Spanje zingt en zucht Meer onlust dan strijdlust Het KREMLIN van de zestiende eeuw S Huurdebat begonnen CHECHAQUO- JACK LONDON i wm, onder de gouidzoekers Vreemde zilverbons in Ossendreeht in beslag genomen Ex-kampcomman- dantkrijgt negen jaar H-bom dreunt lang na in Lagerhuis Acht landen werken aan „atoomschepen" Mevr. Schroder Moeder van Berlijn) overleden Huidgenezing PUROL SPROETJE! SPARKS Tt, dabr FRANK GÖDWlhtï AVONTUREN VAN - KAPITEIN ROB •door- ■Woensdag 5 juni lyS7 HET heeft de schijn, alsof gisteren een strijdlustige Tweede Kamer zich op de huurwetten heeft geworpen. In werkelijkheid is de achtergrond van dit debat meer onlust dan strijdlust. Deze onlust is het gevolg van het feit, dat het vorig jaar niet mogelijk is gebleken, een kabinet te vormen dat kan rekenen op de min of meer geestdriftige steun van een duidelijke Kamermeerderheid. De indruk is algemeen, dat een nieuwe politieke formule moet worden gevonden, die de ene groep^ met overtuiging aanvaardt cn de andere groep roet niet minder overtuiging afwijst. Doch deze formule is niet ontdekt; en tenslot te is er een kabinet gekomen op een basis, welke eigenlijk niemand vol doet. De ontevredenheid hierover krijgt een fraaie kans, zich te uiten in de omstreden kwestie der li uurblokkering, doch men zie ze vooral niet aan \>oor blakend strijdvuur. De kwestie der blokkering is de laatste tijd op zoveel wijzen en in 20veel toonaarden alom aan de orde gesteld, dat het nauwelijks meer de moeite waard lijkt, eens te meer een variatie op dit thema voort te Brengen. Hoofdzaak is. vast te stellen, dat zekere groepen in Nederland er een symbool van hebben gemaakt van de voortschrijding der socialisa tie. Ziet, hoe de eigendom wordt aangetastl Nu kan wel worden aange voerd. dat de socialisten aanvankelijk als belasting wensten wat nu feitelijk voor.de huiseigenaren wordt gereserveerd, doch het is opmerkeUik om te bespeuren, hoezeer dit feit eerder als een stoornis in de noodzakelijke uiteenzetting dan als een tegemoetkoming wordt gezien. En het debat* krijgt daardoor zeer sterk het karakter van een voortzetting van de strijd, waar men vorig jaar niet is uitgekomen. DE onlust, waarvan wij gewaagden, doet zich in het bijzonder gelden in de K.V.P. Men erkent daar dat hetgeen het kabinet voorstelt, in overeenstemming is met de vorig jaar hij de kabinets vorming gemaakte afspraak, maar men doet tegelijkertijd alle moeite, niet al te gouvernementeel te lijken.-De K.V.P. zou aan de ene kant ongaarne zonder de P.v.d.A. regeren, maar aan de andere kant schrikt ze er ook voor terug, de A.K. partij al te ostentatief voor het hoofd to stoten. Haar positie is moeilijk. Ze is haast wel gedwongen, mee te zingen in het anti-socialistische koor; ze weet echter zeer wel er ook "weer voor te moeten waken, in dit opzicht de boog al te strak te spannen. Het gevaar bestaat immers, dat ze door erg anti-socialistisch te doen, zich een anti-sociaal stempel opdrukt. Er komt bij, dat de kwestie der huurblokkering niet bijzonder tot de verbeelding spreekt. Er wordt veel drukte over gemaakt, maar deze is in genen dele een weerspiegeling van wat in het land leeft. Het grootste deel van het Nederlandse volk bestaat uit huurders, en deze categorie kan het onmogelijk erg vinden, dat een deel van de hogere huur wordt gereserveerd voor woningverbetering. Niet eenvoudig is de zaak ook voor de C.H.U., die immers rekening moet houden met de mogelijkheid, dat haar vrijgevochtenheid ditmaal brokken tengevolge heeft. De heer Tilanus persoonlijk schijnt de regering te willen steunen, maar des te moeilijker wordt het voor hem, later mee t® jwerken aan een andere regeringsbasis, waarvoor hij trouwens al eerder blijk gaf, helemaal niets te voelen. Hij weet, dat niets gevaarlijker voor de C.H.O. is, dan temidden van het strijdgewoel terecht te komen. De kracht van deze partij ligt immers in de afkeer van strakke en felle formules. VOORZOVER bij de P.v.d.A. Strijdlust aanwezig is, berust die op geprikkeldheid over de guerilla, waaraan ze nu al lange tijd blootstaat. Zij is de voornaamste regeringspartij en kan er moei lijk bezwaar tegen hebben, fris en vrolijk met de oppositie te bakkeleien; maar bet wekt bij haar ergernis, zo ongeveer als wrijfpaal te dienen van de partijen, waarmee ze %'orig jaar niet zonder aanzienlijke offers tot-een. vergelijk kwam. En. het is begrijpelijk dat zij steeds on- omwondener verklaart, liever volwaardige oppositiepartij dan op non- actief gestelde regeringspartij te zijn. De consequenties biervan zijn duidelijk genoeg, maar de V.V.D., de enige echte oppositiepartij van het ogenblik, zal er (van haar standpunt terecht) niet van schrikken. Ook de A.R. partij schijnt er niet van te schrikken, maar haar dapperheid is toch in de eerste plaats die der ■wanhoop. Zij heeft vorig' jaar sterk gestreefd naar herstel der christelijke coalitie, en poogt nu de situatie te forceren, die zij toentertijd langs de weg van het overleg niet kon verkrijgen. En de ministers Zijlstra en Algera zien dit gedoe ietwat mistroostig aan. Zij komen er minder op aan dan de grote lijn. die de heer Bruins Slot zo vastberaden trekt. Veej hangt af van Je houding der regering. Is die houding krachtig en vasthoudend, Han staat de hele en halve oppositie al heel weinig sterk en kan de ganse actie als een zeepbel uiteenspatten. Doch aan de noodzaak, dat het toch te.epiigcr tijd tot een scheiding der geesten komt, verandert het niets.' (Van onze correspondent) OSSENDRECHT Bij het uitbe talen van gelden op de legerplaats Ossendreeht kwam men tot de ont dekking dat enkele zilverbons van een rijksdaalder een ander beeld vertoonden dan de normale. Het cliché scheen verschoven te rijn en had aan de ene kant een bredere witte streep dan aan de andere rijde. De Koninklijke Mare chaussee heeft de rijksdaalders in beslag genomen en opgestuurd naar het bureau falsificaties- PANJB kan men niet begrij pen zonder het Eseoriaal en Anilo bcsocltt te hebben, twee tegenstellingen op nog geen vijftig kilometer o/stand van. elkaar. Het Eseoriaalhet pa leis van Filips de Tweede en de incarnatie van het Spaanse absolutis me. Avila: de geboorteplaats van een der grootste Spaanse vrouwen, Teresia van Avila, een monument van menselijkheid. En daartussen de oergen van de Guadarrama, die, kale, hete, granieten massa, waar de eenzaamheid de mens naar de keel vliegt. Ik kwam van het noorden af, zwart van het stof. Maar aLs met de Spaanse gastvrijheid was het landschap bij de nadering.van het paleis wat vriendelijker geworden. Er stonden dennebomen en men rook er zelfs de thijm boven het stof uit. Plotseling weken de den nebomen eerbiedig uiteen Daar, in de diepte, lag dan „El Monasten de San Lorenzo el Heal de El Esca- rial", zoals de zondagse naam luidt. Een paleis had men mij gezegd, een klooster waar de monniken na zijn dood 30.000 missen voor de zie- lerust van Filips zouden opdragen. Maar ik dacht aan heel iets anders. Dit was geen paleis, geen klooster, dit was in de allereerste plaats een versterking, een fort, een versteen de infanteriedivisie, waarvan de duizenden ramen, streng in het ge lid, de soldaten voorstellen. Dit is ook voor Nederlanders een historische plek. Hier gaf Filips on danks de waarschuwingen van Ro me, aan Alva bevel geen genade te gebruiken tegen de ketters in Nederland en Vlaanderen, hier be lastte hjj Medina Sidonia met de m m fA 15 Si li 81 ï>4r Ma c tesÉs- ~v aar^zfrh te'^nSJwerolnde Üzcren discipline van de glad- een fles wijn aangeboden. Als te- dermijad voordat het klaar was ontvine hii de nDodlartdlriJne- *At de WBnden, Het Eseoriaal is een genprestatie mocht ik raden, waar ook al houdt Franco er graag of- de onoverivinJeSSS Armada «ebouw, dat een eenheid van ge- hij vandaan kwam- Ik moest hem fidele plechtigheden, verslagen dachten uitdrukt, misschien kan teleurstellen. Vijf keer raadde ik Als ik weer in het felle Spaanse Als ik naar de ronde torens en arbeider? Of een van Cortes' dap peren? In het gebouw aangekomen, mengt zich een gevoel van ontzag met dat van. vrees. Ontzag voor de trotse zelfverzekerdheid van het prachtige binnenplein, vrees voor Engeland en Nederland S„ Hec Ejcorijw.1 wwr de Spaanse ko ningen zetelden. Een paleis7 Een klooster? Nee, een versteende Infan teriedivisie. Het -werd gebouwd door Philips de Tweede, die van hieruit ook de strijd tegen de opstandige Neder landers leidde. iramadura en boven, dit weer de bewoner van zijn streek, zijn stad of dorp. eik met hun eigen ge woonten en. gebruiken. Het Eseo riaal was een poging dit individua lisme door absolutisme te bedwin gen maar het gebouw was al on- men beter zeggen: opdringt. mis. Vijf keer kwam er een trek zonlicht sta, kan een Engels arehi- V- 7 Maar het gebouw verliest olot- v*an wrevel op zijn gericht. Toen tect, die de rondleiding heeft ge- de hoekige afgeslotenheid van het sedn-r veej VJL zjjn anure wanneer de zesde keer Granada" zei, volgd, zijn enthousiasme niet langer gebouw kijk, dringt zich een ande- m het van beneden af ziet liggen juichte hij bijna. „Ik ben een gra- bedwingen, .Fantastisch", zegt hij. re vergelijking op. Bit was het telïn de a^tergrond van de be£ nadino" zei hij trots. „Wat een efficiency. Dit is het Kremlin van de zestiende eeuw, „en van de Guadarrama Is dit toe- Van Granada was hij die avond eerste moderne bouwwerk in de menselijker in zijn zwakheden, eer- *Eï UT r» JF® "iet meer af te brengen. Want de geschiedenis. Dit is ook voor ons inker in zyn, bedoelingen, maar de bccfoelingvan Filips met het Spanjaard is voor alles een Cata- nog een voorbeeld." „Een lekker - - S r Mr, ïlaclr mm CaciiMdr war, voorli «fright1. t«m* I1r Maar hii v*r. Iijker even absoluut in zijn aanspraken, BOCHUM. D« voormalige com mandant van het Duitss concentratie kamp Stmtthoff bij Danzig, de S.S., kolonel Paul Werner Hoppe, is dins- 1 dag te Bochum op beschuldiging van medeplichtigheid aan moord op hon- i derden gevangenen tot negen 3*a.f| dwangarbeid veroordeeld. In december 1955 was hij tot vijf) jaar veroordeeld, maar de openbare aanklager, die Hoppe moord ten laste had gelegd en daarvoor levenslang] had geëist, was in hoger beroep ge-] gaan. (Advertentie l-M.) Dit was het centeum" van"eenTük; S"*!? 1fe" groter dan de wereld sinds de Ro^ gg[ tlle^verGods^SS tfdï-" meinen gezien hadden. Columbus ZrfZn, ontdekt Amerika, Pizarro verovert monstreren? Zuid-Amerika, Cortes vernietigt met „Het Esconaai mist de speelse 300 ruiters het reusachtige rijk der Moorse ornamentiek, die zovele Inca's oude Spaanse gebouwen tot «en Als* ik langzaam naar beneden lu?fc voor het oog maakt. Toen het rijd, komt mij een man tegemoet, gebouwd werd, waren de Moren, rijdend op een van de klejne verstegen en uitgewezen. Spanje,. Spaanse paarden. Men ziet hen bij y-et katholicisme hadden getnom-' duizenden op de Spaanse wegen, 'eertL Nu de wereld nog landarbeiders, op weg naar werk of S«wonnen worden. Het Esconaai huis. Hij kijkt recht voor lich. neef' oaardoor het karakter van trots, waardig, hoogmoedig-, -Onder *rn oyerwinmngsboog en een. op- op ons te letten. Is hij Sn land- SS?-1" strfd e" aeUo™£femi|. Het Spaanse imperium onderscheid de ritdi van vroegere rijken, door dat het niet alleen het lichaam maar ook de geest van de mens wilde onderwerpen omdat het ge loofde in zijn boodschap. Het is Spanjes triomf en ondergang waar- In het de beste en slechtste zijden van zijn karakter toont. Ook het interieur is van*> die boodschap de uitdrukking. Geen versieringen, die de blik onder breken, geen details, die de aan-; dacht afleiden. De prachtige kerk' is daarvan een voorbeeld. Geen zij- kapellen of koren. .De aandacht' wordt onmiddellijk gericht op het feestelijke maar tegelijk rustige bI- taar, het altaar, dat Filips door een speciaal raam in zijn werkkamer V$£ ook tijdens zijn riekte kon zien, De gids laat alles zien. De praeh- tige en zelfs sierlijke kloostergang, - het hospitaal, het seminarium, oe fraaie bibliotheek, de eenvoudige, bijna armoedige werkkamer, pas- sen bij de eenvoudige mens, die Filips in diepste wezen was. In de grafkelders liggen de Spaanse koningen, die de realiteit offerden aan de idee en Spanje in hun ondergang meesleepten. Zij worden nu door het volk vervloekt als de veroorzakers van hun ach terlijkheid. Maar deed niet het hele volk mee. dit volk van avonturiers met hun minachting voor handel en economie? Al dwalend denk ik aan d« man, die ik de avond tevoren in La Granja had ontmoet Hij was aan het tafeltje komen zitten en had laan» een Bask,. e«n Castilièr. een vooruitricht', zeg ik. Maar hii ver- Andaludër, een bewoner van Es- stond gelukkig geen Nederlands, De ezel Is nog steeds een belangrijk vervoersmiddel in Spanje. Op alle wegen komt men dc in het zwart ge klede oude vrouwen op een ezeltje tegen. Waarvandaan komen ze? Waar heen gaan ze? Vervolg van pag. 1 ring begrijpt, hoe het land over deze dingen denkt?" Toen was het rumoer algemeen. Premier Macmillan-verklaarde on der luide toejuichingen van zijn eigen aanhangers. Bevans opmer king ten zeerste kwalijk te nemen en verklaarde, dat de regering de taak had te zorgen, dat er een voldoende verdediging tegen agres sie bestond, om te vermijden, dat er „opnieuw twee wereldoorlogen" zouden komen. Bevan vond dat zijn vraag niet beantwoord was en drong opnieuw op antwoord aan. Zou de regerin* stopzetten van „tests" aanvaarden als dit door andere landen werd voorgesteld? „Dat hangt grotendeels van de voorwaarden af", zei de premier, waarop Bevan hem ervan beschuldigde ,.weg te lopen" het welk het rumoer vergrootte. Heeft de regering zelf niet de vrees geuit voor deze serie proefontploffingen begon, dat andere landen ermee zouden kunnen gaan beginnen? Macmillan vond dit een „zeer on waarschijnlijke hypothese" waarvoor schepen. Bevang weerwoord: „Nonsens" was. „De heer Bevan beschuldigt mij van weglopen", zei toen Macmillan, die nu ook wit van verontwaardi ging was, „maar 5k zal niet weg lopen van mijn plicht, noch ben ik„..." De rest van zijn woorden was niet te verstaan. Terwijl de oppositie de kreet: „Je loopt weg" doorspekt met geroep van „Suez" herhaalde, werd het tumult zo groot, dat speaker Morrison tussen beide moest komen on om kalmte moest verzoeken, waai op de pre mier eindelijk zyn zin kon afmaken: Noch ben ik van plan r-rs land in een positie van inferioriteit te brengen, op hetzelfde ogenblik waarop wij op het punt staan een serie proefontploffingen af te ma ken, die ons een zeer goede positie geven," HAMBURG- De Hamburgse minister voor havenaangelegenhe den, Ernst Plate, heeft dinsdag op een congres voor de toepassing van stoomkracht op schepen, dat in. Hamburg wordt gehouden en door 400 geleerden wordt bijgewoond, verklaard, dat acht landen werken aan plannen voor de bouw van 2S door atoomkracht aangedreven BERLIJN. In de leeftijd van jaar te gisteren te Berlijn mevrouw Louise Schroder overleden die in 1947 als burgemeester van Berlijn be kendheid verwierf door haar felle verzet tegen de communisten tijdens de Russische blokkade van "West-Ber- lijm Door de Berlijners werd zij de „moeder van Berlijn" genoemd. Zij nam het burgermeesterschap van Berlijn op rich nadat Ernst Reuter door de Russen ala burgemeester ge weigerd was. In 1948 toen Ernst Reu ter toch zijn burgemeesterszetel kon bezetten, werd Louise Schroder zijn plaatsvervangster. De huidige burgemeester van West-Berlijn, Otto Suhr, heeft bevo len dat mevrouw Schroder- een staatsbegrafenis krijgen zal. Jaren lang was mevrouw Schröder lid van de socialistische partij. Vcrvolii van pag. I dinsdag bijzonder weinig ingenomen met het ongedifferentieerde karakter van de verhoging. De heer Van Eibergen wees er op, det door het uniforme karakter van de huurverhoging het verschil tussen huren in de verschillende gemeente klassen. dat nu reeds te groot was. nominaal nog groter zou worden, omdat 25 procent van 6 gulden nu eenmaal meer is dan van 3 gulden. Op deze wijze komt de regering al leen niet nader tot de vervulling van haar toezegging de verschillen in de gemeenteklassen op te heffen, zij raakt er zelfs verder af. Daarin lag voor hem dan ook het bezwaar in hei christelij k-historlsch amendement, dat de huurverhoging van 25 procent naar 12# procent wil terugbrengen. Op die grond overweegt hij dan ook om het C.H.U.-amendement door een ander te vervangen, dat wél een ge differentieerde huurverhoging be oogt, De bezwaren van de antirevolu tionair Eibergen laten rich het best als volgt samenvatten: Wordt het re geringsvoorstel goedgekeurd, dan. worden de huurders voor een hogere last geplaatst, zonder dat zij de ga rantie hebben een groter woongerief te krijgen, want de blokkeringsrege ling houdt voor de eigenaars geen plicht in om deblokkering voor wo ningverbetering aan "te vragen. De* eigenaars kunnen er na afloop van de blokkerxngsregeJing zelfs auto's voor kopen, zo hielp hem de heer Weiter. Eer, tweede A.R.-bezwaar is. dat *dc> verhuurders door de blok kering niet ontvangen waarop zij rechtens aanspraak hebben. Zijn der de bezwaar is dat de regering, oproe pend tot bestedingsbeperking, voor de administratie van het geblokkeer de geld en voor de deblokkering een groot apparaat nodig heelt dat geld verslindt en deskundigen aan het bouwbedrijf onttrekt. Bovendien krij gen de woningexploitanten van de regering geen enkele principiële toe-1 zegging omtrent het verder te volgen huurbeleid. Door de naar zijn oordeel veel te hoge compensatie, dreigt ook minister Zijlstra's prijsbeleid, dat prijsverhogingen poogt te voorkomen zich op losse schroeven te plaatsen, en tenslotte keerde hij zich tegen 't feit, dat ook velen huurverhoging krijgen die in woningen wonen welke geen enkele huurverhoging rechtvaardigen. (Advertentie IJd.) Huidzuiverheid Huldgezondheid Puistjes verdrogen door Purol-poeder IfcDEREED DACHT DAT HIJ 1 Dfc «ItUWE ClOfcliAARS KOM. IriTUSSfcrt WAS IKtÊfl ARtt£ ff Zl£ Jt,ZÉ DfcflKEfl PAT nt)ti OVCR6ROOT'VAPtRhEr),i>POOtt''l& IK VOnD DE£>LfcUitLÏU55Efl OUDfc PAPItRtn Rijn WA5..nAAR HA Z«jn POOD WERD £R GEEfl &ELD 6tV0nDEt1 ErtHEfMASTEEl WÉRD VERKOCHT DEHnitnAflOvinPert die hiér WILDtWOMÊfl...DAT KWAM DOOR DIE SPOOK. VERHALEfl JOflöEflIK WtRKTft ME OP VAh LOOPjOH&EllrOTPlREC rtuR...&n mmntttnitT HEER MODIOHEB.OftrOErt IK DE5CJ1AT 3015. Terwijl Eddy de gewonde Tsibe verbindt, ondervraagt Rob de gevangen indiaan, aie echter geen woord "zegt Verstaat hij werkelijk geen En gels of doet hij maar alsof? Dan verzoekt Apoen Rob en Eddv de tent te veriaten. „Ik wel kans rica tertge indiaan, aan,-het praten te krijgen, zegt hij, „maar dan beter, dat blanke mannen daar niet bij zijn." Eddy en Rob gaan naar buiten. Zij rien nog, dat Apoén een dikke stok neemt met een vreemd gesneden kop als handVat „Zou hij die .jongen een pak slaag geven'" vraagt Eddy. „Nee," zegt Rob, uit de verte het schouwspel gade slaande, „die oude laat hem naar die kop kijken. De jongen is blijkbaar -diep onder de indruk," Wat - Apoén zegt kunnen, ze niet verstaan. De oude indiaan spreekt snel in een vreemd dialekt. Hij lag in zijn volle lengte op de i slee met het hoofd voorover en zich |met beide handen vasthoudend. Tel- ;kens als de honden, hun. snelle vaart enigszins verminderden, richtte hii zich- op zijn knieën op en sloeg hen met de zweep, gillend en aanmoe digend, terwijl hij zich zo goed mo gelijk met één hand vasthield. Hoe wel het maar een middelmatige span was, reed hij twee sleden voorbij, eer de Witte Rivier bereikt was. Hier hadden bij het dichtvriezen de Üsschotsen een dam opgeworpen, zo dat het open water tot een halve mijl verder in een effen, ijsvlakte kon overgaan. Zo'n effen vlakte stel de de de.lnemers aan de wedstrijd in staat snel van slee te verwisselen, de hele weg langs hadden ze de pleisterplaatsen dan ook achter zul ke üsschuivingen gekozen. Over de dam en op de gladde vlakte vloog Stoom voort, luid roe pend: „BUIy! Billy!" Billy hoorde het en antwoordde, en bij het licht van vele vuren op het ijs zag Stoom een slee van de kant naderen en hem opzij komen. De honden waren vers en haalden de zijne in. Toen de sleden dicht ge noeg bij elkaar waren, sprong hij over en Billy liet zich er terstond afrollen. „Waar is Grote Olaf?" schreeuw de Stoom. „Helemaal vooraan''1 antwoordde Billy; de vuren bleven achter en Stoom vloog weer door de dichte duisternis voort In de ijsverschuivingen van deze afstand, waar de weg door een cha os van overeind staande ijsschotser) leidde cn Stoom zich van voren van zijn sle liet glijden en aan een trek- touw achter de hond bij het wiel ren de. ging hij drie sleden voorbij. Er waren ongelukken gebeurd en hij kon de mannen de honden horen uitspan nen en de tuigen herstellen. Tussen de ijsverschuivingen van de volgende korte afstand tot Zestig Mijlen reed hij nog twee spannen voorbij. En opdat hij toch goed zou kunnen weten, wat hun was overko men, verstuikte een van zijn eigen honden een schouder, was niet in staat verder te trekken en werd in het tuig medegesleept De anderen vielen met htm slagtanden nijdig op hem aan en Stoom was genoodzaakt hen met het achtereind van zijn zweep te slaan, om hen van hem af te houden. Toen hij het gewonde dier losmaakte hoorde hij achter zich bet gehuil van honden en een stem, die hem bekend was. Het was Von Schroeder. Stoom riep hem een waarschuwing toe, om een botsing te voorkomen, en de baron ging, rijn dieren* inhoudend en aan de dissel boom rukkend een dozijn voeten opzij. Zo ondoordringbaar was de duisternis dat Stoom hem hóórde voorbijgaan, maar hem niet zag. Op de gladde ijsbaan naast het han delskantoor in Zestig Mijlen haalde hij nog twee sleden in. Allen hadden juist van span verwisseld, en vijf mi nuten lang renden zij naast elkaar, elke man op op zijn knieën, de ra zende honden met stem en zweep aansporend. Maar Stoom had dat ge deelte van de weg bestudeerd en zag nu bij het licht van vele vuren de grote spar op de oever. Achter die spar was niet alleen duisternis, maar eindigde de gladde ijsvlakte plotseling. Daar vernauwde de weg zich tot de breedte van een enkele slee, Voorover bukkend pakte Stoom het trektouw en trok de springende slee tegen de hond bij het wfei Hij pakte het dier bij de achterpoten en wierp het op zij. Met een woedend gebrom trachtte het z'n slagtanden in rijn hand te zetten, maar werd medegesleurd door de overige van het span, Zijn lichaam bleek een vol doende rem te zijn, en de beide andere sleden, nog altijd naast el kaar. vlogen vooruit in de duister nis op de smalle weg. Stoom hoorde het kraken, en het lawaai van hun botsing, bevrijdde rijn hond, sprong van de disselboom, en dreef zijn span naar rechts in de zachte sneeuw, die de arme dieren tot aan de- -nek toe moesten door- waden. Het was vermoeiend werk, maar hij kwam langs de veropgeluk- te sleden en reed weer op het smalle pad verder, VI Op de pleisterplaats voorbij Zestig Mijlen kreeg Stoom zijn op één na slechtste span, en hoewel de weg goed was, had hij maar een afstand van vijftien mijl genomen. Twee an- »deren spannen zoudenrhem tot Daw son brengen en naar het kantoor van de registratieontvanger, en Stoom had zijn beste dieren uitgezocht voor de laatste twee afstanden. Sitka Charley zelf wachtte met de acht Malemoeten, die Stoom twintig mij len voort zouden trekken, en voor het laatste gedeelte, een afstand van vijftien mijl, had hij rijn eigen span gekozen het span, dat hij de hele winter had gehad en dat hem had vergezeld bij het zoeken van Verras- smgsmeer. De twee mannen, die hij in Zestig Mijlen bij hun omvergeworpen sle den had achtergelaten, haalden hem niet weer in, maar het lukte hem ook niet een van de drie in te halen, die hem nog vóór waren. Zijn dieren waren gewillig, ofschoon zij aan ener gie en snelheid Je kort schoten, en hij behoefde weinig moeite.te doen, om hen te laten draven, zo hard ze konden. Stoom had niets anders te doen dan voorover op de slede te liggen en zich vast te houden. Nu en dan kwam hij uit de duisternis in ae lichtkring om.een vlammend yuur, zag met een vluchtige blik in pels gehulde mannen naast getuigde en wachtende honden, en reed dan weer in duisternis verder. Zo legde hij de ene mijl na de andere af, onder het eentonig geknars der sleekielen. Bij na werktuiglijk hield hij .zich vast, terwijl de slee vooruitsprong, half werd opgelicht, of helde bij de scher pe bochten en wendingen. Achtereen volgens, zonder enige zichtbaar ver band of reden, verschenen drie ge- richten voor hem: dat van Joy Gas- tell, lachend en vermetel; dat van Shorty, gekwetst en uitgeput door de worsteling bij Mono-kreek; en dat van John Bellew, gerimpeld en nor», als in ijzer gegoten, zo onver biddelijk streng. En soms bad Stoom lust luid te schreeuwen, een zegelied van woeste triomf aan te heffen, als hij dacht aan het bureau van „De Goljf" en de roman in af leveringen over San Francisco, die hij onvoltooid had gelaten, en andere dwaasheden van die lege dagen, (Wordt vervolgd)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1957 | | pagina 1