LIGA IN ONTBINDING D n Twijfelachtige aanwinst D J ER IS WEER GRASBOTER 'mé*- w - CHECHAQUCH JACK LONDON Bedrijfsinenting tegen polio Vïiegtui g neergestort in Pakistan: 10 doden mmSM Een oud volk Op de zigeuner iiist een vloek Frits v. Dixhoorn ISS.' ramt acht mensen gewond te eist ïn Mexico vele kinderlevens In 1956 meer toeristen in ons land i •5*U< éX'ë&z, m3!m 1 SPROETJE SPARKS door FRANK GODWIN - -door- S&.TS SrST 2 Vrijdag 24 mei 1957 E secrelaris-gèrjeraa] van de Arabische Liga beeft te Bagdad een verklaring afgelegd, die getuigde van merkwaardig weinig strijd lust. De Arabische landen geven er zich wel rekenschap van, zei hij, dat Israël bestaat en lid is van de V.N. Dat deze landen zich aanvankelijk uit alle macht tegen de vestiging van deze slaat hebben ver- zet, noemde hij begrijpelijk; onder de gegeven omstandigheden echter zijn zij bereid, zich bij sommige feilen neer tc leggen. Voorwaarde is echter, dat Israël zich baseert op liet verdelingsplan der V.N. van 1948, Geschiedt dit, dan zijn de Arabische landen bereid tot bet voeren van onderhandelingen voor een verdrag. Maar bet moet snel, want anders is het te laat. Het is een verklaring, die weinig opzien heeft gebaard en weinig echo's beeft gewekt, ofschoon het de eerste feitelijke aanbieding van Arabische rijdé is .om met de Israëliërs aan één tafel te gaan zitten. De redelijkheid, die er met veel goede wil in zou kunnen worden ontdekt, is alleen maar zwakheid. De Arabieren hebben destijds het verdelingsplan verworpen, ver volgens hebben de Britten zich teruggetrokken en daarna is er gedurende korte tijd verbitterd gevochten in Palestina. Het is meer dan naïef om te menen, dat.na.dit alles op het oude verdelingsplan kan worden terug geschakeld. Het grondgebied van Israël'is betrekkelijk' gering, maar toch aanmer kelijk groter dan het verdelingsplan voorzag. Het landsdeel noordelijk van Haifa hoorde: er niet bij, en evenmin de streek westelijk van Jeruzalem. De suggestie, die gebieden weer af te staan, maakt natuurlijk geen schijn van kans. EN kan niet op de geschiedenis terugkomen, niet in Palestina en niet in enig ander deel van de wereld. De secretaris-generaal van de Arabische Liga wenst zijn voorstel te zien beschouwd als een soort gelegenheidskoopje, dat Israël maar spoedig moet aanvaar- den, omdat over twee jaar geen Arabier eT meer voor te vinden zal zijn. De feiten zijn, dat twee jaar geleden geen Arabier nog openlijk zich bereid kon verklaren om met Israël te onderhandelen, zelfs niet up basis van liet verdelingsplan. De opvatting was, dat Israël van de aardbodem moest wor den weggevaagd. De verzachting van het standpunt verband met de gewijzigde krachtsverhoudingen. De Israëliërs hebben zich we) uit Egypte teruggetrok ken, maar niet omdat ze verslagen waren. De verslagene beet Nasser, niet Ben Goerion. De snelle en definitieve nederlaag van de Egyptenareti op het schiereiland Sinaï heeft de machtsverhoudingen geheel verstoord. Saoedi- Arabië en Jordanië hebben zich van Nasser gedistantieerd, en Irak durft met meer kracht dan voorheen voor zijn oliebelangen op de bres te staan tegen die extremisten, die bij het minste gerucht de huisieidingen al willen afsluiten en bij wat meer geruebt geen been zien in het vernielen van alle installaties. De Arabische Liga, die niets waard is, wanneer ze niet steunt op één wil, verkeert in een toestand van ontbinding, nu Nasser een andere is gebleken dan hij voorgaf te zijn en nu de Eisenhowerleer uitzichten opent, veel profijtelijker, dan de Liga ooit kan bieden. Daarom sprak de secretaris generaal te Bagdad gelijk hij deed, en daarom heeft hetgeen hij zei alleen maar symptomatische betekenis. fAflvertentle t.M zijn beringde ho ts iraur ue iwizi ute Straubinp in de rug de papieren, op de ffy-T 1 vulpen hoort, was E partij van dr. Heinemann. in West-Duitsland heeft zichzelf ont bonden, na de lede» de raad te hebben gegeven, zich. bij de Duitse socialistische partij aan te sluiten. Dr. Heinemann is de vroegere Duitse minister van Binnenlandse Zaken, die in 1950 is afgetreden omdat hij zich met de herbewapening des lands, die een uitvloeisel was van de Westelijke aaneensluiting, niet kon verenigen. Dit oud-lid van de CDU heeft de nu verdwenen partij pas opgericht »a zijn aftreden. 2e verkreeg bij de Bondsdagverkiezingen van 1953 slechts cén procent van de stemmen en was nadien eigenlijk alleen maar een groep van militanten, afkerig van wapens en soldaten, maar niet afkerig van contact met de Kussen en van het overnemen van bepaalde „volksdemocra- tische verworvenheden", wanneer op die wijze de hereniging des land kon worden verkregen. Het anti-tnilitarisme van dr. Heinemann reikt niet verder dan Duitsland. Wij hebben hem zelf horen verklaren, niet bevreesd te zijn voor een invaJ van de Kussen, omdat dc Britten en Amerikanen dat nooit zouden toelaten. Zo kwam in de praktijk zijn standpunt hierop neer. dat Duitland "iet hoefde te bewapenen, omdat anderen het wel hadden gedaan. Op de onwaarachtigheid van het geven van een principiële kleuring aan dit in "wezen opportunistische standpunt hebben wij enige malen de aandacht "'gevestigd. Wij betwijfelen zeer of de partij van Ollenhauer van de toetre ding van deze neutralistische groep veel innerlijke sterking kan verwachten. EINDHOVENVooruitlopend op de van rijkswege te voeren potlo- bestrijdlng gaat dc N.V. Philips te Eindhoven een offensief ontketenen tegen de kinderverlamming. Alle employés van deze N.V. in het ge hele land zullen in de gelegenheid worden gesteld hun kinderen fn de leeftijdsgroepen van 3 maanden tot en met 9 jaar te doen inenten met Salk-vaccLn. Deze inenting geschiedt op basis van vrijwilligheid. Verwacht wordt, dat 32.000 kinderen voor inenting zullen worden aangemeld. Hiermee zal een bedrag van 300.000 gulden gemoeid zijn, welk bedrag voor het grootste deel door het bedrijf zal worden, gefourneerd. OSLO. De Russische schrijver. Sjolochow zal deze zomer een be zoek brengen aan Scandinavië. Sjo lochow, zijn vrouw en een tolk zijn in Helsinki aangekomen. KARATS JI, Een lesvliegtuig met straalaandrijving van de Pa kistaanse luchtmacht is donderdag neergestort op een depot van de luchtmacht bij het militaire vlieg veld te Karatsji- Hierbij zijn tien personen, onder wie de piloot, om het leven geko men en vijftien ernstig gewond. Het toestel ging in vlammen op. In en om het depot waren vijftig mensen werkzaam. (Advertentie IJH.) LIKDOORNS NiEM (B «N... Dl PUN It HUN I I Snalate en veiligste middel om llk- 1 doorns te verwflderen. Ook ver- I I krijgbaar voor eeltplekken,- knob- I bels en likdoorns tussen de tenen. I Virrkr^gbaar W apotheker».droefs* en I I BcHotl dealer» f I f B,7f «n l.to perp<tk)e 1 •UK", zei de zigeuner in de 3e klas u?acht- kamer van het station te Neurenberg,,'smor- tens om half zes- In itmd lap een open por tefeuille. „Dat is voor de nazi die mijn vader bij schoot." Tussen plaats waar een vulpet een fijne, vlijmscher pe dolk geschoven, éindelijk heb. ik de Vloert gevonden Veertien, vijftien jaar geleden, toas het ge beurd: een zigeuner- verzetsstrijder, „op i de vlucht doodgeschoten" Nu kwam de vergeldingHaat. Bloed wraak- Vendetta. Wij kennen ze van de film, maar deze dingen staan buiten ons leven. Hartstochten zijn niet goed voor de bloeddruk; boven dien kun je er je naam, je vroitio mee verliezen. Wij zyn fatsoenlijke mensen geworden. Als je plotseling naast zo'n. brok heet leven komt te zitten, kijk je onwillekeurig om je heen of de an deren. niets horen. Maar voor die zigeuner waren de mensen aan de andere tafeltjes lucht- Dwaalden 2'n blikken af, dan lag er een grenzen loze minachting in. De verachting van de .vrijbuiter voor de knecht, van de wolf voor de hond. Die wraakzoekende rigeuner werd voor mij de personificatie van een eeuwenlang vervolgd volk. 's Avonds zag ik Grzimek's Afrika-film „Kein Platz für wilde Tiere". Toen ik uit de bioscoop kwam moest ik weer aan die zigeuner denken. „Is er nog wel plaats, voor „wilde" mensen?" vroeg ik me af. De zlgeuncrkeuken: epsl lekkernij, paarde vlees taboe! A, als we Her over zigeuners spreken bedoelen we niet woon wagenbewoners in het algemeen, maar een oud volk, dat al eeu wen trekt. Toen in 1427 de eer- door aan de overkant van de Donau, kreeg een gemeentewoninkje- toege wezen. Dolgelukkig werd- het huis betrokken. Maar de buurt stelde geen prijs op hun komst. Er werden handtekeningen verzameld en een. Als er een bericht over zigeuners paar dagen later trok het gezin ste zigeuners hun bont bivak'voor in "de krant staat, behelst her ge- weer terug naar Bretteldorf. Het de Parijse poorten. opsloegen, was woonlijk niet veel goeds: diefstal, waren zigeuners.. het al vijf eeuwen geleden dat hun moord- en doodslag in een. w.oon- Tn aatnrr,\r^n voorvaders -- om welke reden is wagenkamp, een waarzeggende zi- onbekenduit het stamland by geunerin.; die een goedgelovige - kin- Sonal'vSld rS? tóe meLS de riVer de Sind jn India; wegtrok- derjuffrouw f, 66.— afhandig maakt. ^t-. Ju frail? ken. In oude annalen heten de zi- ln «e buurt klaagden voortdurend, 2eunPrv Eevntiërs" hun konirizen Toen ik er kwam, vond ik eert blok ,worden ,'pharaohs" genoemd; men flats van de Internationale Vluch- pemi ^an nok aari dat zii qd hun Polen, vartoeM».gelUk eens .deJoden. Door hun donksr uiterlijk en hun Merkwaardige, overeenkomst, die wilde levenswijze werden de vluch- verder doorgetrokken -tan worden: telingen voor zigeuners aangezien.. geschiedenis. vanbeide volken 6 staat- in het teken van vervloeking. uuusll5C ^vWi«clu Voor. veel mensen is „zigeuner" en vervolging. Als het zo is dat zu over dé zigeuners die zich bij de synoniem met bandeloos, zedeloos, door. die „vloek" gedwongen wor-' Hongaarse opstand onderscheiden Zelfs 'n man-als de Vlaming Louis- den zichzelf te blijven, dan kon-dat hebben lees jeniet of nauwelijks. Paul Boon, die toch .heus wel-wat op de .duur wei eens-een. zegen-be- Er rust op de zigeuners een vloek.yan het rosse leven afweet, gebruikttekenen-. ,-v v- s.r Eén zwaluw maakt nog geen lente,- zy.n boe,k .••Pp bende .van1J maar een paar miljoen zigeuners de Lichte chcne-beeldcn. yan worden er sedert jaar en dag op zigeunerinnen oijvooroeeld cic zien aangezien voor al bet kwaad, dat ontblote billen laten Kletsen, enkelen hunner hebben aangericht, ^.u zyit g? wel zigeunerinnen zien stuk voor stuk te hebben misdre- die hun Kinderen zonder veel om- ven. Een 15-man sterke familie uit slag de borst geven, maar dat vin- Bretteldorf. de Weense krottenwijk den ze zo natuurlijk dat zij hel ook m de Kerk doen. Voor de rest leven de meisjes en vrouwen uiterst O, na.t a« a„un,r-beC,vurt taiSi yk d(, morMl v3n hun 5U<j In Salnte* Marles dc la Mer. volk dat verlangt. Gunstige berichten, bijvoorbeeld DORDRECHT Donderdagmid dag is op het kruispunt Zuidendijk- Paterswegeen autobus geramd door een personenauto. De 23-jarige'bus chauffeur J. W. van M. verloor de macht over het stuur. De bus, waarin vijftien passagiers zaten, rolde om zijn lengteas van het weg dek af en kwam in een weiland terecht. Acht passagiers werden ge wond. DEN HAAG. .Prinses Beatrix heeft het erevoorzitterschap aan vaard, van het Nederlandse Comité Unicef (Kinderfonds van de Ver- -enigde Naties)*. - MEXICO In dë plaats Mon- i terrey in Noord-Mexlco zjjn don- derdag zeventien kinderen gestor- f ven door gebrek aan water. De i voorraden drinkwater ta de stad, f die 300.000 inwoners, telt, door aanhoudende hitte en droogte vri)- wel uitgeput. Driehonderd uitgeput te kinderen móesten donderdag in i ziekenhuizen worden opgenomen. 1 Dewarmte: heeft ook een ople ving van de kinderverlamming tol gevolg. In de afgelopen paar dagen hebben 92 kinderen deze gevreesde ziekte gekregen. De scholen zijn gesleten en de handel, ligt vrijwel stil. Overdag waagt niemand zich buitenshuis. De temperatuurliep woensdag op tót. 106 graden Fahrehheit ia de schaduw. - DEN HAAG. Het vreemdelin genverkeer is in 3956 opnieuw toe genomen, namelijk met 8 percent. Het Centraal Bureau voor de Statis tiek besomde 2.561.000 overnachtin gen door buitenlanders In hotels en pensions tegen 2.377.000 in .1955. - De toename is minder groot dan in voorgaande jaren. De AKW wijt dit aan de intensieve concurrentie van het. buitenland, het. stijgende prijspeil ïn. ons land, het tekort aan hotels, en, voor 1856, het optreden van kinderverlamming. De Duitsers namen 21 percent van de bedden in beslag, de Engelsen. 15 percent, de Fransen 8 percent eri de Belgen 7 percent. Augustus, juli en mei waren in volgorde de drukste maanden ,van het vreemdelingenbezoek. Buiten hotels ën pensions werd veelvuldig door buitenlanders in kampeercentra en vakantieverblijven, overnacht. De jeugdherbergen gaven 139.000 bui tenlanders, een nacht logies, een -stij ging met 8,5. percent t,a.v. 1955. Amsterdam .trok 1.219.000 buiten landers voor nachtlogies aan, Den Haag 3S4.Ö00 en Rotterdam 270.000. AMSTERDAM Op de weg naar Weesp nabij Diemen rijn gisteren omstreeks twaalf uur 'twee lichte bestelwagens, één uit Amsterdamen een van de Nederlandse Televisie Stichting, met volle snelheid tegen elkaar gebotst. De beide chauffeurs werden zwaar gewond naar het OX.V. Gasthuis in de' hoofdstad ge- Publikatie wn Het NederUod* Zurvelbwe** '«-Gmenhage 4 rtGtn OtnOROtH3>tRUtO tin rttucopftc? öj Hti eiLAno nisn Kelly, jÊBEnr MOOI OPTljO. DArtriU,n£ri£ER JKLAAR no&niEr ZACHrihi SÖ10. De jonge Indiaan/ die hen begroet; heet Tsibe.-Hij spreekt" behoorlijk Engels en vertelt, dat alles in órde. is, Kijk daar onder die bomen heeft hij de benzineblikken opgeslagen. ;.Die blikken hebben, we met behulp van muilezels naar boven moeten brengen;" zegt Eddy: ..is er nog iets bijzonders te melden, Tsibe?" De. Indiaan kijkt bezorgd. „Indianen van de Punyas-stam zijn in de buurt." zegt hij „zij erg gevaarlijk en wij hen niet vertrouwen." Dat klinkt niet be moedigend Nu komt ook de tweede Indiaan, Apoén, de vader van Tsibe, naar buiten. „Mijn vader, hij u alles vertellen kunnen over Punyas- ïndianen," zegt- Tsibe. De oude heer knikt en nodigt Eddy en Rob uit in. zijn tent te komen. brengen naar Twee Hutten..Ik denk, dat wij alles gezien hebben en ge tuigenis kunnen afleggen, die hem aan de galg zal brengen," IV. Het was drie uur, nadat de duis ternis was ingevallen, toen de dode, Stoom, en zijn bewakers in Twee Hutten aankwamen. Bij het licht'der sterren kon Stoom ongeveer een do zijn pas gebouwde hutten onder scheiden, die een grotere en oudere hut omgaven op «en vlakte aan de rivieroever. Toen hij deze.oudere hut was binnengeduwd, bevond hij zich in tegenwoordigheid van een jonge reus, diens vrouw, en 'n oude blinde man. De vrouw, door haar echtgenoot „Lu cy" genoemd, was krachtig ge- 37 door de ;J. en T. Wapenfabriek; die bouwd. w™. „nnj vatl jon ook. Kom mee naar de oe- De oude man, was, zoals .Stoom later Jk deni dat ie SvSr dat zien' boe Je het gedaan vernam, jarenlang jager geweest en haal wel zal doenHS* de vorige winter blind gewórden, 't JfauwlArif c,nderz0chteu de l0°P T^jflZwartbaard dat «mdaraocht, boto'"af^ovtófeTatdïn, waroï nauwkeurig. wWa„rt. 7„„. "maKte een der reiziger» het ge- aangekomen. Hier hadden rij de ver Klaarde z-wart- weer van de dode man. onen- Ret kh^ui; <tn.„ hüra S°ft.!nan ?pen' Het Winde man gevonden Ui Twee'Hut- pt_,.n ..iirfkn duidelijk, dat hy een kogel had ten, en om zijn hut hadden rij hun flSn feh^St f" lil?"1™' Dc Icsc V'"tr00n wos er huisjes gebouwd. Latere aankomelin- hert. „Eén schot," was duidelijk, dat hy een kogel had ten"" -j! afgeschoten.-De lege patroon was er huisj> en zetten zich uit gelijk die van een „0B Sn gen.J met hondesleden over het -r....,,-,™ y,it j „Vervloekt jammer, dat de arme jjs waren, getrokken, hadden de be- "»ao afgeschoten, zei hij. Joe jou niet geraakt heeft," zei wart- volking verdrievoudigd Er waS .HlflStk'Sn Saard fter- "MaF «I overvloed van Sffnh« kamp, zei Stoom. Hu keek naar. mu, toer best gedaan, en dat nog wel met en er was goud van weinig waarde SCh0t 2°'°woni mee, jij." - ontdekt; dat mi ontgdnnen'werd. kwam van de andere oever. „Doorzoek eerst de andere oever," Binnen vijf minuten was de kamer ui Zv^rtbaimd dacht een kort .ogen- drong Stoom aan. propvol met alle mannen van Twee Jï? +vex 'e vüe °M en »Hou je stil en kom mee, en laat de Hutten, Stoom, die men in een hoek schudde toen zyn hoofd. feiten voor zich zelf spreken."- duwde, voorbij zag of woedende bli't- hJm tfóh linü0! 1*5',Zii verlieten de weg op dezelfde ken toewierp, nam alles op, terwijl ÏL,ü5^.wMs by het had gedaan, en zijn handen en voeten met repen andere oever te kijken zo heb je volgden zijn spoor de oever op, tus- elandshuid waren gebonden. Hij tel- hem in de rug geschoten. .Loop eens sen de bomen. de acht en dertig manren, een woeste J.ongt"l' °51 „jien' "Gp die plaats danste hij, om zijn en sterke troep, allen grensbewoners of er ^sporen zijn naar de andere voeten warm te houden," wees Louis van de Verenigde Staten of trekkers irummpn ut hhrU» aan, „DSar kroop hij op zijn buik. van Opper-Canada. Zyn bewakers i j amen terug met het bericht, Daar leunde hy een elleboog, deden hun verhaal, elk het middel- v °n gafn ^as* toen hij schoot." punt van een opgewonden, woedend arf it H««?^ "En d^r de lege patroon'." riep groepje. Er werd gemompeld „Lynch Zvvartbaard boog zich over de dode Zwartbaard. „Jongens, er valt maar hem - waarom wachten?" En eens ^1 één ding te doenwerd: een stevige Ier slechts met «mktï ii? alt JI,- kunt mij wel vragen, waarom moeite weerhouden er van op de ?Lf i j ii schoot," viel Stoom hem in de weerloze gevangene aan te vliegen het midden de kogel, die door het rede. en hem een Pak slaag te geven. uLaiS "En i]c kon bek wel ectia dicht Tenvijl Stoom de mannen telde, Si Hnflar hpt' V+^" ®3aaQ- als U 'm hogÊetis open doet. viel zijn oog op een .bekend gericht. ■Ft, üHuïïiJi? J Je kunt later die vragen wel beant- Het was Breek, de man wiens boot Isa omhulsel was onbeschadigd. Hy woorden. Stoom door de Watervallen had ge- vergeleek het met een patroon uit „Jongens, wij zijn fatsoenlijk en stuurd. Hij was verwonderd, dat de Stoom s goraei. eerbiedigen de wet, en wij zullen dit ander niet bij hem kwam en tot hem „Dat is een duidelijk bewijs, volgens de regel behandelen. Hoe sprak, tnaar zelfs geen teken gaf van vreemdeling, dat kan zelfs een bïin- ver denk je, dat wij gekomen zijn, herkenning. Later, tóen'BrecK hem de zien. Die kogel heeft een zachte. Pierre?" met de hand voor'het gezicht" éen punt en- een ttalen omhulsel: die van „Ongeveer twintig mijl." veelbetekenende wenk gaf, begreep jgu precies zo. Hij is dertig-dertig; „Goed, Wij zullen de bagage hier Stoom het. die van jou ook. Hij is vervaardigd verbergen, en hem en Jack terug- (W«Cft vervolgd)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1957 | | pagina 1