Landbouwschap meent: Rotterdam geeft veel te lage vergoeding De Technische School wordt met één jaar uitgebreid Schiedams korps politiedriekamp winnaar Glasharde zakelijkheid en geen overwegingen van billijkheid t Ook het schoolgebouw zal worden vergroot DRL verliest de beker BB-acties Leerlingen-auditie van Toonkunst Muziekschool Koeriersters Meer differentiatie mogelijk Toernooi om de D.Y.-beker beg onnen Nieuwe aanwinsten Gein. Bibliotheek AGENDA WKR-Avond vierdaagse SVC-NEDERLAA GSERIE WALDO-MJSCHOOL 69915 ONTEIGENING VAN GROND OP ROZENBURG Jeugd-Jolijt j verregend Dubbel jubileum J. B. Vasman Duivensport Muziekavondje met staartje Burgerlijke stand Afdelingschef verduisterde 34.000 gulden SCHIEDAM Woensdag 5 juni 1957 Aan de Technische School in Schiedam, die wat eenzaam en afgezonderd in* Nieuwland ligt, moeilijk te vinden voor hen die in deze buurt de weg niet kennen, voltrekken zich momen teel enkele niet onbelangrijke wijzigingen, een verbetering en een uitbreiding. Zo is er door het departement de goedkeuring aan gehecht dat de volledige drie-jaarlijkse cursus wordt ge realiseerd. Bovendien zal het schoolgebouw een kleine uit breiding ondergaan, n.l. met drie lokalen. Wat de verlenging betreft van de cursus-duur, dit is een algemene ten dens in het nijverheidsonderwijs, maar de Schiedamse Technische School is een van de eerste inrich tingen waar dit gerealiseerd zal wor den. Dit komt omdat er hier vol doende ruimte is voor een uitbrei ding. Tot nog toe was de toestand zó, dat de school twee jaar duurde, met twee z.g. „kop-klassen'-' voor auto montage en instrumentmaken, die eea derde jaar vergde. Door de ver lenging met één jaar wordt de mo gelijkheid tot differentiëring naar ge lang van de aanleg der leerlingen groter. Een winstpunt waar direc teur J. Pulleman zeer enthousiast over is. In het kort gesteld wordt de situa tie in het komende seizoen als volgt Gedurende het eerste jaar krijgen de nieuwe, jonge leerlingen een al gemene opleiding, dus nog niet ge richt op een bepaalde richting. Van de 32 lesuren per week zijn er 10 praktische en de andere 22 uren voor algemeen vormende vakken en al gemene kennis van de verschillende vakken. De bedoeling is dus dat de jongens in kennis gebracht worden met de verschillende beroeps-moge lijkheden, In het tweede jaar volgt een voor lopige vakkeuze en wel in „hout", „metaal" of „schilderen". Van de 38 Biljarten De eerste partijen om de Dirks Vnenden Beker zijn gisteravond ge speeld in het verenigingslokaal van DKC te Schiedam. De ingeschreven speter J, Lens is verhinderd aan dit toernooi deel te nemen en wordt vervangen door J. Smit. Een tweetal partijen, waarbij speler Van "Wijk betrokken was, vonden geen door gang". aangezien deze speler gisteren verhinderd was. Gespeeld werden onderstaande partijen: Biljart I, W. de Jong G8-B. Hee ze 80. De Jong 68 6S 26 14 2.61 Heeze 80 53 26 6 2.03 B. Schipper 60-W. Schilperoord 63, Schipper 60 60 45 II 1.33 Schil per oord 63 46 45 8 1.02 M. Meyer 54-J. Smit 50. Meyer 54 42 35 32 1.20 Smit 50 50 35 6 1.42 Biljart 2, B. Schipper 60-J. Smit 50. Schipper 60 60 33 14 1.31 Smit 50 39 33 10 1.13 M. Meyer 54-W. Schilperoord 63. - -- i.9o 1.21 Schilperoord G3 63 33 10 Meyer B. Heeze i Heeze Herder 54 40 D-C. Herder 75. 80 80 19 IS 75 50 19 9 Om Eureka-cup Gisteravond zijn de partijen ge speeld tussen. LEV en Unie b. welke maandagavond geen doorgang konden vinden. De uitslagen zijn: H, V. d. Does 115 31 44 9 1.84 J. de Ruiter 102 102 44 20 2.31 G, Buijs 58 46 37 5 1.24 De Meerseman 64 64 37 8 1.73 J. v. d. Have 55 5a 33 1.66 J. Dupuis 68 31 33 6 0.93 A. Spronkers 45 45 34 7 1.32 G. Vredebregt 58 50 34 7 1.47 Beide verenigingen hebben, dus 4 punten behaald. In de Gemeente-Bibliotheek te Schiedam zijn de volgende nieuwe aanwinsten te verkrijgen: Godsdienst; Bovet, Th. „Geen haast meer, want wij hebben de tijd". Stallaert, L- M. „Peilingen" dl. I; Een bundel causerieën, uit gezonden In het radio-seizoen 1954- '55 door de K.R.O, Streuvels, .Stijn. „De schone en stichtende historie van Genoveva van Brabant". Be- noit, J, D. „Calvijn als zielzorger". Sociale wetenschappen. Daalder, D. L. „Middelbare meisjesscholen als symptomen van onderwijsver nieuwing" Natuurwetenschappen: Infeld. L. .Albert Einstein". Berlage, H. P. ,vKet ontstaan van het zonnestel sel". Mohr, E. „Vliegende vissen". Toegepaste wetenschappen: Mac- milian. R. H. „Automatisering; vriend of vijand?" Briedié, A. „Mijn gezondheid beschermen". Tuin, G. van der. „Kamer- en kasplanten in kleuren". Kunst en sport: Beeldhouwkunst als verzetsmonument in Nederland. Penraat. J. „Hoe wilt li wonen". Bra que, G. „Georges Braque". Lo- renzetti, a. „Fresken aus dem Pa lazzo pubblico in Siena". Bach, J. S „Die Matthaus Passion". Hall, A. G. „A legend of British ballet". Albach, B. „De spelleiding van het leketoneel". Sollén, M. A. F. „Bil jarten", Maarseveen, G- van. „Dra ven". Letterkunde: Achterberg, G. „Spel van de wilde jacht". Mansfield. K. „Ju weien". Aardrijkskunde en geschiedenis: Schmökel, H. „Ur, Assur en Baby- Ion: drie milennia in het tweestro menland". Maxwell, G. „Bewaar mij voor mijn vrienden: de Siciliaanse bandiet 'GiulïancT. ,.Per auto naar Italië". „The Heritage of Scotland in colour". „Land uit zee; de Zui derzee bedwongen", Otto-Wasow. K- „Rome'. Stackelberg, T. V. „Dokter in Sibsrië". Burt, K. en J. Leasor. „Ontsmpt". Sensationele ontsnap ping van een krijgsgevangene tij dens da tweede wereldoorlog uit Engclani. lesuren zijn er 32 verplicht-omschre ven en vier ook verplicht maar naar keuze. Dan zijn er nog 4 facultatieve uren, die echter aan cultureel of ontspanningswerk gewijd moeten zijn. Hier begint dus de differentiatie in die zin dat de jongen die graag prak tisch werkt meer praktijk-lessen krijgt en de andere jongen de voor keur kan volgen voor meer theore tische opleiding. De mogelijkheid zit er nu in dat de jongens, die verder willen leren een voor-opleiding kry- gen voor de MTS, de LTS of derge lijke inrichtingen. Het derde leerjaar is gespeciali seerd. De mogelijkheden zijn dan voor „metaal" (welke richting dus reeds eerder verkozen is) in bank- werken, fijn-bankwerken of instru mentmakerij de autotechniek of de elektrotechniek. Voor „hout" dan timmeren, meubelmaken of model maken; daarnaast nog algemeen schilderen. Dan zijn er weer drie kop-klassen in het vierde jaar, voor de afron ding in elektrotechniek, instrument maken en automontage. Geen minimum leeftijd Een andere nieuwigheid in het ny- verheidonderwüs, die in het komen de seizoen wordt ingevoerd is de afschaffing van de minimum-leef tijdsgrens van 12 jaar en 8 maanden. Voortaan zal dus elke jongen, mits hij de zes klassen van de lagere school heeft doorlopen, naar de Technische School kunnen gaan. Directeur J. Pull eraan wees er met trots op dat er voortaan op zijn school plaats zat zijn voor alle jon gens die een technische opleiding wensen, zowel voor de meer be gaafden, die verder willen als voor hen die liever direct aan de slag willen. Er wordt zelfs gedacht aan een bepaalde opleidmg voor het op vangen van die jongens, die moeite hebben de lagere school af te lopen. „De school moet gezien worden als een basis voor de technische op leiding," zo waarschuwde hij echter, „want de vorming tot de vakman zal slechts in het bedrijf kunnen ge schieden. Maar hij is persoonlijk er een voorstander van die basis zo breed mogelijk te laten zijn. Zo zal, om een voorbeeld te noemen, in elk leerjaar les gegeven worden in En gels en naar wens in enkele klassen ook Duits; twee talen die men zo vaak tegenkomt in de technische be drijven. Uitbreiding Wat de uitbreiding van het school gebouw betreft, deze omvat de bouw van één verdieping met drie lokalen, hoven op de reeds bestaande noorde lijke vleugel van de schooL Deze aanwinst komt de lessen in de elek trotechniek te goede. Er komt een „meetkamer", een theorie-lokaal met aansluitkasten (van doorzichtig plastic!) voor de verschillende stroomsoorten, zodat de leerlingen hier praktisch werk kunnen verrichten. Verder een accu kamer, voor de noodverlichting, waar alles ook goed zichtbaar is opgesteld. Het belangrijkste is echter de mon tage-kamer, waar de jongens leidin gen kunnen leggen, kabels lassen, motoren beproeven en meer van dergelijke werkjes. Iets geheel nieuws is (en daarin is Schiedam vóór op vele andere scholen) dat hier ook les zal worden gegeven in de grondbeginselen van de elektro nica, zjj het op bescheiden schaal voor de dagschool,"maar meer uit gebreid voor de avondklassen, o.a. de radio-curs us. Van de zijde van het bedrijfsleven, maar ook van die van de particuliere opleidingen, is veel belangstelling getoond voor deze les-uitbreiding op elektronisch gebied. Apothekers nachtdienst: apotheek F. H. Backer, SL Lïduinastraat 53. Bellen bij ongeval: G.G. en GD Tuinlaan 80, telefoon 69290. Politie-alarmniwuner: 64666. Gemeentelijke Openbare Leeszaal en Bibliotheek, Lange Haven: Geopend tedere werkdag (be halve maandag) van 9.30 tot 4J30 uur en Iedere avond (be halve woensdags en zaterdags) van 7 tot 8.30 uur. Zondags ge sloten. EE. Leeszaal en Bibliotheek. Dam. Geopend tedere dag (behalve maandag) van 2 tot 4 uur; iedere avond (behalve donder dag en zaterdag) van 7 tot 8.30 uur. Zondags gesloten. Stedelijk Museum: Dagelijks ge opend van 10 tot 5 uur; zonda gen van 2 tot 5 uur. Expositie H N, Werkman, BIOSCOPEN Passage, 2 en S.15 uur: „Vier man nen der duisternis." Monopole, 2. 7 en 9 uur: „Het schip der verloren, vrouwen". DIVERSEN Stadhuis 8 uur: P.J.C.S. Jeugdge- meenteraad. Excel sior-terreln 7 uur: „Interland" WKHongaren, Jeugd Jolijt, Buys Ballotsmgél 7.15 uur: rolschaatswedstrijden en Noordmolenstraat 7 u. autoped- wedstrijden. De Wandelsportkring voor Rot terdam en Omgeving (WKR), lid van de Nederlandse Bond voor Lichame lijke Opvoeding, zal van 17 t.ra. 21 juni te Schiedam voor de 10e maai een avondvierdaagse organiseren. Voor de jeugd zijn parcoursen van 10 km per avond, voor de ouderen van 15 km per avond uitgezet. De Start vindt plaats iedere avond om 7 uur vanuit de Korenbeurs aan de Dam. Het inschrijfgeld zal voor jeugdige deelnemers f 0,80 bedragen en voor de deelnemers van 15 jaar en cuder i 1,25 per 4 avonden. De drumband van de Oranje-Gar de zal zijn medewerking verlenen. De inschrij(adressen zijn: W. den Brinker, Rotterdamsedijk 208b; P, Hoegee, Lekstraat 82a; J, Lagendijk, Vlaardingerdijk 225; M. Koza, Een- drachtsstraat 2a. De organisatie berust bij de Schie- damse wandelsportverenigingen, n.ï. De Trekvogels, S-W.S. O.V., D S.T, en de wandelclub van het Ned. Roo- de Kruis, afd. Schiedam. EXAMENS De dames N. C. Albers, A. M. Bovenberg en E. C. W, Hirschfeld slaagden voor het overgangsexamen van de 2 jaarlijkse opleidingscursus voor assistent-bibliothecaresse. De dames L. H. M. van Duyn, M. C. van Holten en A. J. de Wolff legden met succes het eindexamen van deze opleiding af. De 4de reeks wedstrijden gespeeld voor de „Nederlaagserie" van de Schiedamse Volleybal Club, bracht bekerhoudster DJK.L. uit Rotterdam op bezoek. De beker ging ditmaal voor D.R.L, verloren, aangezien het totale aantal punten voor en tegen precies geijjk was. n,L 143. Dames 2 won haar wedstrijd met 2—1 op keurige wyze, hetgeen een De Dienst Bescherming Bevolking heeft in Schiedam een wervings actie ingezet en wel in wijk 8 Deze duurt tot en met 15 juni. Op de Broers vest wordt er vanavond om 8 uur een kleine B.B.-demon- stratie gehouden: hieraan wordt deelgenomen door een volledige blok-ploeg en een dieselspuit van een „vooruitgeschoven" eenheid. Een soortgelijke demonstratie heeft ook op donderdagavond om 8 uur plaats op het dr. Wibautplein voor wijk 5a (Nieuwland). Morgenavond is er ook een bijeen komst van noodwachters van de wijken 9 en „Industrie" in Irene. Hierbij zullen diploma's worden uitgereikt, die gedurende het cursus jaar 1956-"57 2ijn behaald. Daarna voert het Schiedams Toneel het blij spel „Pukkel en Pukkel" op. De politiedriekamp ge meentepolitie Schiedam, idem In het gezellige, niet te grote en daarom juist voor dit doel zeer ge schikte zaaltje van het gebouw voor Soc. Christelijke Belangen heeft de Schiedamse Toonkunst Muziekschool gisteravond een leerlingen-auditie gehouden, de derde van het seizoen. Deze auditie verschilde in zoverre van de voorgaanden dat ditmaal voornamelijk de gevorderden aan het woord kwamen. Ditmaal dus geen overzicht van de onderbouw, zoals di recteur Fr. Moonen het in zijn ope ningswoord uiteen zette, waarbij de jongste of beginnende leerlingen lie ten zien wat er vaak in klassikaal verband, gepresteerd wordt, maar nu een demonstratie wat de mogelijkhe den zijn bij het muziek-onderwijs op de school. En dat mensen met wat muzikale aanleg en veel toewijding het in de muziek-beoefening ver kun nen brengen is wel gebleken na de pauze toen de meest gevorderden op het podium kwamen. Er was ook een grotere variatie van muziek-instrumenten. terwijl er voor het eerst ook op' een auditie avond gezongen is. Verder is er ook door twee leerlingen gedeclameerd, een kunst die nauw vewant is aan de muziek. De leerlingen, overwegend meisjes overigens, hebben hun best gedaan. Sommigen wat schuw en met een flinke dosis plankenkoorts, anderen weer met veel zelfverzekerdheid. Vooral na de pauze, toen de meer- geoefenden opkwamen is er menig prima stukje ten beste gegeven. Vlaardingen en Rijkspolitie te "Water is weer gewonnen door het Schiedamse korps, dat derhalve opnieuw van de Vijf sluizen de wisselbeker kon meenemen naar het Oosten. Vlaardingen werd weer twee de en de Rijkspolitie te Water bleek zich reeds van te voren te hebben verzoend met de rol van eeuwige derde Hoewol na de zwemwedstrijden van maandag, die Schiedam een enorme puntenvoorsprong oplever de. deze uitslag bij insiders reeds vaststond, is er niet minder fel en sportief om gestreden. Integendeel, moeten we zeggen. Want steeds weer kwam tot uiting, dat hoewel uiteindelijk de sport nummer één was, men zich niet zonder meer ge wonnen. gaf. Alles byeen raag dan ook worden vastgesteld, dat de tweedaagse wed strijden in het kader van de jubi leumviering van de Vlaardïngse Po litie Sport- en. Ontspanningsvereni ging een glorieus hoogtepunt zijn geweest, waarop weliswaar geen da verende sportprestaties zijn gele- verd, maar waarop de reeds be staande onderlinge vriendschaps banden nog eens werden bevestigd en, zo dit nog mogelijk bleek, ook verstevigd. Na het zwemmen en het schieten maandag, was het toneel van de strijd dinsdag verlegd naar het B PM-sportpark „De Vijfsluizen", waar atletiekwedstrijden het pro gramma openden. Daarin vergroot te Schiedam nog eens zijn. reeds bestaande voorsprong en accen tueerde het daarmede zijn aanspra ken op de wisselprijs. Na de gezamenlijke maaltijd wer den volleybalwedstrijden gehouden en voetbal. Er werd getennist, kort om, het was een sportdag in de ware zin des woords, waarvan het uiteindelijk resultaat luidde (voor zover de wedstrijden meetelden in de puntenwaardering voor de wis selprijs): Schiedams politiekorps 327'2 pnt., Vlaardingen 2531a pnt en Rijkspolitie te Water 178 punten. Advertmttt» (jjj XVan onze landbouwredacteur) HOEZEER iedere medaille haar keerzijde hèeft, ervaren de boeren die in gebieden wonen waarop industrie, handel en verkeer zijn aangewezen voor nieuwe vestigingsmogelijk heden. Daar moet het bestaan van de ene mens wijken voor dat van de andere. Het zijn de consequenties van een dicht be volkt land, dat voor zijn toenemende bevolking nieuwe wonn en werkgelegenheid moet scheppen. Dat voor deze uitbrei dingsplannen, indien de noodzaak dwingt, zelfs grote opper vlakten van onze beste cultuurgronden moeten ^worden opge offerd, is een teleurstellend maar niet te ontwijken feit. Een zeer dicht bevolkt land moet woekeren met zijn ruimte om op een zo klein mogelijke oppervlakte een zo groot mogelijke werkgelegenheid te scheppen als fundament voor zijn toe komstige bestaansmogelijkheden. En waar de situatie zo ligt, moet in vele gevallen de landbouw wijken voor de industrie. Het algemeen belang en de toekomst vorderen dit. Niettemin, dit slechts één zijde van de medaille, zij het de belang rijkste. De andere zijde noem het desnoods de achterzijde geeft het beeld weer van de boeren, die door de uitbreiding van de nïet- agTaxische werkgelegenheid van huis en hof worden verdreven. Dit vooral* voor hen die het lot treft een ontnuchterend feit in een land, dat reeds' overvol met boeren is. De kans om elders een ander Landbouwbedrijf te krijgen, is zeer gering. TOEKOMSTIGE WELVAART HOE diep stadsuitbreiding, in dustrievestiging, havenaanleg en al wat daarbij komt, kan ingrij pen in bet leven van een agrarisch gebied, heeft het Landbouwschap ons laten zien tijdens een tocht door het gebied ten zuiden, van de Nieuwe Waterweg: het Botlekge- bied. Rozenburg, Voome en Putten, Zienderogen dringt hier de in dustrialisatie en de havenuitbrei ding de boeren van hun bedrijven. Op Rozenburg, een van onze aller beste landbouwgebieden, wordt op imponerende wyze de basis gelegd voor een belangrijk stuk toekom stige welvaart. Grote oppervlakten grond zün nodig om uitvoering te geven aan de plannen voor de vierde Petroleumhaven en een hoogovencomplex op de westpunt van het eiland Rozenburg, In het Botlekgebied liggen twee kleine plaatsen. Hoogvliet (nu be horend bij Rotterdam) en Spijke- nisse. Voor Hoogvliet is een uit breidingsplan gemaakt voor 50.000 inwoners. Verwacht wordt dat Spij- kenisse zal groeien tot een. stad van ongeveer 100.000 inwoners. Vanuit boerenstandpunt bezien, is het noodlot van Rozenburg zijn gunstige verkeers-geografische lig ging: het ligt aan de monding van dc belangrijkste verkeersader van West-Europa. Er zijn meerdere vi sies op de toekomstige bestemming van- Rozenburg. Eén er van ie het plan Van Veen-Mesu, dat op de Maasvlakte tegenover de afgedam de monding van de Brielse Maas een grote buitenhaven, die enkele kilometers in zee steekt, wil aan leggen en die ruimte moet bieden voor tankers van 100-000 ton. In de afsluitdam van de Brielse Maas zou dan een Huizencomplex moeten komen, waardoor de binnenvaart toegang tot de haven krijgt. Rozen burg zou dan verder voor industrie moeten worden bestemd. „SLECHTS 67 CENT" HONDERDEN miljoenen zullen in de komende jaren in. deze gebieden worden geïnvesteerd, die zo bijzonder gunstig zijn gelegen voor de ontplooiing van industrie, scheepvaart en handel. Tegenover deze spectaculaire ontwikkeling, die aan duizenden mensen een bestaan zal bieden, vallen de belangen van enige honderden boeren en de ho ge opbrengsten van zeer vruchtbare cultuurgrond in het niet. Daarover kan nauwelijks meningsverschil be staan. Dit alles echter betekent niet, dat men zich wan de belangen van de boeren die voor deze ontwikke ling moeten wijken, weinig gelegen behoeft te laten liggen. Hun rech ten rijn niet geringer dan de rech ten van het algemeen belang, in naam waarvan zij moeten wijken. Het Landbouwschap echter is er allerminst van overtuigd, dat aan deze boeren het ver eiste recht wordt gedaan. Het is van mening dat de gemeen te Rotterdam, die de land bouwbedrijven onteigent, een veel te lage onteigeningsver- goeding geeft. Rotterdam, al dus de zegslieden van het Landbouwschap, gaat bij de onteigeningsprocedure met glasharde zakelijkheid te werk waarbij geen overwegingen van billijkheid worden gehan teerd. Men. tracht zo goedkoop mogelijk van de boeren af te komen. Ande re gemeenten zijn veel minder krenterig. Amsterdam bijvoorbeeld geeft een totale onteigeningsver goeding van een. gulden per vier kante meter grond (kleinere ge meenten geven meestal meer), maar Rotterdam geeft de boeren op de vruchtbaarste gronden van Neder land slechts 67 cent. Tot voor kort zelfs maar 64 cent. Soms lijkt het of er tussen de instanties een sa menspel bestaat om de kansen op volwaardige compensatie miniem te maken, ENKELE VOORBEELDEN DE woordvoerders van het Land bouwschap gaven ons enkele voorbeelden van onteigeningsproce dures van de gemeente Rotterdam: De gemeente liet op 13 juni 1956 boer A, een kleine man, per deur waar dersexplolt meedelen, dat >7.ün grond en gebouwen onteigend zou den worden en dat hy deze voor f 6000 aan Rotterdam kon over doen. Dit aanbod moest binnen een week worden aanvaard, anders zou de onteigening in rechte worden gevorderd. Boer A liet zich niet aan het schrikken maken; hij nam een advocaat in de arm. Inmiddels liet de gemeente op 4 augustus een onteigeningsvergoeding voorstellen van f 17.500, mits het bedrijf vier weken later zou zijn ontruimd. Ook dit bod aanvaardde boer A niet. Hij wachtte de uitspraak af van de arrondissementsrechtbank te Rotterdam, die kwam op 12 novem ber en zij wees hem een vergoe ding toe van f 33.000, vijf en een halve maal zoveel als het eerste aanbod van Rotterdam, aldus het Landbouwschap. Boer B heeft een klein pachtbe drijf, waarop-hij een inkomen ver dient van gemiddeld f 5000 per jaar. De gemeente Rotterdam biedt hem een totale onteigenkigsvergoe- ding aan van f 12.000. Voor de boerderij (woning plus bedrijfsgebouwen) geeft Rotterdam doorgaans niet meer dan de sloop- waarde. Men noemde ons voorbeel den van kapitale boerderijen, waar voor de gemeente slechts f 10.000 tot f 12 000 vergoedde, terwijl de be- drijfswaarde van de gebouwen op dat moment varieerde van f 50.000 tot f 70.000, zo werd ons meege deeld. „ZWAAR GEDUPEERD" WAAROM kan voor deze boe ren die zelfs bij volledige schadeloosstelling nog zwaar gedu peerd zijn, omdat het bijna onmo gelijk is een andere boerderij te krijgen niet een billijke regeling worden ontworpen zoals gebeurde voor de boeren die door de wa tersnood werden getroffen? Aldus vraagt men zich bij het Landbouw schap af. Want die onteigeningspro cedures zijn voor pachtboeren ge vaarlijke ondernemingen, vooral omdat ze 20 lang kunnen duren. Als namelijk tijdens de procedure de pachttermijn afloopt, heeft de onteigenende instantie geen enkele verplichting meer hem enige scha deloosstelling te geven, wanneer zij althans inmiddels de grond voorlo pig in' haar bezit heeft genomen. Dit is een lelijk hiaat in de wet, waarvan zowel het ministerie van Landbouw als wij op het Land bouwschap zijn geschrokken toen we er kennis mee maakten. In geen enkele streek van bet land waar onteigeningen voorko men en dat gebeurt de laatste jaren massaal, gemiddeld 4000 ha per jaar Is de onteiTedenhetd tengevolge van de lage vergoeding: en de manier waarop wordt ont eigend zo groot als in het gebied langs de Nieuwe Waterweg. En wat hier thans gebeurt is pas een begin, want het is niet uitgesloten, dat In de komende 15 tot 25 jaar geheel Rozenburg bestemd zal worden voor industrie, scheepvaart en han del. Het is dringend nodig, dat er voor de gedupeerde boeren een billijke vorm van schadeloos stelling komt; men moet deze slachtoffers van de noodzake lijke industriële ontwikkeling niet tot op een dubbeltje per vierkante meter beknibbelen, zo meent men bij het Land bouwschap. Jcugd-Joiyt Is minder jolig begon nen gisteravond, want de regen werd plotseling spelbreker. De organisato ren hebben blijkbaar niet op deze te genvaller gerekend omdat er nog al veel kinderen voor niets naar de ver zamelpunten zijn gegaan. In de Nassaulaan werden de gega digden voor de rolschaatswedstrijden prompt teruggestuurd. In wijk zuid echter kawmen heel wat kinderen naar de Hagastraat, waar akeela Van der Pluim met haar assistenten de autopedwedstrijden wel wilde laten doorgaan, maar het personeel van de geluidswagen voelde daar niet veel voor, zodat de jeugd uit Zuid en West nu enkele weken moet wachten. Hopelijk zal het vanavond beter gaan. Dan zijn er rolschaatswedstrij den voor het oosten op de Buys Bal- lotsingel-Corn. Drebbelstraat-Hogen- bamveg. Verder zijn ingelast auto ped-wedstrijden in de Noordmolen straat terhoogte van de Raam. Aan vang 7 uur. De let ding berust bij de Kath. Verkenners. Deelname voor jongens en meisjes vanaf acht jaar. Voor de beer en mevrouw J. B. Wasman-Tijsse is het vandaag een grote dag. want zij vieren heden een dubbel jubileum. Het echtpaar is n.i. vijfenveertig jaar geleden op 5 juni in het huwelijks-bootje gestapt en rond deze datum is voor zestig jaar geleden, de grondslag gelegd voor het bedrijf, café Terminus, waarvan de heer Wasman thans eigenaar Is. Het is begonnen in 1896 toen de heer J. B. Wasman senior een klein café'tje opende aan de Hoofdstraat. Maar een jaar later, dus zestig jaar geleden, verhuisde het. reeds groter geworden bedrijf, naar de Gerrit Ver- boonstraat. Bij zijn huwelijk nam de zoon, de huidige eigenaar dus. het be drijf over en verplaatste het later naar het Rubenspleir». waar het nu nog gevestigd is. Het dubbele jubileum zat vanavond gevierd worden met een ontvangst van vrienden en relaties in hotel De Kroon. De S.C.V. „De Postduif" vloog haar vijfde vlucht vanuit zuyidelijke richting. nJ, vanuit Creil, een af stand van 340 km. De uitslag was: 1 4 16 3 8 40 8t J. Koster. 2 H. Cra- ma 3 6 8 15 60 34 J. v. dl Windt, 5 78 79 99 Gebr. Kieia, 7 28 93 C. Fossen, 9 L. Verheugen, 10 20 54 N, in 't Hol, 11 J. Nieumeyer» 12 31 39 58 64 66 C. Verlinde, 13 29 85 A. Heeren, 14 61 75 90 96 F. Eyken- broek, 17 52 87 P. Hinten en Zn., 18 50 C. van Tricht, 19 30 48 91 L. Borrani en Co., 21 A. Vis, 22 Joh. Christen. 23 53 70 72 89 Jr v. Leeu wen en Co., 24 3. de Waart, 25 35 88 M. Lancer. 26 63 W. Poelman en Co., 27 J. Verhaal, 32 F. Koppenhagen, 33 Th. Weelie, 34 37 98 J. Doejaaren, 30 J. Tweéboom, 41 W. van Deur zen en Co,, 42 43 J, Westerhalt. 44 J. Bats, 45 J. Hazenbrood, 46 C. v. d. Grijp, 47 67 74 83 M. van Mou- rik, 49 77 L, Crama, 51 73 92 94 Gebr. Har melen en Co.. 55 59 A. v. Gogh, 56 H, Houtsma. 57 H, v. d. Kant, 62 82 D. Ram, 65 W. van Beu ren, 66 71 P. van Os, 68 H. Hage, 76 C. de Tuinder, 80 C. Middendorp en Zn. 95 G. Vermeer en Zn., 97 Schipper, mooie prestatie genoemd mag wor« den. Dames 1 verloor met 2—1, tegen de verwachting m. Doordat de DRL- dames meer vechtlust toonden, kon den zij hun zege veilig stellen. Heren 2 won met 3—0 over een met invallers uitkomend DRL-zestal dat de zege geen moment in gevaar kon brengen. Het eerste heren-zestal moest voor een goed spelend DRL-team het hoofd buigen, met 3—0 kregen de Schiedammers klop. Hierdoor werd de eindstand van de vier wedstrijden dus 2—2, het geen DRL, zoals reeds vermeld, de beker kostte. De laatste tegenstandster, ZVC uit Rotterdam komt aanstaande vrij dag op bezoek. Vooral de dames-teams van SVC zullen moeite hebben de zege in Schiedam te houden. Id de woning van dr. J. P. M. V. in de Nassau-DUlenburgstraat 9, Is vannacht een. binnenbrandje geweest, dat een schade van tweeduizend gulden heeft aangericht aan de meu bilering- In de vooravond is er bij dokter P. een muziekavondje geweest Ver moedelijk is er toen een vonk van 'n sigaret terechtgekomen tussen, de kus sens op de bank in de salon. De be woners hebben, niets van een brandja gemerkt en zijn naar bed gegaan, totdat om ongeveer half drie de hond in de keuken verwoed begon te blaffen en de huisgenoten attent maakte op onraad. De bank, een fauteuil en het Perzische vloerkleed stonden toen in brand. De meubelen werden, naar buiten gesleept en het vuur is met emmers water geblust. De brandweer hoefde slechts nablus» singswerk te verrichten. In de sa lon is verder weinig schade aange richt. Dr. P, was verzekerd. Brand bij liet afbranden Bij het afbranden van schilder werk aan een raamkozijn van de woning van de familie J. van A.r in de Lange Nieuwstraat. raakte het houtwerk in brand. De schilders hebben het vuur zelf gedoofd. De schade is gering. GEBOREN: Catharina M-, d. v. H, Tettelaar en. M, van der Geer: Nicolaas J.. z, v. L. S. Broekarts en K Coors; Aart, z. v. A. Lingen en J. Vreeswijk; Matthijs M.. 2. v. M. Mulder er. *M. Wagenaar: Karei G. C.» e. v. Doruijter en C. J, M. Zuijdwijk. OVERLEDEN: G. H. van d.er Kaag. 55 jr.; A. van der Touw, 9 maanden: P, J- Smida, 78 jr.; P. Waardenburg, 76 jr. ROTTERDAM „Vicrcndertigdulzcnd gulden vind ik een allerliefst sommetje vooral als je er over kan beschikken zonder er inkomstenbelasting van te beta len". Zo sprak de officier van Justi tie b(j de Rotterdamse rechtbank jhr. mr, F. A. Groenlnx van Zoden gistermiddag tijdens de zaak tegen de 42-jarige afdelingschef by een handelsmaatschappij G. A. van W die dit kapitale bedrag in een tijds bestek van zes jaar by zün werkge ver had verduisterd. De officier eiste een gevangenis straf van twaalf maanden met aftrek^ waarvan twee maanden voorwaarde lijk met een proeftyd van drie jaar. Verdachte is ook bij vroegere werk gevers wegens kleine ongerechtighe den ontslagen. Als chef van de brandstoffenafdeling moest bij voor zijn werkgever vele kwitantie innen. Regelmatig stak hij hiervan be dragen in eigen zak. Na zes jaar was dit tot bovengenoemd bedrag opge lopen. Tijdens het onderzoek van de politie werden bij hem thuis koffers- vol geïnde en ongemde kwitanties gevonden. Dc rechtbank doet over veertien dagen uitspraak. Te koop gevraagd Teer-, vet-, bloed- en lever traan- (ook oude) vlekken uit woning en textiel verwij dert u ntet Azet ontvlckpoe- der. Haal 'n flacon. Drogis terij „De Papaver", Inkt-, olie-, vet3, haring- en teervlekken uit japon en kostuum verwijdert u met Azet ontvlekpoeder 1,50. Drogisterij De Haas, Rubens- plein 21. Uw mcubelbekieding en ta pijten als nieuw met Azet ontvlekpoeder 1.50. Dro gisterij Versteeg, Troelstra- laan 85. Fotografie Voor pasfoto's naar K. van Vuuren, Hoogstraat 106, tele foon 66720. In spoedgeval desgewenst In 1 uur klaar, Rolfilms vergeten? Automaat staat voor u klaar. Alle soor ten films. Foto K- v. Vuu ren. Hoogstraat 106. Meubelen Bankstellen 402.met 5 stel mooie kussens. Plate, Grote Markt 21, Schiedam. Vacantieverbliive Uw vak.adres is: voor ka mers en zomerhuisjes ook met pension „the Limber- lost", Dorperveldweg J, Epe (Vel.), tel. 6780—784. Kinder^vak.oord „The Lim- berlost", 25.- per week. Tongerenseweg 1, Epe (Vel.) tel. K 6780—784.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1957 | | pagina 2