GEVAARLIJKE SUGGESTIE panje zingt en zucht Spaanse jeugd is tegen Franco maar Gomoelka ontbreekt D 10 1 door FRANK GODWIN mi Zoon uit fabrikantenfamilie werd artiest. Kanaaltunnel niet van belang voor Zeeland Berging „Ecuador" bij Terschelling duurt maanden Feuilleton is ten Rantsoenering van benzine spoedig voorbij in Frankrijk Pracht handen Tube95ct Hamea-Gelei SPROETJE SPARKS door Ilgaio ITlarsh e,%,% AVONTUREN VAN KAPITEIN Zaterdag 15 juni 1957 DE begrippen neutraliteit 'en onafhankelijkheid worden dikwijls verward. Wij denken daarbij ditmaal minder aan inzenders, die onze redactie verwijlen, in strijd met de belofte van onafhanke lijkheid totóh allerlei oordeel en kritiek te geven, dan aan degenen, die de neutraliteit van om land en van andere landen aanprijzen op eert wijze, alsof die met onafhankelijkheid gelijk zou staan. Een waar* schuwing op dit punt is wel op haar plaats. In de huidige ve houdingen heeft neutraliteit dikwijls meer te maken met afhankelijkheid dan met onafhankelijkheid. De suggestie van' de Amerikaanse Senator Know land om Moorwegen neutraal te verklaren in ruil voor de ontruiming van Hongarije door Rus sische troepen, heeft alom vee! ontstemmiug gewekt; en tere dit. Het is een goed ding. dat men er ook in Noorwegen slecht over te spreken is. Los van de vraag, hoe in de vrije wereld een land neutraal kan worden verklaard, dat niet neutraal wenst te zijn, is het voor Noren en andere» wel duidelijk, dat een neutraliteit, gelijk Knowland die wenst, de onaf hankelijkheid in hoge mate moet schaden. Met zijn lidmaatschap van de NAVO heeft Noorwegen veel meer vrijheid verworven dan prijsgegeven. Het hoeft de Russen niet naar de ogen te zien, wat het anders stellig wèl had moeten doen. Know land's suggestie was te minder opportuun, omdat terzelfder tijd Boelganin en Chroesjtsjew, op bezoek Ln Helsinki, de Finse staatslieden tot propagandisten van de idee der Skandinavische neutraliteit poogden ie maken. De Finn.n hebben niet toegehapt, ook al moest het lijken, dat dit in KnowLand's straatje te pas kwam. Zij zijn bepaald niet zo tevreden over de internationale positie van hun land, dat zij lust gevoelen, die hij anderen aan te prijzen. VAN Russische zijde heeft men zich de kans om uit het voorstel van Knowland propagandistische munt te &laan, niet laten ontgaan. Ziehier, verklaarde radio-Moskou, een typisch bewijs van het ka rakter der NAVO als een stuk Amerikaans imperialisme. In Wash ington schudft men met de staten als pionnen, wat het dan natuurlijk ook rijn. Het is propaganda in de bekende stijl; men stort rich op de uit spraak van een politicus of op een krantenartikel alsof het een feit was inpüaats van een particuliere mening, en toont er mee aan wat men graag wil dat de mensen geloven. Er komt nog bij, dat Noorwegen of welke andere lidstaat uit de NAVO mag treden. Wat achter het ijzeren gordijn mag. hebben de Hongaren zojuist aan den lijve ervaren. In zover is er geen reden, veel aandacht te schenken aan de Russische radio-ver haaltjes. Overigens heeft Knowland natuurlijk wel aanhangers. Het gevaarlijke punt in wat hij heeft voorgesteld, is de mening als zou een vermindering van de spanning in de wereld en van de gevaren verkrijgbaar rijn tegen neutraliteitsverkIaringenHier ontmoet de Amerikaanse republikein met rijn isolationistische neigingen die staatslieden vooral in Zuidoost-Azïe, die neutraal rijn. uit onmacht. Wanneer met een neutraal Noorwegen al de ontruiminr van Hongarije zou rijn te kopen, wat moet men rich dan niet voorstellen als de waarde van een neutraal Duitsland? Radio Moskou heeft al gezegd, dat Rusland niet denkt aan een „in de, steek laten" van Hongarije, ook al zou Noorwegen neutraal worden; maar zoiets hoeft voor een Amerikaanse isolationist geen reden te rijn om niet hardnekkig in rijn dwalingen te volharden. Veel Amerikanen zijn moe van Europa, zo duur en zo weinig dankbaar. NEUTRALITEIT is van een bedenkelijker gehalte, naarmate ze meer berust op een afspraak, en onmogelijker, naarmate het des betreffend land groter, volkrijker en economisch sterker is. Oos tenrijk is de Russen kwijt en uiteraard verheugd daarover, maar (evenais Finland) in zijn doen en laten L.ci wat minder vrij dan de met Amerika verbonden landen van West-Europa. Een neutraal Duitsland is ondenkbaar omdat dit land daarvoor veel te belangrijk is. Voor bufferstaat is het totaal ongeschikt Laat men een breuk toe tussen het Westen en Duitsland (waarop de gedachte van neu tralisering in feite neerkomt), dan keren de oude verhoudingen terug, en roept men de gevaren eerder op. dan dat men ze bezweert. In zoverre is er geen verschil tussen Noorse en Duitse neutraliteit, dat het in beide gevallen de vrijheid is, die het loodje legt/En de vrijheid kan nooit een handelsartikel zijn. Dit is de principiële fout in de suggestie van Senator Knowland. Hopelijk heeft hij rijn mening tijdig genoeg geuit om de publieke opinie de gelegenheid te bieden, rich rekenschap te geven van de gevolgen. Een gewaarschuwd man geldt voor twee, alom ter wereld. E toppen uon de Preneeën "3. Ook de Spaanse jeugd voelt weinig Over een ding" steken boven de blauwe tot niets voor het regime naar ik was men het eens; ochtendnevel uit. Nog vijf' dacht niet zozeer omdat het een die* er moet een voor lig kilometer scheiden ons van de Spaanse grenx. Het einde t>cra de reis door Spanje komt in zicht. En op dat moment kotnen allerlei vragen niet nieuwe scherp te naar voren. Welke weg ral Span je in de volgende jaren gaan? Zal dit prachtige Spaanse volk ooit tn ■staat zijn son eigen iccg te kiezen? Wat denkt e» aoet met name ae Spaanse jeugd? Het zijn vragen, die mij de hele reis wL hebben bezig gehouden. In gesprekken Z*J met arbeiders, studenten cn mensen. ieEer ert warrende uitspra ken heb kunnen ontdekken. Lang zaam, heel lang zaam, begint zich een linkse stro ming af te tekenen. Waarbij men Jinks' KIEL. Te Barsbek, in het ge bied van Kiel, is een landarbeider aangehouden, die dertien boerde rijen in brand heeft gestoken, waar door vijftig personen dakloos zijn geworden. De schade wordt op ruim 1.000.000 mark geschat De man. die goed bekend stond, had een geschil met een landbouwer over de aan koop van een paard. PARUS. NabÜ Versailles vrijdag een Britse helikopter neer gestort, die gebruikt werd bij bet opnemen van een nieuwe film met' Bob Hope .Paris Holliday*. De piloot en een fotograaf zijn met verwon dingen in een ziekenhuis opgeno- fAdcertentie LM.) Hans Stosch Sarrasani - één van de grootste circusdirecteuren die Euro pa ooit gezien heeft - werd geboren uit een welgestelde fabrikantenfami lie in Posen. Reeds heel jong verloor hij zyn moeder en in zijn eenzaam heid vond hij troost in zijn vriend schap met zijn paarden, ezels en honden. Zijn vader verwachtte van hem een grootse carrière in het voet spoor van zijn voorgeslacht- dat hoge ambtenaren, juristen en zelfs admi raals had geteld. Maar Hans Stosch Sar-asani had andere dromen. Eerst doorliep hij het gymnasium te Bres- lau en trok later als volontair naar een bevriende relatie in Berlijn. En toen gaf hij er de brui aanDa genlang zwierf hij zonder geld en zonder eten rond. Totdat op zekere dag.Lees deze kostelijke geschie denis van pen groot man en al die andere dramatische, komische en spannende verhalen over het cireus- leven achter de schermen. Geniet avonden lang van het mooiste cir- cusboek dat u ooit zag „De Bonte Droom van het Circus". Een boeiend en afwisselend verhaal met talloze pentekeningen en vele prachtige kleurenplaten en plaatjes; geschre ven door de circuskenner;» bij uitstek J. v. Dove ren en Fred Thomas. Voor slechts ƒ2.50 kunt u dit boekwerk kopen bij uw roomboterJevecancier of rechtstreeks bestellen per brief of briefkaart bij kantoor „Roomboter- album", Postbus 47, 's-Gravenhage. U krijgt dan het album per omgaan de toegezonden onder rembours. Vermeld vooral duidelijk uw naam en volledig adres. De bijbehorende plaatjes ontvangt u gratis voor rijfcs- fcotermerken. U vindt zo'n merk op elk pakje roomboter. Ncm een pakje extra voor de zon dag! tatuur is maar omdat ze Jiet een ln- uitstrevend bewind efficiënt en bureaucratisch regime komen. Het is het vindt. De gedachte aan de burger- enige positieve, dat oorlog, aan de Republiek is onder de ik in al die ver jongeren dood. En Jat was misschien een van de belangrijkste ervaringen De scheiding loopt niet langs de lij nen Republikein-Falangist maar dwars, door deze groepen heen. De Spaanse jeugd verlangt ver nieuwing en een krachtig sociaal be leid, zij wenst de invloed van kerk, - -•- aroeiuers, uuiteuu». Je" rijkenterug te dringen en £P 2£n.bpaans wie ik eenvoudig niet weet wat het lan<J. te moderniseren, zij wenst verstaan zo ?r, niiufterrten Wpt u-na pppti omvnu- epo verdraagzamer en verzoenender aiJes. Aue oe binnenlandse politiek. Zij verlangt §»'iPPen rijn in dige zaak net taalprobleem is een Spabje anders. Het grote hinderpaal maar niet de entje, g" het w-sterae naittffif rnaafct het land zo De gemiddelde .Spanjaard gelooft moeilijk te door- met in de politiek, hy is te lang en systeem enzeKer /een letugKecr \an cronrt^n te dikwijls bedrogen. Voortover hij jK®sPven*cht ZU Zal hét langzaam er wel m geïnteresseerd is, spreekt cnaos verwacm. gaan'' Toen na de hij' er bij voorkeur niet over. Wan* Maar wat dan wel? Het is de 4e november de al is het Spaanse die- kracht van Franco, dat ook zijn te- studenten in Bar- tatuur milder dan de genstanders dat niet weten. Een soort cetona tegen de ge- communistische in -Spaanse Gomoelka dan? Misschien beurtenissen in tegenstelling met lan. alleen wie? Elke groep denkt aan zijn Hongarije demon- den als Nederland en eigen Gomoelka. De eeuwenoude tra- gtreerden sloeg de Frankrijk is erb.v. in giek van Spanje is, dat het nooit zijn demonstratie om de hotels geen enkele eenheid kan vinden. in cen betogink controle het blijft In Saragossa had ik een gesprek voor de vrijheid een dictatuur. met een student. Hij was zeer open- vrijheid in Ik heb dan ook niet de pretentie hartig in zijn kritiek op het huidige spanie wel te ver een afgerond oordeel te geven. Daar- Spanje en vertelde, dat er volgens. s^an voor was de reis tekort, daarvoor ook hem een samenwerking moest komen £je" jjjauwe och- zou men Spanje van noord tot zuid tussen alle vooruitstrevende krach- tendnevel is inrold en van oost tot west moeten door- ten, inclusief de socialisten. Twee mi- dejs opgetrokken, kruisen. Toch staan er wel enkele nu ten later vertelde hij. dat hij lid oe Pyreneeën steken scherp te?'en dingen vast. was van de Faiangistische studenten. de llJcht a( Wanneer aal de nevel, 1. Het Spaanse volk is tegen het organisatie. die nu reeds twintig jaar boven Franco-regime, waarbij ik moet zeg- „Met al je kritiek?" vroeg ik. Hij Spanje hangt, optrekken? gen. dat ik het meest heb gesproken keek me verbaasd aan. -Jazeker", zei 'met mensen, die men in het Neder- hij, „de meesten van onze professo- lands bij voorkeur ietwat denigrerend ren staan ook op dat standpunt". Ik „de gewone man" noemt. Misschien is herinnerde hem eraan, dat Franco er i „tegen" al een te sterk woord. Men toch anders over dacht en dat de Fa- 1 voelt er niets voor, maar er bestaat lange een van zijn beste steunpilaren geen duidelijk verzet. Niemand voelt was. „Maar ik ben niet zozeer tegen iets voor een herhaling van 1936. Bo- het systeem als wel tegen het be- vendien vormen de overtuigde tegen- wind", antwoordde hij. Even later gaf standers geen eenheid. hij toe, dat lang niet alle Falangisten 2. Ook onder de getrouwen van het er zo over dachten. ..De linkste Fa- regime groeit de ongerustheid. Het langistische willen alles bij het oude Spaanse episcopaat, jarenlang een laten". Let wel: linkse, van de steunpilaren van het Franco- Spanje is moeilijk te begrypen. regime, leverde in een. herderlijk Vier dagen tevoren had ik-er in Ma- schryven felle kritiek op de sociale drid al een voorproefje van gehad, toestanden in Spanje, De (gecensu- Wie daar over de toestand in Spanje reerde) Spaanse kranten, dié anders wil praten, dient naar de studenten- asn kerkelijke zaken grote aandacht wijk te gaan. Spaanse studenten zijn besteden, publiceerden slechts een zich hun isolement scherp bewust en uitreksel. De kerk begint haar in- praten graag met vreemdelingen, vloed op de arbeiders te verliezen. Binnen tien minuten zaten er drie Een groot deel gaat mede een ge- rond het tafeltje. 2e vertelden vol volg van de jarenlange zwygen over trots de resultaten van een enquete, de misstanden niet of zelden <jie begin van dit jaar onder de stu- naar de kerk. aenten van Madrid was gehouden; 74 procent vond de huidige leidende Spanje bekijkt di» werem veeiai 1105 klassen onbekwaam. 90 procent zei, vaa *chter tralies. LetterLUk (de de officieren niet voor hun taak ÏÏESkfïïS wïg bewkend 4jn, 70 Procent vond de so- neer zal het Spaanse volk volledig ciale polltj'ek val* dejterk pntro Ook in Spanje laat de vrouweneman cipatie zich niet meer tegenhouden. Spaanse studenten tijdens een tocht door Madrid. vrij kunnen ademhalen? de en 65 procent achtte een socialis tische regering noodzakelijk (waarbij men so cialistisch niet met de Westeuropese maatstaven moet meten). Er moet iets veranderen, was bun unanieme mening. „Hoe?" vroeg ik. De eenheid was plotseling verbro ken. Dr. Entralgo, de rector van de universiteit van Madrid, werd ge noemd. ..Hij heeft in de burgeroorlog op zijn knieën ge legen voor de na zi's", zei de een. De jonge professor Calvo Serer werd genoemd. ..Hij is *n monarchist, die de (ook in ons land vertoonde) film „De dood van een wielrijder" al com- munistisch vindt", zei de ander. Men noemde de naam van een pro fessor aan de uni versiteit van Sala manca. „Die is mij te marxistisch" zei de derde. Voorzitter RAI: Over drie jaar ruim 1 miljoen brommers DEN HAAG De wettelijke re geling op de afbetaling en de be stedingsbeperking zijn „een slag voor de bromfietshandel", waarvan de gevolgen ln het eeonomlsche leven niet zullen uitblijven. Deze sombere woorden sprak gis teren de voorzitter van de RAI de heer Egon F. Eriksson. Over de toeneming van het aantal brommers, dat nu op 775.000 wordt geschat, was de voorzitter minder pessimis tisch. Hij venvacht, dat bet aantal over drie jaar het miljoen gepas seerd zal zijn. DEN HAAG. De mogelijkheid, dat de plannen voor de bouw van een tunnel onder het Kanaal tussen En geland en Frankrijk worden uitge voerd kan geen gewicht in de schaal leggen by de beoordeling van het vraagstuk van een vaste oeververbin ding met Zeeuws-Vlaanderen- Minister Algera deelt dit mee in antwoord op schriftelijke vragen van het Tweede-Kamerlid Van der Feijl., Deze vroeg of de minister niet van mening was dat na bet tot stand ko men van de tunnel de verkeersinten siteit van Engeland via Frankrijk en België naar de Randstad Holland en omgekeerd sterk zal toenemen en of het .riet noodzakelijk was in verband daarmee een nieuwe studie te maken van be* vraagstuk van de vaste oeververbinding. (Van onze correspondent) LEEUWARDEN. De Amers foort se firma Van XLm we gen is op de beruchte Westergronden bft Ter schelling begonnen met bet bergen van materiaal van het 10.009 ton metende Zweedse motorschip Ecua dor van de Johnson Lines te Stock holm. dat ln februari 1956 aan de grand liep. Als eerste buit is naar schatting 25 ton materiaal in de ha ven van Westterschelllng binnen gebracht. Het wrak van de Ecuador is niet alleen doormidden gebroken maar ook zo diep in het zand weggezakt dat bij laag water het dek dat eerst meters boven de zeespiegel uitstak, nauwelijks boven komt. De twee schroeven die een felbegeerde buit Een mooi motto voor de stukjes schrijvers, die uit het dagelijks leren -putten; „Verbalen morden nooit goed beleefd, sovxs (zeer 2elden) goed verteld". Deze uitspraak is van Potgar, een der grote, uit Oostenrijk stammende feuilletonisten, aan unens lang, deels in de emigratie doorgebracht leven onlangs een ein de Jcioaro. In de handschriftenafde ling van de Weense staatsbiblio theek, heb ik hem opgevraagden de briefjes gelezen die hij, aan het begin van deze eeuw, met een dia mant fijn pennetje aan allerlei col lega's schreef op papier van de kof fiehuizen, waarin journalisten toen praktisch tcöónden. „Stuur mijn honorarium maar naar café Bristol", staat bijvoorbeeld op een briefaart aan Roda, Roda, óók cen befaamde feuilletonietdie in het oude Wenen begon. Van hem. stamt deze, nog altijd ware uit spraak over de pers: „Vroeger had een krant net zoveel geest als de mensen die 'm volschreven, nu heeft de krant net zoveel geest aU de mensen die 'm lezen. Het verschil is yziugic e kkend". Voor Wenen geldt dit in sterker mate, dan voor Amsterdam. Er wonen zowat twee ntiljoen mensen, die veel in cafë's zitten Weiisivaar hebben de talloze espres so-bars de sfeer verzakelijkt, maar er zijn nog een hoop stijlvolle eta blissementen overgebleven, waar één kop koffie je een alibi voor de hete dag verschaft. Jn het legenda rische Sacher de vergulde speel tuin van de Habsburgers met hun betreste nasleep heb ik twee vol le tiren gezeten. In die tijd brachten ze me vier keer een nieutv glaasje water, acht keer een schoon asbakje en een ontelbaar aantal karen verse kranten. Want net is vanzelfspre kend dat je leest, waardoor het caféleven hier minder weg heeft van het zwijgend op een aardschok u-achten, dat er bij ons vaak het voornaamste kenmerk van is. De Weense kranten zijn meer uit op het verschaffen van aangename verstrooiing, dan op het stilten van wetenshonger. Er bestaan verschei dene dagbladen, die alles melden behalve het nieurns. In het diepst van de Jordanië-crisis presteert een der grootste het bijvoorbeeld, de voorpagina geheel te ivyden aan een jongeman in Amerika, die by het dansen van de rock 'n roll zijn nek gebroken heeft. Daarover zitten de mensen in de café's dan enorm met elkaar te wauwelen... Het „randwerk", tn Nederlandse kranten bijzaak, heeft in Wenen al tijd zujaar gewogen, vandaar de gro te rol der feuilletonisten. Hermann Bahr vergeleek de joumcliSt met de'acteur; Jtet als een toneelspeler, geraakt hij in vertwijfeling als er een. dag of acht niet over hem ge sproken wordt. Hij heeft geen rust, aldoor iets nieuu?s, aldoor tets an ders. Natuurlijk gaat hy tvel eens te ver, maar mijn God, men.moet de mensen toch amuserenKart Kraus, die in Wenen aan het begm ran deze eeuw,- zijn beroemd een mansblad Fackel" uitgaf, deed het onder meer met aforismen ajs .Jaloëzie is hondengeblaf, dat de dieven naderbij lokt" of: „Er rifn mannen, die je met etke vrouw be driegen kunt.' In de kunst van het bon mot bracht ook Roda Roda het ver. „Men koopt een boek eerst en leest het dan. Aan deze volgorde der feiten hebben veel auteurs hun op lagen te danken", schreef hij eens zijn, zitten volgens deskundigen vijf i ir^niscfl Maar wat is ironie? Jfe meter in het zand.. dochter-van de haat en van de gr a De werkzaamheden die tot nu toe - ,Jm J' zware bolders en ijzeren platen, op leverden zullen enkele maanden in beslag nemen. (Advertentie IM.t tie". Haat is natuurlijk verkeerd; de liefde hoort ons doel te zyn. ,A.»c mensen zijn broeders, vandaar de eeuwige herrie die ze wet elkaar hebben". Door die herrie ts he- le ven onprettig. Roda Roda verzucht dan ook: „Een. mens zou eigenlijk één keer op proef moeten leven -y- eu dan nog eens écht'. Maar waar moet je leven? In een rusrig tana natuurlijk. Zwitserland staat als zo- danig fe boek. Maar: „Als Zwitser PARIJS Meer dan 100 Fransegeboren te worden is een groot ge- schepen. meest tankschepen, zullen luk. Het is ook mooi om als Zwit naar verwacht wordt in de komen- ser te sterrem Maar wat d j de 14 dagen van het Suezkanaaldie tussentijd. gebruik maken, nu de Franse re- U bemerkt dat ik deze gering de boycot van dit xanaal heeft opgeheven- Er is reeds sprake van, dat de Franse regering in het begin van juli de benzine rantsoenering in jc nkryk zal opheffen. Men ver wacht dat de nieuwe premier Bourgès-A»?* jnoury de kwestie ter sprake zat brengen in de eerste bijeenkomst van zijn kabinet op maandag a.s. geciteerd heb Is dat erg? Roda Roda zelf wist er dit ant ivoord op: „Uit één boek overschrijven plagiaat: Uit twee boeken over schrijven is een essay. IR* dne boeken overschrijven is een disser tatie. En uit vier boeken overschry- vn een vm' hoek"- kronkel Sfs NET0PTIJ£>!AMDEfi5> WAbrtijortDtRhfcTARrtt DIER TERÉCHT&tK0n£JN anttR-njoH! OFlKROEPttN AbtNT KOM. JOCHIE MOÉT ER NJvV-,vv Drie vellen dicht betikt papier I vielen er uit, met een briefje, in I groene inkt geschreven. „Eèn uur *s middags," had Ni- i gel geschreven. „Troy, liefje, twee uur geleden belde Thomas Ancred me. na zijn bezoek aan jou, triom fantelijk op. Je zit er mee opge scheept, maar de Grand Old Man is een prachtig model. Ik heb de Ancreds altijd al willen beschrij ven, maar ik kan me de processen wegens laster niet veroorloven. Daarom heb ik me maar vermaakt met bijgaande jeu d'esprit. Het helpt je misschien je reis te ver lichten. N.B." Het getypte verhaal droeg als kop: „Notities over Sir Henry An cred. Baronet, en zijn Onmiddel lijke Verwanten". ,Heb ik wel zin vooruitzicht en Thonrns' commen taar was al uitputtend genoeg." Ze liet de vellen in haar schoot val len. Cp hetzelfde ogenblik Het d*> jongeman op de koffer zijn tijd schrift zakken en keek haar ge- r ffxeerd aan. Ze mocht hem niet. t Zijn ogen suggereerden, een, soort trage impertinentie. Onder de streep haar op zijn bovenlip teek zijn mond fors en te ver vooruitgeschoven bo- een intelligente vrouw. Ze hebben een dochter, Fenella. Desdemona, Sir Henry's vierde kind <op het moment van dit ver haal 36 jaar oud) is een goede, emo tionele actrice geworden, moeilijk te piaatsen omdat ze de gewoonte heeft de kantjes af te slijpen van de precieuze, sluw geschreven rollen die West End-directies, gevangen door haar schoonheid, haar vaak geven. Ze heeft zich aangesloten bij een groep en treedt op in stukken die door twee surrealisten zijn ge- 3027. N* een kort overleg besluiten Eddy en Rob ln de krater af te dalen. Weliswaar hangt er een dikke rook, maar die ii toch niet m zwaar, dat zij er te veel last van krijgen. Met behulp van een touw beginnen tij aan de afdaling. Hun zware jakken hebben zij op de rand van. de krater achtergelaten, want daarvan hebben ze nu te veel hinder, „Kijk daar eens," roept Rob op eens uit, en hij wijst naar een vreemde staalcon structie. die vaag door de rookwolken zichtbaar wordt. „Dat lijkt wel een.roept Eddy terug, maar zijn woorden, worden gesmoord door een hels lawaai. Er volgt een daverende slag en dan een scherp gefluit. Er komt iets op hen af. maar zij kunnen niet zien wat het is. Eddy en Rob drukken zich zo stevig mogelijk tegen de wand van de krater aan. Wat is er gebeurd? is. accepteren zijn vrienden zijn ge drag als behorende tot de inventaris en behalve dat zij zich in zijn aan- schreven, waarin ze haar zinnen op wezigheid soms verlegen voelen, 2o'n hartroerende wijze zegt. dat maken ze niet de fout om zich om zelfs voor Desdemona-zelf, in~ hem bezorgd te maken. Of hij zich houd lijken te hebben. Ze is onge- tot zijn (nu overleden) vrouw aan- trouwd en heeft zeer geleden onder getrokken voelde, toen hij eenzelfde twee ongelukkige liefdes-affaires, gedragslijn in haar ontdekte, of dat De oudste zoon, Henry Irving An- Lady Ancred. door het fenomeen cred, werd een tweedeplans-acteur van huwelijkse acclimatisering. en trouwde met Mildred Cooper, die leerde haar emoties met een aan Zyn vader prompt herdoopte in Mil- haar echtgenoot gelijkwaardige vir- lamant, omdat hij in die tijd juist tuositeit te uiten, is nog niet ont- bezig was met een heropvoering dekt. Men kan alleen vaststellen, van „The Way of the World"- Ze is dat ze het inderdaad deed; en süerf, Millamant gebleven en baarde, voor Hun oudste dochters. Pauline (An- haar man stierf, een zoon, Cedric. cred speelde in „The Lady of Ly- van wie men beter te weinig dan te ons" in "96) en Desdemona (Othel- veel kan zeggen, lo, 19091 cn hun zoons, Henry ir- Jouw vriend, Thomas, is omge ving (Ancred speelde in „The Fells" trouwd, Nadat hij, na twee of drie een kleine rol) en Claude (Pauli- ongeslaagde pogingen, had ontdekt nes tweelingbroer) hebben, op ver- dat bij een slecht acteur was, heeft om het te lezen?" vroeg Troy zich schillende manieren, de emotionele hij zich er op toegelegd een goed af. „Het was aardig van Niget gewoonten geërfd of verworven. producer te worden. Daar is hij. na om het te schrijven, maar ik zit al Alleen Thomas iAncred speelde in fljnke strijd, in geslaagd en hij is met twee weken Ancreds in het 1905 niet toen Thomas werd gebo- nu gevestigd als regisseur van het ren) heeft er geen last van. Thomas Unicom Theatre, Men heeft hem is daarentegen ongewoon onbewo- tijdens repetities nog nooit zijn ge- gen. Misschien is het om deze re- duld zien verliezen, maar we] enke den, dat zijn ouders, zusters en broers le malen eenzaam in de «talles, bij hem komen als ze elkaar hebben heen en weer zien deinen met het beledigd, iets wat ze. punctueel, hoofd tussen de handen. Hij woont twee of drie keer per week, en al- jn een vriigezellenflat in Westmin- tijcl met een air van tragische ver- ster. bazing. doen. A! dit kroost. Pauline, Claude, Des- Pauline, Claude en Desdemona deniona en Thomas, hun schoonzus- volgen het beroep van hun vader, ter Miltamant en hun kinderen, zijn ven een kleine, bleke kin. Alles was Pauline werd lid van een noofrte- als details in een ontwerp, waarvan over-elegant aan hem, dacht Troy, lijk, reizend gezelschap,, trouwde Sir Henry zelf het centrale motief en ze maakte zich van hem af als met John Kentish, een plaatselijke is. Sir Henrv bekend als de een te duidelijk herkenbaar type. landeigenaar, trok zich terug op pro- Grand Old Msn van het Britse to ll ij bleef naar haar kijken. „Als vinciale glories die duurzamer zijn neel, wordt verondersteld bijzonder hij tegenover me 2at, zou hij^vragen dan die welke ze als actrice zou heb- aan zijn faruilie gehecht te zijn. D®1 gaan stellen over de ramen." dacht ben verworven en baarde Paul, en, is een deel van zijn legende en dit ze. „Wat wit hij eigenlijk?" Ze twaalf iasr later. Patricia igebo- geloof is misschien wel juist. Hij ziet nam de vellen papier van Nigel ren in 1936 en bekend als ..Broek- zijn familie vaak. en het moet waar weer op cn begon te lezen. je"». Evenals alle kinderen van zijn, dat hij het'moeste houdt van ..Tezamen en apart had Nigel Ancred. behalve Thomas was Pan- die leden van de familie, die hij het geschreven, „zijn de Ancreds. op line bijzonder knap en ze is gord minst ziet. Hij hoeft kennelijk van uitzondering na. nver-emotin- gwpnservperd, rijn vrouw Sf.Hr.-tiderii bobben neel. Iemand die onderneemt hun Claude, haar tweelingbroer, kroop, nooit ruzie gehad "en kozen sltijd gedrag te beschrijven of te verkla- na enkele omzwervingen, via zijn eikaars zijde tegenover ciievw v,v» ren. moet deze karaktertrek voor vader in romantische jeune pre- hun joriaen. die'éên van hen'had be>- ogen houden, want zonder dat zou- miers-rollen. Hij is getrouwd met dtgd. Thomas was hierop een uH- den ze nauwelijks bestaan. Sir Hen- Miss Jenatta Cainea, die een fortuin zondering, zoals hij dat' is oo d« ry Ancreds is misschien de ergste bezat maar hem, zoals hij gaarne meeste algemeenheden die men de van allen, maar omdat hij acteur vertelt, nooit heeft begrepen. Ze is Ancres kan toeschreven.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1957 | | pagina 1