panje zingt en zucht E" De Londcnse conferentie Ook de arme Spanjaard Uw Kunstgebit Schort niet vlot af Taalles -CHECHAQUO- JACK LONDON - VN-conferentie over herziening Handvest Kabinetscrisis in Israel voorkomen SPROETJE SPARK dripKFRANKGODWlNi Japans protest in Moskou Probeer eens tósagzcnzssïBQsfiïS*' AVONTUREN VAN - - kapitein ROB -door- Dinsdag 4 juni 1957 I R bestaat een kans. dat de ontwapeningscommissie "der Verenigde Matie^ die gisteren in de Britse hoofdstad haar overleg heeft her vat, lot een (beperkt) resultaat zal komen. Misschien, mag Chroesjtsiels optreden voor de Amerikaanse televisie een merk waardig gebeuren worden gezien ais een soort aankondiging daarvan, al haaide de Russische pariij-secretaris heel wat tneer overhoop dan louter militaire kwesties. Hoe men dit geval ook bekijkt en uitlegt, er zit de kant aan dat het Amerikaanse publiek kreeg voorgesteld de leidende figuur van een land. dat op bet punt staat met de V.S. tot een zekere mate van overeenstemming te, geraken. Dit is overigens een ietwat on juiste omschrijving, omdat de Londense conferentie er niet één is enkel van de beide grote mogendheden. Maar het staat toch wel zo, dat het succtes van de conferentie in hoofdzaak berust op wat deze twee mogend heden bereid zijn, toe ie geven. Tot dusver zijn de ontwapeningspogingen afgestuit op de onwil van de Russen, controle op hun grondgebied toe te laten. En zulk een controle js nu eenmaal noodzakelijk in een wereld, waar het vooralsnog aan ver- trouv/en ontbreekt. Het Russische standpunt is de laatste tijd echter niet onveranderd gebleven. Dit Moskou »s het voorstel gekomen, een flink stuk Europa onder een internationale controle uit de lucht te doen vallen. Dat van dit stuk Europa veel meer westelijk dan oostelijk van het ijzeren gordijn lag, was wel in Russische stijl; maar er zat in dit plan toch een begin van een toegeven. De Amerikanen" hebben er dst op gevonden, dat het gecontrolë'erde gebied een stuk aardbol wordt met de Noordpool als middelpunt en web uitstrekkend zowel over grote delen van Noord- Amerika, Groenland inbegrepen, als de Siberische toendra. Het is een onherbergzaam gebied, maar de luchtroutes zouden er over heen voeren op de onheilsdag, dat de lange-afstandsbomraenwerpers hun H-bommen transporteerden naar Moskou en New-York. Deze reële zin zit in het Amerikaanse voorstel, los van het feit, dat het de mogelijkheid biedt tot de eerste stap, die vooral in dit geval de moeilijkste is. DE eis, dat aan ontwapening het totstandkomen van een wederzijds .vertrouwen moet voorafgaan, klinkt redelijk, maar is in zijn abso luutheid onpraktisch. Chroesjtsjef voor de televisie was, zoals gezegd, onmiskenbaar een poging, de Amerikanen iets meer ver trouwd te maken met Sowjet-Rug" no, 1; maar tussen vertrouwd maken en vertrouwen gaapt nog een aanzienlijke kloof. Het standpunt is nu wel, dat er .ook zonder groot vertrouwen iets moet gebeuren. De moderne be wapening is ontzaglijk duur; de druk van deze hoge kosten is een lood zware last, vooral in de Sowjet-Unie, al murmureert het volk daar minder openlijk en hoorbaar dan in de V.S, Het voorstel van de V.S. zie men daarom in de eerste plaats als een technische zaak, waarbij de aohtergedaebte stellig weï is dat, wanneer deze poging tot een goed einde wordt gebracht, de atmosfeer zover ge zuiverd is, dat de stemming verdere afspraken toelaat,,bijvoorbeeld over stopzetting van proeven met strategische atoomwapens en hereniging van Duitsland, Zo gezien is een beperkte afspraak meer middel dan doel; middel n.L om eikaars goede wil te peilen en de weg naar verdere toe nadering te effenen. En het lijkt niet eens onmogelijk, dat nu reeds het punt der registratie van proeven met strategische atoomwapens serieus aan de orde komt. Een gematigd optimisme is ook daarom op zijn plaats, omdat in de communistische wereld de vrees voor de H-bommen de trots over het bezit er van duidelijk begint te overtreffen. Er was in China heel weinig vreugde over de jongste Russische proeven; en men weet'dat in Moskou maar al te goed. Het klinkt dan ook niet onwaarschijnlijk, wanneer wordt beweerd, dat Sobolew, de Russische gedelegeerde, opdracht heeft, met Jets thuis te komen MEN zal intussen goed doen, zich de dingen niet al te eenvoudig voor te stellen. De drang der omstandigheden noopt de Russen we!"tot een ietwat tegemoetkomender houding, maar zij zullen toch stellig trachten om alles te vermijden, wat als een ver zwakking van hun oorlogspotentieel kan worden uitgelegd. Hun positie in de wereld berust nu eenmaal grotendeels op de legende van de onweer staanbaarheid van het rode leger. Zij hebben in het jongste verleden met grote hardnekkigheid getracht stemming te wekken tegen alle proeven met atoomwapens, behalve die van henzelf; en zij hebben verder de no dige verwarring weten te stichten, door taktische en strategische atoom wapens over één kam te scheren. Dit laatste was een onderdeel van hun offensief tegen de NAVO. Met alle middelen hebben zij getracht, de bewapening van de Atlantische grondstrijdkrachten in Europa met atoomgéscbut (waarover zij ook be schikken)'-te verhinderen door te wijzen op de wreedaardige uitwerking yan H-bommen. Deze opzet is .niet gelukt. Het zal ons niet verbazen, wanneer thans-te Londen ook,een poging wordt gedaan- onderscheid te maken tussen de taktische wapens met beperkte werking, die de NAVO- legers niet mogen ontberen, en de strategische wapens, waarvan er niet zo heel veel nodig zijn om ook een groot land tot een reeks van rokende puinhope^ te maken. NEW YORK. Êen V.N.-eommis- ste waarin alle leden van de Ver enigde Naties zyn vertegenwoordigd, heeft met 67 stemmen voor. geen te gen en negen onthoudingen een re-< solutie aangenomen om .voor 1959 aanbevelingen te doen over een her ziening van het Handvest. De com munistische landen onthielden zich van stemming. De Sowjet-Unie, die eerder met een boycot van de commissie had gedreigd, liet weten dat het met zal meewerken aan het bijeenroepen van een conferentie tot herziening van het Handvest. BERLIJN. Een delegatie, be staande uit leden van regering en communistische partij van Polen, zal in de tweede helft van juni een be zoek aan Oost-Duttsland brengen. (Advertentie t.M. Hoe houdt U de gehele dag stevig op ïlJn plaats! Het is niet ttod-ig, dat U angst beeft, ,dat Uw gebit losschiet bij het eten, laefcan of niezenI Een weinig DENTO- FIX 's morgens op de gebitsplaat gestrooid houdt Uw gebit onwrik baar op zijn plaats en doet U alle vroegere ongemakken vergeten. Koopt nog heden een strooibus voor i 2,35 hij Uw apotheek of drogisterij. PARIJS. De Franse iilmspeler en eabaretartiest Maurice Chevalier heeft maandag te Parijs meege deeld, dat hy binnenkort naar Hollywood zal terugkeren, waar hij in dertig jaar niet is geweest. De 67-jarige acteur zal daar opnieuw als filmspeler optreden en wel in een Amerikaanse versie van Colet tes „Gigl". "I "I vol en men danste zo hartverove- I rend en met zo"n spontaniteit, dat I I I I I I 11 'n Nederlander zich schaamt over z'n 7-^■*- V7v4AJ11XULX J. veelgeprezen nuchterheid. - 1 1 Spanje is daardoor ook het land t van de feesten. In de steden waar SPANJE is voor alles een land leerd waar Nederland ligt, maar zy ik ben doorgekomen, was óf een van beschavingDat klinkt heeft iets veel belangijkers ge- „fiesca" aan de gang óf cr zou bm- misschien wat vreemd. De leerd: wat leven is. Spanje is daar- nen enkele aagen een „fiesca" sociale toestanden zijn" er door rijk aan waarlijk grote vrou- worden gehouden.. En ik ver- veelal erbarmelijk, de ver- wen. zeker u. dat het dan ook feest is schillen tussen" en artn groot en In een dorpje in Catalonië logeer- Zelfs de zuidelijke Nederlandcis. de Spaanse regering' onderscheidt de ik by een eenvoudig gezin zij die de kunst van het feestvieren nog zich met van bijna,alle Spaanse re- 72, hij 78 dat enkele Spaanse ar- het beste verstaan, hebben nog de geringen in zoverre dat zij zich wei- beiders in de kost had om met he- vermomming van het Carnaval no- mg van 't volk aantrekt. Maar het is lemaal droog brood behoeven tc dig. De Spanjaarden feesten zo, on steeds of dii alles het Spaanse ka- eten. Zij was nooit verder geweest gedwongen, met het eeuwenoude be- rak-ter nauioetyks heeft aangetast, dan drie dorpen verder maar zij sef van een volk, dat weet dat het Spanje is menselijk, tot in zijn fou- toonde zo'n grote levenswijsheid, dat feest de noodzakelyke tegenhanger ten en zwakheden toe. zij mij tot een armzalige strompelaar is van de vaak zo tragische werke- Die beschaving beperkt zich niet maakte, lykheid van het dagelijkse leven, tot een leidende klasse, integendeel. Toen ik met haar praatte over de Jong en oud, arm en rijk doen zij is veeleer onder het gewone volk kleding in Spanje, zei ze, dat ze zelf mee. Iedereen is uitgedost in de te vinden. Niets Is opvallender in al achttien jaar niets anders dan beste kleren en op die ene dag ver- Spanje dan de waardigheid en het zwart droeg. Haar zoon had aan de dwijnen zelfs de pijnlijke klassever- zelfrespect, die men in de veelal kant van de Republikeinen gevoch- schillen. Het is een feest vol stijl en zeer harde materiële omstandigheden ten en ze had nooit meer iets van gratie. Men danst veel, men zingt heeft weten te bewaren, Ook de een- hem gehoord. Ze vertelde dit rustig, veel en men drinkt veel al heb voudige man treedt U tegemoet met zonder een spoor van sentimentaliteit ik in geen land zo weinig dronken een ridderlijkheid en een nobelheid of het willen opwekken van mede- mensen gezien als m Spanje. Men is van gebaar, die men- tevergeefs el- Jijden, zo puur menselijk, dat ik uitgelaten zonder de hosstemxmng ders Hl Europa zal zoeken. niet aan haar kan denken zonder van Nederlanders Ook in het fees- Het begint al bij de aankomst in warm te worden om het hart. ten is men beschaafd. __>n hotel. Men begroet u hartelijk. Deze ervaringen staan niet op zich- Van nature gastvrij zijn ze op een zonder overdreven burgerlijke zelf en iedere bezoeker van Spanje feest nog guller met hun vriend plichtplegingen. Het dienstmeisje die zich niet beperkt tot dure hotels schap. Op een middag vroeg ik bij brengt u naar de ka- Vitorxa in een café waar chauffeurs kwamen eten, aan enkele Spanjaar den om het zoutvaatje. Het slot was, dat ik 's avonds op het prachtig ge ïllumineerde stadsplein van Vitoria eeuwige vriendschap met hun zwoer. Daarom hou ik van Spanje on danks het regime. Een oud Spaans moCflertje mer met ongeveins de vriendelijkheid, zonder coquetterie maar met een simpe le hartelijkheid. Tussen haakjes: tot in *t kleinste plaats je zijn de hotels uit stekend. Het comfort moge verschil len maar altijd zijn de kamers schoon, en de bedden zacht en hel der. De hinderlijke. Nederlandse pre tentie, dat alleen in. ons land alles schoon is, wordt ook in Spanje pure nonsens. Het kan' u net als mij overkomen, dat u1 enkele prentbriefkaarten wilt kopen en uw geld vergeten ->,hebt, XI zegfcrdat u ze dan straks wel even komt halen. „O nee, signor, neem de kaarten toch mee. TI -brengt straks .even het geld. Of manana, morgen." Dat heerlijke Spaanse woordje manana! Of uw,'motor doet het niet meer en binnen een ogenblik staan ,er een aantal Spanjaarden om u heèn, die u Mlerlei goede raadgevingen doen. e°^^e^1^lfn00r zal^e,m?t Ach, ze weten de oorzaak net zo and?re kunnen aanvullen. Dat is min als u maar alleen de belangstel- verdediging van de achteriyke ling maakt de pech een stuk minder toestanden in Spanje. De man. die hinderlijk. Tenslotte zal een politie- Spanje uit zijn, apathie zal wekken I agent u in het oog krijgen en Ver- verdient de dank der wereld. volgens iedereen aanhouden van wie Nergens u dt traditie, het verte-# hy vermoedt, dat hij Verstand van den nog zo levend als in Spanje. De! een motor heeft En het slot is, dat bioscopen vertonen (uiteraard ge- j u ronkend weg rijdt. -censureerde) Amerikaanse films en I Die beschaving Uit zich ook in gro- £e ra<1i° ItCKi?r?e dansmuziek j tere dingen. Spanje is een land vol boren. Maar de Rock a Roll en Lio-1 schoonheid, die herinnert aan zijn nal Hampton krijgen in Spanje geen De Spaanse vrouw: geen geleerdheid maar wel beschaving en levensstijl. vroegere grootheid. Nederlanders en Engelsen trokken, er eeuwen gele den op uit "als handelslieden, de Spanjaarden ais brengers van een. boodschap, "Wij legden andere vol- schijn van kaas. De Spanjaarden# dansen hun eigen dansen en zingen J hun. eigen liederen. JERUZALEM. Het Israëlische keren- onze handelsgebruiken op. de avonds m hst Basiusthc Spanjaarden hun geloot-,Wij bouw- plaatsje Zarauz. Uit de luidspreker den pakhuizen ei factórijïi, de M-am hec geluld van een moderne Spanjaarden kerken en paleizen. Het foxtrot Men danste maar zonder éérste is zeker versianSiger; is het »rM. ook grootser? - (Eeuwen van onderdrukking en verwaarlozing hebben de Spaanse mens niet kunnen, doden. Neem de Spaanse, vrouw. Zij is veel minder ontwikkeld dan de onze,-al wint ook hier de vrouwenemancipatie snel veld. Zij heeft misschien nooit -ge- overmatig enthousiasme. Maar toen kwam er een Baskische dans en onmiddellijk stroomde het pleintje Spanjaarden dansen, met het eeu wenoude besef van een volk dat weet dat vrolijkheid de noodzake lijke tegenhanger 1* van de vaak zo tragische werkelijkheid, van het le~ rlngsbeleld ten aanzien van de leer van. Eisenhower goedgekeurd met 59 tegen 5 «temmen bjj 39 onthoudin gen. Ben Goerion had gezegd de leer te zullen steunen. De onthoudingen kwamen van de rechtse oppositiepartij en van de twee linkse partyen in het coalitie kabinet van premier Ben Goerion. De vijf stemmen tegen waren van de communisten. Door de stemonthou- ding.van de twee coalitiepartijen werd een regeringscrisis voorkomen. Premier Ben Goerion zei, dat de regering met alle landen, onver schillig welk regime er aan de macht is, ncrmale betrekkingen wil ont wikkelen en onderhouden. Israel is tegen .agressie van welke kant ook en heeft zelf geen agressieve be doelingen. Parlementaire waarne mers poemen Ben Goenons rede „hoogrt gematigd". 'i „Schort af" is de titel van het nieuwe N.C R.V.-tv-progranuna. dat gisteravond voor ae eerste keer werd gepresenteerd. Alle begin 13 moeilijk on daarom kunnen we het de regisseur niet zo kwalijk nemen, dat het schort nog niet vlot af ging. De achtergronden by het bloemschikken b.v. waren zeer ma tig. Nog matiger was het gesproken woord in deze nieuwe rubriek en daarom was het een. verade ming om daarna Enny Mols-de Leeuwe op het scherm te zien verschijnen. Zij introduceerde op boeiende manier twee schetsen van. de Nederlandse schrijfster Mary Doraa. In het komende seizoen hoopt deze voordrachtskunsten a res meer tijd te vinden om voor de t.v. op te treden Zy zal dan o.m. enige Falkland jes op het scherm brengen. Dus .weer een programma om met genoegen naar uit te kijken. MOSKOU Japan heeft maandag bij de Sowjet-Unie geprotesteerd te gen aanhouding van Japanse vis sersvaartuigen door de Sowjet-kust-' Wacht. Begin, mei hebben Russische schepen ia de wateren tussen Sachakn en de westkust van Japan SI Japanse vissersschepen aangehouden, en op gebracht. Later zijn zes van deze schepen vrijgelaten, doch de rest wordt nog vastgehouden. Volgens Japan zijn de vissers in volle zee aangehouden doch de Rus sen zeggen dat zy binnen de Russi sche twaalf-mijIszone waren geko men. SCHEEMDA. Opsporingsamb tenaren van de PTT hebben in samenwerking met de rijkspolitie de clandestiene zender .Casablanca' opgespoord en in beslag genomen. Proces-verbaal is opgemaakt tegen de 26-jarige yzervlechter C. K. te Eexta. *7O, gaat tt daar maar netje t ach- A/ ter de tafel zitten en «eenu u een schoon blaadje papier voor u, dan. zal ik u even een klein examen in het Nederlands afnemen. Wees maar wet bang, het zijn doodeen voudige vragen. Daar gaan u>e. - „Wat is gijgen?" t Nu denkt u waarschijnlijk aan Geige en, na enig potloodsabbelen schrijft u op: r Gijgen is vioolspelen Dat is dan font nummer één, want gijgen- betekent gichelan kijk maar in Van Date. Dat wil zeggen kijk straks. Nu nog niet. Voor spieken zijn toe te oud gewor den. Op naar vraag twee: Wat is een paggelgat?" schrijft niet? Dan zal ik het ti zeggen: Een paggelgat noemt men iemand die moeilijk ter been is". Vraag arte; „Wat betékent nokken?" Let op de voetangels en Memmen! denkt: Jfokken...^ nok.„ i« de nok van de toren, in 'de nokken van twee torens...., maar houdt u daar maar mee op, want v volgt een dwaallicht. Nokken is namelijk snik ken. Aansluitend hierop, de uolpen- de vraag: „Wat is een nofciap?" „Een huilebalkantwoordt u vlot. Dat is dan alwéér fout, want een noklap is de verdubbeling van de vierkante zeilen &y de nökleuver. En de nökleuver is natuurlijk, zoals Van Dale zo aardig zegt, „een ijze ren kous in de boven- óf buiten hoek uan een vierkant Zeil, dat aan de ra is vastgebonden". Ik moet er u op attent maken, dat u tot- nog toe net zo hebt ge faald als ik zou hebben gedaan, wanneer ik Van Dale niet voor mij had. De Nederlandse taal is name lijk hoogst verraderlijk. Opgelet. We aaan verder. „Wat is een stoppelgans?" Ik geef u tien minuten bedenktijd en loop intussen een eindje om, met het woordenboek onder mijn arm. Zo, daar ben ik weer. U hebt niets opgeschreven? Goed, dan zal i k. het maar weer zeggen: „Een stoppelgans is een gans die op het stoppelveld loopt". Dat had u niet gedacht van Van Dale, hè? Ohij is zo'n guit Voor de grap ontlok ik hem dan ook nog een paar routinevraagjes ,.Wat is giegagen?" U weet het natuurlijk onmiddel lijk: „Giegagen is met moeite een hij gend geluid voortbrengen", „En wat is toefélen?" Dat kost u al evenmin moeite: vjoefelen is eert. pak slaag geven". Mooimaar nu moeilijker: Wat is zwieping?" Ik zal u op weg helpen: „Zwieping is hetzelfde als spil". Dat heb ik niet uit Van Dale, maar uit het gerechtsgebouw. Spil vegen ze in de havenvemen bij el kaar. 't Is gemorste lading. Copra, Palmpitten. Vertrapte cacaobonen. In de oude tijd was het gebruik dat sommige pakhuisbazen die spil ten eigen bate verkochten, maar tegen woordig mag dat niet meer en wor den deze handeltjes vervolgd en pittig gestraftGistermorgen moest een niet verschenen verdachte, die „spil" gekocht had, terecht staan, maar de politierechter vondna een blik in de stukken, de zaak niet simpel genoeg en verwees hem. naar de meervoudige kamer. Dat uond mr. Francois Pauwels, die voor de verdachte optrad, een wijs besluit. „Myn- cliënt is voor iets soortge lijks al eens door de meervoudige kamer vrijgesprokenzei hij. „Ik denk dat de officier het, na dit échec, nu eens bij u proberen tuil. Maar het heeft peen zin. Want ook deze zaak kan alleen maar nieuwe lauweren toevoegen aan de kroon van de verdediger. En die heeft hij niet meer nodig". KRONKEL. (Advertentie I-M.) andere zenuw-middelen, zelfs de duurste welkeer zt/n.dan komt U toch terug op Mijnharde's Zenuwubletten, omdat deze Uw zenuwen vlugger kalmeren, U rustiger stemmen en meester doen blijven IK WE:ET NET WAT DÉ BAAS JüLllfc HEEFT VERTELD,HAAR H'J IS IHWERKt. ÜJKHEID )OHrt&nSTH,DiftÈCTtURyAaEEn GROTE FABRlfcrt..Zljtt OVERGROOTVADER BOUWDE DIT KASTEEL ...fcn VttRD HIER VERMOORD DitisKelly..de BE5TEPIIOOITER WERELD. GELOOF )E Mt «l&T KEUY'JKEUy, KOM tens HlERtnVÊRTUtÉOS wit m een Desleuiei HEBlKVAHHtT SPOOK GEKREGEN BEWm WEER FANTAST 45 i kreek zelf scheen de hel te ifeebroken. Een dozijn sleden opgestapeld en omvergewor- wel honderd honden vocb- Daartussen wors- er op neer. Shorty's zweep knalde, terwyl hy gilde: „Vooruit! duivels! Vooruit!" be honden sprongen in hun borst riemen, en de slede vloog met een schok vooruit. Het waren grote en sterke dieren Hanson's pnjsspan voed, uitgerust en gereed voor de stryd. Nu komt het er op aan neer te slaan en te trekken en zich er uit te redden!" gilde Schorty zijn makker in het oor. „En pas op voor je knok kels! Jij moet maar trekken en het kloppen aan mij overlaten!" Wat er het volgende half uur ge beurde, kon Stoom zich nooit goed herinneren. Na verloop daarvan kwam hy voor de dag, uitgeput, hijgende naar adem, zijn wang pijn- lyk van een stevige klap, zijn schou der nog krimpend van een knuppel slag, het Woed langs zijn ene been stromend van de beet van scher pe hoodetanden, en beide mouwen 'an zijn parka in flarden. Als in een droom, terwijl het ge vecht achter hen nog steeds werd voortgezet, hielp hij Shorty de hon den weer aanspannen. Een, die ster vend was, maakten zij los. en m de duisternis trachtten zy op de tast zo goed mogelijk het tuig te her stellen. „Ga liggen en probeer weer op adem te komen," beval Shorty. En door de duisternis vlogen de honden voort met onverminderde ten m|t elkaar, - telden imannen, die de woedende van de Hudsonsbaai en Stoom had dieren ran elkaar trokken of ze met ze uitgezocht voor het eerste gedeel- knuppds wegjoegen. Terwyl hy daar te, waaronder begrepen was de tien xïonökrëek aT'óver'dëTer" naar kek, dacht Stoom, dat hy nooit van Mono. de moeilijke over- v^f zo'n gnots toneel had gezien. Kang van de vlakte by de monding, Ending en naar de Yukon. Hier. bi en de eerste tien mijl van de weg De éver afspringend buiten het over de Yukon, grootst! gedrang, bereikte hij het „Hoeveel zyn ons voor?" vroeg hij. harde ledepad en kon vlugger voort „Hou je stil en spaar je adem." komen, Hier, in groepjes naast het antwoordde Shorty. „Vooruit, bees- smalle^ad, wachtten sleden en man- ten' Vooruit! Vooruit!" nen opde deelnemers aan de wed- Hij rende achter de slee aan, met loop. dfc nog achter waren. Achter een kort touw zich vasthoudend, hem horde hy het huilen en rennen Stoom kon hem niet zien en even- binding en naar de Yukon. Hier. bij de verbinding met de hoofdweg langs de rivier, had iemand een vuur aan gelegd, en hier zei Shorty Stoom vaarwel. Bij het licht van het vuur. terwijl de slee achter de voortsnel lende honden vloog, zag Stoom nog een onvergetelijk beeld uit deze poolstreek. Het was Shorty, die wan kelde en in de sneeuw zakte, nog - - - ^iuuih rtvu Hem iuci. /.icn cru evcU' r van honen, en Stoom had nauwe- mm de slee, waaiop hij in zyn volle aanmoediging gillend tot afscheid, hjks t^ opzij^ te springen m de lengte lag. Ze hadden de vuren W iir"a het ene oog blauw en gesloten, zyn knokkels gekneusd en gebroken, tei- wijl uit zijn ene arm, gekneusd en gebeten door de tanfien der honden een gestadige bloemstroom vloeide V. „Hoevelen zyn vóór ons?" vroeg Stoom, toen hy zijn vermoeide Hud- 3018. De indiaan duikt weg in de struiken en komt even later weer te1 voorschijn om Rob nu van de andere kant aan te* vallen. Maar nu Is Rob op zijn hoede-en wanneer de indiaan zijn boog spant, haalt hij de trekker van zijn ^pistool ovei>-Ket-schot treft de boog. De indiaan is even onthutst, maar probeert aan te vluchten. Rob weet hem echter nog net te grijpen en brengt hem naar de tent van Apoén. De oude indiaan schrikt wanneer hij de gevangene herkent. Het is Huinin, de jongste zoon van zijn neef, zeventien jaar oud. Wat kan de knaap hebben bewogen om zich aan te sluiten bij de gevaarlyke Punyas- diepe sneuw. Een slede vloog voor- achtergelaten en vlogen in de duis- bij, en h) kon dc man er op onder- ternis voort, zo snel de honden kotl- scheidenj neergehurkt en woest den. Het was zo donker, dat het met schreeuwnd. Nauwelijks was die mogelijk was iets te onderscheiden, slee voomj, of hy stond plotseling Stoom voelde, dat de slee half werd stil en 'ntevecht ontstond. De opge- opgeheven, tciwijl zij een zichtbare i wonden Jpnden van eert nabunge bocht beschreef, en vóór hen hoor- slee, die e andere niet wilde laten den ze het grommen van beesten en voor ba gan, gehoorzaamden niet het vloeken der mannen. Later noem- 7;ïrr„atï. f besluurder en 5pron" Barnes-Siocum bot- gen op haaf. sing. Hot waren de.spnnnon van deze sonbaaiers verliet en op dc wacb- Stoom Wad de voorby. Hy kon de twee mannen, die t eerst in botsing ten.de slee sprong bii de eerst pïeis- groene lanfcarn van Von Schroeder kwamen, en daarin vlogen met volle terplaats. zien en jïst daaronder het rode vaart Stoom's zeven vechtersbazen. heb er zeven geteld" riep de licht, dat !in eigen span aanwees Nauwelijks meer dan half getemde man hem na, want Stoom'was reeds J Twee mamin bewaakten Schroeders wolven, bad de opwinding van die achter de voortsnellende honden, i honden, zih met korte knuppels "aCht op Mono-kreek hun vechtlust Vijftien mijl moesten zij'hem dra- gewapend Ussen hen en de weg razend opgewekt De honden van gen naar de volgende halte, die hem plaatsend. I Klondike, die zonder teugels de sle- aan de monding van de Witte rivier „Vooruit. Stoom! Vooruit, Stoom!" °en trekken, kunnen alleen met zou brengen. Zij waren met hun kon hy Shrty bezorgd horen roe- stem en zweep getegeerd worden, negenen en vormden zijn zwakste pen. i zodat er geen emfl te maken viel Span. De vyf en twintig mijlen tus- Ik kom''Aiede hil ^an algemeens gevecht tussen sen de Witte rivier en Zestig Mijlen - göe n j' de nauwe wanden van de kreek, had hij verdeeld in twee delen. 3tam? De jongen is helemaal overstuur. Waar- I By het rodhcht zag hij de sneeuw Van achteren vloog slee na slee gens over elkaar geschoven Üsschot- schjjnlijk denkt hij, dat hij nu ter dood zal wor- i omgewoeld h platgetrapt, en aan in het gedrang. Mannen, die hun span- sen, hier sfonden zijn beste den gebracht Het kan ook zijn, dat hij voor het l de snelle aam haling van zijn vriend nen faijna losgewerkt hadden, wer- spannen ie wachten, eerst een vuurwapen heeft horen afgaan. Jmerkte hij, dt er gevochten was. Hij den overvallen dooi nieuwe overstro- strompelde aar de slede en viel mingen van honden alle goed gq- (Wordt vervolgd*

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1957 | | pagina 1