Tekenen van ontbinding uin weet wat aan Spanje schort Rotterdamse bisschop in Milaan beroofd van geld en spoorkaartje AVONTUREN VAN - KAPITEIN ROB m r_.? Vrijdag 14 juni 1017 In Spanje andermaal prijsverhogingen mmfpa Ontslag Goese arts in hoger beroep Opnieuw protesten tegen huisarrest Mochtar Loebis Minister Staf zag parade in Canberra Jeugdig en fris als een meisje, wijs als een vrouw, zó is Margriet'. SPROETJE SPARKS door, FRANK. GODWIN ITlarsh door aio IKMOETDAT JOCHIE ER AP v. HAlfcfl!- £r IS ITO «ET die Pony SPBOtTJt!. 3026. Een beter bewijs, dat de krater de toe- want de hitte is hier vrij groot. Maar Eddy kijkt gang moet zijn tot het hoofdkwartier van Lu- een beetje wantrouwend rond. Dun haalt hij een pardi hebben beide vrienden niet nodig. Zij velletje papier uit zijn rugzak'en houdt dat in laten een deel van hun uitrusting op de helling de rook van de vulkaan, Even later zegt hij: „Dit achter en klimmen dan snel naar boven. Na een geen vulkanische rook. Anders zou het papier uur zwoegen hebben zij de rand van de krater blauw moeten worden. De vulkaan Is al jaren- bereïkt, De sneeuw is aan da rand gesmolten. DE huurwetten zijn er door, tamelijk onbeschadigd. Schade is er wel, fmaax op een andere plaats. Want nog nooit is de onmacht eu het gebrek aan eensgezindheid in de beide grote protestantse partijen duidelijker aan de dag getreden dan bij deze gelegen heid. Het zijn deze partijen, die zich gaarne beroepen op hun beginselen, en die bij deze gelegenheid duidelijker dan ooit hebben doen blijken, hoe weinig ze met hun beginselen opschieten in belangrijke kwesties van zociaahecODomische aard. Wie opmerkt, dat de c.h.«fr3ctie zich tamelijk permanent onderscheidt door gemis aan discipline, én haar in meerderheid stemmen tegen de regering,dus niets bijzonders was, ziet enkele dingen over het hoofd. Het eerste is. dat de eenzaamheid rondom de heer Tilanus ditmaal ongewoon groot was, ep bet tweede, dat het met de politieke loopbaan vair,-de heer Tilanus welhaast in gedaan.: Men laat deze verbindende figuur'al in de steek en gaat-meer dan ooit zijn eigen weg. Ais pretendenten naar zijn plaats golden tót dusverre de heren Schmal en Beeraink, maar intussen schijnt zich generaal Calmeijer als derde gegadigde te hebben aangediend. Hetgezag van alle drie is beperkt en in eik geval veel geringer dan. dat van de beer Tilanus. Op groter eenstemmigheid wijst dit niet; en>al is het wel juist, dat christelijk-historisch meer de omschrijving is van een geestes houding dan van een politieke opvatting, een nog sterker particularisme zal de partij moeilijk kunnen verdragen. De vraag, wat men aan de C.H.U. heeft, werd met de heer Tilanus aan het roer nog niet zo dringend gesteld. Maar ze zal zonder twijfel met klimmende nadruk worden gesteld aan. een opvolger, die minder dan hij de verpersoonlijking is van de vreedzaamheid en de huiselijke geborgen heid, welke na de oorlog de sterkste punten waren van deze groepering. WIE tegenover de verdeeldheid yah dé fractie van de heer Tilanus de eenheid van de fractie van de beer Bruins Slot stelt, mis kent het fundamentele feit,jdat de a.r. Kamerleden anders dan die van de C.H.U. het kahinet én daarmee de eigen ministers unaniem in de steek hebben gelaten. Daarbij moet vastgesteld worden, dat na het principieel en luidruchtig preludium van de heer. Bruins Slot in Trouw de a.r.-fractie er droevig weinig van - heeft terecht gebracht. j Daarmee willen wij niet beweren, dat de heer "Van Eibergen geen- be- hartigenswaardige dingen heeft gezegd. Uit parlementair oogpunt was zijn i redevoering alleszins verdienstelijk*. Doch bet was tegelijk ook een anti- climax na alles.Wat er aan was voorafgegaan, In uitzicht gesteld was, om zo te zeggen, een gevecht op blanke sabel, en het liep uit op een (niet slecht) betoog in debatingclub-stijl. De beginselen, die zozeer in bet geding heetten te zijn, ontbraken in dit betoog ten enenmale. i Ontbraken ze in werkelijkheid? Trouw beeft de hoofdpunten van rs he- ren Eibergen's speech nog eens samengevat, en wie ze overleest ontmoet1 er in veel bezwaren, tegen de huurverhoging met 25 en eigenlijk maar weinig, bedenkingen tegen de blokkering van een deel van de hogere op- brengst. Toch stemde de fractie voor de verhoging en tegen de blokkering. 1 Zo kan de^conclusie worden getrokken, dat de verzwegen dingen belang- rijker waren, 'dan de publiekelijk aangevoerde argumenten, met andere woorden, dat de.a.r.-fractie niet rond voor baar mening heeft -durven uit komen. Vermoedelijk echter is deze lezing nog te gunstig.Het heeft er veel van, dat deze fractie na yeel onenigheid de uitweg van de minste weerstand beeft gekozen, DEZE uitweg bestond hierin, dat noch de heer Bruins Slot, noch de beide a.r. ministère werden verloochend. Het kan ook anders worden omschreven, en wel als een poging, in het land deindruk van principiële onwankelbaarheid te prolongeren en tegenover het kabinet en inzonderheid de beide eigen bewindslieden te doen uit komen, dat het hier enkel om een zakelijk geschil gaat,' dat niet als een aanval op de kabinetspolatiek mag worden uitgelegd. Wie er behoefte aan,beeft mag het handig noemen; wij-geloven, dat het er veel te dik qp ligt om door het land serieus te worden genomen. De 1 A.R. partij i$ in dit geval al te duidelijk slachtoffer geworden van haar behoefte, tegelijkertijd regeringspartij -en oppositie te'zijn;: en-in ruimere aan heeft zij blijk gegeven in de lucht te zweven tussen beginselvastheid in verouderde en onhoudbare stellingen en een moderner politieke stijl, die het wel buiten de A.R. partij af kan. <-..•/=•' - Hoe hiervan itog enige werfkracht zou kunnen uitgaan, is niet duideJijk- De ontbinding valt te zeer .in hei oog. Van de heër Zijlstra, die de .nieuwe richting vertegenwoordigt, kan men zich afvragen, waarom hijeigenlijk nog antirevolutionair heet; en van de heer Bruins Slot. die op oude voorbeelden teruggrijpt, kan alleen maar worden getuigd dat hij, volgens de bekende zegswijze, een fraaie toekomst .achter zich heeft. BOTTERDAM. De Bisschop van Botterdam, mgr. M. A. Jansen, die gisteravond met zijn secretaris, dr. jftL J. de Jong van zijn bezoek aan het Vaticaan en een vakantiereis uit Italië terugkeerde, is waarschijnlijk het slachtoffer geworden van een handige zakkenroller. Even. na zijn vertrek uit Milaan, *s morgens tegen half zeven, merkte mgr. Jansen, dat hij zijn portefeuille kwijt was. met een flink bedrag aan geld. het treinbiljet en. het paspoort. Vermoedelijk heeft iemand, die zich sis reiziger voordeed en. die zich bij het instappen nogal opdringerig toonde, de portefeuille gerold. Gelukkig bad de secretaris nog geld genoeg bij zich om voor een nieuw spoorbiljet te zorgen. .Bij de grensstations ondervond de bisschop weinig moeilijkheden. Wel heeft men rich er ook telefonisch" van willen, overtuigen, dat men inderdaad met de bisschop van Rotterdam te doen had. MADRID. De Spaanse regering heeft een verhoging van de elektri citeitstarieven voor huisverbruik met 20 procent goedgekeurd. De verhoging voor industrieel ge bruik nog meer. Sedert 26 februari heeft de Spaan se regering de volgende tariefsver hogingen goedgekeurd: Spoorwegen 35 procent, .1; Vliegtuig- én vrachttarieven 20 procent... ?V Telefoon 35 procent, Taxi's in Madrid en Barcelona ruim 50 procent Tarwe 2 procent Gas 32 procent Amerikaanse sigaretten 40 procent ON Joaquin ontmoette ik tijdens .de paseo in een Ca talaanse provinciestad. De paseo, de dvondparade is een van de .merkwaardigste, gebruiken, die men in Spanje te genkomt. Tegen een uur oj acht stroomt het plein oj de voornaamste straat plotseling vol met mensen, kinderen, mannen, urouruenen voor al natuurlijk jongens en meisjes. Men praat, roept, schreeuwt, juicht, lacht sodat men de eerste keer denkt, dat er iets bijzonders is gebeurd. Dat duurt tot de comida, het avond eten, om negen tien uur. Even plotseling als de storm is opgesto kengaat nü weer liggen. In enke le minuten is het plain leeg, de meisjes zijn naar huis en de jonge mannen pochen achter de toonbank op de veroveringen, die ze gemaakt hebben. Elke vreemdeling bekijkt het met een glimlach. Het is een werveling van leven en kleur. De meisjes nooit samen met de jongensslin geren gearmd en lachend óver de straat, ledereen-, is opgeruimd, goed gekleed niet overmatig modieus maar met de goede smaak die de Spanjaard kenmerkt. Don-Joaquin.— ik vind die naam goéd bij hem passend: hoe hij irt werkelijkheid heet, weet ik niet had waarschijnlijk de schittering in mijn ogen gezien. Hij kwam bij me zitten 'met de vrijmoedig heid, dat bij een volk van ridders past En hij begon te praten, recht voor zich uit, alsof hy zich niet tegen mij richtte, in half Frans, half Spaans, „U ziet de schijn signor,Tn werke lijkheid zijn wij een tragisch volk. De rijken leven er goed van, de middelklassen minder goed en voor de rest is er slechts armoede en misère. We zijn eèn dor land, Signor D« Spaanse vrouw lacht, maar op de achtergrond kijkt de Guardia civil waakzaam toe. Nergens ia Spanje vindt men zoveel politic als In het onrustige cataJonië. .en wé weten, niet hoe we het móeten bevruchten", Hij ging verder op een zachte, bijna weemoedige toon, zonder me aan. te kijken. „We hebben brood nodig, brood en iets meer om te eten. Maar we hebben ook opvoeding nodig. Spanje is een groot land, signor. Maar we zouden nog groter kunnen zijn.. We blijven staan en daardoor raken.we achterop." Buiten riep een jongen een piroppa, een compliment, naar een meisje. Alleen de glans in haar don kere ogen toonde, dat ze het gehoord had. „We zijn. een groot volk, signor. Maar we blijven Don Quichotte. Wij weten beter dan ieder ander wat, vrijheid betekent, we weten alleen niet hoe ze te verwerkelijken." De paseo raakte afgelopen. Er kwamen enkele jongemannen op bet terras zitten. De man stond op en betaalde zijn consumptie. Hij deed geen moeite het gesprek, de mono loog elders voort te zetten. „Adios, Signor en wandel in vrede." Zulk soort mensen leven niet al leen in Catalonië, maar in elke Spaanse stad. Zij weten wat er aan Spanje schort. Maar het was niet toevallig, dat ik hem hier ontmoette. Catalonië is het meest hervormings gezinde, naast het Baskenland het meest Europese deel van Spanje. Het had Spanje misschien met Euro pa kunnen verenigen als de schei ding er niet was geweest. Al eeuwenlang vecht- Catalonië voor" zijn recht op eigen- bestuur. De burgeroorlog hééft dé hartstochten geblust maar in de. harten van de mensen woelt het verder. Nergens ziet men zoveel Guardia Civil, zoveel staatspolitie, als in Catalonië. Het vurige temperament der Catalanen kan zich maat moeilijk bij de huidige situatie aanpassen. Rijdend van Castilië naar Catalo nië ziet men de verandering. Het landschap wordt vriendelijker; er verschijnen meer bomen en zelfs groene en frisse wijnranken. Maar ook de mensen veranderen. De lan ge. tanige Caatiliër, het. prototype van de Spaanse hidalgo, maakt plaats voor dc meer gezette, van •activiteit bruisende Catalaan. De middeleeuwen, verdwijnen: de mo derne tijd komt aangestormd. Burgos, de hoofdstad van Castilië, en Barcelona, de hoofdstad van. Cata lonië, manifesteren het verschil. Burgos; de hoofdstad van Franco tijdens de burgeroorlog; Barcelona: het centrum van de Republikeinen. Burgos: conservatief, aristocratisch, sceptisch. Barcelona: kapitalistisch, liberaal, optimistisch. Wandel eens door de arbeiderswijk Barrio Chine. Een gore. troosteloze arbeiderswijk uit de begintijd van het kapitalisme, die in niets verschilt van soortgelijke wijken in Genua of Marseille. Dit is niet de tot bittere armoede vervallen soberheid van de Middeleeuwen maar het „resultaat van de tomeloze expansiedrift van de negentiende eeuw. Men ziet het ook aan.de arbeiders op de smerige terrasjes. Net als alle Spanjaarden drinken zij de wijn een bijota. een. soort platte fles met een brede tuit om de wijn erin te gooien en een smal tuitje om de wijn. in zijn keel te laten lopen. Een zeer econo misch instrument, omdat men de bijota niet met de mond aanraakt én dus geen aparte glazen nodig heeft Maar toch verschillen deze arbei ders van de Spanjaarden, die ik in Madrid en Burgos en Avila gezien heb. Ze zijn heftiger in hun bewe gingen, ze praten luidruchtiger en sneller en hun taal heeft ook als ze Spaans en niet hun eigen taal, het Catalaans spreken, een melodieuze klank. Het is een populair misverstand, dat het Spaan een melodieuze taal zou zijn. Integendeel, het heeft een harde, granieten klank. Elk 'woord komt eruit als een geslepen steen. Het is een mannelijke taal die heel slecht bij de knappe Spaanse vrou wen past. Barcelona zelf is weids, een stad van grootse planning. Er zijn parken en tuinen met veel bloemen, er zijn brede boulevards als in Parijs en pleinen als uit het Berlijn van keizer Wilhelm. Als een halve maan ligt de binnenstad gebouwd om de haven, het gezicht van Spanje op de we- Een typisch Spaans straattafereeltje: een man op de trap, genietend van 1 bet zonnetje reld. Barcelona zelf is een smelt kroes van Spanjaarden. Er zijn dui zenden. arbeiders uit Malaga, Gra nada, Murcia en uitAndalusië, die in. de textielfabrieken van de stad werk proberen te. vinden. Er werken hier mannen, ver van de in Spanje zo geliefde eigen streek. Zij vormen samen met; de vurige Catalanen een. zeer explosief materiaal. Barcelona heeft de naam de meest gewelddadi ge stad van Spanje te zijn. Aan de Costa Brava, de Middel landse Zeekust, merkt men er wei nig van. Nooit valt er 's zomers regen, bijna altijd schijnt de zon. Nergens zijn er meer toeristen, voor op natuurlijk de Duitsers. Het is er dan ook aanzienlijk duurder dan el ders in Spanje. Het zand is zo warm, dat men goed doet zijn schoenen, aan te trek ken en vlak voor het in zee gaan uit te doen. De golven zijn er. echt Spaans: kort. scherp, heftig, brui- send van energie. Verspilde energie. j Voorstel B. en W GOES B. en W. stellen de raad voor in beroep te gaan bij de Cen trale R?ad van Beroep te Utrecht tegen de uitspraak van het Ambte narengerecht te Den Bosch, dat het ontslag van dr, G. J. Scherphuis als directeur-geneesheer van het Goese gasthuis nietig,verklaarde. Aangezien dé raad in grote meer derheid tot het ontslagbesluit is ge komen, zo schrijft het college, wil het ons voorkomen, dat in de uit spraak niet zonder meer kan worden berust. PARIJS. Het Internationale Culturele Congres - heeft een tele gram gezonden aan de voorzitter van de Indonesische grondwetgeven de vergadering, waarin krachtig wordt geprotesteerd tegen de ver lenging van het huisarrest van Mochtar Loebis, de hoofdredacteur van het blad „Indonesia Raya". Het congres dringt er bij mr. Wi- lipo op aan zijn invloed, aan te wen den voor de vrijlating van de jour nalist of tenminste het proces tegen hem te bespoedigen. Loebis werd zes maanden geleden aangehouden. Een beschuldiging te gen hem is tot dusverre nogniet uitgebracht. Een soortgelijk telegram als uit Parijs is ontvangen van de voorzit ter van een Pakistaanse bijeenkomst voor culturele vrijheid. CANBERRA -Minister Staf, die op bet ogenblik een beleefdheidsbe zoek aan Australië brengt, heeft donderdag een militaire parade bij gewoond door de cadetten van de militaire academie van Duntroon ter gelegenheid van de verjaardag van koningin Elizabeth. Minister Staf is woensdag in Can berra aangekomen. Tijdens zijn ver blijf van 5 dagen, in Australië zal hij besprekingen voeren met de Austra lische minister van Buitenlandse Zaken, Richard Casey, premier Sir Arthur Fadden en andere ministers. STOCKHOLM Het Amsterdam se Concertgebouworkest heeft don derdagavond een zeer geslaagde uit voering gegeven die onder meer werd bijgewoond door de Neder landse ambassadeur, mr. J. Visser. (Advertentie IM.) Niet voor niets is «Margriet* reeds jarenlang het gróótste bbd w*o Nededeodl H£ JOH! n££M)t PAARDE/I Eft ÓM EER 'M! - want de hitte is hier vrij groot; Maar Eddy;kijkt 1 lang .dood en-waar die rook .dan wel vandaan komt begrijp ik niet.,,. „De enige conclusie moet zijn. dat de rook dan kunstmatig wordt veroor zaakt." zegt Rob, „en dBn hoeven we niet meer te raden wie de man is, die dit kunststukje .uit haalt."- „Hij is af en aan ziek geweest", zei Thomas, „en soms is hij erg gedeprimeerd. Maar het idee van het portret heeft hem enorm opge kikkerd en hij heeft er.z'n zinnen op gezet, dat u het zou schilderen. Weet u, u heeft ook zijn gehate ri vaal geschilderd". „Sxr Benjamin Corporal?" vroeg Troy terwijl ze Katti aankeek. „Ja. En de oude Ben heeft er een heel verhaal van gemaakt, dat u alleen maar onderwerpen schildert, waar u op gesteld bent professio neel bedoel ik. Hij zei dat u profes sioneel erg op hem gesteld was. Hij vertelde, dat hij de enige acteur .was, die u ooit wilde schilderen". ..Integendeel", zei Troy boos. ..Het was een opdracht van zijn geboorteplaats Huddersfield. Die ouwe windbuil!" „Hij vertelde Papa, dat hij afge snauwd zou worden als hij u bena derde. Papa was, toen uw telegram kwam, als Macbeth gekleed. Hij zei: „Ha! Dat is gunstig. Denk. je, dat juffrouw Troy of had hij me vrouw AUeyn moeten zeggen deze pose zou aanstaan? Hij zag er jeugdig uit toen hij het vroeg. En toen maakte hij uw telegpam open. Hij nam het tamelijk goed op. Hij gaf het aan Mill en zei: „Ik had dit kostuum niet moeten aantrek ken, Het is altijd een ongelukkig stuk geweest. Ik ben een ydele, oude gek". En hij ging weg, ver kleedde zich en kreeg een aanval van zijn darmen, de arme kerel. Het is, geloof ik, tijd om naar het station terug te wandelen, niet-: waar?" ,Jk breng u er heen met de auto", zei Troy. Thomas protesteerde zachtjes, maar Troy onderbrak hem atreng toen het tijd wa* geworden en ging naar huiten om de wagen te star ten. Thomas zei Katti Bostock be leefd goedenavond. „U bent een handige vent, me neer Ancred", zei Katti grimmig. „Vindt u?" vroeg Thomas, be scheiden met de ogen knipperend. „Onee! Handig? Dc? lieve help, nee hoor. Goedenavond, Prettig u ontmoet te. hebben". Katti wachtte een half uur eer ze de wagen hoorde terug komen. Even later ging de deur open en Troy kwam binnen. Ze droeg een witte mantel. Een lok van haar korte, donkere, haar hing over haar voor hoofd, Haar handen waren in haar zakken gestoken. Ze liep verlegen door de kamer en keek uit de hoe ken van haar ogen naar Katti. „Je 'vriend kwijtgeraakt?" vroeg juffrouw Bostock. Troy schraapte haar keel. „Ja, Hij heeft zichzelf weggepraat". „Mooi zo*', zei juffrouw Bostock na een lange stilte. „Wanneer ver trek je naar Ancreton?" „Morgen", zei Troy kortaf. HOOFDSTUK 1 Troy wenste dat Thomas Ancred afscheid zou nemen en haar het ple zier van het vertrek zou laten bele ven. Ze hield enorm van treinreizen en in deze tijd wilde ze geen' seconde van het kostbare discomfort onge bruikt laten. Maar Thomas stond daar op het perron, had niets te zeggen en was zonder twijfel ver vuld van de verveling die altijd aan deze gelegenheden kleeft. Waarom neëmt hij zijn hoed niet af en wan delt weg, dacht Troy gemelijk. Maar toen zij zijn blik opving zond hy haar zo'n bezorgde glimlach toe, dat ze zich onmiddellijk verplicht voelde hem gerust te stellen. „Ik heb me afgevraagd", zei Thomas, „of u niet, ten slotte, mijn familie zult haten". „Ik zal er in elk geval werken". „Ja", stemde hij immens opge lucht. toe, „dat wel. Ik kan u niet zeggen hoe afschuwelijk ik vele ac teurs vaak vind, maar toch, als ik met ze begin te werken, ben ik soms erg op ze gesteld. Als ze doen wat ik zeg, tenminste". „Moet u vanochtend niet wer ken?" vroeg Troy. En ze dacht: wat lijken de besognes van mensen die je in stations achterlaat toch altijd onwezenlijk. „Ja", antwoordde Thomas, „een eerste repetitie". „Wacht dan alstublieft niet", ze! ze voor de vierde keer en voor dj vierde keer antwoordde hij: .Jk wacht wel tot de trein weggaat", en keek op zijn horloge. "Verderop werden de deuren dichtgesmeten, Troy leunde uit het raam. Ten slotte vertrokken ze. Een man in uniform, die als een waanzinnige wagon na wagon, binnenkeek, kwam in haar buurt. „Nigel!" riep Troy, „Nigel!' „Oh, fijn, daar ben je", riep Nigel Bathgate. „Hallo, Thomas; Hier Troy, Ik had geen tijd om met je te praten, daarom heb ik het maar geschreven". Hij wierp haar een dikke enveloppe toe. Een fluit gilde. De trein schokte en Thomas zei: „Tot ziens; ze zullen het "enorm prettig vinden"; nam zijn hoed af en gleed uit haar gezichtsveld. Nigel Dep snel mee langs bet raam- „Wat een toestand! Oh, je zult je doodlachen", zei hij. „Is dit een roman?" vroeg Troy, terwyl- ze de enveloppe ophield. „Bijna! Je zult wel zien". Nigel begon te rennen. „Ik heb altijd al je ziet 't wel wanneer komt Roderick. „Heel gauw", Troy, „over drie weken" „Daag, tol ziens. Ik hou het niet meer bij!" Hij was verdwenen. Troy ging zitten. Een jongeman verscheen in de gang. Hij keek naar binnen en kwam ten slotte het reeds volle'compartiment binnen. Met een zacht, kwetterend geluid ging hij op een koffer zitten, met zijn rug naar de deur en opende een geïllustreerd blad. Troy zag, dat hij een jade ring aan de wijsvinger droeg, een bijzondere groene hoed en suède schoenen. De andere passagiers za gen er verveeld uit en hielden zich eveneens met kranten en bladen be zig. In de wereld buiten het venster gleden rijen achterbuurthuizen en een enkele maal een berg rommel voorbij. 2e zuchtte uitgebreid, be dacht, dat het makkelijker zou zijn op haar man te moeten wachten nu ze ging schilderen, verviel in een korte dagdroom en opende ten slotte de brief van NigeL Wordt vervolgd)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1957 | | pagina 1