OUDE GARDE VERWIJDERD STRIP-TEASE IN DE POLITIEK OOSTEN: LIBERALER KOERS, WESTEN: HOOP OP VREDE Reacties op wijzigingen in Kremlin soepen Crisis voor tv.-spel in V.S. Eindeli jk de volkomen automatische bromfiels rZTs+ï 11 Nederlanders kregen gratis splinternieuwe bromfietsen meer... meest.. RADIO EN T V. SPROETJE SPARKS door FRANK GODWIN door Hg aio Itlarsh AVONTUREN VAN - KAPITEIN ROB r Vrijdag 5 juli 1957 HET kan niemand lijn ontgaan,,dat de positie van de Sovjet-Unie in de communistische wereld de laatste jaren was verzwakt, China, Polen, Joego-SJavië, ze 'hadden een eigen weg ingeslagen; en onvoorwaardelijk trouw waren eigenlijk alleen Oost-Duitsïand en Tsjecho-Slowakije maar gebleven. Bij de oude garde heerste de mening, dat een terugkeer naar de oude gestrengheid geboden was, teneinde de vroegere macht te herwinnen. Chroesjtsjew is van een tegenovergestelde mening. Hij gelooft alleen aan een nieuw (betrekkelijk) Russisch leider* schap op een ietwat liberaler basis. Emancipatie, hij weet het, laat zich moeilijk ongedaan maken. In boze buien lijkt het er wel eens op, dat hij weinig op heeft met zijn eigen stijl, en misschien is het ook wel zo. Maar deze emotionele taan is in politiek opzicht een realist van de eerste orde; hij ziet de dynamiek der dingen en is bereid, er zich binnen zekere grenzen naar te schikken. Dit verklaart zijn binnenlandse politiek, die gericht is op een wat evenwichtiger economie. De landbouw krijgt meer nadruk en de be heersvorm is minder doctrinair dan voorheen. Molotow en de zijnen wordt verweten, dat zij hiervan niet hebben willen weten. Waarschijnlijk hebben zij zich niet kunnen bevrijden van bun Stalinistische voorkeur voor de zware industrie. Deze voorkeur hing nauw samen met de stel ling, dat de Sowjet-Unie bij voortduring wordt bedreigd door het kapi talistische buitenland en daarom in de eerste plaats op zijn afweer moet zijn bedacht. Chroesjtsjew is bereid in zijn buitenlands beleid meer uit te gaan van een bereidheid van de Met-communistische landen tot vreed zame samenwerking. En het is, menen wij, niet uitgesloten dat het inter nationaal overleg op allerlei terrein wat betere resultaten oplevert dan tot dusver. WAT is de betekenis van de disciplinaire maatregelen tegen Mo lotow, Kaganowitsj, Malenkow cn Sjepilow; en wat zullen de gevolgen zijn? Het zijn vragen, waarop het antwoord in Sterk mate het karakter heeft van een speculatie, hetgeen niet wej neemt,dat er wei enkele concrete aanknopingspunten zijn. In de eerste plaats is bier iets merkbaar van de neiging van een systeem, dat naar zijn karakter dictatoriaal is. tot terugkeer naar de éénmansleiding. Eeh H collectieve -leiding kan het nooit verder brengen dan compromissen, en bet genlis aan een vaste lijm maakt het onmogelijk, het wik op duidelijke wijze' voor te lichten en toezicht te houden op de nakoming der voor schriften. Chroesjtsjew. die al bij een vroegere gelegenheid zijn positie ten koste van zijn medewerkers bad versterkt, heeft thans een nieuwe stap naar de alleenheerschappij gedaan, door een aantal van deze mede- ■werkers tot tegenwerkers te doen proclameren en ze te verwijderen uit hun functies. Dit is overigens bij verre na niet bet hele verbaal. Want de gezags kwestie of gezagscrisis" speelde zich af "onder omstandigheden, die wijzen op ontbinding va» de „monolithische" geslotenheid van het communistische blok. Dc dood van Stalin, beeft de grote stoot hiertoe gegeven, maar de ontwikkeling ligt zo in de lijn der historie, dat -een terugdraaien van de klok bij voorbaat als onmogelijk moet worden beschouwd. Chroesjtsjew is nu wel een van de machtigste mannen, ter wereld, maar het is de vraag of zijn kracht niet meer ligt in het besef,' zich in het onvermijdelijke te moeten schikken en het beste er van te maken, dan in de overtuiging, degene te zijn die kan bereiken dat ieder zich naar zijn wil schikt. Cbroesjtsjew, men vergete het niet, is een zeer groot deel van rijn leven een belangrijke medewerker geweest van Stalin. Er is geen andere reden, waarom hij zich nu van de z.g. Stalinisten ontdoet, dan dat hij hun streven tot herstel der oude verhoudingen oordeelt als tot mislukking' gedoemd, terwijl hij met zijn eigen soepeler politiek meent de situatie, althans enigermate in de hand te kunnen houden. Advertentie IJW.J Hi pIERMEE is natuurlijk nog lang nï t alles gezegd. Een belangrijk feit is de opschuiving naar boven van Zjoekow, Is Zjoekow een b vriend van Cbroesjtsjew en het-zeer met deze. eens? Aanne melijk is, dat Zjoekow de Stalinisten mede op grond van per soonlijke ervaringen niet gunstig gezind is. Overigens is hij veel meer soldaat dan politicus. Zijn streven is, het land Xe beveiligen; en het is. bekend, dat hij de verdedigingslinies liefst zover mogelijk ver wijderd ziet van de grenzen. Daarom heeft hij de opstand in Honga rije graag 'onderdrukt en daarom had hij wel iets meer willen doen tegen Gornoelka. Er tekent zich bier af de groei van dezelfstandige macbi van het leger; een nieuwe eo nog onberekenbare factor. De vraag naar de uitwerking der Russische veranderingen io de com munistische wereld kan misschien het best ia die ria worden beantwoord, dat een totale ommekeer, waarop velen al zeer lang hopen, nu voor af zienbare tijd minder waarschijnlijk is geworden. Cbroesjtsjew heeft zich aangepast; bij is bezig een systeem op te bouwen, dat enige verschei denheid en zekere geleidelijke veranderingen toelaat. Het ophopen van spanningen, dc voorwaarde voor een opstand tegen het regiem, wordt op deze wijze voorkomen. De onbarmhartigheid van vroeger keert niet terug. Het blijkt uit het lot van de rier in ongenade gevallenen. Ondanks krasse taal en huisarrest voor drie hunner is het de vraag of zij worden vervolgd; en Sjepilow.blijft zelfs lid van bet partij-presidium. Doch waarschijnlijk rijn wij al to ver gegaan op het terrein der spe cula tie. Veel dingen weten wij niet De ..theocratische" Russische politiek blijft een duistere zaak en het Kremlin blijft een duister gebouw. De kans op verrassingen mag daarom geen zins uitgesloten worden geacht. „Smyt 7e eruit, de raskallenr door één van de och- tioog boven Vancouver draaide een tendbladen van die rectaTney'iefirtuip met deze openhar- dag wegcns rijn vet tige pprkierinpsleuze zijn rondjes op antwoordelijkhcid de stilte zondagmorgen. /lts de mees- voor eo» strip-tease fe steden buiten tiet Franse Quebec show* op het terrein fs Vancouver zondags bijna een dode van de tentoonstelling stcd. Zaterdogaauonds oac.n de bio- sprak Toronto's burgr- scopen dicht en de eerste films, die meester. die ook op men donrna fcan rien. morden niet ?.ijn stemmen moet eerder dan zondags, direct no mid- passen, daarover een dernacht vertoond. ernstig veto uit. Naast Op zondag wordt in bijna geheel de burgemeester zat Canada de burger rust opgelegd, de voorzitter van dc Precies als in de V.S. zal men hier tentoonstelling op zijn slechts weinig mensen ontmoeten, stoel te schuiven Een die bereid zijn toe te geven, dat ze ogenblik later stond niet geloven. Voor politici zou dat de burgemeester het een v y>r carrière beslissende 'l<e- grootste deel van zijn leidsfout zijn- Al- spreektijd af aan de leen dc verkie- aan hem onderge- zingsstrijd, die op schikte voorzitter van woensdag zijn be- de adviesraad voor slag zou krijgen, groter Toronto. Deze was op zondag ge- herinnerde er de bur- tolereerd. „Smijt ze gemeester aan. dat eruit", was de leus deze ook al z«rn op- van conservatie- merkelijke belangstel ven, liberalen en socialisten tegen ling had getoond voor het „Social Credif-bewind, dat in enige naakten op een Columbia en Alberta de teugels in kunsttentoonstelling, handen heeft. Tegenstanders zien „Ik vind dat de bur- daarin een soort poujadisme. gemeester er Wel Het politieke beeld van Canada is- steeds als de kippen nogal gecompliceerd. In de ten oos- ,om zich van ten van Alberta gelegen landbouw- deze misstanden per- provincie Saskatchewan is de enige soomuk op de hoogte socialistische regering aan het be- ie stellen Enfin ik mag 't ook graag wind. Een reden te meer voor de n€n en stel Vo0r dat we straks politieke deskundigen rond de fede- met zijn allen nog snel even naar de rale hoofdstad Ottawa om op het schandelijke show gaan alvorens de onberekenbare politieke karakter burgemeester ook dit weer voor zijn van de westelijke staten te wyzen. O stemvolk moet verbieden." zeker, in jiet westen_ is men honderd Het applaus dat volgde, maakte procent Canadees. Maar groot de bijval, die de robuste boer Roe- nïsch van zijn vrienden kreeg, toen hU mij aan de voet van de Rockies bij de arm vatte om me langzaam het plichtmatig handgeklap dat op 's burgemeesters woorden was ge volgd, tot een zacht gelispel. En daarna een run naar de show! Canada herinnert in zeer sterke „_~v ,w*« UUftACU V1„ v«i een hele cirkel rond te draaien en mate aan de V.S., maar draagt toch door de constante stroom van immU kunnen spreken! daarna vroeg of ik ook maar één en- -- - granton. door de menigvuldige be zoeken van Canadezen aan Europa, en door de duidelijke behoefte zich niet met de V.S. en. de Amerikanen te identificeren. Tienduizenden' Canadezen hebben Europa In de oorlog leren kenner, en honderdduizenden hebben na dien. die kennis opgefrist, hetzij als leden van het omvangrijke militaire contingent, cat Canada aan de Euro pese verdediging bijdraagt, hetzij als zakenlieden of vakantie-gangers. Zij kermen Europa beter dan de Ameri kanen. en beter dan de Europeanen Noord-Amerika. Europa is voor hen een verre vriend, die ril beter kun nen hebben dan hun sterk domine rende goede buur. Nochtans heeft Canada een Noord-Amerikaans stadsbeeld en een Noord-Amerikaans landschep. Zelfs in de grotere steden blijven de. onogelijke scheefhangen de palen, waaraan het hele elektri- citeits-, telegraaf- en telefoonnet hangt, het stadsbeeld beheersen- De- vrouwen gaan er met precies datzelf de tikkeltje pikanterie gekleed als in. de V.S. en ook het patroon van de maaltijd wijkt in niets st van wat men ten zuiden van de lange inter nationale grens krijgt voorgezet. Canadezen, blijken indrukwekken de vleeseters. De gemiddelde vlees consumptie; 144 pond per persoon per jaar! Daarnaast voel sterk-ge- Pe caïizdbm pzcllje, een trein met «en koelde vruchtensappe* melk. De legendarische naam, sllnxert zich hier Canadese whiskey Ris vergeten.- r,nr...mT.t,.r. Want hoewel in tal vm» provincies en d«r dm* de mtest-onhesMnbare .fl op€nbaaf aUeen bier wordt delen van de RocKey Mountains, «iet geschonken niet an personen on- ontaagiijk veel inspanning werd de der 21. niet aan Indianen en niet spoorweg aangelegd, pe jyn, die na aan veroordeelden wegens drankmis- door modem dleselmateriaai wordt bruik —- en. hoewel in Vele provin- bereden, jteet; één van de moeilijkste cies 'ji man niet eens met Zijn eigen ter wereld te zijn vrouw in eeti alcoholschenkend café wordt toegelaten wordt er uit'de overal de sporen vati rijn veel nau- staats drank winkels* voldoende be binden met Europa; Vooral trokken om van, stevig gebruik te kele ahorn had ontdekt Neen! „Wat denken ze dan wel daar in Ottawa met hun Maple-leaf in het Canadese wapen? Zijn wij dan geen goede Ca nadezen. dat we altijd maar weer onder hun juk moeten doorgaan," Men krijgt daar de indruk, dat de term „Den Haag" in Groningen en Limburg een soort van liefkozing Is, als men hem vergelijkt met de we reld van gevoelens, die ligt in het woord „Ottawa", zoals gebruikt in de westelijke Canadese provincies. .Men gaat elkaar in. de Canadese politiek hoogst openhartig te lüf. De politieke strijd krijgt er een bijzon der levendig karakter door. Zittend tegenover burgemeester Nathan Phillips, van Toronto aan de slui- tmgsmaaltijd van het ongeëvenaarde huwelijk tussen kermis en jaarbeurs. Tn Miwrts Sacrum t* Arnhem werden op 14 juni j J. deze brom fietsen hun feestelijk overhan digd, Tien van.de elf Nederlanders ware» de bezitters van da oudste tien in Nederland nog rijdende Kapte!» Mobylettes, Dit moge op LONDEN De afzetting van Molotow, Malenkow, Kaganowitej en Sjepilow Is vooral in Polen en Joego-Slayië met gejuich ontvangen. Het Poolse regeringsbj&d „Zycie Wars ra way" schreef: „De gebeurtenissen In Moskou vervullen ons met optimisme" tenvDl het partyblad „Trtbony Lu- tdu" van Molotow ca. „een overwinning op de conservatieven dat bekend staat als de Canadian Na- noemt". Hier hoopt men ook, dat de besluiten van Moskou invloed zulle» tional Exhibition, was ik getuige van een voor de Europeanen bijna imper tinente vrijmoedigheid, die in de Noord-amerikaanse politiek schering j lijke „georganiseerde liberalisatie" in en inslag rijn. Tot de orde geroeoeh de Oosteüropcse communistische len. (Advertentie IJVf,) HET rechtstreeks uitgezonden Ie- levisie-spel beleeft een crisis in de Verenigde Staten. Een van de bekendste producers, Robert Mont gomery de man die Eisenhowers verkiezingsactie heeft geleid, Is na ze ven succesvolle jaren gestopt met ritn vermaarde dramatic' show" in het programma vwo de NBC- Ook andere Vaste dramatische rubrieken zullen tn het volgende seizoen niet terugkeren. Een van de redenen (aldus „Time"): de beste tv-scfcrtJ- vers besteden thans het grootste deel van hun tjjd aan bet creëren van scenario's voor Hollywood (dat nseer tv- dan bioscoopfilms maakt!). 1 WEEHONDERD Italianen zitten ■a- in 2ak en as. Het zijn de prijs winnaars van de grote radio- en tv-loterij, waar mee de officië le Italiaanse om roep, de RAI, luisteraars en kijkers tracht te winnen, BS die loterij is zwendel ontdekt. De jus titie overweegt, de tweehonderd au to's, die reeds in het bezit van de winnaars waren, in beslag te nemen. In Genua rijn een kantoorbedien de van de RAI, diens zwager en. twee slagers gearresteerd. Zij ble- hebben op Oost-Dultsland en op de „Stalinisten" Ulbricht en Grotewohl. In Belgrado acht men een 'geleide- den mogelijk.Men verwacht, dat "i~~ Chroesjtsjew spoedig hiermee zal be ginnen om eventuele" opstandige ele menten ih dé Qosteuropese landen de wind uit de zeilen te nemen. In diplomatieke kring te Londen verwacht men van de jongste maat regel in Moskou een. vermindering van de Russische invloed in de com munistische wereld en een krachti ger streven van Moskou om de be ken het geheim van de loterij te bezitten. Een van de slagers bood een Genuese zakenman een tv-toe- stel aan, mits hij voor hem (de sla ger) een auto wilde winnen. De zakenman wandelde naar de politie. Toen hij later, zoals hem was be loofd, inderdaad een auto won, werd de slager gearresteerd. Later werden ook een productieleider en drie van rijn medewerkers aange houden. De politie heeft olie loterijbrief jes in beslap genomen en laten we ten, dat het onderzoek bevorderd zou ïccmden door inbeslagneming wan cltc auto's, die tot dusverre rijn „uitgekeerd". De unttwar* hebben al contact opgenomen met advoca ten. OP Hilversum I vanavond om 10,10 een interessante uitzen ding; „Sea-chanties", zeemansliede ren uit de dagen van de zeilvaart, ingeleid door prof. Hans Merx - Via de andere zender kunt u van negen uur tot half twaalf luisteren naar Bachs „Hohe Messe". zoals die op 2 juli in de. Grote Kerk t& Naar- den i* uitgevoerd onder leiding van dr. Anthon van der Horst Lief hebbers van Mahler. Brussel-Vlaams brengt vanavond (in een concert dat om 8 uur begint) „Das Lied von der Erde" (324 m.) «ritsje1 teïkt. versterkt, geen tweede Stalin, meende men. Experts van het Franse ministerie van buitenlandse zaken hebben als hun mening gegeven, dat zij geen opzienbarende wijzigingen verwach ten in de Russische buitenlandse po litiek ten opzichte van de ontwape ning, de hereniging van Duitsland eii het Midden-Oosten. De benoeming van. maarschalk Zjoekow wordt gezien als een. bewijs dat bét leger zich stevig echter Chroesjtsjew heeft geplaatst. In de uitzending van radio-Cairo, waarin het ontslag der Russische staatslieden bekendgemaakt werd, werd de naam van Sjepilow niet ge noemd. Sjepilow bracht in 1856 een trekkingen met het niet-coromunis-1 bezoek aan Cairo, waar hij bespre- tische Westen te verbeteren. Er wordt een snelle verbetering van de betrek, kingen met Joego-Sl&vië verwacht. Amerikaanse functionarissen en. commentators geloven niet, dat er een einde aan bet collectieve leider schap in de Sowjet-Unie is gekomen, zelfs al zou Chroesjtsjew rich om geven hebben met ja-knikkers. kingen voerde met' president'(Nasser. Nadien heeft hij veel publiciteit in de Egyptische radio en pers gekre gen. De Russische sjpecialist van de Manchester Guardian, Victor Zorza, knoopt Zijn beschouwingen vast aan het gisteren voor de officiële aan kondiging verschenen hoofdartikel van Prawda. Hij wyst erop,.dat Ma- niet ao bijzonder zHn, wèl keer bijzonder ia 'fc dat bij die oudste öen, de nummers 1, 2, 4, 7, 8, 9, 10, i2 en 14 te voor schijn kwamen. Deze Kaptei» Mobylettes «tin in 1950 verkocht, en stuk voor stuk hebben ze 7 Jaar lang dag ln dag uit langs Neer land's wegen gereden. Ze waren nog alle dagelijks in dienst. De 11de splinternieuwe gratia Kaptein Mobylette was voor de heer A. Veldman, die zes weken geleden op zijn Mobylette van. 19511! in 2 dagen naar Wenen reed, om de voetbalwedstrijd OostenrijkNederland (U weet wel!) te rien. Men zou kunnen zeggen, dat 't enige lichtpunt van die wedstrijd de prestatie van de heer Veldman was. Na dit alles behoeven we u over de kwaliteit ran de Kaptein Mobylette «iets meer te vertellen. Wat we u wèl nog willen zeggen. Is dit: de Mobylette is sinds enkele weken aan de markt met een vol- komen automatische bromfiets. U geeft alleen gas, en u rijdt weg..- Koppeling en versnellingen volkomen automatisch en zelf werkend. Dit hebben alleen de duurst» auto's en... de KAPTEIN Moby lette SU ƒ428.50 en S34 f525. en S44 ƒ,675.—. Uw handelaar en uw Mobylette agent zullen ze u graag demonstreren. lenkow en Molotow in de door hen voorgestane politiek (Malenkow met 2jjn voorkeur voor consumptiegoe deren, Molotow met zijn nadruk, dat het socialisme nog niet in de Sowjet - Unie yolledig was ontwikkeld) in leite mijlen van elkaar af stonden, waartussen Chroesjtsjew een soort middenpositie innam, maar dat in de recente kwestie van de reorganisatie en decentralisatie van de Russische industrie deze twee'richtingen elkaar in hun verzet tegen Chroesjtsjeu- plannen vonden; Malenkow omdat htf alsihet ware .het hoogste niveau der ambtelijke technocratie' (die*te gen Chroesjtsjews plannen was) ver tegenwoordigde, Molotow omdat- hij al bij voorbaat door zijn conserva tieve instelling tegen ziilk een hache lijke verandering was, Chroesjtsjew zou "onlangs onver» zoenlijker in zijn houding'tegenover de intellectuele» zijn geworden en korte tijd geleden op een bijeenkomst van Sowj et-amateurs iu Moskou heb ben opgemerkt, dat als men maar enige tijd geleden tweeHongaarse schrijvers had neergeschoten de moeilijkheden aldaar niet half zo erg zouden zijn geweest (Advertentie CM.) Picnic Kamperen •♦9 <25 «O of Hm (25 cl potti*4*[ b"i*3oitaft0 llirfwhul 7.Z.H 24 /A, Jt MÉBT6ÏU.IJKDA'6 H ÊElHlftK VAM 'ri.MAAR ui oir e>tvAL kam hij wet nibDOcn.vfifct&m SPOTiy,7 0, Pt pon>r..Merkwaardiö PAT HIJ ZOVtfcL AAhDACHT AAh ttPI ZltnOltF CE&TttPT.TtR WIJL Wij tR2O^tLGfZ0f1P HtfiBtn m..£rt nt& Htn &R0OD Gt&RAtHT «IJ WU 6P0TTyf1lETALL£tH LATErt PAP.motnn WrÓPROtïJtAtfijP OPltOnT UOOPWltHfcT notatjh htEFT Waar SPROtTjt Jtïet een zaklantaarn, inspecteerde zoek van de voltallige familie An- Troy de trapleuning jn hear toren. cred (piu8 ^oy) aSn de kerk. In De verf w'as nog niet afgewassen de middag echter, poseerde hij weer en was nu kleverig. Ze kon de af- een uur. Ze had besloten direct met opend en in mijn papieren gesnuf feld. Ik kan u.. wel vertellen, dat ze, als ze al kon lezen, in de pa pieren, die ze vond, iets om over te denken had aangetroffen. Ik kan u ook Vertellen, dat ze op haar zelf betrekking hadden en dat ze," als er nog meer van die vervloek te grappen volgen Hij zweeg en trok een kwaad gezicht. „Enfjn, we ïullen xvel zien, we zullen wel zien. uur. De volgende ochtend, non- itït.'KS S hij uit. „Ze heeft van mijn kat een idioot gemaakt. In zijn snorren zit nóg schmink"v ïei Sir Henry woe- druk vau haar «gen hand duidelijk d?,°d' VHf «mi er nto!, aite7,aal 2len' JZUfJi- SEL^S vóórhaar werk uitgedacht: een op- met "«Tr En, wot die beledi- „v., pnnr vu V*.tfttuc;r.m uu- aangeraakt. .Het was niet alleen op windend verhaal in natte schaduwen Jl i hout uitgeknepen, maar mtge- en scherpe accenten. Dat kon wel streken. Slechts op éèn_punt, op de zonder hem worden afgemaakt. Ze gjng aan mijn adres betreft „Maar ik ben er zeker van, dat zil het niefc heeft gedaa». Ik was hier, toen ze haar er hier voor stenen muur boven de leuning, wa- schilderde coed De toets' van si te 4,*ien oaaS tc, nter, ,vaoT ren de afdrukken van twee vingers vlammende kleurrijkheid, waar ze hTéft"0 te zien. Wat zou Bory lachen," VOor had gevreesd, was uitgebleven. *f dacht ze terwijl ze er naar staarde. Ze had zich vaak met het stuk be- 'Nee werkelilfc Knn re i*ls Het waren klein* afdrukken,maar p^honden De vprKrhrikk-inven wersceiyk - „Kon ze iets Piet klein genoeg meende ze, om d t uit spïriS fflSB 5eg8*i Vanrt4e donkerrode vlek on- door een kind tc zijn gemaakt Had ?n haar maSTan 2e was de ?lgelt van Cedric? Nee, èèn van de meiden de leuning aan- *ch sterk E dfnVh |lad er zich al genoeg mee bemoeid, geraakt en daarna de muur? Maar "X vSduwSdï Sïcht dfe aN Zt haasti^ Voorï: "B^kje behalve de afdruk van haar eigen komt aU allea goed vaat met de 3chePt 2P over haar ondeugendheid. hand waren er geen andere afdruk- sSlder^Met een bStte feluk dacht Ze< hee£tJa,eJ vin al haf Practical - scnuaer. met een neeije gejuic aacftt joJtes verteld. Ze noemt u nooit i zeggen, .nep uc ^grootvader" en ik weet toevallig, dat se het bovendien „vaader" 1 spelt, omdat ze me een door haar ken op ae leuning. „Rory/' dacht te, ,e k8n lk Blraks „gg&; „zou foto's Jaten nemen, maar hoe dal Kht helemaal allefa Bi-daaxt!' tou je die Mer nu van kunnen ma- ta, ,W8S een detaillerinde schil- ken? Ze zijn helemaal verbrokkeld - - - Ken: /.e zijn neiemaai veroroKKeia rferas. muur de kot» ïroeide nH hil. '•'j tuwe.muur. Ik M niet nf^Sleklnd»Sl1i Na een 15*52» 3044. Tijdens deze eredienst worden da india-wordt de aanhangers van dit geloof opgedragen nen telkens weer opgewekt hun nieuwe god te op hun hoede teri;c voor verraders. Eén afvallige beschermen tegen blanke mannen, dio proberen hebben zij reeds gevangen genomen: de Jonce het voedsel te stelen, dst de heerser ever de Huinin, eens een der Ingewijden, die zich geregeld heilige condors nodig heeft. Er worden lange en naar de voet van do vulkaan begaf om de in- ophitsende dansen uitgevoerd door mannen, die j structies van zijn god te ontvangen, maar nu een enorme condormaskers dragen. En steeds weer I uitgestotene, die de blanke mannen heeft m- eens kunnen natekenen." ze stond SSr ^ist i? dat 'e feef meer nrtfcWW>rt vru va? ï1 .v™4lson;t' op het punt om door te lopen, toen Tiï, j?LS~} V, Jt-„j!JSfn« ?k ben,er vi"1 "Wuirt dat Broek- haar oog viel op een voorwerp,, dat Joor vandeap S veei ,e v"l T u h5udl sla.e sen de opening tu^en een trede nnSlecw Troy door, 2,ch nlvragsna ol ze oe de muur was getoken. Toen ze TiM.?ed«hVinletve«Stw»ï waarheid sprak „om Iets zo geks cn nader keek ontdekte ze, dat het een ""2 112, kwam w"£eüi6,"?.v!f doend van haar eigen penselen «es en toen uy f'ÏÏN ,?e'en ke^'«»t z^ c 'Ji h.th San h5S W 8C" ze het tevoorschijn had gehaald, had iïdam Ze had het levojl v.; ho,;1?'!u'uZei Sr H^°rï met.f8,,®- bleek het te kleven van haar don- dankbaarhïid voor h„r mod?l dat mBkk®lSk aansprekende uitetalling kerrode verf aanKoaarnem^ voor aaar moaex, aat vaft gentimenk óat de Ancreds Ze ging terug naar de overloop. '^d°de nüt mei hem ov'e"' z5lVh'v,tot h™ desI=hlkkln§hadden. Daar was de deur waarvan ze meed- Ste„ L hViran^aSé heb Vw ahaar eehoude"- dc. dat hij de vorige avond werd ge- SjlrhBriwkle haastig ,e cdn k,„d ,ne WB5 Mijn sloten, toen ze naar bed ging. Kg) ^""kje. kleine, beste lieveling, noemde ik was nu met geheel gesloten in ze -?• een heel fris schil- haar altijd lk heb nooit een ge- gaf hém een klein duwtje Tcor zag derljtje berig met rode koeien en heim gemaRkt van mijn voorkeur, een Victoriaanse badkamer. *eo vliegtuig". Nadat ik ben gegoan", zei hij tot „Prachtig," dacht ie boon, aan „Tuh", zei Sir Henry op mei an- Trey's verwarring, „zou 2e dat ge- - - weten hebben hoewel Hij zucnt- haar lange wandeling van die och- cholieke toon. tend Oj> zoek naar eèn bad denkend. „Ze wiide^het u zalf laten rien". gelicht over de heerser van de Arano en. hun d« Wég hééft gewezen naar de kreter van de vulkaan, een weg, die niemand mag weten... De arme Huinin verdedigt zich tevergeefs: hij zou onder bedreiging met de dood hebben gehandeld, maar men gelooft hem ntet. En Huinin moet worden ge. straft voor zün verraad! „Fenella had me wel mogen ver- ^Ik ben diep in de 2lel getrof- 8e» ïn0'?Tst. >e.D..ma?^e .^aar tellen, bat ik er «ti vlak hl) de len", r.ei Sir Henry. „Door Patri- Het licht achter het ene on- hand heb". de. Heel diep". SfdektI„ r5al? Yss ,v:ersied,!n ,,slr Ze hud haar vingers vuil gemaakt jBedoelt u". vroeg Troy rich Wèi- had dft toneellampen wxtge- aan het penseel en liep naar bin- nig op haar gemak voelend, „om- draait! en het kleine schouwburgje nen om ze te wassen. De zeep in de dat men denkt, dat ze iets heeft )va®.ntu gevuld met.schaduwen. £.eh wasbak was al bevlekt met donker- geschreven op— op uw spiegel?" tochtsloot,vanuit de coulissen dwong rode verf, „Dit li een gekkenhuis," „Omdat men het denkt! Het te door te lopen en een fteord dacht Troy. schandalig! En dat was niet alles, sloeg tegen het canvas achterdoek. Sir Henry poseerde die middag ze heeft ook -müö- bureauladen ge- Wordt vervolgd)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1957 | | pagina 1