DUITSE VERKIEZINGEN m Droomfabriek 1 mWmjiWêmM i w ER IS WEER GRASBOTER - CHECH A Q UO~\ JACK LONDON Koninklijk bezoek ViCREM onder de goudzoekers door Duidelijke taal verlangd V.S. denken nog niet aan gesprek met Sowjet-Ünie SPROETJE SPARKS doof FRANK GODWIN AVONTUREN VAN KAPITEIN ROB Woensdag 22 mei 1957 WAT volgens menselijke berekening als uitgesloten moest gelden, geschiedt toch: nog eenmaal leidt in West-Duitsland de hoog- bejaarde Konrad Adenauer de verkiezingscampagne van zijn P.artiJ' de C.D.U. Eenentachtig is de bondskanselier nu, maar hij is gezond en strijdbaar; en zo zijn ouderdom zich misschien al uitdrukt in een'gemis aan plooibaarheid, -dan is het nog de vraag of dit ais een nadeel kan gelden in een land, waar de onzekerheid zo licht voet geeft aan een gevaarlijk opportunisme. Het is voor West- Duitsland -zegenrijk geweest, dat de regering onder leiding van'Ado nauer ondanks "moeilijkheden en ondanks schijnbare mogelijkheden in andere'richting haar-Europese oriëntering zo krachtig heeft volgehouden. Veel is er gesproken en geschreven over het „Duitse wonder1': de heropleving en heropbouw van het geschonden en gedemoraliseerde land in een in verhouding "korte tyd. Het is aan de werkkracht van de Duitsers toegeschreven, en niet ten onrechte; maar dat het zo vlot kón gaan, is vooral te danken de stabiele politieke verhoudingen. Aan verontrustende verschijnselen heeft het niet ontbroken in West-Duitsland, maar de rechtvaardigheid gebiedt om twaalf jaar na de wapenstilstand te erkennen, dat ze de grote politieke lijn niet wezenlijk hebben hein- vloed. Er blijven redenen te over voor de Westelijke landen om de ontwikke ling in Duitsland scherp te volgen. Dat neemt niet weg, dat in de plaats van bet diepe wantrouwen van voorheen een gematigd vertrouwen is gekomen. Het rechts-radicalisme leeft nog wel en uit zich nog wel, maar het.ontplooit geenwervende kracht van betekenis. Adenauer heeft kans gezien, de overhand te houden in de kringen, waaruit het zijn aanhang had moeten putten. Men kan de tamelijkautoritaire oude man hiervoor niet dankbaar genoeg zijn. VRAAC-T men, of de bejaarde Konrad jn alle opzichten een vooruitstrevend man is» dan moet het antwoord ontkennend luiden. Zijn economische opvattingen zijn tamelijk oud-libe." J, en men ontkomt-niet aan de gedachte, dat hij voor wat de maatschappe-1 lijke verhoudingen betreft, wel graag sommige toestanden van het keizer- rijk terug zou willen. Hierin geeft hij de oppositie aangrijpingspunten genoeg. Zijn sterke punt is echter, .dat hij in politiek opzicht afscheid heeft genomen vaa het verleden. Het keizerrijk is gevallen, de Hitier- dictatuur is gevallen; er moet iets nieuws komen. Daarvoor gaat Ade nauer te rade bij het vrije Westen, dat zijn land tweemaal heeft ver slagen. Geen vooruitstrevend man; en evenmin het model van een democraat. Meer dan één minister heeft zich al beklaagd over zijn autocratische neigingen. Sommigen hebben hem vergeleken met die andere oude mam Paul von Hindenburg. Maar de vergelijking klopt niet. Want Hinden burg wilde bet politieke verleden doen herleven en was bovendien aan het einde van zijn leven meer speelbal dan leider. Adenauer blijft in de koers: strak West. Zijn betrouwbaarheid op dit punt heeft de parle mentaire democratie gelegenheid gegeven, zich te ontplooien op het Bonn-se oefenveld.' De talenten beginnen zich af te tekenen. Er klinkt nu lang niet meer zoveel vrees als vier jaar geleden in de vraag: Wat gaat er gebeuren als -Adenauer sterft? Wie weet trouwens, hoe lang hij nog leeft. En eens te meer is hij decentrale figuur bij de 'komende verkiezingen. Wie zijn pertij kiest, kiest voor samenwerking met Amerika, voor Europese integratie en in zoverre tegen geforceerde en ongezonde hereniging van Duitsland. Het beeft even er op geleken, dat de verbondenheid met de V.S. in gevaar kwam, zonder dat ten opzichte van de hereniging iets was bereikt. De verklaring van. Dulles en Stassen, dat de Amerikanen niet weggaan vóór de hereniging een feit is, heeft echter op dit punt de twijfel weggeno men. DE grote oppositiepartij, de S.P.D., verkeert wederom, als voor vier jaar niet in een overmatig sterke positie. Er zijn tekenen geweest, dat ze zich in hoofdzaken achter de buitenlandse po litiek van Adenauer zou scharen, maar in dit opzicht is ze op haar schreden teruggekeerd. Haar houding spreekt niet tot de verbeel ding, bij. gemis- aan een bruikbaar alternatief. Het is heel gemakkelijk, in de Europese toenadering allerlei zwakke punten te ontdekken, doch men moet oppassen met het zover te drijven, dat het bos achtor de bomen verdwijnt Er is wel gezegd dat. wanneer Ollenhauer kanselier werd, mj geen andere internationale politiek zou kunnen voeren dan Adenauer; en misschien is hét,wel juist. Des te meer echter getuigt de voorkeur der S.P.D. voor de "hereniging dés lands, alleen te verkrijgen op kosten van de vrijheid, boven de Westelijke consolidatie van kortzichtigheid. Op binnenlands gebied is er genoeg te kritiseren en-met zeer veel: recht. Maar in een land, dat zich juist weer zo. ongeveer heeft hersteld en waar de werkloosheid betrekkelijk gering is geworden, overheerst toch de wens naar veiligheid. En het kan nauwelijks betwijfeld worden, dat die wens ia de" vaste lijn van Adenauer meer houvast vindt dan in de onzekere koers van de Duitse socialistische partij. De Galibier, eens een van de vele, niet hij name bekende top pen uit de Alpen, nu dank zij Goddet aan miljoenen Fran sen vertrouwd ols „een wilde man, die de reuzen van de weg schrik inboezemt..." (Van eeh onzer redacteuren) DE Tour de France is een droomfabriek, die een to- verrijk schept, dat miljoenen in zijn ban gevangen houdt. Hij is in dit opzicht slechts te ver gelijken met de film. Evenals deze heeft de Tour de France een moeilijk te onderschatten invloed uitgeoefend, en oefent hij nog steeds een enorme in vloed uit, op het leven van honderdduizenden. Evenals de film heeft de Tour" een be paalde stijl geschapen, voor tientallen nieuwe bezigheden gecreëerd en de activiteiten van tientallen anderen gesti muleerd. VV/lE zou zonder de film ooit vv van Hollywood gehoord heb ben? Hoe zou het gesteld rijn met onze kennis van Texas en van Ari zona zonder de „Westerns" en de bioscoop? Zou u zich de'wereld van de Romeinse keizers kunnen voorstel len zonder de massa-regio "van Cé- sar B de Mille, het reuzenrad uit het Weense Prater zonder Harry Lime en „De Derde Man"? De Tour de France heeft voor on« telbaren een dergelijke betekenis. Vóór 1903 het jaar, waarin de Tour werd uitgevonden wisten de Fransen vanzelfsprekend niets van gefabriceerd. OnteTbaren zijn er, die waarin alles en iedereen wordt mee- aardrijkskunde. Het noorden van hun deze droom beléven en die zich met gesleept-, —.-r-r land was voor de meesten een even de droom-helden identificeren, zoals Het is niet alleen de Tour zélf al w onbekend gebied als het Afrikaanse men zich identificeert met Clark die er van profiteert, het is nfet maUStneei, ongekroonde Kei- oerwoud- eens was voor Livingstone Gable of met Jean Gabirt- slechts „l'Equipe" die aan de Tour zer Van de Westeuropese sport- ufal5qu0??de.Tour- Pi E Tour-droom is tegelijkertijd verdient of de middenstand In de Wewy A massa-usvcholnóf- en malet waren er eenvoudig met in U het produkt van de Tour-in- etappeplaatsen. De Tour de France wereia, massa psyenoioog en het begin van deze eeuw. Tegen- dustrie en de onmisbare voorwaar- is van betekenis voor de gehele na- heerser van een tOVGITljk: ae J F5a"se volk met het de er voor. Het is dat bovenal, wat taaie economie. De rijwielindustrie directeur van de Tour de Fran- bestaan van deze bergen even ver- de Tour de France zo ongemeen wordt er door gestimuleerd, ofschoon u Tu T -v trouwd als met dat van de kathe- fantastisch maakt, tot zulk een boei- ZÜ begrijpelijk, want dat zou af- ce. Hij goochelt met miljoenen °5 ie vln end verschijnsel voor sociologen. Hoe breuk doen aan de mythe bij de en tekent opmarsbevelen, hii nu weet men wat natuurlijk het helderder de stralenkrans om het Tov geen enkele vmger in de pap belangrijkste is dat in Noord- hoofd van de Tour-sterren en de beeft, naar directeur Goddet ons na- dicteert zakenbrieven en tele- de wegen met kinderhoofd- Tour-figuranten, hoe groter de pu- druHk,eii|k. verzekerde. Behalve de foneert. En door Zijn rusteloze jes worden geplaveid. bliciteitswaarde van de Tour. hoe rywielfabrieken profiteren nog ve- act;vitejt „n ai- u.als- ->Wat dG Gali- groter de roem van zijn scenario- le andere bedryvennen onderneram- «ccivueiE en aie zijner meae- oierï op een examen, zou vroeger schrijvers, hoe groter de naam van gen, buiten het vreemdelingen ver- werkers groeit de Tour de 1 \171 I IPlfliritfA T..h - n. - t.... n— l>...11 Tm J. null - ACHTER zijn kolossaal bu- reau-Kiinistre in de Fau bourg Montmartre te Parijs troont monsieur Jacques God det, legeraanvoerder en circus koning, filmregisseur en groot- STER AVOND hoorden wc de vT stemmen van de Zweedse ko- ning en onze koningin uft de luid spreker en we beseften, weer eens melk 'it mooi instrument de radio toch is. En dat de televisie, als zij moet werken in niet op het Euro visie-net aangesloten landennog al tijd achteraan komt. Waarmee na tuurlijk niets ten nadele van onze zeer ijverige joumaaldienst gezegd wil rijn. Maar wanneer het actuele gebeurtenissen betreft ken de film nooit wedijveren met het recht streeks uitgezonden beeld of geluid. Vanavond brengt de beeldradlo na het extra-journaal over het staatsie- bezoek aan Stockholm, el een di recte reportage (Van een onzer verslaggevers) DEN HAAG. Bij de behandeling van de begroting van-het ministerie van Financiën, gisteren in de Eerste Kamer, heeft de socialistische sena tor, mr. H. tVllIemse, van de RVP en de ARP duidelijke taal gevraagd ten aanzien van hun houding tegen over het huidige kabinet. „Van. de zijde van het kabinet," 20 zei hij, „heeft men steeds gehoord, dat er wat betreft de bestedingsbeper king, van een kabi- netspolitiek kan worden gesproken. Nochtans hoort men tot vervelens toe van deze kan ten spreken over grote socialistische invloed en een socialistische curatele. EERSTE KAMER Prof, Romme zingt zó zijn. eigen lied in dit koor. Het is een in- en uit gepraat waaraan geen touw meer is vast te knopen." „Wat wil men eigenlijk, zo vroeg hij zich af, „de Partij van de Arbeid in of buiten het kabinet?" Hij ver heelde geenszins, dat hij persoonlijk dit laatste in het verleden meer dan eens had gewenst Intern had men hem nog steeds kunnen overtuigen, dat deelneming aan de regering noodzakelijk was in. het belang van het land. Maar de Partij van de Arbeid zal bij een positie buiten het kabinet, waarnaar zij niet heeft ver langd, wél varen," zo stelde mr. Wü- lemse als zijn overtuiging. (Advertentie Md.) aan een willekeurige meneer Jean Dupont zijn diploma hebben kun nen kosten. Nu heeft hij met het antwoord niet de minste moeite meer. „De Galibier (een alp van 2645 me ter nabij Brsangon) is een wilde man, die onze op hun trappers zwoe gende jongskes altijd angst inboe zemt. Het is Jacques Goddet, die het hem heeft geleerd, N daarmee zitten we dan meteen middenin de stijl van de Tour de France, die de stijl ven Goddet is. Hij_ blijft in de kolommen van „l'Equipe" niet achter in de eeuw van het straalvliegtuig en "laat zijn stormtroepen „de warmtemuur door breken". Hij schildert 2ljn coureurs in één adem als jongskes en als reuzen af. Op de manier, waarop de Griekse dichter Pindarus oden schreef voor de overwinnaars van de Olympische Spelen, dicht Goddet met een lawine van superlatieven de infanteristen van de Tour bo venmenselijke kwaliteiten toe. Van daar naar een algemene heldenver ering is nog slechts een pas. Voor die éne paa is zelfs "een uit stekend stilist als de jonge Franse auteur Antoine Blondin, schrijver van het boek „Kinderen van de goede God," niet teruggeschrokken, i Hij zoekt 2ijn stof sindsdien niet meer onder de gewone stervelingen, 'doch onder de Half goden-van-het- Rijwiel. „Ik begrijp heel goed", heeft hij verklaard, „dat er enkelingen zijn, die met de Tour Ietwat de spot drijven. Maar wie hem van dichtbij meemaakt, wordt er door gegre pen Er is géén treffender formule! Men wordt er door gegrepen, zbals men ook gepakt wordt door de film, die zijn „Reus" James Dean heeft, gelijk de Tour zyn reus Fausto Coppi of zijn reus Louison Bobet En even als de film heeft de Tour de France zyn figuranten en zyn sterren. Ja, méér dan dat De Tour heeft ook zijn relikwieën. De Italiaanse cou reur Gino Bartali offerde zijn gele trui aan de Heilige Geneviève van Sienna, de jonge Breton Robic de zijne aan de Bretonse heilige Anne d'Auray. Sindsdien wordt het door hem bevochten kledingstuk bewaard in een Bretons kapelletje, naast de bruidssluier van keizerin Marie- Louise en het lansvlaggetje van ge neraal Montsabert De Tour de France Is niet alleen een sportmanifestatie, niet slechts der. Omgekeerd: hoe omvangrijker de een circus of een leger, hij is óók een zakelijke transacties, hoe groter de droom en de „Dictionaire van de „Caravane publicitaire", hoe groter 't conversatie" noemt Jacques Goddet Tourleger, hoe bonter het Tour-cir- een producent van mythen, omdat cus, hoe groter de publieke belang- deze droom in de Tour-fabriek wordt stelling hoe groter de draaikolk, regisseur Goddet, hoe groter diens keer en de hotellerie. In de juli- France uit" tot iets wat vim zakelijke successen als produktietei- maand s«it niet alleen de oplage *raJ1=e ï?c wat zlJn van „l'Equipe maar óók die van voorganger Henn Desgranges voorganger Henri Desgranges nimmer had durven dromen ..l'Eqmpe' alle andere kranten. „Wij zijn", zegt Tour-secretaris-generaal Jean Gar- nauit niet zonder trots, „de weldoe- en wat bewondering en res- S™'pS? vaagde" idï, val Te door filmllteit. ZÓ worden de Halfgoden-van-het- Rijwiel gefabriceerd: een wilde nt over moeilijk begaanbare be-, wegen en tilaïc achter de helden Goddet om gelijk Pindarus het in Olympia deed al hun ver richtingen te bezingen, In de over treffende trap natuurlijk. WASHINGTON. Een woord voerder van het State Departement heeft meegedeeld, dat Amerika op 't ogenblik niet denkt aan een nieuwe topconferentie tussen het Westen en de Sowjet-Unle. Hij zei dit naar aanleiding van vra gen over persberichten in Europa, dat Amerikaa de mogelijkheid zou bestuderen vati een conferentie zo als er in 3955 een. in Genève is ge houden door de grote vier. uit Kopenhagen, waar koningin Elizabeth van Engeland in de Koninklijke Schouwburg een gala-voorstelling van het Kon ink-, lijk Deens Ballet bezoekt De kijkers zullen, de laatste akte van „Bournonville Napoli" zien. Hierbij mag aangetekend worden, dat het Deense ballet een der oudste van Europa is, De klankradio is vanavond op be zoek in de Stockholmse Koninklijke Opera, waar koningin Juliana en. irins Bemhard als gasten van het Zweedse koningspaar een gala-voor- ficelling bijwonen. Om 10.35 uur ge ven Ben Brans en /rie Kleywegt er een verslag van (Hilversum II). In de N.CK.V.-radiokrant, die via de andere zender wordt uitgezonden, is een rèportage van de receptie voor de Nederlandse kolonie opgenomen Morgen zijn er radio-reportages om 12.45 <H. I), 1.20 (H. II), 6,15 (H. II) en 10.10 uur (H: D. He kijkers naar het commerciële *S tv-programma van de onder ver antwoordelijkheid'van de Britse On afhankelijke Televisie Autoriteit werkende Leedsstudio's hebben deze week kunnen lachen. Op het beeldscherm verscheen een sappige worstterwijl een fluwelen stem zei: „Reinig uw tanden hier- mee." Daarna schonk een knap meis je een glas champagne in. Zei een andere stem: „Geef dit uw kat h(j zal er dol op zyn." Mooi schuimend bier merci aanbevolen als een prima auto-smeermiddel. Later veront schuldigde een woordvoerder van het Granada-televisienet zich„Een tech nische fout De adverteerders, die 3o duizend gulden'per minuut heb ben betaald, zullen later in de week als schadeloosstelling gratis kijktijd krijgen." AAK de siotavond van „"Goed Zo", die woensdag 5 juni in het Con certgebouw te Amsterdam wordt ge houden en die door de NCRV zowel via de rad to als.de televisie zal wor den uitgezonden, werken o.m. mee 't trio „Los Paraguayos" en de zangeres Fredye Marshall. - MOSKOU Tass maakt melding van de oprichting van een staatsco- mité bij de Russische ministerraad dat met de zorg voor de culturele be trekkingen met het buitenland belast wordt (Advertentie IM.) WEBOfPEM lAftFOPHlKESLAND K..i\unrjen wtmtR Buivtn OnzinHET&AATZO RÉ6Ett£fl ÉrtPAMKUn rtEfl WEBeTER OP Htt KAÓTeEiZyn Tm jon&tni.rtou \A KurinEnwenETtEtt LATErt wen iet haar HET 6POOK£iLAriD6AAN... HET WORDT AL DONKER WATOeEFTDAT' WtZIjrtTOCHNtT PAHG I ttt 0 F £R SPOKEN Zijn AL6HET00H KtR 16 30DB. De helicopter ksn twintig uur In de lucht vulkaan Arano. Zie je die rookpluim? De vuï- blijven en enige reserve wil Eddy ook wel graag kaan is geheel omgeven door een diep meer, het hebben, want hij zal een. paar hoge bergtoppen Lago Serpentias- Aan de oevers van dit meer heb moeten vermijden, Eddy kent deze streek op zijn ik intertijd het Lutonium, gevonden. "Ik weet duimpje. ,KÜhi" zegt.hjj, wanneer in de verte fnog steeds niet, wie er in geslaagd is om de eeh blinkend witte sneeuwtop opduikt, „dat is d? I boorput, die ik had geslagen, te vernielen, maar au begin Ik iemand te-ver denken Ja, het is duidelijk, wie hier de tegenspeler van de mijn maatschappij is: professor Lupardi, "üle in deze omgeving zyn. hoofdkwartier heeft, vanwaar hy zijn condors met hun kostbare last .naar on bekende doelen verstuurt, - Pubtik»o'e win Het Nedet!«a<fe ZuweJborew VGtweniiage delïngs had hij het Verrassïngsmeer gevonden. „Een goede naam," mompelde hij een uur later, toen hij aan de rand er van stond. Een groepje oude den den was het enige hout. Op zijn weg daarheen strompelde hij over drie graven, met sneeuw bedekt, maar aangegeven door met de hand be werkte palen met opschriften, die met te ontcijferen waren. "Vlak bij bet groepje bomen stond een kleine bouwvallige hut. Hij lichtte de deur klink op en trad binnen. In een hoek, op wat eens een bed van dennetak- ken was geweest, lag nog "gewikkeld in half vergane huiden, een geraamte. De laatste bezoeker van het Verras sïngsmeer, vermoedde Stoom, terwijl hij een klomp goud opraapte, zo groot als z'n vuist. Naast die klomp lag een Wat hem het meest verwonderde peperblikje, gevuld met goudkorrels ,r was, dat hij, hoewel hij er toch zo'» *er grootte van een walnoot, nog ruw vooral hield hy van zyn kamp na geschiktheid voor bleek te hebben, en ongewassen, afloop van de dag, en steeds op- nooit de minste roepstem in zich had Zo precies was alles uitgekomen, nieuw hoopte hij dat te kunnen schil- gehoord, er zelf niet was heengegaan Stoom zonder nadenken aannam, deren: een vastgetraptc plek in de om bet uit te zoeken. Maar ook dit dat goud afkomstig was van de sneeuw, waar zijn vuur brandde, raadsel loste hij uiteindelijk op. bodem van het meer. Nü was die be- zyn bed, een paar pelzen van ko- „Hoor eens, Geelgezicht, ik heb het riekt door vele meters ijs en ontoe- nynenvellen uitgespreid op pas af- gevonden!" gankelijk, er was niets mee te begm- gehakte dennetakken, zijn beschut- De hond, waartoe hij sprak, lichtte nea. midden op de dag wierp hij van tmg: een uitgespannen stuk zeil- eerst de enen. toen de andere voor- de wal af'een afscheidsblik op zijn doek, dat de hitte van het vuur terug- poot op met een snelle beweging, ontdekking. kaatste, de zwartgeblakerde koffie- sloeg zijn staart er weer over en «rn orde, Mr. Meer," zei hij. „Blijf pot en de emmer op een stuk hout, lachte over het vuur. 5Ü hier maar rustig liggen. Ik kohl de sandalen die op stokken te dro- „Herbert Spencer was bijna veer- terug om je droog te maken - als gen hingen zijn sneeuwschoenen tig jaar, toen hij een visioen-kreeg het ongeluk mij niet achterhaalt, overeind in de sneeuw, en vóór het van zijn grootste kracht en verlan- Dx. weet niet hoe ik hier gekomen vuur de wolfshonden, die er zo dicht gen. Bij mij is het eerder gekomen, .ben, maar dat zal ik wel zien aan de mogelijk by kropen, peinzend en le- ik hoefde niet te wachten tot ik manier, waarop ik hier vandaan vendig, dicht behaard en met ijzel dertig was. Geelgezicht, ik wou bij- kom." bedekt, met hun wollige staarten be- na, dat ik als wolfshond geboren en -III schermend over de poten geslagen; altijd een broer van jou en ja mak- Tb klein dal, naast 'n bevro- en daaromheen, in de onmiddellijke kers was geweest." reu stroom en onder beschermende nabijheid, een muur van duisternis. Dagenlang zwierf hij door een dennebomen, legde hij vier dagen la- Op zulke tilden schenen San Fran- chaos vart kloven en waterscheidiii- ter een vuur aan. Ergens in die witte cisco, „de Golf' en O'Hara heel ver gen, waaruit hij geen behoorlijk topo- woestenij, welke hy had achtergela- weg, in een vroeger bestaan verloren, Pjan hon opmaken. Het was "ten, was het Verrassïngsmeer er" schaduwen van een droom, die nooit a!sof ,z€ daar ware2 heen gebracht fens, hy wist met waar; want hon- werkelykheid was geweest. Hij vond d°°r n de Schepper. Tever- derd uur dwalen en worstelen door het moeilijk te geloven,.dat hij ooit «eef» ^ht hy naar een kreek of zij- een verblindende sneeuwjacht had een ander leven had eekend dan dit rrvier. die zuidwaarts stroomde naar het hem onmogelijk gemaakt te we- in de wildernis en noe moefuiker de Mc QueSÜ°n en de Stewart. Toen 'ten, in welke richting hy zich had viel het hem, zich te verzoenen met fak er4 >ergstorm op die een begeven. Het was, alsof hij juist uit de gedachte dat hii ziïn leven had sneeuwjacht joeg door de chaos van een nachtmerrie was ontwaakt. Hy verknoeid en verbeuzeld met de an- en Iage waterscheidingen. Door wist niet zeker, c£ er vier dagen of dere bohémiens van San Francisco, «^boomgrens, zonder vuur, worstelde een hele week was verlopen. Hy had hy twee dagen lang om lagere streken geslapen met de honden, was geklom- i«i i tegen te te bereiken. Op de tweede dag kwam men over een eindeloos aantal kleine da£rk yiel: ed P .erl hij bij de rand van een grote, door waterscheidingen, was de bochten eenvoudig. Hy stond ontzet over het paalwerk omgeven vlakte. Zo dicht gevolgd van grillige kloven, die dood- verbeuzelen van zyn jaren in de staa, was sneeuwjacht, dat hij de voet liepen, en tweemaal was het hem °Xf5. d® £0?. ?Pe wijsbegeerte van van waj niet kon zien en niet gelykt "n vuur aan te maken en be- scooien en boeken, over het knappe durfde wagen naar beneden te klim- vroren elandsvlees te ontdooien. En. cynisme van studeerkamer en pers, men. Hij wikkelde zich'in zijn pelzen nu was hy hier, goed gevoed en m over de praatjes van zakenmannen en verzamelde zijn honden om zich een goed kamp. De storm was gaan m, hun clubs. Zy wisten met, wat heen in een diepe sneeuwdrift, maar liggen, en het was helder en koud voedsel, slaap en gezondheid- was; durfde niet gaan slapen. geworden. Het uiterlijk van het land zij konden ae prikkel van echte eet- in de morgen, toen de storm be- leek niet langer bovennatuurlijk. De 1^-1; V u5.nt\en'i 0 6 j.wVej daarde, kroop hij er uit om een on- kreek, waarop hij keek, zag er uit moeiöheiQ, het sterke, gezonde bloed, derzoek in te stellen. Een kwart mijl als andere kreken, hij liep naar het dat ais wijn door je aderen stroomt, beneden hem ongeveer lag eenbevro- zuidwesten. Maar het Verrassings- ais net werk gereed is. ren, met sneeuw bedekt meer. Daar meer was evenzeer verloren voor En al die tijd was dit plechtige, omheen verhieven zich aan alle kan- hem, als het geweest was voor allen, verstandige, Spartaanse poolland hier ten puntige bergtoppen. Het beant- die er vroeger naar hadden gezocht geweest, en hij had het niet geweten, woordde aan de beschryving. Blin- (Wordt vervolgd)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1957 | | pagina 1