen zijn kort, maar wacht "je werkelijk een aandeel te botst en de schotsen stonden rechtop S SS*h«Pinii?ha in een met sneeuw bedekte chaos. slap en span mijn spieren niet in, en de ontdekker van de Vrouwenkreek, ik kan het zeker wel volhouden te- Ik kom juist terug van het registre- »n al die kerels hier op het ijs." ren. om zeker te zijn, dat geen el- En Stoom wist, dat hij gelijk had, lendige chechaquo mijn aandeel ■kt j want hij had al lang het voorbeel- steelt." 'ïïfvaïèn hairtae StoSn rifn kaars dlge ""toudingsvermogen van de be- De gemiddelde snelheid van de 'XE* de dae en stek 'm MB 2U ne1, vïn.i n vns1d 1Cr:n J"™"1' eoudzrêkerj op deae eflto weg was ™rin de achterhoede wa?S be- J?»™, B'f uur' groetten het licht met gejuich. In de i°," kans 8 h01-™3e Stoom en Shorty legden er vicr-en- stille lucht brandde het rustig, en Stoom. een-halve af, ofschoon zrj soms ten Stoom kwam sneller voorwaarts. -En lk t«9 Je bijna op je hielen, tijdlang op een drafje gingen en dan „Het is een echte dolle jacht," oor- Als je niet vlugger kunt, laat mij nog sneller vooruitkwamen, deelde Shorty, „Of zouden het alle- da" voorgaan en de pas aangeven.' „ik zal je zo laten lopen dat je maal slaapwandelaars zijn?" Stoom versnelde zyn senteden en geen voeten meer hebt. Shorty," zei „Wij zijn in elk geval aan het was spoedig bh de voor hen lopende stoom uitdagend, hoofd van de troep," was Stoom's troep goudzoekers. ..Zo! Ik kan nog lopen op m'n antwoord. „Vooruit maar, Stoom," moedigde stómpen en de hakken van je sanda- „Nou, dat weet ik nog niet. Mis- de ander hem aan. „Loop maar over len doen verslijten. Hoewel het ner- schien is dat daar ginds een glim- die onbegraven doden heen. Dit is gens toe dient Ik heb het uitgere- worm. Misschien zijn het allemaal geen begrafenis, 't Is te koud om te kend. Kreekaandelen zijn vijf hon- glimwormen die en die. Kijk eens blijven staan." derd voet Zeg maar tien op een mijl. naar ze. Geloof me, er zyn nog heel Stoom telde acht mannen en twee Er zün zeker duizend goudzoekers wat groepjes voor ons." vrouwen in deze troep, en voor ze vóór ons, en die kreek is geen hon- Het was een mijl over de ijsschot- dc weg over de ijsschotsen hadden derd mijl lang. Er moeten er velen sen naar de westelijke oever van de afgelegd, waren hij en Shorty een bekaaid afkomen, en ik heb zo'n Yukon, en over de hele lengte van andere troep van twintig mensen vermoeden, dat jy en ik daartoe het bochtige pad zag men kaarsen voorgekomen. Een paar voet voor de zullen behoren." flikkeren. Achter hen, tot boven aan westelijke oever week het pad af Voor hij antwoordde maakte Stoom dc oever, die zij waren afgegaan, wa- naar liet zuiden en daar kwamen ze een onverwachte wending, zodat ren nog meer kaarsen. van de ijsschotsen op de effen ys- Shorty een half dozijn passen aebter- „Zcg eens. Stoom, dit is geen ge- vlakte. Die was echter bedekt met bleef, wone goudjacht. Het is een totale enige voeten fijne sneeuw. Hierdoor „Als jij je adem spaarde en door- uittocht. Er moeten wel duizend man liep het sledespoor, een smalle band liep, zouden wij wèl enige van die vóór ons zijn en tienduizend achter van voetstappen vlak bij elkaar, nau- duizend kunnen inhalen," bromde ons. Luister eens naar je oom. Als ik weUiks twee voet breed. Aan weers- hij. een voorgevoel heb, komt het altijd kanten 2onk men tot aan z'n knieën ("Wordt vervolgd)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1957 | | pagina 1