IIIUM® Tandartsen op voorwaarden akkoord met arbitrage Ook Tildy in arrest? Israël acht toestand ni Gaza gespannen „Geef SER taak van de Stichting v. d. Arbeid55 mmJ -CHECHAQUOn Fondsen moeten patiënten rekening terug betalen \Pe Amerikaanse shagU JACK LONDON Zeiljacht voor kust verbrand Ir. J. H/Telders overleden Kunstenaars willen grondwet wijzigen Drukproeven van Shaw gevonden A Spoedig besluit over proefschip Duitse ambtenaren namen steekpenning van fabrikanten aan Deze rijpbruine shag V'i, geeft U 't rookgenot van de beste Amerikaanse rigaret! Nehroe kan van zijn salaris niet rondkomen. Ook voor aardbeien nu minimumprijs Griepepidemie in India wint veld VOORZITTER KAB STELT VOOR: Schip keerde terug voor gewonde man wexamer SPROETJE SRARKS door FRANK GODWIM -door- Vaanrta": 3 iuni 3957 BOEDAPEST. De geruchten hou den aan, dat de vroegere Hongaarse president, Zoltan Tildy, Is gearres teerd. Tildy was een vooraanstaand lid van de Kleine Boerenpartij. Nu de pogingen om hem tot samenwer king met het regime te brengen ztfn mislukt, zou Kadar willen proberen hem door terreur klein te krijgen. Volgens vluchtelingen zijn tien Hongaarse rechters afgetreden of af gezet omdat zij weigerden zware straffen te geven aan allen die aan de opstand hebben deelgenomen- Op nieuw is een Hongaarse boer wegens deelneming aan de opstand doodge schoten. Zijn dochter heeft toestem ming gekregen in hoger beroep te gaan. Ferenc Nagy, een voormalige Hon gaarse premier, heeft zondag m een •vraaggesprek voor de Amerikaanse televisie verklaard, dat de VN ver antwoordelijk is voor het mislukken van de Hongaarse opstand. Volgens hem had de VN tussen de eerste en de tweede aanval van Sowjet-troepen twaalf dagen de tijd gehad om waar nemers naar Boedapest te sturen. Deze zouden de Sowjet-Unie ervan weerhouden hebben versterkingen te zenden. De oud-premier achtte het onmoge lijk, dat het Hongaarse volk nog eens in opstand komt, gezien de zware verliezen onder de bevolking. (Van onze correspondent) CADZAND. Het 13 meter lange zeiljacht van twee Belgen is zondag, terwlil het op weg was van Ostende naar Breskens, voor de kust uitge brand. De beide zeilers werden door een reddingsboot in veiligheid ge bracht. Het jacht raakte in brand, toen een benzinetank, die bijgevuld moest worden, omviel Het was eigendom van de heren A. Giget en L. Stromacq uit Brussel. BHENEN. —.Op zijn buiten „Zand heuvel" is vorige week ir. Jean Henri Telders op 73-Ja'rige leeftijd over leden. Onder de directe leiding van ir. Telders kwam de Afsluitdijk tot stand. Ir. Telders is op 6 februari 1084 te Rh en en geboren. Na in Delft te zijn afgestudeerd als civiel-ingemeur werkte Jtü ongeveer twee jaar bij de Nederlandse Spoorwegen, waarna hy" in dienst trad van Van Hattems Havenwerken te Beverwijk. Na het overlijden van de heer Van Hattem werd de heer Telders op zeer jeug dige leeftijd president-directeur van dit bedrijf, dat later werd geasso cieerd tot Van Hattem en Blanke voort. Toon vijf aannemersfirma's samen de 3V1UZ (Maatschappij tot Uitvoe ring van Zuiderzeewerken) stichtten, werd hij tevens president-directeur van deze nieuwe maatschappij. De heer Telders vervulde talloze andere functies, zoals voorzitter van de vakgroep baggerwerken. Hij -was ridder in de Orde van de Neder landse Leeuw. De begrafenis is woensdag op de Algemene Begraafplaats. OOSTERBEEK Op dinsdag 11 juli zal minister Cals het nieuwe tehuis voor gepensioneerde onder wijzers van de Nederlandse Onder wijzer» Vereniging openen. Het te huis draagt de naam „Sonnen- berg". ZEIST, De Nederlandsche Maat schappij tot Bevordering der Tand heelkunde heeft zaterdag een buiten gewone ledenvergadering gehouden, tjjdens «elke de ruim 400 leden zich schaarden achter cïe voorstellen van het hoofdbestuur over de voorwaar den waarop de tandartsen bereid zijn hun medewerking aan de zieken fondsen te hervatten. Hierbij staat voorop het streven om tot een meer verantwoorde tand heelkundige behandeling van de ziekenfondspatiënten te komen. In dit Opzicht wordt o.m, verlangd de invoering van het nieuwe schema van tandheelkundige -behandelingen, waarover reeds vroeger overeen stemming met de ziekenfondsen was bereikt. Wat de honorering betreft onder steunde de vergadering het denk beeld om met behulp van arbitrage het verschil van mening daarover tot oplossing te brengen. Nadruk kelijk werd echter vastgesteld, dat deze arbitrage slechts aanvaard kan worden als uitgegaan wordt van de vier oorspronkelijke uitgangsstellin gen. Het hoofdbestuur stelt zich. voor op .korte termijn de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, het hoofdbestuur van de Kon. Ned. Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst en de Ziekenfondsor ganisaties meer uitvoerig op de hoogte te stellen van de besluiten en opvattingen van de ledenverga dering. De minister heeft zich, zoals be kend is, bereid verklaard in het conflict tussen de ziekenfondsen en de tandartsen te arbitreren, als de tandartsen eerst hun praktijk voor de fondspatiënten hervatten, Btj de komende besprekingen, zo deze mochten worden hervat, zal de Koninklijke Maatschappij tot Be vordering der Tandheelkunde, zich op het standpunt stellen, dat bet billijk geacht moet worden, dat door patiënten tijdens de conflictperiode betaald tandartshonorarium door de ziekenfondsen gerestitueerd wordt. AMSTERDAM. De' Nederlandse Federatie van Beroepsverenigingen van Kunstenaars wenst in de grond wet tot uitdrukking te laten komen, dat kunst, evenals onderwijs en we tenschap, „een voorwerp van voort durende zorg van de regering" is. De Federatie heeft haar wens tot uitdrukking gebracht in een motie aan het einde van haar tweedaagse congres. Minister Cals zei m zijn toespraak tot het congres reeds over tuigd te zijn van de noodzaak van een dergelijk artikel ia de grondwet In een tweede motie zegt de Fede ratie, dat de bouwstop voor schouw burgen, concertzalen en tentoonstel lingsgebouwen een groot gevaar in houdt voor de ontwikkeling van het culturele leven en voor de cultuur spreiding in ons land. LONDEN. De tegenwoordige be woner van het huis van Shaw heeft de in 2g delen gebonden drukproe ven van Shatvs geschriften gevonden, met correcties en scherpe instructies aan de drukkers, 'in de kantlijnen geschreven. De proeven omvatten vrijwel alles wat Shaw heeft gepu bliceerd. Elk van dc 28 delen telt 259300 bladzijden. De eigendom komt toe aan de na tionale trust aan welke Shaw zijn bezittingen naliet. De waarde wordt enorm geacht. Zó mooi teas het weer, dat ieder, die maar even de kans kreeger gisteren op uit trok, met de treinop de fiets, met de motor of per auto. De stil le duinen langs onze vader landse stranden veranderden in enorme parkeerplaatsen, en langs de grote wegen in het binnenland was het niet an ders De rug van hoge luchtdruk, cie zich van de A zo ren naar ons land uitstrekte, veroor zaakte een enorme drukte. JERUZALEM Een woordvoer der van het Israëlische ministerie van. Buitenlandse Zaken heeft mee gedeeld, dat Israël om een onder houd heeft verzocht met secretaris generaal Hammarskj'öld wegens het toenemende aantal incidenten in de strook van Gaza. Hij zei, dat Egyp te de guerrilla tegen Israël heeft hervat en dat dit tot een toestand zou kunnen, leiden, die het uitbre ken van gewelddadigheden onver mijdelijk maken. Hij verklaarde dat de Israëlische regering bericht had ontvangen, dat een. bataljon Soedanese troepen naar Gaza is overgebracht. Opzet telijk zou weer een gespannen, toe stand worden geschapen langs de Gaza-grens, De VN-stnjdkrachten. waren volgens hem tot dusver niet in staat gebleken aan de invallen een eind te maken. Twee Israëlische bladen, de socia listische „Davar" en de partyloze „Haaretz", meldden zondag, dat kan worden aangenomen, dat Israël m de komende weken, misschien bin nen veertien dagen, 'n besluit neemt ten aanzien van zenden van een proefschip door het Suezkanaai. Volgens de diplomatieke corres pondent van „Haaretz" zal het be sluit van de Franse regering tot het beginnen van besprekingen over het zenden van Franse schepen door het Suezkanaai stellig een grote in vloed op Israel hebben. Het 800 ton metende Deense vrachtschip ^.Ulla Danielson", dat gecharterd is door een Israëlische maatschappij, is zondag- na een vaart door het Suezkanaai en de Golf van Akaba in Eilath aangeko men. Het schip heeft een lading bouwmaterialen uit Joego-Slavie aangevoerd. De Jordaanse regering heeft be kend gemaakt, dat luchtafweerge schut in actie is gekomen tegen vier Israëlische vliegtuigen, die bo ven Jordaans grondgebied vlogen. De Jordaanse regering heeft za terdag alle Egyptische kranten en tijdschriften verboden. Deze kran ten en tijdschriften worden niet meer jn het land toegelaten. De maatregel is genomen, omdat in Egyptische tijdschriften- de laat ste tijd artikelen zijn verschenen met het doel de orde te verstoren. De 36 leden van de Sjaabistische Volksparty in het Syrische parle ment zijn als één man uit de volks vertegenwoordiging getreden. De voorzitter van deze party, Roesjdi Kechja had, voordat tuj het besluit van zijn fractie bekend maakte de regering ervan beschul digd door haar stilzwijgen de ver klaringen. van het communistische parlementslid Chaled Bagdasj te steunen. Bagdasj, die „aanstichters van wanordelijkheden en imperia listen" had aangevallen, maakte, al dus Kechja, openlijk propaganda voor de communistische ideologie, die met de Islam in strijd is. COBLENZ. Er zijp twee amb tenaren van het aankoopkantoor van de Westduitse weermacht te Coblenz aangehouden. Er waren reeds vijf ambtenaren gearresteerd onder ver denking van het aannemen van steekpennin gen. Bij huiszoekingen zyn vele door hen aangenomen geschenken van Duitse textielfirma's aan de dag ge komen. Het is nog niet bekend of de be trokken firma's reeds orders van de weermacht gekregen hebben- De minister van Defensie, Strauss, heeft in de Bondsdag scherpe kritiek geleverd op het „onwaardig gedrag" van sommige ondernemingen. (Advertentie LM.) DOUWE EGBERTS *3? NEW DELHI „Indien ik mijn auteursrechten niet als aanvullend inkomen had, zou ik ab"Oluut niet kunnen rondkomen van mijn salons alleen". Dit heeft premier Nehroe van India verklaard in antwoord op een voorstel van het bestuur van de Congrespartij. dat de Indische ministers instemmen met een verla ging van hun salarissen, met het oog op de moeilijke economische en financiële toestand van het land. Nehroe, die het voorstel van de hand wees, voegde er aan toe, dat hij zich in een nog voordeliger po sitie bevindt dan sommige ambtge noten, daar hij geen gezin behoeft te onderhouden UTRECHT. Het Centraal Bu reau van de Tuinbouwveilingen heeft besloten, dat dit-jaar op de veilingen voor de aardbeien een minimum vel- lïngprtis zal gelden van 45 cent per kg. Dit geldt voor alle aardbeien, behalve voor die welke onder glas ztfn geteeld. Bij eventuele doordraai wordt voor de kwaliteiten 1 en 2 zonder dop steeds 45 cent per kg vergoed. Voor aardbeien met dop bedraagt de ver goeding 35 cent per kg. Behalve voor de rassen Madame Defebre en Lax- ton, waarvoor de vergoedmgsprijs bij doordraai voor de kwaliteiten 1 en 2 is vastgesteld op 25 cent per kg. Voor afwijkende aardbeien wordt by door draai steeds een vergoeding gegeven van 15 cent per kg. Ten behoeve van het minimumprijzenfonds voor aard beien van het Centraal Bureau van de Tuinbouwveilingen zal dit jaar van alle geveilde aardbeien een hef fing worden ingehouden van 0.50 per 100 kg. BOMBAY. jn afgelopen 24 uur zijn In Bombay volgens een offi ciële mededeling, zes personen aan de influenza bezweken. In het etmaal daarvoor was reeds eén persoon overleden. De plotselin ge stijging van het dodencijfer ver oorzaakte een paniek. De prys van de geneesmiddelen begon onmiddel lijk te stijgen, en van overheidswege werd daarop meegedeeld, dat er een voldoende voorraad Was aan anti biotica. UTRECHT. In de verbonds- hjkheid, dat werkgevers en werk vergadering van de Katholieke Ar beiders Beweging, heeft de KAB- voorzitter, de heer J. Middelhals, een pleidooi gevoerd voor een overdracht van de thans door de "Stichting van de Arbeid uitgeoefende taak naar de Sociaal Economische Raad. „Het is," aldus d<? heer Middelhuis, „een betreurenswaardige zaak, dat de Stichting van de Arbeid bij de be sprekingen over de huurcompensatie. regeling een verschil Van een paar dubbeltjes per week met heeft we ten te overbruggen. Dit is een teken aan de wand en er dxent ernstig te worden gezocht naar wegen en mid delen, die het centrale overleg van het bedrijfsleven uit de impasse kun nen helpen, waarin dit de laatste ja ren is geraakt." Van een overdracht van de taak van de Stichting van de Arbeid naar de SER verwacht de heer Middel huls een versterking van de besluit vaardigheid van het bedrijfsleven zelf omdat de kans op staken, der stemmen belangrijk mmder wordt en daardoor een vermindering van de noodzaak voor de overheid om zelf beslissingen te nemen. Hy verwacht voorts een versterking van de rede nemers hebben te bedenken, dat zü des te meer kans hebben een. meer derheid van. de derde groep voor hun standpunt te winnen, naarmate hun argumenten beter en redelijker zyn. Van een dergelijke overdracht ver wacht de heer Middelhuis tevens een vermindering van de tegenstel lingen. „Tenzij," zo zei hy, „men. van oordeel zou zyn, dat allengs het nut van centraal overleg en samenwer king minder Is geworden. Deze me ning is de KAB bepaald niet toege daan, In andere landen zyn de daar voorkomende heftige sociale conflic ten vaak te wijten aan het ontbre ken van een goed centraal overleg." Eerder verklaarde de heer Middel huis, dat de thans door de regering gevonden oplossing voor de huur- compensatie het enig denkbare systeem, dat de twee belangrijkste voorwaarden, te weten: de volledige compensatie van de meerdere huur- uitgaven met name voor de laagst betaalden en de berekening van de totale verboging van de loonkosten tot het in het bestedingsrapport van de SER aanvaarde percentage van ca. 2 procent van de loonsom, zo goed mogelijk verenigt. De KAB, aldus de heer Middelhuis, is met deze rege ringsbeslissing met-ontevreden. Voor de hoogst gesalarieerden ligt het wat ongunstiger. Daarom ziet de KAB ook geen reden, tot juichen. De neer Middelhuis verklaarde o.m. ook, dat de totstandkoming van dë ondernemingsraden zich in een tp langzaam tempo doorzet. HOEK VAN HOLLAH0 - Het Zweedse schip „Sigvard", dat zater dagavond tegen halfzeven de Nieu we Waterweg had verlaten, liep na een uur weer binnen omdat een van. de opvarenden gewond was. Het slachtoffer was met de hand be- kneLd geraakt tussen een van de werktuigen, waardoor een vinger was afgesneden. Nadat de man door dr. Van Lonk- huyxen aan boord behandeld was kon het schip de reis vervolgen. (Advertentie LM.) Hat ïenuwrtilland, gesn *laap «rerweikeod. 8AYER preparaat Daar KttKitvAM op Ht,5PRotrje7 Eert tCHTEhCMAT lb HET5P0OK KAbïfcfcL' 15 ECHT oCHAT WA&tn HOE KWAM &LEUTEL? NAMAhH ÜPROETjt fiou! iKwiMmtr W All K 2 AG 3017, Eddy en Rob zoeken met het pistool in de hand de omgeving af. De vlammen van de brandende helikopter verlichten nog altijd de omgeving, maar dit is ook een nadeel, want als de Punyaslndianen nog in de buurt zijn. kunnen zij nu ook hun tegenstanders zien. Maar zy vin den niemand, „Die kerels zijn *m al lang ge smeerd." bromt Eddy, „kom mee, Rob. laten we Apoén helpen Tsibe naar de tent te brengen. Die jongen moet snel verbonden worden." Rob wil de speurtocht nog niet direct opgeven. Hoort hij daar niet iets ritselen in het struikgewas? Voort durend zo veel mogelyk dekkmg zoekende, be geeft hij zich in de richting van een bosje. Maar opeens springt een gestalte uit het struikgewas naar voren; een indiaan, die bliksemsnel een pijl afschiet. Rob springt terug achter een boom. Net op tijd. want de pyl blijft trillend in de boom schors steken. 44 ,3ö denk er aan, voort, „dat ik de eerste tien mijl voor alle duwen en stoten zal zor gen. en jij het zo gemakkelijk moge lijk moet opnemen. Ik zal je wë. op de Yukon krijgen. Daarna is het aan jou en de honden. Zeg wat Het waa geen gemakkelijk werk, deze voorafgaande wedloop met hin dernissen. De grenzen van het aan deel waren in totaal ongeveer een rayl lang en gingen meest over de oneffen oppervlakte van een met sneeuw bedekte, aflopende vlakte. Om Stoom, struikelden en vielen ve len, en verscheidene keren kwam hij zelf op handen en knieën terecht. Eens viel Grote Olaf zo vlak voor hem, dat hij over hem heen sloeg. De bovenste middenpaal werd in- geslagen langs de rand van de oever, en de mededingers vlogen de oever af over de bevroren kreekbeddmg en klommen er aan de andere kant weer op. Terwijl Stoom klauterde, greep een hand hem by z'n enkel en trok hem terug. Bij het flikkerend licht van een verwijderd vuur was het onmogelijk te zien, wïe hem die poets speelde. Maar Arizona Bill, stevie~tèeen die ooK 20 "was behandeld, stond de vaste sneeuwt weer pp en sloeg zijn vuist met ge- - -*•- i t - weld m het gezicht van de dader. aKKenjK moge- a Stoom zag en hoorde het, terwijl hij Ik zal ie wel de ge?toke?' ca hetzeUdc weer opknabbelde, maar vóór hy nog aantal hamers opgeheven. een p0ging kon doen boven te ko men, wierp een vuistslag hem half Vijf en veertig paar handen ont- nwfi blootten zich, en vijf en veertig paar ging Shorty sandalen drukten zich stevig tegen De schoten weerklonken en de ,„„„e sou Schroeder's plan rijn? HU heelt i^STechtoiï hermUio™TOi°ïer v.erd°oM m d| sïe!uwYH?jl rlcW? zijn eerste span een kwart mtfl de i*™ re-jrarrtaz UvelSideiï °P'.Iag de dader, balde reeds kreek al. kenbaar aan een groene pgf'ïg Sd™*'. maar herinnerde zich toen lantaarn. Maar w« zullen hem wel Shorts waarschuwing,en bedwong IV ïamaam. maar wij zuilen nem wei de onderste middennaal eêrsf "moest ""V1 w«c«owiuw.mB «ii ucuwwu» kragen. Steeds maar op het rode ordÏl^sesdacen de^uidW- Het volgende ogenblik werd hh licht aanhouden." $g£?e£lov£rt'<2Tde^e?rij£5i *end 3jCbaam Wfier met de bovenste middenpaal onder- Dit was een voorproefje van wat er zou gebeuren, als de mededingers Stoom sloeg zijn paal in en was hun sleden bereikten. Mannen kwa- De dag was helder en koud ge- weg met het voorste dozyn, men aanlopen over de andere oever weest, maar nu vormde er zich een Op de hoeken waren vuren aan- en vergrootten de verwarring. By laag wolken aan de hemel en de gestoken, en by elk vuur stond troepen, klommen zij tegen de oever nacht brak aan, somber en warm, een politieman met een lijst in z'n op en werden teruggetrokken door met een dreigende mogelijkheid van hand de namen der deelnemrs te no- hun ongeduldige opvolgers. Meer sla- sneeuw. De thermometer wees vyf- teren. Iedereen moest zijn naam op- gen werden uitgedeeld, vloeken ont- ticn graden onder nul aan, en in geven en zich vertonen. Er mocht snapten aan de hijgende kelen van Klondike wordt dit als een hoge geen beslagworden gelegd door hen, die nog adem konden halen, en watertemperatuur beschouwd, een tussenpersoon, terwijl de werke- Stoom steeds met het gelaat van Joy Enige minuten voor middernacht lijke eigenaar al een heel eind de Gastell voor ogen, hoopte dat de ha ging Stoom, Schorty met de honden kreek af was. mers buiten spel zouden blijven, vijf honderd meter beneden de kreek Op de hoek naast Stoom» paal Omvergeworpen, getrapt, grabbelend latend, zich voegen by de deelnemers sloeg Von Schroeder de zijne. De in de sneeuw naar zyn verloren pa- aan de wedstrijd om Nummer Drie. hamers vielen neer op hetzelfde ogsn len, raakte hij eindelijk uit het ge- Er waren vijf en veertig, die stoa- blik. Terwijl zij bezig waren, dron- drang en beklom, de oever verderop, den te wachten op het begin van gen er meer mannen van, achter op Anderen deden dit ook en het was de wedloop om de miljoen dollars, met zulk een onstuimigheid, dat zy zyn geluk, dat er zoveel voor hem die Cyrus Johnson in het bevroren ejkaar in de weg liepen. Zich door waren in de wedloop naar de noord- kiezelzand had laten zitten. Ieder die menigte heen werkend en de po- westelijke hoek. droeg zes palen en een zware houten litieagent zijn' naam toeroepend, zag Op weg naar de vierde hoek strui- hamer en was gekleed in een lange Stoom de baron, door een der deel- kelde hij halverwege en verloor bij parka van zware stof. nemers weggeduwd, zijn evenwicht die val zijn overblijvende paaL Vijf Luitenant Pollock, in een warme verliezen en ia de sneeuw -vallen, minuten lang zocht hij in de duis- berenpels, keek by "het licht van Maar Stoom wachtte met. Er wa- ternis, eer hij hem. vond en al die een vuur op zijn horloge. Het was ren nog anderen, voor hem. Bij het ti'd vlogen hijgende mannen hem nog één minuut vóór middernacht licht vm het uitdovende vuur was voorbij. Van de laatste hoek naar de „Klaar," riep hij, terwijl hij een hij er zeker van de stevige, brede kreek begon hij mensen in te halen, revolver in zyn rechterhand nam en rug van Grote Olaf te zien. en bij voor wie de wedloop van een uur de secondewijzer in de gaten hield, de zuidwestelijke hoek sloegen Olaf te veel was geweest. Vyf en veertig kappen van de par- en hij hun palen naast elkaar in de ka's werden teruggeslagen. grond. (Wordt vervolgd)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1957 | | pagina 1