Het „dode" nationalisme Uw Kunstgebit GEEN DERDE WERELDOORLOG! Hoorspelprijs voor Jos. Cóhen 1 Droom AVONTUREN -: - VAN -KAPITEIN kL Zeeman dreef negen dagen op olievat rond R'XDIO EN T.V. sw I SEKFSf&fexfj? ssariB door tlgoio ÏÏlarsh SPRÖETJEtSPARKS oor FRANK GODWIN iKMO&THETRfcCtPT DooRGeven.,.vooftof pOMYl y--j? pATTV(tnft6!KöAUvT EVW BELLE» 'Tb££lS5POÊP. OÊVAL? iKHAflG OP,HtL£Nt IK BEL ftOG> WEL 3041. Ka een lastige klauterpartij bereiken Eddy en Rob veilig en wel hun rubberboot, die nog steeds op een verborgen plek aan de oever van het meer ligt. Snel varen ze weg. opgelucht, dat dit avontuur nog zo goed is afgelopen. „Eigen lijk hebben we nog niet veel bereikt." zegt Rob, „alleen weten we nu zeker, dat we met Lupardi D E tijd van het nationalisme is voorbij, zei Guy Mollet op. bet congres van de Franse socialistische partij te Tóulouse. De wereld heeft geen behoefte aan nieuwe souvereihe staatjes, die toch niet in staat zijn, zichzelf te redden en daardoor aangewezen zijn op andere hulp. Zij worden op deze wijze licht speelbal of pion van de grote machten en eert gevaar voor de vrede en veiligheid in de zvereld. Guy JMollet heeft dit standpunt al vele raaien verdedigd, in zijn land en huiten Stijn land. Het is geen dwaas standpunt, en een Fransman met zijn zin voor logica en rechtlijnigheid kan er heel wat van maken, Mollet doet dat dan ook wel, en hij heeft er te Toulouse het debat over Algerije mee gewonnen, ditmaal nog. Integratie is het devies van Guy Mollet, samensmelting. Er is vrijwel geen land ter wereld meer, dat in staat is, uitsluitend op eigen krachten te steunen. Daarom zijn middelpuntvliedende krachten in bestaande staat kundige systemen in bet algemeen uit den boze. Vrijheid is en blijft een schone'en begerenswaardige zaak, maar in de vorm van volkomen staat kundige zelfstandigheid komt ze neer op een spannen van de paarden achter de wagen. Algerije beefthet recht, opheffing te vragen van de ondergeschiktheidhet behoort een rechtsgelijk deel te worden van de Franse Unie. Maar het moet inzien, dat een afscheiding van de Franse "Unie dwaas en onaanvaardbaar is, en dat het er vermoedelijk meer vrij heid mëe verspeelt dan wint. Men begrijpt, dat het nog altijd Guy Mollet is, die het woord voert. Hij zegt ook nog, dat er geen Algerijnse nationaliteit bestaat. Het is vol strekt onjuist om te menen, dat men de bevolking kan verdelen in tien procent Fransen en negentig procent Arabieren. De inheemse bevolking vertoond een grote verscheidenheid; ze bestaat uit Arabieren, negers en Berbers, en de Berbers wijzen tveer grote onderlinge verschillen aan, zoals er ook belangrijke verschillen bestaan tussen stadsbewoners en platte landers. Mollet wil de opbouw van nieuwe bestuursvormen dan ook pogen te bewerkstellingen via plaatselijke autonomie en kantonisering van het land naar Zwitsers model. WIE de voormalige Franse premier zo boort spreken, zou de indruk kunnen krijgen, alsof Frankrijk een pracbtoplossing voor Algerije kant en klaar heeft liggen; alsof er alleen nog maar enkele misverstanden opgelost moeten worden, voordat 'de Algerijnse bevolking zich met overtuiging schaart achter het „moeder land" Eigenlijk is dit ook steeds de voorstelling van zaken van Lacoste, de gouverneur-resident, geweest. Alles komt in goéde, banen, wanneer eerst maar is afgerekend met een groep van dwarsdrijvers, die misschien Egypte en misschien Sowjet-Rusland, maar in geen geval de A.gerijnse bevolking vertegenwoordigen. Afrekenen met de door het buitenland op gestookte en Van wapens voorziene rebellen, en hervormen! In werkelijkheid echter is het Algerije-plan, dat Mollet verdedigde, van tamelijke recente datum. Er waren ook andere concepties, en er is lang genoeg over gestreden, welke oplossing de voorkeur verdiende. Het klinkt natuurlijk uitstekend, via plaatselijke zelfstandigheid tenslotte te geraken tot overkoepelende centrale organen, omdat de democratie immers altijd vlak bij huis begint; doch de waarheid is, dat de keuze vooral op dit stelsel is gevallen omdat een geleidelijke invoering niet hoeft te wachten op de afloop van de strijd. En te gereder hebben de huidige i ranse machthebbers er zich mee verenigd, omdat het de mogelijkheid Iaat van een-tactiek van verdeel en heers. Het vermogen om als het algemeen belang voor te stellen wat in feite, het eigen belang is, is bij de Fransen hoog ontwikkeld. Mollet kan t>ok zeer geestdriftig .pleiten voor Europese integratie, maar hij en zijn medestanders zien er voorlopig toch allereerst een zaak in, waar Frank rijk alleen maar voordeel en beslist geen nadeel van mag hebben. Met het Verhinderen van de verkrijging der souvereiniteit door Algerije, in het zo geheten belang van het land zelf en van de wereld staat het precies zo. IS de tijd van nationalisme voorbij? Mollet zegt het, maar miljoenen inwoners van Afrika en Azië denken er anders over. Natuurlijk hoeit men het standpunt van Mollet niet geheel af te wijzen; en naar onze mening kan het ook niet uitblijven, dat het streven naar de vrijheid *an tal van tot nu toe van Europese landen afhankelijke volken geleidelijk een andere inhoud krijgt. Tenslotte echter zijn het niet de Europese Jan den,'die deze inhoud voorschrijven. Dat is de fout van Mollet. Zijn systeem houdt in, dat de Algerijnen wordenovertuigd door de aanw^ugheid van bijna een half miljoen Franse soldaten. Degenen die met horen willen, raiUn maar voelen. Het zelfbeschikkingsrecht daarentegen eist een be- slissing zonder pressie, een overtuiging zonder-risico. - Het zou, geloven wijVeen goed ding zijn wanneer de Algerijnen zich voor een blijven in een of andere vorm in de Franse Unie uitspraken. Maar de voorwaarden daarvoor hadder» de Fransen al lang moeten schep pen, en de huidige gang van zaken doet de vrees opkomen, dat het te laat i». Te veel is er gebeurd in Algerije en te veel gebeurt er nog,%aj de leidende groepen van Frankrijk heeft vervreemd. Daarom staan Hollet en Looste met al ha» argumenten nie, sterk; ars hun diepere gr™A >n het Franse nationalisme, dat ondanks alle veranderingen, die Mollet ao goed beschrijft, nog springlevend is. m. KEÏ" WEST, Florida Een Cu baan, die negen dagen zonder voed- BBi of water heeft rondgedobberd op een olievat, Is gisteren in Key West aan land gebracht. Hij was de enige overlevende van het mo torschip „Tropical", dat de Golf van Mexico is ondergegaan. De man verklaarde, dat hij iedere koop op redding had opgegeven, totdat hij gisteren door de tanker „Mobilgas" 4 gered werd Elf van zijn. scheepsgenoten heeft hij op 21 juni rien wegdrijven, zien vast klampend aan een kleine redding boot r Advertentie I M.J voelt U de gehele dag niet! Geen vrees meer, dat de gebitspisat van het gehetnelte loslaat DENTOFIX, het nieuwe, verbeterde, antiseptische poe der 's morgens een weinig op de plaat gestrooid houdt het gebit da gehele dag onwrikbaar op zijn plaats. Geen onaangename smaak, DENTOPIX verschaft U een gevoel van zekerheid bij het eten, lachen, spreken en niezen. II vergeet, dat U een kunstgebit heelt. Koopt nog heden een strooihui voor sledits 2.35; verkrijgbaar bij apotheken en drogisterijen. NEW YORK. Op het hoofd kwartier van de VN wordt officieel bet bericht tegengesproken, dat ge neraal Burns, opperbevelhebber van het VN-leger in Egypte, van plan zou zijn ontslag aan te vragen. GEFLANKEERD door twee, in. scharlaken tunieken geklede le den, van de beroemde Royal Cana- dian Mounted Police, rijst uit 't hart van Canada's monumentale parle- mentsgebouw in Ottawa de Peace Tower omhoogDe Vredestoren, symbool van het streven van zestien miljoen oude en nieuwe Canadezen. Vlak boven de hoge poort in de to ren, die toegang geeft tot de beide huizen van het -parlement, bevindt zich'een kleine marmeren kapel. In de wanden daarvan zijn de hamen van slagvelden en zeeën gebeiteld, waar in de eerste en tweede wereld oorlog Canadezen het leven hebben gelaten. In een glazen schrijn ligt een boek met 730 bladzijden, waarop meer dan zestigduizend namen zijn geschreven. Dat zijn de gesneu velde Canadezen uit de periode '14- '18. In de nis van de Vredestoren is nog ruimte voor één boek. Dat zal meer dan veertigduizend namen bevatten: de gesneuvelden uit we reldoorlog II. Op de wand ontdek ik bekende plaatsnamen: Arnhem, Nijmegen. Breda Voor een derde wereldoorlog is er geen plaats meer, zégt de grijze gids, die me heeft rond geleid. Datzegt niet alleen de gids maar nagenoeg ie* dere Canadees. 't Belangrijkste stre ven van Canada is die eventuele oorlog te voorkomen. En ze hebben er wat voor over! Ruim 38 procent van. de Cana dese overheidsuitgaven staat ter be schikking van de Minister van De fensie, Ralph Osborne Campney. „Een niet onbelangrijk deel daarvan, gaat naar U in Nederland en naar andere landen,"' bracht premier St. Laurent me in herinnering, „En desondanks zult u zien, dat wij middelen vinden om onze welvaart te Toen ik vorige uieefc op een mid dag thuis zat, belde een vriend bij mij aan. Hij stond met zijn autootje voor mijn deur en zei met een ge zicht, dat grote verrassingen voor spelde. ,JStap eens in." „Waar gaan we dan heen?" uroeg ik... -V- „Zal je wel zien", antwoordde hij, ,,'t is vlak bjj/' - We reden mfjn straat uit en kwa men op de Prinsengracht. irAls je maar weet dat ik nog wer ken moet, vandaag...' begon ik. Maar hij stopte al jen sprak: „Hier". Aan het water stond een caravan en- t«t het venster van dit eivormig voer tuigje hing zijn vrouw en wuifde mij toe. „Gewoon, gekocht op een adverten tie", sprak mijn vriend, „maar ja, ik heb 'm helemaal vernieuwd, van binnen". Toen ik in het knusse interieur op de banJc tegenover hem. zat sloeg zijn geesdnft spontaan op mij over. Wagens, boten of automobielen maar- in gewoond kan worden bezitten na melijk een geheimzinnige charme om dat ze een stuk haast onwerkelijke vrijheid suggererenVroeger, toen ik mijn kinderen nog - Kapitein Rob moest voorlezen, werd ik altijd weer diep en oprecht bekoord door het be- ?'m van zo'n boekje. Je zag de wak- ere held lekker, met een pijpje in', de mond en de trouwe hond aan de voeten, zitten lezen in het roefje van zijn. vaartuig, dat over de vogelvrije Oceaan glijdt, „op weg naar nieuwe avonturen". Dezelfde, van .de beschaving einde lijk los geraakte mobiliteit staat de caravanisten voor ogen. „Wat wil je eens hebben?" vroep mijn vriend, zo maar op de Prinsen gracht, „Koffie, thee, bier, wijn,.,?" „Ik kan ook wel even een ei voor je bakken", sprak zijn vrouw. Maar ik hield het op een glaasje moezel. Terwijl de radio zorgde voor liefe lijke muziek zaten wij uiterst ge riefelijk aan het open raam hieven de kelken naar verbaasde passanten, stelden eensgezind vast dat dit ,,'t was", waren kortom hartje Am sterdam het hele C.B.H. met zijn paperassen te slim a.f, „En. verveelt het me hier, nou dan rij ik gewoon naar een anderr mooi punt", sprak mijn vriend, „Ik ga bij voorbeeld naar..." Voor ons raam verschenen twee particulieren, die naar de vijftig lie- ipen, doch besloten hadden dat lang zaam aan te doen. „Zeg meester", sprak de voorste, moet hier wegwezen met die kar. ------over elkaar ten beste plegen je ge- hoge tariefmuren langs de Ameri- Hst centrum Ottawa, de federale hoofd beelden en daar ook nog ven Dat ook rie waarderine over keans-Canadev* srrona wilde qteJ- stad van Canada, gezien van de Cana------- ----- <*- -- - -- tienduizenden immigranten ruim- en w^r van de Texan en de Yan- leï Ze SaflS tSïrtdurende strfM tZ^^SSSSSASSSS^ -*"* Wd' schoots in te doen delen. kee in doorsnee een paar plaatsen gewikkeld rhet een even machtige da£ confederation square beheerst is Die woorden stemmen de Euro- lager genoteerd staat, en dat er nu groep, die er niets voor voelde een van de luxueuze hotels, öie Ca'na- peaar» tot nadenken. Miljarden geeft en dan meer genegenheid tussen de handjeklap in Commomvealth-ver- dian pacific Railways volgens hetzelfde dit grote, rijke ^land uit voor de Amerikaan en de Canadees over en band te spelen. Die tegenstelling patroon van de Atlantische toti eigen defensie, 240 mihoen, gulden weer schijnt te bestaan dan bij de vormde lange tijd de sleutel op Oceaan heeft gebouwd, besteedt het aan opleiding van pi- Frans-Canadees voor zijn van Brit- de binnenlandse politiek. loten uit de Europese NAVO-lan- se oorsprong zijnde landgenoot. Het is niet tot die hoge tarief- subsidieerde Amerikaanse landbouw den, grote hoeveelheden materiaal Er is over de relaties van Canada muren gekomen. Maar vooral in de Canada moordende concurrentie zendt Canada naar Europa en do- tok de V.S. en met name de eco-landbouwstatea van het midden- aandoet op wat de. Canadezen be- J:~~ 1 nomie in Canada veel gestreden. Er westen blijft men zich. er zeer schouwen als hun traditionele af was de jaren door een -groep, die goed van bewust, dat de sterk ge- zetmarkten. vendien handhaaft het hier een landmachtbrigade en een lucht machtdivisie. En wij in Europa trachten, de een na de ander, op onze verdedigingsmiddelen te bezui nigen, Generaal Foulkes, voorzitter van het Canadese comité van chefs van staven, legde daar nog eena de nadruk op met de opmerking: „De Canadese belastingbetaler komt dat nogal onlogisch voor. Wij moe ten land- en luchtstrijdkrachten in Europa voor de verdediging van de vrije wereld stationeren.. Maar te gelijkertijd beschikken we "niet JOZEF COHEN, de bekende Gro ningse literator, is winnaar ge worden van de door de Nederland se Radio Unlfc cn het Belgisch Na- tionaal Instituut voor Radio Om- over voldoende strijdkrachten voor I roep uitgeschreven lulsterspehved- de Nooröarnerikaanse defense en stryd. Zijn spel Het staat op de moeten Amerikaanse eenheden hier t muren" is met de prijs van vijftien- gelegerd worden, U begrijpt, dat zeer zorgvuldige en zeer gedetail leerde voorlichting'nodig is om de blijvende steun van Canada, aan de NAVO te verzekeren." Dat is Amerikaans denken. En de Canadees is Amerikaans al iszijn land nog steeds een toegewijri..;-3id van het Gemenebest. Men behoeft rnaar de eerste de beste winkel binnen te stappen om tè constate ren, dat de grote goederenstroom op het Noordamerikaarise continent van zuid naar noord en omgekeerd gaat honderd gulden bekroond. De in de Congo woonachtige Vla ming Albert van Hoeck heeft de tweede prijs van 750.— gekregen voor zijn luister spel „De recht: de gouver neur". In totaal heeft de jüry, bestaan de uit Herman Teirlinck, Emmy van Lokhorst. Jan Boon. Raymond Brulez, Marcel Koole, Louis Littz deDCanidLSWvïn1Ud| .«c» iS sehynt te nemen, als hij_zijn Sweet, Caporal en Export-virginia, die eens een goede standaard van onze zwar- (169 uit Nederland en 154 uit Bel gië) te beoordelen gekregen. Josef Cohen, wiens literaire werk te handel vormden, prefereert bo- t ae iaatste jaren reeds toerd bekroond ver, de Luckies en. Chesterfields en X door de steden Amsterdam en Gro- zijn Canadian Rye (whiskey) boven j ningen, heeft aan zijn luisterspel de Amerikaanse Bourbon. Er is echter meer. Als het om twee maanden gewerkt. Vijftien honderd gulden is »oor 'n goed zijn persoonlijke, zijn nationale re- hoorspel een behoorlijk honorarium, latie tot de grote buur gaat, blijkt Nederland wordt het echter de Canadees er prijs op te stellen {slechts toegekend voor een be de scheidslijn aanzienlijk meer in houd te geven. Meer dan de bijna kroond stuJc. De tuieede prijsuun- nQGr die wellicht niet korter be- uitsluitend administratieve^ deze lijn f 2ig is geuieest ontvangt met T50 die hjj de Europeaan bij de eer ste kennismaking suggereert. Als men van zekere animositeit moet spreken, dan moet men toch bedenken, dat die gematigder is. dan die zich .zou kunnen laten af- gulden nog cïtyd meer dan de au teur, die buiten wedstrijdverband een luisterspel schrijft, in handen krijgt. Waarmee we maar ujillen vaststellen., dat de omvang van de pryze» duidelijk de onderbetaling leiden uit appreciaties, welke Bet- J van onze luisterspelacteurs accen ten en Nederlanders nog wel eens f tueert. EEN probleem voor de televisie regisseurs blijkt nog altijd de opstelling van de deelnemers aan een. discussie. Gisteravond, in het YPRO- programma, zaten de parlementariërs die onder voorzitterschap van de heer Brijnen van Houten debatteer- den over de KSG keurig op een rij - tje naast elkaar. Met ieder een eigen tafeltje voor zich. Zo moest hèt ge sprek wel ontaardenin een. langs elkaar heen praten, 't Beste onderdeelvan het pro gramma was de pittig-kolderieke Britse filmfantasie /.Pleasure garden" Ten aanzien van de. rubriek „Roton de" geldt het- bezwaar, dat we al eerder tegen dergelijke „magazines" hebben gemaakt: voor de onderwer pen afzonderlijk was zo weinig tijd beschikbaar, dat ze nauwelijks aan gesneden konden worden. De ge sprekjes bleven aan <le oppervlakte en konden daardoor niet boeien. Jam mer, dat Jaap Molenaar die het pro gramma met enkele pretentieloos- gevoelige liedjes inleidde zo ner veus was. Sfeer had het optreden van ,Los Trovadores", waarmee de avond werd besloten. H. S. DE beeldhouwer 3. G. Werthelm, secretaris van de stichting „Open baar Kunstbezit", heeft gisteravond kraan". „Wie zegt dat?" vroeg mijn vriend. ,J)at zeggen wij", antwoordde de 'stille 177ian geduldig, „Omdat wij_ daar ven T zijn. En u kunt het Ook zien op dat bordje, daar op de muur". Wij schonken de mannen glazen i wijn in, die zij buiten, in bar-houding concurrentie J tegen de wagen geleund, met smaak nuttigden. Daarna verwijderden zij zich, -niet dt» belofte vooreerst niet fe zullen terugkeren. Maar dat wa ren dan ook Amsterdammers, moet ii rekenen. „Dat bordje, daar op de wttur", werd al gauw een symbool. Want zo'n wagen is een verrukke lijk bezit als Nederland maar mat meer Sicilië leek. Een gewone voorbijganger, zoals ïk, siet het leven namelijk veel té in een radio-praatje waarmee 't eer ste half jaar van tie cursus werd: - afgesloten, nog eens gewezen op het eenyoudig. Zolang je je onverwachte succes dat werd \beweegt heb je nog wel speelruimte, \[niaar..,zodra je zon caravan hebt oj iaat nog'erger is een onduide- boekt; 77.000 deelnemers. OoR de'VVe. reldomroep overweegt in september, als de cursus ïuwirtS'hSS? «S l«ke helemaal 1 nerval, ub „e ,„aj mnn ambtenaren, de koddebeiers, de tra- West bestemde programma's uit te zenden. IN het KRO-programma (H. II; «---• - vanavond vaa 8.50 tot 9.25 een t grasveldbeschenners, de bos- terinspecteurs, de wallekantgeweldi- gen, de ankerptaatsbeheerders, dc recital door de Engelse pianist Co lin Hoi'sley, die o.a. werken van Beethoven en Ravel zal uitvoeren; daarna, van 9.45 tot 10.45. een opname van de op 'n Holland Festival-con cert uitgevoerde „Carmina Burana'' tooud-koningert k^ndom, dat hele, efficiënte, op de nuttigste verorde ningen steunende leger van mannen, die je beleefd doch vastberaden in peperen, dat iin Nederland iedere vierkante millimeter, te land en te van Carl Orlf. De Marini«skapel ot 8 50 voor de [.iémand die altijd maar een ding concerteert van 8.05 tot 8.50 voor de AVRQ-microfoon. Het 'orkest wordt geleid door Gijsbert Nieuwland, die per l augustus in dienst van de Avro zal treden. I dr°-°m- zegt. „V mot hier toègwezen". Èn daaraan breekt de prijheicw- Er valt niet aan te wrikken; in Dresanië is de tijd van sprookjes DEN BOSCH In het Casino is voorgoed ooorby. maandagmiddag voor het eerst in het zuiden van het land.een textiel beurs geopend, waar 45 fabrikanten, importeurs, groothandelaren en gros siers in velerlei textielartikelen, eer.,..——-- collectie bijeen hebben gebracht. de NAVO-strydkrachten ingedeeld. BONN.' Drie "Westduitse gemofco- ,,riseerdé divisies infanterie zijn velerlei textielartikelen een maandag zonder officieel vertoon, bij •- - 1.1. T XT A f?A ,TT rfzXrtö*! ri T)£t,f10LIKAMinHEr HArtD 5CHRjf-ritl6TL£i£rt. Moet ik héér j* T6RUG- i-n I iKHOOPMAAfl OftTlhOAUW U&RBR1. D!fl6KRlj(jt te doen hebben." „Je vergeet mijn;notities, over de ligging van de eilanden, waar htj t Lutonium heeft opgeslagen." zegt Eddy, „we moeten zien dat in handen te Krijgen. Want zoals Lupardi er in is geslaagd het erts te winnen, kunnen \vy net toch niet Wij beschikken t»U eenmaal met over robot* en onderaardse fabrieken. Ik geloof aan ,.Het achterdoek moet. er beschei den uitkomen," riep hij. „Laten wa het voetlicht eens proberen. Even later floepte een warme gloed aan, „Maar hoe kunt u nu zien?riep Cedric. „O hemeltje, hóe kunt u zien?" „Ik kan een staande schijnwerper aanbrengen," bood Paul aan, ,,of we kunnen een raam vrijmaken." Cedric keek in verwarring naar 21 kwijt te raken, beste_ "Withers. Het Troy. „Maar het buitenlicht zou een is veel beter om mij wel te be- valse schijn geven", zei hij. „Of Troy klom energiek naar boven handelen en niet zo op te vliegen niet?" en hoopte, dat er nog vuur in de bij een beetje goed bedoelde kri- We kunnen het proberen" haard m haar witte kamer zou zijn. tiek." „Dit is belachelijk," zei de Ten slotte was Troy, via een in- Toen ze door de bocht klom pakte bezoeker met iets van wanhoop in genieus arrangement van een paar ze met haar rechterhand haar lange 2jjn 8tem. „Ik leg deze zaak for- schermen, in'staat daglicht op haar rok op en zocht met de Imkerhand nieel uit handen. Dat is mijn laat- boek en een redelijke kijk op het de leuning. ste woord." Er was een pauze waar- toneel te krijgen. De leuning was kleverig. in Paul, zonder succes, probeerde pc hij stond, natuurlijk, Ze trok haar hand snel terug en Cedric voort te duwen. „Dat accep- bekend als de Grote Klok in de bekeek haar. De palm was donker, teer ik niet," zei Sir Henry ten middentoren sloeg elf. Een deur, er- Troy stond m de scaaduw van de sj0tte. „Kom nou, Wither, bedaar. Eens achter het toneel, ging open en muur. maar ze liep naar het licht. wat. Begrijp me' toch, ik heb al zo- djchk en precies op tijd kwam Sir Onder de lamp zag ze, dat de vlek veei moeilijkheden. Heel veel. Ver- jjenry gekleed als Macbeth op het op naar hand rood was. draag de onhebbelijkheidjes van een verlichte toneel Er verliepen zeker vijf seconden oude man. Het zal je niet spijten. .Hemeltje" fluisterde Troy. „Oh eer ze zich realiseerde, dat het verf Luister es. Sluit die deur en luister hemeltje". was' naar me." Zonder zich om te Een verwoestend opvallend kos- HOOFDSTUs. v draaien sloot de bezoeker langzaam tuum", zei Cedric in haar oor, de deur. „maar'op zijn eigen belachelijke ;lEn:nü," fluisterde Cedric. „ver- ^anier toch wel opwindend. Of om half ell de veWMde echtend 'f «iett, Tè opvallehd?" zocht Troy, beiaden met verfdozen. JïJ.frgetel' ïal wo"ien 'h het «en rol linnen en nageltjes, haar Kom in Codsi lelI door Paul^n^CeSie^die^aar ^ha"A ten sïotte bereikten ze het *"Hjj "iiep'Tüssen de decorstukken ezel'tussen zich in droegen,, ging ze ineaxerxje. naar de deur achter het toneel. De door een lange gang, die vanuit- de Een. half uur later had Troy haar deur sloeg dicht en Troy wa3 alleen. bal leidde, sloeg rechtsaf bij een ezel opgesteld, baar canvas gespan- Ze had het plan haar onderwerp groene, gazen deur. „waarachter", nen en papier klaar gelegd voor de meteen op het doek op te zetten, zoals Cedric hijgde, i.de Moeilijke voorstudies. Het theater was hele- Er waren geen voorstudies meer Kinderen naar hartelust hun gang maal echt met een vrij diep to- nodig. Er - was weinig tijd en ze gaan" en liep door naar de achter- neel. Het achterdoek van- Macbeth wist wat-ze wilde. Hier valt, dacht kant van het immense huis. Er ge- was simpel maar voortreffelijk uit- Ze, niets mee te vergelijken; het mo- schiedde tijdens deze tocht een in- gevoerd. De schilder had Troy's out- ment waarop je het strakgespannen cident, want toen ze de deur pas- werp uitstekend uitgevoerd. Ze zag doek aankijkt en je hand uitstrekt seerde van wat, naar Troy later ver- al waar ze haar figuur zou plaatsen. om er de eerste streek op te. zetten, nam. een kleine zitkamer was, werd Het had geen; zin de achtergrond Terwijl zé. haar adem inhield be de deur opengerukt en een korte, nis werkelijkheid voor te stellen. Het woog ze haar houtskool over het plompe man verscheen met zijn rug zou gewoon een toneeldoek worden.linnen. Het gaf antwoord met een naar hun toe en riep: „Als u geen „Een afhangend koord zou het best zacht getrommel. „Daar gaan we" vertrouwen in mijn behandeling hebt, doen.' dacht ze, „maar daar zullen dacht Troy, Sir Henry, is er een gemakkelijke ze wel bezwaar tegen hebben. gingen vijftig minuien voorbij oplossing. Ik zal blij zijn verlost te Cedric en Paul Heten haar nu zien én lijnen groeiden onder haar worden van de ondankbare taak een wat er met het .licht kon worden [lanö Ze voor- en achteruit, ac- verdomd lastige patiënt en zijn klein- gedaan. Troy had er plezier jn. Zij Centueerde met dc scherpe kant van dochter voorschriften te geven, hield van de geur van canvas en- v0v,+sv00i 0f veegde het vlak Troy trachtte door te lopen, maar het gevoeL dathier een plaats was over net doek. Alles wat Troy bezat Cedric blokkeerde haar weg. Hij waar mensen werkten. In het klei- vl0eide nu naafh^7kleine; zwart hield de ezel schuin in de gang en ne theater gmg zelfs Ceduc er op geWOrdeQ hand. Ten slotte stond ze -1K"« vooruit. Hij Wist waar het over gmg l^eweïglük, op tien pas afstand „Niet te opvallend voor mij', zei Troy kortaf en liep door het midden- ook. dat wij nu moeten proberen die bases op te luisterde met grote belangrieping. h ,g - - onoeweegiyK, op wen y««> sporen. Ik neem aan. dat jij weer van de partü !„Kalm nou któn noa rommeldo van haar werk. Na een poosje stak - n°5de on2,cht are Sr H J' dat in 'wolken loskwam, van het doek. (Wordt vervolgd? Kenfio^"e^af Bob wïet hS nog niet De 5 dë onzichtbare "Sir Henry. „Ik trek haar suggesties blij, dal dit onderdeel van de expeditie zonder ongelukken is geëindigd. Hou je gemak, Withers. Je kunt op het toneel staan, terwijl hü zelf het je niet veroorloven je patiënten een enkele schijnwerper richtte. Dinsdag 2 juli 1957

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1957 | | pagina 1