FUSIE VERDER DAN OOIT Contre nous de la tyrannie... D Tour de France is een industrie zëB KRO-cabaret „Trant '56 wordt ontbonden -CHECHAQUO- JACK LONDON Doiufri 1 'S mei Egyptenaar mag met zijn MiG terug naar Praag Frankrijk treedt op tegen handel in zuigelingen hoofdpijn Pensioenplan van Labour én G onservatieven far om, Ui, ie 6if tent RADIO EN T.V. SPROETJE SPARK MliftALRANIilGODWIN -door- Sgia$Sr5 he* SyStóem' 18 he' te- DE' heren Berghuis en Til anus, voorzifters onderscheiden] ijk van de A.H, partij en de C.H.U., hebben In een vergadering te Utrecht iets verteld over de omstandigheden, die een samensmelting van deze beide^ groeperingen tot een brede protestantse volkspartij belemmeren. Wat zij verklaarden, had met informatie meer te maken dan met propaganda, hetgeen trouwens de opzet was van deze, door de C.H, Jon geren g) >ep belegde, bijeenkomst. Tocli zouden wij ons kunnen voor stellen, dat velen van de aanwezigen van het gesprek iets meer hadden verwacht dan er is uitgekomen: enig perspectief, eeu basis, die voor de toekomst mogelijkheden opent, welke thans dan blijkbaar niet bestaan. Beide sprekers gedroegen zich als mensen die, wijs geworden door een lange ervaring, er niet veel licht in zien. Het zou van betekenis zijn als het kon, maar het is helaas gebleken, dat het niet gaat. Dan is het natuur lijk wel interessant» zich in de oorzaken te verdiepen, en dan is het wel sportief om de schuld niet helemaal o£ misschien zelfs niet in hoofdzaak op de andere partij te werpen; maar het debat ia op deze wijze tot een 1 „acadeiniscb" geval geworden. En voor een academische discus waren waarschijnlijk de vele belangstellenden in de Utrechtse zaal niet gekomen. Wie iets van discussievergaderingen afweet, kent de verwachting van het1 publiek, dat cr op de een of andere wijze wat uit voortkomt: een erkende nederlaag van een der sprekers of (wat ongeveer hetzelfde is) ,de aan- vaarding van een gemeenschappelijke formule, nadat aanvankelijk één der sprekers er tegen opponeerde. Maar in de praktijk gaat bet nooit zo. En na de (vriendelijke) discussie lussen de heren Berghuis en Tilanus kan men zelfs zeggen, dat de christelijke volkspartij verder is dan ooit. ER gebeurt niets, en dat terwijl degenen, die met hun tijd meegaan, weten dat in sommiger geest de conceptie van zo'n partij aller protestanten al weer is voorbijgestreefd door een nog stouter ge dachte: die van een christelijk democratische unie naar het voor beeld van de partij van Adenauer, Katholieken en protestanten in één politiek -verbatld, ziedaar het grootse toekomstbeeld. Internationaal is zo iets al groeiende, wordt gezegd Zo gezien schijnt alleen maar een zucht van vertwijfeling op zijn plaats ever de wijze, waarop Nederland bij deze vervaarlijke ontwikkeling achter blijft. Tot goed begrip diene intussen, dat wij het niet zijn, die deze zucht lozen, zomin als wij ons verbazen of opwinden over het uitblijven van een fusie tussen de partijen van de heren Berghuis en Tilanus. Naar onze mening liggen christelijke concentraties op politiek gebied niet in de lijn der dingen, ook al worden ze veel gepropageerd en al zouden sommige groepen ze gaarne zien. Godsdienstige overtuiging heeft wel iets met politiek te maken, maar niet met politiek van één soort. Om ons tot het eigen land te bepalen: wanneer er van een samen smelting sprake zou zijn, dan ware die op het ogenblik eerder denkbaar tussen A.R.P. en K.V.P. dan tussen A.R.P. en C.H.U. Aha, horen wij zeggen» dus toch wel een soort C.D.U. Men zou deze fraaie omschrijving kunnen kiezen, maar het veranderde niets aan het feit, dat de motieven van zo'n integratie eerder met zelfbehoud zouden hebben te maken dan met brede politieke overeenstemming. En de diepste oorzaak, waarom de C.H.U. de A.R.P. verre blijft, is eveneens zelfbehoud; kan de C.H.U. niet gelden als het onderdak juist van degenen, die niets voelen voor de. strijdbaarheid, de roerigheid en de onverdraagzaamheid van Kuypers na- zaten? De kracht van de wens tot zelfbehoud onderschatten wij niet; maar politiek moet het toch hebben van perspectief. (Van een onzer redacteuren) T"A E TOUR DE FRANCE is een industrie. Hij is een industrie, zoals het vervaar digen van. kunstvezels'vOffen, het winnen van steenkolen, de produktie van wasmiddelen of het maken, van films een industrie is. Uiter aard onderscheidt de TOUR DE FRANCE zich van die andere industrieën door zijn produkt. Wat hij vervaardigt, dat zijn Halfgoden-van- het'Rïjwiel, die tot afgoden van het publiek worden. Hij vervaardigt ze figuurlijk ge sproken aan de lopende band, zoals htt een industrie in de 2Gste eeuw betaamt. Het eind- produkt van."de rijwielindustrie, de vélocipède, de véio, het rijwiel, de fiets, is voor de TOUR een halffabrikaat, dat slechts door het contact met de halfgoden zijn uiteindelijke glorie krijgt. Het verhaal, hoe dat geschiedt, is het verhaal van een onafgebroken economische activiteit, zoals de „inside story" van élke grote onder neming. *)P het 'eerste gez' Ht schijnt het niet voor besirij- ding vatbaar, dat de wereldberoemde TOUR DE FRANCE een gigantische sportmanifestatie is. dje ieder jaar in de maand juli het hoofd op hol brengt van alle Fransen en van alle wielerenthousiasten buiten de Franse grenzen. df De xouu ij een in dustrie, een grootbe- drijf, en zoal» in élki srootbedrijf moeten i er soms speciale1 vooncieninccn. wor-1 den getroffen voor de uitbetaling van de ionen of het liquide maken van geiden. Dit is een rijdende bank, die meetrekt over de Franse we gen. Zélfs in de door de revue „Crapouil- lot" uitgegeven „Dictionaire van de conversatie", die scijn lezers de kunst wil leren (door uitzonderlijke tot tegenspraak prikkelende formu leringen) te schit teren in de gezel schapskring, zélfs in deze, alle élke industrie! Het is door haar or- zéér speciaals, enig in zijn soort, heilige huisjes omver -werpende pu- ganisatievorm, dat de industrie zich waarmee het grootbedrijf van blicatie, die de (spot)geest van Pa- onderscheidt van het middeleeuwse Jacques Goddet een geheel eigen rijs uit wil dragen buiten de Franse handwerk er> de latere manufaktuur. plaats inneemt temidden van alle an- hoofdstad, begint men achter het Het doel van de schrijnwerker uit dere ondernemingen, trefwoord Tour de France het merk- de 13e eeuw is hetzelfde als dat van De publiciteitsafdeling van De Tour waardige fenomeen, dat deze naam de moderne meubelfabrikant Tussen de France stuurt nieuws over de Tour draagt als een sport-gebeuren te de- beiden bestaat niettemin een groot de wereld in, over de Tour en over finiêren. En tochniets is minder verschil. Daarentegen bestaan, er tus- zijn produkt. Zij werkt tot meerdere wa'ar, om de eenvoudige reden, dat sen de radio-industrie en de petro- glorie van de Halfgoden, tot meer- het slechts een, o zo klein, deeltje leum-industrie, sociaal, economisch dere glorie van 't rijwiel dat door van de waarheid is. en bcdrijfshuishoudkundig bezien, on. haar toedoen in bepaalde kringen Wie iets van de Tour de France noemelijk veel punten van overeen- wel eens „La Petite Reine", de klei- begrij'pen wil, moet niet de bril van komst, al hebben beide dan ook een ne koningin, wordt genoemd en de sportsman, maar die van de socio- volmaakt ander doel: de een produ- tot meerdere glorie van monsieur loog opzetten. Hy moet beginnen met ceert radio-apparaten, de ander ben- Jacques Goddet, die dientengevolge volkomen te vergeten, dat er zoiets zme. als een trouwe paladijn van die als een gele trui, .een puntenklasse- De Tour de France is een perfect kleine koningin bekend staat, ment en een etappe-overwinning be- georganiseerd, gesmeerd lopend, effi- Het objekt van de „Service Com- staat. Wat de Tour interessant ciënt werkend bedrijf, dat een hon- mercial" is niet de publiciteit over, maakt, is niet, dat hij antwoord geeft derd paar handen twaalf maanden doch de publiciteit van de Tour, de p de vraag of Hugo Koblet, dan wel lang werk verschaft. Alle begrip- publiciteit, die door andere indus- VUJA.SUCU uuuil uji ccu assenforder of Walkowiak de groot- pen uit de economie zijn op dit be- trieën met behulp van de Tour de p„„rJ Jste wielercrack van het jaar is. al drijf van toepassing. Er is een pro- France gemaakt wordt. Om die pu- _,eeste, gesteldheid. die de Pausen generaties lang als tegen zich braaien daarom dan ook de gesprek- duktietijd, van een jaar; er zijn pro- bliciteit aan te trekken ratelen in gencht nebben beschouwd. Degenen, in wier midden de Mar- f ken in de bi?' o's van de Cöie d'Azur duktiekosten, die per produktieperi- het hoofdkwartier van de Tour van WENEN De Egyptische piloot die dinsdag niet een Tsjechische straaljager op het Weenst vliegveld Schwechat landde, zal spoedig, met het vliegtuig, aan de Tsjecho-SIo- waakse autoritei.cn uitgeleverd worden. De man is vrij. Hij is naar de Egyptische ambassade in Wenen gegaan. Hat vliegtuig is een in Tsjecho- Slowakije verbeterde MiG-13, het draagt het kentegen „XJ 90". De piloot, de 26-jarige Abdel Monem el Sjennawi, heeft verklaard, dat hij aan de technische school van Caïro gestudeerd heeft. Een maand geleden is hij. op uitnodiging van de Tsjechi sche luchtvaartclub, naar Fardubitz gekomen. Hij zou over 14 dagen z(jn opl jiding daar voltooien. RaRUS De Fran»e regering heeft een weteontwerp Ingediend ter bestrijding van de handel in zuigelingen, die de laatste tfjd ver ontrustende vormen aannam. In het ontwerp worden gevange nisstraffen en boeten in het voor uitzicht gesteld van hen, die om geldelijk voordeel te behalen, ou ders of toekomstige ouders over halen afstana vin hun kinderen te doen. Ook zij, ('ie bemiddeling bij deze transacties verlenen, worden gestraft. (Advertentie LM.) die niet wijken wil "AKKERTJES" helpen direct V erkiezingscampagne LONDEN. Zowel de Britse Con servatieve partti als de Labourpartij komt bü de verkiezings-campagne met een voorstel van herziening van het stelsel der bejaardenpensioenen. De socialisten willen het pensioen laten afhangen vat* de periode waarin men premie .heeft' betaald. Het pensioen zou niet boven de 750 pond en niet beneden de 156 jiond per jaar mogen liggen. Volgens het Labour-plan zou de werknemer drie, de staat twee en de werkgever vijf procent moeten betalen. Het basis pensioen, dat nu twee pond (on geveer twintig gulden) per week bedraagt, zou verhoogd moeten wor den tot <ftie pond-. De Conservatieve Partij wil voor ieder die in loondienst heeft ver diend, een pensioen doen uitkeren, dat gelijk ia aan vijftig procent van het gemiddelde salaris dat hij heeft genoten. E Marseillaise heeft weerklonken op het St. Pietersplein te Rome; wel voor het eerst, want het Franse volkslied hoort bij een seillaise is ontstaan, hebben bet Franse koningschap ten val gebracht en de kerk haar sterke positie ontnomen in de machtigste staat van Europa; en hun geestelijke nazaten zijn het geweest, die de Italiaanse eenheid krachtig hebben bevorderd en daarmee het hunne bijgedragen aan cc ondergang van de Kerkelijke Staat. De Marseillaise had te maken met secularisatie, met Strijd tegen de macht der geestelijkheid, met vrijmaking van kerkelijke invloeden. Lang hebben de tegenstellingen zich gehandhaafd. Zo al een Franse president geneigd was geweest, een bezoek te brengen aan de Paus, had hij erop kunnen rekenen, de hevigste protesten te moeten horen van 'degenen, die zich beschouwden als de dragers van de ideeën der revolutie. Ook president Coty heeft nog allerlei boos en verontrust rumoer vernomen, -"■toen bekend was» dat hij bij Paus Pius XII op visite zou. Het heeft hem, de protestant, echter niet gedeerd. Hij kon zich een neutraal man achten, die voor de Vierde Republiek goede betrekkingen met het Vaticaan van helawg oordeelt. Zo zijn geschenken en toespraken uitgewisseld, en Coty heeft zowaar Bezit genomen van het ere-kanonikaat van de kerk Sr. Jan van Laterarten, dat vanouds de Franse koningen toekomt. Het was een ongewoon en vriendelijk gebaar. «3at hij wel kon maken na het ongewone en vriendelijke gebaar van de Marseillaise. Men moet eindelijk het verleden laten rusten. (Advertentie LM.) tot aan het Pas de Calais, zolang ode de kolossale som van 2DÖ miljoen 's morgens vroeg tot 's avonds laat de rennerskaravaan over de stijgen- francs oftewel 2 miljoen gulden be- de schrijfmachines, gaan ontelbare de en dalende wegen van Frankrijk dragen. Voorts heeft de Tour de brieven en drukwerken de deur uit. peddelt. Het belangwekkende aan de France een (intern) jaarverslag, een Eén van die drukwerken uitge- Tour de France is, dat men, reke- nauwkeurig vastgesteld budget, een voerd in. drie kleuren ligt voor ning houdend met al zijn aspecten, technische dienst, een boekhouding, ons. „l'Equine en Le Parïsïenlibéré", hem alleen maar als een „grote on- een. publiciteitsafdeling, een perso- zo lezen wij, „presenteren u de Tour derneming" juist omschrijven kan, neelsbureau en een verkoop-organi- de France." Die „u" dat is niet het DE Tour de Franceo, wij ver- satle- die „Service Com...crcial" heet. sportminnende publiek maar het in- zuiraen natuurlijk niet, die Tl IJ iedere andere onderneming be- ternationaie bedrijfsleven dat zich woorden met hoofdletters te schnj- last de verkoop-organisatie zich baast aan de roepstem van monsieur ven is een industrie en op de man u\et Jt aan de man. brengen, van het Jacques Goddet gehoor te geven Het af gevraagd, heeft de centrale Tour- produkt. De „Service Commercial" W" reclame maken Het wil van de figuur niemand minder dan de grote van de Tour de France daarentegen glans van Goddet s produkt iets op monsieur Jacques Goddet, ons dat verkoopt niet de Halfgoden-van-het- zn ejgen predukten doen afstralen volmondig toegegeven.- Rijwiel, doch de publidteiUmogelijk- En dus doet het laken met „Uw definitie is volkomen Juist, heden, die tegelijk met deze Half- Maar de ToUr de France is dat niet goden worden geschapen. Dat is iets ftSttl, Z031S xllj op ZïJH DGUrt wet Sijn dool hetreft. Hij i, in- De v„ ,cMlflen ,00r zaken doet met het bedrijfsle- ibSfS'tïSSSft.S1 JZ «n'S'rt ven. Het zijn dit soort zaken, le ""ml-rTe ÏSJvceISS?'* 1,11 waarmee de TOÜR DE FRAN- j CE ongeveer de helft van zijn produktiekosten bestrijdt» Daarnaast doet zijn „Service Commercial" nog zaken op een andere manier. Daarover zul len wij nog komen te spreken. Maar welke manier men ook onder de loep neemt, steeds wordt zij gekenmerkt door de keiharde sfeer van „big busi- dustrie door zijn organisatievorm." Een industrie uoor zijn organisa tievorm! Sta ons toe, op te merken, monsieur Goddet, dat dit geldt voor ft wc jongerencabaretgroep van de L/ KRO, „Trant '55", ral zaterdag 25 mei voor de laatste manl „Pop petjes op de ruit" tekenen. De groep wordt ontbondenmaar verscheide ne leden blijven in het volgende seizoen mee werken aan het KRO- programma. Er zal een nlettwe groep worden gevormddie in het radio jaar '57—'58 een praktische radio- kleïnkunstctirstis gaat volgen. 't Streven van de KRO om jong talent de mogelijkheid te geven zich te ontplooien is loffelijk, mant de behoefte aan talent zal steeds groter worden. Jammer is het al leen maar daar kan de katholte- fee omroep niets aan doen dat het zo moeilijk is, om ook creatief ta lent op te leiden. Want daaraan is de benoef te nóg groter. Alle mid delen om het te stimuleren dienen dan ook te viorde» aangegrepen. ER zit schot In de nieuwbouw v*n de VARA. De technische vleugel, w**rin ook de omroeperskamer en een spreekstudlo ondergebracht zui den worden, zal In de zomer van 1958 gereed zUn. Dan is de VARA- studio voor het eerst sinds de be vrijding ook in technisch opzicht weer „self-supporting". Nu gaan alle pro gramma's uit het VARA-complex nog vla de hoofdregelkamer in de AVRO- stndio naar de zender. De tweede fase van de bouw om vat vier in een dwarsvleugei onder te brengers studio's: twee voor mu ziek, een voor hoorspel en 'n grotere voor cabaret. Het sluitstuk van de plannen is de grote studiozaal, met een inhoud van 7.000 kub. meter. Hier kunnen het Radio Philharmo- nisch Orkest en het Groot Omroep koor optreden. Er is ruimte voor bij na vierhonderd man publiek. l~l EZE studiobouiü is 'n gevolg van -L' het oniwerp'Omroepwet, waarin wordt bepaald wdat na een bepaalde tijd de studio's, die nu nog in 'n ge zamenlijke NRU-„pool" zijn onderge bracht, weer onder eigen beheer van de omroepverenigingen zullen ko men. Dit betekent, dat van de groot se Radio City-plannen va» Willem Vogt, waarmee ook de VARA haar instemming had betuigd, tueinig zat komen. Uiteraard zouden gemeen schappelijk beheerde studio's, waar van alle omroepverenigingen gebruik konden maken, een meer efficiënt financieel (en programmatisch!) ra- dio-beleid mogelijk maken. De heer J. B. Breefcs, omroepsecrejaris van de VARA, vertelde ons teel, dat men in Hilversum de hoop om eens te komen tot een concertzaal, waar de radio- orkesten voor groot publiek kun nen optreden, niet heeft opgegeven. HET AVRO-team. dat een studie reis door de Verenigde Staten maakt, vertoeft op het ogenblik in Hollywood. Daar stellen directeur Repko, Ger Lugtenburg, Karei Prior en Siebe van der Zee zich op de hoogte van de gang van zaken, bij de produktie van televi sie-films. In New York hebben zij radio- en t.v.-repetities bijgewoond van de NBC en CBS. In Denver (Colorado) brachten, zij een bezoek aan een kleiner t.v.-station. Op 22 mei scheept het gezelschap zich in up de „Queen Mary" voor de thuis reis. - VANAVOND op Hilversum II een concert in de reeks „Interna tionale Componistentribune", die onder auspiciën staat van de Inter national Music Council van de U.N» E.S C.O. en waaraan ieder jaar tien radiostations bijdragen leveren. Het Radio Philharmonisch Orkest voert onder leiding van Eduard Flipse werken uit van Ramovs, Lewko- vitch, Badings en Bartók. De mu ziek van de eerste twee wordt voor het eerst in ons land gespeeld. Primoz Ramovs is een in 1S21 te Ljubljana geboren Sloween, die als leraar is verbonden aan de muziek school in zijn geboortestad. Zijn .Sinfonietta" die vanavond wordt uitgevoerd, is een vierdelige compo sitie van klassieke constructie. De thans dertigjarige Lewkovitch is een Deen van Russische afkomst, die organist en koorleider is van- de Sb Ansgarkerk in Kopenhagen. Van hem wordt de zesdelige „Suite des dansea" gespeeld. nOU VÊRGEÉT'TflAARJUUJE &L(JUEf1 DETZ.0 LAfiG Bi] n£ AL6 IK WIL JA./ltf nr AAM rsij VAST! jullie WILD&n ME VA&T&mDErl TERWIJL ÜLIÉP hÈ?I&'T rflEÏJÜO H&TT0UW Üf ER&EM&AAM VAST l V00RU1T,DUCK HIj SNURKT Tl]ET MEER - Ook aan boord van de „Rosita" heeft men maatregelen genomen om de aanvallen te ontlo- - pen. Het schip vaart op zig-zag-koers snel naar dieper water, maar een paar vogels raken de scheepshuid nog, vlak onder de waterlijn. De ex plosies zijn niet bijzonder hevig en kapitein Mac- Lloyd meent, dat de schade nog al mee valt, tot de melding uit de machinekamer komt, dat het meester," zegt de Japanner, buigend en glim- scbip snel water maakt, In zijn hoofdkwartier lachend. „Ze zullen wel niet terugkomen," meent En het gebergte grijnst professor Lupardi tevreden, Lupardi, „en hij vervolgt: „Nog enkele maanden „We hebben de indringers verjaagd. Yoto," zegt en al het aanwezige Lutonium is vervoerd; dan hij; „ons bewakingssysteem heeft niet gefaald, kunnen wij onze aandacht volledig wijden aan het Ik maak je mün complimenten." „Dar.k u, grote verdere transport" 30 „Koor eens, Shorty," zei hij, „Ik ga niet. Dat uitstapje zou tien dagen du ren, en tegen die tijd hoop ik mijn systeem kant en klaar te hebben. Ik je koude voeten gekregen? zou er nu al haast mee kunnen win- „Als je dan helemaal gek bent en er niets aan te doen is, speel dan. het hoogste," zei Shorty. „Zet de volgen de keer vijf en twintig op." Er verliep een uur, Stoom won en verloor kleinigheden. En toen, on verwacht zoals een kenmerk is van hoog spelen, zette hij vijf en twin tig dollar op „dubbel blank," en de croupier betaalde hem acht honderd en vijf en zeventig dollar. „Maak my wakker, Stoom, ik droom," kermde Shorty. Stoom glimlachte, raadpleegde zijn notitieboekje en verdiepte zich in een berekening. Hij haalde gedu rig het boekje uit rijn zak en schreef van tijd tot tijd cijfers daarin op. Om de -speeltafel had rich een dichte menigte verzameld, terwijl de spelers zelf op dezelfde nummers gin- de geen kans. Shorty werd ongedul- gen zetten als Stoom. Toen kwam dig. er een verandering in zijn spel, Tien „Zet dan toch in," drong hij aan. j«>er achter elkaar plaatste hij tien „Laat de begrafenis spoedig voor- dollar op „18" en verloor. Toen ver bij zijn. Wat scheelt er aan? Heb lieten hem zelfs zijn trouwste vol- ♦v,«r«»ngelmgen. Hij koos een ander nummer üur-B™ ,.,;t r»u ww Stoom schudde z'n hoofd en wacht- e« won weer drie honderd en vijf- te. Na twaalf keer zette hij plot- tig dollars. Onmiddellijk volgden de .alle...?eweld rondsiepen door het se]jng een büjet van één dollar op spelers weer zijn voorbeeld om hem „26". Het nummer won, en de crou- weer in de steek te laten na een pier betaalde Stoom driehonderd en reeks verliezen, vijftig dollar. Weer liet Stoom twaalf „Houd nu op, Stoom, houd nu op," twintig, dertig spellen voorbij gaan smeekte Shorty. „Aan het grootste en toen zette hij op „32." Weer ont- gtluk komt een eind, en dat van jou ving hij drie honderd en vijftig dol- heeft al lang geduurd, 't Zal niet lar. meer gelukken." „Je hebbeen voorgevoel, gehad," Jk Z>1 bet nog eens wagen, eer land' „Stoom, ik moet op je passen," was Shorty's antwoord. ,JTe wordt een speler,. Ik zou je mee willen slepen naar Jericho of naar de Noordpool, alleen maar om je van die tafel weg te trekken." „Wees maar niet bang, Shorty Denk er aan, dat ik volwassen ben dcdll, tldb *rw. ULli r|J,. r>. _tlr t - L■**»- lis» vvciö-"»*» en voor mijzelf kan instaan. Het eni- duisterde Shorty hem luid in het opetap," antwoordde Stoom, ge slepen, dat jij mag doen, zal zijn ,7,?5 Lif?» Enige minuten lang zette hïj met het naar huis slepen van het geld. 7®n.*10aJf "ff A-f 1 „f afwisselend geluk hier en daar een dat ik zal winnen met mijn systeem. 22"* A dollars op dollar op en plaatste toen op eens en dat zal je waarschijnlijk moeten doen met een span honden." Shorty's enige antwoord was een diepe zucht. „En ik: xvil niet, dat je zelf het een of ander begint." ging Stoom voort weer vijf cn twintig op de „dubbel „34" en won. „Een voorgevoel," fluisterde Shor- ^jank '^.Volstrekt niet," fluisterde Stoom „jjfj f "™- ,Dat maak je mij met wijs," be ten zien." zei Shorty, toen zij naai de weger gingen. „Ik heb het na- „Wij zullen de winst delen, ik heb "rij",\rX✓.„Ct-.'.. weger gingen, „ik nco net na- al ons geld nodig voor het begin. Het Ju?- gerekend, Je hebt ongeveer zes en systeem is nog nieuw, en het zal mij enT® „jL 1hi& «v" dert'8 honderd gewonnen. Ben ik er wel enige keren m de steek laten. 4atj£t een sy- dicht bij?„ eer ik het helemaal in orde heb." -»1 in «nmjLJiiiv "Zes en dertig honderd en dertig," antwoordde StOOltt. „En HU fflOCt jl| UI. je ho^ je moet spelen het_ stofgoud naar huis dragen. Dat Eindelijk, na uren- en dagenlang Stoom veranderde nu zijn spel. Hij te hebben doorgebracht met het spel zette vaker in, enkele dollars, hier aan de roulettetafel gade te slaan, en daar verspreid, en verloor vaker kwam de avond, dat Stoom ver- dan hij won. klaarde, gereed te zijn, en Shorty. „Houd op," ried Shorty hem. „Strijk somber en pessimistisch, met het je geld op. Je hebt driemaal het wit i>ende avond in hun huh toen hu voorkomen van iemand, die een bc- getroffen en je hebt duizend gewon- hem toebereidselen zag maken, naar grafenis bijwoont, vergezelde zijn ka- nen. Zo kan je niet blijven voort tj)c Elkhorn" terug te gaan. „lid meraad naar „De Eikhorn." Stoom gaan." geluk is je heel lang niecgclopup wisselde goud in voor een stapeltje Op dit ogenblik begon de bal te maar nu is het ook gedaan. Als jc bankbiljetten en ging naast de crou- draaien, en Stoom liet tien dollars teruggaat, zal je zeker alles verlie- pier zitten. Telkens weer draaide het op „26" vallen. De bal bleef liggen ZCn, wat je hebt gewonnen." balletje en de andere spelers won- op „26" de croupier betaalde hem nen of verloren, maar Stoom waag- weer drie honderd en vijftig dollar. (Wordt ve»volgd was de afspraak." „Reken toch niet te veel op je ge luk," smeekte Shorty Stoom de vol-

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1957 | | pagina 1