OVERBODIG PROCES SJALOM-Israel snakt naar ware vrede t waakt vormt jfc tipte i7Ü TERUG UIT ISRAEL —VI- Knap öp die kale schutting met Cefa Bever Bnitenbiits -CHECHAQUO onder de door- JACK LONDON i JSLU m r- f MAROKKO steunt Eisenhower-leer Geen bondgenoot leren 1,1 mm SPROETJE SPARKS door FRANK GODWI sT' ft AVONTUREN VAN - KAPITEIN li.: ROB Jongens vinden in bosje geldkist Mr. Teulings uit de Eerste Kamer Woensdag 8 mei 1957 TOP de „krijgsgevangenen*4, over' wie .sommige kringen in West Duitsland zich indertijd nogal druk Hebben gemaakt, omdat ze# pr„f. pWnnrj jq+, -s-. zo lang werden vastgehouden, ioordea ook de -generaals Sepp Dietrich en Michael Lippert. Zij zijn intusseh reeds enige f 7 öêmdeUng, die naar Israël jaren geleden, vrijgelaten, al staat het-vast. dat Sepp Dietrich in" Mal- *omt;' leert en dat hij dan zelf ïiiiik knrtfl.metten heeft gemaakt met gevangen genomen Amerikanen,}00^ al gaUW gaat gebruiken, eh al isliet niet voor betwisting vatbaar, dat Michael Lippert in Né- bet .Woord „sjalom", vrede, der!and.; wcderiechtélijk .burgers heeft laten doodschieten, en al kan ge-1 Dat blijkt de gangbare groet, voeglijk- worden aangenomen, dat deze ïriien slechts een fractie rijn van }die niet enkel wordt gewisseld wat deze beide heren in de oorlogsjaren aan wandaden hebben ge- tussen vrienden eti kennissen bij ontmoeting of afscheid, maar ook* tussen toevallige voorbijgangers op straat. Waar- ;schijnlijk is het voor de Israëli zelf net zo'n afgesleten uit drukking als bij óns bijvoor beeld a-dieu, en denken zij, als zij iemand „sjalóm" toeroepen, evenmin aan oorlog en vrede als wij aan God, wanneer wij ten afscheid adieu zeggen. Voor mi? heeft desondanks het woord „sjalóm" gedurende ons ver blijf in Israel een soort symbolische betekenis gekregen. Want „vrede", vrede met hun Arabische nabuur landen is stellig wel datgene, 'wat nagenoeg ieder in Israel boven 'alles wenst. Het land wil in rust al zijn krachten kunnen wijden aan de op bouw,. aan het vraagstuk dat meer dan iets anders in het middelpunt staat, en waar alle andere proble men op de eén of andere manier mee samenhangen: de absorptie, van de nog altijd met tienduizenden toe stromende immigranten, de versmel ting van die honderdduizenden, die sinds in 1948. de staat werd geves tigd uit aller heren landen naai* Is rael- zijn gekomen tot één enkele Joodse natie. Vrede, maar dat zal hoop ik -- - ge pleegd.. Genade voordrecht, hebben de Westelijke regeringen gezegd. Men mpét. nu ervaren., dat.juist.,de Duitsersvdaar anders over denken. Sepp Dietrich en Michael Lippèrt. voor wie de buitenlandse gevangenissen hun déüren hebben geopend, staan thans te Miinchen terecht voor misdrijven, die ze bijna een kwart eeuw geleden hebben begaan en die volgens het Nederlandse recht al geruime lijd geleden zouden zyn verjaard, De ijver, waarmee de justitie in Beieren heeft gespeurd naar' feitenmateriaal om trent de beruchte nacht van de lange messen in 1934, is natuurlijk aan de ene kant wel prijzenswaardig; maar men kan zich aan de andere kant afvragen,; wat Duitsland nu nog opschietmet de-bijzonderheden van het geen in rijn algemeenheid zeer'duidelijk een onderlinge en ordinaire nazi-moordpartij is geweest, Ken herziening Van bet Rijksdagbrandproces zou belangwekkend kun nen-zijn, onidat deze brand de. wisseling van het regiem duidelijk mar keert en omdat zonder de minste twijfel de verkeerde is veroordeeld. Del nacht van de lange.messen markeert echter niets, tenzij de uitschakeling] van de S.A. als een belangrijk historisch féit zou moeten worden aahge-- merkt. Naar onze mening is 2e dat geenszins. Het hele geval is niet] anders dan eén bloedig hoogtepunt in een heerschappij van misdaad en geweld. Do vlotheid, waarmed Hitler met mensenlevens omging, behoeft liet»nauwkeurig en waarheidsgetrouw relaas, van de nacht der lange mes sen niet als bewijs. Zijn hele loopbaan getuigt er van. Hl De Israëlische jeugd is zicli terdege bewust van de Hf gevaren die het land bedreigen. In bepaalde, voor de defensie van het land belangrijke gebiedensteekt zij ëi| 'ijverig de handen dit de mouwen om haar bijdrage te |j= =s leveren aan de verdediging viin het land, zoals deze jonge Israëli's, die bezig zijn met het aanleggen van loopgraven. D E geschiedenis kan onmogelijk .veel. wijzer worden van enig wet tig en-overtuigend bewijs omtrent de manier, waarop Ernst Roehm aarr zijn einde is gekomen en omtrent de identiteit der genen, die het echtpaar Von Schleicher hebben neergeknald. Hitier gaf het bevel en Goebbels zorgde voor liet propagandistisch leu genverhaal,. Dit js' de hoofdzaak; beül en beulsknechten komen er min- w der op aan. Én zelfs van het gr&s van de slachtoffers, Roehm zelf nietitiit wat ik al eerder heb verteld uitgezonderd, kan worden gezegd, dat ze er minder op aan kwamen. Zij j r» j- 1•- j ;igeen vrede tot elke prijs. „Wij van waren geen nobele, opstandigen, geen vechters voor de vrijheid. Hetlonze j-ant willen geen oorlóg", zegt enige, wat-(wellicht) van hen valt, te. zeggen is, dat rij geen genoegen tSh, Peres, de nog jeugdige direc- nameri met hun aandeel in de macht, die de nazi-partij in staat was uit IHir-generaal- naar de.bij ons ge- tc .oefenen,sedert alio andere partijen Karen omWen. Voorzover L™aal - van hrt^o/pre^S/B^Ö hebben w illen vechten om. de buit, heett Hitler hun de kans ontnomen. fGoexion zelf beheerde departement Misschien-vragen sommigen of Sepp Dietrich cn Michael Lippert, die I van defensie. „Om te beginnen wil- de leiding hadden van de moordpartij dan niet gestraft moeten worden? I Men kan ons geloven als wij zeggen, dat. wij geen traan zullenlaten, a!s*voor een land jn opbouw als het ze nu éeo Duitse gevangenis ingaan, nadat ze enige jaren geleden, uit 1 onze onmisbaar. Daar komen intus- - - - - - sen nog heel andere, materiele over- bukenlaodse. gevangenissen zijn ontslagen. Maar tegelijkertijd moet ons van het hart, dat wij volstrekt niet kunnen inzien, .waarom de ;nacht van de lange messen .waarvoor ze nu weer zouden - moeten brommen, iels er- gers zou rijn dan hun in het buitenland begane misdrijven waarvan zc vaak en zo roet nadruk is gesteld, dar er een streep onder moest worden gezet. Het feit, dat dë Duitse justitie het klaarblijkelijk wel erger vindt, js een beetje grievend. Ondertussen kan men dan al weer lezen, dat Sepp Dietrich hoog opgeeft over de r fraaie eigenschapen- van de S.S. en dat Michael Lippert pocht over zijn optreden hij Arnhem in september 1944. In of -buiten de gevangenis, aan deze lieden valt niets te verbeteren. Maar als ze dan toch moeten ritten, laat het dan zijn wegens datgene,wat ze misdreven jegens fatsoenlijke mensen. ETAe Straatsburg gevoerde defensie-debat is wel verhelderend geweest. Spaak'heeft zeer duidelijk gezegd, dat de kwestie van J de proeven-met atoombommen onderdeel is van een veel groter probleem: dat van de uitbanning van de 'oorlog. Men mag deze dingen nooit'lós van'elkaar riem Precies zo hebben wij het ook steeds gesteld. Het zoii" gevaarlijk zijn' en trouwens een grievende teleurstelling voor de geknechte volken, de druk op deSowjet-Unie te verminderen. Atoombom en oorlóg kunnen sieebts onschadcdijk worden gemaakt door er van uit te gaan, dat wapens vaii .allerlei soort en proeven er mee, voor de Russen evan gevaarlijk rijn als voor ieder ander. Gemeenschap- pel ijk moeten de^ gevaren worden bezworen; wat ons betreft, hoe eerder, hoe beter 1 - r v: ï- (Advertentie IJVf.) RABAT »e sultan van Marok ko heeft vandaap zijn instemming betuigd met de Eisenhower-doctrine voor hulpverlening aan het Midden Oosten. Tijdens eéri onderhoud van een uur met Eisenhower's bijzondere af gezant James Richards deelde de sultan aan Richards mee. dat Ma rokko het beslist eens is met de grondslagen van de Eisenhower Doctrine. lV*%V Wél -wees de sultan er op dat eventuele economische hulp aan Ma rokko op „harmonieuze wijze" dient te geschieden. Kennelijk duidde de ze opmerking op een vroeger, door de sultan afgelegde verklaring, dat Marokko goede relaties wenst te be houden met Frankrijk dat eveneens economische hulp verstrekt aan Ma rokko. wegingen bij. Omdat Israel de vrede wil, moet het op alles zijn voorbereid. Tijdens zijn be zoek aan Israël werd aan dr. P. J. Koets, ondubbel zinnig te kennen gegeven, dat de Israëlische regering do jonge generatie beslist niet wil offeren. Israël wil werkelijk met rust gelaten worden, maar het verlangt niet naar de „rust" van de jaren na 1948, die aan onge veer drieduizend Israëli's het leven kostte. Ongestoord wil de jonge staat zijn groei heieven en daarom is er een sterk leger, dat de buurlan den duidelijk moet maken, dat een verstoring van deze schap op eri als dat waar is we rust niet ongestraft ral Wij- ven. zou het. Israëlische leger, zich onder schelden - van iedermodern. leger, „»t_' tr l a. - waar na de eerste oefeningverve-- jaar voor meisjes. Hoe. het precies jjng de ergste.vijand is. Het zóu dat zit met die dienstplicht voor meis- eVen'wel, stel dat het waar is, al-, jes heb ik niet met zekerheid ge- leen kunnen, dankzij de heel. bij- w^ar kunnen worden.. Misschien is 3ondere omstandigheden, waaronder ook dit,: zoals naar wij telkens nier- Israel leeft.' ken, véél in deze jonge staat, nog T; niet in alle details geregeld.. VOÏI ei'llSt beiVUSt Ik kreeg tut de ons verstrakte in lichtingen de indruk, dat in begin- Elke Israëlische rec'ruut wéét, dat' sel elk meisje dienstplichtig is, maar het ieder ogenblik bittere ernst kan dat zij niet wordt ingelijfd als zij worden. Het kost zijn officieren en zelf of haar ouders daar overwegen- onderofficieren 'geen enkele moeite de bezwaren tegen hebben. Zeker is hem er van: te doordringen, dat wat dat er heel wat meisjes in uni- hij doet zin heeft. Leren lezen en form rondlopen een soldaat met schrijven, Hebreeuws leren, zwetend een paardenstaart valt enkel ons, de helpen om de oogst binnen te halen vreemdelingen op, maar toch aan- net zo goed als zijn sten leren han- zienlijk minder dan jongens. teren, ais wachtlopen bij een trac toren-station. als voortdurend met een kijker dé horizon afzoeken, of ïsd dreigt. uitzondering van de Het leger js, naast de school,-bij Uitstek- het instruct, cm ven dé de lippen komt: Sjalom"; vrede. Wü hebben geen zware industrie en. wij zijn dus voor onze bewape ning op het buitenland aangewezen, van heinde en ver gekomen jonge verwiit van mnnkf "rfst ril r.>h Bovendien staan wij helemaal op mensen die veelal geheel verschil- t onszelf; wij hebben geen. enkele wer- lende maatschappelijke - ondergron- woitï+Hp r^!£ 5,, kelijke militaire bondgenoot en wij den hebben en verschillende talen behoren niet tot enig blok. Er is spreken^ bewuste Israëlische staats- j.' dus voor ons alle reden om zolang bergers te maken. Onder de recru- oorlog te vermijden en dat te meer. ten, voorzover zij uit de Arabische ™m?oï hrt bli omdat een gewonnen oorlog voor ons landen komen, zijn'heel wat anal- f. w zouTelfkS''itrt'ïnigl™eBtew§ 3 teU het raotene He- wlftóchSl willen is met rust te worden gelaten, breeuws, voor velen een onbekende *®Jr ^n. S' maar dan ook werkelijk met rust"! taal? Geen nood, maandenlang A'SSrtTï. JSS „Beseft u wel, dat wij sinds-1948 krijgen zij, voor wie dat nodig is, tengevolge van de terroristische ac- Hebreeuwse les, om te beginnen vier a,Ueï?aal na enkele dagen vlot over tiviteit van infiltranten, een actïvi- uur per dag. Zo is het leger een smelt- teit die door de Arabische staten, kroes, of, zoals iemand het geestig Egypte in de eerste plaats, stelsel- heeft uitgedrukt, een „pressurecoo- matig wordt georganiseerd, ongeveer ker", waar een nationaal saamho- drieduizend mensen hebben verlo- righeidsgevoel wordt gekweekt, ren? De hele veldtocht in de. Sinai waar Sabra's en nieuw-aangekome- heeft ons daarentegen nog geen 160 nen worden versmolten, man gekost, van wie 30 4 40 officie- Uit een en ander blijkt al, dat ren. Dat wil dus zeggen, dat wij in dit leger nog heel andere functies een zgn. vredesjaar ondanks de wa- heeft dan in een land als het onze. pen stilstand, nu al jaren" lang; twee Als de soldaat uit dienst komt, heeft maal zoveel, mensen verspelen als hij niet enkel zijn militaire opleiding in de laatste campagne tegen Egyp- gehad, een opleiding die natuurlijk te. Daar moet een einde aan komen." gericht is op. het soort oorlog; dat De heer Peres is nuchter genoeg hij eventueel zou moeten voeren'en om te beseffen, dat er op een wer- die sterk hfet karakter van een kelijke definitieve regeling door een guerrilla zou dragen. Hij komt daar- vredésverdrag tussen Israël en zijn enboverv uit dienst met een gron- buren voorlopig noggeen uitzicht dige kennis van de landstaal, hij bestaat. Dat zou heat nog een jaar kan die nu in elk geval niet enkel of twintig kunnen duren meent hij. spreken, maar ook lezen'en schrijven. Daarom is Israël gedwongen op Hij. heeft bovendien of een tech- alles voorbereid te zijn. Alle Isra- nisch vak geleerd, of-hij heeft in elische burgers ook de Arabische een van de landbouwnederzettingen minderheid! zijn dienstplichtig van ia de buurt van de grens als boe hun 20e tot hun 45e jaar. Twee en renarbeider leren werken, een half jaar duurt de tijd van de „Een leger waar men zich niet ver- eerste opkomst'voor jongens, twee veelt", merkt iemand uit ons gezel- VOl Tiling er^ ergens onraad dreigt. Maar Misschien lykt deze tankversper- ring, aangelegd in de uitgestrekte Negeviooestijn, wat erg primitief, moar ook deze eenvoudige midde len spelen een rol bü Israels ver' dediging, die sterk moet zijn om de Arabische buren buiten de' grenzen te houden. m dc Onotvinö PtURMOHDtn VLUO)Ort<jt.rt5,W£ noütn jAMÉnetRjOMfi Op tttjrr woord JDHn5niTtt? IhütLOOPtR MIK*, vhrt Ht. LÜIbTtR ttnü GR&RGR 2996. Al]tè veel; risico durven de twee vrienden ook weer niet te nemen en weldra vertrekken zij weer aan boord van de ..Ranger" „Ik zal het kan toor in Valparaiso radio-telefonisch meedelen, wat onze bevindingen zijn geweest," zegt Eddy Clin ton. wanneer x» wéér ia. volle zee zijn. -Rob trekt DRACHTEN. Jongens hebben in een bosje in - Surhuisterveen een geldkistje met 1200 gulden gevonden dat waarschijnlijk afkomstig is van de voddenkoopman M. Stienstra, van wie het vorig jaar werd ontstolen. WENEN Een volksrechtbank te Boedapest heeft gisteren drie Hongaarse opstandelingen ter dood veroordeeld. De drie mannen Fe ren cpalhazy. Reszoe Varga en Zoltan Preisz behoorden tot een contra-revolutionaire groep onder leiding van de inmiddels geëxecu teerde Joszef Dudas. (Van eén onzer verslaggevers) DEN HAAG Het lid van da Eerste Kamer voor de Katholieke Volkspartij';1 mr. F. G. C. J. M. Teu lings, heeft zich op medisch'advies, genoodzaakt gezien uit deze func tie. ontslag te némen. De voorzitter van de Eerste Kamer, mr, J. A. Jonkman, heeft bij het begin van de vergadering v dinsdagmiddag voorlezing van déze brief gedaan, waarin de heer Teulings o-m. schrijft, de beste herinneringen aan zijnKamerlidmaatschap te behou den. 'f Advertentie IM.) „Drie honderd acht en dertig," ver beterde Shorty. ,Jk heb ze geteld. 1 Ga uit de weg, vreemdeling. Laat iemand lopen, die weet,» wat lopen Dit laatste was gericht tot een blijkbaar uitgeputte mfin, die nog Slechts kon voortstrompelen en de weg versperde. Deze".en nóg een wa ren de enigen, die zü Ontmoetten, die het moesten opgeven, want zij wa ren nu heel dicht bil 't 'voorste ge deelte van de rij. Later pas hoor den zij van de Verschrikkingen van "die nacht Uitgeputte ménsen gingen aan de weg zitten en konden niet meer opstaan. Zéven vroren dood, terwijl een massa tenen,'voeten en vingers van de overlevenden inde ziekenhuizen van Dawson moesten worden afgézet Want- dé nacht. 23 ..En hij is nog niet eens droog ach- waarin de dolle jacht naar Vrouwen- ter z'n oren. Ga uit de weg en laat kreek geschiedde, bleek de koudsta .i,Wie? Ik? Als jij uit de weg gaat, je vader je tonen wat lopen is." van .het hele jaar te rijh. Vóór ae zal ik je eens laten zien, wat lopen Q h t hal; wi«elden zii fflorgen wezen de alcoholthermome- is." el2_ iS het aawevcn van de ters Dawson zeventig graden on- Stoom lachte en'maakte weereen ken niet veel Hnn In der. nul aan. De mannen, die aan c» wending. Hij had nu een heel ande- g??LSE/gSShen «m olSoon deelnamen, waren, met weinig re kijk cp het avontuur gekregen. hPun adjo cp hun gericht™ bevroor. S2 SÖe 4T een" IS& d"e doordringend de kou. da; overwaardering van waarden," In- jjj land, diè_ met wisten, hóé koud' het aanhoudend"hun neuzen en .wangen er 2{in- moesten wrijven met hun handschoe- De andere man, die het moest op- hu, was hot' niet de winst van net XirrnlatiV te breneem spel, maar het spel zelf, waarop het te aankwam. - derdaad, hü stelde er minder belang n^nT*AL*zeJ dat *e*nige"^!m\en'1 na- geven,, ontdekten" zij enige minuten in 1° te veroveren in; het jj6ten,hadden zij er geen: gevoel later bij een straal van het Noor- mei in en dan moesten ze kracht!- derlicht. welke als een zoeklicht van riJn, Alles welbeschouwd besloot ger wrijven om het bloed weer in de horizon naar het zemth schoot ne -'rculatie te brengen.. Hij zat op een ijsblok naast de weg. Dikwijls meenden zij, dat zij zich ou^?vPh«mZvrn1uk Altiid Tngbewe- Wil, spieren, energie en ziel moes. nu v°°ra,a,1n bevonden, maar steeds g&ft a»r bUI» ton deelnemen aan oen strijd (tiet die weer haalden zu andere goucoekers S"}| ?'s aas Shorty, een man, die nooit een boek m. die vddr hen vertrokken waren. "ties te aooa had gelezen en geen op'era kon. on- Nu en dan beproefden groepen man- derscheiden van een straatdeuntje, nen hen in dezelfde pas te volgen, noch een Grieks heldendicht van rij- maar steeds gaven zij naeen paax sie*i®ïh melarij. mijlen de moed op, en bleven m de ''-5,3 hrp^kt „Shorty, ik zal je dood laten lopen, duisternis achter. ooi deel. „Als.je-hem omwerpt bree Ik heb elke cel in mijh lichaam .ver- „wij;zijn de hele winter onderweg U'* nleuwd, sedert ik de oever bereikte geweest." was Shorty's verklaring, in Dyea. Mijn spieren zijn --*rd ais veiitjes. die niets hebben ge- zUten, vries je dood." De man antwoordde '.irt. en zij bleven staan om een onat t/oek in to ellen. „Stijf als een paal," was Shorty s een bedenkelijk gezicht- zouden onbevoegden het gesprek niet kunnen afluisteren? „Maak je daar-, over geen zorgen," zegt Eddy, „ik. geef onze positie 1 in code'op. en verder babbel ik maar zo'h beetje over onze goede vangst, net alsof we vissers zijn." Wanneer hij na eca uurtje uit de radiohut komt, heeft hij goed nieuws. „Ze maken in Valparaiso- de „Rosita" klaar, die wij morgen zullen kunnen ontmoeten. En de gezagvoerder is een oude ken nis van je. Rob: kapitein MacLloyd!" „Ik- ver- - heug my er op hem weer eens te ontmoeten," antwoordt Rob. „Kijk 's of hij nog ademt" zei Stoom, terwijl hij met blote handen koorden" en "de smaak vanmiirivlees uic c" door Pelzen en. wollen hemden naar K£ ade St van Sn tt«l- ^aan daS ïv.de bilurt VSn h1tt0,n he' hart d« zocht- ,la»t Mm LsSm Lfeil» rou ljggea, bebjien de vermetelheid te. Shorty lichtte een oorklep op en fi i ÏÏtES, denken, dat zij ons by kunnen hou- bukte rich over de .ilskoude lippen. wooHenle'kunrm «hrtlv™ Siïr Wel; echte oude kolo- bfolé?ïdS' berichtte^hU dat kon ik toen Siet lÜ'mieS'Vn'ou'Sê »ok geen hartslag," wi Stoom, eerst leven, en nu ik ze leef, is het kolonist kan dan is het lopen Hij trok zijn handschoen %veer aan niet nodig ze te schrijven. Mijn li- K^tst kam aan is^nei en wreef zijn hand een minUut lang chaam is tegen alles gehard, t-n geen E,cn3( streek Stoom een lucifer af Etövig, eer hij 'm aan dovorst bloot- vlegel van een. bergbewoner kun mij keek op zyn horloge. Hy nornaai- s;eido om een lucifer af te strijken, te na komen, zonder dat ik h-ri hem de dat nooit ,vfter, want zo havig Het was een oude man on nij was dubbe* i^n dwars betaald zet Ga sneed de kou in zyn onoedekte han- zonder twijfel dood. Toen de lucifer voor en geef een half üur de pai aan. "a': half uur vooroy- vlamde, zagen zij een lange, jjuy&ê Span je maar in tot het uiterste, en §"3,®* Ger 2e hem geen Dijn meer baard, tot aan de neus vol ijskegels, als je ér genoeg van- hebt. 'zal Ik d®den. witbevroren" wangen, en gesloten weer voorop gaan eri'een half uur „Vier uur," zei hij, terwijl hij zijn ogen, waarvan de wimpers waren je krachten tot het alleruiterste doen handschoenen weer aantrok, ,en we vastgevroren. Toen gimt (d*-lucifer inspannen." zijn al driehonderd'man 'vocrbijge- uit. „Zo,\zol" hoonde Shorty vrolijk, gaan." (Wordt vervolgd)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1957 | | pagina 1