H: DE ZWARTE LONEN VERKIEZINGS-OPTIMISTEN IV Bescheiden en sympathiek onthouden zich van alle voorspellingen Ontwapeningsgesprek flink opgeschoten m Duitsland in greep der verkiezingen Mogelijkheden jjSS Jatgdtg ae fris ais ten meisje, wijs eds een vrouw, sS is ,Margritl'. roïo BRITS WITBOEK CONSTATEERT: Labourkritiek op Westelijk voorstel Verslaggevers uit YS toch naar China? Sonneveld op televisie SPROETJE SPARKS door FRANK GODWIN AVONTUREN VAN KAPITEIN - ROB Vrijdag TO juli 1057 ET rapport over het euvel der zwarte lonen, uitgebracht door het convent van protestants-christelijke organisaties is ïtmder twijfel fceen belangwekkend stuk. Het komt erop neer, dat zowel werk gevers als loontrekkers de zwarte lonen veroordelen. Deza dragen, volgens het eensgezinde oordeel, bij tot verzwakking van het normbesef in brede lagen van ons vplk, En het wordt maar een Iclyk ding geacht, dat dit verschijnsel zo weinig verontrusting oproept, In het stuk ontbreekt overigens niet het besef- dat men, een soort platonische veroor deling van het euvel niet kan worden volstaan. Er wordt dan ook een versterking van de controle bepleit en een strafbaarstelling niet alleen van de betaler maar ook van de ontvanger van het zwarte loon. Verder dringen de samenstellers van het rapport aan op andere en betere belo ningssystemen dan op dit" ogenblik. Het dagblad Trouw blijkt teer verheugd over wat een protestant christelijk orgaan van overleg met dit rapport heeft gepresteerd. „Van andere zijde is zoiets tot dusverre niet gezien". Los van de vraag of deze trots helemaal op haar plaats is (er bestond over de zwarte lonen vóór het verschijnen van dit rapport reeds veel zeer waardevolle literatuur) is er na'-ur lijk nog wel enig verschil tussen het vinden van de dingen en het ^oen van de dingen. Er ïs te weinig zelfdiscipline, stelt het rapport vast; en wij voegen er aan toe, dat dit verschijnsel tamelijk algemeen i«. Op de krappe arbeidsmarkt houdt men zich eenvoudig niet aan de regels. Men biedt meer en men vraagt meer dan onderling is overeengekomen. Hier blijken de grenzen der macht van dezelfde organisaties, die zo een stemmig veroordelende en waarschuwende rapporten uitbrengen. NU is (wij hebben het al eerder betoogd) volledige werkgelegen heid in grote gebieden historisch bezien ook een ongewoon ver schijnsel. De hele denkwijze en het hele organisatiewezen is sinds onheuglijke tijden gebouwd geweest op een teveel aan arbeids krachten. Nn dat niet meer het geval is, blijken de instelling en de ethiek der organisatie» zich onvoldoende te hebben aangepast. De toe* «tand is veranderd, maar feitelijk zijn de spelregels ongewijzigd gebleven. Het zou onjuist zijn te menen, dat de overheid hier uitkomst kan bren gen. De overheid kan zeker een bijdrage leveren tot een nieuwe orde van de arbeid, maar de arbeidsethiek is een zaak, die zich vrijelijk moet entwikkelen in een gemeenschap. Degenen, die verklaren, dat men zich toch niet kan onttrekken aan de wet van vraag en aanbod, hebben maar tot op zekere hoogte gelijk. De hele beschaving is immers niet anders dan •en complex van gegevenheden en wetten, die men hanteert inplaats van •r zich willoos aan prijs te geven, als waren het natuurverschijnselen. Zo •rgens, dan geldt in de «rijd tegen de zwarte lonen de leuze van zelf rioen, die de laatste jaren in het parlementaire debat zo dikwijls is aan geheven tegen bepaalde regelende neigingen van de overheid. WAT in het pas ingediende ontwerp van een Jeugdspaarwet vooral de aandacht trekt, ia de bescheidenheid van opzet. Naar "nze mening ia er alle» voor en weinig tegen, dat jonge mensen, na ze» jaar gemiddeld ten minste dertig gulden 'ajaara op een •paarbank t» hebben ingelegd, bij wijze van beloning van de staat tien procent op het saldo cadeau te krijgen. I* het een beloning? Degenen, die overtuigd zijn van de waarde der bezitsvorming, sullen er stellig meer In zien en wel een bewuste poging van de overheid, de verkrijging van eigendom te bevorderen. Hoe dit zij, al» men in aanmerking neemt, dat de tien procent is gebonden aan een maximum van tweehonderd gulden, dan kan waarlijk niet worden beweerd, dat de regering overdrijft Tegen het ontwerp voorzien wij weinig verzet. R is een reden waarom de leidende partij-propagandisten, Lberalen zeer puniijk schandaal de meerderheid te komen, die een j -j .1i i„JÏtj _i_li-.-, veroorzaakte. Naumann, de een coalitie mogelijk maakt Daarop ogenblik beruchte man van de heeft, naar de vooruitzichten van ..Nau-naubeweging", genoot een tijd het ogenblik, de CDU de beste lang de steun van Hugo Stinnes, kansen. Zij zal zich, zoal» gezegd, op dit vooruitzicht niet beroemen. Voor de kleine partijen komt het erop aan. een betrekkelijke kracht te verwerven die hun in het huisje van de weegschaal waarde geeft. De ..Deutsche Partei" trouw aan Aden auer, kreeg m 1953 slechts 3.1 pet. der stemmen. Zelfs liberale toeloop zal haar niet veel sterker maken. De bond der ontheemden i» tot ver val gedoemd, dank zij het gunstig verschijnsel dat door de algemene welvaart haar leden gemakkelijk opgaan in 'n normale Duitse maat schappij. Hiermede heb ïk een beeld gegeven van de vooruitzichten van de verkiezingen, dat bij alle onzekerheid waarschijn lijk bruikbaarheid zal behou den voor het beoordelen van ten plegen te spreken, zich nu van alle voorspellingen omtrent de verkiezingsuitslag onthouden. En dij reden is dat zij allerlei wèl vooruit kunnen zeggen, maar dat nu juist liever nalaten. Laat ons beginnen met de CDU. Zij heeft in 1953 met 45 pet. der stemmen de kleinst mogelijke meerderheid behaald, nog niets minder dan de helft plus één. Zij weet ditmaal deze meer derheid niet te zullen handhaven. Dat betekent achteruitgang van de positie van Adenauer en afhankelijkheid van bond genoten voor een bewind. Van dit verlies is de CDU ver zekerd. Maar voor de openbare mening staat dit zo vast, dat een achteruitgang, die de grootste helft van de voorsprong van de CDU op de socialisten zou redden, geen klinkende neder laag meer zou zijn. De socialisten zouden in die positie geen kans hebben, een coalitie te vormen die onder hun leiding de regering kon overnemen. Voorspellen de CDU-leiders winst of behoud van hun meerderheid, dan zouden zij iets verkondigen waarvan ieder weet dat zij het nu zelf niet geloven. En over „gematigd verlies" spreekt niemand gaarne vooruit. door dr. M. v. Blankenstein stelt- - --- Adenauer of OUenbausr. Maar om in het licht daarvan te winnen zou tij, met haar tegen de 29 pet der stemmen, in '53, nu 'n lïi'maal gro ter aandeel in de stemmenbuit moeten behalen dan toen. Dat is hoogst onwaarschijnlijk. Realistisch denkend zullen de SPD-leiders daaraan niet kunnen geloven. Ade nauer is niet geliefd, maar wel een d« „Gesamtdeutscher Block", ge paard met de bond van „Entrechte- ten und Heimatvertriebenen", die samen 19 zetels hebben. En 3 „an deren". Dit beeld fs niet helemaal zuiver. De spijting in de liberale partij, die in 1953 nog 9.5 pet van de stemmen haaide, betreft slechts de fractie en niet de partij in het land. Men een leidende positie inneemt in de liberale partij van NoordrijnVWest- falen. diens juridische rechterhand, die de uitslag. Een klinkend inter- J~ nationaal succes van Adenauer-' zou de CDU nog onverwacht ten goede kunnen komen, re- Grote partijen den tot versterkte twijfel aan J qo waarde van de NAVO voor bescherming van Duitsland zou zich tegen de CDU kunnen magnetische persoonlijkheid als Duits neemt aan dat de afgescheiden tm- staaLleider. lusters en parlementariërs naar de k^.. CDU zullen overgaan of in de Deut- OUeaüausr is een benunnelu* sche Partjl zlluM wlJ-TelI Weiucht p EU coalitie, die de liberalen kan ■^ontberen, lijkt na de verkïezin- ?S„nie' 5! keren. Zo speelt het hele Wes- strijd gaat er dus om voor de grote c partijen om binnen, een afstand van ten mede in ait abele spek mms. maar nauwelijks wwatia*. gaan d(! jibcralen wee'r wat achter-' - uit zoals zij van 1949 op 1953 ach- zijn gegaan (van 11,9 pet. naar 9,5 pet.) maar zij zullen nodig zijn voor iedere coalitie, hetzij van rechts, hetzij van links. „Waarom is hij niet meer v niek?" verzuchtte 'n politicus die. rP ,r ofschoon tot de CDU behorend, per- soonlijk Otlenhauer een beter nart toedraagt dan zijn eigen opperhoofd Adenauer heeft ook zim resultaten. de welvaart en de verbeterde posi- yt.at*- vnn no tie van Duitsland in zijn voordeel. \7 AAK wordt de Desniettemin verwacht men voor de vraagd, naar welke kant zij ch SPD belangrijke winst. Maar wie zullen aansluiten. Z« weigeren daar erkent graag in een verkiezings- °P ieder antwoord. En. zij legaen strijd dat hu hei doel. dat hij te- mij tut waarom. -Spreken w>jm genover de hele wereld gesteld de mogelijkheid .van een coalitie heeft, niet bereiken zal. met de socialisten, dan Zou de SPD haar eisen volleomen de^CDU "mr. Verklaren wij zegepraal voorspellen, dan zou zelfs naartoe belangrijke wmst nog teleurstellen. Wat zij waarschijnlijk hoopt, al spreekt zij het niet uit, is een voor uitgang die haar recht geeft van een morele nederlaag voor Adenauer te Wanneer "met deze S ook al laat zij Adenauer aan de macht Onverwacht veel wa- WB3tregel kan worden verkregen, dat belangrijk meer geld dap nu m- i re er nodig voordat de SPD een po- plaat» van dadelijk uitgegeven bij spaarinstellingen terecht komt, dan gitie zou bereiken, die haar kans betekent dat niet alleen morele, maar ook economische winst. Deze winst i 8®®ft op de vorming van een coa- lijkt on» aanmerkelijk waardevoller dan de rond tien miljoen, die de wet e' ©ver een aantal jaren naar schatting de staat gaat kosten. Inderdaad een goede belegging, hoe men het ook bekijkt. Is het ontwerp overigens de geestdrift waard, die er over tot uiting komt in enkele K.VJ*.-bladen? Nogmaals, het ontwerp is wel sympathiek, teaar zeer beperkt van opzet. Voorzover ons land op de verkeerde weg i=, gal het er niet door bovenop komen. De vreugde geldt, vermoeden wij, Laat ons bij voorbaat dat wij niet daartoe bereid zijn, dan hebben wij later, als er over een coalitie onderhan deld moet worden, een zwakke po sitie tegenover Adenauer". Dat verlies van leden met socia listenvrees zou voor de partij heel ernstig zijn. Want daartoe horen zeker een aantal van de grote geld gevers voor de partij, ondernemers die een rechtse koers van haar ver- j Ti-t j de positie van de party. „In geen de mogelijkheden »ev|Tgaan wij *n coalitie met de voor een coalitie beschouwen. De verdeling van de zetels in de Bondsdag is na alle wisselvallighe den en overgangen, op dit ogenblik: r__. „vt iutt ,jr it ogen! dan ook wel meer het feit. dat de partij eindelijk op een succesje kan SPD,%7Vvoor^de FDP (de bogen, dan het heil der natie. liberalen), 32 voor de Deutsche Far- (Adccrtearia IJl.) Htm -oor Oio» k ,M*griot* noJs iBeokag bot tróóon Mri no NriteU&j! SPD aan, als daarbu een regering tot stand zou komen met een zeer kleine meerderheid." "Voorlopig heeft dus Adenauer bij hen de beste kansen, ook al zeggen zij dat niet. De FDP is voor het overige een zeer eigenaardige politieke construe, tie, vreemder dan de leiders liet is. Zij heeft een behoudende vleugel, die machtig is door de middelen en invloed vnn de grote ondernemer* j en ondernemingen. Er is ook een klassiek liberale vleugel. cUe ae, traditie van de stichters der party.' van Rathenau en rijn vrienden, hoog houdt. Een voortreffelijk vertegen-, woordiger daarvan is de algemeen, vereerde president Heuss. Er zijn nog weer meer linkse elementen, die hun politiek tehuis vinden in de partij, door het klasse-karakter van de SPD. waarover ik reeds heb ge sproken. Tenslotte heeft de FDP nog een bedenkelijker toeloop. De neo-fas cisten kunnen rich niet zo vermom men. dat zij toegang vinden tot ae CDU. Hetzelfde geldt nog volstrek ter voor de SPD (die bij deze ver kiezingen wel tal van stemmen zullen toevallen, die onder andere omstandigheden naar de (verboden) communisten gegaan zouden zijn) Maar de neo-fascisten, niet in staat onder eigen vlag te zeilen, zoeken penetratiemogeUjkheden.^ „Unter- wanderung" noemen rij die, heel kenmerkend. Vooral door over politiek nog steeds onmondige en goedgeefse in dustriëlen trachten rij zich in de FDP te nestelen. Hoe dit gelukken kan heeft het befaamde geval ge leerd vim Schlueter. die liberaal ..Kulturmi nister" in Nedersaksen werd. en wiens slecht verleden als nazi daarop een, voor de verraste MtfuerieTitte l M. i Voor zwart/wit on kleur*» DE WERE1DBERQEMÖE ITALIAANSE FILM LONDEN'. Engeland heeft offi cieel verklaard, dat Rusland en het Westen sedert maart „aanzienlijke vorderingen" hebben gemaakt met 't streven naar een gedeeltelijke ont- wa penin gsovere enko mst. In een witboek, dat aan het parle ment voorgelegd werd, wordt gezegd dat „er nog steeds een aanzienlijk verschil bestaat tassen het Russische- en het Westelijke standpunt over betgeen in een verdrag opgenomen zou moeten worden om de bewape ningswedloop te verlangzamen." Maar de regering voegde er on middellijk aan toe; „Niettemin is het waar, dat aanzienlijke vorderin gen werden gemaakt in de huidige erle besprekingen (in de vijfmogend- beden subcommissie voor ontwape ning van de Ver. Naties), De vooruitzichten op een gedeel telijke overeenkomst zijn aanzienlijk verbeterd sedert maart." De commissie is sedert 18 maart 51 maal bijeen geweest. De leden ervan zijn Amerika, Engeland, Frankrijk, Canada en de Sowjet-Unie, Van de zijde van de Labouroppo- sitie is donderdagmiddag in het La gerhuis felle kritiek, geleverd op bet Westelijke voorstel om de proe ven met kernwapens tien maanden op te schorten. Oud-minister Stokes noemde deze periode „belachelijk kort." Het Westen zou zi. op deze wijze nog een serie proeven kunnen voorbereiden. Premier Macmïllan verklaarde, dat de periode van tien maanden kan worden verlengd, als de onderhande lingen over het verdere verloop van de ontwapening gunstig verlopen. Op deze wijze zou men de oprecht heid van de Russen kunnen onder zoeken zonder dat de Britse belan gen in het gedrang zouden komen. Macmillan zei In antwoord op vra gen, dat het niet mogelijk zou zijn de atoomwapens geheel en al uit te bannen. Dat zou alleen kunnen, zei hij. wanneer rekenschap zou kunnen worden afgelegd van de gehele pro- duktie van splijtbaar materiaal in het verleden. En dat was volgens hem niet mogelijk. WASHINGTON De Amerikaan se minister van Buitenlandse Zaken, Dalies, heeft te kennen gegeven, dat hy bereid Ja een beperkt aantal Amerikaanse journalisten toestem ming te geven om een bezoek van een half Jaar aan commonldtische China te brengen. De vertegenwoordigers van de Amerikaanse pers, tegen wie de mi nister dit zei. verklaarden echter niet akkoord te kunnen gaan met dit beginsel van een beperkt aantal. Pogingen om tot een voor alle par tijen aanvaardbaar getal te komen, mislukten. Zoal» bekend heeft het „State Department" tot dus 'er steeds ge weigerd medewerking +e verlenen aan journalisten, di« pe*,mg willen bezoeken. \TA een verrassende entree in de A V keuken van Jos van Loon is het televisie~optreden van Wim Sonneveld gisteravond 'n beetje te leurstellend geweest. Nou ja: inuer- gelijking met veel andere program ma's werd het een verrukkelijk half uurtje. Maar tce hadden toch iets nicer ver tracht dan een bloemlezing uit oude liedjes, in „play-back" en daardoor wat gekunsteld ge bracht. Hier en daar deden de ge danste illustraties van Berti Ekkart het heel aardig; niet altijd tcerd het beoogde effect ermee beretfet. Charmant tras 't slottoen de ca baretierde drie voortreffelijke musici die hem hadden begeleid (Cor Lematre, Jan Blok. Henk Orthmann) en de danser het heer lijke liedje ^En daarom breng ik bloemen voor je meeals aanlei ding namen om omroepster Hartnie Lips te fêteren. De reportage uit de Zandvoortse „Wiener Banbonnière" bracht 'n ge ijkt programma, dat het midden hield tussen variété en cabaret. En kele liedjes waren ronduit grof; ba naal, ïonder spits of amusant te zijn. De gemoedelijke praatjes van Hans Fechter bleken ..weenser" dan de liedjes van Hans Grünhut. Maria van der Eist was ditmaal in haar „Televitrine" goed op dreef. De rubriek „Palesik veredelt uw keuken' 'doet ons nog maar steeds verlangen naar een echte, gul-ronde kok, die werkelijk kan koken. Bij zulke onderwerpen verdraagt de te- levisie geen toneelspel, We zijn dol op uien. maar gisteravond hebben' we niet gewatertand H. S. Tn New York is een demonstratie a gegeven van een nieuw systeem voor televisie- (en radar-) ontvangst: beelden worden ontvangen op vlakke glazen platen, van 3 millimeter dik te. die door elektrische en optische impulsen worden geactiveerd. Vol gens een deskundige kunnen binnen vijf jaar televisieprogramma's ge volgd worden op glasplaten, die te gen de wand van de huiskamer zijn gehangen. T?IJ de t.v.-sectie van de N.C-R.V, *-* hoopt men. dat het weer volgende week woensdag goed zal zijn. Het detectivespel ..De man op de brom fiets". dat voor die dag op het pro gramma staat, wordt namelijk bui ten opgevoerd. Op de vestingwallen van het oude Naardon, Bfj dé Turf- poort zijn speciale plankiers gelegd voor de camera's, die anders op de „kinderhoofdjes" te veel zouden hob belen. Overigens kunnen de liefheb bers van speurdersavonturen gerust zijn: ook bij slecht weer gaat de uit zending door. In het draaiboek is met de mogelijkheid van een stortbui re kening gehouden. XTET Holland Festival klinkt nog Ajteeds na in de radioprogramma's Via Hilversum TI wordt vanavond Donizetti's opera „Don Pasquale*' uit gezonden, met o.a. Guus Hoekman en Scipio Colombo. (850 uur). Elem? kunt u op dezelfde zender een vrij zeldzaam, instrument door Bruno Hoffman horen bespelen: de glasharp (10.15 tot 10.45 uur). Op Hilversum I van 9.45 tot 10 uur „Waar blijft de tijd": een programma, waarin Henk van Stipriaan laat horen, dat «r ir 10 jaar heel wat kan veranderen. (Advertentie IAfJ Lekker V,.»f (35 Uw InfCKltr ®1 »ekrlj1 Z«)T*tW«*v,{29 rw» 1. Rd» gezond Z.H 0f1Zin.5PR0CT)£.lr\Hl& DQKTtR rttlUR LAff ft ROC. PEfl.Gfctfny DCRtntM mo. ZltJtWtL.mjlb tCHT öt- rtt£H!..£nKljSCHRijht ZOVÉÉL.» HU ti>VA5TH£ÉL DUVR5 Gftn RtKt- we Zijn QUiTTt! nAAfmtnttRnoR. T0n.5P0TTYihMfJM POfiy.lAATH'JBt. TALtn! Donitffm. LtR.riA&mOt RtKtKlltO! 5til: IKSChRijé *056. De gevolgen van de ontploffingen rijn tot in de wijde omtrek merkbaar. Een dichte «regen daalt neer tot op vele tientallen kilo meter» afstand van de Arano. D# krater spuwt bovendien grote brokken «teen uit. De Indianen op bun mulle se la in galop dwars door de asregen om 20 gauw mogelijk hun kamp te be reiken. Daar liggen Eddy en Rob. nog aftyd vast gebonden. uitgeput tegen de boom. streng be waakt Zü beseffen, dat hun toestand gevaarlijk 1Lupardi zal ongetwijfeld opdracht ge ven hen te doden. En de Indianen volgen de be ls. want Lupardi zal ongetwijfeld opdracht ge- af om hun belde tochtgenoten te bevrijden. reien van de heerser van de Arano blindelings. Eddy en Rob weten echter niet, dat Apoen en Tsibe zijn teruggekeerd en dat zij zich nu schuil houden in het struikgewas. Zij wachten hun luns ebt De**y en ik we zouden wil len Troy w« al opgestaan en liep weg. Za wachtten tot ze buiten ge- hoorsbereik was. Ze hoorde Desdemona'a warme stem: „Even een klein babbeltje meneer Rattisbon. Om u te waar- Schuwen." En meneer Rattisbon plotseling heel droog en kort; „Als u 't wenst, natuurlijk." waardig. Z. tegen haar met open boren Troy?" SnTfde tafei keek m Ik beï hel mond aan. terwol de van hun .JulatJ' w£ gericht gleed also! zij hem had weg- ;;Heb het plezier uw man t« ken- ™™TOUdelii)£"=:HoVe'%aals had ze geschroeid. Cedric werd rood, d« nen". verklaarde meneer Rattisbon. - - .vaak öad [leed alsof zij hem bad weg- tn ran juarouw On-incourt waren „Professionele samenwerking. Twee- aSziS' wlu rnSer- Z.lSfh«btaSglmn onee op haf^rStedMk rondomen WeL wel"^ zefze met een vlakke wl>+ ^rint'n w V,fI0n overvloed? Waar andera zo'n stem? Jrfë «5.™; dïaJ heh! Roderick? Laten we Khas ,aE blMm luIk Edwar. nem. „kijk es, wie we naar aeb- gaan ritten diaansa pièces de iilUeu, zo'n on- Meneer Rattiabon zoog zijn adem geioofUlk toepasselijke conversatie' mevrouw Aueyn tel te- in en maakte een kraaiend geluld. Buiten een filmstudio waren de per- drie ademloos, „komt u toch bin- Ze gingen voor de haard zitten- sonages nimmer zo goed getypeerd ncn. We rijn heel ondeugend aan Hij sloeg zijn benen over elkaar en Zelfs de adellijke buurman, de land- het gtanegappen over alles. Over vouwde zijn droge vingers samen, jonker, en da dominee, de èèn slank De verjaardag en zo. Kom er toch „Net een schilderij van Crulkahank", en voorzien van een monocle, de an- bij dacht Troy. Ze begon met hem over der blozend en. glad. die kennelijk „Nee, dank u", zei Troy, „Ik was Alleyn te praten en hij luisterde jaarlijkse aanvullingen voor dit eve- op weg naar boven". nauwkeurig, alsof ze een reeks ver- nement waren, waren zorgvuldig ge Ze ging naar buiten en sloot de ïiSÏS" Z'A kozfD ««bespelers. Ze leken tc deur bediende zou binnenroepen om al» veel op zichzelf om waar te zyn In "de hal vond ze een volstrekt «vingeren. IY07 zou zich En meneer Rattisbon? Het perfec- vreemde, oudere beer, die voor de JJÏJJi'" °ï!S°tS?rirï5d? tioirisrne wat familie-notarissen be- haard «cd krant zat t« lezen. Hij i"nerea f0* h0« riJ midden m trof. En de Ancreds zelf; als je droeg Ltmdense kleren, een ouder- £8ör verha®1 verontschuldigend af- naar hen keek of hun zorgvuldig «e- wetse, opstaande boord en eert smal- brak en .J*1- »Maar iSc ai«t in modelleerde lachen en hun gearti- le. zwarte das. HR bad een smal Tlcs^t ««babbel hoorde, wist je gezicht en zijn banden hadden blau- over Roderick dat dit een ,>aU star -evenement we aderen. Toen hij Troy zag. het ..Vervelen?" vroeg hij. ..Integer- was. Troy begon titels te bedenken hij zijn krant vallen, nam zyn pince- deel. Zeer gecharmeerd. Mag ik er, ..Homage aan Sir Henry", „Dc nez af en kwam moeiïyk overeind, strikt sub rosa, aan toevoegen, dat ik Adembenemende Ancreds." terwijl hij een „M-m-m-m-mah dit bezoek had beschouwd als een „Tot nu toe gaat het heel goed uitstootte, -7 eh - een niet bijzonder plezie- nietwaar?" vroeg Thomas aan haai „Wacht u op iemand?" vroeg Troy. rige noodzakelijkheid? En nu word linkerzijde. Ze had Thomas verge- „Dank u. dank u. nee, dank u"'\ ik ontvangen, onverwacht ontvan- ten. hoewel hij haar had begeleid. zei hU- -M*g ik me even voorstel- gen, en heel charmant, door een da- Cedric. aan haar rechterzijde, had len. Heb nog niet de eer. M-mah. me wier opmerkelijke talenten ik tot haar en zijn partner, Desdemo- Rattisbon". M-m-m-mahl" Meneer Rattisbon na, «en aantal nogal spasmodische „O ja, natuurlijk", zei Troy. „Ik voegde «r. kwetterend als een en volstrekt bedachta opmerkingen ist dat u zou komen. Hoe maakt spreeuw, aan toe: Jk meen het!" gericht, die alle schenen uitgevon- u het?" Ze noemde haar n&am. Op dit moment verschenen Pauli- den om door zijn grootvader te wor- De heer Rattisbon liet de punt ne en Desdemona in de hal en te den gehoord. Thomas was tot nu toe van zijn tong tussen zijn lippen dan- legden wiel beslag op meneer Het- atil geweest t en wreef zich in dc handen, tishen. ,„Ta, nou," jai Troy haastig ioe. „Hoe maakt u het", babbelde hij, ..Het «pijt ons,** begon Pauline, „ik bedoel," ging Thomas zach- „Aangenaem. U bent hier een gast „dat we u zo lang alleen hebben ter door, „als je het met wist, zou Ik ook. Maar dit is een professioneel gelaten. Papa heeft j. «-j>— bezoek". pas van uw je niet kunnen vermoeden, dat leder komst gehoord nogal Ut de war. een zo angstig op het Testament zit „Dat van mij ook", zei Troy, na- De grote dag. natuurlijk. Hü zal u te wachten. Iedereen behalve 1* dat ze de betekenis uit zijn onge- over een paar minuten ontvangen, dan, en misschien Cedric.** coördineerde zinnen had gelicht ,Jk meneer Rattisbon. Tot dan willen (Wordt vat

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1957 | | pagina 1