NA EÜEN'S MISLUKKING jBEZETTERS ZIJN' ONMISBAAR Reizen A III vinden bijna alle Duitsers Amerikaan voorspelt snelle groei tv in Europa U Ooggetuige over ongeluk met de „Neutron" Duitsland in greep der verkiezingen Britse leger krijgt eigen vliegtuigen SPROETJE SPARKS door FRANK' GODWIN AVONTUREN VAN - KAPITEIN ROB 5S& XJT U ll\ V 1«%1 lïl \J ilirllSt* lit al >lr> L.UMlu J I* T NTHOJSY EDEM is thans ambteloos burger; en de tegenwoordige bewoner van Dowm'ng^treet 10» Harold MacmiUan. jg nog altijd bezig om oa te gaan hoe het toch is gekomen, dat hij plotseling de opvolger is geworden van een man. die het niet aan bekwaam heid, karakteivastheid en gematigdheid ontbrak. Want hij weet best, dat de ziekte van Eden niet zomaar uit de lucht is komen vallen. Zè hield nauw \erband niet de mislukking van een idee en *>an het beleid. Eden ia een gevoelig man; en 2ijn gezondheid is altijd enigermate labiel geweest sinds zijn gasvergiftiging in de eerste wereldoorlog. Er klopte iets funda menteels niet in Groot-Brittartje, daarom was Eden zjek en daarom is hij algetreden. De fout van Anthony Eden is. gelogen wij. geweest, dat hij te vast en te onwankelbaar h«efi geloofd in de grootheid van bet Britse rijk. Uit gaande van deze grootheid was hij redelijk en vriendelijk. Maar hij ver strakte, zodra het er op aankwam, een houding aao te nemen, waarmt iets als erkenning van het verval van deze grootheid zou blijken. Louter verstandelijk heeft Eden natuurlijk wel geweten, dat de positie van zijn land niet meer was zoals voorheen; want een dwaas was hij niet. Maar de geestelijke verwerking van dit feit is bij hem op moeilijkheden gestuit. Er zit hierin een stuk trouw, dat wel past bij de figuur van Eden, maar dat niet paste bij een tijd. welke be«ef eiste van de nieuwe machtsver houdingen. De Suez-crisis is Eden noodlottig geworden. Het had echrei ook een andere crisis kunnen zijn; het had elke crisis kunnen zijn. waarbij het ging om Britse macht en invloed, die niet meer vielen waar te makeD. HET einde van Eden was bet einde van een illusie. Harold Macmi!- lan. en vele andere ministers in bet oude kabinet hebben de illusie niet willen verstoren; maar nu ze eenmaal verstoord is, kruinen zij niet doen alsof er niets veranderd is. Zij moeten de hoel redderen, wetende, dat de dingen niet zijn, zoals- ze gaarne hadden getrild dat ze waren. De vereiste bezinning, dat vereist aanpassing. Mac- millan en zijn kabinet zoeken wel nieuw houvast, maar gemakkelijk is het allesbehalve en graag doen ze bet niet. Van allerlei moet er gebeuren, veel te veel ont op te noemen. Laten we hij deze gelegenheid alleen maar eens naar Cyprus kijken. Gouverneur Harding is in Londen en schijnt ziek te zijn. Het hoeft niet een ziekte te wezen, die naar haar oorsprong verwant is aan die van Eden; maar dat de taak van Harding haar einde nadert, is toch wel duidelijk. De Britten zijn fors opgetreden op^ Cyprus; hard tegen hard is het gegaan op het zonnige eiland in de Middellandse Zee. Het uitgangspunt van de regering te Londen en van zeer vele Britten van de oude stempel was, dat Cyprus een Britse kroonkolonie was en moest blijven ook, noodzakelijk als deze post was voor het handhaven van de positie des lands in het midden-Oosten. Is dit uitgangspunt ongewijzigd gebleven? Het zou het geval zijn geweest, wanneer de aanval op Suez was geslaagd, Wanneer Nasser was afgetreden en( wanneer de Arabische landen het bewijs hadden gekregen, dat Engeland nog de oude machtsfactor was. Nu dit niet het geval is, hangt, om het in gevaarlijke beeldspraak uit te drukken, Cyprus in de lucht. Er staat een aanzienlijke en dure strijdmacht in een gebied, waar ze geen betekenis meer heeft en welks bevolking voor het overgrote deel zeer beslist af wil van de Britse heerschappij. DE terreur en de krasse tegenmaatregelen zijn opgehouden, sinds Makarios zijn verbanningsoord heeft mogen verlaten; maar de opzet van de Britten-is nooit geweest^ eerst een einde te maken aan de ongeregeldheden en dan heen te gaan. Gaan ze nu heen? Het zal er toch wel binnen afzienbare tijd van komen» al hebben ze het er voor zichzelf niet gemakkelijker op gemaakt. Zij hebben in een politiek van verdeel en heers de Grieken en Turken tegen elkaar uitgespeeld en het daarmee zover gebracht, dat Turkije heeft verklaard, onder geen beding te kunnen toestaan, dat Cyprus zich bij Griekenland aansluit. Een jaar of vijf geleden was dit waarschijnlijk zeer wel mogelijk geweest, mits de Turken, nog geen twintig procent van de bevolking, «en apart statuut hadden gekregen. Nu wordt al gedacht over een soort Europeïsering of over een splitsing van het eiland in een westelijk Grieks «n een oostelijk Turks deel na een tijdelijke periode van zelfstandigheid. Over deze vragen wordt Harding geraadpleegd; als hij genezen is. Het is wel heel anders gelopen dan. bij zich had voorgesteld. Het is zeerwel mogelijk, dat men er te Londen niet uitkomt, en voor het ■vraagstuk een oplossing op internationaal niveau moet worden gezocht. Het zou betekenen, dat het eens zo machtige Engeland niet alleen buiten staat is, zijn gezag te handhaven, maar zelfs bet vermogen mist om vrijheid te schenken. Men ziet, hoeveel reden er is Voor Harold MacmïUan om na te gaan, welke de positie is, waarin hij door de val van Eden is terecht gekomen. De-bezettingstroepen, hoewel soms niet populair, zyn «oortopig nop onmisbaar vinden de meesten in West-Duits! and. {Advertentie iJd.) Vervol# van pa#- 1 De vraag is gerezen of de Neutron wellicht evenals de Triton te Shan non inplaats van normaal te klim men hoogte heeft verloren en on verwachts het water heeft geraakt. Van de kant van de KLM deelt rn«n ons echter mede. dat er geen enkele aanwijzing is, die er op wijst dat het vliegtuig niet normaal op hoogte is gekomen. De mogelijkheid dat by het i^den van benzine een tank met gesloten zou zijn, waardoor benzine kon Uit stromen, wilde men niet uitsluiten, doch „er waren ook geen positieve aanwijzingen voor!" Dat het toestel in het water is „ge stort" - wordt niet waarschijn lijk geacht, in aanmerking genomen het getal der overlevenden en het feit, dat een aantal van hen slechts zeer licht is gewond. Die factor duidt j onderzocht, maar er'zijn geen voor- er op, dat het toestel nog enigszins werpen meer gevonden. onder controle in glijvlucht in zee terecht is gekomen. Maar de klap. moet toch veel heftiger zijn geweest,' dan by een zeelanding volgens de voorschriften mogelijk is. Als gevolg van het ongeluk hebben; van de 25 kinderen, die aan boord waren, er 21 tussen 1 en 15 jaar, be horend tot negen gezinnen het le ven verloren. Dit vooral maakt de ramp met de Neutron tot de af schuwelijkste uit de luchtvaartge schiedenis Om twaalf uur gisteren is het op sporingswerk gestaakt. Het gebied,1 waar de Neutron is neergestort, tevoren nogmaals systematisch DE avond vóór ik weg reed naar Bonn, was ik in Den Haag samen met een diplomaat van één der grote mogendheden. „Morgenmiddag .heb ik een gesprek met Ollenhauer" vertelde ik hem. Toen wij uiteengingen merkte hij nog op: „Ik hoop dat gij morgen niet de aanstaande Westduitse Bondskanselier ontmoet/' Deze voorliefde in het Westen voor Adenauer, de man die Wesl-DuiIsland in Atlantisch verband heeft gebracht, is be grijpelijk. De Westduitse socialisten hebben, hem daarbij uit alle macht bestreden. Zij hebben legen de Europese Defensie gemeenschap gestemd en tégen de Westerse Unie. Lang hebben zij de herbewapening van West-Duitsland dwars gezeten. De i geest van Schumacher spookte na, en Adenauer werkte een samengaan in vitale kwesties niet in de hand. DE socialistische partij tactiek was der Grote Vier, met deelneming van nogal dwaas, Ze heeft, juist ons en anderen. Een hereniging van door een, op zichzelf begrijpelijke, Duitsland in vrijheid zou daarbij op geest van bitterheid zijn figuur te de voorgrond moeten staan, omdat meer relief gegeven, te xneer zyn on- dit de beste basis ia voor het schep- misbaarheid tegenover binnen- en Pen van het evenwicht en het ver- buitenland in het licht gesteld. Van- trouwen dat nodig is om de grote mi- daar de vrees in het Westen voor Htaire blokken als de NAVO en het een nederlaag van Adenauer, 'Zijn pact van Warschau overbodig te val zou in de vrije wereld waar- maken. Een veïligheidsstelsel voor schjjnhjk een schok te weeg bren- Europa 2oti daarvoor in de plaats gen, gelijkend op het effect van de moeten komen- Komen wy zover, ziekten van president Eisenhower, dan zullen wy onze bondgenoten vra- En toch zou na enige tijd, na een gen ons te ontslaan van onze ver periode van onwennigheid en gestun- plichtingen tegenover de NAVO, tel, in de Westduitse internationale politiek weinig erdoor veranderd blijken. door dr. M. v. Blankenstein Twee jaar eeJeden reeds bekende vast omlijnde denkbeelden on'wm'- een van de socialistische topfiguren pen jUJn- Wellicht ware dit wel het in een langdurig gesprek dat wij ««val als m de leiding der SPD het over het onderwerp voerden, dat hij ««loof overwoog, dat er een ernstige niet zonder schrik aan een neutra- kans bestaat voor het overnemen lisatie van Duitsland kon denken. var* de regering. Totnogtoe echter „Als wij ons niet kunnen yerdedigen zweven al deze dmgen in de nevelen worden wij Russisch. Wij vormen va„n, ®e verkiezingsatmosfeer, dan een vacuüm, dat onvermijde- Maar door die nevelen heen was lijk met communisme zal worden tp«h duidelijk een substantie licht gevuld." „Maar kunt gij ti dan ®ar va" "et standpunt dat de SPD- verdedigen?" „Natuurlijk alleen leiders, ingeval de regering huö. zou met hulp van het Westen." .Maar gij hebt u tegen samengaan met het Westen verzet" Er kwam een wegwerpend gebaar als ant woord, dat betekenen moest: „Dat was ongelukkige partijtactiek." „Gij zijt het dus feitelijk met Adenauer eens." „Niet helemaal; vraagt de Duitser bezorgd. En dan De socialisten ontdekten, dat is weer een verdere vrees: Als de socialisten aan het bewind komen er met alles van aie aard m- zullen dan de westerse Groten niet -l,;; „Wij zullen de NAVO moeten, ver- de handen van Duitsland aftrekken? Singi zeHS met Dij rilin eigen bouwen," zei een ander weer. „En Ollenhauer, in de Bondsdag het voor- uublïek. De bezetters moeen als Rusland geen hereniging van raad vormen van kernwapens door Duitsland wil toelaten, en daardoor de Amerikanen bestrijdende, heeft soms in Duitsland niet pODU- het hele plan ia duigen valt?" laten doorschemeren dat hij, bij de ls, vroeg ik. „Dan blijft ons altijd weigering hiervan, een terugtrekken •iair zlJn> ae Dezeiting zeil nog de NAVO. Maar wij willen pro- van de Amerikaanse troepen uit wordt in West-Duitsland voor- beren die overbodig te maken." Duitsland desnoods zou trotseren. womi m wesc ^unsiana voor Ik moet erkennen, geen,'«duidelijke Dit had voor de SPD heel ongunstig lopig nog als iets onmisbaars voorstelling te 'hebben gekregen van effect, en het bleek nodig dit stoute die plannen. „Hoe-wilt gij de veilig- woord te verwateren. erKena. heid van Europa Waarborgen?" vroeg ik een man die in het gegeven geval een der belangrijkste posten zou toevallen. „Iets in de trant van een Locarno", was het antwoord. Natuur lijk merk ik op, dat Europa met een Locarno niet de beste ervaringen heeft opgedaan. „Dat kwam omdat de Engelsen het verdrag nier ernstig hebben opgenomen." Ik onderdrukte de vraag, of alle leden van het ge zelschap van het nieuwe Locarno deze keer zouden kunnen vertrouwd worden. Want waarom zich verdie pen in iets met zó vaag karakter. Het antwoord bewees reeds dat nog geen toevallen, zouden innemen. 1 Onrustige periode Van eeneventuele socialistische regerjng \«are geen ongedaan- making van het werk van Adenau- 7,er te vrezen. Zij zqu eer verheugd ik zou nooit in de NAVO zijn ge- 2ljadat hetgeen de tyd nodig maak- gaaiu Dat was nodeloos provocerend te_ is verri|ht 20ndbr dat him tegenover de Russen. „Maar gy vroegere, bedenkelijke tactiek hoe- U ven. te verloochenen,-Wat de wereld 52f tegemoet zou moeten wel, maar door ons bondgenootschap 2£en ware een onrustige periode, met Engeland en Prantoy kladden van tasten naar .wat men. zou kunnen. S2'mtil Amerikaanse doejl( ora met behoud van de NAVO, PwiSm riï,T en toch met zoveel mogelijk. recht- tv wu vaardiging van het beleid tegenover rvn Adenauer, de hereniging van Duits- beiden en gingen op iets anders over. Jar)d te weeg te brengen. De socia- _nn .T,n listen zijn overtuigd dat voor het jyrls en r<A.V(J Westen daartoe concessies nodig zijn. NWant rij weten, wel dat de Russen, u voert men dergelijke gesprek- nog altijd de Duitsers vrezende, niet ken. niet meer met de voor- licht in een. hereniging zullen, berus- naamste leiders der SPD over de ten, en vooral niet zolang de NAVO NAVO, Zij werken mee aan de uit- daardoor met die gevreesde macht voering der verplichtingen, ook aan zou worden versterkt. Dit tasten de herbewapening. Er is vertrouwen met ongeschoolde handen, gewapend over en weer tussen hen en de mili- met vage denkbeelden, zal uiteraard i-taïre leiding. De uitspraak: .Aan allerlei beroering veroorzaken. Maar. de NAVO hebben wij tenminste een er moet veel gebeuren, zou het nu rustig bestaan te danken," vermeld- aan, de orde komen. En een zeer ver-1 den wij reeds. 2e kwam van een top- sterkt streven naar hereniging, met figuur, die eens een der felste tegen- nieuwe denkbeelden en diplomatie- standers was van Puitslands aanslui- ke middelen is ook voor anderen ting aan het Westen, en uit wiens dan de socialisten, een onvermijde- mond deze woorden nogal verrassend lijke taak. klonken. Wat ik van alle grote figu- Het vertrouwen dat Adenauer bij ren uit de partij waarmede ik ge- de westerse mogendheden verwor-i sproken heb, hoorde was dit: „De ven. heeft, en het gevoel in het volk aansluiting aan de NAVO is een gedekt te zijn voor onmiddellijk legaal tot stand gekomen verdrag, Russisch gevaar, zijn voor de CDU i dat ons bindt" Maar een lijn is uit- natuurlijk sterke troeven in het ver- j gestippeld, ofschoon nog allerminst kiezing sspel. Maai' daar staan ook scherp getrokken: weer wantrouwen en onzekerheid te- „Alswü aan de regering komen, zul- genover. Het verzwakken van de len wij druk zetten achter een poii- westerse troepen in West-Duitsland tiek van ontspanning en oatwape- wekt zekere onrust en doet afbreuk ning tussen Oost en West In de san Adenauers positie. Hoever zal eerste plaats hebben wij voor ogen dat gaan, en zal het niet op een in de het voorstellen van een conferentie steek laten van Duitsland uitlopen? ROBERT SARNOFF, Amerikaans televisie-magnaat (president van de National Broadcasting Com pany) Is vier weken in Europa ge weest. Hö heeft daar ontdekt, dat de Europese beeldradio aan het be gin staat van een soortgelijke storm achtige ontwikkeling als die, welke de Amerikaanse heeft beleefd in t jaar 1950, toen het aantal toestellen steeg van 3,9 miljoen tot 10,5 mil joen (op het ogenblik zijn het er 43,6 miljoen). Het Europese tv.-ïand is in op komst, aldus Sam off, West-Duits land dat met 32 zenders reéds 85 procent van de bevolking bereikt. De Franse televi sie verkeert, vol gens de Ameri kaan, in de posi tie van een hond die achter zijn staart aanjaagt- De beschikbare fond sen zijn met voldoende voor uitbrei ding van het programma. Samoff heeft gewaarschuwd voor overstro ming van de Europese markt met Amerikaanse t.v.-programma's. Ten slotte constateerde hij, dat er in Eu- repa onmiskenbaar een tendess naar commerciële televisie is. In dit verband is een bericht in „Time" van deze week over de re sultaten van de concurrentie op zon dagavond tussen Samoffs, eigen NBC en CBS, het andere grote netwerk, leerzaam. Op die avond, brengt de NBC de populaire Steve Allen-shows, CBS komt met de even populaire Ed rSulliuan-shoio. Nu heeft Nielsen de grote man van het kijk-onderzoek vastgesteld, dat de kijkers op zon dagavond meer dan veertien keer in één uur van de ene show op de andere overschakelen. De „gemid delde" kijker blijft niet langer dan vier minuten achtceen hetzelfde programma trouw. Nielsens interes santste conclusiebij geen van bei de programma's hebben de „com mercials" (reclame-inlassen) de be langstelling van de kijkers week „Tris tan and Isolde" rechtstreeks uitzen den uit het Festspielhaus in Bay- reuth. De rol van Koning Marke wordt gezongen door de Nederland se bas Arnold van MilL tl kimtde TNe AVRO zal volgende dinsdag Wagners opera drie aktes horen van 3,55 tot 5.25; van 6.15 tot 7.40 en van 8.35 tot 10.00 uur. OP zaterdag 27 juli zendt de KRO opnamen uit, die werden ge* maakt van. een concert door de ver maarde Amerikaanse jazz-klarinet- tist Tony Scott. Bij dit optreden werd Scott begeleid door de Wessel Ilcken Combo. Diezelfde avond zul len Guus Janssen Jr. en Ton Kool in hun rubriek „Jazz" aandacht wij den aan het werk van de deze week overleden musicus Wessel He ken. die zo'n grote rol in het Neder landse jazz-wereldje heeft gespeeld. PERSONEELSLEDEN van de klokkengieterij Petit en Fritsen te Aarle-Rixtel hebben de eerste Nederlandse ,flandbelclub" opge richt. Vrijdagmiddag zal deze club met als instrumenten verschil lend gestemde bellen ire de fa briek z'n eerste concert geven. Ra dio en televisie komen opnamen vm- ken. VANAVOND is Wim Sonneveld de gast van de KRO-televisïe. •waarvoor hij met het trio Cor Le- maire—Jan BlokHenk Orthmann en de danser Berti Ekkart een show zal verzorgen <9.1010 uur) Over HEversum II van 9.45 tot 10 uur een gitaarrecital (op grammofoonpla ten): Laurindo Almeida speelt wer ken van Albeniz Via de andere zender kunt u van 10.15 tot 10.50 luisteren naar een concert door de Britse tenor Peter Pears en Julian Bream, die zowel de luit als de gi taar bespeelt Het concert wordt ge geven in het Muiderslot, LONDEN De Britse minister van Oorlog, Hare, heeft liet Lager huis meegedeeld, dat het Britse le ger eigen vliegtuigen krijgt. Deze zullen o,a. worden gebruikt voor het leiden van. artillerievuur, het wegvoeren van dringend noodzake lijke voorraden en het wegvoeren van gewonden. tuimelt niet uit uuj stoel, als ik zeg dat een mens zijn gezond heid pas waardeert als hij zich ziek voelt, want dat is een waarheid a!a een koe, die ik echt niet de voor dar tele lammetjes geschapen weide van uw geestelijk lepere hoef binnen t* drijvenToch doe ik het, want ik moet er telkens weer a an denken als ik in de trein zit en kijk naar andere koeien, aan gene zijde van hel ven sterglas. De romantiek die het reizen in lang vervlogen jaren, zelfs in Nederland gehad moet hebben, is ver moord door het gestroomlijnd com fort. Eéns hebben onze voorouders in hobbelende postkoetsen zitten «erlan gen naar de landelijke herberg, waar de paarden gedrenkt en zijzelf ge restaureerd zouden worden. Tegen woordig ga je i» een «ooftylend# restauratiewagen zitten en bestelt waar je lust in hebt. Die luxe maakt een mens verwend en ontevreden. Als - je zo gemakkelijk een broodje kaas kunt krijgen, is net niet begeer lijk. Daarom ben. ik zo blij, dat ook de Spoorwegen worstelen met perso- neeltekort, want dat schenkt ons een verloren gewaandauoretuurlyk «Zo ment terug. Als je 's avonds om 'n uur of elf, bij voorbeeld uit Rotterdam hoofdstad- waarts reist, kun je weliswaar in de restauratiewagen stappenmaaï het staat in het geheel niet vast, dat de dienstdoende particulier, die zich daarin ophoudt, bereid zal zijn je iets te leveren, 't Is een gokHet hangt helemaal af van zijn karakter en van de mate waarin hij zich met onze wakkere Spoorwegen identificeert. Je hebt er kelners bij,; die zelfs om elf uur, nog blaken van serviceMaar vaak tref je er een die, dadelijk als je binnenkomt, somber met het hoofd oegint te schudden. „Nee meneer, we gaan eens een beetje sluiten..." Dat is aan de ene kant pech, doch aan de andere kant genot, want dro men hoe lekker koffie had kunnen zijn, is veel heerlijker dan de koffie zelf, vooral in de trein dat merk je, als je een kelner treft die Tn Rotterdam nog ta.pt, omdat hij pas te Delft „de zaak eens gaat dicht doen". Je moet je kopje wél een beetje rap uitdrinken, natuurlijk want te Schiedam wil hij het terug en ter hoogte van VGrauenhape pakt hij ook je asbakje af, en klapt de ta feltjes omhoog, waardoor m de wa gon de stemming ener rijdende ver huizing ontstaat Met diepe afgunst bïyik altijd zit ten toekijken, hoe voortreffelijk zo'n- jongen zijn levensmeet te timen. Razend snel regelt hij zijn admini stratie, veegt, dweilt en sluit aZIes wat daarvoor in aanmerking komt steekt zich, in. wandetpewaad ere springt, op het Centraal Station, net iets eerder uit de trein dan wij. Hoe intens begrijpelijk is dit alles. Natuurlijk zijn er mensen die zeg gen: ,gLls je een restauratiewagen tot Amsterdam laat meerijden, moet je 'm ook tot Amsterdam laten functio neren" maar dat is kleinzielig bazel, uit een feodale tijd, die geluk kig voorbij is. Zo'n jongen verlangt ■naar huis. Alleen slechte mensen ver langen niet naar huis. Maar treinI oi- ners zijn goede mensen daar zit het in. Slechte mensen kunnen ze niet krijgen voor zo'n baantje. Die zijn veel te lui. Zolang trouwens de machinist nog niet ter hoogte van Delft begint „op te ruimen", is er geen «uiltje aan de lucht. Trouwens, dat romantisch- „zal ik ja, zal ik néé iets krijgen?" speelt al leen 's avonds. Overdag loopt alles op rolletjes. In Amersfoort stapte ik laatst, op een middag, in de restau ratiewagen, nam de spijskaart en las „U kent ze wel, die bordjes „tussen twaalf en veertien uur eten wij", die ons met een beleefd „dank u" de ontknoping op het raadsel van de ge sloten deur leveren ,JZo, we gaan eens sluiten", sprak de kelner, „mijn dienst loopt af\ „Ik wou nog graag een biertje"1, zei ifc. Hij aarzelde even, maar liep toen toch naar ztfn keukentje, ffc «eruolg- de de lectuur: ,De Wagon Zit* kent dergelijke bordjes niet, maar staat continu «oor haar gasten klaar..." Verder kon ik niet lezen, want de kelner kwam de menu's ophalen en zette een flesje bier voor imr neer. Zijn administratieboek openslaand, wierp hij een onderzoekende blik op m(j. Toen vroeg hij ongelovig „Hebbu daar genoeg aan, tot Am sterdam?" Ik heb er nog maar een flesje naast laten zetten. Maar ik ben wél even in de toiletspiegel, naar myn gezicht gaan kijken KRONKEL !DATnAG]fcnier Daar k om Dat is juist POKTERftiUtR OflTZAt ZAL WEL VEEL HACyHlj LOPEM wel..m; iï» RtrttliCM G£M£bn KoniPaoeijfc I nttm Spotty WÊL...}ÊHtBTm DA 0EHNl£TÖ0tD&t_ öETEh! 3035. Lupardi heeft deze grote condor gebouwd om diepst te doen als zijn privé-vliegtuig. Het toestel wordt door een paar krachtige straalmo toren aangedreven en kan binnen «en paar mi nuten een grote snelheid bereiken. Op grote hoogte zal niemand van de. aarde _sf zien. pat hij te maken heeft met een vliegtuig, want het toestel heeft precies de contouren van een grote condor. Yoto bestuurt de machine en houdt een zuidwestelijke koers aan. Weldra zijn rij'hoog boven de wolken en Lupardi hoeft niet te vrezen, dat hij nu nog ontdekt wordt. Een kwartier na het vertrek van de condor volgen enkele hevige ontploffingen in het binnenste van da vulkaan Araoo. gepaard gaande met hevige rook-uit- barstingen uit de krater. De Indianen, die nog niet de oever van het meer hebben bereikt, druk ken zich, verstijfd van schrik, tegen de bergwand. Dan snellen zij, zo gauw hun benen hen maar kunnen dragen, naar de oever van het meer ep vluchten met d« kano weg. door niemand anders. Cedric vond het een giftig commentaar op het karakter van het kind, w*t bet niet was. Troy herinnerde zich later hoe ze naar de avondjurken had gekeken, <Ue ze had meegebracht en besliste, dat geen van hen voldoende was voor deze grote gebeurtenis. Ze her innerde zich dat het gevoel van feestelijkheid steeg toen het avond en een zondvloed van regen stortte werd en dat Barker en zijn groepje neer op de grillige daken van An- dienstmeisjes in een voortdurende „Nou zei Jenetta Ancred, „met creton. Zaterdagsochtends werd staat van beheerste opwinding wa- die zeerheid om ons kracht te ge- Troy gewekt door een eentonig con- ren. Meestal, hoewel met een ge- yen, Een, moest je me naar Paul cert: ping, ping, ping, voel van ongeloof, leek het haar, Toen n nur de badkamer liep, dat atmosfeer van een -tij- brengen' Ze gin en Pauline kwamen beneden. „Wat hing, een sfeer van beslissing. Op dat ogenblik zei Troy tot zichzelf: in "van een zich uitbreidende, natte „Het komt, omdat Rory thuiskomt. A, r. nrw vlek op het plafond. Het regende Het komt, omdat ik een stuk inten- „Als je herover de kamers hebt, p.ehe1f daff. Om drie tn.r was het sief werk in snel tempo heb afge- delen". Milly", zei Desdemona, „wil ik jé w-el ronduit vertellen dat ik niet in de gehele dag. Om drie uur was het te donker geworden om te schilde- maakt. Maar in retrospectie klon- ren in het theater, maar se had de deze antwoorden niet overtui- dï fatten S.Sf ieB «ehcle ochtend doorgewerkt en toen Eend en ze vroeg Ilch af ot mla. mX? r,J!J won „.„line laatste streek met haar pen- schien de gedachten van eên kwaad- „Maar Dessy - begon Pauline. sed had gegeïe„ Uep 2e acWeruit '««end creatuur een nevel van j "Is,„ ie die ratten 2e* en ging zitten. Ze voelde die merk- vrees vooruit had kunnen uitzenden. aaBarker" zei Millamant onsreluk- waardige leegheid, die yolgt op het Troy had haar palet schoonge- kig „heeft' het arsenicum verloren. berindigen van een schilderij- liet maakt, haar verfdoos gesloten en Ik geloof, dat hij een poosje geleden was i1 4l\ wa? °°be- haar penselen voor de laatste keer in de kamer van ?ufSouw oSS woond' .Het bIeei e?Aer met iang genassen. Het portret was op het court hoeft gestrooid en daarna is zo' discip]lrie van haar toneel opgesteld, omrankt door don- het blikje verdwenen' wer£ terZr£.e kon \vor£en geschoven kerrode fluwelen gordijnen, die hun „Lieve God^ zef Thomas. werden Troy s gedachten vervuld best deden het te vermoorden. „Als hy SetTaï in haar dacht Troy glas heeft gedaan", zei Desdemona hS rSries lekfn nu jnfweXSllt V ,°ü<ien het ^ir5ch,i «?k h„ ™t Plt,n z' wJen'tmeSSSSS ï?u&n hebb™ bch-ngch „Ellen die op een voortreffelijk toneel ac- Ze was rusteloos. In die zondvloed tu «-5W t t," leerden. Deze reactie bleef haar de kon ze niet wandelen. Het diner et»1 __i" Jenetta in ..lerrj jaatste twee dagen van haar ver- was ora negen uur, ze had nog drie stoppen. blijf op Ancreton bij. uur de tijd. Ze nam een boek met „Kom by my in „Bernhardt zich mee en liep onzeker van kamer De»', Mi Pauline grootmoedig. Ze zoui aich blijven heriraleien, ,ot hamer en waar ae ook kwam, „Het lykt me ïetih., dan kunnen we dat Sir Henry de gehele dag on- waren twee Ancreds in eer privé- praie30e kcV'a üciitt,a/r bleef, bij voorbaat uit- gfSprek gewikkeld. Nadat re Paul „Het etuge .vat daar op tegen is rustend voor het verjaarsdmer; dat en Penelia in een stevige omhei- rei Millamant. Baar wenkbrauwen er een gevoel van afwachting in zjng ta de studeerkamer had aan- fronsend, is dat er geen plaats voor het grote huis was: dat rijn ge- getroffen, stoorde re Desdemona en een tweede bed is, sinds Papa daar schenken in de bibliotheek stonden Pauline heftig fluisterend in de sa- - al die oude meubelen in heeft la- opgesteld efi dat de familieleden Ion, onderbrak Millamant in een wat ten zetten. Ik kan wel een bed bij daar voortdurend een bezoek brach- kwaad gesprek met Barker, keek on- mij in de kamer hebben. Desdemo- ten om eikaars cadeaus met duide- der de trap en kwam tenslotte in na. Als je er niets op tegen hebt lijke partijdigheid te bekijken. Troy een kamer naast de bibliotheek, het „lady Bancroft je weet wet. Heel had, voor de verjaardag, een leven- Grote Boudoir. Gewaarschuwd door ruim en genoeg kastruimte." dige tekening van Broekje ge- haar vroegere ervaringen wachtte „Als het jou n:et ondersteboven maakt, die ingelijst en tussen de Troy buiten de deur en luisterde. £°olt." andere geschenken was gezet. Alles was stil Ze duwde de deur „Helemaal niet, zei Millamant waarbij ze zich afvrvo* of dat, in open en zag Cedric èn juffrouw verband met Broekje's val uit de Órrincourt naast elkaar op een sofa I 1 f. -.„ia.. T a,.. kOUd. J.««D CiTitlOi ,J EU,, Wi„ „En dan kun je toch nog met me gratie, niet wat ongepast was. De zitten!""ine'en^extase"Van 'stü age- babbelen", zei Pauline, rik zit naast tekening werd met grote waardering lach. je." 1 bekeken door Broekje-zelf en haar Vrijdagavond sloeg het weer om moeder en,- behalve door Cedric, lWordt vervoIgcU

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1957 | | pagina 1