TE VEEL GEVRAAGD versplintering d: I HISTADROET, machtige en veelzijdige vakbeweging TERUG UIT ISRAEL TX= I 1 rCHECHAQUO- JACK LONDON LAPLANDERS Meisje geeft halve maandloon voor Zweedse Nachtegaal... Mapai mem Spanningen Sociaal werk kozen dak van hotel als bed SPROETJE SPARKS door FRANK /GODWIN goudzoekers •door AVONTUREN VAN - - KAPITEIN ROB Zaterdag 11 mei 1957 DE verplaatsing, van een eskader (Nederlandse) straaljagers uit Duits land naar het vliegveld Deelen achten wij een nogal verontrustende zaak. In de eerste plaats om de achtergrond: waarom worden deze vliegtuigen verdreven uit een omgeving waar veel meer recreatie, ruimte is dan in Nederland en bet lawaai waarschijnlijk veel minder hin derlijk is. En in de tweede plaats, omdat het laatste grote aaneengesloten natuurgebied van Nederland er een stuk van zijn aantrekkelijkheid door verliest. Het gaar er daarbij niet in de eerste plaats om, dat het hotel- en pensionbedrijf &chadc zal ondervinden; het gaat vooral om de verarming, daarin bestaande, dat er weer minder gelegenheid tot rustige ontspanning zal zijn in ons dichtbevolkte land- Natuurlijk gebiedt de billijkheid om te erkennen, dat zonder oefenterrei nen en vliegvelden Nederland niet in staat is, zyn NAVO-verpIichtingen na te komen. Men kan niet aan de ene kant zich bereid verklaren tot een bepaalde defensie-inspanning en aan de andere kant nalaten om te zorgen, dat deze inspanning tot baar recht komt. Dit is het zwakke punt van alle protesten. Het oefenen met modern materiaal is niet een aangelegenheid, die zich geruisloos en onopgemerkt kan voltrekken. Eigenlijk is het dat, vrat men in Nederland graag zou willen. Er komen nu al protesten tegen de plannen, een (onvruchtbaar) stuk van de door de inpoldering van de Lauwerszee te verkrijgen grond tot militair oefenterrein te bestemmen- Nederland ontkomt er in redelijkheid niet aan, oefenterreinen er op na te houden en vliegVses voor straaljagers. De mogelijkheden zijn echter beperkt aJa gevolg vyn het feit, dat van de vrij schaarse en nog voort- durend in omvang afnemende natuurruimte zeer beslist een aanzienlijk percentage voor de bevolking gereserveerd moet blijven. Dit is een zaak geestelijke gezondheid. Er is bij de militairen wel eens de neiging, de betekenis van dit punt te onderschatten. Tegen de straaljagers op Deelen moet bezwaar worden gemaakt gelet op'de betekenis van dit deel van de Veluwe voor de recreatie, de nabijheid van het natuurpark De Hoge Ve luwe en de mate, waarin dit deel van Gelderland reeds aan militaire doeleinden dienstbaar is gemaakt. ZO lijkt ons goede reden te bestaan voor het standpunt, dat de straal jagers op Deelen meer zijn, dan ons land kan verdragen. Misschien niet In herfst en winter, maar zeer zeker wel in de zomer, en in het algemeen op tijden met een sterk toeristenverkeer. Wat de minister i op dit punt aan tegemoetkomingen in uitzicht beeft gesteld, is natuurlijk] geheel onvoldoende. j Men moet het probleem niet langs zijwegen benaderen. Dat doet Het Vaderland, wanneer het zijn misnoegen er over uitspreekt, dat de regering heeft beslist zonder bet provinciaal bestuur van Gelderland en de besturen der Velirwegemeenten te hebben gehoord. Het is natuurlijk wel juist, dat deze de plaatselijke belangen en omstandigheden het best weten uiteen te zetten; en uit staatsrechtelijk oogpunt is zonder twijfel veel,te zeggen voor de stelling, dat de lagere organen er recht op hebben, te worden gekend in zaken, hun grondgebied betreffende, ook al schrijft de Luchtvaartwet dat toevallig niet voor. Maar door het wekken van de indruk, dat met meer raadpleging het onheil wellicht ware voorkomen, stelt men" de beoor deling van het geval op een verkeerde basis. Want er is geen reden om aan te nemen, dat de regering heeft beslist gelijk ze deed omdat ze niet wist, wat het provinciaal bestuur en de ge meentebesturen hadden aan te voeren. Het besluit komt niet voort uit ge brek aan kennis van zaken; bet komt voort uit bet feit, dat meer straal jagers boven Nederland moeten vliegen, dan er ruimte voor is. De vlieg tuigen van Deelen hadden misschien wel ergens anders been gekund, doch het ware slechts een verplaatsing van de moeilijkheden geweest. E defensie-inspanning in Nederland vereist ruimte welke er in redelijkheid niet meer is. Het kan ook anders worden gezegd: in ons land is tot een probleem geworden datgene, wat in West- Europees verhand geen probleem hoeft te zijn. Ruimte genoeg en lucht genoeg is er in de vrije landen, die op leven en dood met elkaar zijn verbonden. Waarom zou Nederland dan meer moeten beschikbaar stellen, dan voor zijn welzijn verantwoord is? De fout van Het Vaderland valt zo nog meer in het oog; het blad zoekt in het regionale vlak, wat slechts in het internationale valt te vinden. Daar ligt de oplossing en de mogelijkheid, de kritiek op de regering tot iets meer te maken dan een uiting van geprikkeldheid over een hopeloze zaak. Men kan gerust aannemen, dat de regering de straaljagers niet luchthartig en met een vrolijk gemoed naar Deelen heeft gedirigeerd. Het is echter geen onredelijke eis, dat ons land ook enige voordelen geniet van een ver dragsstelsel, dat voor het overige hogere kosten en meer mankracht vraagt, dan Nederland ooit voor verdediging heeft beschikbaar c< eld. Een van de overeenkomsten lussen Nederland en Israël is gelegen in bet politieke bestel: door het stelsel van even redig© vertegenwoordiging zijn er overmatig veel politieke partijen, waardoor het vormen van een kabinet altyd een kwestie van geVen en ne- Overeenkomsten en te- te wn tot a« Bro>-socialistische De de erote vakbüUie genstellingen, het zijn van b«tfè £Vert om over 3ÏÏ2 die vaste, vergelijkende hulp- „broedertwisten" te praten. r i. - «venwel met nadruk onze aandacht worden gedaan of die ]e uit gevestigd: ook de links-socialistische jezelf hanteert - als het er om MaI>ani staat scherp en principieel afwyzend. tegenover da communis te doen is in een vreemd land ten. Zij -hoort thuis in de buurt van wat wegwijs te worden. Bevan, niet in die van NennL De Met deze gebruikelijke en be- met 6 zetels, waar- proefde methode wordt ook in. Is- L 2 ingenomen door Arabieren, raël in ruime mate gewerkt. ?raej, ®=hee! !eRl1™ en ik ben de tel kwijt geraakt van vgtewywmllfen geen enkele re- de keren, dat bij officiële en min-:, macht.- -4 der-officiële gelegenheden het wa-" M Pt>rnc>vh(>in ter het vergelijkingspunt opleverde. ,,"U spant u tot het-uiterste in om ;\7an de'viif recerincwartiien zïin den «ver^het er dus socialistisch,- en geza- r .ovef, het te menlijk beschikken die ook over een. meerderheid in de Knes- zoa opmerking de verdienste dat je set rHi,t u t ecMeI, d d er vandoordrongen raakt dat de dat men in Se hachelijke omstandig- waterpypleidirig voor Israel zo es- heden waarin de staat Israël al sinds sentieel is als de dpk voor ons ziln vestiging in 1918 verkeert, een e f?n zo breed mogelijke regeringsbasis Dc tegenstellingen tussen Neder- nastreeft. Vandaar dat ook de kleine land en Israel zyn vry wat talry- partij van de progressieven roet ker dan de overeenkomsten, maar cj.-_ die laatste zijn er toch ook, en telkens denken wij, als ons iets wordt verteld „net als bij ons". „Wij hebben op een onzalig ogen blik de evenredige vertegenwoor diging ingevoerd en nu zitten we ging in Israël, ontplooit allerlei actwiteiten, welke men van een vakbeweging niet zou verwachten. Zo wordt bijvoorbeeld deze mo derne fabiek van melkprod-ukten te Haifa beheerd en geleid door' de Histadroet. men en het resultaat een coalitieregering is waarin evenwel en dat is dan een tegenstelling met Ne derland de grootste par ty, de socialistische Mapai, de toon aangeeft. Over deze politieke constellatie, alsmede over fle positie van de grote vakbeweging Histadroet ver telt dr, P. J. Koets in dit artikel het voorlaatste van een reeks, welke werd geschreven naar aanleiding van een recente reis naar Israël. (Advertentie IM.) Op een zekere avond kwam een on bekend meisje aan de kassa van het wereldberoemde circus Barnum and Bailey. Zij nam een plaats van. drie dollar en vertelde terloops aan de caissière dat het haar halve maand loon was. Maar zij wou persé Jenny Lind de Zweedse Nachtegaal horen. Heel toevallig kwam dit Jen ny Lind ter ore. Zij liet het meisje opzoeken en bij haar brengen en gaf haar 20 dollar! Dit is slechts één van de vele verrassende gebeurtenissen, zoals die telkens weer terugkomen in het romantische leven van be roemde circusartiesten. Lees over beroemde clowns als Blanus en Aurïol, leef mee met circussen als Strassburger, Rastelli, Riogling Bros, Barnum and Bailey. Al lezend trekt dit alles aan u voorbij in het circus- album „De Bonte Droom van het Circus". Een. boeiend en afwisselend verhaal met talloze pentekeningen, vele prachtige kleurenplaten en plaatjes; geschreven door de circus kenners bij uitstek J. v. Doveren en Fred Thomas. Voor slechts 2.50 kunt u dit boekwerk kopen bij uw roo mbo terleverancier of rechtstreeks bestellen per brief of briefkaart bij kantoor „Roomboteralbunr", Postbus 47, 's-Gravenhage. tl krijgt het al bum dan per omgaande toegezonden onder rembours. Vermeld vooral dui delijk uw naam en volledig adres. De bijbehorende plaatjes ontvangt u gratis voor rijksbotermerken. U vindt zo'n merk op elk pakje room boter Neem 'n pakje extra voor de zondag! opgescheept met een groot aantal partijen. altijd coalitieregeringen vormen.' De jonge Israëliër, die mij dit vertelt kijkt my aan in de ver wachting dat ik zal delen in zyn politieke leed. Dat doe ik dan ook, al is 't niet helemaal op de ma nier die hij verwacht Hij fleurt er van op als hij merkt dat hü lot genoten heeft aan de Noordzee. En prijst zich zelfs gelukkig, als hy. hoort hoe bij ons de kaarten lig gen, want „zó erg is het in Is raël nu ook weer niet" ctie van 5' man en de religieuze arbeiderspartij <10 Kamerzetels) in" de regering zyn opgenomen. De pro gressieven vertegenwoordigen de vooruitstrevende vleugel van de niet-confessionele en met-socialisti sche burgerij. Zij tellen veel bekwa- overmatig me mensen onder hun. leden, wij moeten hebben dientengevolge een invloed, vrti-rtiPT, die aanzienlijk groter is dan bun ge talsterkte zou doen vermoeden. De religieuze arbeiderspartij (Mizrachie) is een confessionele groepering, maar zij heeft zo vertelt op de laatste dag van .ons verblijf Mosje Sjarett mïg», ons steeds duidelijker het karak- IIP® ter gekregen van een progressieve gi party. m Het is ook deze, levendige en wel bespraakte. ex-minister die bij die gelegenheid betoogt, dat het goed is WmM voor een meerderheid, als dat moge- lijk is zonder aan de eigen beginse- figf DE Mapai, de socialistische-Zio- nistische arbeiderspartij (Miüe- get Poale Erets Israël heet zij vol uit, maar ik heb niemand die naam horen gebruiken) is niet al leen de grootste partij, zij is ook de enige grote partij. 120 leden (on der wie tien vrouwen) telt de Knesset, de volksvertegenwoordi ging, en daarvan behoren er 40 len ontrouw te worden, rekening te werd de staat Israël gevestigd, maar houden met de minderheid. Vandaar de Histadroet werd al in december neiging te zeggen: wjj zijn zelf ar beiders, bij ons is het dus niet nodig iedereen bij allerlei beslissingen te betrekken, want wij weten wel, wat voor de arbeiders goed is. T-TeT spreekt vanzelf, flat hier al- Ie r hand e problemen liggen en dat er wel degelijk spanningen:aan wezig zijn van verschillende aard. Spanningen tossen economische,wen- 1 selijkhedeu en sociale verlangens, tussen de Histadroet als ondernemer en de Histadroet als eigenlijke vak beweging, tussen. de staat en een maatschappelijke organisatie die jaren lang. ook heeft moeten, doen -wat des staats Is. J Het springt aan de andere kant evenzeer in het oog, dat hier op een in me'nïg opzicht -waarlijk unieke manier een stuk vergemeenschappe- lijking van allerlei vormen van eco nomische bedrijvigheid tot stand is gebracht en zich ook verder ont plooit. Het moderne Israël is niet en kel een democratie, bet is een sociale democratie. Het eerste dankt zij een aantal partijen, waarvan de Mapai veruit de voornaamste is, het-twee de vooral ook de Histadroet, waar binnen de Mapai een zeer grote in vloed uitoefent. De verhouding tussen politieke partij en „vakbeweging". feitelijk voor de Histadroet een veel te be- perkte aanduiding is ingewikkeld. De leden van de Histadroet stem men voor hun eigen organen op lijs ten, op elk waarvan, leden van één partij voorkomen en die door die Nu er een Israëlische staat is ligt prtu zijn ingediend. Zo worden, rpij. -lot deze een deel van krachtens een stelsel van evenredige ïl d£e activiteiten heeft ovïgmo" vertegenwoordiging, de 13 leden vin neïSnkabeweertde Hls- het dagelijks bestuur en de 97 van SroeF2?h wa op allerlei maat- het algemeen bestuur aangewezen. stóSpeSke terreinen - en het lykt - ^.pa^en, die veel Histadroet niet waarschijnlijk dat zij zich daar T,.e",y®3®- °-a- bi) snel vandaan zal willen, of kunnen J; 5ma| p terugtrekken waarmee onze,vak- Pbcbt- daarin dus ver M de Msnï (van de 8 Arabische da,t het overwegend-socialistische en 1920, o.a. door Ben Goerion gesticht Darlementsledeii zhn er Wendfen ^ermios^ Orthodoxe kabinet er toch «mnn wü a* 5 m^T haax Eeasaodeerd) Er rifri voortduring op uit is waar het tal, die van 9 tot 12 zetels bezet- allerminst orthodoxe kabinet er toch 4000'leden telde zij bij de oprichting DU voortduring op uit is waar het in 1947 waren dat er al 182 duizend :rwegingen van d,w.z. 74 pet van de Joodse arbeiders, zijn beschou- Nu, tien jaar later is haar ledental beweging zich niet inlaat. Zij is nl. ook ondernemer en wel ondernemer in het groot. In een vorig artikel heb ik al ver meld, dat de Histadroet van ver schillende fabrieken, die wij bezoch ten, de helft van de aandelen bezit, ten' en de oppoStionele fel-natio- uinSa5 te hetrelkk4en- °P d« sabbat gegroeid tot 600.000 van wie onge- en dat zij in Eilat een nieuw hoofd- p -.1 g bv. rnden er ui het grootste deel van veer 40 net. vrouwen: daarhïï mnpt vnnr (noriefpn hwtpmri hntrl fVrirhaiw» di#. na df» Manai Ha land geen bussen.. worden bedacht datvrouwen Van le- iaat MttM.'Maar'zij'heeft ook eigen yoniiICI«^ ugt opgenoopt, alleen een grootste is is door 16 Kamerleden a a lijdt iet geen twyfel, dat het den ook zelf .lid (kunnen) zijn. Soms banken, zij is eigenaresse van bouw- duiwen vertegenwMSiffL de zusterpartij van de Nederlandse uit hoofde van het feit. dat zy .ook en aannemingsmaatschappijen, zij e±ie* ovtr H,s; fjppp. narKien ïr» "tfvfaai Hui V vatl Arbeid, de Mapai, is „werken", maar anders op grond van exoloiteert steengroeven. Zij Is voor tadroet en haar werk schrijft zal LjSfc toon aangeeft,, en dat de bin- haar huishoudelijke actirtteit. de bXiganSSse van de „Zim", emdig?g Tettee? de nationale scheepvaartmaatschap- Jfc p<S^ev®,n°?\ v Histadroet afgesloten coöperatie, g?Sn!' ver plicht! zyn daarin dus vertegen woordigd, ook de communisten. Bij de laatste stemming verwierf de Mapai 60 pet van de stemmen, *n zij is dus ook in de Histadroet de be langrijkste groepering. Daardoor zijn tot nog toe al te grote spanningen tussen regering, partij en vakbeweging voorkomen, maar dat hier stof voor toekomstige conflicten ligt opgehoopt, alleen een vormen. De vier .andere vormen sen jn sterke mate haar stempel dra- mi? geu1, niet aileen> 2oals ik al de Cheroet gemeen heeft met de 5 schreef, veruit de sterkste partij in leden .van. de Agoeda, een streng- het land, een. regering zonder haar is orthodoxe^ groepering^ en de 8 in het huidige Israël ondenkbaar, commumsten rs de oppositionele houding ten opzichte van- de Ma pai, - De. Algemene Zionisten, die met 12 zetels de derde partij zyn, hebben vroeger deel uitgemaakt van de re gering. Zij zijn de vertegenwoordi gers van de liberale burgerij, en al hebben ze veel af te dingen op het sociaal-progressieve beleid van de coalitie, het is duidelijk dat zij van communisten en ultra-orthodoxen nog veel minder moeten hebben. Pas als zij te kwader ure zouden worden geïnfecteerd door het extre me nationalisme van de Cheroet, zou er van samenwerking tussen die beide groeperingen, sprake kunnen zijn. Voorlopig lijkt de kans daarop Tn de eerste kwart-eeuw .van haar zo lean men verder gaan. A bestaan was de Histadroet veel „wij moesten kapitaal vormen, meer dan een vakbeweging. Zy was Enerzijds op nationale gronden, om de maatschappelijke organisatie by j0ods kapitaal te krijgen in een land- uitstek van de arbeidende Joodse be- waar in die tijd de kapitaal-bezitters volking. Het Britse mandaatsbestuur allemaal niet-Joden waren. Maar ontwikkelde nagenoeg geen sociale daarnaast ook als een middel tot activiteit. Zo was het de Histadroet opvoeding van onze eigen leden, die de stoot gaf tot het ziekenfonds- Onze winsten gaan in andere pro wezen, die medische diensten in het duktieve ondernemingen", leven riep en ziekenhuizen stichtte. „Gevaar dat we te veel de nadruk Zij trof maatregelen ten gunste van leggen op ons ondernemer zijn? O ouden van dagen en van werklozen, nee, wij hebben de vaste regel iets en legde zo de grondslag .voor- de beter te betalen dan de particuliere sociale verzekering, die juist tijdens ondernemers, en overigens heeft de ons bezoek aan Israël een nieuw Executieve Raad van de Histadroet hoogtepunt bereikte door de invoe- altijd het laatste woord", ring van een algemene ouderdoms- Dat is de theorie, zoals die wordt verzekering op 1 april jl. uiteengezet door J. Almogi, in Haifa Op cultureel gebied ontplooide zij na de burgemeester als secretaris een al even grote activiteit. Zij geeft van de „Labour Council" (misschien DJAKARTA De president van de Sowjet-Unie is vrijdag op over weldigende wijze door een menigte van 750.000 mensen begroet in Ban doeng, waar in *955 de Afrikaans- Aziatische eer'" -de werd gehou den. DEN HAAG. De minister van Landbouw. Visserij en Voedselvoor ziening dr. S. L. Mansholt heeft een uitnodiging ontvangen van. zijn. West- duitse ambtgenoot om een bezoek aan West-Duitsland te brengen. Het ïs nog niet bekend of de minis ter de uitnodiging heeft aanvaard- byzonder klein, en blijft de opposi- tie dus een even weinig homogeen Haar Invloed op het landsbestuur bv. een dagblad uit (de Mapai heeft het best weer te geven met de be- gezelschap als liberalen, staatkundig is daarenboven des te groter, omdat geen eigen orgaan) en verzorgt tal- stuurdersbond) de machtigste man gereformeerden en communisten in zy ook in de vakbeweging, de His- rijke andere uitgaven, die bij haar ter plaatse. Intussen is het hier na- ons land. tadroet, de eerste viool speelt. „Een eigen uitgeverij het licht zien. Zij tuurlijk ook niet alles goud wat er De regeringscoalitie zelf vertoont staat in de staat" wordt er herhaal- richtte sportclubs op. toneelvereni- blinkt. Van andere kant hoor ik bv., een progressieve, om niet te zeggen deiijk van deze machtige organisatie gingen, wat niet al. Kort gezegd: op dat er m Histadroet-bedrijven wel socialistische signatuur. Van dè 16 gezegd, vaak halfbewonderend, maar elk terrein waariets te doen viel ten een doorstroming is van onderen op, kabinetsleden behoren er 9 tot de b(j haar tegenstanders en zelfs gunste van de Joden in Palestina, en maar dat juist de uit de arbeiders Mapai (die bovendien de belangrijk- by enkelen van haar leden! klinkt in het bijzonder van de arbeidende voortgekomen bedrijfsleiders moeite ste* portefeuilles beheren), terwijl toch in die bewondering ook de kri- "bevolking, trad en in vele gevallen hebben met de bedryfsdemocratie. twee van de andere in de regering tiek heel duidelijk door. Begrijpelijk, treedt zij op. Zij hebben, aldus mijn. zegsman, de vertegenwoordigde partijen, ook so- gezien haar machtspositie, maar toehl~—— ciaiistische zijn en links staan van de niet helemaal billijk in het licht van J Mapai. de geschiedenis. J Het zijn de geprononceerd links- Misschien zou de formulering ..een I socialistische Mapam en de Achdoet staat vóór de Staat (Israël)" beter 1 ha Avoda (beide met 10 leden in het recht doen wedervaren aan het para- i parlement), welke laatste zich van öoxale, en stellig ook wel proble-j de Mapam heeft afgesplitst toen deze men-ople veren de feit, dat de vakbe- J naar haar smaak een te linkse koers weging in dit land er heel veel J wilde houden, zonder evenwel terug eerder was dan de staat. In 1948 eerste plaats aan haar te danken. CANNES Drie Laplander* heb ben vannacht "geslapen op het ter ras van een der duurste hotels uan CannesZij nemen aan het film festival deel als acteurs in de Noor se film ,Zame Jahhi". Alle drie vader en twee zoons deinsden terug, toen hun hotel kamer getoond werd. De vader, een moedig man, klom het eerste in het grote ding, waarvan zij hem verteld hadden, dat het een bed was. Maar de kinderen konden niet geloven dat iemand daar in slapen kon. Gis termorgen verlieten zij hun kamer, klaar om hun tent op te slaan in het zand voor het Casino. Maar de directie van het hotel greep in en bood hun het terras aan. MOOI.MAAR DAT Kon IKnittWETEh, WEL? Zt ZATfctt pjltv LÊHEBBtn ttnOHT6MAPTh ÖEVAn&triÈTt PAKKEH oifcHonoE.n SChltrtb Daar i&OMZ&mAn Pit OVER Ml £T ACHTER U AAM - 26 „Kijk haar eens!" riep hij. „Zy is een echte flinke meid, zij heeft ook bexenvlees gegeten. Zie haar sanda len zwaaien. Zij heeft geen hoge hieltjes. Zij gebruikt de benen, die God haar gaf. Zij is een prima vrouw voor een "berenjager." Zij keek om met een glimlach van voldoening, die ook Stoom gold. Er lag iets kameraadschappelijks in, of schoon Stoom zich tegelijkertijd zeer goed bewust was, hoev ïél vrouwe lijks hem in die vertrouwelijke glim lach ïegemoet kwam. Terugziend, toen zij de oever van de Vrottv enkreek hadden bereikt, konden zij de troep by gedeelten langs de helling van de waterschei ding zien afdalen, Zij lieten zich van de oever op de bedding van de kreek glijden. De stroom, tot op de grond be vroren, was twintig tot dertig voet Van de twee boten uit wordt een trans portbaan gebouwd naar een der toppen van het bergachtige eiland. Op de landingsvlakte worden de „condors" gedemonteerd; de rompen worden geborgen, want daarin zit het kostbare element geborgen. Maar spoedig onderbreekt één der mannétï «en gerichte hoogfretluenUestrAAl vaft het net. det Het gehele eiland overspant om de vogels ap hun vlucht en bij het landen te lei den. Ver weg, hoog In Het Andesgebergte. klinkt in het hoofdkwartier van professor Lupardl een schel waarschuwïngssein. „Yoto!" roept, de ge- is nu op zijn minst zeventig of vyf zeventig graden, ik weet dat - - - Achter hen. als ze om- em neerzagen mijn wangen bevroren zijn. Zij bran- breed en liep tussen zes a acht voet konden.zij de lange troep zien nade- den als vuur." hoge oevers van alluviale grond. >ren. Op vele plaatsen kondigden Op de steile helling van de water- Lange tijd had geen.voet de sneeuw dunne rookkolommen aan dat er scheiding was geen ijs en ze schep- betreden, die op het ijs lag, en zij gekampeerd werd. ten de fijne harde sneeuwkristallen wisten, dat zij boven het Ontdek- Zij zelf hadden een moeilyke als suikerkorrels in dé goudparu tot- kingsaandeel en de pas genomen aan- i tocht. Zij waadden tot hun middel dat er water genoeg was gesmolten delen van de goudzoekers van Sea door de sneeuw en waren genood- voor k0f£ie. Stoom bakte spek en Lion waren. zaakt om de paar meters stil te staan ontdooide beschuiten. Shorty haalde ^«3 op de bronnen," waarschuw- |om adem te scheppen. Shorty was brandstof en onderhield-het vuur, de Joy, toen Stoom voorop ging door i de eerste, die voorstelde uit te rus- en joy dekte de eenvoudige tafel be- de kreek, „bij een temperatuur be- ten. staande uit twee borden, twee kop- «ede? zeventig kan je je voeten „Wij zijn al meer dan .waalf uur jes, twee lepels, een blikje zout en *t!D- als je er door trapt op de been", zei hij, „Stoom, ik wil peper, en een blikje suiker. Toen zij Die bronnen, welke zich in de [er wel voor uitkomen, dat ik behoor- gingen eten, deelden zij en Stoom meeste nvieren van Klondike bevtn- tijk moe ben. Dat ben jij ook. En ik alles eerlijk met elkaar. Zij aten den, komen nooit tot rust, zelfs met i kan wel zeggen, dat ik je steeds wil van hetzelfde bord, en dronken uit by de laagste temperatuur, i volgen, evenals een uitgehongerde hetzelfde kopje. Net water vloeide weg van de 'Indiaan een homp beren vlees. .Maar Het was bijna twee uur in de mid- oevers en lag in poelen, die tegen de [dit arme meisje hier kan niet meer dag, toen rij over de waterscheiding kou beschermd werden door ia*er »op haar benen blijven staan, als zij waren en op een zijriviertje van de bevriezen, en verse sneeuw. Zo kon niet iets in haar maag krijgt. Vrouwenkreek kwamen. Vroeger in ^en over de droge sneeuw stappend, 'Hier moeten wij vuur maken. Wat de winter had de een of andere door een yskorst van een halve duim 'zeg jij ervan?" elandjager een pad gemaakt op de breken en tot aan de kmeen m net Zo vlug. zo handig en methodisch kloof, dat wil zeggen, bij het bp en water zinken. Binnen vyf minuten gingen zij te werk met het makenneer gaan had hij altijd weer in ™as bet gevolg daarvan tenznmen van een tijdelijk kamp, dat Joy, die zyn vroegere voetsporen getrapt. Het «e natte kleren spoedig kon uittrek- het met jaloerse ogen aanzag, moest gevolg hiervan was, dat er in de. ken aat de -voeten bevroren en i erkennen, dat de kolonisten het niet zachte sneeuw en verborgen door la- moesten worden afgezet i beter konden. Dennetakken met een tere sneeuwval onregelmatige heu- Ofschoon het pas drie uur in de [deken erover gaven gelegenheid tot veltjes waren. Indien iemands voet middag was, begon de lange sombe- rusten en het bereiden van een maal- een heuveltje miste, zakte hij in de re schemering der poolgewesten >tiid. Maar stelden zich niet bloot onbegane sneeuw en viel. Bovendien reeds te vallen. Zij keken weerszij- aan de hitte van het vuur. eer hun was de eland jager een buitenge den uit naar een brandende boom, [neuzen en wangen flink waren ge- woon langbenig schepsel geweest die de plaats zou aanwijzen van de wre\»en. Joy, die vurig wenste, dat beide man- middenpaal 'van het laatste in be- Stoom spuwde 'in de lucht, en daar- nen nog een aandeel zouden kry- slag genomen aandeel. Joy, In vuri- op volgde zo onmiddellijk een luid gen, en vreesde, dat zij hun pas ver- ge ijver, was de eerste, die het zag. gekraak, dat hij hét hoofd schudde. traagden ter wille van haar blijk- Zij vloog Stoom voorbij, roepend: leerde, „kom hier! F.r zv.u voegden op basis K.B. 8. Zet onmiddellijk de waarnemers uit. Tk moet weten, wat daar aan de hand is." Yoto drukt onmiddellijk een paar knoppen in op een, - - - - groot instrumentenbord en dan gaat hij met zijn I de thermometer tol zes en tachtig aflegde, droeg Shorty s onverdeelde chef voor een der televisieschermen zitten. r graden onder nul," vertelde Joy. „Het goedkeuringweg. gekraak, dat hy I „Ik geef het op," zei hij. „Ik heb bare vermoeidheid, drong er op aan nooit zo'n felle kou meegemaakt. voorop te gaan, De spoed en - - wy- Eén winter op de Koyokuk daalde ze, waarop zij de gevaarlijk weg dende boom! Dóar is hij! Die den! Plotseling zonk zij tot aan het mid del in de sneeuw. „Iemand is hier geweest! Kijk de Ü- sneeuw maar! Kijk uit naar de bran-

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1957 | | pagina 1