OP GEVAARLIJK TERREIN 4 geniet vertrouwen der grote menigte A NIET BEMIND, yZELFS GEHAAT J Duitsland in greep der verkiezingen Prijs va» tomaten sterk gedaald Eerste appels in Zeeland geveild beroemde geneesmiddelen zorgen, dat U weer met plezier Uw werk doet I Asp IRIN hoort in uw bagage Ni eu w:y1 a g gescliip vo«ir Franse koopvaardijvloot Inschrijving op IJ-tunnellening uitgesteld Brand verwoest op Schouwen-Duiveland grote partij hooi Dirigentencursus een succes ÜRO&TJE SPARKS door FRANK GODVWi AVON VAN - KAPITEIN. door Tl uitstel ÓPOXTV'. J ÊOGEfl Uinopttl! VÓÉL JfcJEBÊTÊR, 1 v JonGfcn?yj pArry!TEx!6Pony MAAT OP! Hij WORDT BETER S'Die XXwerkt ^v weLLAnOEAAfi...AL5 l HETTEfini riste j Ss WfcRKT EIS kon dc laalsje,;tijd cle. naam Landbouw en Maatschappij hier cn (laar weer tegenkomen. Over He norzaak daarvan zullen .wij wtiei aanstonds hebben. Wat wc^ Landbouw en' Maatschappij ook weer? Eigenlijk niet meer dan de n3am van een in Mcppci ver» schijnende óncrcnkrani: maar in ruimere 2ji) toch «Ie omschrijving van een aantal agrarische organisaties, die in politiek opzicht niet als geheel luandschoon konden worden aangemerkt. Het standpunt \an deze organisaties paste in hoge mate in liet beeld van de verwarring, te weeg gebracht door «le grote economische crisis. Het ging er van uit. dat dr landbouw het enige scheppende en wezenlijk voortbrengende bedrijf i-, dat de aarde kent. Mie andere arbeid leidt zijn bestaan van de landbouw jj| oi verbruikt grondstoffen, die maar eenmaal' zijn ontstaan, en niet opnieuw vervaardigd kunnen worden. Deze neo-1 iysiocratiscbe opvatting deed tot een primaat van de landbouw conclu deren: de hrnn van' alle leven en alle bestaan, cn Je enige kracht, die rijkdom geelt, zonder de aarde te verarmen. Coltuur-historisch i? het verschijnsel wel tc verklaren als een reactie op de armoede cn de geestelijke nood, die de crisis inzonderheid onder dc boeren bad te weeg gebracht. Vooral op de onpolitiek ingestelde» onder dè beoefenaren van dc landbouw moest een liajf mystieke theorie, die hen uit de achterste gelederen weer in de voorste rijen bracht, wel grote aantrekkingskracht uitoefenen. In de kille zochten zc iets om zich aan te verwarmen. rU hoefde dit niet noodzakelijkerwijs in de richting van de N.S.B. te voeren. Dat het dit in de praktijk wel deed, was het gevolg van het feit, dat een deelvande leiders zich niet ontzag, de overheid roet. dc N.S.B. tc bedreigen. Eisen inwilligen of een onvermijdelijke vervanging van de democratie door een ander systeem: ziedaar het alternatief dat zij stelden. Niet dat zij dat zo graag wilden, {naar zti zeidenK maar het was een ontwikkeling, waaraan nu eenmaal niet viel te ontkomen. Voor deze „beweging", waarvan Ons Platteland, bet orgaan van de C.B.T.B., onlangs heeft verklaard, dat ze het voorportaal was van de N.S.B., heeft prof. Schermer born wel gesproken. Jawel, de latere minister en het nog weer latere Eerste Kamerlid, «lat onlangs heeft verklaard dat het een zegen voor de boeren zou zijn, wanneer de grond eigendom zou zijn van de staalgemeenschap cn zij aldus op bedrijven van verant woorde omvang en goede vruchtbaarheid tegen een redelijke vergoeding hun bedrijf konden uitoefenen. Kun je zien wat voor man dat eigenlijk is, vindt Ons Platteland, en Trouw zegt liet nog wat krasser: een enorme relativist, voor wie geen absolute waarheden bestaan. Hij is in objectieve zin onbetrouwbaar cn daarom door en door gevaarlijk. Wilde hij vroeger niet bet „boerenland in boerenhand"? Men ziet; het is van dik hout zaagt men planken; de oude typisch a.r. «iigen gered)tnghcid, en eigenlijk moest Trouw toch een beetje oppassen. Wij hebben wel mensen gekend, voor wie de A.R. partij door haar sterkc-man-cultus het voorportaal van de N.S.B. is geweest, en wij kennen heden ten dage wel vooraanstaande figuren in de AJL partij, die er een radicaal ander standpunt op na Houden dan Colijn. hoewel de eeuwige en onveranderlijke beginselen toch wel dezelfde moeten zijn gebleven. DE omstandigheden.hebben gewild, dat wij indertijd het werk en ic propaganda van Landbouw en Maatschappij van tamelijk dicht bij hebben kunnen volgen. Dc gevaren van deze beweging hebben «ij voortdurend onderkend cn niet onder stoelen of banken ge stoken. Dc beer Schermerhorn hebben wij ook horen spreken, en het dient tc worden gezegd, dat zijn redevoeringen op dc toehoorders on geveer hetzelfde effect hadden als de toespraak van de heer Biesheuvel op de vele bezoekers van de niet lang geleden gehouden protestvergade ring tc Utrecht: kalmerend, ontnuchterend. Hij sprak in een verkeerde omgeving, maar dc redevoeringen waren goed. Hij kon zich met de crisispolitiek in de landbouw niet verenigen. Die was ctan ook slecht. Het lijkt ons overigens tamelijk onbehoorlijk, op deze dingen terug te komen. Dc eerlijkheid zou in zo'n geval dan ook vereisen, terug te komen ©p het erbarmelijke beleid van Colijn en de zijnen, dat op zijn wijze het nationaal-socialisme een tijdlang dc wind krachtig in de zeilen heeft gegeven. Hoezeer Coliin op het verkeerde pad was, kan ook nog blijken ■uit zijn brochure „Op de .grens van twee werelden", verschenen ia het begin van de oorlog, toen prof. Schermerhorn waarachtig wel wisf, waar hij behoorde te staan. Wij willen maar zeggen, dat men van A.R. 21'jdc het verleden beter kan laten rusten; en vooral het verleden van vóór 1940. Het is zeer «ie-vraag of het verkondigen van de meest tegenstrijdige standpunten, dat Trouw aan prof. Schermerhorn verwijt, niet veel eerder geldt vóór de eigen partij, die in een kwart eeuw dc meest duizelingwekkende evoluties beeft vertoond. DÊNAUER: heéi't grote verdiensten, voor'Duitsland, voor derdaad mrt niet aLte veel verant- woordelijkheidsbesef tegenover At "Europa, - vóór -de wereld. De toekomst, die niet meer de SÏÏ,,Sk S dit intieme kijk op zijn. zwakheden van de kamerdienaar zal hebben, zal hern allicht, rekenen tot één der grootste Duitse staatslieden.. Er zijn weinig, politiek, denkende Duitsers, uit welke partij ook, diezijn verdiensten zullen ontkennen, hoe gering ook hun sympathie moge zijn voor zijn persoon en voor sommige van zijn binnenlandse methoden. Hard en volhardend heeft hij gevochten voor. de rangschikking van Duitsland onder de grote NAVO-landen, Een van de socialistische hoofdfi-, guren, die hem fel bestreden heeft, merkte op, toen wij de NAVO bespraken, dat Duitsland daar in ie der geval zijn tegenwoordig gerust bestaan aan heeft te danken. Dit heeft de grootse ontplooiing van Duitsland mogelijk gemaakt, Ade nauers zo fel bestreden beleid heeft een toenadering tussen Duitsland en Frankrijk'bewerkt zoals in het ver leden nooit bestaan heeft en waar over j allen zich nu verheugen. Het netelige Saarprobleem heeft hij, la verende tussen allerlei klippen, tot een oplossing weten te brengen. Zijn moed en zijn doorzettingsvermogen zijn het geweest die Duitsland zo merkwaardig snel na 'al wat er is gebeurd uit zijn isolatie hebben be vrijd. Zeker, de Russen hebben hem daarbij .geholpen. Maar een staats man was nodig om daarvan het juis te gebruik te maken en tussen de worden door dr. M. v. Blankenstein geregeld, gebrek aan verantwoorde lijkheidsgevoel in de politieke strijd is de républiek van Weimar ten gron de gegaan.^, De redenering die aan deze wens naar afwisseling 'ten grondslag ligt is dus duidelijk en gezond. Maar door Adenauers wezen gewekte bitterheid klonk toch mee in deze ontboezem mingen. - '- Na Adenauer SPREEKT men over Adenauer, dan doemt onmiddellijk een kwestie op. Die van "de opvolging". Hij hoort' ■tot het type van.' leiders, dat hiel goed een kl'oonprins verdraagt. Hij heeft nooit een opvolger genoemd of toegelaten, dat iemand zich daar voor kwalificeerde.Daarom is er geen bepaalde kandidaat. Namen dringen zich op .van ministers, o.a. die van Brentano. Maar niemand vindt ze- overtuigend. Aan allen ont breekt wat. Erhard, de minister van Ff? ffARD Economische Zaken wordt onbestre- den als een grote figuur beschouwd. Hij wordt bewonderd, is populair. Weslfaten beschouwd men als err Maar politiek is weinig zijn zaak. gegadigde. En met deze mannen Hij is een economist in wie geniale tal van anderen.- velen vrezen denkbeelden opwellen, zo -zegt men. „strijd der diadocben m het vaci Hij is een groot kunstenaar lit. zijn dat. Adenauer eventueel .achterlaat, vak; een „vrij scheppend kunste- -Anderen menen dat de situatie dan naar", zo noemt men hem. Maar de een snelle beslissing zal afdwingen. Lv,vbinnengehaald. Adenauer leiding van de staat in binnen- en verwarde inzichten van zovele van wilde nu deze bepalingen zozeer uit- buitenlandse aangelegenheden eist V, zijn Duitsers door, het doel te herei- breiden dat ook de liberalen erdoor eigenschappen, welke de man, die Adenauer zeil maakt Zien ken. Hij heeft Duitsland een, na 1945, werden getroffen, ofschoon zij in om- het „economisch wonder" van West-' blijkbaar over deze dingen niet ongedroomde positie tussen de .grote vang de derde fractie vormen en Duitsland tot stand taacht, daarom ,„J Hmfct mogendheden verschaft Hooghartig tweede lid in grootte waren van de nog met hoeft te bezitten. ar uk. mij is er nag en aenKi vaak tegenover alle oppositie, is hij regeringscoalitie. Maar Adenauer Men. noemt namen als die: van nog lang te -blijven.-'Het ZOU zijn weg gegaan naar zijn doel. Zijn geeft de voorkeur aan grote eenhe- Etzel, _de vice-prèsident van de Hoge iem nd verbazen als hii ziin tactiek heeft op een, haast cynisch den, zelfs voor de oppositie en een Autoriteit' m Luxemburg. Als een niexnaiiu veroazeji ans mj zijn te noemen, politiek realisme berust, eigen meerderheid. Dit is hem duur merkwaardig man beschouwt men toekomst Uitstippelde, OVer de op een oude Duitse stijl dus, aan de te staan gekomen. Dé liberate fractie KaL Uwe von Hassell, de minister- koTïieiide termijn van vier brak met hem, zyn tweederde meer- president van- Sleeswijk-Holstem. J derheid ging verloren. En, de onze- Arnold, de ex-premier van Noordrijn- jaren iieen kerheid van. zijn positie na de aan- KAPELLE. Op dc Nederlandse groenten veil rn gen zijn do laatste da gen de prijzen voor tomaten vrij sterk terug gelopen. De aanvoer is op het ozcübhk zeer ruim, export naar Bclgié i« niet meer mogelijk cn ook naar Ierland kan niet wor den geëxporteerd. In die landen, waarheen export nog wel mogelijk is. komen vrij veel tomaten van eigen bodem op de markt. Voor de goede kwaliteiten werd gisteren over het algemeen niet rr.eer betaald dan 3540 ct. per kg. Bij de lagere prijzen blykt de binnenlandse handel zeer grote par tijen tomaten te kunnen gebruiken. KAPELLE. Op de Zuidbeve- landse fruitveilingen zijn gisteren de eerste appels van het nieuwe seizoen geveild. De aanvoer was op de eerste veilingdag gering.. Het ging om enkele tientallen kistjes, die door de binnenlandse handel werden gekocht voor prijzen tussen 90 ct. en 1.— per kg. LONDEN De Australische pre mier. Menzies, zal deze week in een Londens ziekenhuis worden opge nomen- Zijn keelamaiidelen moeten worden weggenomen. Zijn voorge- noro enbezoek aan Washington is opgeschort Advertentie i.M-J - Adver teutte UW.) lij pijnen; gfiep bl/landerlg" gèvoel doet en enkel- tablet werkelijk .wonderenl VON BRENTANO eisen des tijds aangepast.. staande verkiezingen is ten dele een gevolg van die breuk. De liberalen zullen tenslotte waarschijnlijk toch met hem meegaan, maar zij zullen dan minder gemakkelijke bondgeno ten wezen. Zijn eigengereide onbekommerd heid in de behandeling van anderen heeft hem eens zelfs in conflict ge bracht met zijn onmisbare ministers van economie en financiën. Hij had zich in achteloosheid te ver gewaagd en moest terug. Krachtige grijsaard HET is duidelijk als men met op positieleiders spreekt, dat ook zij, intuïtief, zijn/verder regeren voorzien. Aan zijn* wil daartoe, be staat geen. twijfel. Leven is in zijn oog en naar zijn wens een be windvoering zonder einde. Zijn 82- jaren, zijn nu wel overwonnen ziek-, te waarvan het gevaarlijk be- loop voor het publiek indertijd ver borgen is gehouden en een in-1 zinking daarna, schrikken hem.niet af. Het is inderdaad verwonderlijk, 1 wat hij geestelijk en lichamelijk weer aan?kan.., 1 Hem ontbreektechter de inne- mendheid om een afgod voor het, Het volk is hem erkentelijk. Wei- volk te zijn. Toch heeft hij het ver- rn'gen - van" zSjir politieke tegenstan- trouwen van een grote menigte. Hü ders zijn--zo bevooroordeeld of.ver- is een staatsman, zoals talloze Duit-' blind, dat zij nu zijn resultaten zou- sers zich die wensen.: Een sterke fl- den willen missen. Dankbaar maar guur, aan wie zij roet gerustheid de lang niet voldaan, zou men'hun hou- zaken overlaten en die naar hun ding kunnen noemen.. overtuiging de beste beslissingen ne- Adenauer is persoonlijk niet toe- men zal. Menig Duitser denkt nog mind, door velen zelfs gehaat. Ook aan -Bismarck, met wie hij gelukkig wel in zijn eigen partij. Hij haakt is geweest. Hij denkt daarbij min- ook niet naar meer aanhankelijk- der aan anderen, die hij ook in blind heid dan politiek noodzakelijk is, vertrouwen gevolgd heeft, en waar- Zijn natuur is daarvoor te.kil, te af- mede hij niet zo goed is uitgekomen, wijzend, ook in eigen ambtelijke om- Hij zal altijd weer bereid wezen geving. Van hem straalt geen ver- zijn vertrouwen te geven, aan een zoenende of magnetische sympathie indrukwekkend man. Hij is daarin uit, zoals van Churchill, Hij mist gemakzuchtig, volgzaam, allerminst diens warmte van gemoed. Een intiem zelfbewust Hij is met dit alles geen kenner dezer dingen merkte echter goed object voor democratische op- op: „Met Churchill heeft hij alleen voeding. gemeen een kritiekloos handhaven Dit leunen op een groot man ver van oude medewerkers, ook als deze vult vele' politiek denkenden met voor hun taak'weinig berekend zijn. een gevoel van onbehagelijkheid. Het Deze loyaliteit heeft'hij," Maar ver- is een zwakte die eruit moet, maar dér bespeurt men weinig van senti- die niet snel te overwinnen zal zijn. ment bij .hem, tenzij voor zijn na- Ik heb met volgelingen der regering bestaanden of voor zijn Rijnland, gesproken, die deze keer een ovcr- Zijn actie is vaak autoritair. Heeft winning van Ollenhauer wensten, hij dat in een lang burgemeester- omdat zij die nodig vinden voor de schap opgedaan? Maar hij eerbiedigt opvoeding van him volk. Het blind grondwettelijke posities. Ook zo weet geloven, het blind volgen van een hij zijn wil op te leggen. Eens heeft man is, naar hun mening, te kost- hij een poging gedaan, ten einde dit baar gebleken. Daarbij kwam dan te vergemakkelijken, nog verder aan nogde overweging, dat ambtsuit- de kieswet te dokteren. Deze be- oefening noodzakelijk was als ieer- moeilijkte, terecht, reeds het binnen- school voor de oppositie,-nu men het dringen van de splinterpartijtjes in twee-partijenstelsel zo dicht gena- de Bondsdag. Zelfs de Deutsche Par- derd is. De oppositie heeft, blijkens' tei, lid der coalitie moet er mei haar tegenwoordige/ feitelijke, be-; kunst- en vliegwerk van de CDU kering tot de westerse oriëntatie, in- Advertentie LM.) O O O* 0 O O O O o O O Q Gedeponeerd handelsmerfc Q oooooooooooooa PARIJS. --. De Franse Nationale Vergadering Leèft"de"botfw goedge keurd van een nieuw passagiersschip voor de -N'oprdatlantische route fer vervanging vau. de Ile de France. Het nieuwe vsfehip, dat „France" genoemd zal worden, zal ongeveer zo snel zijn als de „United States" maar iets kleiner. „y De kosten, worden:-'geschat op 30 miljard francs. v AMSTERDAM. Het is burge meester cn wethouders gebleken, dat van de datum van inschrijving op de IJ-tunnellening 1957, oor spronkelijk vastgesteld op vrijdag 19 juli by de huidige stand der bespre kingen met de regering de voorkeur verdient. In overleg met de inscbrijvings- kantoren is derhalve de inschrijving tot een nader te bepalen datum op geschort. KERKWERVE. Dinsdagmorgen is een grote Iandbouwschuur van. de heer 3L van der Sluis op Schouwen- Dulveiand door brand verwoest. De schade bedraagt f 35.000,-. De oor zaak van de brand is hooibrael. Aangewakkerd door een harde wind verspreidde het vuur zich zeer snel over de gehele schuur, waarin zich 40.000 kilogram hooi bevond. Een bïetervmolen en een maaimachine werden eveneens vernield. De schuur was sinds kort hersteld van ramp- schade. De eigenaar was verzekerd. - T- CAIRO. Makmoed Joenes is tot, voorzitter van de; bestuursraad der' ,v Egyptische Suezkanaalmaat- schappij benoemd! i Joenes was tot nog toe de admini strateur .van het Egyptische gezags orgaan voor hét Suezkanaal en heeft in die.functie;de';dienst van de wa terweg .sedert de naasting, geleid. Ook dit jaar was de belangstel ling voor de internationale di rigentencursus van de Nederlandse Radio Unie weer groof. Van de tach tig kandidaten, die zich voor deel neming opgaven, konden er na een toelatingsexamen zevenentwintig uit vijftien landen worden ge plaatst. Deze week wordt de cur sus roet vier openbare léssen, waarin de kandidaten bun capaciteiten aan een kritisch publiek kunnen tonen, besloten. Deze dirigentencursus is uniek- in de wereld. De leiders, Albert Wolff L en Willem van Ot- terloo,hebben de beschikkingover vier uitnemende orkesfén, waar- méé ze hun -leer lingen kunnen la ten werken: het Radio Philharmoniseh, het Omroep orkest, het .Onwoepkapierorkesten het Promenade-orkest. Dit laatste orkest heeft speciaal voor deze cursus werken op z'n re pertoire genomen, die het nooit eer der had gespeeld: Berlioz, Ravel, Roussel. Onder de-cursisten schui len, zo deeiden de heren van Otter- loo en Eli Bomli (programma-direc teur van de N.R.U. en organisator van de cursus) ons. mede, opmerke lijke talenten. U weet, dat deze eigen radio ook ruimschoots profijt heeft getrokken van deze cursussen: de eerste diri- genfc van het Radio Philharmoniseh rkest, Bernard Haitink, is er een oud-leerling van. DE AVRO. zendt donderdagavond 25 juli Peler Howards toneelspel „De Baas" uit in een microfoonbe. werking. Het wordt onder regie- vab Kommer Kleyti gespeeld door ama teurs van de Morele Herbewapening, onder wie de Eindhovense industrieel A.;F. Philips en de heér'A. H. Sillerti. bestuurslid van dé Amsterdamse Ef fectenbeurs. De uitzending wordt in- gelied door de (socialistische) burge meester van Delft, dé Heer D. d< Loor. OVER kwallen kunt u'méerhore. in het klankbeeld „Te kust en t« keur", dat maandagavond-22 juli ii: het NCRV-programma zaL. worde r. uitgezonden. Reporter Jan de Vissei zal verschillende problemen behande. len, waarmee de badplaatsen tc ma ken hebben. Hij ging o.a. naar he? Centraal Visserij Laboratorium in ÏJmuiden,waar dr. Knorringa -hem uitvoerig vertelde over de -levensge woonte van die glibberige weekdie ren;; DRIEMAAL Holland Festival van avond: van 8.20 tot 9 uur over Hilversum II opnamen van het eer ste deel van *t concert, dat het Om roeporkest onder leiding van Henk Spruit maandagavond in Utrecht heeft gegeven. (Schuberts ouverture „Rosamunde"; variaties op een Hon gaars volkslied van Kodaly); op de andere zender van 9.10 tot 9.45 Elgars „Enigma Variaties" door het Resï- öentie-orkest o.l.v. Pierre Monteux; van 19.20 tot 11 uur Clara Haskil en Arthur Grumiauxmet sonates van Mozart en Brahms. Van 8.15 tot 9.10 kunt u via Hilversum I luisteren naar een herhaling van het in april 1955 uitgezonden hoorspel „Een dag als alle andere dagen" yan de bekende Duitse auteur Heinrich BöIL "DEN HAAG. "Staatsblad no. 225 bevat een besluit tot wijziging van 't werktijdenbesluit voor komebuts- en hotelpersoneel 1949. Krachtens het nieuwe .besluit wordt de. maximum-werktijd in het algemeen verkort van 55 uxen per weektot 106 üren in de twee wekön. S054. - Snel worden nu alle maatregelen ge troffen voor het vertrek. Lupardj geeft Yoto op dracht alle installaties in de krater te vernietB gen. Hei nog aanwezige Lutonium kan daarvoor worden gebruikt. Yoto stelt de ontsteking af op oen kwartier nadat Lupardi cn zijn assistent de vulkaan zullen hebben verlaten. Buiten, op de helling,, liggen de drie Indianen nog steeds voor over gebogen pp' de grond, bevend van angst. Maar dan boren zij een luid gerommel in het binnen ste van de berg.'Zij kijken op en zien dan opeens een enorme condor, de vleugels wijd uitgespreid, uit de. krater opstijgen, loodrecht omhoog. Zo'n grote vogel hebben zij nog nooit gezien!..,. Ver stijfd van schrik staren 'de Indianen de condor na. Maar dan neemt het gerommel in de berg in kracht'toe. De grond schudt en beeft onder hun voeten en in paniek nemen zij de vlucht. „Dat had ik meteen moeten doen," riep ze. terwijl ze weer naar beneden ging. Terwijl zé stomend in een kleine telefooncel bij de voor deur op haar gesprek wachtte, hoor de ze. gekners van wielen op de oprijlaan, stemmen en ten slotte het geluid van aankomenden in de hal. Een charmante stern riep vrolijk: „Milly, waar ben je? Kom es hier. Dessy, Thomas erx ik zijn er, Dessy heeft een kolonel Opgescharreld en de kolonel had een auto én we zijn allemaal tegelijk, gekomen." „Jenetta!" riep' Millamants: stem langs de galerij naar beneden. Ver derop echode Pauline: „Jenetta!" Troy vroeg 'zich, terwijl ze de deur zachtjes sloot, -af óf er niet iets teveel onbehagen, zo niet schrik in deze begroeting school. Jenetta,* de wéledelgeboren me vrouw Claude Ancred. had, inte genstelling tot Millamant. niets van de overdrevenheid van .haar aan getrouwde familie. Ze was een knappe vrouw mét een vrolijke, warme stem, goed gekleed, had. een intelligent gezicht en zag er naar uit, alsof ze zich op een rustige manier amuseerde. Haar conversa tie was ontspannen en opgewekt. Als ze al iets van de inter familiaire oorlog bespeurde, liet ze er niets van merken en ze leek van- elk lid van deze- onwaarschijnlijke clan evenveel, te houden en evenveel'af stand te bewaren. Desdemona daarentegen, was, op Sir Henry na. van aïie Ancreds wel het meest toneelmatig. Ze zag er opvallend knap- uit, voluptueus ge bouwd en had een rijke, ver dragende stem, dié voortdurend be langrijke toneelzinnen scheen te uiten. Ze hoorde - eigenlijk, dacht Troy, omringd te worden door aller lei figuren: een secretaris, gen schrijver, .een impresario, een pro ducer. Ze had een air van rijkdom en warmte en een gewoonte om iedereen te dwingen de meer dan levensgrote stijl en atmosfeer aan te nemen, waarin ze zichzelf zo ge makkelijk bewoog. Haar kolonel reed, na een borrel, verder naar zijn bestemming met de warme dankwoorden van Dessy als ba zuinen. in zijn oren, Troy kwam uit de telefooncel en zag de nieuwe gas ten. Ze was blij Thomas weer te zien: ze dacht al aan hem als „Ouwe Thomas", met zijn krans verbleekt haar en zijn vriendelijke glimlach. „Oh, hallo," zei hij, te gen haar knipperend, „u bent er dus- Ik hoop dat uw negenoog over is," „Die is weg," zei Troy. „We hebben het allemaal over Papa's verloving," zei Thomas. „Dit is mijn schoonzuster, mevrouw Claude Ancred, én dit is mijn zuster Desdemona. MiUy en Pauline zijn kamers aan het klaar maken. Heeft u een mooi schilderij gemaakt?" „Niet slecht. Bent u bezig met een mooi stuk?" „Nogal goed, dank u," zei Tho mas vormelijk. „Lieve Tommy," zei Desdemona,- „hoe kan het nu goed zijn met die vrouw erin? Waar dacht je aan, toen je dé cast samenstelde?" ..Nou, De.ssy, ik heb de directie verteld, dat jij dié rol had willen hebben." „Ik wilde hem niet hébben. Ik zou hem kunnen spelen, maar ik wilde niet, dank je wel." „Dan zou dus iedereen blij moe- tezi zijn." zei Thomas, rustig. ,',Ik denk.. Jenetta,". ging. hij voort, „dat je Fénella en Paul wel graag zult willen zien. Papa's verloving heeft die van hén Wel wat op de achter grond gedrukt, hè? Ben je er net zo boos om als hij?" „Ik ben helemaal niet -boos," zei ze. naar Troy glimlachend. „Ik houd van Paul en ik wil graag met hem spreken." „Dat is allemaal erg leuk," zei Dessy rusteloos,„maar Milly zegt. dat Paul en Penella de bom hebben doen ontploffen." „Nou ja." zei Thomas op zijn ge mak, „ik denk dat die toch wel ont ploft zou zijn.-. Weet je al,, dat me neer Rattisbon hier is geweest voor een gewijzigd testament? Ik neem aan, dat Papa' onser morgen bi hét verjaarsdiner wel' alles van zal vertellen. Denk je, dat je deze keer niets zult krijgen. Dessy?" „Liefje," riep zijn zuster, terwijl ze vorstelijk op de sofa. neerstreek en haar armen langs de rug legde, „ik heb nu al zo vaak gezegd wat ik precies van die Orrincourt denk. dat hü moeilijk iets anders kan doen. Het kan me niet schelen. Tommy. -Als Papa verwacht, dat.ik zal spinnen en hem feliciteren, heeli hij het wel heel erg mis. Dat kan ik-gewoon niet doen. Het is een schok voor me' geweest. Het doet me pijn, hiér," voegde ze er aan toe, terwijl ze met een blanke vuist op haar opvallendeboezem sloeg. „Al mijn respect,, mijn liefde, -my»i ideaal kapot." Ze flitste haar ogen naar haar schoonzuster. „Ju denkt, dat ik overdrijf. Jen. Jij bent gelukkig, dat jij niet zo snel over stuur bent."- V „Nou", zei Jenetta luchtig, tic heb juffrouw Orrincourt nog niet ontmoet."., „Hij is jouw vader niet,", zei Des demona geëmotioneerd.; - „Nee, dat is hij niet," gaf: ze. toe. „T!uh!" zei,:Dessy, bitter. - Dit', gesprek werd onderbroken door Fenella, die naar. beneden kwam rennen, door de hal-snelde en met een onverstoorbare kreet w de armen van haar moeder viel. „Kom, kom," zei Jenetta zacht, terwijl zij haar dochter, een ogenblik vasthield, „niet zo emotioneel.": „Mammie, bent u niet kwaad-. Zeg alstublieft, dat u' niét kwaad bent." „Zie ik er kwaad uit, schaapje. Waar is Paul?" „In db bibliotheek. Gaat u mee/ Mammie, u bent een engel.'" „Kalm nu, liefje,Heb je tante Dessy en oom Thomas nog -niet ge zien?" Fenella draaide zich óm omhen te begroeten. 'Thomas kuste haar zorgvuldig. „Ik hoop," 'daTje 'geluk kig zult zijn", zei hij. „Waarom zou Het niet goed gaan? Ik'heb'het in een medische* encyclopedie nageke ken nadat ik de 'advertentie had gelezen. Die vent zei dat een huwe lijk tussen neef en nicht tamelijk normaal .was, tenzij .er - een du|" delrjke *.vpanrtn, in; de.;famijic wi.s' „Tommyï't ..izéi zijn: zuster, ..1® bent me er toch èèn!" (Wordri vervolgd) Woensdag i7 juli 195

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1957 | | pagina 1