M W' Hongaren arresteren oud minister van Imre Nagy N; jüf mwmjiWéjmM Ontsnappingspogingen Bloedige onlusten in de Libanon SPOEL OM die melkfles! Rechter kan niet over rijvaardigheid van automobilist oordelen ER IS WEER GRASBOTER -CHECHAQUO Twee studenten uit VS in Hongarije verdwenen ViCREM Sun balm onder de goudzoekers Weer talrijke deportaties in Bulgarije Tweederde van Nigeria krijgt zelfbestuur *s nachts pijn Nansenmedaille voor Rode Kruis Oud-premier meest.. Jordanië vraagt Britse hulp KNAC TOT MINISTER ALGERA: Geen atoomwapens voor Denemarken Junker stort neer in Spanje: acht doden zwaar gewond Ledental Vereniging Dierenbescherming weer gestegen SPROETJE SPARKS doot FR*-NK*GODWIN*" «IT door- AVONTUREN VAN KAPITEIN-? ROB Vrijdag 31 mei 1957 EER dan ooit is het eiland der gelukzaligen, waar men kan wo nen vergeten van de mensen en van de boze wereld, een hersen schim geworden*. Wel leeft de mens in het ene land vrijer dan in bet andere, en wel eet hij in het ene land een dikker boterham dan in het andere; maar de plaats, waar liïj is gevrijwaard van alle angsten en alle zorgen, bestaat slechts in een wereldvreemde verbeelding. Het 'besef van de alomtegenwoordigheid van grote gevaren beheerst in eterke mate het denken van deze tijd. Het ban geen verwondering wek ken, dat het vooral een zware druk legt op de geesten in de vrije landen. Men heeft daar geleerd, door zijn aandeel in de vorming van wetgevende organen zowel als van de publieke opinie, mede verantwoordelijk te zijn voor de gang van zaken. Dit sluit in een aansprakelijkheid voor de drei ging, die thans over de mensheid hangt. De benadering van deze aansprakelijkheid kan geschieden op velerlei ■wijze. Het streven, de aansprakelijkheid te verkleinen door het verminde ren van de dreiging, is begrijpelijk en zeer prijzenswaardig. Niet doenlijk is het echter, aan de aansprakelijkheid te ontsnappen- De veelbesproken oproep van Albert Schweitzer is dan ook zonder twijfel voortgekomen trit het verantwoordelijkheidsgevoel van deze man, die zeer goed weet. dat rijn stem zwaarder weegt dan die van vele anderen. In enkele andere gevallen zijn wij er echter niet geheel zeker van, of het niet vooral de bedoeling is van adresserende en appelerende mensen, zichzelf een alibi to verschaffen. PU denken laarbïj allereerst aan het onlangs tot de Nederlandse regering gerichte verzoek de neutraliteit van ons iand te her stellen. De ondertekenaren zijn mensen uit de kring van De Derde Weg. Hun betoog houdt ongeveer in, dat Nederland rich moet terugtrekken uit de strijd tussen de statenblokken en rich aldu3 vrijhouden van een ontwikkeling* waarvoor het geen verantwoorde lijkheid kan dragen noch aanvaarden. Het komt hierop neer dat, zo van ons land dan al geen eiland der gelukzaligen kan worden gemaakt, het In elk geval een eiland der schuldelozen behoort te rijn. Over deze schuldeloosheid willen wij het eerst wel eens hehben. Ze is lü. in strijd met de feiten. Misschien zou ze dat niet rijn, wanneer Nederland nooit iets had gegeven om geestelijke vrijheid, wanneer bet op dit punt geen voorbeeld voor de wereld was geweest en wanneer het in de jaren 1940—'45 zich lijdelijk en onverschillig had neergelegd bij de onderdrukkingsmethoden van een totalitair regiem. Ieder weet echter dat het anders is. Heel rijn historie en heel zijn traditie plaatst ons land van nature in het kamp van de vrijheid. Ontkenning van deze „schuld" zouden vrij niet alleen onjuist, maar zelfs beschamend achten. Geen slachtoffers, maar bewuste deelgenoot in het front tegen dwang en onderdrukking: dat is de huidige rol van Nederland. Los hiervan staat de vraag of proclamatie van de schuldeloosheid de gevaren zou verklei nen. De mening, dat dit iLdexdaad het geval zou rijn, lijkt ons een illu sie. Het is bomers niet te zb-n, hoe een kleine en in het middelpunt van de gevarenzone gelegen staat gevrijwaard zou kunnen worden voor de gevolgen van een met de modernste middelen gevoerde totale oorlog. Voorkoming in samenwerking met anderen van dit geweld met als uit gangspunt de handhaving en verbreiding van de gedachte der geestelijke vrijheid is naar onze mening dc enige iymding, die zowel zedelijk verant woord als perspectief biedend is. rOG aan een ander adres willen wij enige aandacht besteden, en wel dat van de achttien GÖttinger hoogleraren. Dit adres ver zet zich tegen de uitrusting van de Duitse troepen met atoom wapenen en trouwens tegen de aanwezigheid van alle atoom- i wapenen op Duitse bodem. Dat dit adres in zijn strekking een pleidooi is voor de Duitse neutraliteit, hebben wij al eerder betoogd. Een van de ondertekenaren heeft het echter nodig gevonden, een toelichting te geven, die hierop neerkomt, dat de politici het tempo der ontwikkeling niet hehben kunnen bijhouden en het zwaartepunt der verantwoordelijkheid daarmee op anderen is komen te liggen. Op wie? Op de mensen van de wetenschap, die de atoombom tot ont wikkeling hebben gebracht, of op het volk, dat daarmee dus rijn zelf gekozen leiders zou verloochenen? Ook hier is de ontsnappingsneiging duidelijk, maar evenzeer is ze tot mislukking gedoemd. Men kan de poli tieke leiders onbekwaam verklaren; de politiek echter blijft, en de nood zaak, dat ze gevoerd wordt. Er ligt aan het hele betoog een stuk typisch- Duitse begripsverwarring ten grondslag. Men raakt de atoombom niet kwijt door hem van het eigen straatje op te rapen en. hem in een vuilnisvat te stoppen. De wereld is- zo klein ge worden, dat hij toch nog wel ergens jn de huurt explodeert. Met ven tende krachten moet bij onschadelijk worden gehaakt tegelijk met de porlog, waarvan hij niet het enige maar wel het gevaarlijkste werktuig is. Te ernstig en te universeel is de zaak, -dan dat iemand er zich op de wijze der struisvogels aan zou kunnen onttrekken. Advertentie I.M.) Melk Is *t best voor elk\ (en properheid 't best voor melk)! BOEDAPEST. Het Hongaarse ministerie van Buitenlandse Zaken beeft gisteren medegedeeld, dat Istvan Bibo, een voormalige minister in de rege- ring-Nagy, is gearresteerd. Bibo, die lid was van de boerenpartij, was de minister die tijdens bet ingrijpen van de Russen in de oktober-revolutie in Hongarije de laatste boodschap om hulp van de regering Nagy uitzond naar de vrije wereld. zien als „Amerikaanse spionnen i zoals verschillende politieke publi- caties en een fototoestel. Oostenrijkse grenswachten vertel den, dat zij gezien hadden hoe de Hongaarse militie twee personen meenam. Omtrent het lot van de jon gens is nog mets bekend. Zij hadden hun hotelier opdracht gegeven, als zij binnen twee dagen met terug wa ren, de Amerikaanse ambassade te bellen. Tevens is Attilla Zsigeti, den voor malig par lemen tafgevaardigde en tij dens de opstand voorzitter van de revolutionaire raad van Gyoer ge arresteerd. Direct na zijn arrestatie deed bij een zelfmoordpoging. Dc poging mislukte. Binnenkort zal hij terecht moeten staan. Het Hongaarse parlement zal tegen 3 juni bijeengeroepen worden om te beraadslagen over een wetsontwerp met betrekkingen tot huwelijken van Hongaarse staatsburgers met buiten landers. Hongaarse vrouwen, die met bui tenlanders in bet huwelijk treden, zullen volgens deze wet hun staats- (Aduerfenfia IJH.J burgerschap kunnen behouden, ter wijl buitenlandse vrouwen die met Hongaren trouwen, met de nationa liteit van hun echtgenoten zullen krijgen. Inmiddels is bekend gemaakt, dat de eigendommen van de 200.000 vluchtelingen, die het land sinds de anti-Russische okiober-revolutie het land verlaten hebben onteigend zul len worden. Deze bezittingen zullen onder de wettige erfgenamen ver deeld worden. Wanneer er geen erf genamen zijn, vervallen de bezittin gen aan de staat. Twee Amerikaanse studenten zijn, het afgelopen week-end in Hongarije verdwenen. Zij waren op een lift reis door Europa in het dorp Rus* bfj de Oostenrijks-Hongaarse grer aangekomen. Daar vertelden zij, da: rij Hongarije binnen zouden drin-1 gen, om „er eens geweest te zijn." BELGRADO. Dit Sofia komende reizigers hebben te Belgrado mel ding gemaakt van een nieuwe golf deportaties uit de Bulgaarse hooEd- stad. In totaal zouden 10.000 tot 12.000 personen z^n weggevoerd. De weggevoerden krijgen bepaal de gebieden ia Bulgarije als ver plichte woonplaats aangewezen. De deportaties begonnen ten tijde van Hongaarse opstand en werden dc laatste tijd op grotere schaal iiügevoerd. „J_„ De personen die de hoofdstad Ifcor de .jsensatie" namen zij zoveel j moeten verslaten, krijgen hiervoor mogelijk dingen mee om er uit te drie dagen tijd. LONDEN. Vertegenwoordigers van Engeland en Nigeria hebben na een week onderhandelen overeen stemming bereikt over een „alge meen beginsel", inhoudend dat spoe dig zelfbestuur aan twee der drie Nigeriaanse gebieden zal worden verleend. Het uiteindelijke doel der bespre kingen is: algehele onafhankelijk heid voor de gehele 32.000.000 inwo ners (Negers) tellende Nigeriaanse federatie, die thans de grootste Britse kolonie is, De twee bovengenoemde gebieden vormen het oostelijke en het weste lijke deel des lands. Het Mohamme daanse noorden streeft niet naar zelfbestuur op korte termijn, doch het wil wel, evenals de twee andere gebieden, dat geheel Nigeria in 1959 onafhankelijk wordt. (Ariwtcntie 1 Al J en aldoor waleker "AKKERTJES" '-ielpen direct GENèVE. Dc Liga van Rode- Kru is verenigingen heeft voor haar buitengewoon verdienstcliik werk ten behoeve van dc vluchtelingen de Nansenmedaille voor dit jaar ge kregen. De onderscheiding werd m 1954 ingesteld door de toenmalige Hoge Commissaris voor de vluchtelingen, wijlen mr. G. J- van Heuven Goed hart. BONN. Het Westduïtse mi nisterie van Vervoer en Verbindin gen heeft bepaald, dat de schepen op de Rijn voortaan ter hoogte van Rhöndorf bij Bonn, waar bondskan selier Adenauer woont, vaart moeten minderen. Er is een „stiïtezone" van drie km voor tot drie fan na het dorp ingesteld. MILAAN. In het dal van de Po en het gebied van Favia zijn talrijke overeenkomsten tot stand gekomen tussen landarbeiders en hun werk gevers. Het aantal stakers, dat een dag of tien geleden 180.000 was, werd woensdag op 10.000 geschat. Mdwertentie IJd.) VLEtSWARENrABKlEK-WlJHt LONDEN. Jordanië heeft En geland \-erxocht zijn hulp voor de economische ontwikkeling van het lamd voort te zetten. Het verzoek wordt thans te Londen bestudeerd. In het algelopen jaar gaf En geland Jordanië ongeveer tien mil joen gulden voor de economische ontwikkeling van het land. Deze hulp stond los van de jaarlijkse subsidie.van ongeveer honderd, mil joen gulden, welke ophield bij de beëindiging van het Bnts-Jordaan- verdrag in dit jaar. (Advertentie IM.) KOPENHAGEN. De Deense pre mier, Hansen, heeft in het parlement verklaard, dat de regering van me ning is, dat zij in de huidige om standigheden niet moet ingaan op een eventueel aanbod van atoom wapens. De regering onderhandelt op het ogenblik over moderne wapens, maar er zijn geen atoomwapens aange boden. MADRID. Een vliegtuig van de Spaanse luchtmacht van het type Junker is woensdag op de hélling van het Javalambre gebergte nabij Chelva, in de provincie Valencia neergestort De acht inzittenden kwamen allen t>m het leven. Naar verluidt was het ongeluk een gevolg van slechte weersomstandig heden. DEN HAAG. Niet alleen de ANWB, maar óók de KNAC heeft grote bezwaren tegen het voorne men van de minister voortaan automatisch het rijbewijs te laten vervallen indien de rechter aan een automobilist tijdelijk de rijbevoegd heid ontzegt. In een adres aan mi nister Algera heeft de automobiel- club deze uitvoering toegelicht. Evenals de ANWB staat de KNAC op het standpunt, dat indien de voorgenomen wijziging van de We genverkeerswet doorgang zou vin den,, een~ onbillijkheid, die in 1952, ongedaan werd gemaakt, opnieuw zou zijn ingevoerd. De KNAC ver baast zich hierover te meer, omdat het principiële punt, waarom het ook in 1952 ging, namelijk of de rechter bij ontzegging van de rij bevoegdheid al dan niet uitspraak moet doen over de rijvaardigheid, thans niet anders ligt dan destijds. De onbillijkheid schuilt naar hét oordeel van de KNAC daarin, dat het rijbewijs m alle gevallen van ontzegging der rijbevoegdheid ver vallen wordt verklaard, ofschoon de rijvaardigheid van de betrokkene niet in alle gevallen ra het geding is Doordat de aanvragen voor het afleggen van een proeve van rij vaardigheid enige tijd onderweg zijn, zal de betrokkene ook nog eni ge tijd na afloop van de periode waarvoor de ontzegging der rijbe voegdheid geldt, met kunnen rijden, Bovendien brengt het opnieuw af leggen van het examen kosten met zich mee. Het vervallen verklaren van het rijbewijs heeft dan ook het effect van een bijkomende straf; een bijkomende straf die gelijke repercussies heeft bij overigens zeer grote ongelijkheid in de begane strafbare feiten. Dit klemt temeer, ornaat de rijbevoegdheid zelfs kan worden ontzegd op grond van. een administratief verzuim en op grond van andere feifen, welke geen enkel rechtstreeks verband met de ver keersveiligheid hebben. Het standpunt, dat degeen die door ontzegging van de rijbevoegd heid zjja bekwaamheden als be stuurder kwijt raakt, deze be kwaamheden door middel van het rijexamen zal moeten verwerven, acht de KNAC niet houdbaar. Dit examen geeft slechts waarborgen voor een zeer elementaire rijvaar digheid, die meestentijds nog aan wezig zal zijn; het geeft geen waar borgen voor rij routine en deze rou tine is praktisch juist het enige wat verloren kan zijn gegaan. BEIROET. Het Libanese leger heeft gister hevige relletjes onder drukt, waardoor acht personen om het leven zijn gekomen en tien tallen anderen gewond. De demon straties waren gericht tegen de pro- Westerse politiek van de regering en de Eisenhower-leer. ring. Eerder op de dag werd de voor< malige premier Saib Salam ernstig gewond, toen een Libanese soldaat hom met een geweerkolf in het gezicht sloeg. De relletjes braken uit, toen sol daten en politie trachtten een de monstratie en een algemene sta king te voorkomen. De staking stond onder leiding van Salam, de leider van de oppositie. Het is van regeringswege verboden te staken. Salam is onder arrest In een zie kenhuis. De demonstranten staken dne regeringsauto's in brand en maak ten van straatstenen wegversper ringen, om de gevechtswagens te verhinderen de Mohammedaanse wijk binnen te komen. Tijdens het heetst van het gevecht gingen gen darmes met de kolf van het ge weer de demonstranten te lijf. Het leger oefent scherpe controle in de stad uit- Bijna alle winkels zijn gesloten, De Libanese regering heeft de oppositiepartij gewaarschuwd, dat zsj „drastische maatregelen" zal ne-j men tegen ieder die tracht een' chaos in de stad te scheppen. De onlusten volgden op een wei gering van de regering van pre mier Sami Sohl om af te treden ten gunste van een neutrale rege ring. De regering beweert, dat de demonstranten de regering wil den omverwerpen en president Chamoun dwingen af te treden. ENSCHEDE. Het ledenaantal van de „Nederiandsehe Vcreemgmg tot Bescherming van Dieren" steeg m het afgelopen jaar met 3.000 tot 76 000. Deze mededeling deed van- morgen voorzitter dr. mr. W, Hu- genholtz uit Leiden, die de 94ste al gemene jaarvergadering van de ver eniging opende. Dr. Hugenholtz besprak in zijn openingswoord de resultaten, die de vereniging in het afgelopen jaar be reikte, en de wensen, die de vereni ging nog heeft. Tijdens de middagzitting hielden, prof. dr. A. A. van "Ruler en dr. C. Schravesande inleidingen over pro testantisme en dierenbescherming en over humanisme en dierenbe scherming. Amsterdam leent ruim 34 miljoen voor woningbouw AMSTERDAM. De gemeente raad heeft besloten een bedrag van S 34.992.000 te lenen van de NV, Bank voor Nederlandse Gemeenten. De lemng is voor de helft be stemd voor financiering van de in uitvoering zijnde woningbouw, voor de andere helft voor de in 1958 aan te vangen, bouw van woningwet woningen. (Advertentie LM.) ft oris i T)on6t kistje cmotc S0OR" PROBEER 0\£ ST££n ÊEfibOP TE UCHTtft Meatmen rïAAR HIJ heeft ons MOG&ttn KWAAD Gt. DAAn...emn6E« NIEUWSGIERIG! GA WET naar BENEPEN! Het 15 WA5T WEER cttt TRUC' 3015, Snel en geruisloos verrichten de Puny as- indianen hun werk; onder de helicopter wordt een hoop droog hout neergelegd, dat wordt over goten met benzine. Met behulp van een bosje eras en een wrijfhout wordt de boel in brand gestoken en even later staat de machine^ in lichter jaatf Vitus verwijderen de indianen zich om op een veilige afstand de resultaten van hun brand stichting gade te slaan. Dan horen zij de muilezels balken- de dieren zijn opgeschrikt door het knet teren van de vlammen en de Punyasindianen begrijpen, dat weldra - de kampbewoners gealar meerd zullen worden. Even later stormen Tsibe en zijn vader naar buiten. De helicopter is nog slechts een brandend wrak en aan blussen valt met te denken. Dat moet het werk zijn geweest van leden van de Punyasstam!.Maar waarom hebben zij dit gedaan? Welke bedoelingen hebben zij hiermee gehad? dat het je erg spijt en gaat weg." „Ik ik ik begrijp het niet goed." „Sukkel!" zei rij fluisterend. „Wat je moet doen, is vanavond er op uit gaan en spannen honden proberen te kopen. Ik weet er twee. Het span van Hanson, zeven grote honden van de Hudsonsbaai hij vraagt vierhon derd voor ieder. Dat is nu een on mogelijk hoge pnjs, maar morgen niet meer. Én Sitka Charley heeft acht Malemoeten, waarvoor hij drie duizend vraagt. Morgen zal hij la chen. om een bod van vijf duizend. Dan heb je nog je eigen span. En •w z v-N t r v y-v ttv t ie noK veel meer kopen. Neem I f K I I I [Vl i ll ll\l vooral de beste. Op de honden komt I /Al J .LiV 3TJ Jl 3J v bet even goed aan als op de mensen Jl bjj deze wedstrijU Hef honderd en tien mijl, en je zult zo vaak je 42 dar, op.) „En daarom ben Je hier kun' «n veii s®aP moeten nemen." vanavond3e Weetr dat ik mee doe aan ,Jk voel mu sis een vis op het „Jij hebt de kolonel gevraagd, mij de wedren," zei Stoom langzaam, droge," bekende hij. „Al die men- uit te nodigen?" geen geld genoeg hebt voor sen rijn zo voornaam, weet je. Bo- „Nee! Mrs. Bowie. Be vroeg haar de honden, Iaat mij vendien zou ik nooit gedroomd heb- jou als tafelbuurman te mogen heb- aarzelde, F^sr voor zij ver- ben, dat er zulk een Oosterse weel- ben. En nu heb ik een kansje. Ieder- £aan»zei Stoom, de bestond in Klondike. Kijk eens een praat. Luister en val mij niet „Ik kan de honden betalen. Maar naar Von Schroeder. Hij heeft wer- |n de rede. Je kent Mono Kreek?" maar vindt je niet, dat dit veel kelijk een geklede jas aan, en Con- „Ja." van dobbelen heeft?" sad ine draagt een gesteven over- „Die is rijk vreselijk rijk. Men „En dat na je heldenfeiten aan de hemd. Maar ik heb opgemerkt, dat schat de aandelen op meer dan een roulettetafel in „De Elkhorn" spotte hy toch sandalen draagt Hoe vindt miljoen elk. Pas kort geleden is die rij. „Ik ben niet bang dat je 't niet hje mijn kleding?" kreek in beslag genomen," zult doen. Het is een sport." Een i Hu ging rechtop zitten, om Joy's >Jk herinner mij die dolle jacht" wedren om een miljoen, met enige 1 goedkeuring te horen. „Nou, de hele kreek is m beslag bekende hondefokkers en trekkers „Je ziet er uit, alsof je dik bent g®n.0lPeri *ot fan de horizon, alle van. het land als mededingers. Zij geworden, nadat je over de pas En 15 de z«n nog niet in 't strijdperk getre- 'kwam," lachte zij. hoofdkreek Nummer Drie beneden den, morgen om deze tijd wèi, en Mis Raad nrw epnie» het ontdekkingsaandeel nog niet ge- honden zullen waard zijn, wat de Van eetf ander" registreerd. De kreek lag zo ver van rijkste zal kunnen betalen. Grote Juist. Ik heb het snul cekocht ?awson' dat de commissaris zestig Olaf is in de Stad. Vorige maand is vaniXn WerkvandeA CCom- da*en debeslagnemmgtoestend hij uit Circle City gekomen. Hy ïsniè voor registratie Nummer Drie is m is een van de grootste hondefok- P g„ beslag genomen door Cyrus Johnson, kers van dit land. Als hij meedoet, „Het is Jammer, dat klerken zulke Maar die js verdwenen. Of hy ge- zal hij de gevaarlijkste mededinger smalle schouders hebben," zei zij me- storven is of hij de rivier is op of af- zijn. Arizona Bill is er ook- Hij is delijdend. „En jij hebt mij nog niet gegaan, niemand weet hbt. Over zes jarenlang vrachtrijder en postbode gezegd, hoe je myn jurk vindt?" dagen is de tijd van registreren om. geweest Als hij meedoet, zal hij „Dat kan ik niet," zei hij. „Ik ben Datt krijgt bij het, die er beslag op of Grote Olaf winnen." sprakeloos. Ik heb te lang een zwer- Dawson het eerst bereikt en „En jij wilt, dat ik als een soort vend leven geleid. Ik was helemaal het iaat registreren." verrassing ook meedoe?" vergeten, dat vrouwen armen en „Eer» miljoen," mompelde Stoom. „Juist. En dat zal zijn voordeel schouders hebben. Morgen vroeg zal „Gilchrist, die het naburige bene- hebben. Men zal niet denken, dat jij ik, evenals niijn vriend Shorty, wak- denaanaeel bezit, heeft zes honderd het kunt volhouden. Je weet, je bent ker worden en weten, dat alles een dollar in éen pan gevonden. En het toch nog maar een chechaquo. Je droom is. De laatste keer, dat ik je aandeel aan de andere kant is nog bent hiet nog geen jaar. Niemand zag op Vrouwenkreek rijker. Dat weet ik." zal zich om je bekommeren, tot ie „Toen leek ik op een Indiaanse ..Hoe komt het, dat niet iedereen op de terugweg vooraan komt" vrouw." dit weet?" vroeg Stoom. „Op de terugweg moet ik dus 't D-.+ wou Ik nirt metrc-n tv her VHet beRmt bekend te worden. Zc best uitkomen, hè?" Ier "mi? dat ik dafroSdekto" £ebben het lan* stiI gehouden, nu is Zij knikte, en vervolgde ernstig: roeten hebt ontdekte. het Ultgelekt Goede spannen hon- „Denk er aan, ik vergeef myzelf dat je voeten hebt" den zullen over vier en twintig uur nooit de streek, die ik jé* speelde op verschrikkelijk in waarde stijgen.^ Je weg naar Vrouwenkreek, eer je dat ,En ik zal nooit vergeten, dat jij ze voor my hebt gered," zei zij. „ik moet weggaan, dadelijk na het Mono-aandeel wint Ën 'aïs er één neb er altijd weer naar verlangd diner. Daarvoor heb ik gezorgd. Er man is, dié deze wedret* t«B«n de I® w ij' om bedanken zal een Indiaan komen met een koloniaten kan winnen, dan hen :r= (Hij haalde onverschillig zn schou- boodschap voor je. Je leest die, zegt, het"

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1957 | | pagina 1