i oejaarden immuun 1 voor griep-virus oor kritiek nog ongelukken Le Filmprijs-1.957: „Leger van Gehouwen Steen*5 aven elkaar raadsels op ■BB Prof. Mulder ontdekt: j Vliegwedstrijd T> 1 op Sicilië eist Experts zoeken voor nieuwe theorie Kabinet-Zoli weer in Italië terug? Deel AOW-premie in mindering op voor- aans Doktersrekening Benny Hooper gaat niet door twee doden Brand op Nederlands schip in Kopenhagen Gevaar voor een Hongaars incident" PSYCHIATER VAN OORDEEL: SLOT INTERNATIONALE FILMWEEK Jury ruiste hij inzendingen durf en originaliteit Scheepsmachinisten in Frankrijk weer aan het werk Krappe meerderheid verwacht voor Fr anse premier Duitse legerofficier geschorst wegens anti-semitisme (rce/t fast van zcfrmwfr 6//'/} examen SPROETJE SPARKS door FRANK GODWIN. door lig aio lllarsh VAN KAPITEIN ROB Maandag 24 juni 1957 GENEVE. De Wereldgezond heidsorganisatie van dc Verenigde Naties beeft zondag baar 52 influen za-centra In de hele wereld opge roepen te helpen om de theorie van een Nederlands ioogleraar te bewij zen, dat mensen op leeftyd, die griep kregen tijdens de grote epidemie van 1889 thans in de regel immuun z(Jn •voor' het nieuwe virus van de Azia tische griep. Vorige week heeft de Leldse hoogleraar, professor dr. J. Mulder gerapporteerd, dat htf be schermende anti-stoffen tegen het nieuwe virus heeft ontdekt in het bloed van mensen boven de zeven tig Jaar. Als de theorie juist blykt te zijn, zou zij de. mening van virus-specia listen bevestigen, dat mutaties van ROME. i— President Grnnchi van Italië heeft het ontsüg, dat premier 5?oli 10 juni indiende, niet aanvaard- Dit is bekend gemaakt in «ei. com muniqué, dat na een onderhoud tus sen de demissionaire premier en dc president werd gepubliceerd. Dit besluit is genomen, nadat eer dere pogingen om een nieuw kabi net te vormen waren mislukt- ZoÜ deelde mee, dat hij dinsdag in het parlement zal verschijnen en dat het verdere verloop der gebeurtenis sen van dc besluiten van de volks vertegenwoordiging zal afhangen. Hij zal dinsdag een verklaring in het. parlement afleggen. President Groncbi behield "ach In dertijd het recht voor liet entslag van Zoli te weigeren, indien hi) geen andere j remier zou kunnen vinden. Zoals aekend waren Cesare Merza- gora. óe onafhankelijke voorzitter van da Senaat, en Amintore Fanfani, de secretaris van de christen-demo cratische partij, niet geslaagd in hun pogingen om een nieuwe coaliteit van de vier centrumpartijen tot stand te brengen. DE N HAAG Van hen die meer dan één dienstbetrekking vervullen of wier echtgenoot eveneens een dienstbetrekking- vervult, wordt de A.O. W.-premie ingehouden op het uit iedere dienstbetrekking afzonder lijk genoten loon tot een maximum van f 465,pef dienstbetrekking. Dit heeft ten gevolge, dat in ver scheidene gevallen in totaal meer dar. f 485.— per jaar wordt ingehou den en dat dit meerdere pas kan worden teruggegeven bij de later op 4e leggen definitieve premieaanslag. Teneinde aan. dit bezwaar tege moet te komen heeft de minister van FinancKn goedgekeurd, dat de in specteurs der belastingen voorlopige aanslagen In de inkomstenbelasting over het jaar 1957 op verzoek van de belastingplichtige verlagen met het bedrag dat in 1957 vermoedelijk boven f 465.— aan premie zal wor den ingehouden. Advertentie l-HJ lijders sa» tandend masgzunr voelen zieh geen bal! mans. Kannen gnsn eten xien ia 't voermtEicbt ven zo'tt nlenwe aanval. Bennies/herstellen prompt 't evenwicht - neutraliseren alle overtollig maag zuur in een wip. Op 'tmoment dat ge.Rennies neemt.en deze smelten op de tong, zakt-de PtJn. om na enkele minuten' geheel te ^ver- tiwijnen. Neem toch Kennies. Gemakke lijk in te nemen - gewoon laten smelten op de tong., En helemaal niet nèèr ont in te nemen. Integendeel: smakelijk èn onopvallend! het mlluenzavirus zich herhalen in cyclussen van 50 of 60 jaar. De variant van het infiuenza-virus die aan hel begin van dit Jaar voor het eerst ophet vasteland van Chi na opdook en zich thans snel .door de ivereid verspreidt, werd eerst als 'n geheel nieuwe mutatie beschouwd naders dan elke vorm van het ..virus- A. die tot nu toe bekend was. 'Tot professor Mulder vorige week meld de, dat hij anti-stoffen had gevonden in het bloed van zeventigjarigen. -Professor. Mulde-, opperde, dat de ze mensem 'waarschijnlijk- voor het virus Immuun, zijn geworden tijdens de epidemie van 1889- - De V.N,-örganisatië neeft zondag per. radio onderzoekers verzocht; te zoeken naar anti-virus-stoffen in het bloed van de oudste leeftijdsgroep. Ais de theorie van professor Mulder wordt bevestigd, zaldit volgens au toriteiten een grote vooruitgang .be tekenen- voor het virus-onderzoek en kunnen beschermende maatrege len tegen toekomstige - epidemieën gemakkelijker en doeltreffender wor den.. -vA Autoriteiten van de Wereldgezond heidsorganisatie hebbenverklaard, dat Russische geleerden die het virus' waarschijnlijk sinds zijn ver schijning in China nebben bestudeerd thans een levend vaccin ertegen hebben ontwikkeld. De directeur-generaal van de open bare gezondheid in India heeft alle staatsregeringen gewaarschuwd, dat de griep-epidemie in India, die thans schijnbaar .dineemt, waarschijnlijk binnen zes acht weken zal terug keren en erger zal worden. De directeur-generaal verklaarde, dat de.tweede griep-goif in Japan al is begonnen en zich naar het wes ten beweegt Hij verzoekt de rege ringen voorraden van antibiotica aan te leggen. -5 BAY SHORE. De ouders van de zevenjarige Benny Hooper, die vori- ge maand al spelend in eeri smalle put uiel en daar een etmaal lang in bekneld zat, zullen de hoge reke ning, die dokter: Joseph. Kris voorzijn medische assistentie had aangeboden, niet óehoeuen te beta len.' De bemiddelingscommissie van. het medisch genootschapvan Suffolk beeft deze uitspraak gedaan nadat zij de ouders en de dokter over het ge-1 val.had gehoord. PALERMO BU de jaarlijkse internationale rondvlucht van Sici lië ts het vtïegtuïg van twee deel nemers 300 meter voor de finish neergestort doordat de motor af sloeg. :Dé twee inzittenden kwamen om het leven, De rondvlucht werd gewonnen door de Belg Robert Goenians :met een Piper Apache 23. Zijn mede- piloot was Fiarenza de Bernardi, de dochter van een bekende Italiaanse piioot. ..-V Derde wérd de Nederlander ^Hen drik Burgerhout met een Bonanza 435. KÓPENHAGEN. Aan boord van het Nederlandse motorschip „Kars" (362 ton) uit Groningen, dat ió de ha ven van Kopenhagen nitraat-vaten laadde, is zondagavond brand uitge-, broken. De bemanning van tien kop pen bleef ongedeerd, doch het schip werd zwaar beschadigd. De repara tie van. de „Kars" zal enige weken vergen. HONGKONG. Mao Tae-toengs officiële toestemming voor het be staan van „tegenstellingen in een communistische staat" heeft een ver- blaffend effect, Van alle kanten barst de (geleide?) kritiek los op het regiem In communistisch China. Tsjoe An-plng, hoofdredacteur van het orgaan van acht niet-communls- tische partUen, heeft krltfek op Mao Tse-toeng en Tsjoe En-lal uitge oefend, omdat rij geen coalitierege ring tot stand hebben gebracht. De hoofdredacteur leverde zijn kri tiek tijdens een reeks forums, die in mei in Peking zijn gehouden tussen communistische en niet-communifiti- sche partijen. 59: DEN BOSCH „De slagzin „Geen alcohol, geen risico" is te idealis tisch. Zelfs al zou men het verkeer volkomen droogleggen., dan nog zon hetzelfde aantal potentiële „brokken makers" op de weg blijven. Want zij die nu en dan overmatig drinken en rij," die aan alcohol verslaafd zjjn, hebben een gestoord aanpassings vermogen. En Juist onder diegenen, die maatschappelijke aanpassingsge breken vertonen; waartoe ook nog een groep behoort, die niet drinkt, vindt men, zoals Amerikaanse onder zoekingen hebben aangetoond, hen, die ongelukken veroorzaken." Dit betoogde de zenuwarts, dr. J, H. M. Berden uit Heerlen op een tweedaags congres van de R.K. Art senvereniging, dat het afgelopen weekeinde in de Brabantse hoofd stad werd gehouden en dat gewijd was aan het onderwerp „Arts en ver keersproblematiek". „Indien," zo betoogde deze spreker voorts, „buitensporig alcoholgebruik oorzaak is van dodelijke ongelukken, dient een specifiek gerichte straf te worden opgelegd. Dr. A. Brand, de medicus van het Centraal Bureau voor de Afgifte van Rijvaardigheidsbewijzen, noemde een verplicht medisch onderzoek voor hen die op een leeftijd van 60 jaar en ouder het rijexamen wensen af te leggen, noodzakelijk. Voor nog ouderen wenst hij een jaarlijkse her keuring, in plaats van. een keuring om.de vijf jaren. Op het ogenblik zitten. BÖ- en 90-jarigen achter het autostuur. Dr. M, A. "W. Curfs, sociaal-genees kundige te Nijmegen, kwam aan de hand van cijfers tot .de conclusie, dat het verkeer 275 maal 'zo gevaarlijk is als de stormramp van !953, die 1700 doden; w-einig gewonden^ en 2 miljard gulden schade eiste; Het Tweede Kamerlid.■mty-H. van Doom was van mening, dat het ver plicht stellen van de bloedproef noodzakelijk wordt om de berech ting van verkeersdelinquenten snel ler en doelmatiger te maken. Daar naast achtte hij de preventieve wer king van deze verplichting van groot belang. Mr. Boots, rechter in de Bossche rechtbank, vroeg zich af of de alge mene bedreiging van de verkeers veiligheid door alcoholgebruik groot genoeg was om met de verplichte bloedproef de persoonlijke integriteit in het strafprocesrecht aan te tasten. De juridische adviseur van de A-N.W.B., mr. Harm sen, zei niet veel van een verplichte bloedproef te ver wachten. Meer dan honderdsprekers die geen lid zijn van de partij hebben aan de debatten deelgenomen, zo blijkt thans. De inhoud van de de batten is gepubliceerd in het Pe kinese „Volksdagblad" waarvan exemplaren thans Hongkong hebben bereikt. Kennelijk met de bedoeling de stortvloed van kritiek af te dammen, doet het „Volksdagblad" naar aan leiding van de forumdebatten, een: aanval op. „rechtse elementen" die op grote schaal kritiek hebben ge- leverd op het socialisme en de com munistische partjj. Het communisti sche persbureau „Nieuw China" meldt, dat op de muren van het in stituut voor de Russische taal in een voorstad van Peking tien „reactio naire aanplakbiljetten" zijn aange bracht, waarop kritiek werd ge oefend op het een-partijbewind en gepleit werd. voor de instelling van een parlementaire democratie .met twee Kamers. Een bestuurslid van de Democra tische Liga, een van de partijen die met de communisten samenwerkt, heeft verklaard, dat het in China wellicht tot een „Hongaars incident" zal komen als de studenten voort gaan met het veroorzaken van moei lijkheden. In Hankow staken de leer» itngen van enige, middelbare scho len, waardoor een ernstige toestand is ontstaan, zo had dit bestuurslid gezegd. De rede van Mao Tse-toeng waar- Uit dit alles is voortgevloeid -L deze rede werd in februari gehouden en vorige week openbaar gemaakt is thans ook in de Pers van Polen, Joe- go-SJavië, Hongarije, Tfejecho-Slowa. kije, Oost-Duitslflnd en de Sowjet- Unïe gepubliceerd. In Tsjecho-SIowakije, Oost-Duits- land en de Sowjet-Unie werd op de rede verder geen commentaar ge leverd. Ter gelegenheid van de ten- toonstelling Atoom'.': in:. Amsterdamkwam de\ Engels-. rrtan Alec Hodson niet zijn'. „stoom automobiel" uit het'- begin van deze eeuiü, naar- Schiphol. Hij. was /niet :zïjn;- „slee" met de boot in Hoek van Holland, aangekomen maar van Hoêk van Holland tot; Schiphol werd. de reis puf-, fend en stomend op eigen kracht gemaakt DEN HAAG. „Een leger van ge houwen »teen", he* imposante film-, gedicht van Theo van Haren Naman over dc verzetsmonumenten van Ne derland, is onderscheiden met de filmprijs 1957 van het ministerie van OderwiJs, Kunsten en Wetenschap pen. Dit deelde mr. H. J. Rcirünk, direc teur-generaal voor de kunsten en de buitenlandse culturele betrekkingen, zaterdagavond mee aan het slot van de laatste aan de Nederlandse film gewjjde dag van de Interna tionale FUmweek Den Haag, die to het Metropole Tuschlnskl theater voor een In gala gestoken publiek haar voorlopig en op een ontvangst in het Palace Hotel te Schevenlngen definitief einde vond. Van Haren Noman, die de prijs zelf in ontvangst kon nemen, onti» ving deze onderscheiding voor zÜn inzending ln de A-categorie der vrije cn zgn. ..sponsored" films waarin' tenslotte twaalf films meedongen. Van de negen inzendingen dn/-"de B-caiégorie: in opdracht vervaardig de films,, kwam naar het oordeel van de jury, bestaande uit: P.: J. Mullens, B„ Haanstra, J. Nijland, Ch. Boost, K. v, d. Horst en J. C, Schuller, geen enkele voor bekroning in aanmer king, "Wel werden enkele speciale vermeldingen verleend: .aan Pim Heytman voor zijn uitmuntende ca merawerk in de films „De Morgen ster", „Stalen platen" en „Onder- «S, PARUS. Het Franse ministerie van Transportwezen heeft bekend gemaakt, dat een overeenkomst Is bereikt met de stakende scheeps machinisten en dat het werk zal worden hervat. Duizenden Fransen, die in Noord- Afrika hun vakantie doorbrachten, zijn door de stakingen gestrand. In Tunis zijn alle beschikbare plaatsen óp schepen die naar Frankrijk over steken tot eind juli besproken. In Le. Havre liggen de He-de- France, de Lïberté, de Colombes. en de Antilies werkloos. De bemannin gen hebben hun gage ontvangen en de lichten zijn gedoofd. De schepen zullen na afloop van de stakingen minstens 48 uur nodig hebben ora weer te kunnen uitvaren EINDHOVEN. Ma- ling Truus en Tilly De Boer vond verschei- ria en Claudia Stefjens Draper. .Aangenaam" dene tweelingen bereid uit Keulen, 6 jaar oud, zeiden alle vier en ze afdrukken van hun" ge en de 74-jarige Anna en besloten zaterdagavond bitten te laten maken Ele Petsch uit Dnssel- met elkaar' te gaan en^zo zijn er nog meer dorj, .waren de-jongste dansen..Henk.weet echt- proeven genomen. en 'oudste tweelingen, niet meer,'of hij met Maar de gezelligheid die hebben deelgeno- Truus of Tilly, of om kwam daardoor toch men aan 't zaterdag en beurten met allebei niet, in het gedrang: er tondag gehoudeninter- heeft gedanst, en Nico zijn zang- en muzïek- nationale tweelingen- is het net zo vergaan, wedstrijden gehouden, congres1. Niet minder Trouwens: Tilly en waarbij 2elfs een dan 350 tweelingen uit Truus staan voor het- 68-jarige. vrouwelijke vele landen kwamen zelfde dilemma. .„Maar tweeling een tweede hun als de klassieke dat geeft niet"; zegt prijs in de wacht druppels water op et- Nico, „ze zijn allebei sleepte. Het Brabants kaar lijkende gezichten heel aardig." Koor heeft zich met tonen en hen dié niet Meen niet, dat het veel succeslaten ho- aan het congres*,, kon- tweelingeneongrea al- ren, Ër zijn boeiende den deelnemen om leen maar is geworden lezing en over tweelin- dK doodeenvoudige re- een „vrij dooie boel", gen gehouden en ten den dat zij Lniet tot omdat verscheidene art- slotte, hebben de con-. tweelingen behoren sen. zich voor dat twee- gresserende Nederlan- voor herkdnningsraad- Tingenstuk interesseren, ders besloten tot op- se Is stellen. Goed, ook zij hebben richting van een Ne- Trouwens, elkaar ge- hun portie gekregen: derlandse Vereniging ven zij ook dergelijke prof. Verkade heeft van Tweelingen, waar- raadseltjes op. Zo het smaakpröeven genomen Yvan het secretariaat is Meegse tweelingenpaar om Uit te maken of gevestigd aars de Tol- Henk en Nico van Din- één-eiige-tweelingen - lenlaan 15 in Eindho- ter. Een tijdje geleden want daarom, ginghet. vem Haar leuze zal hadden zü kennis ge- toch ook wat hun waarschijnlijk luiden: maakt met de Nijmeeg- zintuigen betreft vrij- „Tweelingen aller pro- verpleegsterstwee- wel identiek zijn. Prof, vincies, verenigt XI". zoek O-P.M"; aan Josef Misik voor zijn. techmECh_.kunnen in .de poppen- ;film „Prins Electtoh"; «ah Charles Huguenot van der. tanden voor het gedurfde experiment in zijn film ,J>e Morgenster" en aan Y/im v. d. Velde voor zijn regie in de film „Sterven de taar'. Aan Bert Haanstra, de vervaardi ger van de film „Rembrandt, schil der van de mens", overhandigd» mr. Reinink .de Rembrandt-perming, de exclusieve onderscheiding voor- hen die zich ter gelegenheid ,::.van, het - Rembrandt jaar bijzonder verdienste lijk hebben gemaakt. De jury wae tot de conclusie ge komen, dat de ingezonden films over het algemeen, op een behoorlijk tech. nlsch peil.stonden en dikwijls zelfs een/hoge mate van perfectie, met name in het camerawerk hadden be reikt. De»;te meer had het de Jnry ge troffen, dat een groot doel van de ingezonden films een zeker gebrek aan. durfverrieden, «tl weinig wa* gebleken van venÜenwenden tendensen. Een origineel gebruik van het medium film v|ei slechts in en kele gevallen te constateren. PARIJS. Maurice Bourgès- Maiinoury zal, naar men verwacht, vanavond een krappe meerderheid behalen, wanneer zijn elf dagen ou de regering haar bestaan verbindt aan het voorstel voor extra-beia's- tingen, dat deel uitmaakt van haar 90 berïi eidgprogram. Politieke waarnemers zijn van oordeel, dat de 42-jarige radicale premier een meerderheid van twin tig tot veertig stemmen zal krijgen, zulks afhankelijk, van het- aantal Conservatieven dat zijn afkeer voor nieuwe belastingen - zal laten over winnen door de tegenzin om een nieuwe kabinetscrisis te veroorza ken. De premier is zeker van hon derd socialistische stemmen en on geveer zeventig of tachtig stemmen van zün éigen radicale partij en an- dere middenpartijen. Tegenover hem staan de 150 communisten en'Tum aanhangers en de 37'Poujadisten. BONN. Het '"Westduitseminisfe-'-' rie van Defensie-heeftr/een- officier van het Westduitse leger geschorst wegens het aan de dag leggen van een antl-semitistische houding tegen- - over een recruut. De kapitein deed dienst, hij een opleidingsbataljon van de genie; Onder Invloed van alcohol - zou hij tegenover een recruut anti-' semitisttsche termen hebben gebruikt. Als dit juist blijkt, zal hij uit het le- ger verwijderd worden. Advprrentiet' M 1 Het temwutilleiul, geen *Uaj> verwekkend. BAYER preparaat 14 te zien en. ze maakte, dat Troy zich dom voelde. „Maar waarschijnlijk - zou ze een voortreffelijk naaktmo del zijn," dacht ze. „Ik vraag roe af of ze ooit model is. geweest, ze .ziet er wel naar uit." juffrouw Orrincourt en Cedrlc voerden een onnatuurlijk gesprek. Fenella en Paul hadden zich ver wijderd en Troy was overgebleven met Mlllamant Ancred, die over de moeilijkheden van het huishouden begon te praten,. Terwijl, ze sprak. TtX.IK VlflD Htr VERVEttriO VOOR iPROtijc.nfcAR rtt hunntri oten riöico fitmn...DtPO«vno6rwtü'. •n tttiouDtotfóiBRufnre schuur IbHtBttEri LOGOhD riOötüJK flPARTöÊZÉf ÓTIlriAAR, CUtRTjf: O&OOttTÊR ^OriTzo AL6DfcPohbyiÈf& Bfc6nbtf£lt)KbM£fcft WOROÊtlALLC DrtR£rt ziett V - •- 3034. Steeds verder dringen de twee vrienden in de fabriek door. Een smalle gang leidt naar een grote poel, waar. een baggermolen de specie naar een hoger gelegen deel var. de fabriek brengt. De apparaten zien er nogal primitief uit en alles maakt grote indruk op Eddy, die maar niet begrijpt, dat deze hele machinerie draaiende blijft, zonder dat er schijnbaar mensenhanden aan'te pas komen. „Het lijkt mij beter," zegt Rob ten slotte, „dat 'we nü terug gaan; met ons tweeën kunnen we deze fabriek toch niet overmeesteren. En ik zou niet graag in de handen van Lupardi vallen." Snel lopen zij terug, nauwkeurig de route volgend, waarlangs zij zijn gekomen. Maar nu passeren zij een punt, dat wel voortdurend wordt gadegeslagen door een cameralens en Yoto. die zijn oog niet van het televisiescherm heeft af ge- houden, slaakt/een ondex-drukte-kreet vart vreug de. ..Daar zijn ze, professor!" roept hij uit. werkjes meegebracht. Maar die - verjaardag! Zo neerdrukkend! Lie- hnrrimirrifJ aan Jnn-m M-at-v" Cedric gilde. „Milly, lieveling!" ve Milly, ik geloof niet dat ik er dat Troy hvonotiseerde door ziia riep hij, hoe... hoe kon jel» Hij tegen kan." ;gfyk;ypaJS®™?cJ°0ar' trok een, verbeard gerieht tegen Doe „iet ro ondeugend," zei oS^Fngewik- - 1 Troy. Mlllamant met haar zware stern. keiae olïnt'er* en Icrul7#n Ktnnnröen „Heb ik iets gezegd, dat ik beter „Zullen we nog iets drinken?" Sar in M^ niet had kunnen doen?» vroeg zün stelde Paul luid voor. ggJgag? blUf oSS S moeder. „Zo ben ik nu eenmaal." „Heeft iemand het daar over motief onafeemaak-u Een enkel" En* ze lachte hartelijk. drank??» riep een stem op de min- SaalhieM zl^Woo omhetaan- Natuurlijk niet," zei Troy haas- streelsgalerlj. „Dolletjes, donetjes, Su, ie b'StS. Hall S tig en vermeed Cedric aan te kij- dolletjls!" monotoon ken, „Ik hoop maar, dat het poseren „Oh. - God!", fluisterdeCedric, ik vind dat ik selük'heb» zei Sir Henry niet zal vermoeien." „Sonia!" „Oh, hij zal het u wel zeggen, als £- jes en. Barker, maar ze zijn alle- hij moe is," verzekerde Milliamant Het. was donker geworden in de maal heel oud, en komen van ver- •Ancred haar en Troy kreeg een on-, hal en Troy's eerste indruk van juf- schillende takken van de familie. prettig visioen van een schilderij frouw Sonia Orrincourt was een wit- Mijn schoonzuster Pauline, u weet .van zes bij vier voet, dat in twee te verschijning, die de trappen van wel, mevrouw Claude Ancred, heeft - weken klaar moest zijn en waarvan de galerij afdwarrelde. Haar komst haar eigen huis tijdens de evacuatie liet model niet zou aarzelen haar werd begeleid door een reeks tsjir- verlaten en Is kortgeleden bij ons ge- 1 mede te delen als.-hij vermoeid was. pende geluidjes.- Toen ze:.de hal komen met twee van haar dlenst- „Hoe dan ook," riep Cedric schril, doorliep zag Tröy dat ze gekleed meisjes. Desdemona heeft ook haar „laten we drinken." ..was in een jurkje, dat zelfs in hoofdkwartier ïd Ancreton opgeslar Ze zaten rond de haard, Paul en een musical opvallend zou zijn. ge» gen, zij bracht Nanny mee, Bar- Fenella op een sofa, Troy tegen» weest. Ze veronderstelde dat het een ker en de anderen zijn altijd al bij over hen en Millamant Ancred op négligée was., ons geweest. Maar zelfs nu de wes- een hoge stoel. Cedric trok een „Lieve help!" kreet juffrouw Or- telijkè vleugel .als school is. ingc- poef naar zijn moeder toe, rolde rincourt, ,.wie hebben we -daar? richt, blijft het moeilijk. Vroeger." zich op en legde zijn armen op haar CeddieJ." Ze stak beide handen zei Millamant nadenkend, „was. er knieën. Paul en Fenella keken met uit en Cedric pakte ze. „Je. ziet natuurlijk een hele zwerm." slecht verborgen afschuw naar hem. er betoverend uit, Sonia."riep hij „Kunnen ze het goed met elkaar „Wat heb je gedaan, liefje?" uit. „Waar komt dat vandaan?"- vinden?" vroeg Troy vaag. Ze'keek vroeg Millamant aan haar zoon, „Lieveling, het is-een miljoen jaar naar Cedric en juffrouw Orrincourt. terwijl ze haar hoekige hand op oud. O, neém me niet kwalijk," zei Hij-had kennelijk besloten het" goed zijn schouder legde- ze. terwijl ze op Troy afliep. „Ik met haar te vinden en een Ie vend i- „Een heleboel vermoeiende din- zag niet." ge, maar volmaakt synthetische flirt gen," zuchtte hy, Zijn wang tegen Millamant stelde hen ijzig aan was het gevolg. Ze fluisterden sa- haar hand schurend. „Vertel ons elkaar voor. Fenella en Paul waren men. eens, wat hier gaat gebeuren. Ik van de sofa opgestaan en juffrouw „O neè". zei Millamant. „Zo heer wil iets vrolijks en opgewekts. Een Orrincourt viel er: op neer. Ze zo knecht, zeggen ze. .nietwaar?" feestje voor mevrouw Alleyn, Alstu- spreidde haar armen uit en dartel- Troy keek haaraan. Ze. glimlachte blieft! U hebt toch wel zin in een de met haar' vingers, „Vlug, vlugl" breed. Het is'karakteristiek voor de- feestje, hè?" hield hij tegen Troy riep ze kinderlijk, „Sonia'wil een ze mensen, dacht Troy;dat ze voort-, aan. „Toel" drankje." durend opmérkingeh'maken waar.je ..Ik ben hier gekomen om te wer- Haar haar was bijna wit. Het geen antwoord' op weet. ken," zei 2e en omdat hij haar viel in krullen over haar voorhoofd Pauline Anerëd kwam binnen en nerveus maakte, sprak .ze kortaf, en in een zijden gordijn naar haar ging naar haar zoon en Fenella. Ze „Verdorie," dacht ze,- „dat klinkt schouders en deed Troy vaag aan liep vastbesloten en dé" glimlach die alweer alsof ik hem serieus moet het interieur van een aquarium ze op Fenella" afzond, betekende, dat nemen." denken.'Ze had-zeer ronde ogen met ze mocht gaan. „Lieve," zei zé tegen Maar MilTamarit' lachte toegeef- gebogen, zwarte wimpers. Als ze. Paul, „ik heb je gezdcht." Fenella lijk» „Mevrouw Alleyn is hier met glimlachte trok haar korte bovenlip ging heen. Pauline" hief haar lorgnet De verjaardag en jij ook. liefste, vlak weg, haar mondhoeken'gleden op en keek er door. naar. juffrouw ais je tenminste tien dagen kunt naar beneden en de schaduwen van Orrincourt, -die"hïi V in ihaain volle blijven." komende rimpels liepen langs haar lengte op de sofa lag uitgestrekt. ;.0, ik kan wel blijven." zei hij kin. Haar huidwas blank'en dik Cedric zat op de armvande aof3. boos. ,.Het kantoor wordt opge- als de bladeren van een camelia. Ze' aan haar voeten, knapt. Ik heb mijn afschuwelijke was een opvallende jonge vrouw om CWoidt 'v'erVoigcti

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1957 | | pagina 1