Euromarkt en landbouw D V' EEN CIRCUS De zwemmer Mao Tse Toeng m s m Farkas -CHECHAQUf JACK LONDON 7 sHaaaaiE Jemen protesteert bij Hammarskjöld over Britse aanval T andartsanconflict Minister dringt sterk aan op arbitrage Componisten spelen eigen werken SPROETJE SPARKS door FRANK GODWIN AVONTUREN VAN.- - KAPITEIN ::V ROB ;;c7 door Dinsdag 21 mei 1957 E Euromarkt werpt^ over <Je grenzen van klem-Europa baar scha duwen vooruit. Er is ongerustheid in Engeland over de mogelijke economische machtsontplooiing van dit continentale blok. Bij na dere kennismaking blijkt deze ongerustheid uiteen te vallen in twee delen: concurrentie vrees en een bang vermoeden, nadeel te onder vinden van een ongunstig buitenlaiief. 0e oplossing zoekt de Londer«* regering in de totstandkoming van een vrijhandelsgebied rondom de Jan den van de Euromarkt. Los van de vraag naar de kansen van zo'n vrijhandelsgebied, waarvan de vorming alleen mogelijk is met medewer king van de zes landen van klein-Europa, moet worden vastgesteld dat de Bri'se conditie, de landbouw er buiten te houden, de aantrekkelijkheid er van er niet groter op maakt. 0e Britten stellen deze voorwaarde in verband met hun „imperiale" bindingen en verplichtingen. Zij hebben op dit punt geen moeite, zichzelf van hun gelijk te overtuigen. Moeilijker is het intussen, de landen van klein-Europa deelgenoten te maken var» die overtuiging. Voor die maken de Britse argumenten niet veel uit. Zij zeggen, dat Engeland natuurlijk het volste recht heeft, op zakelijke en emotionele gronden de voorkeur te geven aan de iandbouwprodukten uit de andere delen van het gemene best boven die van het Europese vasteland. Maar zij voegen er aan toe, dat in een vrijhandelszone voor uitzonderingen geen plaats is. Alles of niets! 0e onderhandelingspositie van klein-Europa is nogal gunstig. Van de omringende landen kan het dingen vragen, die verder gaan dan waarover de deelnemende regeringen het voor het onderling verkeer zijn eens ge worden. Nu is een beetje soepelheid jegens Groot-Brittannië desondanks misschienwel gewenst. Europa en de Britten hebben elkaar toch overal weer nodig; en klein-Europa is vooralsnog niet zo heei veel sterker dan de zwakste schakel, genaamd Frankrijk, REES is er ook in Denemarkenen in andere zin dan bij Engeland is ook hier de landbouw de oorzaak. De Denen staan buiten de Euromarkt en daarmee voor het feit, dat zij moeilijkbeden zullen gaan ondervinden met hun uitvoer naar West-Duitsland, waar zij in belangrijke mate op zijn aangewezen. Zij vinden geen compensatie in de inter-Scandinavische samenwerking, gezien de in verhouding geringe bevolking van de Noordse landen en de omstandigheid, dat de economische structuur van Noorwegen en Zweden niet zo veel van die van hun land verschilt. Nu zou Denemarken misschien tot aansluiting kunnen worden bewogen; maar een dergelijke toetreding tot de Eu. -markt onder pressie lijkt op verschillende gronden niet erg aanbevelenswaardig; geheel los er van of alle de zes landen van klein-Europa deze toetreding op prijs zouden stel len. Meer misschien nog dan ten opzichte van Engeland geldt, lijkt ons, voor .het kleine Denemarken de eis van tegemoetkomendheid- Het heeft altijd een verstandig landbouwbeleid gevoerd, produceert in verhouding goedkoop, bezit goede sociale wetten en verdient niet om van buitenaf in moeilijkheden te worden gebracht. De Nederlandse landbouw is geleidelijk geneigd, nogal gunstig te .denken, over de mogelijkheden, die in het kader van de Euromarkt worden geopend. Nu zijn er nog wel verschillen in de verwachtingen, merkwaardigerwijze zelfs binnen één landbouwtak. Voor boter en kaas worden de vooruitzichten goed beoordeeldmaar voor de condenspro- dukten is men minder optimistisch, daar die veelal buiten het Euro marktgebied afeet vinden. In elk geval heeft de Nederlandse landbouw er recht op om te vragen, in de nieuwe Euromarkt te eniger tijd een positie in te nemen, die overeenkomt met zijn moderne produktiewijze en in verhouding lage productiekosten. Het verwerven van die positie zal waar schijnlijk nog niet eens zo gemakkelijk zijn. Een van de. bonte en vreemd soortige voertuigen uit de „Caravane publicitairebe langrijk onderdeel van het circusdat TOUR DE FRAN CE heet (Van een onzer redacteuren) DE Tour de France is een circus, dat rondwentelt door een piste, die Frankrijk heet. Het heeft een bonte ka ravaan van wagens, ketelmu ziek van luidsprekers en chan- sonnières, die zingend bepaal de nummers aanprijzen. Op de wegen van het land laat het zijn rijwiel-equilibristen optre den en het heeft een fietsende clown, die Charley Gaul heet. Overal waar het neerstrijkt trekt het meer bekijks dan Strassburger en heeft het, met zijn voertuigen en zijn tech nisch personeel, meer parkeer ruimte nodig dan Sarassani. Maar wat dit circus maakt tot !een circus als geen ander, is het optreden van circusdirec teur Jacques Goddet in zijn rol van financieel goochelaar. T")E Tour de France Is het énige circus in de wereld, dat geen geld aan de gemeenten betaalt om voorstellingen te mogen geven. Om gekeerd: déze zijn het, die betalen, om het Tour-circus een voorstelling te doen geven. D« nïeStVMndïtVc<£lus oS hrt°cte- eeis kruidchiers. Nooit wordt er wegens'verkochte publiciteit komt hïèVzoaiT'ÏTij ISeD'ïnder'c'5'cSs cult van de Tour te word™ opse- meer ge.getcn' mial' ^dronken meer directeur Jacques Goddet nog 50 nul- gaat het ook hierbij niet alleen om nomen. «raen opge geEnoept( meer benzine getankt en joen francs tekort. het klatergoud! vervangt in bet oir- g't™ M A-R- daar..staaï Soochelaar de hoge hoed, die het opschrift „l'E quipe" draagt. Dóór komen de bank biljetten, die u hem zojuist nog zelf in die andere hoed hebt zien stoppen: vijftig miljoen francs en nog meer, nog veel meer, dóar komt op de De Franse" döroen j i -u balans van „l'Equipe" de winst cm in de tour- wBnlMmMmg».gromttlxieren, fl«- 100 miljoen van net. bedrijfsleven van het circus, dat Tour de France Goddet midden in het circus. HET Tour-circus is 'n zaak, maar er is géén zaak: als het Tour- VELE jaren, geleden schreef Jan Engelman eens een soortement spotvers op een vervaarlijke zwemmer; Ame Borg zwemt duizend meter, Arne Borg kan alles beter. Wij dachten hieraan, toen wij kennis namen van het door radio-Peking wereldkundig gemaakte verhaal over de zwemcapaciteiten van de heer Mao Tse Toeng. Geen duizend roeter, geen vijfduizend meter, geen tienduizend meter zwemt deze heer van middelbare leeftijd; dames en heren, hij zwemt twintig kilometer in het woelige water van de rivier Jang Tse Kiangl Dat had u natuurlijk niet gedacht, maar ti denkt altijd veel te min over die dictatoren. Volgens het Peking-verhaal begaf hij zich te water tegelijk met een man of twaalf frisse en sterke jongeren, van wie tijdens de tocht echter .verscheidene uitgeput en snakkend naar adem moesten worden opgepikt. -Mao Tse-Toeng, ondanks de last zijner jaren, hield echter vpl en stapte tenslotte druipend maar geenszins aan het eind van zijn krachten aan de ■wal. Voorzover voor de Chinezen nog niet vaststond, dat Mao Tse Toeng alles beter kan. zullen ze het nu toch wel moeten geloven! (Advertentie LM.) NEW YORK. Jemen beeft bij de Verenigde Naties een protestnota ingediend over Britse aanvallen, die aanhoudend vanuit Nati, by het oostelijk deel van Jemen, op het staatje zonden worden gericht. Prins Saif al Islam al-Hassan, de leider van de Jemenitische delega tie bij de V.N., heeft deze nota aan Hammarskjöld overhandigd. In de nota wordt gesproken over Britse troepenconcentraties met veel bewa pening en munitie. DEN HAAG. De minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid heeft zich zchrifteiyk gewend tot de organisatie* van algemene zieken fondsen «n tot de Maatschappij tot Bevordering der Tandheelkunde. Hfj geeft partijen dringend in overwe ging de tussen ben gerezen moeilijk heden lang» de weg der abitrage tot een oplossing te brengen. Minister Suurhoff gaat er van uit, dat de tandartsen dan onverwijld hun werkzaamheden voor de ziekenfond sen zullen hervatten. cus vandcTour (Jp Franrp hntrnnf'. 3aat 'l «eld rollen met 'n snelheid, die dierennummer van Hagenbeek. Het pfl°vJnï*66' er zijn Been schijnwerpers op er is géén za'ak als het'Tour- is minder romabtisch, maar veel sen- JL® 5?'hem Bericht< maar bij staat er. En circus. Het is het enige circus in de sationeler. Het gebrul van de leeuwen t„ w iL voor hern staan twee hoge hoeden, wereld, dat overal gratis voorstel en tijgers heeft plaats gemaakt vóór De ene draaSt het opschrift „Tour lingen geeft. Overal, behalve in Parijs, het geritsel van stapels bankpapier. j£oLeke Bretagne verdient de mid- de Franceen de andere het op- Wie de slotvoorstelling van de Geen ijzeren kooi vormt de plaats denstand goed als de kerk.een „Far- schrift „i Equipe, le quotidien du Tour de France in de Franse hoofd- van de handeling, maar het betim- 5od t Jpw sport". Daar stroopt goochelaar God- stad bij wil wonen, die moet zich merde privé-kantoor van monsieur rfP ofvtw,» det Zlin manchetten op; daar strekt voor véél geld plaatsen in het Goddet. Geen koningen van de jung- fwfi Sie Ir!il^tPn bmnf.n nfni zi]n- arm UIt* Hy haaIt 50 mi3" Farc des Princes verschaffen. Ver- Ie vervullen de hoofdrollen, maar v™ h*?*n!2tp 30611 *rancs Ult de ene hoed en hy baast u zich maar niet, dat een deel burgemeesters en wethouders, afge- 5* „„T sfc9pt ze in de andere hoed: vijftig van dat geld óók m de hoge bood vaardigden van kamers van koop- ™,,tnLn Si S miljoen francs betaalt monsieur Jac- van monsieur Goddet terecht komt. handel, en van middenstandsvereni- *T geworpen wordt door ques Goddeti de directeur van het En als tt straks de helden van de gingen. Zij nemen plaats in de leren df. dé Frnr cè wié sP°rtblad „l'Equipe" aan monsieur Tour buiten de tournee nog eens in 1 f/j7 IE oud genoeg is, deelt met mij goede herïnneringeu aan hei Cabaret der Prominenten, dat uoor de oorlog werd gevormd door voor treffelijke Joodse kunstenaars uit Duitsland en Oostenrijk, die door Uit- ler op de vlucht gedreven waren. De kostelijke Rosy Barsony behoorde toe. Ik vind haar in Wei 'enen terug naast onze landgenoot Johan Hees tersdie in ,Jiochzeitsnacht im Pura- i SJ»6C"' «»y nemen piaais m De leren TY,,lr rfp. FVsrrp Wip „j «cu muiiwwi lour ouuen qb tournee no .stoelen rond de conferentie-tafel en 3", _:Sf 10 6 Jacques Goddet, de directeur van de een extra-voorstelling wilt zien, nou verklaren zich bereid daarop enorme hf^ zidh ®ven indenkt, veruaa t zien Tour. Ziet ge de financiële expert dan kan dat In hetVelodrome d'Hi- sommeti te deponeren mits..- de U??ton™ «n belangstellend toekijken? Hoort ook ver", de overdekte Parijse wieler- stad X of de plaats Z maar wordt rif «o" glJ Tezer de econoom vragen, waar baan. eigendom van „l'Equipe" van „verheven" tot „Ville-Etape", tot .TenPr?Il ,n dit ga2se bedrijf nu eigenhjk monsieur Goddet. etappeplaats van de Tour. Want voor X 6 win5t wordt gemaakt? Geduld, ge- T een etappe-plaats is de dag D van Garnault, „een gekkenhuis, un cir- dujd> ndg is de goocheltoer niet af- «Ja, monsieur Goddet is Wer- het passeren P van de Tour T een quJ;' sinot 4i gelopen. keliik een groot financieel hoogtepunt, waarvan de ecooomi- RJ? Lil" Monsieur Jacques Goddet keert de sche betekenis vér uitgaat boven die te9f JF'hoge hoed héêl voorzichtig om...?? goochelaar. En het Circus Van van elke andere dag van het jaar. g!3,r een wissel te trekken Sa "de NeeV6r ybegen geen duiven uit, de Tour de France heeft meer DEn'ichtere cijfers van de franse fommSliTelangenvandeeta?- ^Vél? Di^Tebben óók Sgds" ^an één piste. Het is Waarlijk statistiek spreken een duidelij- „pnlaatsen bestriidt de oDDerste chef i ncooen ook \i~ugeis, r j ke taal: de komst van het Tour-cir- TiX fcLS? v„T c"n ,aan.. bcnfn- Hun pndalen zoals de officials van de cus is een gebeurtenis, die méér Ie- dan -- vv-uktiekosten: vijftig miljoen razend mei beS r 2etf ze§§en »le Plus ve" „de brouwerij brengt dan francs is de sora die de gezamen- de rotatie-Dersan van rlauine" te grand clröUe du monde" welke gebeurtenis ook m het leven jljke franSe middenstand via de ge- d^aaffn De oulaeeltiict het aan^ SvL. 7? s?eïhfeNnrdeSfiS&kfnmdaai Sok ??eenten 7f^trekt aa" t ^vSSnües D^teekt goo-1 ^jrootste circus van-de We- siecnts ini ae uguurnjKe, maar ook commerciale van de Tour de Fran- chelanr .TarmiM finrtdpt arr5 reld in letterljjke zin Nooit en nergens K Ge ,aat een bewonderend „Ah!cbe'sar Jacques Goddet zjjn arm m wordt er door de franse midden- ssst! Het is nog maar het stand zoveel geld verdiend als m begin van de toer. van de goochel- een etappe-plaats van de Tour op de dle Tour fmanrieej Inoge- aag, dat de show van monsieur God- J(jk maakl, Want aan de 50 m!j„ det er in de middaguren binnentrekt taa van de gemeenten en de en op de dag, dat zij in de morgen- J uren weer met veel geraas vertrekt. rnjtR-ri-eo, ie oekomer En Alle hotels bezet, geen bed meer on- "ct ,Tubl" sekomen. hu beslapen, geen restauranttafeïtje met het heeft niet te klagen over be- lege stoelen, enorme bestellingen bij ianpsfelimgr en bekijks..» OP maandag 3 juni zult u kun nen horen, hoe Richard Strauss zelf op de piano een wals speelde uit zijn opera „Satomc". Oofc zult u kunnen luisteren naar de interpre tatie van een der „Lyrische Stücke" van Edvard Grieg door de compo nist zelf. Dit in een door de NCRV verzorgde reeks „Muzikale Docu mentenwaarin opnamen worden uitgezonden uit faonse tijdperk. het vóórgrammo- In Duitsland, zijn onlangs verschei dene rollen ge vonden, waarop door beroemde componisten ge speelde eigen werken zijn vast gelegd. De meesters speelden opeen mechanische piano, die de muziek tegelijkertijd in rollen ponste. Van deze oude rollen zijn reprodtikties gemaakt op grammofoonplaten. Be halve Strauss en Grieg behoren o.a. Granados en Reger tot de „uitvoe rende toondichters". LADY Cynthia Asquith, een ze ventigjarige Engelse dame, die geregeld aan het hof verkeert, heeft zaterdag in een tv-quiz 3200 pond gewonnen. Zij won de prijs door juiste antwoorden te geven op zes vragen over romans van. Jane Au stin. Lady Cynthia, dochter van de elfde graaf van Wemyss, is zelf ro manschrijfster. VANAVOND op Hilversm I, van 8.20 tot 9.45, Beethovens „Mis- sa Solemnls", uitgevoerd door het Amsterdamse Toonkunstkoor. het Collegium Musicum Amstelodamen- se en 't Concertgebouworkest o.l.v. Otto Klemperer. Op de andere zen der van fl.20 tot 10 uur een caba retprogramma van Chiel de Boer, om 10.15 een reportage van het Staatsbanket in de Karei XI-galerij van het Koninklijk Paleis in Stock holm. dies" avond aan avond bewijst dat, zoals'n Franse toneelwijsheid tuil, de yeune premier pas premier wardt als hij niet meer jeune is. Een ander ge zicht uit diezelfde oude tijdbehoort toe ae» Karl Farkas, de ook in Ne derland nog wel bekende Joodse con ferencier en tekstschrijver, die nu in Wenen het druk bezochte cabaret Der Simpl" leidt. Het w humor in de oude, vakkun dige Nelsonstijl, maar sterker ge kruid met politiek, dan w\j in Neder land zouden verdragen. Scènes als lrAssepoester in de woifcsdetnocratie" en „De conjunctuurridder" („Ik ben de enige gouwleider die er olfijd tegen fe geweest.'") zijn daarvan rip- ke voorbeelden,, maar nop sterker komt de polemische kant van dit cabaret tot «itinp in de droevige mopjes, dte Farkas door zyn confe rences vlecht. Over Israel: Ach ja, de Engelsen hebben ons een land ca deau gedaan, dat hen toebehoorde maar ik denk wel eens, waarom heb ben ze ons in vredesnaam Zwitser land niet gegeven?" Over de interna tionale spanning: „Oorlog brengt geen heil. W(j toe fen het heil brengt oorlog." Over de buren: „Er is maar één Duitsland. Dat is tenminste een lichtpunt." Over het dagelijks leven nu: „Ik leer Engels van een man, die tien jaar in de U.S.A. is geweest. Dat zegt hij, tenminste. Maar als ik hem goed aankijk, geloof ik dat hij voor namelijk in de S.A. is geweest," Farkas zou geen doorknede caba- rettier zijn, als hij deze voetzoekers niet overgoot met een iaioinc van grappen zonder angel, die telkens „de jrote lach" oogstenGekke sketches ouervloed. Een pas getrouwd paar, na de eerste maaltijd: „Hoe vond je de soep?" vraagt de promo, aarzelend. „Als dat soep was", antwoordt de man, „dan heb ik me mijn hele le ven met soep gewassen." „Maar de hoofdschotel, hoe vond je ate dan?" houdt ze aan. i „Lieveling," zegt hij „Dokters be- 1 dekken hun vergissingen met aarde, vrouwen met Mayonaise." Farkas zelf speelt, met de aan hem gewaagde komiek Fritz Heller een sketch die is gebaseerd op het eeu wige thema van de domme August. Twee mannen in een café. Het ge sprek begint als volgt r,Hoe gaat het?" „Ik ben verhuisd". „Waarheen?" „Weet ik niet." „Weel je niet?" „Nee, er kwamen drie mannen en die hebben de meubels het huis uit gedragen. Maar ze zeiden niet waar naar toe." „Dan ben je niet werhuisd, man. Dan ben je failliet. Denk eens aan je belastingschuld. De minister van financiën heeft je'meubelen wegge haald," „Hoe ziet hij er uit?" „Lang slank, tnet een bril". „Ja. Die droeg het nachtkasje." Dit trommelvuur houdt „Der Simpl" drie uur lang vol. Altijd raak zijn de schoten natuurlek niet en het krachtdadig effect wordt allerminst geschuwd. Maar er zijn véél-vond sten. Hoe vindt U bijvoorbeeld ten besluite Farkas' karakteristiek van de radio: ,,Een prachiuitvinding. De hele dag spreken mensen, die mets te zeggen he&ben, tegen mensen, die niet luiate- ren.'' KRONKEL. (Advertentie ZAfJ NIIM II IIN... Dl PIJN li Snelste eo veiligste middel doorn# te verwijderen. OoM krjjgbaar voor eehplekken, bels en likdoorns tussen de Verkrijgbaar b# ap6'hekert,dT0gHi*n Scholl dealer* fO.r8eHfI.iO Waar? ER ULUG&Eft jULLIcBOOi Prachtig! SPOOK El LA II0 ftl/K DAAR JSOMIt BOOT MOET AEGEDREVfcfi NATUURLIJK 3007. Twee dagen later starten Eddy en Rob voor een lange verkenningsvlucht over het Andes gebergte, waarbij zij gebruik maken van een grote helicopter, speciaal gebouwd voor het vlie gen op grote hoogte. De streek, waar het.Luto- nium wordt gevonden, is vrij nauwkeurig be- keriö. De reis gaat eerst naar «en kamp, dat door enkele in dieast van de mij «maatschappij staande Indianen is aangelegd. „Stel je er niet te veel van voor", vertelt Eddy, wanneer ze goed en wel zijn vertrokken, „het is allemaal nogal primitief, maar die Indianen zijn volkomen te vertrouwen. En er is voldoende benzine om van daar uit vluchten te kunnen ondernemen". Na enkele uren vliegen komt een hoge uitloper van de Andes in zicht, de Sierra dos Mortes. Het land schap ziet er onherbergzaam en verlaten uit. Nergens is een nederzetting te zien en alleen hier en daar lopen wat smalle paden langa de berghellingen. sproken, beweerden in vroeger da- 'gen de twee hutten te hebben ge vonden, maar vergeefs te hebben gezocht naar de mijn, welke die vroegste avonturiers zouden hebben ontgonnen. „Ik wou, dat je met mij mee ging," zei Shorty peinzend, bij hun afscheid. „Dat jij nu de Indianen- koorts hebt is toch geen rden om je in allerlei onaangenaamheden te ste ken. Daaraan kan je niet ontkomen, het is een vreemd land, waar .je heentrekt Je kunt er zeker van zijn, dat het ongeluk je zal achtervol gen van het begin tot het eind, te oordelen naar alles, wat wij er van hebben gehoord." „Hou maar op Shorty. Ik maak die reis en binnen zes weken ben ik weer in Dawson. De weg langs de Yukon is bekend, en de eerste hort- Verrassingsmenu te'zoeken en het Toen zij later in de avona te hun geheimzinnigeTwee Hutten." Zijn SfSSf hrffhfS mifwSSld datSjM naar het zuiden. Zijn doel was het hut terug waren, haalde Shorty zwij- weg liep langs de hoofdsixoom van gend de uitpuilende goudzakken te de Indiaanse Rivier en door de on- derson hebben mij verteld, dat enige mannen in die richting vertrokken votirschfjn en tilde, ze op. Daarna bëkïnde sïïeiTóïïr dê biöimwür S'iun ÏSSU'wrS zette hu ze on tafel, ewe od de fitp.war naar An»nt mnuf m. tviJi P .r.r vmc?' ra°et IK zette hij ze op tafel, ging op de de Stewart Daar ergens moest, zo- rand van zijn bed zitten en begon aig men zei, het Yerrasaingsmeer zijn sandalen uit te trekken. liggen, omringd door puntige bergen „Zeventig duizend, berekende hij. en gletschers; de bodem er van zou ..Drie honderd en vijftig pond goud. geplaveid zijn met goud. Men zei. En dat is te danken aan een krom- dat oude kolonisten, wier namen ver getrokken rad en een scherp oog. geten waren, vroeger zich in de ijs- Stoom, je eet die jongens rauw, je koude wateren van het Verrassings- werkt in 't geheim, je hebt my half meer hadden begeven, en met beide a vijftig mijl per dag afleggen. "Waar schijnlijk ben ik binnen een maand terug, als ik er maar eerst door ben." „Ja, als je er maar eerst door bent. Maar juist dat er-door-komen maakt my bezorgd. Nou, tot ziens, Stoom. Houd je ogen open en pas op. En schaam je niet terug te gaan, els je Een week later bevond Stoom zich in de woestenij ten zuiden van da Indiaanse rivier, Op de water- meer hadden begeven, en met beide niete vindt dat de moéite waard is.' gek gemaakt; maar toch weet ik, handen stukken goud aan de opper- mets aat a moeite waara dat het een droom is. Alleen in dro- vlakte hadden gebracht. Op verschïl- men gebeurt er zoiets goeds. Ik ben jende tijden waren troepjes kolonis- bang, wakker te worden. Ik hoop, ten in de vreselijke woestenij door- dat ik nooit wakker word. gedrongen en hadden staaltjes ver- „Hou je maar kalm, antwoordde Zameld van de gouden bodem van 't 4. tt- 111 eer- Maar het water was te koud scheiding van de Klondike had hij „Dat zal je ook nieh r.r zyn veei Sommigen stierven er in en werden zijn slede in de steek gelaten en zijn knappe wijsgeren, die denken, dat dood opgehaald. Anderen krepeer- wolfshonden bevracht. De zes grote mensen slaapwandelaars zyn. Je bent den aan tering. En een, die er in was beesten droegen ieder vijftig pond, in goed gezelschap. gegaan, kwam nooit weer boven. Al- en op zijn eigen rug lag een even Shorty stond op, ging naar de ta- je overlevenden hadden het plan ge- zware last Hij liep voorop door de fel. zocht de zwaarste zak uit, en maakt terug te gaan en het meer zachte sneeuw, die ouder zijn drukte die in zijn armen, aisoi nee droog te leggen, maar niemand was sneeuwschoenen samenpakte, en ach- een oaby was. ooit teruggekomen. Altijd gebeurde ter hem op een. rij zwoegden de „Ik mag dan een slaapwandelaar er een 0ngeiUk. èen man viel in honden, zyn, zei hij. „ik ben toch, zoals je een luchtgat onder „Veertig Mijlen"; Hy hield van dit leven: de strenge zei, m goed gezelschap. een ander werd door zijn honden pooiwinter, de stille wildernis, de uit- gedood en opgegeten, een derde ver- gestrekte sneeuwvelden, door geen DE MAN OP DE ANDERE OEVER, pletterd door een vallende boom. En mensenvoet betreden. Om hem ver- t peer. hieven zich met sneeuw bedekte berg- - Het Verrassin gameer werd een my- toppen, onbekend en op geen kaart Het was, eer Stoom Belletv de grap the; zijn ligging kon men zich niet te vinden. De rook van geen enkel uit haalde bouwterrein voor de stad herinneren; en het goud plaveide jagerskampvuur, omhoogdwarrelend Tra-Lee af te palen, vóór hij een nog altijd zyn niet droog gelegde in de stille lucht, trof ooit zijn oog. spaarpotje maakte dat Swiftwater bodem, Hij alleen bewoog zich in de druk- Bill bijna bankroet deed gaan, of de De ligging van „Twee Hutten," niet kende stilte van de onbegane uitge- wedstrijd met hondekarren langs de minder mythisch, was beter bekend, strektheid; maar die stilte beklemde Yukon won die hem duizend dollar „Vijf dagreizen" de Mc Question-rl- hem niet. Hij hield van dit alles: de opbracht dat hij en Shorty bij de vier op vanuit de Stewart stonden afmattende tocht overdag,de vechten- Boven-Klondike afscheid van elkaar twee oude hutten, Zo oud waren ze, de wolfshonden, het opslaan van het namen. Shorty moest langs de Klon- dat ze gebouwd moesten zyn nog kamp in de lange schemering, de dike naar Dawson terug, om enige voor de eerste goudzoeker het ge- sterren boven rich «n de vlammen- aandelen te laten registreren, waar- bied van de Yukon had betreden, pracht van het Noorderlicht, op zij beslag hadden gelegd. Zwervende elandjagers, die Stoom Stoom wendde zich met de honden had ontmoet en met wie hij had ge- CWerót vervolgd)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1957 | | pagina 1