VERLOREN I pas goed na de siembusuitslag Kunstgebitten jaar ook in Nederlan d Ln Duitsland in greep der verkiezingen Buitenlanders in Amsterdam dupe van diefstallen door FRANK GODWIN door Hook TTiorsli MEN herinnert zich nog wel de redenering, hierop neerkomende, .dat Duitsland zo lastig was omdat liet te iaat was gekomen voor het verwerven van een aandeel jn de koloniale buit, die Enge land en Frankrijk intussen hadden verdeeld. ZoV grote en be schaafde mogendheid moest toch ook een uitweg'; hebben voor haar ener gie en een plaats voor liet brengen van haar heschavingsboodschap. Het U inderdaad wel zeker dat het achterblijven op koloniaal gebied bij de andere Europese mogendheden het zijne hééft bijgedragen tot het Duitse minderwaardigheidsgevoel. Er zijn overigens buiten Duitsland velen ge weest, die de Duitsera gelijk gaven; en het staat wei vast, dat de regering te Londen er eens serieus aan heeft gedacht, door aanbieding aan Duits land van dc Portugese koloniën in Afrika de lastige continentale mogend heid handelbaarder te. maken.- Dit alles is nu definitief verleden lijd; en juist, omdat het zo definitief is,;is er reden het punt eens.kritisch te bekijken. Dit heeft te meer zin,, omdat liet toch ook weer aanknoopt bij enkele moderne ontwikkelingen. Het staat thans wel vast, dat Duitsland in bepaald opzicht wel degelijk een koloniale mogendheid is geweest, zij bet op andere wijze dan Enge land en'Frankrijk. De vorming van Pruisen, dat de kern is geworden van het moderne. Duitsland, is geschied, veelszins ten koste van de Slavische en-Baltisde volken. Er is een 'grote Duitse-expansie'geweest naar het. Oosten; een proces van eeuwen, dat hier en daar, maar lang niet overal, gepaard is gegaan aan vestiging van aanzienlijke Duitse bevojkingseontin- genten.Enerzijds hebben de" grenzen dé. kolonisatie niet. volledig kunnen volgen} anderzijds woonden in hét keizerrijk enige miljoenen Polen, die zich met liéten, germaniseren. Enige kleinere Slavische voiksresten werden, wel geleidelijk geassimifeerd. En - dan7 was er in het Westen Elzas-Lotlia- Tingen, welks bewoners, hoeweldeels van Duitse stam, toch altijd ia hoofd zaak fransgezind zijn gebleven;.' Z O ziet mendat, terwijl Frankrijk en Engeland zich koloniën in an dere werelddelen verwierven, Duitsland of datgene wat bet nieuwe Duitsland zou worden,bezig: 'was zich in Europa een koloniale af- ronding te verschaffen. Dit feit is, geloven wij, onvoldoende onder kend enheeft; aanleiding gegeven®.tot veel misvatting, bij Duitsers en bij anderen. Met zijn Europese .^koloniale" gebieden heeft Duitsland overigens last genoeg gehad.. De Polen hebben nooit opgehouden, herstel van hun doof de."gróte continentale mogendheden onder elkaar verdeelde land te eisen, en waren tijdens het keizerrijk zelfstandig in de Rijksdag vertegen woordigd; en Eka5-Lotharingen is in feite altijd meer een doorn in het Duitse vlees geweest, dan een overtuigd" stuk van de Duitse natie. Anders dan wat wel eens. is verondersteld, kan terdege een parallel wor den getrokken tussen'de koloniale geschiedenis van aan de ene kant de. ."Wésteuropese staten en aan de andere kant Duitsland. Er is een vroegere tijd van verwerving van koloniën geweest, er is een tegenwoordige tijd van verlies van koloniën. Het is een gezichtspunt, dat naar onze mening te weinig aandacht geniet bij het Duitse probleem. Het oordeel over, dit probleem wordt zeer belast door de gedachte dat, wannéér de zozeer ge wenste hereniging des lands eenmaal is geschied, toch altijd nog het punt van. de herkrijging der door Polen en Rusland geannexeerde lands delen overblijft. Het Duitse rijk heeft zich uitgestrekt tot over de Weichsel; nu zijn de Oder en de NeïBe de grensrivieren. Achter de Oder liggen delen van Pommeren en ligt het voormalige Oost-Pruisen; achter de Neiöe ligt Op- per-Silezië, alles Duits expansiegebied, waar vaak alleen nog plaats- en personennamen wezen op liet Slavische bf Balüsche verleden. De golf is thans teruggelopen, zoals de geschiedenis nu eenmaal nooit stilstaat. Moet het Westen, waartoe Duitsland nu behoort, zich op het standpunt stellen,1 dat het verlóren gebied behoort terug te keren? 01 is er reden, zich in! wat is geschied, te schikken? 1 ZIET men het inderdaad als een zaak van Europese politiek, dan' pleit naar onze mening alles voor een berusting in de dingen, zo-! als ze zich nu eenmaal hebben voorgedaan. Het is misschien hard! voor de. gevlucbten, maar toch niét meer zo .'hard als het tien jaar geleden zou zijn geweest. Want de tijd heeft vele wonden geheeld; en de jonge generatie heeft zich in sterke mate aangepast, waartoe de econo mische ontwikkeling in de bondsrepubliek en dé politiek tot vestiging van dp verdrevenen veel heeft bijgedragen. Helemaal gelijk, liggen dé dingen nietj maar. een vergelijking niet dé terugkeer van veJc Britten, Fransen ca Nederlandere uit. wal eenmaal koloniaal'gebied was, naar het moeder land, dringt zich toch wel op. Met een toegeven op dit punt zouden veel spanningen verdwijnen. De mogelijkheid was aanwezig-tot een consolidatie, waarbij Poleu.de gelegen heid had, zich geleidelijk verder van'Rusland te emanciperen, en in het algemeen; de satellietlanden als cordon sanitair voor de Russen minder betekenis kregen. Daarmee ware de grondslag geschapen voor een veilig- beidsstelsel voor geheel;Europa, gelegen ten westen van de Russische grens, onder terugtrekking van alle vreemde troepen uit Duitsland en de Oostelijke landen. Dichtbij lijkt deze mogelijkheid nog niet, maar bet lijkt de moeite waard, ér naar te streven. Dinsdag 16 juli 1957 BIJ voorbaat weet men dat het Duitse volk politiek heel - - - - anders geaard is dan de-grote en de meeste kleine volken van West-Europa. Verdiept men zich in de tegenwoordige poli- 13"^mouoneei. ^AUeen hdV gesDp tieke omstandigheden van de Bondsrepubliek, dan wordt men heeft veel vaste, getrouw contribu- er toch weer opnieuw door getroffen. De geschiedenis van dit lie betalende en op oproepen rea- deel van Europa en de daarin verworven denkbeelden en ge- veelri op een n-adiü/vjn generaties voelens omtrent de. staat, zijn nog lang niet uitgewerkt. NAAR enige verschijnselen oorde lend zou men de indruk kunnen krijgen, dat West-Duitsland op weg is naar een Angelsaksisch aandoend tweepartijenstelsel. Bij de komende verkiezingen gaat de grote strijd tussen de Christelijk democraten (en socialen) van Adenauer, en de socialisten van Ollenhauer,.Adenauer heeft in 'n misschien, onbewaakt ogenblik het zelfs, dóór velen. van. zijn aanhangers veroordeelde alter-, natief „christendom of communisme" gesteld. De populaire voorstelling is: Adenauer of Ollenhauer. Daarnaast zijn. er zij taferelen, in de strijd, .de propaganda van kleinere of heèl rieine partijen. En het zijn waar-- schijnlijk de groepen van het zijto neel die in het alternatief zullen be slissen. Dat is nu zo, en het heeft alle kans zo te blijven tot Duitsland herenigd is. Dan krijgen de sodalis- door dr. M. v. Blankenstein ïn de familie berust. Zij heeft een welgeorganiseerd kader, en zij kan op haar leden rekenen. Andere par tijen leven financieel vooral van grootscheepse schenkingen van on dernemingen en particulieren die in de eerste plaats de SDP vrezen en zitten minder hecht in elkaar. De SDP kan vast op haar leden reke nen, maar zij had in 1953 geen vat op de menigte buiten haar omlijsting. Een hoofdpropagandist van de par ty had mij. dit voorspeld, toen ik hem vroeg of zijn organisatie ook een greep had op .de kleurloze mid denstof buiten haar grenzen. Hij ge loofde dat toen niet en kreeg gelijk. Nu kan het heel anders zijn. Daar- tiguur der SDP het volgende. „In over is weer vriend en vijand het mijn kiesdistrict, het oudste socialis- eens. tische district in Duitsland, zijn onze De SDP heeft in Duitsland nog het leden reeds generaties in de party, stempel van een klad&e-paröj. Zij Dit is een instelling in 'de families, stuit nog op vooroordelen uit de De jonge meisjes echter, die op kan keizertijd. De kleine middenstander toren werken, stemmen nog wel SDP van het klassieke type vindt dat het maar lid zijn zij niet meer: Dat if OLLENHAUER ten mogelijkheden voor een meerder- en zo lang de communisten verba- 5ï" "^iSeoartii heeft ten dele misschien h!fd>'ht hTfe^fn rfen zijn enkel door de extremisten. s keö van revolutie, socialisatie, of door'die isolatie, meer -dan elders het voormtzxcht gering dat. het ge- van rechts. Hun zou alle ontevreden- tpnmïncf*. van nnhiWin» ,,,n nn? iets van marxistische traditie beurde van 1953 zich herhaalt, toen held toevloeien. Onder de tegenwoor- inSffS tfnÏÏfinS nn bewaard Sr hSntacSschenoS! de 487 zetels veroverden, de helft vaarlijk. De neo-fascisten, de ultra- -n;p js 2oal< cezpcd nat innaai p-h plus een halve zetel. Een toestand nationalisten, en de ultra-eonserva- §gfpSer bSlA ^Weldenkende. T?ch blfit d? t?ge^ hltAn PPl SïfctJmfJmMmto cieze partij onmogelijk nog van „va- richt,. De partij "heet daarin marxis- derlandloze" gezellen spreken. Maar tisch leerstellig. Wehner, een man ÏTt de ondernemers gaan voort veelgeld in leidende pdsitie, anti-communist te'besteden aan steun voor andere nu. maar ex-communist en ex-comin- wnMronmta*» P^^jen, vooral omdat.deze de SDP form man is door zijn radicalisme en digbeid worden als een economische bestrijden. Zij hébben met hun geld zijn neutralisme daarvoor-een dank- *ïn* 1Qa?. TTïtlor A'iDr Ann iminlrtnn haar hfillvact Hii ic nïof Tr\ H toestand van nood krijgen ongezonde elementen in 1932 Hitler over een inzinking baar houvast. Hij is niet zo machtig - van zijn party heengeholpen, daar 1 zij meenden hem tegen. de. arbei-' Adenauers beleid is, de SDP ADENAUER (Van onze correspondent) AMSTERDAM. - Een Belg. oen Amerikaan cn een Zweed zijn dc af gelopen dageu bestolen door op ge parkeerde auto's azende dieven. Dn Belg raakte uit zijn auto die hij op het Beursplein had achtergelaten voor ongeveer 350.aan kleren kwijt. Uit de wagen van een Amerikaan, die op de Koe ren gracht stond, ver dwenen behalve een paar kostuums twee statieven voor fototoestellen. De schade bedroeg ongeveer negen honderd gulden. Ook een Zweed zal met minder kleren dan. waarmee hij naar ons land kwam moeten terug keren. Uit zijn auto werden buiten dc kleren een fototoestel en een verrekijker weggehaald. Het ver dwenen goed was 650.waard. (Advertentie Md.) DENTOFIX houdf ze stevig op hun plaalsl U-w gebit Taakt niet meer los, vaaneer U 's morgens een. weinig DENTOFIX op de plaat strooit U heeft dan de ge hele dag een heerlijk gevoel van ze kerheid en welbehagen, want DENTO FIX doet zijn plicbtJ Dit moderne, anti septische poeder werkt alt een be schermend kussen en houdt bovendien de adem fris. Prijs per strooibua ïleAts Ï2(35| bij apotheken en drogisterijen. AMSTERDAM. Toon' Hermans moet op advies va», zijn arts wegens een griepaanval enige dagen, he.t bed houden.. Verwacht wordt dat hij za terdag zijp voorstellingen kan her vatten, de SDP bij voorbaat -van Ik was daar en had opgemerkt; dat er heel wat stemming voor was, tot Adenauer, uit Amerika terugge keerd, hei woord nam. Hij betoogde: Duitsland kan niet zonder een 'sterke en politiek zekere oppositie, en die kan voor de CDU alleen de SDP leveren. De democratie functioneert niet, zo betoogde hy, zonder een dergelijke oppositie. Volksaard t - Tn die dagen vroeg de leider der In 1953 verzamelden de twee grote X Hamburgse liberalen mij: „Hoe partijen 74 procent van de stem- jjan de democratie dan in Nederland men; a at was met ongeveer 45 en werken, met een zo zwakke opposi- 29 pet over hen verdeeld. Nu ver- tie?'Mk heb toen maar geantwoord wacht men. dat hun totaal hoger zal daj. Nederland de volksaard de- zyn en de verdeling met meer zo moCratisch was. Dit vormt een diep- ongelijk. Dit is een verwachting die gaand verschil. men in politieke kringen te Bonn Nu weer heeft mij in Duitsland overal .aantreft, ook. bij socialisten bijzonder getroffen: De brede strook en CDuTers. De strijd cm oernacht vari politiek niet-belangstellenden of begint dus eerst recht nadat de uit- onzekeren, te midden Van. de partij. Slag bekend is geworden, m de vorm én Eén SDP-Ieider schatte 'die' op van een strijd om bondgenoten; lm 30 procent der kiezers. Dat kwam aie strijd schynen de kansen voor de vrijwel overeen-met de schattingen CDU by voorbaat het gunstigst, die ilc elders hoorde. De verkiezings- Adenauer zal dan echter veel af- propaganda heeft voornamelijk ten hankelyker zijn van de kleine groe- üösli dit element tot. zich te trekken, pen in zyn coalitie dan ny na 1953 jje bonding ervan kan, onder de in- was. Dit is de enige prognose die vloed van emoties van den dag, ieder men voor het beloop van zaken in ogenblik veranderen. Daarom durft september van dit jaar kan stellen/ njernand de uitslag van de stemming Men moet vrezen dat een bewind op wj voorbaat benaderend te gissen die basis met heel rustig zal kunnen en hebbenvolkspeilingen nóg geen functioneren. Want de' 'kleine frac- g^te waarde Tn alle politieke kam- ties zijn ook vroeger ir.erug- pen wérd mij op deze onzekerheid maal een onzeker element gebleken gewezen. Vele stemmen voor Ade- in. Duitse coalities. Zelfs al kon het- nauer, maar niet terwille van de bewind van-de laatste vier jaar door CDU. Daarom zou het effect'van afval niet in zyn bestaan worden be- een ernstige ongesteldheid van Ade- dreigd, kalm is dit bestaan lang niet uauer, in het begin van september, altijd geweest groot kunnen zijn. Dit gaf men mij Coon fnnlltio als voorbeeld. Maar men noemde Ebreen coalitie Qok andere denkbaarheden: Een EN coalitie van de twee grote onvoorzichtige uitlating van een partijen lijkt niet mogelijk.'Ade- hoofdfiguur van een der twee grote nauer wenst het land met sterke partijen, die de ernst van het stre-. hand en uit eigen kracht te leiden, ven zijner partij naar een hereniging Vroeger was een coalitie reeds on- van Duitsland verdacht zou kunnen mogelijk door de bittere tegenstel- maken of wel een incident, zoals' ling tussen Adenauer en Schumacher, dat van de vijftien verdronken sol- Na de dood van deze socialistische daten, dat nu weinigen nog de over- leïdér is een coalitie echter niet heid aanrekenen, maar dat eerst een waarschijnlijker geworden. De hoofd- schok veroorzaakte. Ware het anti- oorzaak daarvan is het politieke klN atoommanifest van de Göttingse ge-, maat in West-Duitsland. Als de bei- leerden onmiddellijk vóór de ver- de grote partijen, waarschijnlijk de kiezing verschenen dan zou het de kleinere insluitend, zich in een re- regeringspartij zeer hebben geschaad, gering verenigden., zou oppositie nog Want het gezag van de professor is slechts worden gevoerd door de ex- supreem in Duitsland, Over al; deze tremisten van rechts en van links; punten was ieder het eens. kleurloze middenstof te mobiliseren. dersorB^atios m kunnen uiS* en, in wanhoop gevaarlijke Duiiae ™g gaat !MBS te houden. Dat hij het confor- T™ SShÏÏ,ea™Jtr«ie"erdeSn a5 De socialisten, op die manier be- ""i™ v^i hun verkiezings- toe kandefden streden, en maatsohappelljk op enige program niet erkent, bewees jln alternatief van christen- no|, e«, eoVtie ml! »ard hiervan vertelde ma een top- dom en communisme. .hand. Q P woei 24 juli zal de Neder landse Televisie Stichting een telérecording uitzenden nn hei be langwekkende documentaire pro gramma, dat de BBC ter gelegen heid van de opening van het geofy sisch jaar heeft samengesteld.Com mentator in dit programma 1» prins Philip. - - .- Het dó et ons veel genoegenu dit nieuws te kunnen melden. AL vin den we het jammer, dat mën met deze uitzending heeft gewacht tot de studiovakanties, waarin;- dramatische produkties op woensdagavond .niet ri". 1 mogelijk zijni'Nög steeds maakt"; de ^Nederlandse beeldradio veel te weinig gebruik van dé mogelijk heid om de We reld in de. huis- kamer te? bren gen". Toch is dit het belangrijkste deel-van haar taak. Daarom doet het wat merkwaardig aan, - dat de uit- zending van een zó 'Uiterst belang- wekkend programma, dat alom ter wereld .de aandacht.heeft getrokken, wordt uitgesteld tot ér' tóch' 'een avond „gevuld'' moest Worden, "Waar blijven voor -Nederland de inter views met Tito (Edward Murróws), Nasser (dé Britse TT A) en andere figuren die historie maken? EEN lS-jarig Amerikaans méiske heeft gisteravond de t.v.-kijkers pittig en zelfbewust'verteld, dat zij toch hoog. nodig eens meer aandacht moeten krijgen voor de serieuze kan ten van het leven in de Verenigde Staten. Dit was het leukstemoment uit een. wat rommelige uitzending, waarin Amerikaanse studenten, hun visie op Nederland gaven Het pro grammaonderdeel duurde 'te lang; de gesprekken bleven erg aan de op pervlakte, Mies iBouwmanwas dit maal als interviewer nogal schooljuf- ferig, Dick de Vilder moet er een volgende keer aan denken, dat hij niet alleen de kijkers maar. ook r$n gesprekspartners aankijkt. Het bij 'n „live" uitzending als deze onvermij delijke geroezemoes op dg achter grond versterktede. rommelige ia- druk van het geheel. 'n Verfrissende aanloop naar ori ginaliteit en Spontaneïteit -was het prettigste kenmerk van de Shaffy- show, die verder teveel in de pubér- sfeer bleef steken, hoewel de came ra-presentatie van - Leen -Timp wan goede kwaliteit was: Ramses Shaffy heeft, blijkens z*n melodietjes en teksten, zeker talent maar dat moet nog rijpen. Begrip voor actualiteit bij de AVRO-tv-staf bleek weer uit de ru briek „Televizier" met een. politieke commentaar van mr. J. B. Hilter- marrn en 'n aardig interview met vertegenwoordigers van het Neder-, lands honkbalteam. Waarom zoveel aandacht moest worden besteed aan de onbeduidende showfilm „A bundie of joy" is me 'n raadsel. Vooral-om dat we allemaal zo tegen de :com- mereiëlé televisie zeggen te zijn... H.' S. (Advertentie lM.) W oor de spiegel kamde de man zyn snor en keek osndachtio naar het resultaat Maakt hij me ouder?" vroeg hii zonder om te zien. De vrouw had Haar mantel aangetrokken en zocht in haar. tas, naar haar handschoenen „Ach nee," zei ze verveeld, „Nou >ik ga. Ik heb om twee uur met Mies ajgesproken. Dag1" 1 Ze deed de deur open. >.Hé, hé icat krijp ifc?* vroeg hii,. op zijn wang wijzend. -Ze liep terug of ze het gas vergeten had uit [te doen en gaf hem een soort zoen i „Wat doe jö vanmiddag?" vroea ze..'- ,,'fc Weet niet," 'zei hij,„Mijn nieutoe postzegels inplakken, denk ,ik. Of een eindje om.;." ^Dag," pei ze koel ert glipte weg Ze nam. de tram naar de rand van de stad en liep naar een tbykcafé Op het terrasje zat een jonge man met het gezicht van een fotomodel legde zijn krant neef èn stond op!-. - ;£it je - buiten?" vroeg ze ver baasd. ,Ja, *t is toch mooi weer?" .zei hij. „Maar dis iemand ons ziet..." aar- zeldé zp; „Ach, töie komt hier nou voorbij." riep hij, ,,'t Is zo'n uithoek. Zeg wat Jcry'ff ik?" .Jfé jassus, kun je' dat niet anders, vragen?" zei ze geërgerd en ze gaf hem een kus. Ze ging zitten en nam de krant, maar hy legde zijn hand' er op en sprak: „Goed nieuws. Ik ga zes dagen op zakenreis. Dat wil zeggen: officieel Annie twijfelt niet, ik heb het vol- maakt gespeeld. Op de zorgelijke manier, weet je. Zo van „Hé. bah, nou moet ik weer zes dagen weg!1'' Ze beklaagt me dl. Aljy jouw snorremans nu even suggestief ver koopt dat je een weekje met Mies naar Terschelling moet, ori eüns een beetje uit te puffen, kunnen toe lek ker samen met de wagen naar Frankrijk." - Haar ontevreden gezicht klaarde een beetje op. Je vriendin Miesbegon hij. ,Ach, die speelt wel mee," zei ze, „Maar ik ben zo bang dat hij over de kosten begint te zeuren." Jeg dat je iets gewonnen hebt, in. de loterij", stelde hij voor, Je spéélt toch? Nou, dan is het héél logisch, dat...'' „Hier, hou voor je gezicht". „Wat is er?" vroeg ze,- 'achter het ochtendblad. - Jouw snorremans liep voorbij." „Heeft hij ..ons gezien?" - ,,'k Weet niet..." „Zie-je nou wel? Jy moest"zo nodig buiten zitten." „Wie. verwacht hem. nou ook hier? „Misschien il-os hy. het niet." „Nou, hij leek er wel op..." Het werd een nare middag. Toen ze tegen 'zessen thuiskwam voelde, ■ze zich onzeker. Op de -gang keek ze in dé spiegel, plooide een glimlach-. om haar mond en ging binnen. .4, „Daag!" Het klonk te vrolijk, dat hoorde zezelf. En watze zag, was nog er ger: hij had een vreemde, triom fantelijke., uitdrukking op zijn ge-. ■zicht,die ze niet van hem kende.' Omdat de aanval een goede vërde-. diging is vroeg ze: „Wat heb je?" Ja, wat zou .ik hebben?"' iet kij 'spottend. Ze ging zitten-en sloeg haar ogen neer, een-beetje' ih paniek. Hij was wel .een vervelende vent, maar van hem af, wilde ze toch.niet. Als .ze. eens •vrtjtuillig bekende, voor. hij .er ower. begón? En dan veel huilen, daar kon. hij niet tegen. ,A „Als een vrouw een middag naar een vriendin gaat, kan er veel ge beuren zet hij, met die hóón weer.: -•:• - ,Joor eens..." begon ze, nog steeds naar de grond kijkend. Plotseling voelde zij zijn handen - op haar schouders. Zijn gezicht was vlak bij het hare en het grijnsde breed. - Jië je hetnou nog niet?" riep hij„Ik heb mijn snor'afgeschoren." Zijn geschater maakte haar even perplex, maar cl gauw stemde ze er mee in, steeds harder gillendtot de tranen haar over de wangen liepen ,Jiè hê, wat een pret," riep hij eindelijk. „Maar je 'zei: hoor. eens Wat wou je?" Ze droogde haar tranen en 'met een stem vol bedwongen vrolijkheid begon ze:O ja. Mies en ik willen een paar daagjes "naar Terschel ling KRONKEL SrtViMDJULUt Al. LEtiAAlGEMEEn bEMEErt JA .U ZfT Hl£R MAAR KOFFIE TE DRlrlKtn tniPROET Jt l& MELCriAAL AU-EEK HÊT bPOTry bPROETj&KAn flltfi DOEfl.tfl W1J00K ftltT. - Alleeh MAAR apwachteh Daknüdok rÊCM.IUÊR GOEItKOFfIE MORTOn.lKHAD ER TREK III. noRTon li tE» GOEDE GASTHEER Lupardi luistert.aandachtig naar hetgeen Huiuin hem. vertelt Uit dé grot schijnt een giftig- groen licht en angstig kijken: de Indianen om hoog'om daarna snel weer. hun Ogen te bedekken,. Dan wachten zij gespannen op het antwoord. Enkele minuten blijft het stil.. Dan dondert-de vfcfl ds heerser van de Arano over de berg helling: „Uw waakzaamheid zal ik belonen.:.. Gij hebt .mij eëtt grote dienst bewezen.... De blanke mannen zijn gevaarlijk en gij hebt ér wèl.aan gedaan mij dit te melden. Straf de man nen volgens itw eigen rechtsregels, En luikter góed! "De"heerser van de Ar'ano heeft besloten 'n andera woonplaats "te zoeken. Ik zal verdwijnen om mij elders te vestigen.. Weldra zult gij nader van mij horen. Gaat nu van hier .en doet uw plicht!" Lupardi draait de microfoon uit en wendt zich tot Yoto. „Je hebt het gehoord", zegt hy. „wij gaan hier weg. Hier kan ik mijn werk niét voortzetten. Maak alles gereed voor onï vertrek/' eerste verhouding kan nooit her haald worden." „We waren vreem den voor elkaar toen we elkaar weer zagen." „Het was. niet het zelfde." ,H«t was zo gek. We waren, verlegen: en hadden elkaar niets-te vertellen." Zou hun hereniging ook woordeloos rijn? „Ik heb:geen tech niek," dacht Troy, „om op'te steu nen. Ik 'heb geen huwelijkstechniek. Elke aangeboren handigheid'die ik 1 ..- bezit ligt In; myn schilderen.. Maar 32 Het lag op het puntje van haar missChien wéét Roderick wat hu. «-'ó i.' j' v'tong om te vertellen van de ge- moet zeegen Moet ik hem meteen „Ik heb de tel niet bijgehouden, schilderde trapleuning. Ze was al n de Ancreds vértellen?" bekende Cedric na een poosje, begonnen; „Nou, als u belooft van M.AncreGS venenen. „maar ik zou zeggen zo eens in de „Maar toen ze zijn gericht met de Ze was haar palet aan het schoon- twee jaar, hoewel Broekje de laatste vooruitgestoken mond en de bleke maken toen. Fenella' binnensnelde drie jaar stevig op de eerste plaats Dgen zag, hield ze zich in. „Het om te vertellen, dat er een telefoon- is gebleven. Toen ze nog een ba- doet. er niet toe," zei Troy, „het zou gesprek uit Londen voor haar was. bietje was en hier maar een enkele u Bïet overtuigen. Laat maar." Het was dewaarnemend cömnus- keer kwam, was hij gek op;haar en ..Liefste mevrouw. Alleyn," twin- saris op Scotland Yard. Troy luis- zij was, ongelukkigerwijze, dol op kelde Cedric, terwyl hij aan de terde naar, hem terwijl er een ha- hem. Pauline zal nu wel de dag rnantel trok, „u bent zo mysterieus, mer in haar keel klopte. Hij'meen- vervloeken, waarop ze de school naar Men zou haast geloven, dat u *me de, zeihij gniffelend, dat ze -het Ancreton manoeuvreerde. De laat- niet ■vertrouwt." misschien leuk zou vinden maatl ate keer was ik bijzonder onpopulair dagochtend naar Londen te komen, en kreeg niet meer dan alleen de HOOFDSTUK VII Als ze de nacht overbleef zóu - de haakte bezitting.-Oom Thomas volg- Yard haar dinsdagochtend'wellicht de als tweede op Broekje, met de Op vrijdag, een week na haar ieta interessants kunnen- laten' zien. hoop, dat hU zou trouwen en een aankomst;Op Ancreton, haalde Troy Een. politie-auto zou maandagvroeg zoon zou krijgen, terwijl ik vrijgezel haarschilderij uit de rekwisieten- jjjj kefc stationnetje ."vati Ancreton zou blijven :met Ancreton als een kamer, waar ze het nu opborg, en zjjn eh. haar'met plezier meenëmén. molensteen rond m'n "arme nekje, bekeek het met gemengde gevoelens rjank' uzei Troy rriet een ónher- Ingewikkeld allemaal, hè?" waarvan de voornaamste èèn van kenbare stem. Ja ik begrijp het. Er was vrijwel niets dat Cedric verbazing was. Hoe had ze er in ja, natuurlijk. Ja '-héél verrassend, deed of zei, waar Troy niet van hemelsnaam kans toe gezien? Mor- Dank u" gruwde, maar het was onmogelijk je gen zou het klaar rijn. Morgenavond kamér én bij hem te vervelen. Ze ondekte, dat zou Sir Henry zijn oorlogvoerende rp?u "rié ri^h^as toLi ze adém- ze aandachtig luisterde, hoewel na feestvierders het kleine theater bin- Lfr hp/ zat dat ze als verloop van tijd zijn openlijke ple- nenleiden en se zouden er over ï®8j5e tr^«e« onEeboid. zier in Broekje's val haar.begon te praten, terwijl zij wat onhandig, op Het ff dïïht ze, „dat irriteren. de achtergrond hond. Zouden ze 'te- f rieze toe- rIk geloof nog steeds," zei ze, „dat leurgesteld zijn? Zouden ze /direct hefre kunnen Broekje die grapjes methaar groot- zien,dat - deVachtergrond niet hét vader niet heeft uitgehaald" Cedric land rond Forres Castle was, maar ssxoeKje. begon met opmerkelijke kracht te een toneelachtérdoek, dat Troy had Ze begon rich verward hun-om- protesteren, maar Troy hield vol. ontworpen; niet Machbeth-zelf, maar moeting voor te- steüm '.Maar -.ik „Ik heb er met haar over gepraat, een oud:acteur, die op zijn interpre- zie zyn gericht niet, dacht ze m Haar houding bewees het, volgens' tatie van deze rol terugkeek? Zou- paniek, „ik kan me zijnstem mei- mij. Ze wist: beslist niets van die den ze zien, dat het een stemming herinneren. Ik heb mijn man yer- geschiedenis 1 van gisteravond. Ze van afstand nemén uitbeeldde? geten, had nog niets van het kwakende Jn elk geval, het schilderij wai Ze voelde beurtelings een drang kussen" gehoord" bijna af. Hieren daar moest nog tot actie en een hulpeloze - verlam gat kind," zei Cedric met af- een. zorgvuldig overwogen streekje mmg. Belachelijke incidenten uit keer „is ongelooflijk, en verschrik- gegeven worden. Ze wilde, dat haar he Ancred-tijdperk doemden op. kelijk subtiel. Ze la niet voor nieta man het kon zien. Hdt was prettig, „ik moet er aan denken hem dat-te een -Ancred. Ze speelde toneeL Ge- dacht Troy, dat haar man de eerste vertellen," dacht ze soms en vxoeg loof me, ze speelde toneel." was van de mensen die ze haar zich af of de Ancreds in retrospec- „Ik geloof het niet. -En bovendien werk wilde tonen. Misschien was hét tie ook zo grappig zouden lijken-, wist ze niet eens waar mijn" kamer omdat hij zo weinig 2ei en toch niet Ze dacht er met een schok.aan was." verward werd door zijn eigen zwij- dat ze' Katti" Bostock van dinsdag Cedric, die op- zijn nagels beet, gen. moest latën weten. Ze haddeè®'af hield" op en keek haar aan. Na een Terwyl het einde van hamr werk gesproken, dat Alleyns oude.bedien- lange pauze zei hij: „Wist ze de naderde, werd ze rustelozer en ze de de Londense flat in orde "zou.ma- weg naar uw kamer niet, mevrouw begon op te zien tegen hun hereni- ken. 1;':"-■?-L":;-1 Alleyd? Maar wat heeft dat er mee ging. 'Ze herinnerde rich wat *n- -vV te maken?" dere vrouwen hadden gezegd; „De (Wordt vervolgd

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1957 | | pagina 1