ROMME'S WENSDROOM m(m RIJKDOMMEN ONDER OERBOSSEN- Eerste Kamer akkoord met nieuwe poli tie-wet Korps rijkspolitie mikpunt van vinnige kritiek AVONTUREN VAN - KAPITEIN In najaar debatten over Marcinelle Staking in België duurt voort Engelse mijnwerkers willen korter werk Socialistische Internationale weer bijeen Weer handel tussen Frankrijk en Egypte SPROETJE SPARK door FRANK GODWIN door llgato THarsH CHINA klaagt over saboteurs Felle brand in Nijkerk in montagehal tR ibtÊKKArtfi VAM fcÈri.OP} HOMOfcRO' tbtRnoü Hoop iKHOOPOAMtMEOttn 6T0nnER0VIMDT,0ATIM HET RLCÊfTMtfcTKAnUZEn' XfKZAL ON ngn beöt DOfcN.MAAR I* VREES MET j \tnbbit> ^Sl pU de samenwerking tussen dc drie grote vakcentrales in ons land op hetpum staat om te worden hersteld, gaat de heer Romrae de oorzaak van deze verheugende ontwikkeling op zijn. manier uitleggen. Het N.V.V., zegt de heer Komme. heeft de uitspraak van het episcopaat erkend. Aanvankelijk had het bezwaren tegen de grenzen; die de bisschoppen in het mandement hadden getrokken, grenzen die het N.V.V. een voor dc rooms-kathojieken in Nederland verboden organisatie maakten. Nu beeft bet N.V.V. zich hierbij neergelegd. Daarmee zijn de moeilijkheden opgelost. Misschien is het trouwens in de voor stellingswijze van de beer Romme beter om te zeggen dat bet misverstand, dat natuurlijk atieen maar bij bet N.V.V. bestond, is opgehelderd. In elk geval, het N.V.V. is thans bereid om toe te geven, dat van bun standpunt beschouwd de bisschoppen eigenlijk gelijk hebben. Van premier St. Laurent's tueric- iingsbalnhs, dié door de V.S. enorm Op drieduizend kilometer afstand, De wereld heeft de V.S. leren Aldus ongeveer de opvatting van ti hier Romme, real, hij die heelt {fe"y ««f"*»'"» n dui- wordt belast, in evenwicht te hou. in Ottawa, staat het ministerie voor kennen als het land van de onbc- .1 v li- i- i t linnen "ooKtsfommen in dc rivier cien. Noordelijke Zaken en Natuurlijke grensde mogelijkheden. Wat Cana- Uiteengezet m ae volkskrant cn later nog eens op de landdag van del drijven. Ze zullen als grondstof die- Naast de rijkdom, die het hout Rijkdommen. Een tekenende com- da echter in het enorme onher- Fricse organisatie der K.V.P. Daarginds te Leeuwarden bleek dc heer {«en voor een grote hoeveelheid l>e- schenkt, lokken nieuwe, veel gro- binatie! Zij wil niet zeggen dat alle bprgznme tnendragebied zal gaan Romrae erg tevreden over dc gang van zaken Het zijn een paar moeiliike i dr'jt*eR' die rc**cmen de ruggegraat tere. Als Canada die wil grijpen, natuurlijke rijkdommen van Cana- verwerven, schijnt dat alles in do «•••- - .vormen nare Canada's exportinrius- zal 1 trie. Het eerste wat men van Cana- jaren geweest voor de K.V.P., zei hij. maar gelukkig zijo er nu lichtpunten. Daar is ook de uitspraak van kardinaal Van Roev jn België, dat rooms- Latholieken beter niet op de socialistische partij kunnen stemmen, en daar is tenslotte de mogelijkheid om in Nederland thans de knoop politiek door te hakken in die zin, dat de P.v.dJV. eenzelfde houding aanneemt als het N.V.V. Met andere woorden dus. dat het hoofdbestuur van deze partij tegen de bisschoppen zegt, wat in de interpretatie van de heer Romtne bet N-V.V.-bestuur beeft gezegd: Wij erkennen nu wel, dat de gewraakte' zinsneden in het mandement geheel betrekking hebben op de zielszorg liggen en daarmee als begrijpelijk en toelaatbaar moeten worden erkerd, hoe onprettig dat misschien voor ons ook is. ZOEK de zon op, kweelde een bekende liedjeszanger jaren geleden. Nu, dat doet de heer Romme met veel geestdrift. Gespeelde geest drift? Dat geloven wij niet. Er is in het algemeen geen rede» om de geestdrift, die zo dikwijls waar te nemen valt bij uiteenzettingen, waarin dc wens de vader is der gedachte, als onoprecht tc betitelen. Voor zover cr sproke is van onoprechtheid, ligt die in dit geval in de al to vrije interpretatie van hetgeen officieel is verklaard over het overleg tussen bet N.V.V. en de aartsbisschop. Het was een uitermate voorzichtig communiqué, dat zeker niet de pretentie had, bepaalde verhoudingen voor de toekomst vast te leggen. Het N.V.V. heeft verklaard te begrijpen, hoe de bisschoppen tot hun standpunt zijn gekomen, zonder echter in de verste verte zoiets te laten doorschemeren, dat het het standpunt als juist erkent. De aartsbisschop is bereid gebleken, sommige kwalificaties als te vérgaand ie erkennen. Hierdoor was een formule gevonden, die kon leiden tot her stel van de breuk in de vakbeweging. Wanneer er in deze gang van zaken een historisch moment zit, dan is het naar onze mening bet rechtstreeks overleg tussen N.V.V, cn aarts bisschop. Dit wijst niet op verwijdering of een erkenning van de schei dingslijn, die dc heer Romme alom wenst te zien getrokken. Het tegendeel is veeleer het geval. Voor velen zal juist hierdoor de zin van de schei dingslijn twijfelachtiger zijn geworden. Een dergencn, die dit heel duide lijk hebben gevoeld, is Frans Dohmen, de tamelijk almachtige voorzitter van dc rooms-katholieke mijnwerkersbond. Hij heeft spijtig te kennen gegeven, met het communiqué en met het aanstaand herstel van de samenwerking der grote vakcentrales niet bijzonder ingenomen te zijn. Hij wil geen samenwerking, hij wil alleenheerschappij; cn hij beseft, dat die er niet gemakkelijker op is geworden. HET N.V.V.'-bestuur heeft niet verklaard en zal stellig niet ver-1 klaren, dat rooms-katholieken voortaan in de moderne vakbewe- ging niet thuishoren; cn nog veel minder is tc verwachten, dat i de P.v.dA. of welke andere partij ook na overleg met de aarts- bisschop te kennen zou willen geven, maar van baar katholieke leden af te fiden. De onderstelling alleen al bewijst de ahsurdheid van de uiteen zettingen van de heer Romme. De beer Romme is weer bij zijn oude wensdroom teruggekeerd: ecu 'duidelijke order van de bisschoppen, dat alle rooms-katholickcn in Neder land lot één partij moeten behoren. En boe schoon zou de wereld cr uit zien, indien de niet-katholieken dit als onvermijdelijk en juist aanvaard den! Dit eenvoudige schema echter is op velerlei gronden onuitvoerbaar. De bisschoppen kunnen het niet, gekt op de grenzen die aan hun arbeid zijn gesteld, ongetelde rooms-katholickcn wilic.n het niet omdat zij in geweten bun eigen partij wensen te kiezen, en dc anderen aanvaarden liet niet, omdat ze in een gemeenschappelijke staat zuivere politieke verhou dingen vragen. Dit geldt ook voor België, waar mgr. Van Roey geen mandement neett uitgegeven, maar slechts een advies beeft gegeven; cn het geldt voor Duitsland, waar de politieke uitingen van de bisschop van Munster in de eigen kring op veel verzet stuiten. De dingen zijn wat anders en wat minder eenvoudig, dan de beer Romme ze graag zou 2ien. 'BRUSSEL. Het Belgische parle ment heeft een motie aangenomen, waarin het regeringsvoorstel aan vaard wordt om de documenten van •de mijnramp van Marcinelle naar speciale studiecommissies te zenden. In het najaar zal dan een volledig debat worden gehouden. Er wordt inmiddels bij de rege ring op aangedrongen alle maatrege len. te nemen om volledige veilig heid in de mijnen in het Jand te ver zekeren en niet over te gaan tot her opening van de fatale mijn totdat een grondig onderzoek aangetoond beeft, dat de installaties voldoen aan de hoogste veiligheidseisen. In het 4000 woorden tellende rap port van de onderzoekscommissie, worden 89 oorzaken van de ramp opgesomd. LONDEN - Twee delen van de memoires van de Franse generaal De Gaulle zullen in bet Russisch gepubliceerd worden, aldug radio- Moskou. BRUSSEL In België staakten dinsdag meer dan 200.000 metaalbe werkers om hun eis voor een „dub bele vakantietoeslag" kracht by te zetten. Er .waren, nog geen. twintig- duizend arbeiders op het werk ver schenen. Volgens de stakers is de vakantietoeslag nu gelijk aan zes dagen loon. LONDEN De vakverenigings leiders van de 700.000 Britse mijn- werkers hebben gisteren besloten aan te dringen op onmiddellijke ver korting van de arbeidstijd. Zij wil len een werkweek van 40 uur voor bovengrondse arbeiders en een 7- urige werkdag voor de ondergrond se (thans 71/2). Verder eist men een. extra week vakantie met vol loon. da ziet als men over New Fouad- land binnenvliegt, zijn dé onafzien bare naaldbossen. Het\laatsle wat ik zag toen het vliegtuig over de Stille Oceaan uitzwenkte, waren nog steeds eindeloze naaldbossen. De bosbouw is één van de vele bronnen van Canada's grote wel vaart, Honderden jaren oude reu- zen slaan als een bom. in als zij met hun zestig meter lengte door twee .nietige man nen ten val wor den gebracht. zal. het uit de derde naar de vier de dimensie moeten reiken. da in dc noordelijke bodem liggen, schaduw te gaan stellen. Ergens ver van de bewoonde we- ?e £®£rkr?cht van •ld tussen de 55ste en 60ste oa- de fP"?te meren, en vooral dc olio reld tussen de 55ste en 60ste pa rallel, boven oerbossen, die nog en het gas, die al acht jaar in ver- 2umm- door cïn mcn*Iüke voS bazin*,.**,»*, hoeveomeden uit de bodem van Aiberta stromen. zijn betreden, glijdt aarzelend een - helikopter slechts enkele meters v, rr?.V,n vandaag oc dag een aan- boven de boomtoppen. Dan hanttt rienjijk concreter njkdom aan de het ranke toestel stil in de lucht. hooidzaak nos.slechts aangetton- Sccondcn later komt er een ir.anne- dc ,.5cba'<c,i ln. hf' ""?rden. Maar tjo naar buiten, dat aan een sta- lwh dc .toekomstige rijkdom vtge stalen kabel langzaam naar 1 Canada in het noorden. Er. beneden wordt gevierd.' Het "roen Van vsmdaa| onttrekt hem aan het oog. maar de d'° dr kabel blijft neg dertig.' veertig me- koamde generatie aan tc boren. Ier vieren voer de spanning er uit Het „Go West voung man" schijnt valt. Weggezakt tot aan zijn knie- zijn tijd te hebben gehad. Voor de Zware*"machines lM1 in dc maagdelijke grond, staat Canadese Jan Courage leidt, de weg heffen de vele daar cle cers,c mens nerveus te tu- naar het noorden, waar de mititai- tonncn wegende stammen op sic-' ren 'n het duister, dat let nu ren hem zijn voorgegaan. Achter perswagens, die ze naar het sddqi- toc hcl domein vvas va" beren, qe militaire grens van Canada, die wegemplacement vervoeren Metéén bj££eLs o£. elanden. Per radio rap- al aan de Poolzee ligt. schuift thans machtige greep van een kraan Portcer£ mJ de Piloot a.Ies wat hij ook de minerale grens op. Naar dc wordt de gehele last van <v>n 'ton waarneemt. Enkele nunuten later oerbossen, en zelfs naar de naakte óf 40 op. een. wa«on geladen n 5! verdwijnt het toestel. De man is al- .toendra, die er nog'achter ligt met Snel wordt het Canadese land ontsloten. ,°ra, gCAdaen. J-'ne ,0ön ,aac, daarwair uOok Jn het verlaten noorden zal de. minuten nadat dc sleperswagen is voorgereden, slaat de volgende ge reed. Anderhalf uur later, is de iM.uciuaiL hui- is ae trein met dertig wagons klaar voor oerg. vertrek. Eind oktober, vlak voor ,de regenval, wordt' de kaal geworden piek. in het bos in brand gestoken. Over tachtig jaar staat er een nieu we oogst bomen te whehten. Over enkele minuten zal zijn mo torwaag zich invreten in het hout van de eerste boom. Als over en kele uren de helikopter een met gezel uit de lucht neerlaat, zal er Ook mens thans het spoor van de eland, de buffel en de beer volgren.. Gelukkig zRn - deze elders gedecimeerde dieren. In i het rendiermos in de twee. maan- deze streken alle beschermd. Slechts de den als de zon niet ondergaat. indiaan heeft er nog vrije jacht. i leen met zijn zaag, zijn. slaapzak, haar miniatuurschoon van ïniljar- zijri radio, signaal-revolver, geweer den minuscule felgekleurde bloe en mondvoorraad. Een speld in een men en plantjes, die uitbarsten uit WENEN N- Te Wenen Is dinsdag het jaarlijkse congres van de Socia listische Internationale geopend, dat door ongeveer honderd afgevaardig den en waarnemers uit 42 landen wordt bijgewoond. Vandaag brengen de "Westduitse y socialistische leider Ollenhauer diens Britse collega Gaitskell en de Frans. man Mooh verslag uit over de in- tematioriale toestand Ia de middag zal de Israëlische minister van Bui- i tenlandse Zaken, mevrouw Meir, 1 spreken over de ontwikkelingen iri het Midden-Oosten. Op verzoek 1 van de Noorse afvaardiging zal i vandaag ook de kwestie-Algerfje 1 worden gesproken. Pierre Commin, ;de plaatsvervangende secretaris-ge neraal van de Franse socialistische partij, gaf te kennen dat zijn partij graag zou zien dat ccn missie van de internationale zich in Algerije op de hoogte stelt van de stand van zaken. CAIRO. Volgens een woordvoer der van het Egyptische ministerie van .handel zal Egypte binnenkort zijn eerste handelstransactie met Frankrijk sedert de vij?mdelijkheden sluiten. Hij deelde mede, dat een bepaalde maatschappij, waarvan hij de naam en de nationaliteit niet bekend kon maken, aan Egypte 20,000 ton Frans meel heeft aangeboden in ruil voor Egyptische katoen voor Frankrijk. De. woordvoerder voegde hier aan toe, dat dit aanbod aanvaardbaar was. Wat de motor kan doen, Hit de al em®. llch' 21Jn m ,net °erbmi' Canadees hem doen. Mensen zijn °"ei', tw.ee S®5? JSLor, 2TeI schaars in dit land. zo groot als r""!11® 2"n' dat dehehkopter san Europa met inbegrip van de Sow- lm?den- Ed °vet c®'1 we®k; *»1 «r jet-Unie. Het «eilt mensen tekort ïftote z«n voor zwaarder mate. om zijn onmetelijke rijkdommen 21 komt er gezaagd hout, aaii te spréken schroeven en spykers voor de eer- t. s£e hut en eóh licht type bulldozer, veel 1 - x Als die aan bet werk gaat komt er machina efficiënte tempo iri de decor-wijziging. Lang ^n wf Un i d,it Pdie„!nan'êr voor de landings- en startbaan, die riem rieend! v,ztJn bo" het eerste doel van de operatie voldoende halen om de be^a- vormt, klaar is. staan er barakken Systematische lucht ver kenning heeft öe aanwezifiüeid van onmetelijke ertsrijk dommen In de Canadese bodem aan getoond. Vliegtuigen voeren aan een lange kabel een, bus met fijngevoelige instrumenten mee, die met grote tref zekerheid verraden, w£Sr Jn de vaak nog nimmer door de Westerse mens betreden bodem van Noord-Canada uranium, goud en andere ertsen zich bevinden. met scheerstoelen, een winkel, een filmprojector en zachtere bedden, alles aangevoerd door helikopters. Pas als de startbaan voor ge vleugelde vliegtuigen klaar Is. kap het eigenlijke doel worden, bena derd. Diép in de grond. Canada's vierde dimensie, liggen het goud, het uranium en zovele andere be geerde ertsen. -Canada's toekomst! (Advertentie IM.) figütck (eugeK toStei, HAAS azijn acfaeiAavtetf™ (Van een onzer redacteuren) DEN HAAG. Zonder stemming, met alleen de stem van de Christe- ïyk-Historlscbe beer Reijers tegen, heeft de Eerste Kamer zich gisteren verenigd met de nieuwe politiewet. Een van de gevolgen van deze wet is, dat gemeenten met minder dan 10.000 inwoners rijkspolitie krijgen. Een eigen politiekorps krijgen alleen de gemeenten die meer dan 25.000 inwoners tellen. Middelgrote ge meenten kragen of rijks- of ge meentepolitie. Verder worden in de wet de taken van de twee politie korpsen afgebakend, en de verhou dingen tussen burgemeesters en jus- tle-autoriteiten geregeld. De afgevaardigde Reijers sprak over een wet met,een.kreupele'be- velsvoering, die in dagen'.van onrust teveel macht gaf aan dè minister van justitie. Deze bewindsman was niet voor de openbare orde verantwoorde lijk, maar zijn col lega van binnen landse zaken. Deze wet maakt volgens hem het politie-ap- paraat praktisch on hanteerbaar. Hij en ook de liberale baron De Vos van Steenwijk cn de heer Tjalma (AR) meenden, dat de Koninklijke Marechaussee een plaats in de politiewet behoorde te krijgen. Het uitzonderen van dit korps bete kende een degradatie, meende de beer De Vos van Steenwijk. De burgemeester van Arnhem Chr. G. Matser- (KVP) kon zich. in het algemeen' wel met dit wetsontwerp verenigen. Zijn kritiek was miid. Dat kon niet worden gezegd van zün Wa- geningse collega, de socialist mr. M, de Niet. - Deze richtte 'zijn kritiek vooral tegen het korps rijkspolitie, Dit korps verkeerde in de naïeve mening, dat het aanzien door ti tels wordt verhoogd. Hij'noemde EERSTE KAMER het belachelijk, dat de officieren nog rijsporen dragen, terwijl het korps in het geheel niet meer be-: reden is. In zijn verderebetoog pleitte hij ervoor het korps .zo-/ veel mógelijk het aanzien te: -/' geven van een burger-polïtie ap paraat, wat .het in wezen is. Het liefst zag hij, dat- de rijkspolitie het zelfde uniform zou gaan dra- v gen als de gemeentepolitie. Hoog stens een kleine nuance in de onderscheidingstekens. De minister van justitie, prof. Sarri- kalden, die tevens inwoner is van de gemeente Wageningcn zegde toe, dat hij zoveel als mogelijk is, de eenheid van beide politiekorpsen zal bevorde ren. Enig onderscheid mocht er ech ter wel zijn, al was het maar om uit te laten komen dat de rijkspolitie is voortgekomen uit het voormalige korps rijksveldwacht. Hij bestreed de mening, dat de Ko ninklijke Marchaussee moest worden opgenomen, in deze wet. Dit is ook nooit de bedoeling geweest. Het be tekende echter geenszins het einde van dit roemruchte korps, laat staan een dramatisch einde. De minister van Binnenlandse Za ken. mr. Struyken. nam nog enkele algemene punten van de verdediging (Advertentie IM.) van de wet voor zijn rekening. Zonder hoofdelijke stemming ver enigde de Kamer zich met het. wets ontwerp tot regeling van de rechts bijstand vanon- en minvermogen- den,. Ook de overbrenging van de kraamgelduitkering van de -ziekte wet naar het ziekenfondsenbesluit. werd door de Kamer, goedgekeurd. PEKINGDe president van het hooggerechtshof ln Peking, Toeng Pi-Woe heeft gisteren verklaard dat corruptie, diefstal, geweldpleging e.d- vrü algemeen voorkomen op het Chinese platteland en ook in ver scheidene steden. Hij zei dat „de activiteit van de contra-revolutionai ren en de saboteurs niet in korte tnd geheel zal verdwijnen". Hij zei, dat in de afgelopen tod nuttige kritiek was geleverd maar dat rechtsgezinden van de gelegen heid geprofiteerd hadden om ae communistische partij te kritiseren- Thans is da voornaamste taak van de. volfcsrechtbanken.de strijd tegen, 'de rechtse politiek .ideeën,aldus voegde hij Meraari toe NIJKERK. Omstreeks kwart, voor tien dinsdagmorgen is een feil# brand uitgebroken in de montagehal van de constructiewerkplaats van A- v, d. Fol te Nijkerk. Het vuur greep zo snel om zich heen, dat in een ogenblik tijd het gebouw, waarin transporteurs en landbouwmachines worden gemaakt, m lichterlaai# stond. Een 25-tal transporteurs en zes broedmachines zijn een prooi der vlammen geworden. De schade wordt •geschat op enkele tienduizenden gul dens, Vier 2uurstofcilinders die in d* hal stonden, wist men er nog'tijdig uit te halen. De oorzaak van de felle brand onbekend. Het bedrijf was verze kerd. Troy ging zitten en pakte een doekje om haar gezicht schoon t# maken. „O, Broekje", zei ze, „j# lijkt precies op je oom Thomas. Broekje gooide haar arm weer achteruit. „Niet doen", zei Troy. „Geen onheil meer met rode verf", zei zs. „Kijk, ik wil een afspraak met je maken. Als je belooft geen verf meer weg te pakken, zal ik je een plankje en wat verf geven, zodat je een echt schilderij kunt maken". „Wanneer?" vroeg Broekje. „Nadat we bet je moeder of juf- Broekje maakte een beledigd ge luid. „Vindt u het mooi?" vroeg een „Als je hier niet mag komen", -- 4 scherpe stem. .zei Troy, „zou je dan niet weg- frouw Able hebben gevraagd. Ik zal Troy schokte op .en draaide zich gaan?" het ze vragen. Maar dan ook geen f om. Het kleine meisje, dat ze op „Nee", zei Broekje. onzin meer. En in elk geval", voeg- f het terras had zien vechten, stond Troy drukte een dikke slang wit de ze er als een schot in het duis- Jin het middenpad, met haar han- op haar palet. „Als ik me niks van ter aan toe, „moet je niet meer {den in de zakken van haar schort- haar aantrek",- dacht ze, „verveelt naar mijn kamer gaan en verf op e, wijdbeens. ze zich gauw en gaat wel weg". de trapleuning smeren", „Waar kom je vandaan?" vroeg. Vervolgens, het geel, dan het Broekje keek haar onbegrijpend lTr<ïï- J-uoi Haar Balcj: werd prachtig. aan. „Ik weet niet waai u het ov«r „Door de achterdeur. Ik heb stil- „Ik ga met- die verf schilderen heeft" zei ze kort. Wanneer mag J Zetjes gedaan, omdat ik eigenlijk zei Broekje, die naast haar was schilderen? Ik wil' het nu". 1 niet mocht. Waarom veegt u het komen staan. Goed maar laten we het eerst weg? Vind u het niet mooi?' „Vergeet het maar", zei Troy. hier over eens worden. Wat heb „Ik veeg het niet dit Daar staat „ik doe het tóch.". Ze deed een je gisteravond voor het eten ge- hef nog." Heel vaag bleef de te-, greep naar hét bakje' lange pen- daan?" [kening op het doek achter. „Je moet selen. Troy voorzag de beweging E)a£ wéét-ik nlaL Oh ja, Dr, [het overtollige houtskool wegve-,nog net. Withers was er. Hij heeft ons alle- gen", zei ae kortaf, „anders ver- „Kijk eens, Broekje", zei ze, de maal gewogen. Hij gaat me kaal y knoei je de verf - doos sluitend en 't kind aankijkend, maken omdat ik ringworm heb. Wilt i „Wordt het Noddy in een gek ;,Als jé je: gemak niet-houdt, pak u mjjn ringworm zien?" [pak?" ik je by je nekvel en draag je Troy keek op bij het horen van regelrecht naar waar je thuishoort. *,Tk Veb het het eerst gekregen, »de naam die, naar ze dacht, een jij vindt het toch ook niet leuk, zéstien van de anderen hebben het [uitvinding van juffrouw Orringcourt als ze jouw spelletjes komen ver- van mij gekregen". [was geweest. - storen? Nou, dit is mijn spelletje „Ben je op mijn kamer geweest „Ik no.em hem Noddy', zei -het en ik kan er niet mee doorgaan en iiejj je met de verf geknoeid?" ikind alsof ze haar gedachte raad- ais jij er je neus insteekt". de, „dat doet Sonia ook. Ze heeft (j)c vermoord u", zei Broekje, [het van mij: Ik ga net als Sonia „Doe niet zo mal", zei Troy rus- worden als ik groot ben", tig; „Nee". „Echt niet, Broekje?" „Wat echt niet? Ik weet niet eens waar uw kamer is. Mag ik nu «042. Enkele uren later bereiken zij het kamp. gejaagd Wanneer Eddy en Rob hebben ge- K-ijk. daar staan Apoén en Tsibe. De jongen is gelen en een tijdje hebben gerust, worden dc «1 aardig opgeknapt. Maar waar is de jonge muilezels gcz2dclcl en dan begeven dc vier mar.- indiaan gebleven, die zij gevangen hadden geno- nen zich op weg naar ce kust. Zy werpen nor een men? Apoén schudt droevig het hoofd: de jongen laatste blik op de rokende vulkaan, die^ zoveel i* ■óftrdwenen. Vermoedelijk heeft de vrees voor I mysteriën verbergt. Rob huivert. Welke auistere öw-^waok yan tön stamgeootwa hem op de vlucht bedoelingen heeft professor Lupardt nu weer? „Oh", zei Troy terwijl ze haar Broekje pakte met drie yan haar verven? verfdoos opende en er in zocht, vingers een klontje vermiljoen op „Beloof je me, dat je geen verf „Is. dat. uw verf?" en gooide het wild naar Troy's 0p „Ja", zei Troy, haar aandachtig hoofd. Toen barstte ze in een schril bent mal", zei Broekje kwaad, bekijkend. „Dat is mijnverf. Van gelach uit.: 1 „Kunt u niet zien, dat ik eerlijk m]i" „U mag me met slaan", gilde ze. ben?" „Ik heet Patricia Claudia Ellen „ik wordt volgens een systeem op- En Troy, nogal verward, geloof- Ancred Kentish". gevoed". de haar. „Dat dacht ik al". .A mag ik dat met anwoord- Terwijl ze over deze merkwaar- „Dat kon u niet denken want nie- de. Troy, „Systeem of geen systeem, dige scène nadacht. werd_ d« ach- mand behalve juffrouw Able noemt En er was inderdaad mets dat ze terdeur geopend en Cedric keek me zo. Ze noemen me Broekje, liever zou doen dan het kind te voorzichtig naar binnen. Maar dat kan me niet schelen", slaan. Broekje keek haar met een „Heel nederig en verlegen", lia- voegde Broekje er aan-toe terwijl uitdrukking van geconcentreerd peide hij. „Om u als een rauisjt ze plotseling op een stoel klom en leedvermaak aan. Haar wangen te vertellen, dat de lunch bijna op r i. -U-.J nn -ni.ni. muoWaTOM H at hSST "p Jjij SCufll ,Jij rotkind! vleugdU binnen Terwijl de mannen langs het smalle 'bergpad haar voeten" vastpakte. „Ik ben on- had ze zóver opgeblazen, dat haar tafel staat. Broekje!" riep hü schr; -1..* ifniu-nn...asn ïuin-f Vironirhasi1"vai *ïfii7pif achter- neus rimpelde .en opkrulde. Haar toen hij zijn nichtje zag. „Jij r* met het mond was zo ferm^ gesloten^ dat er Terug naar -de westelijke rijden*W:WtAteuTkgèwas dë vulkaan, aan "hun-1 breekbaar", zei ze. zichzelf achter- neusj rimpelde^.en^ opkrulde.^Haar toen hij zijn nichtje oog.ontttekt,"cirkelen hoog boven huti hoofden 5uit gooiend, waardoor de condor i" 1*' 1 v ■an d« uimwu... EINDE tdirect toch: je nek "breekt", zéi gezicht. Haar vlechten (Morgen begint deel XLII van „Kapitein Rob"D i Troy. beido kanten uit, „CWordt idors van het Andesgebergte, de wachters f hoofd naar beneden bleef hangen, lijnen langs hepen die op kattesoior-. juffrouw. Hoe durf je vulkaan „Daar heb je weinig aan, als je ren leken. Ze trok een heel lelijk te glippen!" icrtcnr. {direct toch- ie nek breekt", zei gezicht. Haar vlechten stonden aan Woensdag 3 juli 1957

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1957 | | pagina 1