I Belangrijk jubileum P.M.F. in retraite Frankrijk verzet zich tegen Stassens ontwapeningsplan Wanneer u Theoretisch debat in Eerste Kamer over landbouwproblemen KNACbreekt lans voor Y-tunnel Zaaiers" naar Venitiaans chanson-Festival -CHECHAQUC JACK LONDON WAAROM WIJ GEEN ATOOMBOM? fipeti 7. uur venjj Kuu,r HMS uitjti. •door Tandartsen beraden zich over hervat ting fondsarbeid Meeste radio-actieve neerslag komt op noordelijk halfrond Amerikaan maakte amok aan boord van zijn schip Onbewaakte overweg eist weer een dode AMSTEL BR IN TA is zo gemakkelijk. U maakt 't aan tafel snel klaar! SPROETJE SPARK dooi* FRANK. GODWIN. Woensdag 20 mei 1957 cn twintig jaar oud is de Afsluitdijk, dit aanvangswerk van de grootste inpoldering in de Nederlandse historie. Kaarsrecht Noord- holland en Friesland verbindend heeft hij eert einde gemaakt aan de Zuiderzee, het binnenwater dat de bloei des lands gedurende enige eeuwen zozeer had bevorderd, maar op het tijdstip van zijn afsluiting niet anders meer was dan het domein van vissers en binnenschippers, rondzwalkend tussen steden en dorpen die uiterlijk en innerlijk nog slechts getuigden van vergane glorie. Er is veel tragiek in het lot der Zuiderzee- vissers, maar het kan niet worden ontkend dat zijzelf met hun woon plaatsen waren geworden tot weinig meer dan een kleurrijke toeristische attractie. De zwaartepunten van de volkshuishouding hadden zich al lang verplaatst. Drieërlei functie had de Afsluitdijk: het maken van de Zuiderzee tot een zoet binnenwater, geschikt voor landwinning op ongekende schaal, het beteugelen van het watergeweld en het verbinden van twee landsdelen, tot nu toe door het water gescheiden. De bètekenis van deze laatste functie is zeer aanzienlijk geweest, ook al is de in de plannen voorkomende spoorlijn er nimmer gekomen, en ontbraken ook te voren de verbindin gen niet. De grote-dijk hoeft veel bijgedragen tot opheffing van het isolement van de in hoofdzaak agrarische bevolkingen van Friesland en Noorholland'a Noorderkwartier, De vraag of dit alleen maar voordeel is, kan rustig onbeantwoord blijven. Er is hier immers sprake van een onontkoombaar proces, van een onver mijdelijke ontwikkeling. De grote wegen zijn maar een deel van een geheel aan vroeger ongekende cn zelfs onbekende communicatiemiddelen, die de grenzen der oude gemeenschappen hebben doorbroken..Wat de weg niet doet, doet de aether wel. Het is in elk geval goed om te Leseffen, dat de toegenomen uitwisseling één der grondslagen is van een billijker verdeling van nationale rijkdommen aller aard. IN zijn functie als beschermer van het land tegen de zee is de Afsluit dijk in zijn formaat de voorloper van het complex van in de Zeeuwse en Zuidhollandse stromen 'te bouwen grote zeeweringen. Dat hij dat zou zijn, was een kwart eeuw geleden nog nauwelijks voorzien. De delta-eilanden golden in dejaren twintig niet als het sterkst bedreigde deel des lands. Veel meer tot de verbeelding spraken de gevaren, die blij. kens de ondervinding, (^èrijsel,. Friesland en Wcstfriesland hadden te duchten. Welk een grote mate van veiligheid was te verwachten, als de stormvloeden van - de toekomst zouden afsluiten' op een machtige dijk ergens tussen Harlingen en Wiermgen! Getuigd kan worden, dat de Afsluitdijk in dit opzicht niet heeft teleur gesteld. Hij. heeft standgehouden ook tegen de sterkste aanvallen van de Noordzee. Sinds 1932 hebben de bewoners van de oeyergebieden der voor malige Zuiderzee in rust kunnen leven. De dijken met hun vele zwakke plekken zijn niet opnieuw op de proef gesteld. Onschuldig bleef het water ér achter in de hevigste stórmen, buiten bereik als' het was van de opgezweepte zee. - En onder bescherming van de Afsluitdijk zijn de grote polders deels al drooggelegd en in cultuur, deels in wording. Het in de loop der middeleeu wen verloren geg&ne laöd. wordt langzaam en systematisch teruggewonnen. Onafzienbare vruchtbare vlakten strekken zich nu uit voor de oude zeekust. Laten degenen, die weemoed voelen over wat voor altijd verloren ging, in eerlijkheid erkennen, dat bloeiend land oneindig veel waardevoller is idan dood water. PIERRE Mendès Fiance is als figuur van belang in het Franse poli tieke leven voorlopig uitgeschakeld. Deze kleine, felle man, die de oude radicale partij aanvankelijk had opgezweept tot ongekende activiteit en daarna, toen. het élan verflauwde en oude krachten weer de overhand dreigden te krijgen, niet voor een breuk terugschrikte, heeft nu in zijn politieke organisatie de nederlaag geleden en daaruit de consequenties getrokken. Van hem kan worden gezegd, dat hjj de fouten van Frankrijk scherp zag en met zijn kritiek een generatie van jongeren voor de politiek heeft I de laatste maanden hebben gehad in geïnteresseerd. De ouderen hebben intussen de overhand behouden. Zij 1 hebben gebruik gemaakt van de zwakke punten van P.M.F.: zijn gemis aan een alternatief voor Mollet's Algerijns beleid en bovenal het feit, dat hij zichzelf veel meer een program achtte, dan dat hij het de moeite waard achtte om te streven naar een brede basis voor een links vergelijk. Het (tijdelijk) afscheid van deze strijdbare figuur zal vermoedelijk ten gevolge hebben, dat de Euromarkt, waarvoor volgens hem. de Franse economie nog met sterk genoeg is, het 'baalt in de Nationale Vergadering. Daar het in Frankrijk geen gewoonte is,, dat een betrekkelijk jeugdig politicus definitief van het toneel verdwijnt, zal P.M.F. nog wel eens terugkeren. Hopelijk zal hij dan niet slechts Frankrijks fouten zien, maar ook inzicht hebben gekregen in zijn eigen tekortkomingen. PARIJS. Het nieuwe Ameri kaanse ontwapeningsplan veroor zaakt reeds moeilijkheden onder Amerika's geallieerden, nog voordat het aan de Russische gedelegeerde te Londen Is voorgelegd. Het deel van het Amerikaanse plan, waarin het bezit van atoom wapens wordt beperkt tot de landen die reeds atoomwapens bezitten Amerika, Rusland en Engeland ondervindt in Frankrijk heftig ver- zet, - r .j - v Minister van Buitenlandse Zaken Pineau zou thans doende zijn met het opstellen van instructies voor Frankrijk's afgevaardigde ter ont- wapeningsbespr ekihgen, Jules Moch, waarin duidelijk omschreven zou zijn, dat Frankrijk geen onderge schikte positie wenst te aanvaarden in kwesties van wereldbelang. Frankrijk, vervaardigt geen atoom bommen en is ook niet van plan dit in de naaste toekomst te gaan doen. Atoomenergie wordt in Frankrijk uitsluitend bestudeerd voor indus trieel gebruik. Nochtans staat Frank, rijk op het récht om, wanneer het dit wil, zelf atoomwapens te fabri ceren. De Franse regeringsleiders zijn van mening,, dat :hét Franse parle ment nimmer een verdrag zal ratifi ceren, waarin Frankrijk in feite bui ten de kring'der: wereldmogendhe- den gesloten wordt In-Parijs ziet men deze kwestie als een van natio naal prestige: Van Franse gezaghebbende zijde wordt vernomen, dat tegen de ove rige delen van het Amerikaanse ont- wapeningsplan geen bezwaren be staan. De Amerikaanse ontwapeningsex- pert Stassen is gisteravond onver wacht naar Parijs vertrokken, om de raad van de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie op de hoogte te brengen van de inhoud van de ver strekkende nieuwe ontwapenings voorstellen. Achter deze inderhaast geregelde reis van. Stassen schuilt kennelijk het Amerikaanse verlangen,: om een 20 groot mogelijke steun te ver krijgen. voordat het plan formeel aan de sub-commissie voorgelegd wordt. f Advertentie o o o d o o ooooooooo hoofdpijn heeft, verkouden of grieperig bent, neem dan het middel, waarvan U de zeker heid hebt dat het l) een maximam aan pijnstillende, heilzame werking biedt zon der nadelige invloed, nl. Aspirin*). Aspirin*) bestaat uit cên enkelvoudige stof (Aspirin*) en niets anders) gecompri meerd tot een gemakkelijk en snel uiteenvallend tablet. Het Bsyerkrufo op iéder tablet is etn garantie voor echtheid, zuiverheid cn con stante samenstelling. gedeponeerd handelsmerk oooooooo O O O O O O (Van een onzer redacteuren) DEN HAAG - Na de grote aan dacht die de landbouwvraagstukken DEN HAAG. Nu ook door de Ziekenfondsen arbitragers aanvaard, aldus de Nederlandse Maatschappij ter Bevordering van de Tandheel kunde, Is er een nieuwe mogelijk heid ontstaan om tot overeten-stem- ming te geraken. Op 1 juni wil de Maatschappij een buitengewone algemene verga dering beleggen om de voorwaarden voor de hervatting van de werk zaamheden te bespreken. Het hoofdbestuur is van oordeel, dat: In ieder geval het van zieken fonds-zijde medisch onverantwoord gegeven advies aan de verzekerden om slechts in de uiterste noodzaak de hulp van de tandarts in te roe pen dient te worden ingetrokken". Het hoofdbestuur is tevens van mening dat de kosten die verzeker den sedert 1 april voor tandheel kundige behandeling hebben ge maakt geheel of gedeeltelijk beho ren te worden vergoed. (Advertentie LM.) zegd, maar vullen de consequenties daarvan niet aanvaarden en hinken door in. een dualistische politiek." De liberale senator, de heer H. D. Louwes, die ook voorzitter is van het Landbouwschap, had, eerder het woord voerend, feitelijk het betoog van prof. Schermerhorn voorbereid, Hy merkte op, dat om zelfstandig heid te bereiken van de boerenstand, het noodzakelijk was de consument .een groot offer te vragen. Dat was niet zo moeilijk, meende hij, voor een volk dat per jaar'acht honderd miljoen gulden verrookt. De KVF-er Mortens, tevens lid van het landbouwschap, zei, dat hij de maatregelen die de regering had genomen voor de landbouw gezien tegen de huidige achtergrond be vredigend vond. Jhr. mr. T. A, J. W. Schorer, een nieuwe socialistische senator, ontpop te zich als een deskundige op visse- rijgebied. Hij pleitte voor behoud van de oestercultuur in Zeeland, die wordt bedreigd door het Deltaplan, door proefneming met een zoutwa- terbassin in het Veerse Gat. Ook den tussen het agrarisch bedrijf en vroeg hij de minister het probleem de industrie waren veroorzaakt door van verre visserij nog eens te be- zien' omdat het buitenland ons hier voorbij streeft. De KVF-er ir. Roebroek vestigde de aandacht van minister Mansholt op het achterwege blijven van nieuwbouw van de visserij vloot. Mr. Kolff (CHU) leverde felle kritiek op de Belgen die herhaaldelijk de grens sloten, voor Nederlandse groenten, H(j eiste van minister Mansholt te genmaatregelen. Ook voelde h(j niets voor ratificatie van het verdrag voor de Euromarkt. „Laten wü liever afwachten ett zien wat de grote mogendheden doen" zo waarschuwde hy. Prof. Rip (ABP) meende daaren tegen, dat Nederland niet achter kon blijven. EERSTE KAMER en buiten het parlement, leverde de begroting van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening gisteren in de Eerste Kamer 'weinig nieuwe ge zichtspunten op. Het was zoals de anti-revolutionaire prof. Rip zei, niet meer dan nakaarten in de scha duw van belangrijke beslissingen die over het landbouwbeleid waren ge nomen. Het was eigenlijk alleen prof. ir. Schermerhorn die zijn zieke par tijgenoot Hoogland vervangende als pseudoboer, zoalshijhet zelf noemde, een interessant en princi pieel betoog hield, dat herhaaldelijk door interrupties van de „echte" agrarische deskun digen werd onder broken. Prof. Schermer horn betoogde^ dat de grote spannin gen die er heston- industriële produktie tegenover de agrarische. De spanningen waren overbrugd door een stelsel van toe slagen, loonregelingen en garantie prijzen. Zou bet zó vreemd zijn, xo vroeg de Delftse hoogleraar zich af. dat werd overgestapt op een ander systeem en dat de grond en de gehouwen eigendom wer den van de Nederlandse ge meenschap en dat deze grond en gebouwen ter beschikking stelde aan de Nederlandse boe renstand? In de grond van de zaak is dat precies hetzelfde al» het stelsel van garantieprijzen en toeslagen. „Wij hebben in alle opzichten de vrije economie vrijwillig vaarwel ge- De Sowjet-gedelegeerde Zorin. is nog niet op de hoogte gebracht van de details van.het Amerikaanse plan. Stassen heeft in de bijeenkomsten van de subcommissie herhaaldelijk doen weten, dat Amerika geen voor stellen met betrekking tot strijd krachten en gebiedsdelen van andere mogendheden zal doen zonder eerst toestemming van die mogendheden gekregen te hebben, DEN HAAG. Zowel de KNAC als de Kamer van Koophandel van West Friesland hebben zich dinsdag met klem uitgesproken voor de bouw van de tunnel onder het IJ en de Coen-tunnel. De KNAC dget de suggestie aan de hand dat de bouw van de tun nel zal worden gefinancierd met de hulp van een speciale Amerikaanse lening.. Ai zou het sluiten van een dergelijke lening tot gevolg kunnen hebben dat er voor het passeren van de tunnel tolgelden geheven zouden moeten worden, toch meent de KNAC dat in dit bijzondere ge val over dit bezwaar zou kunnen worden heen gestapt. De KNAC wijst nog eens op de enorme toeneming van het verkeer tijdens de laatste jaren en 2egt dat het besluit van de regering niet al leen een slag is voor Amsterdam en de Zaanstreek, maar voor het ge hele land. De West Friese Kamer van Koop handel zegt in een telegram aan het gemeentebestuur van Amsterdam, dat zij hoopt dat dit er toch in zal slagen het tunnelplan te verwezen lijken en zegt daar toe alle morele steun toe. WASHINGTON De radio-actie ve neerslag van kernontploffingen schijnt vooral in de gematigde lucht streken op bet noordelijk halfrond neer te komen, in die streken dus, waar de meeste mensen wonen. In de noordelijke gematigde lucht streken is de neerslag van radio actief strontium 90 tweemaalzo groot als men aanvankelijk daeht, aldus dr. Maehta, een deskundige van de Amerikaanse meteorologische dienst. SAN FRANCISCO Een matroos is om het leven gekomen, en twee anderen zijn gewond toen een dienstplichtige op het vrachtschip „Uvalde" van de Amerikaanse marine amok maakte. Vier andere manschappen werden als gijzelaars vastgehouden op de brug- van het schip, dat op Trea sure Eiland aan de steiger lag. EMMEN Gisteravond omstreeks elf uur is op de onbewaakte over weg Sterrenkamp bij Emmea een kleine personenauto door een passe rende trein gegrepen. De trein raak te de auto aan de zijkant. Het rech ter portier werd afgerukt. Dé be jaarde echtgenote van de chauffeur der auto, mevr. Engelsman uit ,Em- men werd uit, de auto geslingerd en in zeer ernstige toestand naar het ziekenhuis te Emmen vervoerd. Bij aankomst bleek zij te zijn overle den, De heer Engelsman die stuurde en twee «andere inzittenden, liepen geen letsel op. (Advertentie LM.) /op dofoA-, HOLLYWOOD. De Zweedse filmaetrice. May Britfc is".- aangewe zen voor. de;: vrouwelijke hoofdrol in de verfilmipg.. van Irwin Shaw's bestsellerDth. ■■Jonge Leeuwen", Voor de filmdis-3oor ï^the Century Fox een 'groot 'budget beschikbaar gesteld. May Britt verkreeg naam door haar werk in Italiaanse films. VAN 25 tot 29 juni wordt in Ve netië het derde Chanson-Festi val gehouden. Engeland, Duitsland Oostenryk, België, Italië en Neder land nemen eraan deel. Ons land wordt vertegen woordigd door het B-s.-» g*, AVRO-orkest „De 1^111 loOP Zaaiers" o.I.v. Joa Cleber, Als solis ten gaan mee Christine Spierenburg Mleke Telkamp, Greet je Kauffelt, Willy Alberti, Johnny Jordaan (wat zullen zijn liederen schoon klinken op het San Marcoplein!) en de ac cordeonist Harry Mooten. Omroep- ster is Ilse Wessel. Op zondag 2 juni wordt in de AVRO-studio een opname gemaakt van vier liedjes, waarvan Willy Al berti er één in Venetië zal zingen. Een stemming zal bepalen welk dat zal zijn.. Er is een drievoudige jury: het publiek in de studiozaal: een aantal deskundigen; de luisteraars die de liedjes zondagavond horen. De briefkaarten met hun oordeel .moeten uiterlijk dinsdag 4 juni in het bezit, van de AVRO zijn. Kiest elk van de'drie,'groepen een an der lied. dan, is de keuze van de -deskundigen doorslaggevend. De liedjes worden gezongen onder mot to. De namen van de componisten worden pas na de uitslag bekend gemaakt. H E Britse televisie-kijkers sullen binnenkort niet in het BBC- proQramma moer in dot van de commerciële beeldradio een voor stelling zien van een stuk, waaraan in de herinnering van iedere En gelsman de naam van een groot ac teur is verbonden: Leslie. Howard, Vele Nederlanderszullen zich on getwijfeld de filmversie ervan her inneren („Escape to Happiness"), in ons land vertoond onder de titel van het stuk: „Intermezzo"), waarin Ho ward werd gescondeerd door Ingrid BergmanHet bijzondere ia, dat in de televisie-opvoering de hoofdrol wordt gespeeld door Leslie's zoon Howard, eeti nog jonge acteur die evenals z'n vader voor z'n dertigste jaar nogal wat moeite heeft gehad om het publiek van z'n talent te overtuigen. Nu is Ronald („Wtnfc") Howard een ster, die o.a. aan popu laire fw-shotos in Hollywood heeft meegewerktHet moeilijkste pro bleem vindt hijdat de hoofdrolspe ler in „Intermezzo" violist ts. In te genstelling tot z'nvader, die thuis wel een plooi had, heeft Ronald nooit zo'n instrument in z'n handen gehad. (Tussen twee haakjes: de vi oolmuziek in de film Jntermezzo" werd gespeeld door Jascha Hei- fetz). De jonge Howard komt er openlijk voor uitdat hij een ro manticus is. Naar zijn mening zou den er veel meer films en toneel stukken met de liefde als onderwerp gemaakt moeten worden. MEVROUW H. Straalman-Kre- mer, de bekende radiospreek ster. die geruime tijd in een Hilver sum»- ziekenhuis is verpleegd, is thans hersteld. Zij heeft haar taak als wethouder van sociale zaken hervat. HET televisieprogramma begint vanavond met een discussie in de serie „U en üw regering" over het Nederlands gevangeniswe zen. De minister van Justitie, prof. dr. I. Samkalden, zal worden „ge ïnterpelleerd" door prof. dr. I. A. Diepenhorst, hoogleraar aan de Vrije Universiteit te Amsterdam; H, Ploeg Jr.,wethouder van de gemeente Utrecht en prof. mr. W. P. J. Pom- pe, hoogleraar aan de Rijksuniver siteit té Utrecht. Na deze discussie een uitzending van „De bevrijders", het eerste van een reeks stukken waarmee de NieuW-Zeelandse auteur Iain McCormick in Engeland veel eer heeft ingelegd. A d vertentie IM rtlETOOÊrt UhttFfOflb PEGtrt btHOUPth bPROtTIE! LA. TEHWhrifcO. GAAn 1 WAT 'Wil. JtDÊVERBDROEM iCHATttlEr mnf MAAR fïtDEtt 3014. Inmiddels Is het nacht geworden en in het licht vande volle maan roeien de Indianen terug over het meer om de opdracht, die de heer- ter vmn de Arano heeft gegeven, uit te voeren. Zy gehoorzamen blindeling aan de stom van hun god weten precies, wat zij moeten doen. De métalen stem heeft hen gewaarschuwd, dat het kamp waarschijnlijk goed bewaakt zal worden en daarom moeten zij heel voorzichtig.zijn, Eén van de mannen gaat vooruit om het kamp te ver kennen en om te proberen een paar blikken ben zine- te bemachtigen. De anderen blijven achter en op een wenk van hun voorman sluipen zij na derbij, als katten zo zacht. In het kamp blijft allés stil. Niemand heeft bemerkt, dat er gevaar dreigt. vriezen in zulk ellendig dun goed.' „Ik heb er vijftien dollar voor be taald, tweedehands,klaagde Stoom- jjk denk, dat er geen man zal zijn, die geen sandalen draagt." „Maar er komen ook vrouwen. Shorty: echte, levende vrouwen. Mrs Bowie en nog meer,- zoals de kolonel mij vertelde." „Sandalen zullen hun eetlust niet bederven,", meende Stoom." „Ik ben benieuwd, wat de kolonel van je wil?" Jk weethet niet, tenrij hij ge hoord heeft, dat ik het Verrassings- meer heb gevonden. Het zal een for tuin kosten het droog te leggen en de Guggenheixna willen er aandelen voor uitgeven?" „Dat zal het wél zijn. Zo is 't goed, j hou je sandalen aan. Die jas is „Honderd en vjjftig, het hele pak," gekreukelden zit je wat te strak. antwoordde Stoom, „De man was on- Denk daaraan tijdens het eten. Als Leg hem maar op bed.'zei Lucy. geveer van mijn grootte. Ik vond het je .flink toetast, barst je er uit En Zy boog zich over het pak heen buitengewoon goedkoop. Waarom. dat vrouwvolk begint zakdoeken en maakte de pelzen los, waarop een trek jy zulke gezichten?" te jatenvallen, Iaat dia dan stil lig- "Wie? Ik? O, nergens-om. Ik dacht gen. Buk je niet, om ze op te rapen, n juist aan een berenvleeseeter, die Wat je ook doet, buk je niet" de, zwarte ogen en eenhuid, don- Dawson bereikte, terwijl het ijs krui- ker ort vnrt n**t hpvnww. j.j;_ ..i.. /v. ,J 41 -uttwouu uacuiie. iel Wijl uei jih J^rui- en korstig van het bevriezen, de, zonder eten, met één stel onder- ia rlaf nnsf Alrm7T» lal" ripn 711. „Als dat niet Alonzo is!" riep zij. „Arme, uitgehongerde duivel!" goed, een paar slechte sandalen en een. broek, die er uitzag, alsof Zoals het paste voor een goed be- va,n het wrak v&n de Hesperug was zoldigde deskundige en vertegen- Rvl t W(i pptÏ gekomen. Een mooi bont overhemd woordiger van het grote huisGug- Breck Wij vonden hem bezig een heb je aan. Zeg genhelm, woonde kolonel Bowie in ffemplkt S^hïhhPrtiMdë -f^at nou weerr vroe® Stoom een der prachtigste hutten in Daw- mj^> son. Van vierkante houtblokken, met mi, *n Tnpn wHI "Soe- heet de hand gehakt, was hij twee verdie- meel en bevroren spek. Toen _wy „Er is geen zij. Ik ga dineren bij pingen hoog en van zulke buitenge- hij als een bezetene. Kijk eens naar hem! Hij is heimaal uitee™onB=rI wet,en- Jy bent.W°sr!>- mho- beroemen op een ssrote rittamer. die 8? kragen verkeer en j« met bent werkelijk alléén als zitkamer werd gebruikt Hier lagen grote berenvellen op de ruwe planken vloer en aan de mu- en bevroren. Het zal zo met hem uitgenodigd.' gedaan zijn." „Ben je niet wat laat?" vroeg Shor- ty bezorgd." „Wat bedoel je?" Een half uur later, toen de pelzen „Voor hét diner. Ze nullen ssm cniinöT* Tim nic b-Awt ren hingen horens van elanden en nei rendieren, Er brandde vuur in een weer over het gezicht van de stille souper zijn, ais jij komt" man op. het bed waren getrokken, 3 kacheL En hier ontmoette Stoom de wendde Stoom zich tot Lucy. g^en, toen_ hy de ondeugen- elite vaa Dawsan. - niet aUeen schat- „Als het u met kan schelen, Mrs. Mik m het oog van z n vriend goudgravers, maar de room van Peabody, dan zou ik nog gaarne wat zag. Hy ging door zich te Meden met een mjjnwerkersstad, welker bevol- vlees hebben. Een dik stuk, met al king was samengesteld uit mensen te gaar." hadd® beproevende een Vmdsor- naties J. mannea als War- - burton Jones, de ontdekkingsreizï- zijn zacht katoenen overhemd. per en sehriivpr kanitein Consadine DE WEDREN OM NUMMER ééN ,jk wou, dat ik al mijn gesteven van de Bereden Politie, Haskell, com- j overhemden niet naar de wasvrouw missaris der goudvelden van Noord had gestuurd." mompelde Shorty me- West Territory, en baron VonSchroe- „Zo! Trek die rommel nu maar delijdend. „Dan kon ik je misschien der, de gunsteling van een keizer, aa£,!" helpen." met een internationale reputatie als Shorty bekeek zijn. makker met Nu worstelde Stoom met een duellist, geveinsde afkeuring, en Stoom, die paar schoenen. Zyn stevige wollen En hier, meer dan bekoorlijk -in tevergeefs probeerde de kreukels sokken waren te dik om er in te haar avondtoilet, vond hij Joy Gas- uit de broek te strijken, die hij juist gaan. Hij zag smekend naar Shorty, tell, die hij tot nu toe alleen onder had aangetrokken, werd nijdig. die zijn hoofd schudde. -weg had ontmoet in pelzen en san- ..Hij past je werkelijk goed voor „Nee. Zelfs als ik dunne had. zou dalen. Aan tafel zat hij. naast haar, zo'n tweedehandsding," ging Shorty ik je ze toch niet lenen. Keer terug voort. „Hoeveel kostte die?" tot de sandalen. Je tenen zullen be- (Wordt vervolgd)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1957 | | pagina 1