GEEN KABINETSCRISIS moet Arabieren een voorbeeld geven David Ben- Goerion: TERUG UIT ISRAEL 0; - CHECHAQUC JACK LONDON SPROETJE SPAMS^lPliiS 5? .Genève"' basis voor Duitse ;ing Sluis vernield in N.-Ierland - rfSloth Cyprisch vakbonds leider vraagt terug keer van Makarios 231332™ AVONTUREN VAN - -KAPITEIN ROB -door- ZO op het oog Üjkt de rede, die prof. Romme zaterdag voor de partij raad van de K.V.P. heeft gehouden, nogal dreigend en agressief. Wie er echter nader kennis van neemt, bemerkt al spoedig, dat ze geen opzienbarende'punten bevat. De sommering aan het kabinet, op het punt van de bezitsvorming tot zekere resultaten tc komen, beborft volstrekt geen waarschuwing te zijn aan de niet-K.V.P.-ministers. hun ver onderstelde tegenstand te laten varen. Men kan er ook in zien een aanma ning aan de K.V.P.-ministers. ten opzichte van de bezitsvorming zich wat actiever te betonen. De aandacht mag cr op worden gevestigd, dat de heer Siruyckca ook minister «an Bezitsvorming i«, een uitbreiding van zijn taakomschrijving, waarin de heer Drees stellig niet heeft bewilligd zonder tot zekere concessies bereid te zijn. Te veel hebben wij over de bezitsvorming geschreven om behoefte te voelen, nog eens weer op voor- en nadeieu er van in te gaan. Van meer belang is de vaststelling, dat de. uittreding der K.V.P.-ministers, waarmee dc heer Romme dreigde voor het geval er vóór 1960 met die bezitsvorming geen begin is gemaakt, moeilijk kan geschieden, zonder dat er tekenen ïijn geweest van strijd in de boezem van de regering. Tot dusverre hebben zulke tekenen geheel ontbroken. Zo is er goede reden om te veronderstellen, dat het kabinet aan de bezitsvorming eenvoudig nog niet is toegekomen. In hoeverre daaraan heeft meegewerkt het feit, dat onder de huidige, ietwat onbevredigende, financieel-economische omstandigheden het punt niet zeer actueel is, kan in Het midden blijven. Het is, geloven wij, wel algemeen zo opgevat, dat de bezitsvorming een tijdlang vooral heeft ge diend om de politieke tegenstellingen meer reliëf geven. D** beer Romme, begrijpend dat. wanneer er niets gebeun, dt K.V.P. zelf een deel van de schuld draagt, wenst zijn partij niet in deze onprettige positie te zien gebracht. Vandaar zijn enigszins dreigend klinkende woorden. Hij is niet bijzonder gesteld op dit kabinet, maar hij is nog veel minder gesteld op een kabinetscrisis, die een gevolg zou zijn van een tekortschieten der eigen ministers. EEN vergelijking van de redevoering van de heer Roramc met die, welke de heer Bruins Slot kortgeleden hield op het A.R. Convent, leert zonder veel moeite, dat de eerste heel wat minder lichtvaardig denkt over een kabinetscrisis dan laatstgenoemde. De K.V.P.-fractic- leider heeft nog eens weer bevestigd, dat de blokkering van de helft der hogere huuropbrengst een punt is, waarover bij de kabinetsformatie over eenstemming is bereikt, zulks niet zonder medeweten en medewerking van de deelnemende partijen. Men kan uit deze verklaring gevoeglijk af leiden, dat de K.V.P.-fractie al moet ze haar definitief standpunt nog bepa len, er niet aan zal meewerken, de regering op dit punt te laten stranden. Er is, zo zei de heer Romme, een heel verschil tussen een naar de schat kist overhevelen van de en een verstrekken aan de Kuiseigenaren ran grootboekinschrijringen. Hiermee is waarschijnlijk de mogelijkheid van een kabinetscrisis op korte termijn wel van de baan, aangeuomen althans, dat do beide a.r. ministers er in zullen berusten, dat de hele Kamerfractie van hun partij tegen de blokkering stemt, na er bij de samenstelling van het kabinet in lette roe,akkoord te lijn gegaan. Wijjtei.net, de -eraoedstoea and van ^Öïde hec?"«hedd ma'nfeolis de heren Zijlstra en Aigera met, maar wij zouden ons kunnen voorstellen, j hij door aanhangers genegen-fa- dat zij zo langzamerhand genoeg krijgen van het odium, meelopers van milt air wordt genoemd, wil zich ai de socialisten te zijn. De heer Bruins Slot vertrouwen wij het wel toe, f riid kunnen concentreren, b ons ge- dat hij bereid is jegens Je eigen ministers eenzelfde houding aan te nemen al» He heer Oud dat een aantal jaren terug deed tegenover de heer Stikker. Wie weet, komt het zover, dat de beide bewindslieden er de brui aan geven liever dan in een onmogelijke positie aan le blijven. In dat geval .is er toch een crisis; maar misschien niet zo'n heel lastige. Ter afsluiting van zijn reportage over Israël geeft dr. P. J. Koets hieronder een langdurig onderhoud met 2 David Ben-Goerion, de Israëlische minister-president I en minister vén defensie. I SlHUIMnMraaSI!aHlbBliaii^raiiVIMnh^lSlillllSINIUflH9BRilittMIIHUbN!l!iM^SiHiMii iiüHEiïlBMWli TOEN DAVID 3EN-GOERIONde minister-president vein dappere man met veel gezond ver- Israël, de canferentiekamer van het ook door hem be- heerae ministerie van defensie in Tel Aviv kwam binnen- büzonder fatsoenlijk mens, maar een stappen, was mijn eerste gedachte: zijnjoto's lijken goed. Het SsSfewAïer if danToïtïfc'ant! brede gezicht met de stevige neus en de ferme mond, de kleine woorden: Jk weet 'het niet Althans; half toegeknepen ogen onder de borstelige wenkbrauwenno^oQet"Xmerik zü ld - vooral ook die door 'alle karikaturisten met graagte getekende atfekeroi iets heel ieuws^e? voelt krans van warrig-lange grijze haren om de kale schedel. zich daarin'nog onwennig." Het heelt zich zeker nog. niet vertrouwdge- Klein van stuk, kleiner dan ik me dat moest en wéér zal vechten als maakt met de gedachtedat bónd- onwiilekeurig had voorgesteld, maar hij dat onverhoopt nodig zou vinden genoten als het. goed is eikaars gelij- breedgeschotiderd en met stevige ar- ter verdediging van zijn goed recht ken zün;.-Als er maar-één machtige men. Een buitenman, maar dan uit niemand van ons die daar ook mogendheid-is: komt die vanzelf in een land, waar de zon je meer tekent maar een ogenblik aan twijfelt! de verleiding alleen met de "eigen in- dan de regen, dat zie je aan de mat- zegt „ik kan me 't Arabische stand- zichten rekening te houden! Daarom gele tint, die een beetje doet denken punt ten aanzien van de terugkeer acht ik het tot. stand komen van de aan die van een planter, die lange van ons. Joden, naar dit land natuur- Verenigde Statenvan Europa zo be- jaren ergens in de tropen heelt ge- lijk wel Indenken". Dat is niet de langnjk (ik hebme dan ook ver werkt. Vorig jaar is hij zeventig ge- taal van een verwaten nationalist, die heugd over de Euromarkt). De Sow- worden; dat zou je hem niet geven, in elke vijand een schurk 2iet, en er jet-Unie zou tegenover een Verenigd Had ik moeten schattem dan was ik liever vandaag dan morgen op los Europa geen oorlog durven beginnen, daar ettelijke jaren onder gebleven, zou slaan. en. Amerika zou er een gelijk waar - De vorige avond heeft hij in de dlge bondgenoot mee krijgen, Voor- i- al als ook Engeland zich bij dat Ver- &en levend vooroeela enigde Europa zou aansluiten". Knesset, het parlement, een lange re de gehouden ter verdediging van het regeringsbeleid. Het moeilijke besluit gehoor te geven aan de aandrang van W/AT hij hoopt? Hij laat ons daar- Arnerika,. en. J^ug trekken W over niet in het onzekere. „Ik ben veel in Egypte geweest, achter de bestandslmies,' is door de rechts-nationalistisohe Cheróet-partij fel gekritiseerd. Daarom is bij het debat over buitenlandse zaken ook de premier aan het woord geweest om te betogen dat de genomen be slissing juist was en het verwijt van de oppositie, als zou de regering daarmee de - vruchten van de- over winning hebben weggegooid, onge grond. Met het oog op die rede is onze Dubbele moraal J-JET gesprek concentreert zich M EN .lette opr dat de heer Romrae het gevaar heeft onderkend van een uit propagandistisch oogpunt aanmerken van allerlei ontwikkelingen als „socialistisch". In het ietwat conservatieve Nederland, heeft „socialistisch" vrij lang als een soort scheld woord gegolden, en er is een streven, deze betekenis te herstellen. Dit gelukt echter niet zo heel goed; ja het effectJs nu en dan zelfs averechts. Want de neiging ontstaat om allerlei belr prijke maatregelen in de eerste j>Iaats toe te schrijven aan de socialisten, terwijl toch ook de andere partijen er hun aandeel in hebben. Wij zijn er ook bij, zei de heer Romme, wij hebben er ook aan meege werkt. En hij voegde er aan toe, dat men de socialistische invloed in het kabinet niet mag overdrijven, ook al is ze vrij aanzienlijk. Ons komt het voor, dat deze benadering heel wat verstandiger i» dan een speculeren op een afkeer van het socialismeeen afkeer die klaarblijkelijk in veel nunder mate aanwezig is. dan men vooral in a-r. kring veronderstelt. De kritische ^gezindheid van de heer Romme verhindert niet een zich stellen achter - de ministers van rijn partij; een solidariteit die bij de A-R. partij momen- teel tamelijk wel ontbreekt. Premier MacMMan: LONDEN" Premier Macmillan van Groot-Brittannië heeft maandag in. het Lagerhuis gezegd, dat hij van mening it, de westelijke voor stellen voor de- Duitse hereniging die op de conferentie van Genève in 1855 zijn gedaan, „de meest bevredigendebasis voor een Euro pese regeling" verschaffen. In deze voorstellen in het plan van Eden voor" de hereniging van Duitsland in volle vrijheid vervat. Mscmilian zei, dat uit zijn be sprekingen met Bondskanselier. Adenauer gebleken ia, dat deze met deze opvatting volledig instemt. De leider van de Labour-party, Gaitskell, vroeg wanneer de rege ring het initiatief zal nemen en welke vorm dat zal hebben. NEWSY (Noord-Ierland) Twee gewapende mannen hebben maan dagochtend om tien voor vijf de be waker van de hoofdsluis in het Newry-kanaal, zijn vrouw en zijn kinderen wakker gemaakt en de raad gegeven hun huis te verlaten. Korte tijd later lieten zij de sluisdeur in de lucht vliegen. Na de explcisie ver dwenen. de twee mannen in een. grij ze auto in de richting van de grens. De sluisdeur is finaal weg, en de sluis js voor de scheepvaart ko lenboten tot 2Ö0Ö ton maken van het Newry-kanaal gebruik gesloten. ALGIERS. Franse troepen heb ben maandag een aanval ingezet te gen een bende opstandelingen, die zaterdag nabij Collo in het oosten van Algiers een afdeling van de Franse strijdkrachten in een. hin derlaag heeft doen vallen, waarbij 20 blanke en 15- negersoldaten zijn gesneuveld. tijd kunnen concentreren, ia ons ge zegd. „Gisteren tsou hij met zijn ge dachten voortdurend bij zijn rede zijn geweest Je zult zien, dat hij nu zich helemaal vrij heeft gemaakt voor het gesprek met jullie. Dan mag nie mand hem storen, en wil hij ook niet 1 worden opgebeld". Dat blijkt te kloppen. Vijf kwar tier hebben wij vrij-uït met hem zit- ten praten. Niemand kwam de ka mer binnen, geen telefoon rinkelde; aan het gesprek kwam pas een eind, toen wij van -onze kant hèt gevoel hadden niet langer op zijn tijd beslag te mogen leggen. Een bijzonder, een gróót man, dat is de indruk, die hoe langer hoe'sterker wordt. ik ken'de 'Egyptenaren. Het zijn gaandeweg onvermijdelijk op de mensen zoals wij. Wat zü nodig ^aarl? bevindt, hebben is gezondheid, welvaart, on- BU^nd scherp laat Ben Goerion zich derwijs. Daarom moet Israël pro- «w de dubbele moraal, die in beren door zijn opbouw voor de «e Algemene vergadering van de Arabische volkeren een levend Ver-n'ede Nat OT«rhMr«t. Maar voorbeeld te zijn. Vergeet u niet, daarbij blUfi hjj fair: „W(j beb- er Is onder de Arabische staten geen ben over <le verlegen woordleer, van enkele, maar dan ook geen enkele J bier ter plaatse niet te kla- werkelijke democratie. Het zijn al- «en; zH hebben werkelijk nel htm best gedaan eerlijk en onpartijdig te xU«- De partijdigheid zit in New "Vork." Fair, en tegelijk van een wijsgeri ge rust: „Ik begrijp de volkeren van Azië. Bij hen voeren raciale gevoe lens de boventoon en het ressenti ment tegen de blanke volkeren. Van- lemaal dictatoriaal of ^eodaabgere- geerde landen. DAVID BEX-GOERION profetische bew ogenheid Een wijs man DE foto's doen hem. toch geen recht. Want behalve een.-vast-, heraden en verbeten vechter blijkt hij hier in dit openhartige gesprek bij spreekt vloeibaar Engels, zij het met een onmiskenbaar accent ÓÓK een wijs man, die .weet dat het zinneloos is met het hoofd tégen een. gende werk niet tot een goed einde zou kunnen worden ge bracht. Wie, zoals ik, het voor aan het .werk. te zien, is daar van meer dan ooit door drongen. daar dat wij van hen in de V.N. niets te verwachten "hebben. Op de hunne. Als Nasser te eniger ttjd zou spireerd bij hem en de velen, die duur zal dat rassengevoel bij de Azia- terugkeren naar de toegangspoort tot denken zoals hij, door twee krach ten wel overgaan, maar wij Israëli's de golf, en dan weer zou proberen ten: 'Zionisme en socialisme. De op zijn nu eenmaal een Westers volk schepen tegen te houden, dan bouw van een land, dat als 'n levend en Nasser is net als zij niet-blank worden de Egyptenaren daar voor de voorbeeld zijn buren wil tonen „dat (of their colour)". Hij zegt het bijna tweede keer weggejaagd en dan ko- er boeren kunnen zijn, die geen hon- berustend, als iets waaraan voor het men zij er niet meer terug". ger-lijden en arbeiders, dié geen sla- ogenblik niets valt te veranderen, en Het wordt zonder stemverheffing ven zijn". - waarmee hij bij zijn beleid dus als en dramatiek gezegd, al is er een een vast gegeven moet rekenen. duidelijke bewogenheid: het blijft -r- Een realist, ook in andere opzich- het constateren van een feit. Dat de V an Cue opbouwis al. veel ten: „Voor de vrije doorvaart door vrije vaart door de golf van Akaba tot Stand gebracht, maar er het Suezkanaal kunnen wij niet het punt is, waarop Israël niet zal j-i Daarom moeten wij het voor- vechten, dat is duidelijk. Dat zullen en niet kan toegeven, dat is ons allen rilijlt nog einaeiOOS veel te beeld geven, bij ons moeten de wij dan ook niet doen. Hier zouden desondanks volkomen duidelijk. Zo doen. Het ZOU een eeuwige Arabieren, zien dat je boeren kunt de Verenigde Naties voor ons moe- goed als het ons duidelijk is, dat Da- e.i.ar, j_ -r«nr wf>r#>"Iri yifn hebben, die geen honger lijden en ten optreden op grond van de reso- vid Ben-Goerion, vechter en filosoof, - r arbeiders, die geen slaven zijn; Dan lutie van de Veiligheidsraad van met heel ziju hart hoopt dat zijn volk wanneer dit eerbied-afaWlll- zal het tot de fatsoenlijke lieden 1951, maar gezien het verleden ver- niet zal worden gedwongen te be- (..decent people") in Egypte door- wachten wij daar weinig van." wijzen, dat Israel liever opnieuw dringen en er zijn daar fatsoen- ,.Héél anders zit het roet de vrije naar de wapens zal grijpen dan zijn lijke lieden dat zij van ons niets vaart door de golf van Akaba". (Wij vrije zeeweg laten afsnoeren. te vrezen hebben, maar veel kun- vertellen dat wij de vorige dag de .Wat hij wil," wat de overweldigende -„„i.f .n.j rrav. T«ra5t nen Ieren". opbouw in Eilat hebben,gezien). „Ja, meerderheid van het.volk.van Israël recnc naa net voik v an isrdei Een idealist- Och, die term heeft onze toekomst, ligt in het oosten.' wil, dat is in vrede- voórtarbeidëh muur te rennen, dat een politiek lei- zo langzamerhand een beetje de bij- kunnen dié weg niet laten af- aan.de opbouw Van hun „geïhehe- der nu eenmaal moet roeien met de klank van half-zachtgekregen.en dat grendelen door de Arabieren. Het is best van de arbeid" our labour coml nemen die h'J heert en in alle om- is wel de allerlaatste kwalificatie daar net zo goed onze zee als de monweaith, zegt Ben Goerion), geïn- standigheden er maar het beste van die op Ben Goerion zou passen. Zeg- moet zien te maken. gen we liever: een visionair, die met Niet natuurlijk, dat er geen grens profetische bewogenheid voor zijn zou wezen, waar ook voor hem het geestesoog een betere, een gelukki- tot hiertoe en niet verder geldt, in- ger tijd ziet. Maar dan een profeet, tegendeel. Dat spreekt uit de grim- wiens blik mag reiken tot de sterren, J migheid, waarmee hij vaststelt dat maar wiens beide voeten stevig op in een eventuele oorlog met de Ara- de bodem van Israël staan geplant, bieren er voor Israël maar twee tn»- en»die bijzonder goed weet wat er gelijkheden zijn-, „overwinnen of ver- in de wereld te koop is. nietigd worden". En als hü zijn be- „Nasser? die vindt 't plezierig com- leid In een formule wil vastleggen munisten op te knopen („be likes to heet het: wy staan voortdurend klaar hang communists"), hij zelf is even- om vrede te sluiten ais de anderen min een communist als ik, maar hij bereid zouden blijken vredeson- haat Israël, Eerst heeft Egypte ge- derhandelingen. maar i worden probeerd ons te terroriseren, en nu aangevallen zyn wt eed om te het daarin is gedwarsboomd door on- vechten en dan te winm'ii". ze actie hopen de Arabieren op onze Hier is even wel geen extreme na- economische ineenstorting", tionalist aan het woord, die geen an- „Daarom proberen zij stelselmatig der "belang ziet dan het eigene. Daar- onze moeilijkheden te vergroten voor heeft hü te veel gevoel voor hu. (wist u dat wii 130 duizend Joden mor (telkens trekken zijn oogjes hebben opgenomen uit Irak en 50 dui- dicht van de pret en glimlacht hij, zend uit Jemen?). Dat is ook de als hij zelf een geestig grapje maakt, reden, dat zij geen vrede willen. Zij of een tot hem gerichte opmerking krijgen hulp van de Sowjet-Unie, na- weet te waarderen) eh. berust niet tuurlijk. maar ook Amerika helpt een elk gevoel van humor óp een besef zo opvallend voorvechter van de de- voor de betrekkelijkheid van veel mocratie als koning Saoed". Een en-1 dingen? Op het vermogen bij alle kele keer schiet de telkens tastbare' ernst van tijd tot tijd zichzelf niet ironische ondertoon heel fel uit! helemaal au sérieux te nemen en „De Amerikaanse politiek? Is er 1 dientengevolge zich te kunnen in- Iets als een Amerikaanse politiek? 23c1 denken in de gedachtengang van een vraag me wel eens af, of ze inj ander? Washington zelf eigenlijk wel weten De man, die heeft gevochten als wat ze willen. Onder Truman een NICOSIA, Andreas Ziartldes, de leider van de 35.000 leden tel lende (linkse) pan-cyprische vakbe weging, heeft bü zijn terugkeer op het eiland na een afwezigheid van zeventien maanden verklaard, dat zijn organisatie bereid is met een constitutioneel zelfbestuur in te stemmen, als er wordt gegaran deerd dat Cyprus „in niet te verre toekomst" het zelfbeschikkingsrecht krijgt. Eerst zou echter aartsbisschop Makarios naar het eiland terugmoe ten keren en voorts zouden de nood verordeningen moeten worden inge trokken. AMERIKAAN MEENT: Op peil houden van radio-actieve neerslag mogelijk WASHINGTON. De V.S. hebben „aanzienlijke vorderingen" gemaakt wat betreft het verminderen van de radio-actieve neerslag als gevolg van kern ontploffingen, 20 heeft dr. F. W., Libby. een lid van de Amerikaanse commissie voor atoomenergie ver klaard. Dr. Libby is van mening, dat men in de toekomst de radio-actieve neerslag op een peil kan houden, „dat men redelijkerwijze als ongevaarlijk kan beschouwen". (Advertentie LM.) NIEM ES EEN Dl PUN 15 HEIN! Snelste en veiligste middel om Kk- I doorns te verwijderen. Ook ver-1 krygbaar voor eeltplekken, knob- I bels en likdoorn# tussen de tenen, f WASHINGTON. De VS. hebben maandag bij de Sowjet-Unie gepro-* testeerd tegen reisbeperkingen, die aan. het personeel van de Ameri kaanse ambassade te Moskou zouden, zijn opgelegd. TtRWijL Ht) &LAAPT KUN- N£rtWEOn hulp itintn tn al6 jULüh va rt plah zijn nt nAAR Dt POLITIE r&BRfcnG£M,0nrn0U DAH DAT JULLIE OOK 5CHÜLDIG Zljn,0nDAT JE rit HEBT GEHDLP&n 'Tuuruik. KUnnttt JÜLltÊHCT VLOT mot 6ATEltH0UDEh TERWIJL mttn TUriKlt DOt 9 V" 3OOI. De maatregelen, die Yoto heeft genomen» blijven niet zonder uitwerking; plotseling stijgen alle „condors", die nog op de landingsvlakte liggen, op en verspreiden zich in keurige forma ties, Uit dc bodem spuiten sissende luchtstromen omhoog, die de guano in dichte wolken doen op waaien «a ten verstikkende damp verspreiden. „We moeten zo snel mogelijk aan boord gaan." roept Eddy Clinton tegen zijn. mannen: „het heeft toch geen zin langer te blijven, want de vogels komen niet meer terug. Ze hebben order gekregen weg te vliegen." De guacovolken. een fijn. grijs poeder, verspreiden zich nu ook over zee en Rob, san boord van de „Ranger", kan bijna niets meer zien. Hij brengt het schip langzaam vooruit en dan ziet hij opeens, vaag door de .wolken heen, een paar grote vogels, kennelijk comorans, in duikvlucht naar beneden komen, recht op de schepen af. In die stemming deed hij een ont dekking, welke hem de heerschappij Shorty echter was geheel ontnuch terd door het gemis aan geestdrift van Stoom over de ontdekking, „Waarom verheug jij mijn schuld," hield zij voL „Vader heeft voor mij een aandeel genomen 1 dicht by het Ontdekkingsaandeel, 1 dat weet ik. Ik zal je mijn aandeel geven." HU schudde zijn hoofd. „Shorty."smpekte rij. Shorty schudde ook zijn hoofd en begon te lachen. Het was een hevige lachbui. Korte lachjes en halfbedwon- gen uitbarstingen gingen over in een luid schaterend gebruL. „Het zijn geen zenuwen," verklaar de hij. „Nu en dan krijg ik van die aanvallen, dat ik mij ontzettend amu seer, en dit is zo'n aatrv al" Zijn blik viel toevallig op de goud- Hij liep er heen en schopteer met een Strak gezicht, zodat het goud over de grond rolde. „Het is niet van ons," zei hij. „Het behoort aan de vent, die ik gister avond vijf honderd voet terug joeg. En het ergste is nog, dat vier hon derd en negentig van die voeten wer- over blanke vrouwe voeten geheel en" raak je niet In ^verrukking?" m^e^Stoona^Late'n wij5 terug^ hSeÊnZif1 nil ,vraef ¥v0ns fort;,in. ,is semanKt. gaan naat'Datvson. Ais je echter zin dal plaatste hij geen hoekpaaL Hij tenzij jij je neus optrekt voor. pan- hpbt mii rfnod te «n»anT dan zal ik bereikte de rand van het dal niet. „en van twee honderd dollar." L«n "nser verrbJen het te be- maar kwam aan een andere stroom. Stoom nam een teug koffie, voor fUten" Hij lette goed op een omgeworpen h(J antwoordde. "dlgeboom en een grote, weer te her- „Shorty, op Welke' manier lijken SHORTY DROOMT, onze twee aandelen hier op het Pa nama Kanaal?" I. kennen denneboom. Toen ging hij naar de stroom terug, waar de mid- denpalen waren. Hij volgde de bed ding van de kreek om een wijde hoefijzervormige bocht door de vlak- Shorty*totstooniop m. panama Kanaal is ten wesien van ayond Jn Elkhorn„ Zit dat niat te en ontdekte, dat de twee,kreken d Westeliike dat is alles dezelfde kreek waren. Daarna bag- Verder" zei-Shortv Ik'heb die in je bloed?" gerde hij tweemaal door de sneeuw aa'Lijsheid nosr niet eesnaot•ófa" antwoordde Stoom. „Maar de van de ene rand van het dal naar in het kort Shortv Ie hebt onze statistiek is in mijn hoofd. Ik wil de andere, de eerste maal langs de J '*L°®bl £"zf! graag mijn geld goed besteden." benedenkant van „leven en twintig.1 1L.S,, Lh, beïaald 0ra hen- in d,! gelagkamer, de tweede lanrs de bovenkant van dzervoimige boctn bepaald. hoorde men het getik, gefatel en ge- „aclvt en twintig", en hij zag. dat de Shorty zette de goudpan neer in roji van een do2jjn speien. waarbij bovenkant van de laatste laoer teas de ,fneeuw en stond op. mannen, in pelzen gehuld en de voe den de onderkant van de eerste. In „verder drong hij aan. fen met sandalen bekleed, hun geluk de grijze schemering had Shorty hun „Het bovendeel van acht en twin- beproefden. Stoom wuifde met 23jn twee aandelen op het hoefijzer be- tig is tien voet lager dan het onder- hand, om hen alleen aan te dulden, legd. deel van zeven en twintig." „Kijk eens naar hen," zei hij. „Het Stoom baggerde terug naar het „Je bedoelt, dat wij niets hebben, Is niet moeilijk uit te rekenen, dat kleine kamp, Shorty, die juist een Stoom?" zij vanavond méér zullen verliezen pan kiezelzand had gewassen, barste „Nog erger; wij hebben tien voet dan winnen en dat het grootste deel te uit toen hij hem zag- minder dan niets." aan 't verliezen is." Shorty holde de oever af. Vijf mi- „Je bent wel sterk in het rekenen." nuten later kwam hij terug, Tot mompelde Shorty bewonderend, „En antwoord op Joy's blik knikte hij. in hoofdzaak heb je gelijk. Maar er Zonder te spreken ging hij naar een bestaat zoiets als feiten. En een feit houtblok, nam plaats en staarde is, dat het geluk iemand soms lang de sneeuw voor zijn gunstig is. Er zijn tüden. dat dezelf de kerel altijd wint, dat weet ik, „Wij hebben het!" riep hij, de pan omhoog houdend. „Kyte maar! Een vuile goudbrij. Wel voor tweehon derd dollar waarde zit hierin. Door het hele kiezelzand zit goud. Ik heb mijn neus al in heel wat strak naar plaatsen gestoken, maar ik heb nog voeten. nooit boter in m'n pan gehad zoals „Wij kunnen nu wel het kamp op- deze." breken en naar Dawson teruggaan," Stoom wierp een onverschillige zei Stoom de dekens opvouwend blik op het ruwe goud. schonk zich „Het spijt mij, Stoom." zei Joy bij het vuur een kop koffie in en .,'t Is helemaal mijn schuld," ging zitten. Joy voelde, dat er iets ,,'t Is in orde," antwoordde hij: niet in orde was en keek hem aan „Dat moest zeker zo zijn." met verlangende, bezorgde .ogen. „Maar het is mijn schuld, helemaal want 'ik heb aan zulke spelen mee gedaan en meer dan één bank zien bankroet gaan. De enige manier om bij het spel te: winnen, is te wachien op een voorgevoel, dat je geluk zult hebben, en aan een flinke inzet te wagen." (Wnr<tt vervolgd)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1957 | | pagina 1