DROMEN M' De „schone" H-bom BRYLCREEM Op nieuwe pachtwet al dertig amendementen ingediend mK. v&i W'1 ers eerder inkrimpen Te sterke positie van pachter gekritiseerd Ideologische opschudding in ©-Europa Win een reis-vöor-twee naar zonnig Italië! VAKANTIEPAKKET geeft si Franse senaat nu akkoord met voorstellen Autobus in sloot, dertig gewonden kansen! BRYLCREEM The perfect hairclmssing 2eicle hoonopU%,dos Russische kruiser door Straat van Gibraltar 4^ beroemde geneesmiddelen in 1 tablet zorgen, dat U weer met plezier Uw werk doet! Chefarine „4' door llgaio Tllorsli SPROETJE SPARKS door FRANK GODWIN AVONTUREN VAN - -. KAPITEIN ROB Woensdag 26 juni 1957 DE Franse Nationale ^Vergadering beeft Bonrgès-Maunnoury gevolgd in rijn belastingplannen: zonder geestdrift, tot bet opwekken waarvan trouwens de buid*£e premier ook niet bij uitstek de man scbjjnt. Bourgès-Mai" oury is koel en rustig, niet gauw-vervaard.- noga] doortastend en we ^esteld op populariteit. Hij. was een groot man in keu.verzeg en is na de bevrijding, ondanks zijn. jeugd, ai spoedig in belangrijke functies tereclii gekomen, waarin hij 2ich nooit beeft onder scheiden door opzienbarende daden, maar wei door betrouwbaarheid en harde arbeid. Hij lijkt, in vee! opzichten de tegenpool van Mendès-France, hervormer en profeet. Het grote verschil tussen de twee is. lazen wij on- Jangs, dat Mendès-France zich illusies maakt, en Bourgès-Maurinoury niet. Mendès-France staat vooraan, betogend en bezwerend; Bourgès-Alaunnourv zit binnen, organiserend en de mensen voor- de feiten stellend.; De vraag is ;ecliter, wel op haar plaats of het realisme Van Bdurgès-Maim- no.ury;zoveel uitzichtvoller is dan het idealisme van Mendès-France. Op één punt stemmen zij overeen: heiden zijn echte Franse patriotten: In tegen stelling tot Mendès-France staat Bourgès-Maitnooury gematigd welwillend tegenover de Europese integratie. Hij is wel overtuigd, dat een zelfgenoeg zaam Frans" imperiaal economisch systeem een., hersenschimmoet, worden geacht in een tijd, waarin het Britse gemenebest zó duidelijk blijk geeft, ongeschikt te zijn als economische eenheid. Maar daar staat tegenover, dat hij, anders dan Mendès-France, niet geneigd is afstand ie doen van zijn verwachtingen omtrent Algerië en het daarachter gelegen Saba ra-gebied. EN heeft de Algerië-politiek, zoals Frankrijk die-het laatste jaar heeft gevoerd, wel eens gezien als in hoofdzaak het werk yah f Mol lot en Pineau en Lacóste. Maar men vergat daarbij Bourgès- Maunnourv, die als minister van Oorlog toch voor dé organisatie van de verdediging moest zorgen. Er is trouwens méér gebeurd dan het opvoeren van de Franse strijdmacht in Algerië en het voortdurend vechten tegen de rebellen.-Er is'ook een aanval geweest op het Suez-gebied en daarbij is iets aan het lichtgekomen van een grotere strategie, die: zich richt tegen het. Arabisch nationalisme in het algemeen en Nasser in het bijzonder. En'er. bestaat goede reden om aan te nemen, dat de rol van Bourgès-Maumioury in dit beleid tamelijk veel belangrijker is geweest, dan aan de buitenkant .'zichtbaar was. Symptomatisch voor zijn gevoelens was het krachtdadig optreden tegen, al degenen, die zich vermaten, minder schone dingen te vertellen over het optreden van Fransen troepen in de Algerijnse guerilla; Bourgês-Maunnoury, rustig, en energiek, maakt zich waarschijnlijk geen illusies over de Fransen, die als de bomen zijn welke hem het uitzicht op het bos, dat Frankrijk, heet, belemmeren. Ze moeten niet tegenwerken, ze moeten geen dingen doen, die het doel in gevaar zouden kunnen brengen Het léger heeft zijn hiërarchie en .zijn rechtspraak; als er sommige daden in'Algerië niet door de beugel kunnen, moeten die langs de officiële weg worden uitgezocht èn eventueel bestraft. Hij zoekt geen populariteit, Bour gês-Maunnoury, betgeen in de grond van de zaak betekent dat de publieke mening hem meer irriteert dan interesseert. Hier ontwaart men toch wel de grenzen van deze belangwekkende figuur. 'Algerië is Frans en ir' oet F rans blijven.; en de Sahara, waaronder grote olierijkdommen beien .te schuilen, dient een bron te worden van nieuwe weivaan en grote ontwikkeling. Deze Franse dromen leven in de geordende maar kennelijk toch beperkte geest van de Huidige Franse premier, van wie men dus niet moet zeggen, dat hij er helemaal geeu illusies op na houdt. pcIE dat wil, kan de-berichten omtrent de „zindelijke" Ameri kaanse H-bom met een korreltje zout nemenmaar het zou toch niet verstandig zijn om te menen, dat de atoomgeleerden in de V.S. maar wat beweren. Er mag aan worden herinnerd, dat ook de Britse H-bommen maar weinig TadSo-actieve neerslag hebben geprodu ceerd. Natuurlijk rechtvaardigt dit'feit het afschuwelijke wapen jn geen enkel opzicht; maar het is toeh een aanwijzing dat. degenen, die proeven met strategische atoomwapenen bestrijden op grond van onafzienbare gevolgen er van, niet zo sterk meer staan. Het staat wel vast, dat velen de strijd tégen de proeven voeren, omdat ze eigenlijk tegen elke bewapening zijn, maar iets liodig hebben, wat tot de verbeelding spreekt. Voor dé bestrijding van de oorlog kieze rnen liever de rechte weg, er van uitgaande dat niet alleen de atoomwapenen, móeten verdwijnen maar - .took de audere-kiijgsmiddelen. welker uitwerking tallozen zich maar al te goed herinneren. Afschaffing van al dezewapenenis een kwestie van 'moeizaam.'overleg, dat alleen kans" van Hagen heeft wanneer vaststaat dat het gebruik er van niet loont omdat de tegenstander over dezelfde middelen en mogelijkheden;beschikt. (Advertentie IM PARIJS De Franse senaat heeft dinsdagnacht de financiële voorstel len van de regering goedgekeurd. Be stem verhouding was 47 tegen 34 stemmen. Men verwacht, dat de nationale vergadering woensdag haar definitieve fiat aan de regerings voorstellen zal geven. Na een pleidooi van pr-emier Bour- gès-Maunoury, die wees op de ernst van de financiële toestand en het gevaar van vertraging als_ de re geringsvoorstellen na wijziging door de senaat weer door de nationale vergadering besproken zouden moe ten worden, verwierp de .senaat de -voorstellen, van. zijn commissie,- die een aanzienlijke wijziging van de regeringsvoorstellen had aanbevolen. BOXTEL. Vannacht is een au tobus uit Moergestel, die een kerk koor uit Oostelbeers vervoerde, op de Oirschotse Grindweg in een bocht van de weg geraakt en In een sloot gereden. Acht inzittenden werden zwaar, 22 licht gewond. Zij zijn naar een ziekenhuis in Boxtel vervoerd. De autobus Wérd Vrij ernstig beschadigd. Ziet tl'uzelf al in een gondel, onder de palmen, aan de eeuwig-blauwe zee? Wat een zorgeloze vakantie ais u een .van de droomreizen wint! Doe mee: de prijsvraag-kaart bevindt zich op ieder Brylcreem vakantiepakket En dat pakket hebt u tóch nodig! Twee grote1 tubes Brylcreem om deze zomer geen „haar-zorgen1 te hebben. Ook in zon, zand en zee blijft uw haar glanzend en gezond met Brylcreem. Dubbelop zorgeloze vakantie! Voot f 3.70 twee grote tubes BRYLCREEM' in het leuke vakantie-pakket ittef gratis kans op 4 sprookjesachtige vakantiereizen. Haal 't meieeit! Dc valianó'é op 8e bekende perfecte ■wij/e verzorgd door Neeriands oudjto reisbureau USSONE/LI.N'DEMANV Bee duim (Nederland) N.V.— Voor engrosJacq. Mot N.V. - Amsterdam (Van onze correspondent) LONDEN, ,..In..de. subcommissie van de ontwapeningscommissie der Verenigde Naties, beeft de Ameri kaanse gedelegeerde Stassen. giste ren het tweede gedeelte van zijn „nieuwe"' voorstellen ingediend. Het betreft hier de totale omvang der strijdkrachten voor de tweede en derde fase van het plan voor ge deeltelijke ontwapening. Amerika stelt voor dat de Amerikaanse en Russische strijdkrachten aan het einde van dc tweede fase 2.100.000 man en aan het einde van de fase 1.700.000 man zouden bedragen. De Franse gedelegeerde Jules Möch en minister SelwynVXJoyd verklaarden dat Frankrijk ênEn geland in deze twee latere fasen resp, met 700.000 en 650.000 man ■genoegen zouden nemen. (De reeds ingediende cijfers voor de eerste fase waren. 2.500,000 man voor Ame rika en sBusIand" 'én?.' 750.000 'man voor Frankrijk, en Engeland). .Hét overgaan, tót dé tweede ende" der-' de fase is voor het westen echter afhankelijk van het oplossen van bepaalde, politieke problemen, zo als de herenigingvan Duitsland. De Russische gedelegeerde Zorin behield zich zijn positie voor en wilde eerst .weten wat Stassens denkbeelden over de oplossing van dié- politieke problemen warenen hoe: hij over .de kwestie (van ver mindering van bewapening, der mi litaire' begrotingen dacht. (Zorin heeft indertijd zelf een verminde ring der strijdkrachten in twéé "fa sen voorgesteld, die Amerika en Rusland aan het einde, tussen de één en anderhalf miljoen en En geland en Frankrijk 650.000 .man.-' zou laten, "benevens een verminde ring van 'de bewapening en mili taire ^begrotingen met15' pet); Zorin betreurde dat de westelijke mogendheden nog. niet ..-gereageerd hadden op dc Russische voorstel len voor het stopzetten van proef- ontploffingen voor een periode van twee a drie jaar: hijmeende dat de -wereldopinie de poging óm dit stopzetten aan vermindering van de produktie van kernmateriaal voor militaire doeleinden te koppelen niet zou begrijpen. De Russische' minister van Bui tenlandse Zaken. Gromïko. heeft in Moskou verklaard, dat Amerika de Londense ontwapeningsconferentie als „rookgordijn" gebruikt. Gromi- ko blijft bij zijn-v mening, dat de Amerikanen de bewapeningswed loop voortzetten.In dit verband heeft, Gromiko de opper bevelheb ber Van de geallieerden in-West- Europa, generaal Norstad," aange vallen. Zoals bekend verklaarde Norstadenkele dagen geleden, dat de westerse mogendheden "alle., aan vallen- uit het oosten zouden: kun nen weerstaan. (Advertentie LAL) (Van een onzer redacteuren) DEN HAAG.- Minister Samkalden (Justitie) ;xal deze dagen voordeel kunnen putten uit het feit, dat hU hoogleraar Is grêwéest op een agfarische hogeschool. De daar gedoceerde kennis zal hem van pas komen, wanneer h(j tezamen met zijn vriend en collega Van Landbouw, dr. Mansbolt, de nieuwe regeling van de pacht moet verdedigen, een uitvoerig wetsontwerp -van bijna twee honderd .artikelen, dat twee jaar werd voorbereid eit waar van de behandeling gisteren Jn de Tweede Kamer is begonnen. Zes sprekers voerden nog maar het woord, maar ?ii, tezamen met degenen die vandaag nog zullen spreken, dienden reeds bijna dertig amendementen In, worden. Ook de positie van de Pacht- en. van de Grondkamers wordt in hei wetsontwerp geregeld. De eerste pachtterxnyn. wordt door gaans op twaalf jaar gesteld èn wordt telkens met zes. jaar verlengd. De mogelijkheden, van de verpach ter om andere pachters op zijn land te zetten, zijn zeer beperkt en ook wordt een zekere mate van erfop volging mogelijk. In het algemeen gesproken wordt dé positie van de pachter versterkt. Van veel belang zijn verder de mo gelijkheden die de wet zal geven betreffende het vaststellen van de hoogst toelaatbare' pachtprijs en de mogelijkheden van een positieve sa nering van de landbouwgebieden. De Pachtkaroers kunnen., namelijk weigeren pachtovereenkomsten goed te keuren, wanneer niet voldaan wordt aan bepaalde voorwaarden. In de voorgaande wetsontwerpen was aan de Grondkamers alléén, de bevoegdheid- gegeven van éen nega tieve toetsing: zij moesten er alleen maar voor waken, dat de omstan digheden, waarin de grond zich be- Deze wet zal in de plaats komen van het Pachtbesluit, dat van kracht is en nog stamt, uit de bezettingstijd. De nieuwe wet bestrijkt alle gebie den die enigszins het pachten en ver pachten van grond raken. Er wordt niet alleen de verhouding tussen paehter en ver pachter in gere geld. maar er worden ook regels gegeven voor de wijze, waarop de pachtovereen komst (schriftelijk), gesteld dient te TWEEDE KAMER vond niet verslechterden. 'Dé posi tieve toetsing nu in het wetsontwerp gebracht, gegft haar echter bevoegd heden. om, ongeacht de voordien be staande toestand, in bepaalde geval len te weigeren de pachtovereen komst goed te keuren. In de Kamer kon deze wijziging van de wet maar weinig waardering oogsten. Alleen de socialistische af gevaardigde Egas juichte haar toe. De KVP-er, ir. Dröeserx kondigde, een amendement aan, dat tot doel had deze positieve toetsingvan een pachtovereenkomst uit de wet te verwijderen. Woordvoerders van de VVD, CHU, AR en de Staatkundig Gereformeerde heer Kodde, vielen hem in dit standpunt bij. Ir Droesen verklaarde dat wanneer de bewindslieden dit willen regelen, dit moest gebeuren in de wet. die nog op het ministerie in voorberei ding is en waarin vestigingseisen ten aanzien van boerenbedrijven worden 1 gesteld. Overigens tiet hij er geen twijfel over bestaan, dat hij in zijn hart nietsvoelde voor deze wijze van sanering. Veel kritiek kwam er ook uit de Kamer op de vaststelling van de noogsttoelaatbare pacht door de mi nister. Gepleit werd om het in ieder geval mogelijk te- maken,.-.dat over dit punt het landbouwschap recht streeks aan de minister kan advi seren en niet, zoals hu in het ont werp wordt voorgesteld, via een commissie. De liberaal Van Dijk vond dat de hele wet teveel ingrijpt in de rech ten. van de verpachter en de pachter teveel in bescherming neemt. „Pacht wordt bijna gelijk gemaakt, aan eigendom", merkte hij op. Tegenstander van de beperkte mate van erfopvolging waarin het ontwerp voorziet, verklaarde zich de CH-afgevaardigde De Ruiter. Hij noemde deze vorm om de pacht vooit te zetten niet meer een con tinuatie van eèn recht, maar veel meer een „dwangpacht". De moge lijkheid, dat de verpachter nog eens andere pachters kan nemen op zijn land wordt daardoor zeer verkleind. •GIBRALTAR. Britse marine- autoriteiten hebben een bericht be vestigd, dat een Russische kruiser en drie torpedobootjagers dinsdag avond de Straat van Gibraltar 'in westelijke richting zijn doorgevaren. Op 20 juni/zijn de Russische krui ser Micbail Koetoezow en "twee tor pedobootjagers door de DarSanel- len naar de Middellandse Zee ge varen.' -Jy Vervolg van pag. 1 noemde directeurèn -wier ontslag dóór de arbeiders - kah worden ge- eist. Het nieuws óver de botsing tus sen Chroesjtsjew <yi Gomoelka heeft hetWesten;: bereikt via de corres- pon denten ih Warschau van grote Franse èri Amerikaanse' dagbladen, dié hun wetenschap dankten aan welingelichte Poolse woordvoerders. Tijdens 'dë .bijeenkomst .in het-Krem lin van een Poolse eneen Russische 'delegatie- 'overfinanciëlerégelin gen. bood 'de: Poolsepartijleider .de.: Rus sen een rekening aan. van. 300 mil joen roebel vóör het gébruik; dat'na de ooi-log Russische troepen hebben gemaakt van .de Poolse spoorwegen. Hierop - moet Chroesjtsjew woedend zjjn .geworden. Hij moet roet fle vuist op. tafel heb ben geslagen en Gotnoclka heb ben toegebeten: „Wat denk je wel. De Sowjet Unie is geen koè, die je maar op elk ogenblik kunt melken?" Daarop had hij Gomoelka sarcas tisch gezegd, dat hij zich maar tot diegenen moest wenden, wie hij do laatste tijd om economische hulp ge vraagd- had. Hij- Hot onverbloemd uitkomen, dat.ihij doelde op de'-Ame rikaanse hulp aan Polen. Gomoelka,die" vergezeld was van premier Cyrankiewicz had iri Mós kou ook om grotere /afleveringen van ijzererts voor de Poolse staal industrie gevraagd. Zij kwamen echter met lege han den terug 'en daarom is nooit iets over die reis bekend .gemaakt. Naderhand kreeg Chroesjstjew échter wroeging en zond Mikojan naar de Poolse hoofdstad. De Polen ontvingen hem met het grootste ge noegen, omdat zy; de goede betrek kingen met Chroesjtsjew. tegen vrij wel elke prijs wensen - te, handha ven. Volgens de drie bladen warén da misverstanden thans opgehelderd. De Russen zullen de spoorwegkosten Tiiet_ onmiddellijk voldoen, maar Sowjet-experts zullen de rekeningen, onderzoeken. 't Advertentie i, gr(«p of ..(andéfig" gavoel do«t cal labiel werkelijk wonderenI Iriw&Strijn titt ttu/ü OtEAAb 2U,DA7Ht ntfmti£Erm£& hOfcbTtiiDOtri HAAR tR KAri flAtUURLlJh ItTb ftAti Dt AUTO HAPtRÊft.. jA.DAf KAC1 tlLÊntlJti HADIttOPROETJE ZEU MtTiLECHtt fl IEUV6 riOETEfl VfcRTtlttnM AA R JA DAN HAD IKrilbbCHie» WÊER TOE&EGEUtn ,HUHhEM Wt MlET WACHTÊH TOT DE DOhTER lb OEWtfcbT 7 3036 De twee vrienden kijken ontsteld op. wanneer plotseling het water in de fabrieksruim- Xm hevig begint te borrelen en krachtige fonteinen schuimend water omhoogspuiten, die binnen en kele ogenblikken de vloer geheel onder water zetten. „Het water stijgt!" roept Eddy, „we moe ten maken, dat we -wegkomen:" „Deze kant uit!" schreeuwt Bob terug, „we moeten naar de tun nel," Ja, maar ook uit de tunnel stroomt het wa ter met grote kracht. Is er ergens anders nog een uitgang? Radeloos rennen Rob en. Eddy heen en weer, maar nérgens vinden zij een uitweg. Op het televisiescherm kijken intussen Lupardi en Yoto gespannen toe. Steeds hoger stijgt het water, maar wanneer het zo hoog is gekomen, dat de lens van de televisiecamera onder water is ge komen. draait Lupardi de knop om. „Ze komen er niet meer uit, Yoto". zegt hij grinnikend'; „komaan, laten we weer aan het werk gaa,n." .16 de-eerste lange gang bereikte kon ze zich met geen mogelijkheid her inneren of ze links of rechtsmoest gaan»' Aan beide kanten was de gang belegd met een donkerrood tapijt en aan beide-kanten werd hij hier en daar verlicht door pseudo- antieke kandelaars. „Toe .maar," dacht Troy en sloeg, rechtsaf. Ze passeerde vier deuren en las hun opschriften: „Dusc" (dat. was Fe- afkeer.als een nerveus paard. Maar Kl!Se>kaTOT.-vBerDlLady' ff „Ik weet dat het- verschrikkelijk dig3is" maar 5toom als het no" croft'* en, "aan het .einde van de .is, maar ik kan niet anders. Hoe Fenéila zei* Het caat m» wd gang' de. met afschuw besproken zou u zich voelen als uw grootvader weer. U bent' een engflHe^ diner rBracegirdle". Troy kon zich met een blonde troel in huis nam? Nou, wordt om half negen geservSd herinneren eèn van deze namen op hoe zou u zich voelen?" u hoort de eóné weL" Ze Jie^naar haar weg aaar bove» ie hebben ge- Troy had een "ogenblik'een visioen de deur. Toch,'" zei Je"!is 5ién*FfHelC w,af van haar- grootvader, nu wijlen, er jets heéi akeligs aan de eanW Ód verkeerde weg." Onzeker .liep ze Hij was een strenge, kieskedrige Anc?etoS? u zult wef rien g P ?oorl gaag z?h f ch^f man geweest. Met het overgeërfde eevoel voor v°,°/,t- ^an heteinde zag ze een- Iedereen lacht hem uit,." snikte een goede afscheidsdaus stapte Fe- S erS tJvertuied^ dat6 ze ^ets Fenella. En ik..hield vroeger zo- nella achteruit en sloot de deur met Lröefii^boV had cézten toen ze veel van hem. Hij is nu alleen maar een gracieus gebaar. w J dwaas Een dwaze verliefde 'nnrie naar boven Was gegaan .„Maar dat nan Zo stalt ^tf zich ook aan en HOOFDSTUK IV zal dan wel aan de andere kant zijn als ik dan toen ik het sepft haar opwinding had Fenella geweest," dacht ze. Van buiten af ook niet Het spijt me heel erg Het vergeten Troy cle gebruikelijke tips gezien lijkt het of dit. vervloekte ,huJS is .StaSk om u zo lasMg te te .geven wat_<te topogratie van.het rond ,«r .bipnenplaafs..^bouwd vallen." huis betrof. Tkoy vroeg zich af of met een toren in het midden en de dichtstbijzijnde badkamer mis- aan het einde van de yleugels. Als ee.n,ge ?toei «aast schien onder het dek van èèn van ik dus linksaf blijf gaan jnoet ik de torens Was of aan het einde van toch weer bij een. lange gang. Ze vond het onmo- rij uitkomen?" j - - oimtu uunci xjet. una. Vdii een van u.up jauivatii. denaard zitten en keek peinzend naar de torens was of aan het einde van toch weer bij Fenella. Het kind is echt opgewon- een lange gang. Ze vond het onmo- den, dacht ze en ze realiseerde zich, gelyk om aan het geborduurde bel- »i,Ze*-riui "Tf s begonnen was de lekoord te trekken en een van dié ien gieea een cieur vtax dij ae cray autnenticiteit van.'dei emoties van de bejaarde meisjes té dwingen alle een stukje open .en er wandelde een r°uCre2.si-t betwjjfeien. Ze zei: „Je trappen op te klimmen, Ze besloot prachtige kat uit. Het was. een witte behoeft het met afschuwelijk te vin- haar bad niet te nemen en zich ta kat met lange haren en amberkleu- aen en je verveelt me met Maar wassen onder mevrouw Siddons, rige ogen. Hij bleef staan en keek zeg_ alleen geen dingen, waarvoor met behulp van een Victoriaanse naar Troy. Toen, mét een lichte- je jezeu laten een schop zou kun- lampetkan, die bij de wasbak stond, lijk wapperende staart, liep hij nen geven? ze had een uur de tijd vóór het langzaam op haar af. Ze hurkte'en „Goed," Fenella stond op. Ze had diner. Het was prettig om zich, na wachtte hem op. Hij kwam na enige het geluk er charmant uit te kun- de matige verwarming die ze ge- aarzeling op haar af,, onderzocht nen zien terwijl ze huilde. Ze gooi- wepd was, langzaam te kleden, voor haar hand, duwde er even eën kou de het hoofd nu achterover, beet deze vlammende haard. Ze deed er de neus in, en liep met elegant dei- zich op-de lippen en herstelde zich. lang over en dacht aan de gebeur- nende staart weer verder. „Ze wordt vast een goede actrice'5, tenissen van deze dag en aan de „En dan nog iets," zei een dacht Troy en betrapte zich op die Ancreds. De vreemde Thomas, be- schrille stem achter' dé geopende gedachte. „Omdat het kind er zo sliste ze," was tot nu toe nog de deur," als je denkt dat ik het er leuk verward uitziet behoef ik »beste van de hele troep, hoewel de bij laat zitten; dat jouw familie me niet méteen te denken, dat ze min- twee jongeren heel eeschïlct waren, als een vod behandelt, heb je het moet wat vriendelijker zijn." Ze te -Sir Henry bezwaren? "Was dat Een diepe stem rommelde onverr. raakte Fenella's arm aan en hóe- de reden van FeneDa's uitbarsting? staanbaar. wel het niet haar gewoonte was,, be- Wat de rest betrof: Pauline scheen. „Daar weet ik alles van- en het antwoordde ze 'de druk. die. Fenella te lijden onder éen gevoel van be- maakt niets uit. Ik laat me door nie- haar hand gaf. ledigd zijn, Millamant was" een on- mand zeggen dat het me aan be- „Kom." zei Troy. „Ik dacht dat bekende factor, maar Cedric was scharing ontbreekt Ze doen alsof je vanmiddag zei, dat jullie gene- gewoon afschuwelijk. En dan Sonia! ik - een publieke juffrouw ben. IK ratie" van Ancreds zo hard was als Troy gichelde. Sonia was een fraai heb me beneden kalm gehouden om- een bikkel." nummer. dat ik niet wil dat ze zien, dat - iK '..We proberen het tenminste,"zei Ergens buiten, in de koude, sloeg het me aantrek, maar wie denken Fenella. „Ik liet mezelf alleen maar een donkere klok acht uur. Het vuur ze dat ze zijn? Mijn God, - denken, gaan, omdat u' zo lief was. Ik zal was uitgegaan. Ze kon beter op weg ze dat het leuk ia om in.een roau- het -niet meer doen." gaan naar de hal. Ze liep de wen- soleum te wonen met een stelletje „Help!" dacht Troy en zei: ..Ik teltrap af en vroeg zich af wiens ouwe troelen en sen. Ünd dat sta- ben van wéinig, nut, vrees ik. Mijn kamer achter welke deur lag. Troy pelgek is?" man zegt dat ik. me van emoties had geen richtmgsgevoel. Toen 2a ("Wordt vervolgd)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1957 | | pagina 1