E Gemenebestconferentie %rz- O NAVO-WACHT IN DE POOLSNEEUW Fraüde Hlarsh SS: gpSS^S?fiP3&JS£S 83? EBU verruimt krediet voor Frankrijk Opstand in Poznan herdacht Aardbevingen in Algerije V erdere besnoeiing op Amerikaanse begroting Strauss nietnaar naar Amerika JïïS ,5 p'v; lk 1mt "iet W Duitsers mogen hun lintjes weer dragen SPROETJE SPARKS door a to H .KunrUtRlÈTi ftAn ootti KOPOP,)<H. ZO LAnO tuevtfl !i ISWUOOP- ^0£Di1IEUV131/0OB JE.MORttlfl.NiErS sBtsnHrtLijKsL-. Zaterdag 29 juni 1957 EN bont gezelschap is thans vergaderd aan de couferentietafel in Downingstreet 10. Christenen zijn er bij en Mohammedanen en Boeddhisten; mannen, wier huidskleur varieert van zeer blank tot zeer zwart. Velen van de deelnemets zijn zeer overtuigd van het nut van verdedljnngsverdragen, anderen daarentegen verdedigen de neutra liteit. Vermoedelijk wordt er wei voor gezorgd, dat de Zuidafrikaanse minister Louw niet naast Kwarue Nkroemak, de premier van de splinter nieuwe staat Ckana komt te zitten, maar het feit verandert er niet om dat een voorstander van de apartheid aan één tafel zit met iemand, die zich uit apartheidsideeën heeft geëmancipeerd en het zeker als zijn taak beschouwt er toe mee te werken, dat ook anderen dit doen. Wat is de samenhang, wat het gemeenschappelijk doel van het Gemene best bij zoveel verscheidenheid en zoveel verschil van opvatting Toch wei meer dan velen geneigd zijn te denken. Zeer nauw ia voor Australië en Nieuw Zeeland nog de band met het moederland. Canada, deze grote natie in wording, is wel verder weggegroeid, maar de nieuwe premier wi! de betrekkingen weer nauwer maken, stellig zeer tot voldoening van het Britse volk en de Britse regering. De prille Rhodesische federatie leeft nog helemaai in de schaduw van Londen, in tegenstelling tot Zuid-Afrika met zijn rijke mijnbouw en grote industrie en zijn regering van mensen, die bereid zijn desnoods de republiek uit te roepen, als de andere gemene- bestlanden te lastig worden, en misschien zelfs, wanneer de huidskleur op conferenties als deze nog meer naar donker verschuift. Doch Zuid-Afrika is het voornaamste buitenbeentje. De houding van Ceylon is wat onzeker geworden na de jongste verkiezingen, maar toch geenszins beheerst door ressentiment; en India is een 20 grote natie, dat Nehroe zich kan veroorloven, het blijven van zijn land in het gemenebest als een daad van welwillendheid veeleer dan als het handhaven van zoiets als koloniale binding voor te stellen. In de internationale verhoudingen is de ligging van India anders dan die van Groot-Brittawnië, maar juist de grote zelfstandigheid maakt, dat de voordelen van het deel blijven uitma ken van de Britse kring de nadelen overtreffen, t VERTUIGDER lid intussen dan India is Pakistan, in hoofdzaak wel omdat de positie van deze Mohammedaanse staat met zijn twee ver uïteenliggende delen nog allesbehalve ïs bevestigd, en het deelgenootschap van het gemenebest een bepaalde zekerheid geeft, die anders stellig niet was gewaarborgd. Binnen het gemenebest verliest b.v. de tegenstelling tot India haar ietwat verontrustend karakter. Er is 'n gemeenschap, die als een soort verzekeringsmaatschappij tegen ongelukken kan gelden. Het ligt overigens in de aard der verhoudingen, dat de rege- ring tc Karatsjx over veel internationale problemen precies tegengesteld denkt als die te Nieuw Delhi. In geschillen, zoals die tussen India en Pakistan bestaan, en nog wel andere moeilijkheden kan de conferentie overigens geen beslissingen nemen. "Wat wel kan gebeuren is het in een sfeer van betrekkelijke intimiteit geven van uiteenzettingen en uitwisselen van standpunten, waarvan het resultaat in het algemeen zal zijn een groei van het wederzijds begrip, ook al moch ten de discussies eens boog lopen. Dit laatste zal wel het geval zijn, wan- neer het gaat over de Suez-kwestie, die bij de bespreking van de toestand in het midden-oosten zonder twijfel aan de orde komt. Trouwens, ook over de problemen van Zuïdoost-Azië en het Verre Oosten zijn er meningsver schillen genoeg- Resultaten naar buiten zijn van deze besprekingen nauwelijks te ver wachten; evenmin als van die over de ontwapenïngskwestie. al zal het mis- schien mogelijk rijn, op dit punt een ietwat vaag gehouden algemeen stand punt te bereiken. Eenzijdige ontwapening staat geen enkele van de d/rige* noten aan het gemenebest voor, ook India niet. Er komt bij, dat tenslotte één van de voornaamste aantrekkelijkheden van het gemenebest de sülzwij- Grinnikend! de bonten omlijs ting van zijn warme pels laat de Eskimo zich voor een dollar rustig jotograferen door de duizenden Amerikanen en Canadezen, die se dert het Tiajaar van 1954 naar het hoge noorden zijn getrokken voor 1 de grootste onderneming, die ooit poolgebied op touw? is gezet. Vijf a zesduizend militairen en bur gers uit de ttuee landen van het Noordamerikaanse continent, die in de meest troosteloze omgeving en de byten list e koude ploeteren aan wat de met gevoel voor humor rijk begiftigde Eskimo beschouwt als de grootste grap, die hij ooit heeft be leefd. Ongevraagd is de beschaafde we reld neergestreken in het onmete- bjke gebied, dat de Eskimo 5000 jaar lang als het zijne kon beschou wen en dat niemand hem benijdde. In het begin vermocht het hem niet te beroeren op 2ijn slede en in zijn kajak trok hij lachend verder ach ter de rendieren, poolvossen, rob ben en beren, die hem meer schenen. te beioven. Maar allengs hield hij zijn hondenslede in om voor nog een paar dollar te po seren. Allengs Bet hij zijn hoofd en met meer zijn hart de vorm bepalen van de hun artisticiteit snel verlie zende voorwerpen, die hij uit wal- rustanden en zeepsteen maakte en verkocht hij wat kitscherige asbak jes in plaats van zijn kostelijke maar bewerkte beeldjes. En nu ver dient 5 tot 10 procent van alle, in het noorden van Canada zwervende Eskimo's meer harde dollars aan deze grootste grap van alle tijden, dan zij ooit tevoren met hun bont, vis en beeldjes hébben gemaakt. „Proiect 272" heet rfP7~ ornntctp westelijke Passage, over Baffin Land over de hele breedte gereed zijn. offieiëJe ctiikwn Baar de luchtbasis Thule op Groen- Zolang bemande bommenwerpers of land, de lyn van ladarstations uit. zuurstofgebruikende geleide pro- Op St. Hubert, het hoofdkwartier varf de Canadese luchtverdediging -n-p-nr ».n(S ^arrSroinrt'i* tc bii Montreal ri* niaafsvprvant -UEW-ime de beste verzekering te- kosten! en wat bekend staat als de Noord- najaar van 1957 zal deze DEW-line grap in de „w Washington en Ottawa. Zelfs tot in het Kremlin kent men het ook on der een andere naam: DEW-line, de Distant Early Warning-line, Noord- amenka's noordelijkste radar-wa In de gierende sneemvstormen aan de Foolzee kunnen de draaiende radar- antennes van de Canadees-Amerikaanse radarwaarschuwirigsUjn slechts in be schermende koepels met samengepers te lucht hun taak vervollen. De man nen, die deze radarposten moeten be mannen, zijn door doelmatige kleding zo goed beschermd, dat zij meer last hebben met de wind 90 tot 100 km per uur dan met de vorst van meer dan 40 graden. gende afspraak is, dat ia sera] van moeilijkheden de leden elkaar met in de steek laten. Met eenzijdige ontwapening zou deze regel, althans voor wat de verdediging tegen aanvallers betreit, moeilijk zijn na te komen. DE positie van Groot-Brittannië temidden van de gemenefcestianden is nog steeds eervol, maar ze is ei niet gemakkelijker op gewor den. Dit geldt vooral voor de financiële steun die het kan bie den voor de ontwikkeling van deze landen. India heeft veel nodig, Pakistan heeft veel nodig, Ghana heeft -eel nodig. Het betreft hier in Eu- ropese rin achtergebleven gebieden die er naar hunkeren, hun achterstand in te lopen. Er is c-m tijd geweest, dat Londen de grote geldmarkt ter wereld was, welhaast onuitputtelijk. Doch dat ïs al lang verleden tijd. Eer* der moet men rich verwonderen, dat ondanks alles nog een betrekkelijk belangrijke kapitaalexport van het moederland mogelijk blijft. Doch het voorzien in alle behoeften ïs totaal onmogelijk, - Moeilijk staat Groot-Brittannië er voor op het stuk van de handel. Zijn belang eist nauwe aansluiting bij Europa, hetgeen geen veronderstelling as, maar proefondervindelijk bewezen. Zijn gemoed gaat echter toch altijd nog meer uit naar een imperiaal systeem, waarbij het zonder twijfel (op praktische gronden) Australië en Nieuw Zeeland achter rich heeft. Nu ook de nieuwe Canadese regering rich meer naar het moederland wil rich ten, moet de verleiding, het nog "eens buiten Europa om te proberen, wel heel groot rijn. Het zal interessant zijn om te ervaren, in hoeverre het Britse kabinet bereid zal blijken, in. dit opricht de klok terug te draaien. schuwingslijj, die alarm zal geven me het telefoonapparaat, waar al voor ieder vliegtuig, dat uit het deze meldingen zulten binnenkomen. Poolgebied het Amerikaanse con- uit posten, die 2500 tot 4500 kiJome- Drie onmetelijke radarhjnen dwars tinent komt binnenvliegen. Driedui- ter verwijderd op de DEW-line hg- 2vötIt Canada, het stramien van poorten ziet aangeduid. Bovendien zend mijlen lang strekt zich van Pt. gen. De verbinding is er op bet Noordamerikaanse luchtverdedi- jcomt dan de gehele luchtverdedi- Earrow in Alaska, langs de Poolzee zelfde ogenblik, waarop in een van l}6* hoogste ging van Noord-Amerika in staat nwarc rnriM- t, a ccdie posten een knop wordt inge- h°orden» de Mm-Canada-lijn die van alarm. Passeren de indringende SEP«£2» verVto a* heinond/wï" d™kt* Helder alsof men over een door de vrijwel onbevolkte wilder- vliegtuigen vervolgens dc Mid-Ca- £3d g£Xrd te S ifinïï dwewdï?: Perffcte huistelefoon zou spreken, nis jangs de Soste parallel loopt, cn narta-lijn. dan geeft deze lijn. die torens van 4e Mi a-Canada-line op Dp hetzelfde ogenblik komt ook de tenslotte de Pinetree-hjn, waarvan nog buiten bet bereik der eigen wacht, ieder onderdeel van deze pos- verbindixig tot stand tussen de de stations vrijwel alle op de Ca- verdedigingsvJiegtuigen ligt, feilloos ten, iedere zak cement en iedere bout DEW-line en het hoofdkwartier van 11 a flecs'Aroenkaa "se S1"6"5, liggen, de plaatsen van indringing door. Op moest door de lucht worden aange- de Amerikaanse strategische lucht- De DEW-lijn heeft geen andere taak da-; ogenblik gaan de squadrons CF voertL ï"acht Colorado Springs in de da" 2dddet\ tijdverlies aan de twee i00 ,.Canuck"-jagers in alle becLreie- V.S., 3 tot 5'* duizend kilometer £r°te Noordamerikaanse hoofdkwar- de luchiverdedigingsectoren de lucht achter de waalschuwmgslijn. waar tieren te melden, waar en met hoe- in naar de noordelijkste lijn, die men het commando voert over alle veel vliegtuigen t luchtruim wordt door de radarstatiom van. de Pine- Amerikaanse a toom bommenwerpers, geschonden. Wanneer het om be- tree-Ujn wordt bestreken. Ais de Indien dc Ru«u»n Hpi» C.a«u? e aantallen gaat betekent de vijand zichtbaar wordt op de radar- «."ni u a j ae?e radarlyn melding vrijwei automatisch het sig- schermen van de Pinctree-statïons ?.^rSÖden'ArukkSn,2e bü wyze naai voor opstijgen van de strate- kurniSf de CanuckfperPiStaïï? raite van chefs van staven. In het m Canada bü alle grote uit va ls- haar vergeldingrtaak 8 BONN. De Europese Betalings- tmie heeft de kredietmarge van het in grote moeilijkheden verkerende Frankijk met 200 miljoen verhoogd. Sprekend over besluiten, genomen door leden van de Europese Beta- lmgsunie, verklaarde het ministerie voor Economische samenwerking van "West-Duitsland dat Frankrijk de grens van zijn krediet naderde. Zodra die grens overschreden zou zijn zou Frankrijk 10O procent goud en 25 procent krediet van de Beta- Imgsunie hebben moeten aflossen. POZNAN, De bevolking van Poznan heeft gisteren de eerste ver jaardag van de historische anti-com munistische opstand herdacht met rustige plechtigheden bjj de graven van de slachtoffers uit die dagen. Bovendien is een grote demonstra tie van verknochtheid aan de rooms- katholieke kerk gehouden. Een kilometers lange processie, waaraan door het grootste gedeelte van de 300.000 inwoners van de stad deelgenomen werd, trok door de stra ten, waar een jaar geleden uit protest tegen de tirannie de kogels van de geheime politie getrotseerd werden. De straten waren versierd met de rood-witte nationale vlaggen en het wit-goud van de pauselijke standaard ALGIERS Twee aardschokken te Orleansvifle, ongeveer 176 km ten zuidwesten van Algiers, hebben vannacht een paniek veroorzaakt onder een deel van de bevolking der stad. Tientallen Inwoners verheten hun huizen en enkelen besloten de rest van de nacht «1 de epen lucht door te brengen uit vrees dat verdere schokken hun huizei zouden doen instorten. De schokken, die zich voordeden met ongeveer anderjialf uur tussen ruimte, schijnen wimig schade te hebben aangericht. LONDEN Eij het Londense gemeentebestuur ts een verzoek in gediend om toesttmming tot de bouw van een ho.el van 34 ver diepingen aan de ?ark Lane, langs Hyde Park, op de hoek van Hert ford Street. Het jebouw zal ruim honderd meter h»og worden- Dit meldt de Times. WASHINGTON. De commissie voor buitenlandse aangelegenheden uit het Huis van Afgevaardigden, heeft besloten een bedrag van 6CMJ miljoen dollar te sch %,open uit het programma x-an presiuent Eisenho wer voor hulpverlening aan het bui tenland ten bedrage van 3 865.000.000 dollar. De commissie besloot tevens, de door hem gevraagde bevoegdheid tut hulpverlening op lange termijn te beperken. De besnoeiingen bedragen tot dus verre in totaal 200 miljoen do-llar meer dan die. voor welke de Senaat zich heeft uitgesproken. WASHINGTON. De Westduitse minister van Defensl Strauss heeft zfjn voorgenomen veertiendaagse bezoek aan de Verenigde Staten af gelast. Zowel het departement van De fensie als de Duitse ambassade ver klaarden de redenen voor het feit, dat het bezoek met doorgaat, met te kennen. Minister Strauss had op 7 juli te Washington moeten aankomen voor besprekingen met hoofdambtenaren van de departementen van Defensie en Buitenlandse Zaken en voor een lange rondreis langs Amerikaanse militaire installaties. /N de fcoj/iepauze verzamelde Boas- maiis op de gang een troepje col lega's om zich heen en sei: „Jongens, we moeten ieis doen aan Daan"- Er werd eensgezind gekniktWant ze hadden het allemaal opgemerkt: Daan, de oude boekhouder, deed raar in de laatste tijd. De onwrikbare pe- iukmoedioheid, die hem al zoveel ja ren kenmerkte, had sinds een paar weken plaats gemaakt voor een som bere onrust dte weinifi goeds hoor- 1 spelde. „Hy zit telkens maar in zichzelf te mompelen", zei Baasmans. „En'hij geeft geen antwoord als 3e hem tets vraagt. Hij hóórt je, geloof ik, niet eens., De anderen kwamen met soortge lijke ervaringen die allemaal leidden tot de zelfde conclusie, „Lalen we er maar geen doekjes om winden", zei juffrouw Postman. „Hij heeft uit de kas gestolen. En fly' knoeit in de boeken. Maar yandöap of morgen komt er controle en dan gaat hij door de knieën- En dat weet hij..." De hele kri^g zag hel net co. „En iaat gaan we nu doen?" vroea er een. ,Jiem helpenzei juffrouw Post man. „Voor hel te laat is". Daar was iedereen voor, want ze' hielden van Daan. Besloten u?erd dat 1 Baasmans de zaak, op weg naar hum openhartig met hem zou, bespreken'. Als het bedrag niet te erg in de pa pieren liepkon er uit cle uakantie- pot worden bijgesprongen, voordat controle der boeken de zaak onher roepelijk maken zou. Toen Daan die middag somber naar de tramhalte slojte, stond Baasmans hem daar al op te wachten. „Zeg, ik wou je eens wat vragen" begon h\j. „Wat dan?4' „Kyk eens, wijje collega's, wii zun ook. je vrienden. En we hebban pc- merfct dat je lelijk in de narigheid Daan knikte. >Je doet je werk niet. Je mompelt .n jezeif. Je zucht als een stoomma- kortom, je verkeert in moei- hjkheim .jei Beurtman,. „Goed, wij ics! gela ]g te kan komt, maar als het enigmas te doen is, mlim nier allen bijspringen..." Daan keek hem verbaasd aan. ..O. jullie denken dat ik gejat heb?" vroeg hy. »Em „Ja". arUutrsfy1""1 'ulIie 'c Is 'j£aaT. binnen jullie niet bij hel pen zei Daan. „Kijk. mijn dochter gaat trouwen. Volgende week Er komt dus een bruiloft. Nou heeft myn vrouw gezegd: jij beVt altijd \e*L Je d0et n0oit een Mzdr die avond heb je, ten beste te geven en de gasten te ze nau 9^dian? Ze heeft Op de Nieuwendijk t? f e fco- S^Tr<?mchfen v00r *e' heer beer ht' jongens, wat ik ook pro- S™ rotdingen niet 1 n myn kop krijgen KRONKEL BON.V HBt lg' öe Dultwn, toejreaiaan hun medailles van öe twee wereldoorlogen te dragen mlt* de-hakenkruizen verwijderd worden. Na een rumoerig debat heeft de bondsdag gisteren een desbetreffende wet goedgekeurd. Het dragen van onderscheidingen was in 1945 door de geallieerden verboden, Bitter was de strijd tussen de re- germgsaanhangers en de sociahsten over de kleur van de lintjes De regering wilde de traditionele zwart- Wit-rode kleuren uit de tijd van de Keizer en het nationaal-socialis tische derde rijk. De socialisten eisten het zwart-rood-goud van*de Weimar republiek en de tegenwoor dige West-Duitse republiek. Bij handopsteken won de regering. De minister van Binnenlandse Zaken. Schroeder pleitte voor de wet omdat het gevaarlijk 20u zijn indien de decoraties onwettig zouden worden gedragen. Miljoenen fatsoenlijke sol daten hebben er recht op hun me- daljes te dragen, zo betoogde hij nflARH'JiSWÊL ER&ilER. Sproetje Kop op Het geringe banket wu op a'n minst, een duidelijk teken vaS be- "Scant Van S>r Henrv p^f, wondering voor Sir Henry uit de Do- - van bir.. Henry,. Paul aat digd van beschilderd linnen. Toch stelden ze beiden de Hertog van Buckingham voor. Juffrouw Orrincourt nam nogal kwaadaardig aan het bekijken deel. Ze was op de leuning van Sir Hen ry's stoel gaan zitten, verspreidde een sterke parfumgeur, gichelde tactloos om de vroegere foto's en gaapte om de latere. „Lieve help," zei ze, „kijk eens, je hebt alles aan haar ergenis, dat juörouw Orrin- 5e5aLVE, keukengootsteen." Dit imtnrona en was .ewwe'^rd. Het éénletter^Vfge anoden - 1 was moeilyk om niet naar juffrouw rjie Orrincourts diamant te kijken. Het Troy, had betrekking op een foto van Sir Henry als Richard H. Cedric giebel de, maar keek onmiddellijk angstig. Pauline zei: „Ik geloof niet Papa, dat iemand ooit uw flair voor het kiezen van het juiste kostuum heeft benaderd," „Lieve," antwoordde haar vader, „het gaat erom hóe je het draagt." Hij klopte juffrouw Orrincourt op haar gastheer inderdaad wat de hand. „Lieve kind," zei hij, was een sooft^SetJ ftffS hS vermoe»end vond worden, greep de pat jou uitstekend af in je gemak- door geen conversaUe koï worden eerf de.beste gelegenheid aan om kelijke, moderne jurken. Maar hoe rLS J A met Cedric te praten. zou het je afgaan als je, zoals Ellen t de fncreds e?vnorta!SïdTmt' wfv juffrouw Orrincourt Terry, met een meter zwaar lluweei 00 lieten rusten Si? Nw onmid'le!1Ult. ..wnt zullen we mor- voor je voeten op het toneel moest Sn™ doen?" staan en als een koningin een trap I er nlnefra 1 lift „Doen?" herhaalde hij. Na een moest afdalen? Je zou op je lieve tSimenten raa? wlrnde te bea?t"- <,SnïUk "erd hij speels, neusje vaUen." woorden. Htj had het over haar S™?,'» C,itl m mmsie al 10 HM was zonder twijlel een ijdel i werk en vroeg of ze wel eens een tmVtman. Het was heel merkwaardig, zelfportret hal geschilderd. „Alleen 9,rrul,c v. slT|kt® ha3r dacht Troy, dat hij niet uit het lood tijdens mijn stud,eieren, toen üc me f™""w gssl?geS door juffrouw Orrm- geen model kon veroorloven", znt- Statflch IfiS. "SSS P courts gebrek aan tact en toen ze woordde Troy. „Maar wat ondeugend Jgou ,ll ze zich o%h™ h.e, nnn Jnomas opmerking over David [van v", zei hij. „U zou ons juist rooof i tr netjes, heel net- euAbishag de Sjoenanutische dacht, 'nu het perfecte schilderij vin hei SlA Sl?en Idjkio^em™^.^ ï'^ot *e dat H«my .wat juf- -«-'eo,. ™*a-i "Xt-scmen wei een jcJJkje nemen bij een frouw Orrincourt betrof, kinds was. perfecte model moeten schenken". „Jaja", dacht Troy. Ze dronken Rudesheimer. Toen m^LSC!ïilderjr- i. Om tien uur v/erd^ een blad met r£'eIde i;ïc^*glazen groc binnengebracht Sir Barker naast hem kwam."kond"iBdl couTftold TaTis m? ktafl St ?enry """SL ee,n.8las "er,„stond j„* -j.t Ei- court mem aan ais een xma, maar dé vrouwelijke leden van zijn fa* een Wein1^ enthou- mille toe hem welterusten te kus- wL a,, sen, knikte Paul en Cedric toe en „we zien nog wel zei Sir Henry kuste, tot haar ontsteltenis, de hand onf*? wtij van Troy. thA demaia." zei hij roet zijn zwaarste stem, „We zien elkaar „Mevrouw Alleyn?" vroeg MiUa- om elf uur en ik bën een gelukkig mant aan net andere einde van de man." [Sir Henry aan, dat dit een speciale gelegenheid was en dat hij eeti half glas zou nemen. Millaraant en Pau- |line keken bezorgd naar hem. „Papa, lieve", zei Pauline, „vindt u,...?" En Millamani murmelde: „Ja, papa, vindt u.„?" „Vind ik wat vroeg hü hen tafel. „Zullen wé..?" Hij verliet de kamer alsof hif op woedend aankijkend En ze dirigeerde haar dames de het tonlri stond mtauteï lf IwVKl' ze' -PK* kai?er ter trok ook een breed gapende jui- Withers..,, echt toch niet... maar ja De rest van de avond verliep frouw Orrincourt zich teruff j „Helemaal vol. Barker'», beval zonder schokken. Sir Henry liet Haar A^dSing wasvoor de 1 Sir Henry, „helemaal vol Troy drie albums met toneelfoto's Ancreds het teken tnt #>en aleemene Troy hoorde Pauline en Mfllamant zien. Ze had er veel plezier in. Het uitbating J -mi yasvreemd; dacht ze, hoe de mo- „Nou echt Millyl Echt. tant* lange reis met de/twnspertband. die dwars, door j ^uSnTeeft hoogt^Un^oSe1 vcii^ I FetSïlf1^?wVOz58ëÉnifïedS Sn VirtcS^e^Hen^AnwId vo? Lupard^een ernstig en langdurig gesprek met die twee ketels, die nu verdrdiken zijn. En die Mie rechts vac Trnv «t Ïwh*uil: !k i»edoel,_nou! Er schijnt geen eind te komen aan de het gebergte voert. Maar eindelijk zien Eddy en Rob in. de verte licht. Daglicht! „En nu uitkijken, I Yoto. „We zijn die twee indringers mooi kwijt Rob," zegt Eddy, „want we moeten op tijd van de geraakt, Yoto," zegt de geleerde, „masr dit voor band afspringen, anders komen we weer in die val heeft toch bewezen, dat ons bewakingssysteem helse fabriek terecht" „Het moet al gek lopen, als I niet deugt. En wij weten ook niet, wie ons precies - --- --- i rechts van Troy zat con ver- strikjes en kantjes, in een overvloed ,.Wel" Miïlamantzei Pauline, anderen zullen hun pogingen fuet opgeven om seerde koortsachtig met iedereen van fluweel, linten en leder daar ik rie nu relf hoe de zaken er OP die maar naar hem wilde luisteren, een moderne, oudere Henry Ancred Ancreton voorstaan Sir Henrys stroom van compïimen- in een gestileerd en vereenvoudigd ten vloeide door en Troy zag totkostuum, dat kennelijk was vervaar- (Wordt vervolgd) mij te dwarsbomen. Wu zulle* ons dus moeten beramen op nieuwe en betere naatregelen."

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1957 | | pagina 1