H HERZIENE HOUDING mm se telefoondienst geeft „tour"-nieuws op nummer KAB en CNV bereid tot samenwe Nieuwste H-bom voor 95 procent „schoon Te eerlijk Proef ter voorkoming van mogelijkeverkeerschaos AVONTUREN VAN - KAPITEIN ROB v Na verklaring van NVV TWINTIG LIJNEN, 26 SECONDEN ALLEEN VOOR - STADSNET - npiiiiii Productschappen: „SER wil ons aan banden leggen" Duits ere-doctoraat voor prof. Tinbergen Reuzenscliroef GELEERDEN MELDEN EISENHOWER Bij atoomproef 835 varkens in uniform' Proeven met tabak zonder schadelijke bestanddelen Nieuw portret van Rembrandt ontdekt? gaat in Rotterdam Opgesloten coasters wellicht vólgende week vrij Helikopter maakte een noodlanding Logies in Nederland op Wereldexpositie te bespreken t is weer door Tlgaio ïttarsh SPROETJE SPAROS door FRANK: GpDWf|h Koop zo'n iJffig) Kwatta-pakje ...elke week!HU Pt &AA5 ZÉGT, DAT WC DÉ ZltrttPORY wê6 notrtn poenHi) ib BAnc? dat hij IfcTi BESMÉTTÈLljHS HEEfT CM Dt AMDtRt DItRtri AAnMÉÉHT! M.HAAR Té* tt.HIJ HtEPT AlLtEfl É\AAR 0H5 3035. Het beeld op het televisiescherm is niet erg duidelijk tengevolge van de grote hoeveelheid waterdamp, die zich bevindt in de ruimte, waar Hob en Eddy nu zijn. „Gevaarlijke tegenstanders. Yoto", gromt *Lupardi: „lk vraag mij at hoe zij kans hebben gezien ongemerkt hierbinnen te "ET mandement i* bestemd voor rooms-katbolieken. laten anderen zich er toch niet zo druk over maken I Ziedaar bet voornaamst? verweer in katholieke kring tegen de storm, die drie jaar geleden bet mandement in hoofdzaak in de kring van niet-geloofsgenotcn deed opsteken. In hoofdzaak, want ook bij vele katholieken was de indruk van bepaalde passages in het stuk niet gunstig. De zaak kwant toch luerop neer, dat opnieuw zeer uitdrukkelijk aan de Nederlandse katholieken be paalde vrijheden werden ontzegd, die buiten onze grenzen wel bestonden en waarvan de kerkelijke overheid daar de vertUvijmng uitdrukkelijk als ongewenst beschouwde. Waren dr toestanden den zo verschillend? Eigenlijk leek dat toch moeilijk vol te honden. Zo ontstond het gevoel van een niet geheel gerechtvaardigde bevoogding. Dat anderen er zich zo druk over maakten kwam hieruit voort, dat de motivering- van het standpunt van liet episcopaat hen vooral trof. Het is niet prettig, als bron van kwaad en onchristelijkheid te worden aangemerkt. Het •was bet N.V.V. vooral, dat in een tijd van kentering en heroriëntering zich wel hoogst onaangenaam getroffen moest voelen door kwalificaties die. als ze een kwart eeuw geleden waren geuit, al aanvechtbaar waren geweest. Het betekende een forceren van tegenstellingen door middel van het zwart maken van groepen, die dit volstrekt niet verdienden. Vandaar Het rumoer over bet mandement; rumoer, dat geenszins verstomde nadat onderhands te kennen werd gegeven, dat hei: hier vooral een kwestie van methode was en de ge- .discrimineerden de zaak maar niet te tragisch moesten opvatten. Men weet, dat het N.V.V. zich aan zijn eer en goede naam .verplicht heeft gevoeld, uit de Raad van Vakcentralen te treden. Hetwas een daad, idie het te eerder stelde, daar de voorzitter van het G.N.V., de heer Ruppert, tich zeer ostentatief achter de voor het N;V.V. krenkende passages van het mandement stelde.,v■'■fV'h 'J RIE jaar. nu i»:.de'samenwerking, verbroken geweest;' én er is enlgè j reden om 'te: menen, dat het land daarbij niet zeer wel is gevaren. Het snelle, herstel ysn Nederland in de na-oorlogse jaren is sterk - bevorderd door de gedisciplineerdheid van de vakbeweging, die in Be Raad vah'Yakcen trales haar ontmoetings. en coördinatiepunt bezat. Het >vas een samenwerking,: die niet wa? opgedwongen, maar berustte op een vérgaande eenheid van'Inzicht-en van belang. De breuk leidde tot een "af* "zunderlijk opereren van het N.V.V-, en de confessionele bonden. Concurrentie kwam in de plaats van het samen optrekken. Er zijn de laatste tijd de vak beweging nogal verwijten gemaaktoyer haar., aandeel in de minder goede gang van zaken in Nederland op financieel-économisch terrein. Nu is de neiging öm bij moeilijkheden een schuldige te zoeken, te bekend om .deze verwijten meteen erg serieus te nemenmaar het feit heeft zich toch voor gedaan, dat over de gedifferentieerde lonen, volgens de. deskundigen een der oorzaken van de overbesteding, dé vakbeweging niet gelijk dacht. Meer in het algemeen is ex sprake geweest van een enigermate tegen elkaar opbieden. Op het ogenblik bestaat echter alle reden om aan te ne men, dat de samenwerking zal worden hersteld. Dit is,, gelijk men heeft kunnen lezen, het gevolg van zekere, nadere verklaringen, die de aarts bisschop als gevolg van besprekingen- met een delegatie van het N.V.V. heeft willen geven, omtrent, sommige zinsneden in het mandement- Het heeft wei nig zin, op de aard van deze verklaringen nader in te gaan. Voor de rooms- katholieke kerkelijke overheid was het natuurlijk niet gemakkelijk, min of mjeer officieel een houding aan te nemen, die zou kunnen worden uitgelegd rfïs een vorm van retireren. Vandaar de stugge formulering in het commu niqué, dat'bovendien, omdat het alleen van het N.V.V.-bestuur uitging, ook slechts voor rekening van dit lichaam kan komen. Maar tegengesproken is het niet, en de K.A.B.-voorzitter, de heer Middelhuis, heeft er zijn voldoening over uitgesproken. - ■*--. "ÉN kan de K.A.B.deiding de lof niet onthouden, in deze zaai meer begrip aan de dag 7te'hebben gelegd dan althans sommige leden Van het hoofdbestuur van de C.N.V. hebben gedaan. Bij de K.A.B. begreep men de gekrenktheid bij het N.V.V., en men verheugde er zich niet over. Bij het C.N.V. begreep men zc ook wel, maar de gevoelens yari spijt waren niet zo algemeen. Wie het N.V.V.communiqué ontleedt, kan tot de conclusie komen, dat er eigenlijk niet veel is veranderd. Nog altijd heet deze. vakcentrale oorzaak van „toenemende onkerkelijkheid, godsdienstloosheid en ais gevolg daarvan verzwakking en verval van zedelijke normen", leder, die wat verder kijkt, begrijpt echter wel, dat het belangrijkste niet in het communiqué staat. Veel betekenisvoller toch is Het feit, dat contact met de aartsbisschop moegelijk is geweest en dat dit tot .een duidelijk resultaat beeft geleid. Het moge geen retireren zijn van liet episcopaat, het ia dan toch wel een er kenning, dat het mandement-te fel en te onbillijk is geweest in enkele van zijn formuleringen. Het kan het episcopaat ook niet zijn ontgaan, dat in zijn politieke clausules hef mandérnént over zijn doel heeft heengeschoten. Er is geen reden waarom In Nederland andere regels zouden gelden dan elders; en zq is de herziene houding van het episcopaat waarschijnlijk nog eerder eën toegeven aan wat m eigen kring leeft dan een tegemoetkomen aan be zwaren van anderen. TTIBECHT De bestoren van de twee confessionele vakcentralen In ons land. de K.A.B. en het C.N.V. hebben gisteren beraadslaagd over de jongste verklaring van het NVV, dat he; geen beletsel wil vormen voor een herstel van de samen werking tussen de drie grote vak centralen. De commentaren, die zo wel uit de kring van de KAB als van het CNV reeds eerder op dete verklaring werden gegeven, werden door de respectievelijke besturen onderschreven. Door de verklaring van het NVV is de mogelijkheid tot een her nieuwde samenwerking aanwezig, zij het dan, dat over de vorm waarin deze tot stand zal komen nader overleg zal moeten plaats vinden, aldus het KAB-bestuur. Het ver- bondsbestuur van de Katholieke Arbeiders Beweging spreekt de hoop uit, dat een herstel van de samen- vverking spoedig een feit zal zijn.' Het. verbondsbestuur van het CNV heeft meegedeeld met grote waarde ring van de.verklaring van 't NW te hebben kennis genomen. Een voor de toekomst geldende regeling voor de samenwerking ontmoet by het CNV geen bezwaar, De vorm .van zulkeen regering zal ook naar de mening van het CNV. echter na der overwogen moeten worden. t (Van een onzer redacteuren) DEN HAAG. Gedurende de Tour dc France zullen inwoners van Den Haag, Rfjswyk cn Voorburg door een speciaal stadsnummcr ie draaien tele fonisch het laatste nieuws van dit wlelersporige beuren kunnen vernemen. De plaatselijke telefoondienst heeft In overleg met de Haagse pers hiervoor het nummer 41 gereserveerd met twintig lUncn, waarop gelijktijdig even zoveel. gesprekken kunnen binnenkomen. Op de telefooncentrale aati de M&mixstraai sal voor deze groép lijnen dag en nacht een beantwoordïngs- machlne draalen» die In 26 seconden een bericht afgeeft.. Telkens wanneer daar aanleiding toe Is, zal het Algemeen Nederlands Persbureau deze ma chine van vers nieuws voorzien. De verwachting ;is; dat op deze .wfjze per uur ruim IlOO aangeslotenen op het Haagse telefoonnet zich. op de hoogte kunnen stellen van „tour."-nIeuws, Hun „gesprekken" met deze., cen trale informatiepost kunnen langer duren dan 26 seconden:' zé -worden pas automatisch afgebroken, zodra het bericht'in zijn geheel is afgege ven. Dit nummer 41 is alleen binnen het Haagse stadsnet (dat ook Rijs wijk en Voorburg omvat) en niet in tercommunaal bereikbaar: om tech nische redenen was het niet moge lijk andere plaatsen van deze ser vice, die een primeur is van de Haagse PTD, mee te laten profitéren. Niet om tegemoet te komen aan de behoefte aan „tour"-nIeuws heeft de directie van de Haagse telefoon dienst hetbesluit genomen tot dit experiment van een eigen nieuws voorziening per telefoon. In voor gaande jaren namelijk leidde de steeds stijgende belangstelling voor het laatste nieuws van de Tour de France tot een chaos in het telefoon verkeer, tengevolge van overbelas- (Van een onzer redacteuren) DEN HAAG De besturen van verscheidene produktschappen heb ben bezwaar gemaakt tegen een ont- werp-vetordenlng van de Sociaal Economische Raad, waarin aan de publiekrechtelijke bedrijfsorganen wordt voorgeschreven hoe zfj hun begrotingen en rekeningen moeten voeren. De S.B.R. geeft o.m. aan. dat de bedrijfsorganen geen reserveringen mogen doen of fondsen mogen, vor men, voor dq. bekostiging van we tenschappelijke verrichtingen, pro paganda en voor de- aankoop, het bouwen of de verbouwing van on roerend goed. Ook het verlenen van subsidies wordt in. de ontwerpver ordening aan strakke regels gebon den. De besturen van. de produktschap pen zijn van oordeel, dat de S.E.R.: met deze voorschriften zich teveel met het beleid van de besturen van de bedrijfsorganen bemoeit, en teveel in details treedt. Zij zyn zelfs van. mening, dat de voorschriften die de S.E.R. wil geven, een goede financie ring in de weg staan. De ontwerp verordening zal vrijdag op de open bare vergadering van. de S.E.R. wor den behandeld. ting van de r centraleis der' Haagse bladen..-- '-■»# *=>^.4- Blokkering Het „gedrang" van honderden aan vragers die een „in gesprek-toon" te horen kregen," blokkeerde niet alleen het telefoonnummer van de .krant, die zij trachtten op te bellen. Ook de lijnen van andere telefoonabónné's. wier nummer tot hetzelfde honderd tal behoorde als. dat van die krant, werden dangestoord. Vaak werkte deze blokkering door tot-In de dui zendtallen en soms zelfs-, tót ri» de tienduizendtallen, Draaide'itien "bi dat geval een willekeurig nummer, dan kon het gebeuren, dat al na het tweede cijfer de lijn bezet bleek, wanneer die eersteHwee cijfers toe vallig ook het begin vormden van het-telefoonnummer van een •plaat selijk dagblad. Een dergelijke stagnatie, waarbij het stadstelefoonverkeer soms nage noeg lam gelegd werd, wil'men dit jaar trachten te voorkomen. Daarom heeft de Plaatselijke Telefoondienst, geen gevolg gegeven aan verzoeken' van dagbladen, om voor hun kan toren tijdelijk extra lijnen te reser veren, waardoor zij zelf, zoals voor heen, hun abonné's die,.inlichtingen over de tour zouden wensen, konden gerieven. - „Tom**-nummer In plaats daarvan heeft de PTD met ingang van aanstaande donder dag een twintigtal lUnen beschik baar gesteld op een eigen nummer, dat door toevallige omstandigheden enige tijd bulten gebrnlk Is. Daar geen enkele telefoonabonné in Den Haag een nummer heeft, dat met het cijfer 4 begint, 'Is het nu niet zo waarschUnl0k» dat bfl een groot ge drang van aanvragen op dit tour- nummer 41 het voormalige num mer van de rijksteüeroondlenSt er een verkeerschaos zal ontstaan, waardoor de gewone netnummers gestoord worden. FREIBURG. Tezamen met 42 anderen heeft professor dr. J. Tin bergen, adviseur met speciale, op dracht bij het Centrale' Planbureau te Den Haag, maandagochtend- by gelegenheid van het vijfhonderdja rig bestaan van de universiteit in de Duitse stad- Freiburg een eredocto raat ontvangen. Tot de anderen, aan wie een ere doctoraatwerd verleend, behorende Westduitse bondspresident Heuss en bondskanselier Adenauer. LONDEN. In een hoog om- muurde tuin ergens In Lénden wor den proeven genomen om te komen tot een nieuwe tabaksoort, die niet de schadelijke stoffen, welke waar schijnlijk kanker veroorzaken, zal bevatten. De proeven worden gedaan op aandringen van een beroemde kan ker-specialist. De bedoeling is om door transplantatie van een gewone tabaksplant op een gewone plant tot een nieuwe kruising van tabak tc komen, waarbij, de aldus verkregen soort eens andere chemische samen stelling zal bevatten, terwijl de bla deren niet schadelijk zullen, zijn. Dit meldt het Engelse blad „Sunday Graphic". WASHINGTON Amerikaanse atoomgeleerden hebben president Eisenhower meegedeeld, dat zij thans een waterstofbom kunnen maken, die voor 95 procent vrjj Is van radio activiteit, de zgn. „schone" of „zin delijke" H-bom. De mededeling werd gedaan door drie geleerden van de. universiteit van Californië. Kort ge leden had president Elsenhower ge zegd, dat de radio-actieve neerslag sedert de eerste waterstof-bommen met negen-tiende was verminderd. Maandag brachten de Amerikanen een krachtige atoombom tot ontplof fing in de woestijn van Nevada." Het was de vijfde en krachtigste explosie in de lopende zomerreeks en de v«f-- tigste sinds de Amerikanen in Neva da met proefexplosies begonnen: De bom die ruim tweehonderd PARIJS. Deskundigen zijn na onderzoek van een oud schilderij dat een 70-jarige Franse zeeman veertig jaar in een koffer heeft be waard tot de voorlopige conclu sie gekomen, dat het vermoede lijk een portret van Rembrandt is. geschilderd door de meester zelf of een van zijn leerlingen. De zeeman. Edmond Deschamps uit Grasse, heeft het schilderij in dertijd gekregen, van zijn schoonva der. die het als onderpand had ont vangen op een lening van 2.000 frank. meter aan een1 plastic ballon boven de grond hing. was krachtiger dan die Hiroshima en Nagasaki verwoest ten. De lichtflits bij de explosie was zelfs bij helder daglicht verblindénd. Op een sfstand van meer dan twintig kilometer werden deuren uit de heng sels gelicht; Er ontstond een wolk die de vorm van een bloemkool aan- nanx- Aan de. ontploffingwarden 835 vnrkens blootgesteld. Zij waren op- verschillende afstanden van het punt van ontploffing geplaatst en een aan tal dieren was bekleed met militaire: uniformstof om de uitwerking ven de explosie en de radio-actieve neer slag daarop te onderzoeken. Ook voedr a werd aan de explosie bloot gesteld, Op het proefterrein stonden zware, koepelvormige gebouwen, waarin mensen kunnen binnengaan door stalen deuren. Men bestudeert in hoeverre deze. bescherming bieden aan atoomexplosies. ROTTERDAM Phs van Omme ren N.V. te Rotterdam zal. als agente van Lips HChroevengieterjj N.V. te Drunen. de grootste schroef versche pen, öte ooit In ons land werd ge maakt. Deze scheepsschroef heeft een ge wicht van 25 Va ton met een diame ter van 7010 mm, is vijfbladig en ge maakt van_.cunialbrons. Zij is be stemd voor een van 's werelds groot ste, tankschepen, nl. een van 84,730 ton deadweight, die in opdracht van de „National Bulk Carriers Ltd", te New :,York". in aanbouwv is bij de „Kure Dockyard" te Kure (Japan). Aangezien het binnenlands ver voer: met het oog op. de grootte van de schroef niet. over de weg mag ge schieden, zou 20 vandaag per zol derschuit van Heusden'tiaar Rotter-, dam wórden vervoerd, vanwaar de. verscheping naar Norfolk. (Virginia) volgt. De rederij zal zelf het. aanslui tend vervoer van Norfolk nfiar.Kuxe verzorgen. Nieuwe geul in Göla-elf (Van een Onzer verslaggevers) ROTTERDAM De Nederlandse kustvaarders, die samen met een aantal schepen van andere na tionaliteit door de instorting van de oever van de GÖta-rivier op de Zweedse meren liggen opgeslo ten, zullen waarschijnlijk in de loop van de volgende week uit hun Iso lement worden verlost. Er wordt op het ogenblik hard •gewerkt aan het graven van een geul in de bedding van de ver sperde rivier, Men wil trachten deze geul vier meter diép te maken, waardoor de schepen geladen de plaats van instorting kunnen passe ren. Aanvankelijk dacht men de opruimingswerkzaamheden eerder klaar te hebben, maar bij het. werk stootte .men op een grote kraan, die iedereen, blijkbaar vergeten was. Het bergen van dit obstakel ver traagde de andere werkzaamheden aanzienlijk. De kustvaarders, die voor het passeren van de geul een volgnummer hebben gekregen, wor den op het ogenblik door de be manningen, die aan boord zijn ge bleven, opgekalefaterd. APELDOORN, Tn de 'buurt schap. Wissel, gemeente Apeldoorn heeft gisteren 'n helikopter wegens een motorstoring e«n noodlanding moeten maken. Het toestel, afkom stig van hét' vliegveld Deelen en eigendom van de Koninklijke Lucht macht, werd zonder brokken aan de grond gezet. Het was op weg naar Steenwijkerwold.: Nadat de storing was verholpen, vervolgde het toe stel, bestuurd door de 31-jarige ka pitein. E. R. zijn reis. D E 'fabriek lap even buiten de provinciestad een groot, grauw monster, dat: continu-produ. ce er de. Omdat de mannen die io'n (uerctiehe ulam aanhouden, tegen woordig een beetje in~,-de. .watten: móeten wórden gelegd, had de di- ■rectie, op het terrein een frisse Jean- tine laten zetten met een buffet voor de bedrijfakoffie en een toneel voor de-oeary/s-riivueclub. Het boutowerk}eK Waarin een aankomen- de bimteuhUiedTchiteeü die verschel. dene klokken had horen luiden.» zich te buiten was gegaan aan alle kleurtjes van vruchtenlimonade werd ookaan verenigingen ver huurd. Zo kwam het dat- ik er een feestavond bijwoonde, tot het ogen blik aanbrak, waarop ik nodig mijn trein moest halen- itoliep langs de geduldig voortzwoegende fabriek Over het terrein, dat in het duister. u?as.gehuld. Bij het hek leerde een blik' op horloge dot .ik. -het alleen met een taxi kan halen, en een blik in de portiersloge dat daar op het bureau, een telefoontoestel stond, - f..V>:-■ „Meneer, mag ik even fn taxi bellen?", vroeg ik, Dé nachtportier wat een oude man tnet gemillimeterd -uiit haar en de vage ogen, van iemand die veel alleen is. Hij las een boek en knik te, zonder langer, dan nodig was uit' zftn lectuur op te zien. Ik raadpleeg de het telefoonboek, draaide een nummer en ving bot. „Nee, onze wagen is niet: thuis op het moment", zei een vrouwenstem. „Maar probeert u het eens bij gara- ge de vos". Jtfaar de Vos had streken én gaf helemAAl geen antwoord. De derde - garage kon pas Over een uur hel pen. Maar dc- vierde zei: ,Jk kom direct» meneer".- Opgelucht legde ik de hoorn op het toestel en keek schuldbewust naar de portierwant ik had, met mijn vier gesprekken, zijn welwil lendheid wel een beetje misbruikt. Hij las echter onverstoorbaar ver der en keek mij pas aan, toen ik VTOeg; „Hoeveel ben ik u schuldig?" Even dacht hij na. Toen zei hij: „Nee, dat hoeft niet". „Maarik heb vier keer gebeld!" rla?" v ftfd'L.fc,,.-.. peins. Toen kivam opeens aan hei' licht. dat hij leed aan de méést ge- iep Ik, ifiat. kost toch geld. Neer verzonk, hij enige tijdin ge- hel compliceerde vorm'van- eerlijkheid die ik in mijn leven ooit ben tegen gekomen, want hij, zei: „Nee, betaalt u' maar niets. Waar moet ik'met dat geld'heen? Ik kan het tóch, niet afdragen. \?ant de directeurheeft gezegd, dat er hier: - Pér se niemand mag opbellen." "tfï; ."i'-C£s.vJèftONKEL.t j DEN HAAG. De Algemene Ne- derlandse Vereniging voor Vreem delingenverkeer heeft van de stich ting Wereldtentoonstelling Brussel 11558 afdeling Nederland de beschik king gekregen over een. ruime in- formaticstand, die door vier meisjes zalworden' bezat. Deze. infonnatri- ces 'zullen in Nederland grondig .voor haar taak worden opgeleid. Zij zullen o.a. worden getraind In de "bediening van een .telexapparaat dat de ANVV- stand In'Brussel zal Verbinden' met het telexnet van de logiesinformatle- dienst in Nederland- Buitenlandse toeristen, dié-in België niet meer de gewenste accomodatie kunnen vin. den, kunnen dank zij deze telexlijn bij de ANW-stand in Brussel recht streeks logies bespreken. Advertentie J.M.) 100 gram 5 DOKTÉR IhMOEIJt. v IEt52E&GÉ«SPR0£T É.nAARmwttj BijhAnitf HOE Turner er al? luid. „ik ga me verkleden. Wilt u uw kamer nu 2ien?" „Dank je," zei Troy en. probeerde ■.niet al te opgelucht, te klinken, „graag, dank je." Nadatzede trappen hadden beklom men en een oneindige schilderijen galerij en twee lange gangen en een steile wenteltrap achter zich had den gelaten met een zwijgzame Fenclla voorop, trof Troy een deur der naar haar te kijken, „heeft na- aan. waarop een groot, houten tuurlijk al over de pose beslist." schild hing met de naam „Slddons". „Maar tante Milly," zei Paul met Fenella opende de deur en Troy een zeer rocd hoofd. .Misschien wil werd verwelkomd door de reflectie u,„' - - - -- mevrouw Allcyn lk bedoel van dansende vlammen op witge- een blik wisselde met haar schoon- vindt u niet schilderde muren. Witte damasten zuster. „Ik wil wel graag zitten. Nee „Ja, tante Milly," zei Fenella. -gordijnen met kleine guirlandes, eet alstublieft, mevrouw Aliejn, blijft u „Ja, natuurlij*, Milly," set Cedrlc. schaausvel, een Jug bed cn. bo- zitten. Dank je PauL" ,Da0r ben ik hét mee eens.Als- ven een Victoriaanse wasbak» de „Noddy en ik," zei juffrouw Or- jeblieft, tante Milly en tante Pau- gravure van mevrouw Siddons. nncourt opgewekt, „hebben enorm line en alsjeblieft Sonia, vergeet niet-Troy's schildersgereedschap stond- plezier gehad. We hebben die oude dat mevrouw- Alleyn degeen is. die iQ een hoek. juwelen bekeken." Ze strekte haar -o, hemeltje, vergeet dat niet." Wat een aardiee kamer" zei armen boven haar hoofd en gaapte „Ik zal," zei Troy, „met belang- H^ov ge Kamer' uitgebreid. stelling naar Sir Henry's plannen i „Noddy?" vroeg Troy zich af. luisteren." „Re ben bly, dat u. hem leuk „Wie is Noddy?" De opmerking „Dat." zei Pauline, „is erg aardig. vmdVLzei Fenelle met 'n bedrukte van juffrouw Orrincourt werd ge- Ik heb je vergeten te vertellen, stem- Troy zag .tot haar verbazang. volgd door een doodse stilte. „Hij is Milly, dat ik bericht heb van Des- dat ze woedend was. f zo opgewonden, dat z'n portret wordt sy. Ze komt voor De Verjaardag." -mn. excuses maken J gemaakt," voegde juffrouw Orrin- „Ik ben blij,dat je* 't me laat voor "ie beestachtige familie, zei court er aan toe. „Wat opwindend, weten," zei Milly terneergeslagen. Fenella, „En moeder komt ook, tante Mïl- „Ik zal een stoel voor u halen, moe- der.", zei Paul haastig. „Dank je, lieve," 2ei ze, terwijl ze mevrouw Alleyn >n blik wisselde mot haar «chönn- vindt ti niet „Kom nou," zei Troy, „wat is dat nou?" „Alsof het geen verduiveld geluk „Nou," zei Millatnant met een kor- Was, dat u bereid bent het te doen. te lach, „ik word tenminste op i de Alsof ze niet nog verdomd gelukkig hoogte gehouden." mochten - zyn als u besloot om .JComt Jenr.eta? Hoe bestaat 't", srootvader ondersteboven te schil- zei Paulino, „Het is zeker twee jaar tieren met een teentje knoflook aan geleden, dat ze voor 't laatst op aubi'-X? f.choenen Bah. Zelfs die Ancreton: was. Ik hoop, 0at ze onze verschrikkelijke Cedric schaamde ruwe manieren kan verdragen." iic"- „Als je nagaat, dat ze een twee- Jien help," s=i TioJ"; .;Df! l! dringen... Hé. die ene kerel heb ik meer ge zien. Wie kan dat zyn? Nu ja, dat doet er niet toe. Hun lot is bezegeld, want ze zitten als'ratten in de valj Draai de afsluiters van de zuidoostelijke pompwel open, Yoto; wij geven de produktie van die afdeling voorlopig op." Yoto doet wat hem wordt bevolen en begint een, paar afsluiters open te draaien. Het water uit het meer rondom de vulkaan wordt nu met grote1 kracht in de ruimte-gepompt, waar Eddy en Rob: zich nog bevinden. En de uitgangen zijn hemie- tisch gesloten... i Pauline Ancred wendde zich, met ly," zei Fenella. „Dat had ik ver- een beheerste beweging van het bo- geten te zeggen." i venlichaam tot haar Schoonzuster. 1 „Heb jij Papa vanmiddag gezien. Millantant?" vroegze, niet erg vriendelijk, maar 'met een air van i bondgenootschap tegenover een gë- 1 zamenlijke vijand. „Ik; ben; zoalsgewoonlijk, 'óm vier uur boven geweest," antwoord de Millamant, „om te zien of ik.iets voor liem kón doen." Ze kéék 'h aar je ueil ecu lwce. - juffrouw Orrincourt. .Maar hij was kamerflat gewend is." begon Fenel- helemaal niet ongewoon. Je hebt cr bezet." -i ja tamelijk, opgewonden, maar ze ?een idee van hoe gek mensen kun- „T'uhS" zei Pauline luchtig-en -ze-herstelde zich. „Ze vroeg me u te. neTl, "?en om, oen portret, begon mét haar duimen te draaien, zeggen, dat ze hoopte, dat het niet '*Ik ^aat ?,e' uAvS° a z- Millamant liet een korte- lach los te lastig zou zijn." daden toen ik ze vertelde, dat mama en wendde .zich tot Troy. „Ik zal van Bernhardt naar Bra- komt. Ik .vind dat ouwe_ vrouwen „We wisten niet zeker of Thomas cegitcllc; verhuizen," bood Pauline Semeèn zyn. En die rot-Sonla dae alles over het portret van mijn Ban; daar .lag en er in smulde. Hoe kun- schoonvader heeft verteld,"*-zei ze „Natuurlijk.niet Pauline,zei Mil- ften, ze dat doen. waar zy by jsi •opgewekt. „Hij wil in zijn eigen, lament.„Braceglrdle is verschrik- ik schaamden ons dood. kleine theater, hier, geschilderd kelijk koud, het plafond lekt en er Fenella stampte met. haar voe- worden. Het achterdoek is opgehan- zijn ratten toen ze hier de laatste )en.- .»viel de haard op naar. gen en Paul weet van de belichting keer was. Ik heb Barker gevraagd knieen en barstte m snikken uit. af. Papa zou graag morgenochtend om vergift te strooien, maar hij is Het'; spijt .me," stamelde ze, „ik om elf uur willen beginnen en als, het kwijt. Als hij het niet vindt is ben nog erger dan zij, maar ik word hij er toe in staat is zal hij elke Bracegirrfle onbewoonbaar." V er zo ziek van. Ik wou, dat ik niet. ochtend en middag een uur pose- „Moedêr en ik zouden Duse kun- naar Ancreton was gekomen.-Al* ren" nen nemen," zei Fenella vlug. '„Het u eens wist hoé het allemaal is." „Ik denk," zei juffrouw Orrin- zou leuk zijn en spaart brandstof „Hooreens,"-.zei .Troyzacht.- court, „dat het leuk zou zijn' als uit'VL „weetjé zeker, dat jé mi) dit Noddy op het portret op een paard „O, daar'is geen sprake van," zel-: allemaal, wilt vertellen?" zou zitten" den Pauline en Millamant tegelijk. „Sir Henry," zéi Millamant zon- „Mevrouw Alleyn," zei Fenella - (Wordt vervolgd* Dinsdag 25 jimi 1QS:

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1957 | | pagina 1