Justitie ongerust over onopgeloste moorden I SCHIMMENSPEL Plan tot oprichting mobiele brigades Toen Rijbewijs vervalt Bekende Nederlanders in radio-prijsvraag -CHECHAQUO' JACK LONDON onder de goudzoekers Moors middel tegen atoom straling „Spookbrigade" in Johannesburg kiespijn Vrijwilligers in overvloed voor „proefschip" WETSONTWERP IN VOORBEREIDING ANWB zeer onthutst Uranium vondsten in rood-China RADIO EN T.V. PRISMA - het veilige horloge j SPROETJE» SPARKS 'door FRANK GODWIN. Ge -door- AVONTUREN VAN'"- - KARTON ROB Donderdag 23 mei 19ó Nederlandse Gedachten. het weekblad van de A.R. partij, valt nu te lezen dar de geringe geestdrift voor het huidige noodkabinet er niet, toe mag leiden, dat de beide ministers van deze partij in het verdomhoek ie lereehtkomcn. Het staat er weliswaar niet in deze ■woorden, maar daar komt bet toch wel- op neer. Het is een nuttige waar. schuwjng; maar zal zc helpen.' Wij vrezen van niet. Nederlandse Gedach ten is-een tijdschrift voor het kader der partij, en de waarschuwing heeft meer het karakter van een geheugensteuntje *n»r de leidende figuren dan van een oproep aan de massa der kleine Itivden. de grenzen te zien die aan kritiek en misnoegen zijn gesteld. Aan. het onderhouden van deze kritiek en dit misnoegen zal dan ook zonder de minste twijfel geen einde komen. De A.R. partij voert een harde strijd om haar bestaan en haar invloed. Het schouwspel zou drama tisch zijn, wanneer deze groepering onder de huidige omstandigheden zoveel betekende als ze heeft gedaan en nog steeds meent te moeten doen. Er wordt in de kring, waaruit de A.R. partij haar aanhang rccruteert, veel gesproken over nederigheid: maar dat neenu niet weg. dat de partij zelf zich altijd meer door hoogmoed dan door ootmoed heeft onderschei den, De beide meest autoritaire figuren in Nederland gedurende de laatste halve eeuw waren uit haar midden afkomstig. 2e heetten Kuyprr en Colijn. 2oais wij het zien bestaat er een neiging in de A.K. partij, de oorzaak van de na-oorlogee teruggang vooral ie zoeken in het feit. dat zijzelf er zo weinig aan te pas is gekomen. Anderen hebben gedaan, wat zij had kunnen doen en moeten doen. Zij ergen zich -over het niet-erkennen' van haar uitverkorenheid. Kuyper en Colijn hebben regeringen gedomineerd, die kwantitatief in hoofdzaak op de R.K. Staatspartij steunden. HET geprikkelde motief van onvoldoende te zijn gekend en erkend vindt men in de parlementaire gedragingen van de A.R. partij in de tijd na de bevrijding voortdurend zeer duidelijk terug. Het r oppositie; voeren .tegen bet kabinet-S ckennerhorn-Drees ging haar zeer slecht af. Het was het wrokkige en slecht geluimde optreden van een groep, die'het onrechtvaardig, ja, haast onrechtmatig vond, niet ge roepen tè .zijn'op de regeringsbanken het hoogste1 woord te voeren. Dat het oppositie, voeren haast even belangrijk is als het regeren, heeft ze in die periode nimmer willen inzien. Later zijn er dan a.r. ministers gekomen, maar de tijd der beproeving was daarmee geenszins voorbij. Onbelangrijke figuren waren deze ministers niet en onbelangrijk waren evenmin de portefeuilles, die zij kregen te beheren. Maar betrekkelijk onbelangrijk bleef wel de mate, waarin de A.R; partij haar stempel drukte op het regeringsbeleid. Geen leiding oefende zij meer uit en geengroot gezag genoot zij meer. En de kiezers vroegen zich af, waarvoor zij deze partij nog nodig hadden. De zwaartepunten zijn verschoven. In de decennia vóór 1940, toen de socialisten de voortdurende oppositie vormden, kon de A.R. pertij door haar strijdbaarheid wel een leidende positie verwerven onder dc partijen, die er voor het regeren overbleven. Maar nu de toenmalige oppositie, verbreed in samenstelling en verruimd in haar .gezichtskring, de muren van het isolement heeft doen omvallen en haar aandeel beeft genomen Sn de regeringsverantwoordelijkheid, is de A.R. partij uit het middelpunt verdwenen en opereert ze nog slechts op zijtonelen. Zij doet dat op een gekwetste cn gekrenkte wijze- DE poging tot kabinetsformatie van de heer De Gaay Fortman vorig jaar leek een mogelijkheid in te houden tot herstel van oude verhoudingen. Het is de vraag of de formateur naar zo'n herstel .zeer bewust beeft gestreefd; iu elk geval niet bewust genoeg naar het oordeel van een aantal van zijn partijgenoten. Doch ware hij geslaagd, de onderlinge spanningen hadden wei een uitweg gevonden. Nu hij niet geslaagd is en waarschijnlijk juist, omdat hij niet geslaagd is, is er van bet interne gekibbel om de voorste plaatsen meer blijven hangen dan prettig is voor de huicfige a.r. ministers. Het maakt voor hen, die het toch al niet gemakkelijk hebben, de dingen nog wat verwarder. Wat moeten zij zijn: goede bewindslieden of goede exponenten van een streven, dat is gericht op een herwinnen van de oude heerlijkheid, alleen mogelijk door het opnieuw dringen van de socialisten in bet isolement? Men ziet bun dilemma. Tol nu toe hebben zij vooral getracht goede bewindslieden te.zijn, en daarmee in de eigen kring meer verdenking dan dank geoogst. Nederlandse Gedachten doet nu wel een goed woordje voor ben, maar de dagelijk.se kost van kok Bruins Slot in Trouw blijft dezelfde. Ons lijkt dc strijd van en in de A.R. partij eer grotesk dan gróóts, eer een schimmenspel dan een fel en levend tijdsbeeld. Alle vertoon van vastberadenheid kan oiet verbergen, dat deze partij haar grote tijd heeft gehad. Het is jammer voor de heer Bruins Slot, dat bij te Iaat is geboren om nog een kans te hebben, een staatsman in de stijl van Kuyper en Colijn te worden. f Advertentie LM.) OSLO Twee Noorse geleerden hebben bekendgemaakt, dat zR een nieuw zwavelhoudend middel „cy- steamlne" hebben gevonden tegen de schadelijke gevolgen van radio actieve straling op het menselijk lichaam. Het middel is met succes toege past op dieren en mensen. -Het moet worden ingenomen, voordat men aan de straling wordt bloot gesteld en verliest zijn uitwerking na twee uur. Hat kan dus niet j zijn1" oriënterende besprekingen ge worden gebruikt om zich .te be- schermen tegen radioactieve neer slag, die meerdere malen achter elkaar valt. JOHANNESBURG Een speciale afdeling van de Zuidafrikaanse po litie, die reeds enkele dagen na haar optreden de bijnaam van „Spook brigade" verkreeg, heeft met kracht de bestrijding van de toenemende criminaliteit in Johannesburg ter hand genomen. De nham „Spookbrigade" ver kreeg dit speciale korps, samenge.- steld uit blanke en niet-blanke spe ciaal uitgezochte rechercheurs, door de bliksem snelle wijze, waarop het telkens in een ander stadsdeel, zo wel overdag als 's nachts, optreedt tegen autodieven, smokkelaars in verdovende middelen en andere lichtschuwe elementen. (Van een onzer verslaggevers) De officier van Justitie te Amster- AMSTERDAM. De justitie dam meent, dat voor verontrusting maakt zich ongerust over het grote uver de zeven onopgehelderde moor- aantal moorden, die de laatste jaren don ip zijn arrondissement met de in ons land zijn gepleegd en die tie i minste aanleiding bestaat. Dat zij {Advertentie IM.) werk voor Üw tandarts, maar als eerste hulp een "AKKERTJE" dat helpt direct politie niet heeft kunnen oplossen. Naar aanleiding daarvan wordt op het ogenblik een onderzoek Ingesteld naar de mogelijkheid enkele zoge naamde mobiele brigades op te rich ten, bestaande uit zeer bekwame en geroutineerde rechercheurs. Deze brigades zouden moeten worden ge bruikt bij onderzoeken naar ernstige misdrijven, ter assistentie vande plaatselijke politie. Op het departement van Justitie houden met vijftien hoge politie ambtenaren, onder wie de hoofd commissarissen van politie uit Am sterdam, Rotterdam en Den Haag. Het was de eerste maal, dat hun mening over dit vraagstuk officieel ■werd gevraagd. Alleen al in Amsterdam rijn de laatste jaren vijf moorden niet op gelost. De oudste zaak is de moord op de 50-jarige meubelmaker J. Mul der, die in .zijnwerkplaats in de Elleboogsteeg op 27 april 1951 van het leven werd beroofd. Evenmin heeft de hoofdstedelijke politie licht kunnen brengen in de moord op de 75-jarige weduwe D. van Geenen op Ifi juni 1953, die in haar woning in de Van Beuaingenstraat om *t leven werd gebracht en de moord op de 44-jarige H. Goyaerts uit de Eerste Helmersstraat, die op 13 augustus '55 zwaar verminkt en gewurgd in een Stoel Werd gevonden. Voorts staat de Amsterdamse poli tie nog voor 't raadsel van de moord op „Chinese Annie" en tenslotte is er nog de raadselachtige verdwijning van de 56-jarige caféhoudster E. L. Schevenhoven in de nacht van 16 op 17 oktober 1956 uit haar café in de Halvemaansteeg. De meest opzienbarende moorden buiten Amsterdam zijn die op de ver pleegster Dïeuwerke van de Vlegel op de hei bij Harderwijk en op de weduwe Sïjtje Koster uit Broek in Waterland (gewurgd op 27 december 1956) en op de 24-jarige Corrie Theeuwes uit Tilburg (23 maart '55). Tenslotte zijn er nog de moorden op Hans Schreuder, wiens lijk op de hei bij Huizen werd aangetroffen en op de 27-jarlge Rotterdamse Bettle Mentjox. niet zijn. opgelost schrijft hij geheel toe aan het toeval. Hij ziet niet in dat de Amsterdamse politie op enigerlei wijze tekort schiet, noch in bekwaamheid, noch in organisatie. Hij acht centralisatie van het tech nische polïtie-apparaat van.het aller grootste belang. Naar z(in mening is deze centralisatie echter reeds" zeer ver uitgevoerd. Het knelpunt ligt,- volgens hem, bij de kleine gemeen ten, die niet ..over v.oldoèndespecia listen kunnen beschikken. Centrali satie van het opsporingsapparaat acht hij eveneens van betekenis voor de kléine gemeentelijke korpsen. (Advertentie (J14.) Rustig denken M ij n h a r d t's uwtabletten HAIFA Een woordvoerder voor de Israëlische zeemansbond heelt meegedeeld, dat zich genoeg zeelie den vrijwillig hebben aangemeld voor bemanning- van een Israëlisch proefschip „om een heel konvooi to bemannen". Hij vertelde, dat sommige aan- biediugen telegrafisch kwamen van officieren en matrozen van Israëli sche schepen op zee en zei verder, dat zo goed ais de gehele voorma lige bemanning van de Bat Galim zich vrijwilligaanmeldde. De Bat Galim was het enige. Israëlische .schip dat het Suezkanaal gebruikte. Het werd in september 1954 door de Egyptenaren in beslag genomen,, de lading verbeurd verklaard-en; 'de bemanning voor 'drie maanden- in' de gevangenis gestopt. De zeeliedenbond heeft laten we ten, dat alle aanbiedingen op het ogenblik terzijde gelegd zijn. Han gende een beslissing van derege ring over het proefschip.» DEN HAAG. Het rijbewijs zal totaal moeten vervallen, zodra door een rechter aan een automobilist de rijbevoegdheid wordt ontzegd. Dit Is de strekking van een wet, die bij het ministerie van Verkeer en Water- slaat in voorbereiding is ter wjjzi-. ging van de Wegenverkeerswet. Al dus is door minister Algera meege deeld aan de ANWB. Voor deze verkeersbond is deze mededeling als een donderslag bij heldere hemel gekomen, omdat in 1952 een speciaal ontwerp ter wijzi ging van de toen één jaar oude Wegenverkeerswet de Kamers pas seerde, waarin werd bepaald, dat rijbewijzen „hun geldigheid voor de duur van ontzegging" verliezen en minister Algera in de Memorie van Toelichting verklaarde „het niet re delijk te achten, dat na afloop van de bijkomende straf van ontzegging van de rijbevoegdheid een rijbewijs gel digheid zou hebben verloren". In 1952 verklaarde de vaste com missie van Verkeer "en Waterstaat uit de Tweede Kamer „er zich mee te kunnen verenigen, dat na het ver lopen van een tijdvak, waarvoor iemand de rijbevoegdheid, is ontno men. zijn rijbewijs zijn geldigheid herkrijgt". Tegen de toenmalige opvatting van de minister en de vaste commissie uit de Tweede Kamer in wordt thans door dezelfde minister meegedeeld, dat bij rechterlijke uitspraak omtrent ontzegging van rijbevoegdheid voor enige termijn het rijbewijs vervallen moet worden verklaard. De ANWB wijst er op, dat de rech ter, die het ontzeggingswapen kan hanteren, nu in een vèel moeilijker positie komt en ia veel minder gé vallen in de gelegenheid zal rijn een naar zijn inzicht ook .psychoid* gisch juiste strafmaat aan te leggen.' De ANWB hoopt, dat dit wetsont werp de Staten-Generaal nimmer zal bereiken. PEKING Blijkens een rapport, dat is voorgelezen op een conferen tie van de Chinese academie van wetenschappen, wordt er ln China al uranium, thorium en ander spiytbaar materiaal gedolven. De eerste Chinese atoomreactor zal dit jaar met hulp van de Russen in hoofdzaak gereed komen. Het is een zwaar-waterinstallatie met een capaciteit van 7000.kwu. IN "het volgende radio-seizoen, zal de VARA op zaterdagavond een ALG NED IN RADIO PRIJSVR grote prijsvraag: uitzenden, waarvan de opbrengst ten goede zal komen aan o.a. het jPrtns Bemhard. Fonds, de Nederlandse Organisatie voor In ternationale Bij stand, de Neder landse Vereniging AVO (Arb. voor Onvol waa rdlgen en de stichting het Nederlandse Blindenwezen.. Wekelijks, zullen in het zaterdagavondprogramma twee bekende Nederlander» tegenover el kaar worden geplaatst. Hun worden vragen gesteld op het gebied, waar op ze deskundig zijn. De luisteraar* kunnen van tevoren raden, wie de vragen goed of niet goed zal beant woorden- Zij dienen btra opgaven per briefkaart In te zenden. Een deel van 'de extra porto-op brengst zal bestemd worden voor.de prijzen, die bij grote luisteraarsdeel- neming zeer. aanzienlijk zullen, zijn. DE tv gaat deze zomer weer en kele weken vakantie vieren. Er worden, wel programma's uitgezon den, maar grote studio-produkties rijn niet mogelijk. De omroepvereni gingen zullen zich in. hoofdzaak be palen tot het uitzenden van buiten reportages ën films. NCRV-regisseur Max Douw es zal in. deze tv-yakantie een interessant experiment verzor gen. Jan de Koek schrijft in over leg met hem een detective-spel. dat de oude stadswallen van Naarden slechts enkele kilometers van de Bussumse studio's verwijderd als decor heeft. Het grappige v*n dit spel is, dat het niet hoeft te „ver regenen". 't Is namelijk zowel voor mooi als voor slecht weer geschikt.- AVRO-reporter "Wim Ruth vliegt vannacht per KLM naar Ame rika, in verband met de samenstel ling van het klankbeeld „Gevleu geld, transport", dat donderdagavond 6 juni van half negen tot negen uur via Hilversum n wordt uitgezonden. De uitzendb-g is gewijd aan "het de hand? vrachtbedrijf van de KLM en in het bijzonder aan het luchttransport.via de noordatlantftche route, die op 7 juni tien jaar als „vrachthin" in ge bruik zal zijn, Ruth zal tijdens z'n bezoek aan Amerika ook opnamen maken in Harlem. SOMS duikt er in een televisie programma onverwacht iemand op, van wie de kijker zegt: dat is nu een typische „tv-personality". Van mr. J.- B. Hüteraann, de hoofdredac teur van.de Haagse Post die gister avond in de'rubriek „Televizier" de situatie in. het Midden-Oosten be sprak, wisten we reeds" dat hij in z'n manier van optreden dat moei lijk definieerbare heeft, waardoor het kijken naar een spreker de lust tot luisteren stimuleert De tweede tv-personality kwam by wijze van verrassing: koning Christiaan van Denemarken. Prachtig, en waar schijnlijk zonder opzet, ving. de ca meraman de glimlach op die over des konings markante gezicht gleed, toen het orkest het volkslied inzet te. Grappig was het te zien, hóe hij met z'n staatsiesabel bijna - jongens achtig de maat mee sloeg. Hier deed de heeldradia datgene, wat haar zo aantrekkelijk kan maken: het leven betrappen. Hoofdschotel', van tiet programma vyas „De weg door de nacht", een ppei van Nigel Balchin dat enkels jaren geleden, niet zonder succes in onze schouwburgen is opgevoerd. Toen speelde Caro van Eyck, dia ook de vertaling voor haar rekening had genomen, de hoofdrol. Nu was Ellen Vogel de schijnbaar lucht hartige vrouw, die haar pijnigend schuldbesef in de alcohol tracht op te lossen. Het werd een: redelijke, maar toch niet steeds - even 'sterke Creatie. Overtuigender waren de spelprestaties van Han Bentz v. d. Berg, Ton Lensink en Jeanne Ver- straete. Jammer dat regisseur Wal ter van de Kamp, die de camera's vaardig bespeelde, de achtergrond geluiden niet steeds in de hand had. Wat was er met die automotor aan H.& {Advertentie Edeldctibf? 70 stalen bodem, I* «een» anker, f63.- A «mi-magnetisch DEPETITIES duren lang in een i V televisiestudio. Toen ik er laatst ■meer eens éenkeer randhlng en de verzekering had gekregen, dat ik vooreerst niet aan bod zou komen, trok ik mij terug in een leeg ad- mxnistratiekamertje, om'een stukje te typen. -V Het vertrek onderscheidde zich al- leen van een gewone kantoorruimte met schrijfbureaus en brieuenmap- pen, door de aanwezigheid van een groot televisietoestel. Het stond a an en vertoonde de repetitie, die bene den aan de gang was. Het boeiende pan zo'n niet voor uitzending be. stemde uitzendingIs de volstrekte onbevangenheid van de mensen, die zich op het-scherm bewegen. Nie mand heeft nog belang by de pryns van „nou word ik bekekenIk zag een van véroeUftg triest geworden meisjesgezicht in dose up en hoor de gedempt een paar onztcht- bare mannen technisch redetwisten over de vraag,- hoe zij straks moest staan, lopen en kijken om een „mooi plaatje" op te, letteren. „Kijk, ifc wil haar eerst precies midden in hetveld hebben en dan ,latèr.„" Hét meisje geeuwde met een su bliem natureV Ik zette een blaadje in-de machine en begon te tgpen. Toen ik nauwelijks 'een regel op papier had staan, ging de deur open. „Kees!" riepik.- -'.U' '.'■'^Verrek,.zit-jij hier?" zei hij per plex. v- 'v.-1-''" :Hij was het dezelfde Kees, die vijf en twintig jaar geleden zo-be wogen het dichterschap beoefende in mijn geboortestad. De meest in trigerende vraag, die zijn werk op riepwas niét, hoe, maar. wannéér hij tiet eigenlijk schreef, want hij was altijd te vinden op plaatsen waar tijd aangenaam werd vermorst. Kwam ik ons stamcafé mei ooit bin nen zonder er hem te einden? „Werk jij hier?" vroeg ik, „Nee nee," antwoordde hij. „Een relatie van me, Die werkt hier. En ik kwam hem even opzoeken..." Ja, hy was het wel degelijk, maar door de tijd gefatsoeneerd. Vroeger zou je aan hem vragen: „Wie ig je muze?" en nu; „Wie is je kleerma ker- JSe ben dik geworden", zei hij dan ook. Hij. ging zitten, keek even naar de nog steeds verveeld wachtende juffrouw op het scherm én sprak ernstig: .Jfc ums zelf ook wat aangezet, on langs. Maar toen ben ik op dieet gegaan. En. ik uoeldé me dadelijk fitter. Ook hèt roken er aan ge geven. Dat verhelderticeet je. En ik heb «en druk leven. Confectie. Ik zit in.de confectie. In de kleuter- confectie. Dat is een mooi artikel. Zo'n dreumes groeit er uit en dan moet er nieuw komen, voor het oude .opgesleten is. En als je nou..." Zijn stem kabbelde voort. Het tua» dezelfde stem waarmee hij vroeger afe- het café op sluiten stond, altijd een uitbundig lied aanhief dat alle aanwezigen verbroederde. Een oud, Spaans herbergdeuntjewas het~. „Maar ja, er is natuurlijk een hoop concurrentie", zei hy. „Want tay zijn heus niet de enige firma, die de vlotte kleutermodellen brengt. Je hebt er meer. Uit België „Waarom vertelt hij mé al die nonsens zo plechtig?" dacht ik. ',£n hoe was dat liedje dok weerJ?" Hij was uitgekleuterd en keek naar het scherm. „Beginnen maar", zet een mannen stem. Het meisjesgezicht leefde op.Gi taarmuziek weerklonkEn daar be. gon ze het 'te zingen precies dat zelfde,. bilde"Spaante lied. .Hoon je dat, Kees?" urpejj ik. Langzaam kwam er een glimlach Op zijn gezicht. De vijf en twintig jaren vielen even weg en eèn beet je onzeker begonnen we mee te brommen. ,tStop...stop!" riep de stem van de regisseur. We deden het meteen. Treurig keek ïiet meisje" op net scherm ons aan en zag ons met. KRONKEL. DÉN HAAG Op de veertig ste internationale arbeidsconferen- tie, die óp 5 juni a.s, te Genève zal worden geopend, zal de Neder landse regering vertegenwoordigd worden door de staatssecretaris van Sociale Zaken en "Volksgezondheid, mr. dr. A. A. van Rbijn, en door prof. mr. J. J. M. van der Ven, hoogleraar in het. staatsrecht te Utrecht. tVtn LATER SLfl Ptff OOKOt v£Rn0£lDtf0#Gtl1S otiDMKb Hort pooinoin on wakker rt dujvtn ALiitPbPOKttl ZIJtt ZibCf L£ P/C. ALLttn ftiHon DRontn b.,GAAT U HI6R S..51APEM VLOÊR 16 wtL&fcEnDomtnBtP)E. DAPiR'T IS HiEft TfcrmirtSTfc Jiv PR000,h£J0n&tHbi 3*993 naar de slee en haalde een buks onder de touwen te voorschijn. Toen hij beproefde hem aan zijn schouder te brengen, kromp hij ineen en zonk in een zittende houding neer op de slee. Toen opeens, terijl het geweer in het wilde afging, sloeg hij achter over tegen een hoek van de lading, zódat Stoom alleen zijn benen en maag kon zien. Uit "de richting stroomafwaarts klonken nu weer sledebellen. De man bewoog zich niet. Om de hoek draai den drie sleden, met een half dozijn mannen. Stoom riep bun een waar schuwing toe, maar zij hadden de toestand van de eerste slee gezien en vlogen daarheen. Er kwamen geen schoten meer van de andere oever, en Stoom, zijn hon den toeroepend hem té volgen, kwam uit zijn schuilplaats. Er gingen kre ten op onder de mannen, e'n twee van hen trokken de handschoen van hun. rechterhand en richtten hun ge- 3009. liet landschap wot-dl nu nog woester en Eddy volgt-zorgvuldig de dalen, niet alleen om de hoge bergruggen te vermijden, maar ook om zo veel mogelijk ongezien te blijven. Want loeren cr beneden geen nieuwsgierige ogen naar onbe kende indringers? Het Lago Serpentias ligt op een hoogte van 3000 meter boven de zeespiegel en is zeer uitgestrekt, Maar wanneer zij de vul kaan achter zich hebben, gaat Eddy dalen. Rob kykt schero uit. De berghellingen zijn hier zwaar bebost, maar opeens riet hij een kale plek. Zou dat het vliegveldje zijn, dat de Indianen hebben. aangelegd? Ja, Eddy zet de. helicopter-.hier voor zichtig aan de grond en beide vliegers klimmen uit de cockpit, In de verte staat eén indiaan, die de hand ter begroeting opheft. Hij is-een van.de twe emanhen. <iie de zorg over dit kamp op zich hebben genomen. 36 onaangename verrassing warme vocht langs rijn rug. Een halve dagreis de kreek' af Hij beklom de oever met de hon- bracht hem naar het dal van een den achter rich aan en verborg rich w heni> bredere stroom, waarvan hij aannam, tussen het kreupelhout. Uitglijdend Kom hier ellendige moordenaar dat het Mc Question was. Hier schoot op zijn sneemyschoenen. viel hij in bera°?en ^'n hen eln man met een hij een eland en. weer droeg elke njn volle lengte voorover en gluur- B|n^ buks in wolfshond, een pak van «alm vijftig de voorzichtig rond. Er was mets te SÏSow" pond vlees. Toen hij Mc Question MM. Be man. dn op hem geschoten otstoom Aarzelde, Het zijn geweer afging, kwam hij bij een sleespoor. had lag rustig tussen de bomen van vaüen™n kwam naar hem toef Er was een laagje sneeuw over ge- de andere oet er. „Onderzoek hem, Louis, en nécn) vallen, maar daaronder was het nog „Als er niet spoedig iets gebeurt, hem zijn wapens af," beval de man stevig ingetrapt. Zijn conclusie was, mompelde hij. na een half uur, „dan met de baard. dat er twee kampen waren opgesla- zat ik moeten wegsluipen en een Louis een reiziger uit Frans Cana- gen op de Mc Question en dat dit vuur aanleggen, of mijn voeten be- da. dacht Stoom, evenals de vièr an- de verbindingsweg was. Blijkbaar vriezen. Geelgezicht, wat zou jij doen, deren, gehoorzaamde. Zijn onder- bad hij. Twee hutten gevonden en ais je m de kou lag en je bloed ver- ioek bracht alleen Stoom's jachtmes was dat het laagste kamp,.dus gmg stijfde, terwijl iemand trachtte een aan het licht, dat hem werd ontno- hij stroomafwaarts. kogel door je lijf te jagen?" uien. Het was veertig graden onder nul. Hij kroop een meter achteruit, trap- „Nu, wat heb je tót je veröntschul- toen hij die nacht kampeerde, en hij te de sneeuw vast, voerde 'n oorlogs- diging te zeggen, vreemdeling, eer ik viel in slaap, benieuwd wie de men- dans uit, die het bloed weer door je doodschiet?" vroeg dé man met de sen waren, die Twee Hutten hadden zijn voeten deed stromen, en hield baard. ontdekt en of hij hen de volgende bet zo nog eenhalf uur uit. Toen „Dat u zich vergist, ais u denkt, dal - boorde hij bellen. Voorzichtig glu- ik die man heb gedood," antwoord- rend, zag hij een slede de hoek om- de Stoom- slaan. Eén man zat cr in, die rich Een uitroep ontsnapte een der rei- vasthield aan de disselboom en de zlgers. Hij had de weg onderzocht honden aanspoorde. Dit gezicht gaf en het spoor van Stoom's voetstap- Stoom een schok, want het was het pen gevonden, waar hij die verlaten eerste menselijke wezen, dat hij had had om een schuilplaats te zoeken gezien, sedert hij drie weken geleden op de oever. De man vertelde, wat En toen kwam het, het onver- van "Shorty afscheid had genomen, hij gevonden had. wachte„ dat hem bij een bocht van Zijn volgende, gedachte gold de ver- „Waarom heb je Joe Kinade ver- de rivier övervieL Hét scheen, dat moedelijke moordenaar op de tegen- moord?" vroeg de man met de baard hij het gelijktijdig hoorde en voelde, overgestelde oever. „Ik zeg u, dat ik het niet begon Het schot kwam van rechts, en de Zonder zich bloot te stellen, floot Stoom. kogel, die door de schouders van zijn Stoom als waarschuwing. De man „Och, waartoe dient dat redeneren? parka en wollen jas drong, deed hem hoorde het niet en kwam snel nader. Wij hebben je op heterdaad betrapt, door de schok, ronddraaien. Hij'wag- Opnieuw en nu veel luider floot Daar heb je de weg verlaten, toen je gelde op zijn gevlochten, sneeuw- Stoom. De man riep iets tegen,zijn hem hoordekomen. Je hebt je tus- schoenen om zijn evenwicht te. hér- honden, hield stil, en had zich om- sen de bomen verborgen en hem stellen en hoorde een'tweede, schot; gewend in de richting van Stoom, neergelegd. Een. kort schot. Je kon Ditmaal raakte hét hem niet. Hij toen er weer werd afgeschoten. Het niet missen, Piérre, ga het geweer waehttc:niet op meer, maar waadde volgende ogenblik schoot Stoom in de halen, .dat hij heeft weggeworpen.", door de sneeuw haar de beschutten- richting van het geluid. De man op „U zou. mij kunnen laten vertelién," de bomen op de oever, honderd voet de rivier was getroffen bij het eer- wat er gebeurde is," bracht Stoom e: verderop.Herhaaldelijk, werden er ste. schot. De schok van de kogel tegen in: schoten gelost, en hij voelde tot zijn wierp hem om. Hij kroop met moeite (Wordt vervolg'.' dag zou bereiken. Bij de eerste mor genschemering ging hij op weg, ge makkelijk het half uitgewiste spoor volgend en met zijn sneeuwschoenen ecu pad banend vqor zijn honden, zo dat zij niet te diep. in de sneeuw zonken.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1957 | | pagina 1