Centraal Gezelschap zet de kroon op t SG~ toneelwerk DE KLERKeZN Individueel prima werk samenspel was wat zwak Hermes in de finale na zware strijd met SFC Cabaret voor B.B.-wijken Bloemenhulde besluit Avond-vierdaagse HÜN!tEi)CINGi5IZEï Demeest begeercie.King Size ÉK Anjerfonds Burgerlijke stand WKR zet dit werk voort TWEEDE RONDE VAN HET E.S.S.-STREEKTOERNOOI „T SPOOK VAN CANTER VILLE Programma van Kath. Kring BOSHOEK AFVAL-SERIE Mondorgels Vnjflas 21 juni 1957 V 4 Raakt de cultuur in discre dit'.' Men zou het zo zeggen wanneer men luistert naar de' klachten van kunstenaars en-publiek beide. De geringe waardering en het. "weinige contact over en:weer doen in- derdaad vrezen, dat kunst en volksleven zich in verschil* lende richting bewegen. Daar om is het zo verheugend te bemerken, dat toch een stre ven bestaat om het leven te verheffen boven het vlak van het alledaagse, dat men zoekt naar de emotionele beleving van eeuwige waarden zonder welke van enige cultuurbe oefening geen sprake kan ■zijn:'; Wij kunnen dit waarnemen, in onze harmonie- en fanfa rekorpsen, in onze zang- en toneelverenigingen en op nog zoveel andere punten meer. Vaak echter is dit streven nog aarzelend en weinig doel bewust en dan dreigt het te verzanden, wanneer het op onvoorziene moeilijkheden stuit. In deze ogenblikken springt het Anjerfonds bij om de lasten, te verlichten en de moeilijkheden uit de weg te ruimen en zodoende ruim baan te maken, voor de ver dere ontwikkeling. Hebt u nooit genoten van de frisse muziek van. de mu ziekkorpsen in onze straten; hebt u nooit een uitvoering meegemaakt van een toneel- of zangvereniging? Achter al deze activiteiten staat bet Anjerfonds, dat zijn stimulerende en steunende taak slechts met uw hulp kan verrichten. Straks komt de jaarlijkse Anjerdag en zal het fonds zich tot u wenden met een verzoek om steun. Helpt allen mede om deze dag te doeii slagen en om het Anjer fonds de middelen te ver strekken, nodig voor zijn cul tuur dienende taak, De Burgemeester van Schiedam, kir. J. W. PEEK- GEBOREN"; Petrus M., z. van. G, A van Potten en M. L. Muis; Theo, z, van A. Spanjaart en E. Snijders; Geertrui, d. van C, Bras en F. M. Noordhoek; Caroline P. -C. L.. d. van J. H; van der Linden en J. M. J. Th. Foet; Maria A., d. van B. Ooslennan en T. J. \%n Pelt; Cora S.. d. van J. W. Faasse en J. J, J. den Hond; Mattijs, z. van C, van Keulen en W. van der Veer; Nico- laas. z. van H. van Holten en A. P. Oosterbaan. ONDERTROUWD: P. van den Bosch. 22 j. en D. P. Mastenbroek, 19 j.; J. N. Campfens, 31 j. en Th. M. L. G. Koning, 30 j.; J. F. Eij- kenbroek, 22 j. en C. J. Zonneveld, 1? j.; M. Faasse. 24 j. en G. M. Vlug. 25 j.; G. van der Hoff, 26 j. en A. P, SVI. Blom, 23 3.; J. A. Hoo- gendijk, 27 j. - en F. de Gans, 31 j,; P. Jansen, 23 j. en G. C. van Dijk. 19 j.; M.'H. Kat, 26 j. en G. U Kroon, 23 j,; J, Landheer, 21 j. en M. Hamerslag, 22 j.; F. P. M. Meij er, 38 jr. en M. M. Winkes, 46 j.; J. G. Pel. 25 j- en M. J. Nobel, 23 Het was gisteravond een grote drukte in de SlachUiuislaau, waar de deelnemers van de W.K.R. Avond vierdaagse van het startbureau Schiedam zich verzamelden voor het an eggen van de laatste kilometers. De ouders cn bekenden van de deel nemers, uitsluitend bestaande uit de leden van de Schiedamse wandel-' sportverenigingen, hadden zich langs de route opgesteld voor het over handigen van bloemen. Groot was de vreugde bij .het op marcheren van de deelnemers van het Rowallan-huis. die door hun be kenden op een spontane wijze met bloemen werden: overladen, doch even groot was de vreugde, wan neer een jeugdige deelnemer door zijn vader of moeder met bloemen werd verblijd. Voorafgegaan door de drumband van de „Oranje Garde" onder leiding van hopman Ph, van Oordt, begaven de deelnemers zich door de straten van westelijk Schiedam zich naar de Korenbeurs, waar een grote menigte getuige was van het einde van deïe tiende Avondvierdaagse te Schiedam. Nadat alle deelnemers het gebouw waren u "nnengetreden, werden zij toegesproken door de heer W. H. P. den Brinker, die eerst enige dank woorden sprak aan het adres van het Gemeentebestuur, het Roode Kruis en de bestuursleden van de Schiedamse wandelsportverenigingen die gedurende vier dagen in touw waren geweest voor het welslagen van dit .wandeifeest Vervolgens werd aangehpald. dat in tegenstel ling met de terste Avondvierdaagse in 1940 te Rotterdam het aspect daarvan is veranderd door de grote deelname van de jeugd. Hij weeg er op, dat de organise rende Wandelkring alles in het werk zal stellen om de Avondvierdaagse te blijven organiseren tegen de laagst, mogelijke kosten voor de ouders of de wandelverenigingen. Vervolgens reikte hij de herinne ringen en groepsprijzen oit aan de leiders van de groepen, waarna de individuele deelnemers de gelegen heid kregen om tegen inlevering van hun startkaart de hen toekomende herinnering in ontvangst te nemen. Er heerste een prettige en opgewek te stemming aan het einde van dit wandeifeest. Er waren geen uitval lers en de organisatoren kunnen met groot genoegen op het slagen van deze Avondvierdaagse van een NBvLO-kring terugzien. Trots met hun gekregen bloemen zwaaiende kwamen deze jeugdige deelnemers aan de Avond-vier daagse binnen. Een fleurige belo ning voor een goede prestatie. j.; L. C. M. Schamle, 27 j. en C. Schop. 19 j.; B. Schenk. 24 j. en. I. Gonlag, 20 j.; A. L. A. van Steen oven. 21 j. en P. S. Koskinen. 23 j.; J. Stöver, 22 j- en H. C. van Kerk hof. 24 j,; A, P. van Vliet, 23 j. en T. Bader, 28 j.; F. C. Witteveen. 37 j. en A. Zuur, 39 j.: J. W. P. Zon dag. 35 j. en M, M. Kinwei, 35 j.; J. W. Woudenberg, 25 j. en J. van der Ree, 29 j.; H. C. Mol, 25 j. en E. C. M. v. d. Staaij, 25 j. GEHUWD: F. H. Veenstra. 29 j. en C. Lagendijk, 26 j-; R. C. van der Vorm, 26 j. en J. M. Kuiters, 25 j.: J. Bleijerveld, 23 j. en A. Noorlander. 19 j.: B. Vink. 25 j. en A. van Wijngaarden, 23 j.; F. H. Gonlag, 25 j. en M. J. Hengst. 24 j.: A. Immerzeel, 20 j. en M. L. van Alphen, 20 j.; P. P. Stoepman, 23 j. en Y. N. van Herwerden, 21 j.; J. P. Comijs, 27 j, en C. van Pelt, 25 j.; A. de Kaper, 24 j. en M_ H. J. Peek, 24 j.;. M. de Jong. 24 j. en J. van Noortwük. 26 j.; K. Cos ting, 27 j. en W. Boskamp, 25 j.; -D. Grasman. 33 j. en G. Noordam, 24 j.: A. Polak, 22 j. en T. H. C. Rebers, 13 j. OVERLEDEN; A. Maasdam, 59 j. Omstreeks vier uur gistermiddag botste een vrachtwagen bestuurd noor de fabrikant A. N., tegen twee verkeerszuiltjes op het kruispunt BK-laan—Nieuwe Haven, De beide zuiltjes werden totaal verbrijzeld. Door de gemeenterend ging is het gruis opgeruimd. In de tweede ronde van Jtet streek-1 achter kwam te staan. Mr. Mulder j HET moet gisteren een grote dag zijn geweest voor de Schiedamse Ge meenschap en meer speciaal de Sectie Toneel daarvan. Want ih het Passage-theater heeft het *.g, „centrale gezelschap", gevormd uit spelers van de verenigingen die hebben deelgenomen aan de Toneel-wedstrijd van de S.G. (merendeels zelf „bekroor.de" spelers) een opvoering gegeven, die de kroon heeft: moeten zetten op deze Toneelwedstrijd. Het Is zeker een goed idee geweest van de Sectie Toneel om de Schiedamse amateurs in de gelegenheid te stellen eens te demonstreren waartoe zjj in de kwalitatief sterkste groepering en geleid door eeti deskundig regisseur, wel in staat zijn. Het is dan ook een goede opvoe ring geworden die" ons toch wat is tegengevallen. Met deze „sterren"- bezetling eh bjj deze mogelijkheden hadden wij „de beste voorstelling ooit in Schiedam door amateurs ge geven" verwacht en dat is het niet geworden. In de Toneelwedstrijd (Advertentie LM.) toernooi dat de Eerste Schieckunse Schaakvereniging organiseert lieeft het zeer warme weer weinig kans gehad zijn stempel op het gehalte van de partijen te drukken. In de kantine van de H-A.V.-Bank te Schiedam, waar het streektoemooi gehouden wordt, was het, dank zü verschillende voortreffelijke voor zieningen prettig toeven, In de invitatiegroepen trokken verschillende partijen zeer de aan dacht Bijvoorbeeld de Siciliaanse partij tussen D. 't Hart en L. Reits- ma. Na zeer scherp spel van beide I kanten kwam Reitsma op de zestien de zet een pion voor te staan. Later ruilde hij die voor een .krachtige aanval, die cle partij in zijn voordeel besliste. A. K. P. Jongsma. de jeugdkam pioen van Nederland pakte dè zaken in zijn partij tegen notaris W. F. J. Meijer energie aan. Met fris en sterk spel werd. Meijer voor tal van pro blemen' geplaatst. Hü moest ten slot te in Jongsma zijn meerdere erken nen. In zijn partij tegen Chr. Viagsma kreeg ir. H. J. van Donk vrij spoedig een dubbelpion op de b-Iijn, die hij later ruilde voor een dubboipkm op I Het bestuur van de „Katholieke ^e. l-" ^-"',; ?0.SO"^f.ni!i;;s wlst J I Kring" Schiedam heeft het program- heeft het voordee? van deze twee pionnen weer prijs gegeven. Op nieuw kwam Korpershoek een pion achter, waarna de partij toch nog in remise eindigde. De uitslagen uit de tweede ronde en van oe afgebroken en uitgestelde partijen uit de eerstg ronde van de invitatiegroepen luiden: Ir. H. J„ van DonkA. K. P. Jongsma laH:: notaris W. F. J. MeijerA. K. P. Jongsma 01; mr. E. Mulder L. Reitsma 10; D. 't HartL. Reitsma' 0—I: mr. E. Mulder—W. Korpershoek lh—*rz\ J. Schellinger- houtJ. Dries I0: M. J. van Eden C. J. K, Sammelius Ijli; C. van WageningenJ. V. Bakker 0I; C. van WageningenA. Doelman 1—0; J. F. Mantz—J. W. Bakker 0—1. Voor komend seizoen partij remise te houden. In de partij tussen mr. E. Mulder en W. Korpêrsboek laveerde Kor pershoek door enkele moeilijkheden heen. Hij kon echter niet verhinde ren. dat hij tenslotte twee pionnen Het team van Hermes-DVS heeft zich in de finale van de afvalserie van de Bosboekclubs geplaatst, maar gemakkelijk hebben de mannen van Lex Janse hel niet gehad. Tegenstan der SFC heeft donderdagavond in de halve finale goed verweer geboden. De blauwzwarten speelden bijzonder enthousiast en wat zij aan techniek te kort kwamen maakten zü goed door dapper volhouden. Het ontbrak de SFC-ers aan de „finishing touch", anders had de ploeg van HDVS wel- licht nog verloren, want telkenmale kwamen Bosman c.c. voor de veste van ddelman Van der Tuyn. De tweehonderd toeschouwers heb ben daarom een aantrekkelijke partij voetbal gezien. Met goed combineren overtroefde Hermes-DVS meestal SFC, maar de Boshoekbéwónèrs at taqueerden steeds zo fel dat Hermes niet veel gelegenheid kreeg voor het doel van SFC gevaarlijk te worden, vooral Krabbendam van HDVS, die enige malen in het eerste heeft ge speeld, kwam door fraai «pel vóór doel, echter zonder resultaat.. In de eerste helft maakte linksbuiten Piet van der Tuyn een doelpunt. Lang golfden de aanvallen van SFC daarna op het doel van HDVS. maar achterspeler Lex Janse. „good cdd Lex", is nog steeds een geweldig struikelblok. Otïk Jan Gudde speelde bij de blauwwitten een uitstekende partij. Soms werd het een waar schiuttersfestijn voor de SFC-ers. maar zwak, slecht en nonchalant schieteo is onvoldoende voor doel punten. Toen Piet vgn der Tuyn een half uur voor tijd met een keihard diagonaal schot het tweede doelpunt scoorde waren de kansen voor SFC verkeken., Wel bleven de blauwzwar. ten in de aanval, maar de offensieven leden aan ïmproduktivïteit, Hermes- DVS won tenslotte verdiend met 2—0. De andere halve-fioale wordt dins dagavond gespeeld op het complex van Boshoek. Dan spelen SVDPW en PPSC tegen elkaar, De winnaar van deze match voetbalt op 29 juni tegen Hermes-DVS. ma bekend gemaakt voor het komen, de seizoen. Ondanks de stijgende prijzen, zowel van zaalhuur als van de honoraria van de gezelschappen, is men er weer in geslaagd een goed programma samen te stellen, al moes ten hiervoor de prijzen per abonne ment iets worden verhoogd. De Hoofdstad-operette opent 26 september de reeks met Strauss' „Eirj Waltzertraum". Het toneelgezelschap Joh, Kaart is op 14 november van de partij met ..Het Konijn en ik", ter wijl het Marionetten-theater van Bert Brugman op 27 november weer een opera ten beste geeft. Verder komt het Rotterdams Toneel op 17 oktober met een nog niet vastgesteld stuk, het Zuidelijk Toneel verschijnt op 18 december en Gerard Walden presen teert op 9 januari een grote revue. Daarna komen nog Het Nederlands Toneelgezelschap 1,6 februari): een to neelvoorstelling op 10 april en de Ne. derlandse Comedie besluit op 29 mei het programma. Verder vermeldt het programma nog een film-voorstelling, een kerst-kindermatinee en de ge bruikelijke Nieuwjaars-soiree, de Vastenavondviering en het Oranje- bal. De Harmonie Wilton-Fijenoord geeft zaterdagavond 22 juni om acht uur in de muziektent te Keth'el, onder leiding van dirigent Joh. F. Pala een concert Het programma vermeldt: De B.B. C.F.-mars van Hume, de ouverture Zampa van Herold, de wals Frères Joyeux van Vollsted, een concertino voor 2 clarinetten en or kest van Von Weber (solisten: Th. Martijn en A. Holmgren), Nationaal Embleem-mars van Bagley, Scènes Caucasiennes van Iwano-Delhaye, het Uren-ballet van FonchielU-Han- niken en de mars Loraine van Gan- ne. Als U nu iets op de grond wilt hebben in Uw moderne zit- of slaapkamer, wat kunt U dan eigenlijk kopen?... Maar voor een prijs die te betalen is.... gewoon door onze klanten..... die niet wisten wat hoogconttinctuur, maar ook niet behoeven te weten wat bestedingsbe perking is. Voor hennep er deze week een schip binnen uit China met matten. Fijn geweven matten in leuke effen mo derne tinten.... groen. rood, blauw enz. En die matten beginnen wij morgen te verkopen. In twee matenmaar allebei gul dens goedkoper dan tot nu toe mogelijk was. Zaterdagmorgen, om 9 uur begint op de eerste verdie ping deze bijzondere ver koop matten fchins import) en zorg dat U er bij bent f£«n cel. of schrift best.), want U koopt dan ook zo'n mat voor een prijs, M) tot 50% 1*ger dan normaal- Wh hebben we nog" enkele opvoeringen gezien, die kwalitatief boven het nu gebndene stonden. Waarschijnlijk heeft het feit dat het hier een „samengeraapt" gezel schap betreft, parten gespeeld; spe lers die niet aan elkaar en niet aan de regisseur gewend zijn. Mogelijk is de tijd van voorbereiding te krap geweest. Hoe dan ook -— het was geen erg homogene ploeg die hier op de planken stond en regisseur Willem van der Loos heeft dit bezwaar he laas niet kunnen opvangen. Telken male werd de aansluiting met enke le seconden gemist, men haakte niet snel genoeg in én hierdoor werd het spel wat stroef en het tempo ge drukt. Dit had voorkomen kunnen worden ook bij amateurs. HET Spook van Canterville" is gebaseerd op de novelle .The Canterville Ghost" van Oscar Wilde, voor het toneel bewerkt door V Tom Taggert en in een weinig ster- ke Nederlandse bewerking van mr. H. M. Planten. Wilde heeft hier op een fijn-gees'ige wijze de spot ge- dreven met de behoefte van Ameri kanen. om wanneer zij steen-rijk zijn geworden.' de Europese cultuur te gaan veroveren en de oude tradi ties tegen betaling over te nemen; om aan de andere kant met de be kende nuchterheid en zakelijkheid meteen weer de tradities te vertrap pen. In dit stuk wordt een rijke mo gelijkheid geboden tot hét stellen van dwaze tegenstellingen, b.v. tus sen de hyper-Engelse en dwaze Lord Archibald Archibald en de Ame- rikaanse ,.flapper"-tweeling Muck en Puck. Maar regisseur Van der Loos i heeft het kennelijk niet aangedurfd om de uitbeelding tot in het earica- turale te trekken. Hierdoor is het j stuk geworden tot een goede komi- j sche thriller meer niet. i TJ F.T verhaal is vrij eenvoudig. De A rijke zeephandelaar Otis uit Chicago huurt een kasteel van de j aan de grond geraakte Lord Can- 1 terville. Compleet met het spook van diens 17e eemvse voorvader, die zn vrouw heeft vermoord om dat zij geen plum-pudding kon ma ken. De familie Otis gelooft niet in spo- i ken. Maar terwijl Pa het bestaan van I het spook gemoedelijk opneemt en j er een reclame-stunt voor zijn zeep i van wil maken, worden zijn jongste kinderen Muck en Puck tot ware kwelgeesten voor het arme spook. De hoogst-romantische dochter Vir ginia raakt echter verliefd op het spook en wil hem helpen, de eeuwi ge rust te herwinnen, zelfs al moet zij daar de dood voor in. Zover komt het echter niet, want de levende Lord Canterville treedt in de plaats van zijn spokende voorvader. en ook in zijn liefdes-affaire. Ae optredende Schiedamse anrn- i teurs hebben ótijfc gegeven, flink teat in de mars te hebbenWant ollen zonder uitzondering, hebben een uit stekende vertolking van hun roi pe peren, zonder echter tot hoogtepun ten te komen. W. EHoek gaf een goede creatie van de zeepkomng Otis, al hadden we hem graag meer parvenu-achtig gezien. Annie Vos was zijn vrome, die verwoed alle spook-bloedulekken uitwist en luier dochter aan de ene graaf icil koppe len, om de andere te krijgen.. Jan Gudde gaf een prima creatie van het spook in vele gedaanten, zowel sinister als lachwekkend en was ook. als de levende Canterville Apothekers nachtdienst: apotheek Gauka. Hoogstraat 29. Bellen bü ongeval'. G.G.. en. G.D. TuinJaar» 80. telefoon 6929Ü. Politieijalarmnumroer: 64666. Gemeentelijke Openbare Leeszaal en Bibliotheek, Lange Haven: Geopend iedere werkdag (be halve maandag* van 9.30 tot 4.30 uur en iedere avond (be halve woensdags en zaterdags) van 7 tot S.30 uur. Zondags ge- sloten. RF. Leeszaal en Bibliotheek. Dam. Geopend iedere dag fbehalve maandag) van 2 tot 4 uur; iedere avond (behalve donder dag cri zaterdag) van 7 tot 8.30 uur. Zondags gesloten- Stedelijk Museum: Dagelijks ge, opend van 10 tot 5 uur; zonda* gen van 2 tot 5 uur. BIOSCOPEN Passage, 2 en 8.15 uur: „Voorbij Mombassa dreigt de dood". Monopole. 2, 7 en 9 uur: „De zoorj van Anna". DIVERSEN Museum-aula, S uur: Museum-vrien den. Concert, i Arcade, 8 uur: St. Aloysïusschool j Ouderavond. (Advertentie im.) acceptabel. Uitstekendwas ook Len Visser als de romantische Virginia, die in haar liefde voor een spook zelfs bereid is plum-pudding te ma ken. Pim Retnmerswaal en. Locs van Klaveren waren de wilde tweelingen met dwaze invallen, die het spook achterna zitten met punaises en flit spuiten, zonder een greintje res pect: Een juweeltje van een bijge lovige huishoudster gaf Bertha Ven- nik. Coen Westerveld kwam met een heel fraai, juist genoeg aangedikte carieatuur van de over-geciviliseer- de salet-jonker Archibald Archibal. Chlcl de Boer vervulde naar behoren de kleine rol van politie-mspecteur. Het Is een goede en zeer amusan te voorstelling geworden, waarvan bet vrü talrijke publiek wel genoten heeft. Eert warm applaus na afloop was de d3nk a3ti de spelers, waarvan de dames ook nog bloemen aange boden kregen. Uitreiking diploma's „De BB is nog eetv betvekkehjh Jonge organisatie, maar beschouw-* het toch als een traditie aan het ein- de van Ieder seizoen een contact- j avond te houden met een feestelijk karakter," Dit vertelde gisteravond het wUkhoofd van wijk 7, de heer M de Vries, tijdens zijn openingstoe 1 spraak In gebouw Irene, Na een kor- i te aanduiding van de in het afgelo- pen seizoen door de wijken 1 en L geleverde prestaties, ging de heer De Vries over tpt het uitreiken van de paketten diploma's aan de blokhoof- i den en hoofden van speciale ploegen. I Voor de noodwachters. die dit jaar met goed gevolg het examen voor redder, E.H.B.O.'er of brandweer de- I den. was er -en fraai diploma. Het' wijk hoofd van wijk 8, de heer O. E. Jung sprak nog enkele woorden van waardering tot de E.H.B.O.'ers. Achter dit min of meer officiële ge deelte volgde een zeer geslaagd caba ret-programma, verzorgd door Boe- lero. Vooral de dikwijls dolkomische sketches als „De Poederdoos" en „Café de Paris", gingen er bij de goed gevulde zaal uitstekend in. „The Me lody Makers" brachten een vlotte ac cordeonshow, In de pauze distribueerden de blok hoofden en de ploegleiders de nieuwe diploma's. (Advertentie IJrt.) Tweemaal per j«r varkopeo wij een groot aantal modelkamerkarpelten, w.o. Haarvelours, Wiltons, machinaal Smyrna's en Moquette karpetten. Karpetten die voor onra modelkamers gebruikt 2ijn, maar die, ook al zijn er wat voetstappen over gegaan, alle zo goed als nieuw zijn. nog AI» U een karpet nodig hebt profiteer dan vai buitenkansje en koop zo'n modeikamerkarpet vèr beneden de waarde! Vanmelftprrketui t deae aanbieding beperkt du»... WIE HET. ÉÉRST KOMT. HET EERST MAALT ROTTERDAM - BINNENWEG BEUERIANDSELAAH

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1957 | | pagina 2