Persvrijheid in deze tijd Dianhanten schijnen eigen vreemd te 1 Uptë Gen. Synode der Geref. Kerken Diamant: mooi geheimzinnig, en fataal? M Amerika stelt bondgenoten gerust Zieke Aga Khan verlaat Parijs Senaat van VS wil onderzoek naar rol van Stassen Autobotsing eist één dode Expositie over Amerika in Moskous park oor SPROETJE SPARKS door FRANK GODWIK AVONTUREN VAN KAPITEIN ROB Woen Jag 19 juni 1957 ER is vooral in de Angelsaksische landen al geruime tijd een ontwik keling te bespeuren naar concentratie in het dagbladbedrijf. Veel kleinere bladen verdwijnen, terwijl de oplagen vooral van de popu laire kranten ontzaglijk stijgen. Het is een verschijnsel, dat geen aanleiding geeft tot vreugde.. Wie geregeld kennis neemt van deze populaire kranten, kan enerzijds wel de vlotheid en vaardigheid, waarmee ze zijn samengesteld, bevvonderen, niaar moét anderzijds bij voortduring grote he rwaren voelen tegen de oppervlakkigheid en sensatiezucht, die ze aan de dag leggen en'stellig ook bevorderen. Het beschouwen van nieuws louter uit het oogpunt van gewin betekent devaluatie "van de maatstaven, die bij het inlichten en voorlichten van het publiek behoren te-worden aangelegd. Schrijfvaardigheid, stijl en kennis worden: tot handelsartikelen, verkrijgbaar voor de meestbiedende. En deze meestbiedende is uit zijn aard geneigd, de persvrijheid te J»schouwen als "middel, met de financieel zwakkere gildebroeders af te rekenen. Hoe minder concurrentie, boe meer lezers en hoe meer advertenties. 1 Op deze wijze komt de serieuzere journalistiek in het gedrang. Wij willen biet zeggerij dat deze serieuzere journalistiek-op haar wijze zich niet even zeer heeft schuldig gemaakt aan minachting van de lezers, als nu de sen satie-journalistiek het doet; maar de. verschuiving van de accenten is veel te radicaal, dan dat zou kunnen worden gesproken van een gezonde ken tering. Er zit een ontzaglijk gevaar in het systematisch en onscrupuleus zich richten op de zwakke plekken in de geestelijke wapenrusting van de'gemid delde lezer, ZIET men de ontwikkeling in ons land, dan kan niet worden gezegd dat die verontrustend is, al is er wel iets gaande. Oudere mensen klagen wel eens, dat de kranten minder degelijk en gedegen zijn dan voorheen, doch zij vergeten dat de veel grotere verspreiding van de dagbladen en de verbeteringen der techniek een enigermate andere aanpak onvermijdelijk maken. En wanneer af en toe bepaalde dingen opzienbarender worden vermeld dan ze-verdienen, dan kan dat verschijnsel web worden gesteld tegenover veel kleurloosheid en commercieel getinte voorzichtigheid van vroeger. Het is zaak, het verband der dingen niet uit het oog te verliezen. Het voornaamste aspect van de (bedenkelijke) gang van zaken in Engeland, de V.S. en Australië xs, dat daar de verkopers van nieuws als handelswaar bezig zijn, de brengers van nieuws op grond van zijn innerlijke waarde aan kant te schuiven. Misschien is hiermee de zaak iets meer in zwart en wit gesteld, dan de feiten rechtvaardigen, maar de strekking is er toch mee aangeduid. Een vergelijking met wat in ons land aan de hand is, heeft ook alleen maar 'betekenis in zoverre ze geschiedt voor het hele complex van verschijnselen., - En dan kan worden vastgesteld, dat er zeker sprake is van een in verhou ding grote groei van sommige bladen of combinaties van bladen en dat er .meer zwak staande bladen zijn dan vroeger wel het geval was; docb het is zeker niet zo, dat de grote bladen alle zijn geworden wat ze zijn, doordat ze hun ziel hebben verkocht aan de duivel der sensatie, en dat de kranten met een moeilijke exploitatie zonder uitzondering voorbeelden zijn van eer en deugd. MEN bcgrijpe ons goed: wij willen de dingen niet gunstiger voor stellen dan ze zijn. Het zou overdreven zijn om te beweren, dat in Nederland de commerciële verschuiving naar de lichtheid en lichtvaardigheid ontbreekt; maar een aardverschuiving is het niet, en het ontbreekt ook niet aan corrigerende tekenen. Voorzover on ge* rustheid op haar jdaats is, berust die op iets anders en wel de stijging der papier- en drukkosten, welke een bedreiging vormt voor het kleine orgaan. j Du betekenis van dit kleine orgaan is ift Nederland altijd zee; groot geweest. Dr. Prakke te Assen heeft eens nagegaan, welke bladen het meest hebben bijgedragen, aan de vorming van een aantal vooraanstaande per sonen in ons land, en ontdekte daarbij jn een verrassend groot aantal ge vallen, dat het kleine, ideële week- of maandhlad van meer betekenis was geweest dan de dagbladen. Met dit orgaan, dat dikwijls (doch niet altijd) J een lokale verspreiding had, voelde men zich verbonden; men schreef er zelf in of de vrienden en gelijkgezinden schreven er.in. Op deze wijze werd een sterk gevoeld deelgenootschap met de gemeenschap onderhouden. Het lijdt geen twijfel of het kleine orgaan heeft vergaand het loodje j gelogden zo is ef aanleiding om zi;h te verdiepen in de vraag of op kraniengebied in het Nederland, van deze tijd de f°ut niet. meer ligt bij wat door hoge kosten niét kan uitkomen en toch zou uitkomen dan in gebrek aan deugdelijkheid van wat wei verschijnt. Het is in een demo- cratisch land niet onbedenkelijk, dat er. gedachten en gevoelens ajn, die Jbij gebrek aan geld niet door middel van de drukpers in de openbaarheid kunnen worden gebracht. Na ongeluk veroorzakende orr.zwer- koolstof, miljoenen jaren geleden vingen verzeilde de steen welke onder hoge druk en temperatuur in nu nog steeds Hope-diamant heet de aardkorst gekristalliseerd. Meestal bij de huidige eigenaar Henry Win- komt hij voor in twee soorten kris- ster in New York, die er tot nu toe tallen: de octaëder Cachtvlakkig) en geen narigheid van schijnt te onder- hexaëder (zesvlakkig. dus kubus vinden. vormig). De geschiedenissen van veel be- Voor de niet-ingewijde hebben roemde diamanten wemelen van der- ruwe diamanten weinig aantrekke- gelijke ongeluksverhalen. Zijn echter lijks. Zij lijken op aluin- of zout- die stenen oorzaak van al die tra- kristallen, of brokjes ruw bergkris- giek? Zouden het niet andersom tal. De kenner ondergaat dadelijk de menselijke hebzucht en hartstocht sensatie van de kleur: diamant komt zijn die, via het leed dat zij dikwijls niet slechts kleurloos („wit") voor, (Van een'onzer redacteuren) T~A IAMANTEN, dode kristallen, schijnen een eigen leven te lei den. Hun gloed lykt een fatale in- vloed te hebben op het levenslot - van mensen. Diamanten hebben als men de verhalen mag geloven meermalen de ondergang aangekon digd of beiverkstelligd van menige vorst; die var grote macht tot diepe ellende verviel. De Koh-i-Noor zwierf duizenden jaren door het oude India. Waar hij oo;iSenntTi?nu5lenelmoOTde^2ijn wiWn'. de stcnon^un kechtc*fDam maar loont alle mogeliike tinten, SS' i'aar M fl? mS In S llebben De soms fabelach- tot zwart toe, hoewel „wit" en uiterst zhn ban'hield In i?40 schonk" per tige waarde, de mysterieuze glans licht geel overheersen. De oudste overwonnen Sikh uit da Pomtstah die hun goddelijke. 61 duivelse at- vindplaatsen ziin de Indiase zand- en glgjgffg komst sou bewijzen - heeft altijd grintmassa's. door rivieren .aange- ria dfe hem nan hJa- krnmbiwelm weer mensen, uiteraard de hoogst- voerd. India overheerste dmzenden tne'vnivde Mm «tón geplaatsten, omdat zij de kapitalen jaren lang de diamantenmarkt, als Lans, oude rivierteadinsen liggen i«i heeft Sm ooft dS Sïln Öm 0r v00r °P tafel kMlden Se" men de vrij beseheiden, en ook let- diamanten 1» het grint, dat'In d. loop SSSSSi wS.dw» diamanten te.kopen. Dat zij wat geheime handel in diamanten (Adv&rtentie IM.) *- y, J9// {lij* M DEN HAAG. Op de generale synode van de Gereformeerde Ker ken, die eind augustus zal aanvan gen. komen tal van rapporten aan de orde óver zaken sis: de nieuwe kerkenorde, de vrije tijdsbesteding, en andere. Het eerste rapport is zo juist verschenen van de hand van deputaten tot herziening van de li turgische formulieren. van welk de- putaatscbap prof. dr. K. Dijk. voor zitter en. rapporteur is. Het rapport is een vervolg op wat de vorige sy node (Leeuwarden 1955) reeds be handelde. Voorzitter Internationale Rode Kruis heeft lof voor Nederland DEN HAAG. Prof. dr. L, Bois- sier, voorzitter .van het Internatio nale Hode Kruis Comité, verklaarde gisieren in Den Haag zeer tevreden te zijn over de hulp, die Nederland aan Hongarije heeft geboden. land", zo zeide hij, „behoorde tot de eersten die aan de oproep om hulp gehoor gaven en medicamen ten. ambulances en voedsel zonden". De hulp aan Hongaarse Vluchte lingen is nog lang niet afgelopen. Het aandeel, dat Nederland hierin heeft noemde prof. Boissier „be wonderenswaardig". dat de steen volgens legenden vooral mannen ongeluk zoü bren gen.'- ■■■■-• Koning Faroek kocht voor zijn. verloofde Narriman ondanks ern- stig-gemeende waarschuwingen een hemelsblauwe diamant, die acht eeuwen geleden was vervloekt door een Chinese prinses, nadat de Mon goolse veroveraar Dsjengïs Khan haar de steen had ontstolen. Deze kwam later in het bezit van de doch ter van een Venetiaanse doge, die ;door moordenaars werd afgemaakt. De volgende bezitster, een Spaanse hertogin, werd gewurgd. De Chinese steen bracht ook 't Habsburgse Huis niets dan ongeluk. „Had Faroek hem niet gekocht, dan zou hij nu nog mét zijn Narriman op de Egyptische troon, zitten." fluisteren bijgelovige lieden. Maria Stuart, koningin van Schot land, had drie grote diamanten, die haar moesten beschermen tegen „ko liek" (buikkrampen), vergif en alle mogelijke andere rampen. De spe ciale anti-ramp-steen vooral is gru welijk tekort geschoten in zijn „taak": Maria Stuart stierf op het schavot. De Hope-diamant (te bewonderen, tijdens de Amsterdamse diamant tentoonstelling van 21 juni tot- 14 juli) heeft de'Franse juwelier-ban kier Jean Baptiste Tavenier die hem, naar mèn zegt, in de zeventien de eeuw kocht van teropeldieven uiteindelijk niets dan narigheid ge bracht. Hij verkocht „De Blauwe daarbij soms niet terugschrokken die weidse'betiteling mag 'geven, voor minder geoorloofde middelen, India verloor zijn grote betekenis, zal de naam van vele diamanten toen de kleine Meter geen goed hebben gedaan. der eeuwen Is aangespoeld. DIAMANT: de Grieken noemden hem „adamas",de ontembare, onoverwinnelijke. Ook bij dit oude - 1 J' i J WUUVCl YÏ111UC11JAC. VUJ. "««f Steen —zoals de diamant men werd cultuurvolk dus iets van. het boven genoemd aan Lodewijk XIV,ver- natuurlijke, voor mensen „onaantast- diende aanvankelijk met zijn handel bare. Uit het Griek- is ook zijn naam kapitalen, zwierf steeds verderop tot ons gekome^" .datnas werd ade- zoek naar kostbaarheden, en stierf mant bemant, t mant. De achttien- doodarm en eenzaam ergens in Rus- ^e-eeuwse Franse scheikundige An- land. .De Blauwe Steen stortte ten t0|ne Laurent Lavoisier de „va- slotte het Franse koningshuis m het der" van hedendaagse chemie ongeluk: Lodewyk-XVI en zijn js geweest die aantoonde, dat vrouw Marae Antomette werden, onv diamant niets'anders is dan zuivere der de guillotine ter dood gebrartu De; diamant is lang daarna on-.md- ^,auWB aarrte., wbrdt'ReWassen Jn de baar geweest; de Londense bankier SOrteerpiaatsen w*n e«n diamantmijn. Hope kocht in 1830 vermoedelijk een De kristallen blUven achter op de dikke stuk er van voor 18.0G0 pond sterling. laag vet, de rest spoelt wes. Willem mant. HÜ zocht, uiteraard, verder „„„ai aw -die leemput en vond veel meer Jacobs, rond 18/0, langs de oever van stenerij Zoals de eerste goudvondsten in Alaska een gold-rush veroorzaakten, trokken ook de eerste Zuidafrikaanse diamantvondsten.;, duizenden geluk- :i: zoekers, dié. het riviergrint .uitspoel den op zoek naar de kostbare kristal- jlen,. Geologen ontdekten spoedig, dat ■de meeste diamanten te vinden •waren, in:oude, met zogenaamde :„blauwe" aarde opgevulde krater- putten;' Ben. Engelse domineeszoon, Cecil' John Rhodes, gelukte 'het:'— eerst in heftige strijd, later in mede werking mét zijn concurrent Barnett .Isaacs (Barney Barnato) -— vrij wel alle Zuidafri kaanse diamant mijnen onder te brengen in één machtige maat schappij, „De Beers Consolidat ed Mine", die nu nog ,via haar ver koopkantoor ÏE Londen (de Dia mond Trading Company) vrijwel de gehele diamantindustrie in. alle landen controleert. Zuid-Afrika heeft zyn suprematie de laatste tientallen jarenmoeten, afstaan aan de veel rijkere gebieden langs de Cöngo en aan de Goudkust. Achtennegentig procent van alle diamant komt;'nu van de verschillende Afrikaanse vindplaatsen, de geringe rest uit fBrazilië of India en enkele nog min- der belangrijke vindplaatsen, bij- ''voorbeeld' Borneo. ZIJN „magische'" 'invloed oefent diamant vooral uit door zijn vermogen, alle Invallendeiichtstra- 'Hert als miniatuur-regenbogen te Een der vuikaantrechters ln Zuld-Afrl- weerkaatsen. Elke kwaliteits-diamant ka, "waaruit de dl am aiytzoekers ..de toont een wemeling van alle denk- bare tmten: het. lijkt alsoi hij licht er a« kostbare stenen uit te beton. uit niets, also! hij „boven- - .natuurlijke" eigenschappen heeft, de Oranjerivier „doorzichtige kiezel- Maar dat vermogen toóbi'hij'pas,-na- steentjes" vonden,Anderen geven dat hij is .veredeld door de uiterst boer Dutoit de eer van de ontdek- kundige handen van diamantbewer king der Zuidafrikaanse diamant- kers. Zij maken van onopvallende \-elden. Het verhaalgaat, dat Dutoit .kristallen briljanten, rozen, pen.de- 0© „Hope", in Am, sterdam te Jjewon- deren. BONN. President Eisenhower heeft aan Bondskanselier Adenauer een boodschap gezonden met de ver zekering, dat Amerika op de Lon dense ontwapeningsconferentie geen voorstellen zal doen die de vitale belangen van andere landen raken zonder dat vooraf met deze landen overleg is gepleegd. Ook minister Dulles zou aan West- Duitsland en de andere NAVO-lan- den een soortgelijke verzekering hebben gegeven. In Bonn gelooft men, dat de bood schap van Dulles een gevolg is van het opzien dat de Amerikaanse ver tegenwoordiger op de Londense con ferentie, Stassen, baarde door niet- officieel de Sowjet-afgevaardigde op de hoogte te brengen van de Ameri kaanse voorstellen, nog voor de bondgenoten van de V,S. ingelicht warend h.t -v.h Dulles heeft duidelijk willen ma ken, dat een Ajnerikaanse beslissing op de Londense conferentie slechts zal worden genomen met;instemming van de andere NAVO-landen, zo verklaarde men. PARUS. De Aga Khan, de 80- Jarige schatrijke leider van de Mo hammedaanse Jsmaeiische aecte, is dinsdag ziek met een speciaal vlieg tuig het snikhete Parijs ontvlucht. Z(jn gezondheidstoestand laat de laatste jaren veel te wensen over en in het begin van dit jaar heeft hij twee maanden ziek gelegen in zijn villa in Cannes. Door de hitte in Pa rijs heeft hQ een nieuwe inzinking gehad.. Hij., werd dinsdag op een draagbaar in de „Vinkers - .Viscount" gedragen, die voor 600.000 frank was gehuurd voor een speciale .vlucht naar Genève. De Begum, zijn zoon Sandroeddin, die deze maand in Zwitserland in het huwelijk treedt met Nina Dyer, de vroegere echtge note van baron von Thyssen, en zijn dokter vergezeLden hem. WASHINGTON '—/De':Democrati sche Senator Hubert Humphrey heeft meegedeeld, dat hij van plan is een grondig onderzoek in te stel len naar ;de ontwapeningspolitiek van de regering, met inbegrip van de rol van HaroldStassen. De re gering moest maar eens vértellen wat voor gezag Stassen heeft als Amerikaanse vertegenwoordiger op de ontwapeningsbesprekingen in Londen, zei hij. Humphrey is voorzitter van de ondercommissie voor ontwapening van de Senaat een nieuwe boerderij bouwde en de muren daarvan, bepleisterde met geel leem. dat hy.vlak bij opgroef. Toen hij. klaar was en het resultaat van zijn werk nog eens inspecteerde, ont dekte hij in de pleisterlaag eeh 'dta- loques. markiezen, baguettes en al die anders gevormde schitterstenen. Over hun werk in volgende artike len,V v (Wordt vervolgd) (Advertentie 'tJW.j OOTMARSUM. Gistermiddag om vijf uur is btf een autobotsing op de splitsing van de Almelose straat met de weg naar Oldenzaal onder Ootmarsum de "34-jarige automobi list J. H. W- Schoïten om het leven gekomen. Zijn personenauto werd gegrepen door een met twintig ton grint be laden Duitse vrachtwagen met aan hanger uit Lingen (Duitsland). De heer S. zou geen voor, an g hebben v. rieend. Zijn auto werd in de flank gegrepen en ongeveer vijftien meter meegesleurd. De personenauto kwam verwrongen in een diepe bermsloot terecht, de vrachtauto sloeg over de kop. .Het slachtoffer was vrijwel op slag dood. WASHINGTON. President Eisenhower heeft het Amerikaanse Congres gevraagd een bedrag van ruird twee r Mjoen dollar te voteren voor een «toonstelling over de Amerikaanse levenswijze en de In dustrie in hét Gorkipark te Moskou. Tegelijk vroeg de president enke le aanvullende toewijzingen ter, -vaarde van 34 miljoen, dollar voor het uitvoeren van verschillende pro jecten. in verband met het Interna tionale Geofysische jaar.- stfc 'TUURUIK H6HtftJfcDAfKïtlD? niET &ij P>ATTy,W».3«j^x HAL&M tftOt J -h WAGtn 0 S*-PT<. ik KOOP HÉM nttrbCHifcT&n.rtthttR. nJ5&CHItrt KAfl IK HEM WtL&t«EZ£M! K-V X 3030. Voorzichtig dalen beide vrienden af in de schacht. De ladder blijkt niet eens zo erg lang te zijn, want hij voert naar een tweede die ongeveer twaalf meter dieper ligt. Eddy kykt verbaasd om zich heen. Het is alsof hij in een reusachtige fabriekshal staat, maar nerSsms Is een mens te zien. Toch is hij er langzamerhand' van overtuigd,- dat hij zich in een fabriek bevindt, aar uit het ruwe erts het zuivere lutonium ten en het lijkt wel of er van hier uit diepe tun nels verder het gesteente in leiden. Maar als dit een fabriek is, waar is dan het personeel, dat al deze machines bedient? Dit kan toch onmogelijk wcxrdt gewonnen. Overal lopen buizen en schach- het werk zijn van één man, hoe knap hij ook is? stond een woud van zeer geva rieerde schoorstenen. Dit geheel tekende zich niet af tegen de lucht, maar tegen een dicht, groen bos, want achter Ancreton rees een twee de,. steilere heuvel, beplant met coniferen. Wellicht was de fantasie van de voormalige Ancred door het verzinnen, van dit monster uitge put, want hij was zo genadig ge weest de terrasvormige tuinen en welbeplante bosjes bijna ongemoeid ~T°,7 vroeS zich af of het karakte- te laten. Langsschietende bomen be- ristiek was voor alle mannelijke An- namen Troy het uitzicht op Ancre- Ze was ervan overtuigd, dat hij creds om volslagen vreemdelingen ton. jsra een minuut of twee stopte weer een. merkwaardige scène zou in vertrouwen te nemen. Maar ze wp trein eremtmnpriic in het kleine -taken aLs ie weigerde, daarom konden toch niet alieinaai even erg station^ van AnStnn nam ze een sigaret. Hij gaf haar zyn ais Cedric. Tenslotte had Nigel WAi onder zwijgend vuur en liet zich weer te- Bathgate gezegd, dat Cédric ver- .li n rnZ!, ye rugvallen in zijn hoekje. schrikkelijk was en zelfs Thomas l™ta?eF; win- Tenslotte, dacht Troy, moet ik - dacht plotseling hoe aardig "Uhita™ toch op een of andere manier met Thomas xeek m vergelijking znet zyn cn j"' hem omgaan. Ze vroeg: „Is het niet aee*- stonden slechts twee bijzonder moeilyk om by het ont- v^aar vertelt u me, alstublieft", op het perron een jongeman in werpen van modetekeningen precies zei Cedric, hoe u van plan bent het uniform van tweede luitenant de goede toon te vinden? Als je er hem te schilderen. Helemaal in rood en een lang meisje. Zegwaren knap aan denkt, boe het vroeger was. Ik en zwart? Goed, hoe dan ook, het en leken op elkaar blauwe ogen. vind altijd, dat commerciële kunst zal verrukkelijk zijn. Mag ik af en vrij.mager. Ze kwamen naar yoren. toe binnensluipen om te kyken of de jongeman, wat mank en leunend „Prostitutie!" onderbrak Cedric bent Tt daar heel erg op tegen?" °P een stok. haar. „Niets meer of minder. Als .-Nogal tegen, vrees- Ik", zei „Hallo", klaagde Cedric, „An- je de zonde die er aan ten grond- Troy* creds in overvloed. Dag, dag, alle- slag ligt niet naar vindt, is het nog- .Baar was ik al bang voor Ce- bei". al amusant". ke?k f£n ..Dag Cedric", heiden re weinig „Werkt u ooit voor het theater?" fL, Si» w 2? enthousiast en het meisje wendde ÜWat aardig van u,. die belang- Silfht; t V e; zich snel en vriendschappelijk tot stelling", zei Cedric tamelijk kil, iii y-Dit is myn nichtje, Fenella „JaweL Mijn oom Thomas vraagt Ancred", zie Cedric vermoeid. „En me wel eens. Ik ben er eigenlijk rvlvrii de krygsman is een neef, Paul Ken- verrukt van. Je zou gedacht hebben e rLt Juffrouw Agatha Troy, of moet dat het. met de Oude Persoon ach- Soet SnstS" lokTrioriM"°W AUeJr"? ha'nd""' 'S fcr in hemclsiiaam aan de „Fijn, dat u gekomen bent", zei vüti-r» rip« roArir* 4i i,ii Fenella Ancred. „Grootvader i» r^nr. lS«i£. TT«ïif wwïÜ schrikkelijk opgewonden en Inkt nwhiiip -Kijk. Kasteel minstens tien jaar jonger. Heeft u ngenmi veel bagage bij u? Zo ja. dan zullen wei prettig, dat ik" zijn oudste klein- +,ZL°yirslimwe twee keer heen en weer moeten "Kis,, Tr» mlin' mririr ivliOUieicr ter ju, niet "zo moeilijk moest zijn afschuwelijkheden moet aanzien", om een gaatje te vinden.. Helaas mag hij me niet. wat absoluut ver- K-«T,r« velend is. Ik ben door het Kinder- Eff. iijke Monster opzij gedrongen". Hij klaarde wat' opf „Het is natuurlijk zijn oudste klein- 4,„„ i_m «c wc.c hetu; uceu «u zoon ben. In mijn meer optimisti- «nlLlrniof heeft u'er bezwaar tegen da heu- sche oitenblikken houd ik mezelf uitgestald vr[ OD wandelen. We hebben voor. dat hij mc niet helemaal kan zsg M Ancreton. onterven, Mijn naarste nachtmerrie is, als xk droomr dat ik Ancreton HOOFDSTUK. 3 heb geërfd. Dan word ik gillend j wakker. Maar met ton!» it. Se geboL ien Victoriaa^ aS? Soma se- m^matlge1 Sïld.^had1 ™aï tussen"ïatdtjës" zessen da' Queen Anne-huls neergehaald en op benaming een ondraaglyk Tcoy aarzelde en hi} ging voc de puinhopen ervan een sublimatie belediging vind?) Rosinante zal me „Zij is het grapje van de Oude F": - van zijn meest exotische dagdromen heuvel optrekken, al is het soon. Bijzonder decoratief. Ik ben opgetrokken. Ancreton had niets met lasrtte daad het er nog niet met mezelf over welke stijl dan ook te maken. De heb twee koffers en mn eens of ze ongelooflijk stom is, maar gevel hield zich onpartijdig bezig dersboel by we zsi Troy. „En aa* ik vrees van niet. De anderen waren met Noorse. Gothische, Barok- en 13 zwaar er voor, haar met hand 'en tapd te Rococo-invloeden. Torentjes sproten "7* ,?len wel wat we er mee a_ bevechten, maar ik' geef er de voor- als'Uitwassen van elke hoek. Grotere smeten zei Paul Kentisn «vw j keur aan me verdienstelijk te ma- torens rezen op een veelvoud van Cedric met afschuw Dexee kén, ih het geval hij met haar fundamenten, op. Boven een kalei- «Kona op. Fen trouwt. Wat vindt u ervan?" doscopisch veld van dakpannen (Wordt vervolgd) buurt kan er natuurlijk van alles gebeuren? Heeft u van hoord?" alleen maar het kleine wagentje meegenomen en Rosinante ia niet zo jong meer". „Wandelen!" riep Cedric flauw tjes. „Myn lieve Fenella, je bent gek. ,Ik wandelen? Rosinante ien

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1957 | | pagina 1