DE WERELD IN WORDING .„ZUILEN'' 8500 HIER! Amerikanen kopen oude Britse speelfilms voor televisie Bijdrage tot Nederlands welvaart Kamer vrijdags niet meer bijeen fiew zuur venijn*. RADIO EN T.V. beroemde geneesmiddelen zorgen, dat II weer met plezier Uw werk doet EUROMARKET: Jhvilda „Apartheid is godslasterlijk" Karei de Grote prijs voor ds, J. Wit dS5i?fRANI€lGODWIN SPROETJE SPAR door Ugato ITlarsh GfcEh fÓRHAUTEiTEn Dt TIJD 15 KOSTBAAR Hnnr\...Knn..,TURfiERJ )t Htfïf ALLÊ6 5EPAAN Wftf IK OOK OEOAAH10U KtBBÈK tR ts MAARÊËn mw>. tR&R!SrtArlT.{ÈPEJ?ÊErt 1 nOETWEO.iKWltnET.TüRntR **-i Dit is dokter Mi lier,Pt btbit P0W5PÊC1AÜ&T VAR HET LAND. DOKTERMilLER.DIT 15 5PR0ETJt5PARKS KurirU !£T6 DOEN?, 3D48. Maar Rob en Eddy hebben zich ten on- door tc gaan. Eddy ziet in. dat verder verzet r.let Rob en hij zullen zich in de nieuwe situatie moe- rechte Goeerus: gemaakt over dc rol van de oude zal baten. Hy roept Rob toe, zijn vuurwapen op ten schikken en zich ols gevangenen van deze Apoén en zijn zoon: de Indianep hebben het al- ie bergen en zich over te geven. Het stamhoofd Indianenstam moeten beschouwen. Wanneer ?.e leen op de twee blanken gemunt en de twee van de Indianen spreekt hen daarna streng toe. echter merken, dat Apoén en zijn zoon zijn ge- andere leden van de karavaan maken van de Voor zover Eddy de man kan volgen, begrijpt hij- vlucht, geven zij alle hoop op een spoedige ver- verwarring gebruik om er zo 6nel mogelijk van dat ze te doen hebben met de „Condorvereerders", i lossing niet op. DE levensstandaard van dc Westelijke wereld berust in hoofdzaak op technisch vermogen; cn dit technisch vermogen op zijn beurt is weer afhankelijk van energievoortbrenging. De energie wordt verkregen uit kolen, olie cn water; grondstoffen, waarover niet onbeperkt kan worden beschikt. Dit is de redea, waarom de levens: daard als een kwetsbaar ding moet gelden; een feit, waarvan velen onvoldoende rekenschap geven. De opvatting, dat er van alles oven' is voor iedereen; stamt uit een vroeger tijdperk, toen de overvloed er hij lange na niet was, maar toch met strijd, vlijt en vernuft bereikbaar leek. Op het ogenblik, nu er althans in Amerika en Europa tot op zekere hoogte sprake van overvloed is, is het optimisme aanmerkelijk minder groot geworden. Men weet bij bcuadcring wat er is, en men weel ook, hocvelen er aanspraak op maken. t Veeleer dan het geloof in de overvloed is het de vrees voor de schaarste. Üie da geesten in het Westen beheerst. Men wordt geconfronteerd met dc grenzen der mogelijkheden. Er is nog wel voor enkele eeuwen steenkool, Wet merd genoteerd uit de mond doch er blijkt een fysieke onmogelijkheid tc bestaan, deze in veel grotere v.roeO vergrijsde, maar hoeveelheden aan de oppervlakte te brengen dan titans het geval is. De 2J1 f. sl??er Soest, oliereserves zijn nog wel vrij groot, maar de schatting van een uitputting er van in vijftig tot vijfenzeventig jaar lijkt niet onredelijk. Waterkracht blijft er wel, doch ze kan bij verre na niet in alle de energiebehoeften voorzien. De vraag of er stroom genoeg, water genoeg, gas genoeg, olie genoeg is, is een overheersende geworden bij een mensheid, die in zo hoge mate van centrale voorzieningen afhankelijk is geworden. De vraag klemt te meer omdat de verre volken, die eeuwen laug een zelfgenoegzaam en armoedig bestaan hebben geleid, zich opmaken om hun plaats in te nemen aan wat tot dusver de dis der rijken was. Alle volken zijn buren geworden, zei Nehroe bij zijn aankomst in ons land. En buurvolken kijken nu eenmaal naar elkaar en stellen zich op elksar in. Hiermee is een probleem aan de orde gesteld, die ónder ver schillende benamingen cn benaderingen al een reeks van jaren de aandacht vraagt. Hulp aan onontwikkelde gebieden is er één van. Een andere is de tijdens de Suez-crisis in Engeland veel vuldig vernomen uitroep; Laat ons het snel over de boeg van de atoom energie gooien, en dan het Midden-Oosten laten stikken in zijn olie! Feit is, dat op het ogenblik de verschillen tussen wat ruwweg West en Zuidoost kan worden genoemd nog ontzaglijk zijn, waarbij Oost graag tot het peil van West wil opklimmen, cn West onder geen beding tot het peil van Zuidoost wil afdalen. Er bestaat, geloven wij, veel verwarring over de houding die het tech nisch zeer ontwikkelde cn daardoor welvarende deel van de wereld moet innemen tegen het (grotere) deel, dat nu ook wil meedoen en zijn deel van de rijkdommen der -wereld opeist. Er zijn mensen, die heel ver gaan cn eigenlijk een soort van gelijk op deleu zouden willen toepassen. Ande ren daarentegen vinden, dat, zoals de industriële landen hun eigen weg hebben gevonden, de niet industriële het ook maar moeten doen. Een derde categorie beveelt een middenweg aan, mede op grond van de over wegingen, dat op deze wijze gevaarlijke spanningen kunnen worden ver meden. Het besef van de grootte en de ernst van het probleem dringt echter «i3ar tot weinigen door. Het komt niet alleen aan op wat West wil doen. Het komt ook terdege aan op de feiten, waarvoor Zuidoost de wereld stelt. En het komt vooral aan op de oude waarheid dat wat de een eet, de ander niet kan eten, en wat de een verbrandt, de ander niet kan ver branden. De rijkdom en energie (in natuurkundige zin) van West zijn tot dusver voor een deel door Zuidoost geleverd. En de atoombrandstof, waar mee Engeland zich wil vrijmaken, komt ook al weer niet uit het Jand zelf- ZIEHIER de moeilijkheden, waarvoor West zich ziet gesteld: op ern tijdstip, dat het zelf met zekere scbaarstefactoren kennismaakt, krijgt het ook te maken met de noodzaak, er toe bij te dragen dat de beperkte rijkdommen der aarde over veel meer mensen worden verdeeld. Misschien dat sommige Amerikanen, in hun rijke continent, nog •wel de illusie hebben dat iedereen het zo goed kan krijgen als zij.'Dei Europeanen zullen hier wel wat realistischer tegenover staan. Het bestaan van reserves kan wel als vaststaand worden aangenomen. Er rijn geleerden die waarschuwen, dat men zich van atoomenergie geen gouden bergen moet dromen; maar de mogelijkheden hiervan 2ijn stellig y-eer aanzienlijk. Ook andere onverbruikte energiebronnen zijn nog wel aan te wijzen. Maar er moet ook in hoge mate worden gewaakt, dat de i voedselvoorziening efl gezondheidstoestand niet in gevaar komt door ver vuiling van bodem en atmosfeer. De hulp aan onderontwikkelde landen dient onzes inziens te bestaan in het bieden van gelegenheid, zichzelf op te werken hetgeen insluit, dat ze de eigen moeilijkheden ook zelf moeten oplossen. Zal echter de hele ont wikkeling er niet too leiden, dat later iedere men» afzonderlijk zich met een magerder deel moet vergenoegen dan tban3 ter beschikking staat van de bewoners der bevoorrechte lenden? Het hoeft geen ramp te zijn wan neer men intussen weer leert beseffen, dat welzijn en welvaart dingen zijn, die elkaar maar gedeeltelijk dekken. Het begin van dit verhaal móét ik wel aanbevelen in de spéciale aan dacht van de vele dragers van de verzuilingsgedachte in Nederland, die in 1951 de achtereenvolge ns m Maarn en Driebergen gekoesterde hoop om het: nog eens van slagers knecht tot slagertebrengen had opgegeven „Ga mee, dan zal Ik je brengen bij een van jullie best geslaafde immigranten", zei me het hoofd van de Canadese immigratie-dienst in de provincie Alberta, in Edmonton. Hy bracht mij naar Van Soest, die ora zeven uur 's avonds nog in zijn eigen slagerij aan 101 Avenue te Jasper Place klanten stond te hel pen. Geen winkelsluiting? Jawel, om negen. uur. Geen hulp? Jawel, m'n vrouw. Je kunt;: haar twee huizen verder vin den, bydie blau we auto; je kunt ookwachtentot ze me. straks komt aflossen als ik wat ga' eten. Ja, m'n eigen, huis, m'n .eigeu winkel, m'n. eigen auto. Toen ik later bij hem binnen zat te kijken naarzijn eigen televisie bij een glas, gekoeld in zijn eigen koelkast, vroeg ik voorzichtig of hij niet wat al té veel hooi op zijn vork had genomen. Dat immers blijkt een fout van vele 'pas gearriveerde im migranten. Ze raken zozeer in de ban van dedoor allerlei financie ringsmaatschappijen gestimuleerde honger naar eigen, bezit, dat-ze ko pen zonder de betalingsmogelijkhe-. den meer te kunnen overzien. Volledige werkgelegenheid wordt in Canada evenals in. de V.S. door voortdurende productieverhoging nagestreefd. De daarvoor nodige vergrote afzet wordt onder meer mogelijk gemaakt door.aanmoedi ging van dc afbetaling. ■Neen, van Soest, „Van", zoals de tion", zegt Van Soest. „Hij ving.de Canadezen hem noemen, heeft zich Nederlanders op, die. uit de trein niet overeten. Het meeste is zijn kwamen. Ikwist niet wie hij was eigendom. Huis en winkel zijn met toen hij mij aansprak. Mijn naam een zeer dragelijke 6% hypotheek stond niet op zijn lijst Toerj bleek, belast' én de zaak loopt gesmeerd, dat ik hervormd was, werd het hem. Drie jaar. geleden heeft hij in Jasper duidelijk. Hij was gereformeerd. Place deze winkel- geopend.Toen Het speet hem, maar hij kon niets was 101 Ave nog niet meer dan voor mij doen. Ik stelde hem gerust: een eerste voorzichtige bebouwing We zijn alleen van Nederland naar Van Highway No 16, net- buiten de Edmonton gekomen dominee, we kom van het snel uit zijn jasje groei- komen ook wel alleen van Edmon- ende oliecentrum Edmonton. Nü -is ton naar een baas en een paar ka- Jasper Place een gemeente met mers." meer dan 16.000 zielen. Veertig tot Van Soest' heeft een baas gevorv- vijfenveertig procent van die zie- den. bij de meatpackers en lang- len komt vrijwel regelrecht uit ,Ne- zaarnaan de v/eg naar zijn zaak. Een der land. hardwerkend, rustig, niet snel van Toch heeft Van Soest! vrijwel geen baas wisselend immigrant. Daardoor Nederlandse klanten. De Nederlan- kredietwaardig. Nu baas in eigen, ders hier zijn voornamelijk gerefor- zaak temidden van een bijna domi- meerd. „Toen ik hier vijf jaar. gele- nerend Nederlandse gemeente in het den aankwam, stond de dominéé met hart van een der- meest belovende een lange lijst namen aaii het sta- provincies, van Capada. Maar zijn op het uitgestrekte spoorwegemplace ment van Winnipeg hehben tientallen Nederlandse emigranten hun eerste werk in Canada, gevonden. Journalis ten, klompenmakers en kantoorbedien den. Hard en zwaar werk. waarbij hun niets cadeau werd gegeven. Maar al lengs hebben ze hun greep op de Ca nadese samenleving gekregen, en dé lueesteu kunnen veel ruimer teven, dan hun ooit thuIS. in het vaderland moge lijk zou zRn geweest klanten zijn in hoofdzaak Canadees, want slechts weinige Nederlanders kopen bij hun hervormde landge noot! Bijna 8500 kilometer van de boorden van de Zuiderzee.. De klacht omtrent dij, volgehou den sectarisme is algemeen. Een Ca nadese immigratie-ambtenaar ver telde me, dat geconstateerd 5s. dat vertegenwoordigers van de (Neder landse) Christelijke Emigratie Cen trale. die zich in Canada persdonlijk op dg hoogte hadden kunnen stel len van debehoefte aan landbou-" wers in-een bepaald gebied, terug in Nederland niettemin, verklaarden, dat er op die plaats geen behoefte aan landbouwers was. De enige ver klaring was waarschijnlijk, dat er geen Nederlandse kerk stond. In Vancouver, die unieke stacl aan de Canadese westkust centrum van handel, industrie, landbouw en scheepvaart, temidden van een soort Noors fjordengebied, waar zich meer dan 10.000 Nederlanders hebben ge vestigd, hebben de niet tot een daar gevestigd Nederlands kerkgenoot schap behorende Nederlanders de koppen bijeengestoken om door mid del van oen toegewijd sociaal wer-r ker in zijn schaarse vrije tijd die landgenoten te helpen die op dood spoor zijn geraakt en die "an dere deuren voor zich gesloten vin den", Want de Liefde kent ook daar zijn Nederlandse sectie-grenzen. (Van een onzer redacteuren) DEN HAAG In het komende najaar zal de Tweede Kamer niet meer op vrijdag vergaderen. Dit gebéurt op verzoek van het kabi net. Op die dag zullen namelijk kabinetsvergaderingen, worden ge houden. De maandag, tot nu toe de gebruikelijke dag voor kabinets vergaderingen, zal worden vrijge houden voor ministersbesprekingen in internationaal verband, speciaal in Benelux verband.' De tijd, die verloren gaat door het wegvallen van de vrijdag zal door het houden van meer avondvergaderingen wor den gecompenseerd. Slechts in zeer dringende gevallenis Kamerpresi dent Korfenhorst van plan op maandag te vergaderen. (Advertentie IM.) EEN van de grote Amerikaanse tv-net%vorks, ABC, heeft in Enge land de recht.i gekocht van 25 door wyien sir Alexander Korda geprodu ceerde films. D$ prya; -£ 50.000 (ruim 'n half miljoen gulden). Op 25 achtereenvolgende zaterdagavonden zuilen dè film» in het beeldradio- programma worden vertoond. Enkele titels; „The private life of Henry VIII", „The Ghost goes West", „Lady Hamilton". 'In de Britse filmwereld is om deze transactie nogal iets te doen geweest. "Volgens Tom Drib erg, de tv-criticus van de „New Statesman", blijkt er duidelijk uit, dat de Amerikanen hebben te kampen met 'n gebrek aan oorspronkelijke televisie-spelen en. speciaal voor de tv gemaakte films. De eigenaars1 van de rechten van de oude Korda-films zyn uiteraard .in hun nopjes met het voor hen zeer - voordelige contract. Maar. George Single- ton, president van de Cinema tograph Exhibi tors' Associa tion. heeft op gemerkt dat de films ten minste twintig jaar oud 2ijn en hun amusementswaardeverloren hebben. „Misschien zal het publiek, als het vijfentwintig avonden naar deze oude beestjes heeft moeten kijken, de goede moderne films waarderen," meende Singleton opti mistisch. UIT alles blijkt, hoe moeilyk het is een televisie-programma dat de; ganse dag duurt te vullen. Hoe wel de Britse producenten er weinig voor voelen recente speelfilms voor de tv beschikbaar te stellen, ver wacht men toch dat ook de Engelse beeldradio, zodra haar zendtijd ver der wordt uitgebreid, het niet zon der lange filmprogramma's kan stel len. Een m erktnaardig by verschijnsel Is het overigens, dat de. belangrijk ste jonge Amerikaanse filmregis seurs, die Hollywood een nieuwe impuls hebben gegeven, hun ervaring hebben opgedaan in de televisie studio. LEX VERVUURT, de Hilversum- se ensembleleider, heeft 'n Calyp so gecomponeerd, waarmee hij te gen de over de Ati. Oceaan komen de calypso-stroom wil oproeien. Vervuurts compositie, „Mies Hele na", is namelijk al naar. de Ver enigde Staten en Zuid-Am er ika ver-, kocht Tot dusverre zijn bijna alle calypso's uit. die landen geko men. Dit is niet de eerste calypso van Lex Vervuurt. Hij maakte er al een over een konijnenhu wèlij k, die ook op de plaat Is vastgelegd, en een andere, die is opgedragen aan prinses Margaret van Engeland. De gramofoonplaat, waarop Ednrundo Ros dit nummer speelt, is inmid dels al aan de prinses aangeboden. OP de zender Hilversum-U van avond van 9.10 tot 10.45 een uit zending van de internationale im provisatiewedstrijd op het orgel in de Grote of St. Bavokerk te Haar lem. Via de andere zender wordt van 9.05 tot 10.25 „Het geheim van lord Cammarleigh uitgezonden, een bewerking dooi' Basil Dawson van de roman van Roy Horniman, In de rolbezetting o.a. Wam Heskes en Peronne Hosang. De regie voert S. de. Vries Jr. Hierna komt u luis teren naar de 47-jarige Franse hot- violist Stephane Grappelly, die een programma van improvisaties (o.a. op „Pen oies from heaven" en. „My funny Valentine") uitvoert. Grappel ly wordt begeleid door zijn eigen pianist Raymond Pol en door de Nederlandse musici Ger Daalhuizen (bas) en Cör v. d. Berg (drums). Woensdag 10 .juli 195 i Advertentie IM Bij pijnen, griep of „landerig" gevoel tioti en «nkel tablet werkelijk .wonderenI Vervolg van pag. 1 verzwakking van onze Internationale concurrentiepositie.. Gezien echter het,, beleid derwerknemersorganisa ties en hét .overleg tussen werkne mers en. werkgevers ;in de afgelopen jaren, vindt de regeringgeen aan leiding juist op dit punt bijzonder pessimistisch te. zijn. ,'Men moet zich. volgens de rege ring hoeden. voor overdrijvingen voor wat betreft de gevolgen van de Euromarkt voor ons prijsniveau, 'Het aantal verplichtingen, met prijs verhogend effect is namelijk be-' perkt. HiertoeMjehoren de verplich ting tot gelijktrekking van mannen- en vrouwenionen en de verplichting de toeslag voor ovéruren (boven de 40 u.) gelyk te maken aan de toeslag, die thans in. Frankrijk bestaat. Zij heb ben tezamen een loonverhogend eï-' fect van 6 a 7 pet. waarvan 2 Vé A 3 pet. voor rekening komt van de harmonisatie van mannen- en vrou- wenlonen. yoïgens de regering zui len,'indien de sociale eisen van het verdrag tot een maximum worden, uitgevoerd, de hieruit voortvloeien de kosten ruimschoots worden gefi nancierd,' zonder dat van. prijsstijgin gen sprake behoeft' te zijn. Tenslotte geeft. de.regering, (in de aanvang van haar Toelichting) toe, dat de verdragen er op vele punten anders uitzien dan zij graag had ge wild en dat het „Europese karakter" ervan zwakker is uitgevallen dan zij zich had voorgesteld. (Advertentie IJW.) Kaih. bisschoppen: PRETORIA. De rooms-Ratho- lïeke bisschoppen van Zuid-Alrika hebben dinsdagavond unaniem be sloten om hun Btandpunt tegen de apartheid te handhaven. In een door 2a bisschoppen getekende verkla ring wordt de apartheid als „gods lasterlijk" gedoodverfd. De bisschoppen besloten een appel te richten aan alle blanke Zuid- Afrikanèn om te streven paar een onmiddellijke wijziging in de poli tiek der regering voordat het land een „algemene slachting" tegemoet gaat. In de verklaring wordt aange drongen op volledige burgerrech ten voor alle rassen. NIJMEGEN De prijs der stad Nijmegen, de „Karei de Groteprijs", is dit jaar voor literatuur toege kend aan ds, J. Wit, predikant van de Waalse gemeente. De officiële uitreiking zal vermoedelijk in sep tember geschieden. „Aha!" riep Sir Henry triomfan telijk. „De winnende worp, denk ik.' De winnende worp!" Hij wierp zichzelf achteruit.in zijn stoel, keek om zich heen en lachte, verrukt. Op dit ogenblik sloeg Paul, die met Fenella op het haardkleed stond, zijn arm om haar heen, kuste haar hartstochtelijk en zei hardop: „Fenella en ik gaan trouwen." Er volgde een met elektriciteit ge laden stilte, die misschien tien se conden duurde. Toen. nam Sir Henry het triktrak- bord op en wierp het verrassend ver door de salon. „En. met opwinding," voegde Paul er bleker wordend aan toe, „is nog nooit iemand ver gekomen." Juffrouw Orrincourt floot Milia- mant liet zich op de knieën zakken en begon de stukken van het spél te zoeken. Pauline Kentish,die. met iets van schrik; naar haar zoon keek murmelde 'geagiteerd: „Nee, lieve ling". Nee, alsjeblieft^ Nee Paul, dpe niet zo ondeugend. Neef Fenella!" Cedric wreef zich. in de -handen met: zijn mond open, glinsterende ogen. en een opgekrulde neus. "Maar ook hij keek verschrikt. En alle Ancreds keken uit de hoe ken'van hun ogen. naar Sir Henry. Hij was de eerste man, die .Troy zich aoit geheel aan zijn woede had zien overgeven. Ze vond het een lor-.- midabeie voorstelling. Als hij niet zo'n oude man was. geweest, zou zijn furie minder verontrustend, wat minder medelij wekkend zijn ge weest. .Oude lippen, bevend van woede; oude ogen, wier felheid ver doezeld werd door reuma; - oude handen, die inongecoördineerde rage schokten het waren onver- draaglijke uitingen van emotie. Troy stond op en probeerde on gemerkt de deur te bereiken. „Kom terug," 'zei, haar gastheer luid. Troy ging terug. „En hoor hos deze mensen me vernederen. Kom terug, zegik." Troy ging op de dichtstbijzijnde stoel zitten. „Papa," fluisterde Pauline, die haar vingers in elkaar vlocht, en ,,Papa", echode Millamant, die met de dobbelstenen manipuleerde. „Als tublieft. "t Is zo slecht voor u. Maakt u zich niet zo van streek, alstublieft," Hij legde hun met een handge baar het zwijgen op en kwam moei lijk overeind. Péftil, die Fenella's arm vasthield, wachtte tot zijn grootvader voor hém stond en zei toen snel: „Het spijt ons er zo'n scène van te maken. Ik heb Fen er van overtuigd, dat dit de enige manier was om deze zaak te behan delen. We hebben dit persoonlijk met u besproken, grootvader, en u heeft ons gezegd wat u er van denkt. Daar zijn we het niet mee 'eens. Dit is tenslotte iets van ons. We hadden weg kunnen, 'gaan om te trouwen zonder er iemand iets van te zeggen, maar dat wilden we niet' doen. Daarom dachten we M „We dachten", zei Fenella adem loos, „dat- we het in de familie kring moesten aankondigen", „Omdat", voegde Paul er aan toe, „ik al een advertentie naar de kranten heb gestuurd en we het n wilde vertellen voor u het zou lezen." „Maar Paul, lieveling be gon zijn moeder. - „Jij verdomde jonge snotaap", barstte Sir Henry los, „hoe haal je hetA in je hoofd om zó'n verwaand gezicht te trekken en zo tegen MIJ te spreken?" „Tante Pauline", zei Fenella, „het spijt me als u het naar vindt, maar „Shh", zei Pauline. „Moeder is er wél blij om,** zei Paul,- „nietwaar moeder?' „Shh", herhaalde Pauline ver ward. „Stilte!" 'schreeuwde Sir Henry. Hij stond nu midden op het haard, kleed. Het leek Troy, dat zijn aan vankelijke woede nu snel aan het veranderen was in iets dat meer theatraal en minder verontrustend was. Hij leunde met een elleboog op de schoorsteenmantel. Hij druk te twee vingers en een duim tegen zijn oogleden, trok zyn hand lang zaam vreg. hield de ogen gesloten, fronste alsof hij pijn had. zuchtte tenslotte diep en opende zijn-ogen zeer wijd. „Ik ben een oude man", zei hij 'met gebroken, stem. .Ken oude mam Het is makkelijk om mij te kwetsen;^ Heel gemakkelijk. Je hebt een sluwe slag geslagen. Goed. Doet er niet toé. Ik zal er wei onder lijden. Waarom niet? Het zal toch niet lang meer duren. Nu niet lang meer, nee." „Papa, lieve papa", riep Pauline, terwijl ze op hem afstevende en haar handen samenvouwde. .Maak ons nu niet zo verdrietig. Je moet niet zo praten. Mijn jongen zou u voor niets ter wereld ongelukkig wil len maken. Papa, ik smeek u, laat my rustig met de kinderen praten." „Dit", fluisterde een stem in Troy's oor, „is gelièèl en al theater." Ze schrok heftig. Cedric was ach ter zijn opgewonden familieleden, langs geslipt en leunde nu over de rug van haar .stoeL „Het heeft geen zin, Pauline. Laat ze gaan. Ze kennen mijnwensen. Ze hebben de wreedste weg gekozen. Laat ze hun eigen weg roaar gaan." „Dank u grootvader", zei Fenella opgewekt, maar met bevende stem, „Het is onze weg en we zullen blij zijn hem te kunnen gaan." Sir Henry's gezicht kleurde diep rood. „Dit is onduldbaar", brulde hij, en zijn tanden, niet in staat met de furie van zijn dictie mee te gaan, sprongen hachelijk los, maar werden woedend weef teruggekiapfc. Fenella giechelde nerveus. „Jullie zynminderjarig," zei Sir Henry plotseling. „Jullie zijh beiden min derjarig. Pauline, als je ook maar een greintje respect hebt voor d« verlangens van je oude vader, zul je deze waanzin verbieden. Ik zal met je moeder spreken, juffrouw. En ik zal je vader een telegram stu- ren." „Het kan moeder niet schelen zei Fenella.- „Jullie weten, jullie weten by zon der goed,waarom ik deze nonsens niet wil hebben." (Wordt vervolgd) •"A

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1957 | | pagina 1