OVER HUMANISME Arbeiders ronselen neemt steeds toe Henri Moissan zei: „Ik maakte eerste kunstmatige diamant" m soepen Diamanf: mooi eimzin n fataa Dodelijk ongeluk in Nijmegen meer... meest... CNV LUIDT ALARMKLOK TV-uitzending van de KRO verboden Berisping gevraagd voor kapitein van Moby Dick" Pineau ziek tijdens staatsiebezoek aan Luxemburg SNELPONvoegtdegeksted ingensamen velpon fJL door Ugalo ÏÏlarsh SPROETJE SPARKS ioMFRANKGODWIK Dt dokter otPony I Patty 6&TER KAP AAKfcM Ir». HOOPT... AVONTUREN VAN - - KAPITEIN Vrijdag 21 juni 1Q57 EEN bestuurlid van een vereniging van politiepersoneel hoeft in ona vrije land gelukkig van zijn Hart geen moordkuil .te maken, wanneer hij kritiek heelt op bepaalde omwikkelingen in de maat schappij. Dool) de eis mag wel worden gesteld dat deze kritiek Stf'iaJte heelt,Een,..vakbondsleider „is.niet zomaar eenwillekeurige man; zijn woorden, vooral" als- zè worden uitgesproken bij de opening var. een congres, moeten worden geacht tamelijk vérgaand het standpunt van zijn organisatie weer te geven. Uit vereist een zekere zorgvuldigheid in woordkeus ea bovenal in argumenten. Volgens Het Vrije Volk heelt dc keei C. van Netten, voorzitter van de Bond van Cbr. Politieambtenaren, te Zeist in het congres van zijn orga nisatie uitgeroepen: Tegen het humanisme het evangelie, in het verslag in Trouw vonden wij dit gevleugeld woord niet terug, maar dit verslag maakt wel aannemelijk, dat de beer Van Netten deze uitdrukking of althans woorden van gelijke strekking heeft gebezigd. Er wordt lang niet krachtig genoeg meer opgetreden en streng genoeg meer gestraft, ver klaarde de heer Van Netten.Jeugdige, maar ook oudere delinquenten worden met fluwelen handschoenen aangepakt. Aldus wordt het Godde lijk gezag ondergraven. Dit laatste staat wel in Trouw. Wij weten niet precies, wat de heer Van Netten onder Goddelijk gezag verstaat, maar eigenlijk zijn wij wel verplicht' om aan te nemen, dat bij er. het oog om oog en tand ora tand onder verstaat. En daarmee is inderdaad niet goed verenigbaar, het reke ning houden met voorlichtingsrapporten, met de resultaten van een psy chologisch onderzoek, met de vTaa$ of de daders van misdrijven op andere wijze dan door middel van zware straffen in het spoor kunnen worden gehouden. Evenmin er mee verenigbaar is het feit, dat de gevangenissen aanmerkelijk vriendelijker zijn dan voorheen. En is de hele reclassering er niet mee in strijd? k E heer Van Netten geeft .,het humanisme" de schuld. Wanneer men in Nederland van ,.het humanisme" spreekt, dan bedoelt men daarmee veelal de geestesrichting van het veelomstreden .Humanistisch Verbond. 'De leden vatf dit verbond behorentot de categorie der onkerkelijke]], en. in zoverre kan iéder-tegenover hun opvat tingen het evangelie steiieu als hij vindt dat zoiets zin heeft en pas geeft. Het getuigt echter van een vervaarlijke overschatting van de macht, van dit verhond wanneer de indruk wordt; gewekt, dat het bij uitsluitingde leverancier-is van de fluwelen, handschoenen in de Nederlandse rechts pleging. '.-'V' -V Hier bespeurt men iets. van de verwarring in bét hóófd van de heer Van Netten. Hij draagt zijn stemgeluid bij aan het koor der bestrijders van het goddeloos" humanisme en hij haalt er de Bijbel bij, die zo een geheel andere kant uit zou'wijzén; maar hij bedoelt de humaniteit en hij vergeet, dat zeer velen juist'op!grond van hun opvatting van Het evangelie van ganser harte meewerken aan een met meer begrip tegemoet treden van degenen, die tegen de strafwet bebben gezondigd- Wil men het verschijnsel, dat de heer Van Netten hekelde, toch huma nisme noemen, dan mag worden geconstateerd, dat bet zicb. gelukkig niet beperkt tot het in verhouding geringe ledental van. het Humanistisch iVerbond. Het is zelfs de vraag of het zwaartepunt er van-bij hen moet worden gezocht. De lieer Van Netten mag zeggen'wat hij;wil; naar 0112e mening is het onbetwistbaar, dal in de nieuwere opvattingen omtrent schuld en boete" een stok evangelische naastenliefde is terug te vin den. Juister dan de slagzin, „tegen het humanisme het evangelie'* lijkt in dit geval dan ook een andere term.: het evangelie tegenover de parti culiere opvatting van de heer Van Netten. HET heelt, geloven wij, zin otn (nu wij toch bezig zijn) de vinger, te leggen op nog een ander aanvechtbaar punt in de rede van de heer Van Netten. - Volgens het verslag in Troüw stelde hij een slechter wordende verhouding vast tussen politie en. publiek, die hij toeschreef aan eén verslapping van de gezagsverhoudingen. De.publieke jnoraal devalueert, en. daardoor ziet men. de politie te veel als tegenpartij. Naar onze mening is de verhouding tussen politie en publiek er, laat ons zeggen, de laatste kwart eeuw volstrekt niet slechter op geworden. Het tegendeel is het geval. Nu is het wel juist, dat het Nederlandse publiek tegenover de politie lang niet altijd reageert, zoals het zou moe- ten reageren, maar hier mag tegenover worden gesteld, dat het optreden van de politie meer dan eens ook beter kon. Op het verband tussen deze heide verschijnselen hebben wij bij een. vroegere gelegenheid al eens ge wezen. Waar het echter op aankomt is, dat het erger (hier en daar veel erger) is geweest, dan het thans is. In de oorzaken er van zullen wij ons niet verdiepen, al kan het rijn dat de discipline, die het toegenomen verkeer vereist, en de gewaardeerde functie die de politie vervult hij de regeling f van en bij bet onderwijs in de verkeersregelen, een wezenlijke bijdrage tot de verbeterde atmosfeer heeft geleverd. De beer Van Netten heeft ook in dit geval te veel willen bewijzen en daarmee over rijn doel heen geschoten. De chauffeur moest plotseling uit-1 wijken voor een bromfietser die on verwachts links aanhield om een zij weg in te slaan. Daardoor kwam de automobilist die oen vaart had van 75 kilometer op het linketpad van dc brug. Alle drie de meisjes werden aangereden maar Geertruida van Kempen werd zodanig tegen de brugleuning geslingerd dat zij inwen-. dige kneuzingen kreeg en overleed. (Van een onzer redacteuren) KXËÏN enmager is de man, 'die nerveus-gespannen staat gebo gen over zijn apparaten. Z'n scherp- gebogen, spitse neus boort hij bijna in ieeri-kleine oven, waarin twee zui vere koolstaven vlak bij elkkar zijn gebracht. Op tafel liggen papieren vol berekeningen en formules: nu en dan grijpt de man een vel, leest en strijkt daarbij peinzend door haar of baard. Een gewoontegebaar, prof dr. Henri Moissan hoogleraar in de scheikunde, aan' de Parijse Sorbonne, No bei prijswinnaar Vis zich daarvan nauwelijks bewust. Nogmaals over ziet hij de resultaten van zijn 'jaren lange studie, dan mompelt hij: „Zó en niet anders moet het gebeuren". Hij wenkt een. van zijn assistenten: „Beginnen!". Een grote schakelaar klikt, tussen de kooistaven flitsen vonken over, dan ontstaat één helle vlam. Moissan's elektrische oven Nijmegen. op de 'st-Anna- brug over de spoorlijn Nijmegen Venlo is gistermiddag de 14-jarige Geertruida van Kempen die daar met twee vriendinnen reed door een auto aangereden en gedood. (Advertentie fJU.J werkt: temperatuur ruim 3000 gra den Celsius De professor draait langzaam aan knoppen, die met kool stof verrijkte ijzeren staven in de vlam boog voeren. Het felle licht ver blindt hem bijna, maar hij gaat door. Deze proef moet beslissen over zijn theorie. Het ijzer smelt, sissend val len druppels in een bak met vloei baar lood en koelen daar af. Uzer zet uit als het stolt. Om de druppels vormt zich een harde korst, die ook naar binnen toe uitdijt en op de nog vloeibare kom ontzaglijk hoge druk uitoefent. Moissan schreeuwt: „Ge noeg!" "De stroom wórdt uitgescha keld, de vlam verdwijnt, de kool spitsen gloeien nog na. De loodmassa wordt gezeefd. hete. ijzerdruppels blijven achter. - kristallisatiepvoces, dat miljoenen-jaren .gele den geschiedde in gloeiende kratermqn-vi den, heeft hij in .zijn laboratorium nage bootst. V'! Heeft Moissan, tegen het eind van de vorige eeuw, inderdaad syn thetische diamanten gemaakt?" Latere on derzoekers twijfelen er aan, omdat Mois-; san's kristallen zijn zoek geraakt,Men meent dat wat Mois san uiteindelijk in zijn van ontroering trillen de handen hield slechts carborundum- kristallen waren.- die. niets met diamant te maken hebben. Latere experimenten van de' General Electric Company in New York en van de Nederlandse scheikundige jr. T. Mackensie, in de labo ratoria van .dé N.V. „Brons werk" heb ben betere resultaten opgeleverd: de kunst matige diamant is er, hoewel hij voorlopig nog rond tien keer. zo duur is als de door de natuur gevormde, Hoe de G.E.C. en „Bronswerk'' maakten is„fabrieksgeheim". WAAROM tracht, men langs syn thetische weg diamant te ma ken? Louter ter bevrediging van we tenschappelijke nieuwsgierigheid diamant niet stellen: alleen deze za gen, gevat in. stalen schijven, blok ken optisch glas tot dunne, platen, waarvan men leuzen slijpt, nodig voor - microscopen, andere weten schappelijke instrumenten en foto toestellen. De schilder, die ruiten op "maat moet snijden, gebruikt diamant als hij stie! en nauwkeurig wil wer ken. Zelfs de tandarts gebruikt te genwoordig boortjes, die bezet zijn met kleine diamantkristallen: ze bo ren sneller, zekerder, veroorzaken minder wrijving, minder warmte, dus minder pijn- Als de mensheid eens verzadigd raakte van sierdiamant voorlopig lükt het er niet op: in de Verenigde Staten bijvoorbeeldver dringt de met diamant bezette trouwring steeds meer de gladde ring dan zou er nog grote vraag naar diamant blijven. DE steeds méér geautomatiseerde industrie vraagt een verfijnder instrumentarium.' Geen delfstof is zo geschikt dat.te fabriceren dan dia mant Eens raken de vindplaatsen uit geput, danzal synthetische diamant natuurdiamant moeten vervangen, 't Grootste probleem bij het maken van synthetische diamant is het be reiken van zo hoge temperaturen, dat koolstof smelt. Geen mens twij felt er aan dat de „atoomoven" waarmee nu nog wordt geëxperimen teerd dit eens kan presteren. hem Diamant in Industrieel gebruik: boor- kroon, die oliemaatschappijen helpt speuren naar r oliebronnen, (lot©: D. Drukkerij diamantbedrijf) Dan begint moeilijk chemisch werk. Uzer, kiezelzuren en andere stoffen moeten worden „opgelost". Het uiteindelijke resultaat: triomfan telijk: buigt prof. Moissan zich. over ten paar kleme kristallen. Hij heeft in zijn elektrische oven kunstmatige diamanten gemaakt Het machtige MolwaiVs elektrische oven, waarin kool stot tot diamant ion xi)n gekristalli seerd. Alleen om de natuur wéér een ge heim te ontfutselen -Kunnen de vindplaatsen in Afrika, Zuid-Ameri-, ka en Azië niet meer voldoen aan de vraag r.aar sierdiamant? Dit laatste speelt zeker geen rol: overtrof de vraag naar briljanten en andere ju-, welen het aanbod, dan zou de dia- mantincustrie, ook de Nederlandse,1 beter floreren, dan nü. De laatste tientallen jaren is een', belangrijker afzetgebied voor dia- mant ontstaan: de industrie1 schreeuwt er m Ongeveer twee- derde van alle opgedolven diamant vindt rijn weg daarheen. Het zijn vooral de in elkaar gegroeide kris tallen waarnaar grote vraag is. Zij Zijn-imoeilijk. Splijt- en. slijpbaar. Vooral de in BrariJaë gevonden „car bonado"- zwarte diamant,.zo ge kleund door ingegroeide grafretdeel-1 tjes leent zich voortreffelijk voor] industriële doeleinden. Er is geen, petroleumindustrie meer denkbaar zonder de met deze brokken „boort" Een fraaie collectie rnw» diamant (foto' D. Drukkers diamantbedrijf). Deze mannequin draagt, tijdens een New Yorkse Juivelenshow, drie beroemde stenen. B« bovenste, donkere diamant is de Wope, daaronder de Ster van het Oosten-'De vierkante, onderste steen is de Jonker. bezette boorkernen, die zich door de hardste steensoorten vreten naar de oliehoudende lagen. - Zonder boort ook geen gloeilam pen- en radio-mdustrie. De daar voor' nodige uiterst dunne metaal draden kan men slechts trekken door minimale gaatjes, geboord in indu strie-diamant. Gloeiöraden zijn soms maar één-honderdste millimeter „dik": uit anderhalve kilo wolfraam een zilverwit metaal met een zeer hoog smeltpunt: bijna 3400 graden Celsius trekt men, duizend kilo meter van dergelijk draad. Alleen diamant slijt vrijwel niet, de draad blijft dus overal even dun. Voor héél nauwkeurig metaalslijp werk ls diamant bijzonder geschikt. Modernste sproeiers van oliestook- insta 11aties; doorboorde diamanten. De optische industrie kan het zonder Prof. dr. Henri Moissan: synthetische diamant? 'i (Advertentie IJlt.) UTRECHT. De verbondsraad van het Christel Uk Nationaal Vak verbond in Nederland heeft zich be zig gehouden met de problemen welke verband honden met.; de toe neming; van het ronselen van ar beiders. Hoewel deze rouselarij niet van recente datum b, neemt dit verschijnsel fn deze tijd dusdanige vormen aan. dat gesproken moet worden van een groot maatschappe lijk kwaad. Reeds is, aldus het CJT.V., in- ver scheidene gevallen gebleken, dat door het Inschakelen van geronsel de arbeiders de arbeidsvrede werd verstoord. Bovendien blijkt volgens het C.N.V., dat daarbij veelal zowel de sociale verzekeringswetten, als de veiligheidsvoorschriften met voeten worden getreden- De verbondsraad besloot, een na der onderzoek in te stellen naar de omvang van dit kwaad. Zodra uit dit onderzoek voldoende, gegevens beschikbaar zijn, zal worden over wogen welke stappen in verband met deze materie nodig zijn. De verboüdsraad heeft tevens de vraag besproken,- wat gedaan kan -worden omde totstandkoming van bedrijfschappen ia 'de 'industrie te bevorderen. Met instemming nam de ver bondsraad kennis van hetgeen de staatssecretaris van Binnenland se Zaken, Bezitsvorming en P-B.O, in de Tweede Kamer over deze ma terie heeft gezegd. De verbondsraad 'meent, dat het in de huidige situatie onjuist is, in dien de regering alleen met verte genwoordigers van werkgeversorga nisaties spreekt. In elke bedrijfstak bestaat de wettelijke mogelijkheid, te komen tot een bedrijfsorgaan. Wil men de instelling daarvan met, dan zal de regering, volgens htj C.N.V., moeten bevorderen, dat besprekin gen over economische zaken, deze bedrijfstakken betreffende, worden gevoerd zowel met werknemers- als met werkgeversorganisaties. HILVERSUM Het programma, dat de K-K.O.-televisie sectie gister- ja vond uitzond moest in de rubriek „Televitrine" op het laatste moment een wijziging ondergaan, omdat men ;het programmadeel, gewijd aanplas- tic artikelen moest laten vervallen, In verband met een daarin aanwe- 1 zig geacht reclame-element, werd uitzending van dit programma door de regeringsambtenaar voor radio en televisie,, verboden. Men had in de middaguren het programma in de studio nog gerepe teerd. Later kwam telefonisch het verbod binnen. De uitzending was voorbereid en zou worden verzorgd in samenwerking met een finna'in plastics te Amsterdam, die enkele dagen vóór de uitzending een fol der aan haar clientele zond. waarin de naam der firma ten nauwste werd beirokken bij deze uitzending. Uit de kring van handel- en. indus trie kwamen toeh protesten, bij het ministerie binnen. AMSTERDAM. Op 9 november 1955 Hep het tot vrachtschip omge bouwde 786 ton metende landings vaartuig „Moby Dick", dat van En geland op weg was naar Malmö, bij de ingang van de Sont voor de Zweedse kust aan_ de grond. De kapitein, de 54-jarige H.D.S. ver klaarde gisteren voor de Raad voor de Scheepvaart dat men zich bij de navigatie had vergist in het herken nen van een lichtboei en dat men was afgegaan bp dé koers van een voor de .Jdoby Dick" varend schip. Nadat het schip in de mist bij het schemerduister van de vallende avond aan de grond was gelopen, heeft men 90 ton van de lading steenkool laten lossen, waardoor het enige tüd later weer vlot kwam. De Hoofd-inspecteur voor de Scheepvaart, de heer J( Metz, con cludeerde dat er te weinig gebruik was gemaakt van. de hulpmiddelen- Hij vond het een tekortkoming, dat er gedurende twee uur voor de aan varing geen bestek meer was opge maakt en vroeg zich af, waarom de kapitein geen vaart had laten verminderen toen er twijfel bestond over de boei. Als verzachtende om standigheden voerde hij aan dat de betrokkene een goede staat van dienst heeft Hü stelde voor hem te straffen met een berisping. LUXEMBURG. President Coly is donderdag te Luxemburg aangeko men voor een staatsiebezoek van twee 'dagen aan het groot-hertogdom. De Franse minister van buitenlandse Zaken, Christian Pineau, die Coty vergezelt, is plotseling ziek geworden. Ofschoon hij een deel van de dag in bed heeft doorgebracht, schijnt zijn ziekte echter niet van ernstige aard te zijn. Hij ondervindt last van een oude leverkwaal, die hiS gedurende de tweede wereldoorlog in een Duits concentratiekamp heeft opgelopen. (Advertentie IJliJ Oesnelste /noztifioen j nou.mooK.NOOR T£X,PEn« JIJtGHÏfWf f IKHOOP'T SPROUit zau'mEieLimvmoEn AL5 Ot PDMYDOOD 6AAT TöbmAAR.&tEM WtKIAPPEnJt WÊEROP kortom 3032. Yota is zo Ingespannen bezig, dat hij de twee Indringers niet opmerkt. Rob en Eddy ko men verder in de fabrieksruimte en kijken hun ©gen uit naar al die vreemde apparaten en In strumenten. Voortdurend klinken er* hoge ge luidssignalen, verschillend in toon en. ritme. Kijk, daar hangt een grote kaart aan de Wand van een soort glasachtig materiaal vervaardigd. Dat moet de kust van Chili zijn met al die duizenden eilandjes. Sommige eilandjes gloeien rood of 'blauw op. Zouden dat de bases zijn, van waar de mechanisch* condors opstijgen? Eddy haalt zijn notitieboekje voor de dag en noteert de po sitie van de eilandjes. Maar zij weten niet, dat hun aanwezigheid inmiddels is verraden, want Yoto heeft op het televisiescherm beide mannen ontdekt en volgt hun bewegingen nauwkeurig. Eèn-twee en hup-twee," riep de jonge vrouw terwijl ze opgewekt I naar_ Paul en Fenella zwaaide. .Kom es hier!" riep Fenella. De 'jonge vrouw het de kinderen achter en kwam hen tegemoet Het zingen ging. met minder volume, door. Ze was bijzonder knap. Fenella stelde haar voor; Caroline Able. Ze gaf Troy een stevige hand. Troy zag hoe het kleine meisje, dat het jon getje omver had gegooid, nu op zijn hoofd zat en zijn gezicht systema tisch met aarde bepleisterde. Om dit te kunnen doen had ze eerst een merkwaardig wit mutsje moe ten verwijderen. Troy zag, dat enke le andere kinder en hetzelfde mutsje droegen. fr «Je houdt ze wel bezig niet, Ca roline?" vroeg Fenella, „We stoppen over vijf minuten. Ze zijn heel behulpzaam, weet je- Ze voelen, dat ze iets constructiefs doen. Iets, dat sociale waarde heeft," zei juffrouw Able warm. ,.En als je de kinderen, vooral de naar binnen gekeerde, eenmaal zover hebt, ben je een mooi stuk op weg." Fenella en Paul, die met hun rug naar de kinderen stonden, knikten ernstig. De jongen, die het meisje nu had afgeworpen, deed een moe dige poging haar de kuit af te bijten. „Hoe gaat het met hun hoofd?" vroeg Paul. Juffrouw Able haalde haar schouders op. „Gaat wel," zei ze. „De dokter komt morgen weer," Troy riep onwillekeurig en op het zelfde ogenblik gilde het kleine meis je zo schel, dat haar stem boven het onmiddellijk wegstervende ge zang uitklonk. „Eb misschien kunt vl beter even kijken," 2ei Troy en juffrouw Able draaide zich bijtijds om om te zien hoe het meisje hardnekkig irobeerde de jongen, die haar been •leef vasthouden, te schoppen. „Laat me los, koei." riep het meis je. ..Patricia! David!" riep juffrouw Able en liep op hen toe. De aDdere kinderen hielden op met werken en luisterden zwijgend. De twee vech tenden, die elkaar vasthielden, be gonnen wederzijdse beschuldigingen. „Ik vraag me af," zei juffrouw Able opgewekt en met een air van belangstelling, „waarom jullie von den dat je moest vechten." Er volg de terstond een reeks verwarde ant woorden. Juffrouw Able scheen ze te begrijpen en maakte, tot Troy's verbazing, een paar notities in een boekje, terwijl ze op haar horloge keek. „En nu," zei ze, nog opgewekter, „voelen jullie je opgelucht. Jullie waren boos en wilden dat uitleven, nietwaar? Maar ik kan je wel iets vertellen wat veel leuker is dan vechten." „Dat kunt u niet," zei het meisje onmiddellijk: en viel woest op haar tegenstander. „Ik vermoord je," riep ze. „Ik stel voor," riep juffrouw Able met vastbesloten opgewektheid bo ven het gegil van de vechtenden uit, „dat we allemaal de spa over de schouder nemen en een mars liedje zingen." Het meisje liet zich van haar tegen stander afrollen, pakte een handvol aarde op en wierp die kwaad maar nauwkeurig naar juffrouw Able. Het jongetje en enkele andere kinderen lachten luidkeels om deze ontwikke ling. Na enkele seconden stemde juffrouw Abie met het gelach in. „Kleine rotmeid." zei Paul, „Heus Fenella. ik geloof dat een flink pak „Nee, nee," zei Fenella. „Het is nu eenmaal de methode. Luister maar." De eeuwig-opgewekte juffrouw Abie zei: „Ik zie er zeker erg grap pig uit, hè? Goed, nu een spelle tje. Met tweeën en drieën. Kies je partner, jongens." De kinderen verdeelden zich in groepjes en juffrouw Able kwam ter wijl ze de aarde van haar gezicht veegde, bij de drie grote mensen staan. „Hoe je het met Broekje uithoudt is me een raadsel." zei Paul „Oh, maar ze reageert werkelijk erg gDed." zei juffrouw Able. „Dit is het eerste gevecht in zeven en een half uur en David wr= begon nen. Hij heeft zich. vrees ik. nog niet goed aangepast. Okay, Patri cia, riep ze, „in het midden jij. En jü, David, moet haar vangen. Ik probeer zoveel mogelijk, dc woede- impuls in minder emotionele banen te leiden," verklaarde ze. Ze verlieten haar en zetten hun beklimming voort. Op het vierde terras ontmoetten ze een lange en bijzonder knappe vrouw in een tweed pakje, die een vilten hoed en lange handschoenen droeg. „Dit is mijn moeder," zei Paul Kentish, Mevrouw Kentish groette Troy enigszins onzeker. „U bent gekomen om vader te schilderen, nietwaar?" vroeg ze terwijl ze haar hoofd op de manier van een toneelfreule scheefhield. „Prachtig. Ik hoop, dat u het naar uw zin zult hebben. Men kan tegenwoordig" ze klaarde iets op „maar misschien heeft een kunstenares als u geen bezwaar tegen wat bohémien" haar stem dwaalde af en ze wendde zich tot haar zoon: „Paul liefste," zei ze fors. „je had niet al die trappen moeten oplopen met je arme been. Fenella, liefje, dat had je hem niet mogen laten doen." „Het. is goed voor mijn been, moeder." Mevrouw Kentish schudde haaT hoofd en keek mistig naar haar zoon. „Dappere, ouwe jongen," zei ze. Haar warme stem trilde een beetje en Troy zag met ontstelte nis, dat haar ogen zich hadden ge vuld met tranen, ..Zo'n echte Tro jaan," murmelde ze, „nietwaar, Fe nella?" Fenella lachte, niet op haar ge mak, en Paul stapte haastig achter uit. „Waar gaat u heen?" vroeg hij. „Juffrouw Able zeggen, dat het tijd is om uinnen te komen. Die arme kinderen werken zo hard. Ik vind maar goed. Ik ben bang. dat ik tamelijk ouderwets ben, me vrouw Alleyn. Ik voel, dat een moe der het toch 't beste v;eet," „Maar moeder," protesteerde Paul „er móest toch iets aan Broekje gedaan worden. Ze was echt niet te harden." „Arm Broekje," zei mevrouw Ken tish a bitter. „We moeten verder, tante Pau line," zei Fenella. „Cedric rijdt de wagen. Voorzover ik hem ken zaï hij hem niet afladen." „CedriC!" zei mevrouw Kcnttsn. „T'uh!" Ze glimlachte Troy vorstelijk toe en liep door, „Mijn moeder," zei Paul wat ver legen. „windt zich nogal op over allerlei dingen." (Wordt vervolgd)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1957 | | pagina 1