Naar de volgende klip ER IS WEER GRASBOTER Wat maakt het uit wat u morgen doet? CHECHAQUO~\ JACK LONDON Ballograf onder de goudzoekers door e*v dsl Omgekomen soldaten in W. -Duitsland herdacht Kaartsysteem over leven van elke Hongaar Hoogovens beperkt buizenproduktie SPROETJE SPARKS door FRANK. GODWIN. AVONTUREN VAN - KAPITEIN n?.° ïs rs Vrijdag 7 juni 1% DE strijd to de Tweede Kamer over de huurverhoging en -MoJcke- ring lijkt in hoofdiaak beslecht. De amendementen kunnen nog wel aanleiding geven tot enige wrijving, maar het is nauwelijks aan te nemen, dat de Kamer het over details zal laten aankomen op het conflict» dat ze over het beginsel van de zaak niet wenste. Enig risico schuilt misschien nog in een al te grote tegenstelling tussen de a.r. fractie en de ministers Aïgera en ZyJstra. Men mag in de rede tan de heer Van Eijbergen een poging zien, de dingen minder op de spits te drijven dan de heer Bruins Slot dit heeft gedaan in zijn krant. De wijie echter, waarop^ de heer TiJanus de vrijheid van de ministers ook jegena hun eigen partner verdedigde, gaf toch blijk van een zekere gealarmeerd' heid. Tenslotte zijn het de beide a.r. bewindslieden zelf, die moeten be oordelen of dj na een afwijzend votum van de gehele fractie vas hun partij kunnen aanblijven. Het zou ons nog altijd niet verbazen, als zij daar niet zo veel voor voelden. In de consequenties van hun aftreden willen wij ons voor het ogenblik niet verdiepen. Voorshands lykt ons ondanks alles de kans, dat zij blijven, het grootst. Er is wel veel rumoer rondom de Huurwetten, maar de kwestie der blokkering spreekt, zoals wij al eerder betoogden, te weinig tot de verbeelding dan dat ze als aanleiding tot en inleiding van een bewind op nieuwe basis zou kunnen dienst doen. Het strijdpunt en trouwens ook het tijdstip zijn voor een regeringscrisis weinig geschikt. £u de A.R. partij moet oppassen voor het forceren van een conflict» dat haar alleen maar nieuw isolement kan brengen. Deze keer haalt de regering het naar menselijke berekening wel. Maar eenmaal de huidige klippen omzeild» dreigt op korte afstand al weer nieuw gevaar. De tunnel-interpellatie is toegestaan en wordt op korte ter mijn gehouden. En zo weinig als de kwestie der huurblokkering de pu blieke opinie in beweging bracht, zozeer wordt ze bewogen door de mogelijkheid, dat de beloofde IJ-tunnel er door gebrek aan medewerking ran de regering niet komt. ONS_ komt de houding der regering tamelijk ongelukkig voor, en dienovereenkomstig lijken ons het standpunt en de positie van de! hoofdstad nogal sterk. Dit vooropgesteld is er misschien aanlei-1 ding, de felle reactie alom op de regeringsbeslissang eens kritisch te ontleden. De boosheid komt namelijk volstrekt niet uitsluitend voort wit het leit, dat ..Den Haag" nu intrekt, wat het twee jaar geleden heeft beloofd. Ze is ook een symptoom van de overgevoeligheid der openbare mening voor alles, w-at heeft te maken met wegen en verkeer. In de jaren na de oorlog Is aan de betrekkelijke honkvastheid der Nederlandse bevolking tamelijk radicaal een einde gekomen. De mobiliteit is ontzaglijk toegenomen, ook in die gevallen dat het „domicilie" onver anderd bleef. Het „vlieg er eens uit" heeft in sommige kringen het karak ter van een obsessie aangenomen. Er is natuurlijk wel een verband aan wezig tussen het er op uit trekken en het benauwde huiselijk leven in een te kleine woning zoveel hoog, maar het verschijnsel is daarmee toch on- voldoende verklaard. Terdege is ook sprake van een verplaatsing van de interessen sfeer. Men zie hierin niet uitsluitend winst. In elk geval levert do verandering van het accent mede de verklaring van die geesteshouding, die het menselijk ■welzijn afmeet naar de toestand van de wegen en de aanwezigheid van ongelijkvloerse kruisingen, tunnels, vaste bruggen enzovoort. Een overweg waarvoor men moet wachten, een pont die de reisdaur enigermate ver lengt, ze wekken nu wrevel, terwijl ze vroeger als vanzelfsprekende en vaak niet eens onwelkome onderbrekingen werden aanvaard. NATUURLIJK zien wij de enorme toeneming van bet goederen vervoer over de weg niet over het hoofd. Doch bet i» de vraag of dit economisch motief bij het bepalen van het oordeel in brede volksgroepen doorslaggevend is. De regering krijgt bij het debat «ver de tunnelkwestie volgend week met zwaarwegende argumenten te jnaken, maar het.is de vraag of die zo sterk rijn *ls de sentimenten, die. rij met haar beslissing heeit wakker geroepen. Vandaar dat de bespre kingen zonder twijfel met veel meer belangstelling zullen worden gevofgd dan die over de Huurwetten. "En dan komt de vraag op of het timnelvraagstuk kan leiden tot de crisis, die ditmaal is uitgebleven. Zo op de hand gewogen rit het er in. I Alleen, men denke rich de merkwaardige toestand in die dan ontstaat. Het staat wel vast, dat de anti-revolutionairen zo'n crisis niet zullen uitlokken, terwijl het feit, dat een socialist de interpellatie aanvraagt, bet vermoeden wettigt, dat de P.T.dA. in deze zaak de regering slecht gerind ia. En gelet op de houding van de K.Y.P.-fractie met de heer Matser aan het hoofd in de Eerste Kamer bij de tunnelmotie is er ook. geen aanleiding om te verwachten, dat de heer Ronune en de rijnen geestdriftig voor de rege ring in de bres sullen springen. Dit zou betekenen een afval van de beide grote regeringspartijen met geen spoor van. een mogelijkheid tot een andere politieke constellatie. Het klinkt nogal onwaarschijnlijk. Nu zon minister Algera kunnen gaan, maar er is goede reden om aan te nemen, dat de regering ach dit niet aal laten welgevallen. Als deze uitweg ook wordt versperd kan, geloven wij, uit de interpellatie alleen maar voortkomen een voorzichtige en onschadelijke motie. Het" volk Jeeft wel mee, en dat is een belangrijk ding; maar het feit doet rich voor, dat ditmaal in politiek opricht met de publieke opinie weinig Talt aan te vangen. Mdurrtentte i.N.) Essay en biografie over Slauerhoff DEN HAAG. De minister van O. K, en "W. heeft aan de letter kundige Herman van den Bergheen opdracht verleend tot het schrijven van een essay- over het werk van J. J. Slaurehoff {1898—1936) en aan de letterkundige C. J. Kelk een opdracht tot het schrijven van een biografie van dezelfde schrijver. STA VANGER. Een garnalen- visser uit Syre op het eiland Kar- moey, heeft bij de westkust van Noorwegen een oude Nederlandse vaas uit zee opgevist De vaas, waarvan de ouderdom wordt ge schat op ZOO tot 300 jaar, is onge veer 20 cm. hoog en rust op drie korte dikke poten. Advertentie tJS.) MADRID kan men met een «erschiUend oog bezien, itfen kan naar de hoge .flatgebouwen Jeuken en zeggen: een Europese stad tools zouela onderen. Men kan spe ciaal op de nieuwe reperingagehou- ;u?en letten en zeggen: pompeus #n I onbescheiden. Men kan ook de slop pen in de binnenstad en de hutten aan de rand uan de stad bezoeken en zeggen armoede en misère pieren hier hoogtij. En in al die gevallen heeft men gelyk. Maar ik zag Madrid op een an dere manier; pa het eten van twee nationale Spaanse gerechten: paz- pacho en paella. En dat verandert de situatie volkomen. De gazpacho is een koude salade of soep. al naar men het noemen wil, met tomaten, komkommers, uien, paprika en olie, die samen met een snufje knoflook tot een wonderlijk verfrissend ge recht zijn omgetoverd. Dat is een goede voorhereiding voor het genieten van de paella, een gerecht, waarvoor Spanje alleen al de dank der wereld verdient Het bestaat uit rijst met stukjes vlees en kip met Spaanse pepers en schelp diertjes. Zij zitten nog in prachtig gekleurde schelpen, die aan de paella een bijzonder feestelijk aan zien geven. Men eet nog wat fruit en daarna staat men op. beter ge luimd dan ooit tevo ren, er vast van overtuigd, dat de hele wereld alleen, uit vriendelijke en goede mensen be staat. Men krijgt het (Spaanse) ge voel, dat het van geen belang is. wat men die dag zal doen. Madrid biedt u alle gelegenheid uw mensenliefde te tonen. Daar is het schoen poetsertje in de Gran Via. Het is een lust hem aan het werk te zien. De borstel klapt met duize lingwekkende snelheid van de ene hand in de andere. Soms zal hij hem omhoogwerpen en als een jongleur opwerpen. Hij werkt met harde doe ken, met zachte doeken, met bor stels en borsteltjes en doosjes en flesjes en het resultaat is. dat uw schoenen glimmen zoals ze nog nooit geglommen hebben. Een schoenpoet ser? Weineen. een artiest! Daar is het lotenverkoopstertje op de Plaza la Independencia. De trek king zal plaatsvinden als u al lang naar het kille Noorden bent terug gekeerd maar ach zij is mooi als een geurende bloem en rii kykt u zo vertrouwvol aan, dat men een. hart van steen moet hebben om haar voorbij te lopen. Op de Rastro, het Waterlooplein van Madrid, zult u misschien een gitana. een zigeunerin, tegenkomen, die voor wat meer geld de deur nanr de toekomst voor u openzet. Ze kijkt u eerst in de hand en daarna zacht en begrijpend in de ogen, beseffend, dat er in het leven dingen zijn, die onuitgesproken moeten, blijven. Ach. alles komt niet uit maar wat doet het er toe; rij is zo wijs en goed. Ze zal u op de oude binnenstad wijzen en zeggen; Daar leven, beminnen en sterven mensen. Zo was het, zo zal het altijd zijn an het is goed zo. Nada. Als u een man bent, kunt u naar de barbier gaan. Scheren is in Span je niet het afhalen van een baard. nee, het is een plechtigheid, waard om te genieten als een fijnproever. De barbier zal allerlei geheimzinni ge smeerseltjes gebruiken en u zult als een herboren mens de straat op gaan. Als het tegen de avond wat koeler wordt, gaat u naar El Retiro, een van de mooiste parken zo niet het mooiste dat er in Europa te vin den is. Het is een vroeger verblijf van de Spaanse koningen. Er zijn brede autowegen, stille lanen, dro merige plekjes, prachtige vijvers en dit alles doorstrooid met een over vloed van beelden. U zult er wellicht een meisje en jongen tegenkomen, die een eind van elkaar af zitten. Vlak naast ei kaar zitten mag niet in het open baar althans in een land waar een verloofd paar soms drie kaartjes voor de bioscoop bestelt om de schijn van de „begeleider" op te houden. Het is een romantisch gericht en u vergeet de bittere realiteit van de vele gesloten huizen in de Spaanse steden. Al wandelende en dromende neemt in Madrid nooit een Beadeker mee riet u tegelijkertijd een groot deel van de stad. De pittoreske binnenstad, de paleizen, de musea en de universiteitsstad, die in de burgeroorlog geheel werd verwoest maar thans gedeeltelijk hersteld» gedeeltelijk weer in aanbouw is. En «la u moe wordt, wat dan nog? Madrid heeft een overvloed van café's en cafeetjes. Misschien heeft u geluk en treft u er een aantal ar tiesten aan, die met vuur en verve gedichten voordragen of liederen zingen. Zijn het artiesten? Of dood gewone Madrilenen, die er veelal twee betrekkingen op na houden een voor overdag en een voor de avond omdat te het anders niet kunnen bolwerken? U zult plotseling w*{ milder gaan denken over Filips de Tweede. Want zonder hem zoudt u zich niet zq ge» Madrid Is een wereldstad (waar de trams tot nachts drie uur blijven rijden). Hier riet men een van de pleinen. juiste ogenblik: om van de jlomcnco dans en zang te genieten. In het be gin zult u misschien wat verwon derd, ja zelfs misprijzend kijken naar deze wild bezongen levensdrift. naar het bijna rt.aarsa elan van de dans en luiste, un naar de schrille stem van de zanger of zangeres. Maar langzamerhand zult u een an der mens worden en de maat in de handen meeklappen en de dansers en danseressen met .,hé, hé's" san- vuren en wijn drinken en plezier hebben. Wat geeft het: uw familie en uw buren zien u toch niet BALLPOINTS f1." Wm f 12.»° IMF, FAFtER IN »OEK AMSTERDAM lukkig gevoeld hebben. Hij g«f het bevel, dat hier precies in net mid den van een land een nieuwe hoofd- blut *ch, rij I* mo«l ris een geurende bloem stad zou verrijzen, de hoogste hoofd stad van de aarde van waaruit Span je de wereld zou regeren. U zult de Spanjaarden gaan be wonderen om him sterk persoonlijke gezichten en hun openheid van blik, Semitische trekken rijn na de exodus van vier eeuwen geleden nog duidelijk aanwijsbaar. Ronde schou ders riet mep zelden en het volk toont een grote natuurlijke vitaliteit: Het wordt avond en dat betekent dak Madrid pas gaat leven. Op een uur, dat in Parijs alleen de drinke broers en vreemdelingen nog op zijn. is het in Madrid nog volop le ven. En de Spaanse openbare ver voermiddelen tonen een service waar een Nederlander verlekkerd naar kijkt Om drie uur 's nachts rij den er nog trams en trolleybussen. Het is twaalf uttr en dat is bet KEMPTEN. De WMtdPltee strijdkrachten hebben donderdag te Kemptin de laatste eer bewezen aan de vijftien militairen, die drie da- Sen geleden bij h«t doorwaden van t Hier de dood vonden. Naast de kist van het enige slacht- offer, wiens stoffelijk overschot men heeft kunnen bergen, waren op het kazerneplein veertien kransen. voor de vermisten geplaatst Vier com pagnieën van Se valschermtroepen, waartoe de doden behoorden, vorm den een carré waarbinnen de fami lieleden en andere aanwezigen, zoals ministers en talrijke hoge officieren plaats hadden gekregen, j Generaal Max Pemsel hield, een rede, waarin hij zeide. dat de eer ste stap, die tot de ramp had ge leid. ongetwijfeld had bestaan ln het veronachtzamen van het bevel de rivier nooit te voet over te steken. WENEN De Hongaarse oom- monistische partij moet de con trole over het gehele leven in het land krijgen, co heeft de Hongaar se eerste rice-premier Apro don derdag verklaard oa de slotverga dering van de Nationale Vergade ring In Boedapest. Volgen* Apro moet een kaart- rysteem worden aangelegd, waarin de werkzaamheden van de Honga ren in de afgelopen tien ja«r opge tekend staan. Op hoge posten die nen slechts betrouwbare commu nisten te worden, benoemd. Allo contra-revolutionairen moeten, ont slagen worden, aldus de vice-pre mier. UMfJIDEN. Omdat, mede doop de maatregelen ter beperking van de bestedingen, de vraag naar gegoten yxeren balzen is afgenomen, beeft de directie van de Hoogovens bealoten de prod uk tlvan de baizengieterij enigs zins te beperken. Het ter beschikking komende per soneel, ongeveer 50 man zal elder* in de bedrijven, waar nog een grot# be hoefte aan personeel beataat, te werk worden gesteld. (Advertentie I.M.) 1 •:||f HQG ril£T,tt£LPfc£RiTDt JOM&ttiSntr DthCMAt unen IK tttB GfcMOtüBOVftiDIfcft fijfl JULLIE 20 DAPPtR&t- HtLEMAAt. JULUC klaar vooROt MARTjrttMEER HiJI5VArtl/,rttr\ Wtthf, DAT jt Mfcfl HÊtRiniTn'U i VfcRDifcttDHcer ntafnotvonotrti 3091 "Wanneer de dag aanbreekt bereikt het drietal de plaats aan de oever van het meer, waar de Indianen doorgaans hufi „god" aanroepen. Eddy geeft Huinin nog eens nauwkeurige instruc ties* «Je hoeft niet bang te zijn," zegt hij, „die tod bestaat echt niet; het is een doodgewone man i* Jullie bij de neus heeft genomen. En wij blij ven in fit bmirl Er kan je echt niets overkomen." Huinin valt voorover op de grond en roept la Schoorvoetend en 'toch nog wel een beetje be- zijn eigen dialect de „god" aan. Enkele seconden vreesd gaat Huinin naar de plek, waar hij de vo- later komt het antwoord: een galmende stem, die rige avond nog de geheimzinnige stem uit het in hetzelfde onverstaanbare dialect reageert op binnenste van de vulkaan heeft gehoord. Eddy en de roepstem van huinin. „Een gewone luldspre- Rob stellen rich verdekt op.' maar. toch op zo j ker." bromt Rob. „maar die stem herken ik korte afstand, dat rij de stem kunnen horen. toch niet" was nog verbazingwekkender. Maar zü renden voor de prijs van een miljoen dollar en grote eer in het land van de Yukon. De enige in druk van buiten, die Stoom kreeg op die laatste razende tocht, was die van verbazing, dat er zoveel mensen In Klondike waren. Hij had hen nooit eerder allen tegelijk gezien. Hij voelde zijn vaart vertragen, en Grote Olaf kwam een pas voor. Het scheen Stoom toe, Idat rijn hart zou barsten en hjj voelde zijn benen niet meer. Hij wist, dat ze onder hem voortvlogen, maar hij wist niet, hoe het hem gelukte hen te laten rennen» noch hoe hij nog meer wils kracht op hen uitoefeode en hen dwong hem weer naast zijn reus achtige tegenstander te brengen. De open deur van het registratie- BUn, °™«kb,ar vertraagden Jij halverwege never," waarschuwde masttfijr vlos" TOor voet to't hU eiSt "slecht, d«r een ruimt, van lijk een twintig meters voor was. voet van elkaar ge.cheiden, viogen f" Tï®n languit op de vloer van Een groot gejuich steeg op onder de sleden naaat elkaar voort Het h r zittende de bevolking van Klondike City, die lukte Crote Olaf met iweep en atem h '5 "JjfJJ, zich OJ het ijs had verzameld. Hier het z6 een minuut vol te houden. hi?n Snüi Het ïw«t vloeide de Klondike in de Yukon, en En toen kwam Joy's si.de hem lang- °H oisl het stócht, een halve mijl verder over de Klon- mm maar zeker vóór. »SÏ°JS?1'ZSA f' dike, op de rechter oever, lag Daw- ..Houd je gereed!" nep zij Stoom 2waa:,e mct vn armen in da son. Hat gejubel nam nog toe en toe. Over een minuut verlaat ik je. f«.ht enaproheer'do vergSffl te sure- Stoom tag met een oogwenk eep slee Neem de zweep. - -t <-j op z'tch toeschieten. Hij herkende de En toen hu zijn ene hand los- prachtige dieren, welke hem trokken, liet om de zweep te grijpen, hoor- Ze behoorden aan Joy GastelL En den zij Olaf een waarschuwing Joy G»stell bestuurde ze. De kap schreeuwen, maar te laat. Zijn voor van haar park» van eekhoornvel was ate hond woedend omdat ze hera achterovergeslagen en liet haar fijn voorbü waren gegaan, deed 'n plotse. ken» Toen stak hij rijn hand ult{ Stoom begreep z\jn bedoeling en rij wisselden een handdruk. „Het ia onbeslist", kon Stoom de registratïeontvanger horen zeggen, maar het wa* als in een droom, en besneden ovaal gezicht zien, omgeven linge aanval. Zijn"tanden troffen Joy'* de stem was heel flauw en heel ver door dicht haar. Zij had haar hand- voorste hond in de zij. De hon- ik kan alleen maar zeggen schoenen uitgetrokken en met blote den der beide spannen vlogen nu dat juUie het beiden eJ^n<;n han,den hield zij de zweep en de op elkaar af. De sleden vlogen over «ebt. Jullie^ moeten het aandeel sa- slee vast de vechtende beesten en «loegen om» delen. „Spring!" riep ze. terwjjl ha'.r Stoom krabbelde haastig .op en Bmaen op en neer, voorste hond gromde tegen die t an wilde Joy ophelpen. Maar zij tfuwde de beriusmg bekrachtigden. Stoom. hem weg en riep: 9roje °''f k™hte beahet en (j.r» deed weer een poging tot spreken. haï00Dle"schokte°vreseiuï van het Grote Olaf, alleen bedacht om de Eindelijk lukte hem dat aewlcht Vn Zim lichaïïn maar Jov wedstrijd te winnen, was te voet ,rJV verduivelde cbechMUo". zei zweep zwaaien. oeVer in Dwvson bereik- hebt aangelegd, maar het is je „Hu. Jij. Voort Gauw! ®aui^ ten, was hij Olaf op de hielen. Maar gelukt riep ze, en de honden huilden «n v,Dven 0D He oever won deza weer °P straat schreeuwde en jubel- blaften ln hun fjver om Grote Olaf eendozifn pa wen d. een rumoerige menigte, terwijl het in te halen. Vijf blokken -de'hoofdstraat af was kantoor propvol wa«. Stoom en Olaf En toen hun voorste hetod vlak het kantoor van de registratieont- probeerden op te staan en meipen achter Olaf's slee was en hem lang- vanger. De straat was propvol, ala eJ**ar daarbij. Stoom bemerkte, dat zamerhand op zijde kwam, scheen om een parade bij te wonen. Stoom b«ien onder hem wankelden de grote menigte volk op de oever haalde zyn reusachtige tegenstander *n hy waggelde als een dronken in Dawson tot razernij over te gaan, ditmaal niet zo gemakkelijk in, «1 "?an- Het wai een grote menigte, want toen hem dat gelukte, kon hij nem Olaf atrompelM naar h®m toe. ieder had rijn werk ln de steek niet voorbijkomen. Zij aan zij renden .Het apyt _mlj, dat mü^ hon- tcuct ilOLi fcljil w s-I» m ut Dtcvrv JItQt V VJUJt ««U KJJ ICUUQtl j-«-US gelaten en vas komen zien naar de zij door de smalle gang tussen de d«n_aie van jou ^besprongen. uitslag van de wedren, en dat the muren van in pelzen gehulde, hen -»"13411 *öx* 3® niet helpen, nijgo» lo«JulchêM4 mannen. Nu ecna kwam Stoom. „Ik hoorde je wel «hreauwen. de een, dan weer de andere door «Zeg, ging Olaf voort metghna- de uiterste krachtsinspanning een *«r«*fe ogen-Dat meiaie een ver- duim voor. maar onmiddellijk daar- dttlyald Iwap meiije. he? na honderd tien scheen te tullen blijven was voldoende verklaring voor die ra tOJ. „AI* je vóór bent, laat ik mU afvallen!" riep Joy over haar schou der. er na ging het voordeel weer verloren. Hadden hun honden al ongeloof lijk snel gedraafd, hun eigen vaart -Een verduiveld knap meiija." de Stoor EINDE.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1957 | | pagina 1