DUITSE POLITICI ZWIJGEN V SYRISCHE MOEILIJKHEDEN (nu nog) over O.-Duitsland en Polen m Afscheid van Engelse radio" JimmjJoj I Ademen Duitsland in greep der verkiezingen Anti-kartehoet in West-Duitsland aangenomen door II ij aio ltSarsh door FRANK GODWIN SPROETJE SPARKS AVONTUREN VAN KAPITEIN ROS 2 Zaterdag 20 juli 1957 DE wapenen hebben weer gesproken aan de Israëlïsch-Syrische grens; en Ben Goerion heeft in de Knesseth, het parlement van rijn land verklaard» dat Israël een conflict niet wenst, maar ook niet schuwt. Wat is er aan de hand in Syrië? Is het waar, dat steeds meer versterkingen naar de grenzen worden gestuurd? Is het waar, dat het land in een koortsachtig tempo van wapenen wordt voorzien? Zeker is, dat de binnenlandse toestand gespannen is. In de tijd, dat Nasser algemeen weid gezien als de kampioen van de afrekening met Israël, die niet lang meer op zich zou laten wachten, heeft in Syrië de groep van de onverzoenlijk en de macht aan zich getrokken. Deze groep beeft sinds dien haar positie nog versterkt. Terwijl er in alle andere Arabische landen, Egypte niet uitgesloten, sprake is van een zekere bezinning, gaat Syrië krampachtig door roet het leveren van felle variaties op bet thema jan de Arabische eenheid cn de vernietiging van de Joodse republiek. De heersende groep heeft niet ieder op de hand in Syrië. Er zijn er velen, die voor het land meer heil zien in de Eïsenhower-lecr dan in een .onrust bevorderende vriendschap met Rusland. De militaire regering en haar aanhang hebben echter alles gezet op de kaart Arabisch nationalisme in de stijl van Nasser, toen die nog een groot man was. Het is de grond slag van het bewind te Damascus, dat een verandering niet zou overleven. Dit bewind is 3an zijn oorsprong verplicht, de steek op te halen, die Kasser heeft laten vallen. Het heeft niet ingegrepen tijdens de Sinaï- vddtocht, nu staat het er alleen voor, met dien verstande, dat het de sympathie beeft van Caïro, waar het echter weinig mee opschiet, en dat het de steun geniet van Rusland, dat-echter het land niet gratis van het jiodige voorziet. In Israël kent men de Syrische dwangpositie. Men weet, dat de uiterste waakzaamheid geboden is. DE spanning in bet raidden-Oosten, die nog maar niet wijken wil, levert een voortdurende waarschuwing tegen volledige overscha keling van wapenen van het oude type op atoomwapenen. De lokale oorlogsdreiging houdt ten nauwste verband met wat de volken daar zien als hun bestaansrecht en hun eer en, jawel, hun ideaal. ^ie wil vaststellen, dat de Arabische landen inplaats van wapenen beter, nut tiger zaken voor hun betrekkelijk schaarse geld hadden kunnen kopen, heeft natuurlijk wel gelijk, maar miskent toch het emotioneel verband, dat pleegt te worden gelegd tussen eigen leger en nationale onafhanke lijkheid. Wat Israël betreft, zonder leger zou het al lang hebben opge houden te bestaan. Het feit, dat men elkaar enige malen heeft bevochten met wapenen van bet oude type, was ernstig en betreurenswaardig genoeg; maar onherstelbare dingen zijn toch niet voorgevallen. Het is duidelijk, dat de spanning in het midden-Oosten enigermate correspondeert met die elders in de wereld. Men kan beredeneren, dat dit niet noodzakelijkerwijs zo had hoeven te zijn; maar de machtsverhou dingen zijn nu eenmaal zodanig, dat haast elk internationaal conflict wel op de een of andere wijze een passende plaats vindt in het grote schema. Egypte is naar de geest zeer beslist geen communistisch land, maar het waren wel de vliegtuigen en tanks van Russische makelij, waar Nasser zijn hoop op stelde. Én zonder de Franse My stère-straal jagers hadden de Israëlische troepen niet zo krachtig kunnen optreden in de Sinsï- veldtocht, zoals trouwens de staat Israël zich nimmer economisch zo veelbelovend had kunnen ontwikkelen zonder steun uit Amerika. WH herhalen: onherstelbare dingen ziju er niet geschied. Hoezeer er ook reden bestaat de wisselende loop der gebeurtenissen in het midden-Oosten beurtelings te zien als een succes van het j Westen en van het Oosten, is de speelruimte bij de gevechten en bij het oordeel over het resultaat er van toch groot genoeg geweest om uitbreiding van het conflict naar andere delen van de wereld te ver hinderen. Bij een uitrusting louter met atoomwapenen had die speelruimte niet bestaan. Voor wat de toekomst van het midden-Oosten betreft, kan niets met enige zekerheid worden voorspeld. Voorlopig echter lijkt de overwinning van Chroesjtsjew niet als een rust brengende factor in dat gebied te kunnen worden beschouwd. Zonder de Russen kan Syrië niet veel beginnen. De huidige activiteit in Syrië wijst er op, dat bet aan Russische hulp niet ontbreekt. Ongevaarlijk is het niet. Maar levensgevaarlijk is het even min. hoezeer men ook rekening moet houden roet Chroesjtsjew's tomeloos heid en onberekenbaarheid. Zoals de zaken thans staan moet men rekening houden met de moge lijkheid, dat het tussen Syrië en Israël misloopt op dezelfde manier, zoals het vorig jaar is misgelopen tussen Egypte en Israël. Van de regering te Damascus ware het een wanhoopsdaad van de soort, gelijk men die wel kent van onzekere dictaturen. Deze hebben iets opzienbarends nodig om Maande te blijven op een bodem, waarvan zij anders vrezen dat die onder hen wegzinkt. EEN van de dingen, waar men in Bonn op het ogenblik wei nig over spreekt, maar waarover velen wel degelijk veel nadenken, zijn de betrekkingen oostwaarts. Nu is de officiële stelling: West-Duitsland weigert diplomatieke betrekkingen aan te knopen met regeringen, die het Oostduilse bewind van Pankow erkennen. Bonn kan daarin'echter niet consequent zijn. Immers het heeft een ambassadeur bij de Russische rege ring, dat de regering van Pankow ingesteld heeft, beschermt en uiteraard erkent Deze houding is op den'duur niet vol te houden. A LLE politieke partijen in West antecedenten van generaal Speidel. li Duitsland wensen zo spoedig mo- algemeen en onvoorwaarde- gelijk een conferentie der vier grote ?Uk gunstig. Ollenhauer ik noem mogendheden over de hereniging °eze by uitzondering een zegs- van Duitsland. Natuurlijk wil West zeide voor hem te kunnen Duitsland mede aanzit! zn, als over m staan. „Zun verleden is volkomen zijn lot onderhandeld wordt Maar D^edigeDd even natuurlijk is het. dat Moskou By zonder belangwekkend om een dan de deelneming van Oost-Duits- Nkomende omstandigheid waren de land zal verlangen. Daartegen kan, mededelingen van een zeer bekend en zal uiteraard, Bonn niets inbren- Diutser, onbestreden een held m het gen. Alle partijen zien dit onder ogen. X?rzet Hitler m Duitsland zelf, En zij hebben niet alleen geen be- preveel geleden heeft en na juli 1944 zwaar op die manier tot aanraking met doorgeluk maardoor een dwaze op gelijke voet met Pankow gedwon gen te worden.'omdat zij de omstan digheden, die dit zouden te weeg brengen, vurig wensen. Maar ook omdat het hen bevrijden zou uit een koppig volgehouden onmin, die m vele oprichten hinderlijk, ja schade lijk is. en de scheiding tussen de twee Duitslanden en bun bewoners slechts kan verdiepen. Niemand rept nu van een erken ning van Pankow. De drie miljoen stemmen van uitgewezenen, uitgewe kenen en verbitterden wegen zwaar bij een naderende verkiezing. Geen partij wenst de toorn van deze kie zers tegen zich te ontketenen door de kat de bel aan te binden. Maar het is niet moeilijk te voorspellen dat na de verkiezingen de positie anders zal worden, zelfs zonder conferentie met de Grote Vier en wie er dan ook in Bonn regeren moge. Deze overwegingen betreffen even eens de betrekkingen tot Polen. Ook daarvan zal voor september niet licht iemand reppen. De bitterheid der verdrevenen en de gevoelens door de Oder-Neisse-grens gewekt moeten, zo mogelijk nog meer ontzien worden dan de haat tegen Pankow. Maar de Opvattingen van de politiek denken den zijn merkbaar veranderd sedert misrekening van Hitiers omgeving aan terechtstelling s ontsnapt. Om hem nader aan -- - nden: Eens was ik erbij dat hy. - katholiek, een politieke rede hield in de aula van de Münchense universiteit. In de discus sie viel een student hem aan als ver rader om het toen algemeen beken- door dr. M. v. Blankenstein Vatrcaan de Belgen voor de komende GEN. SPEIDEL overrompeling te waarschuwen. Dit ...het -maakt geen verschil... bericht is niet geloofd en niet door- gegeven. Het leek mij een verheu- spoedig kwam het gesprek op de ko- gend verschijnsel, dat de stampvolle mende invasre in Rusland. „Hee-t de zaai van studenten het hartstochte- gek daar werkelijk toe besloten? lijk voor hem opnam. vroeg de generaal. „Het wordt zijn Ik sprak hem in Bonn- Over Spei- ondergang". Ik vroeg hem o.a. naar dei zeide hij: Ik wist van Canaris en zijn opvatting. Er waren er die de Oster, dat hij tot onze intieme groep duur van de oorlog op zes tot acht behoorde, Ik ontmoette hem voor het weken stelden, anderen dachten aan eerst in het voorjaar van 1941 in een zes tot acht maanden, weer anderen trein uit Rome. Ik was daar geweest aan zes tot acht jaar, dus een haast met een eigenaardige missie. Canaris eindeloze worstobng. Speidel aiu- had het Vaticaan gewaarschuwd, dat woordde: „Het maakt alles geen ver- Hitier over zijn code beschikte. Het schil. Zelfs al verovert hij boel Rus; Vaticaan vertrouwde echter zo vast land, hy kan het toch geen baas. Hy op de ondoordringbaarheid daarvan, kan het niet administreren en zal er- dat het do waarschuwing veronacht- in stikken". Het Durtse woord was zaamde. Toen zond Canaris mij naar n°£ drastischer. Rome met de bewijzen: Opgevangen Deze geschiedenis leek mij toiexmededeiingen en de ontcijfering voorai upt vermelden waard daatwan. Daartegen viel niet meer te voorai v, a, waara redeneren. om dit verhaal over de code, In de trem kwam ik dus met Sper- dat, voorzover ik weet, nog in (Adoerteniie fji.j Al is 't nog zo druk - op straat, of in Uw werk - U blijft kalm als TT kauwt. Bovendien: WHgiey p,»f. smaakt zo lang zo lekker. Hoffelijkheid rond de zebra Een zebra-oversteekplaat- is nog niet overal wettelijk beschermd maar wordt wel hoffelijk ontzien. Zelfs de weleer beruchte slagers jongen stopt voor zebra's voor passerende voetgangers en wij zagen een gehaaste automobilist, die toch nog inhield voor een oude dame, die al 10 minuten aan de kant wachtte... Ja, het gaat goed met de verkeersett- kette- Zo moeten ongevallen ver minderen! hGGV** gezond loKIcet* trls («SotUKS Nieuwe zakelijkheid HET verzet bij de oppositie tegen de Duitse herbewapening is zon der betekenis geworden. Reeds twee jaar geleden waren de leiders van de opbouw van het leger zeer tevreden met de medewerking van de specia-; listen der SDP. De klassieke Duitse discipline is in het redelijke verzacht.' „Onze jeugd is goed." zegt de hoge1 militaire autoriteit, roet wie ik dit! bespreek. „Zij is gezonder dan de, jeugd, die onder het nationaal-socia- iistische regime is opgegroeid. Zij is zo goed als de jeugd, waartoe ik' eens heb behoord, van voor de eerste wereldoorlog." En de generaal vult aan: „Zij !s beter in zeker opzicht Zij is merk waardig nuchter, broodnuchter, en men moet haar niet met frazen of de oude leuzen aankomen. Zij voelt voor plichtsvervulling, maar weinig voor enthousiasme. „Niet meer een jeugd dus voor een Eangemarek?" vroeg ik. Langemarck is een bittere herinnering uit de strijd in West Vlaanderen, in het be gin van de eerste wereldoorlog, toen geestdriftige studentenvrijwilligers in de dood werden gedreven door een nutteloos bevel, waaraan rij blind ge hoorzaamden. Men sprak toen te Ber lijn van de „kindermoord van Lange marck". De generaal antwoordde be vestigend op mijn vraag. Hij scheen zeer verheugd over deze nieuwe za kelijkheid. Speidel VAN generaals Besproken, ik heb in West Duitsland herhaaldelijk bevoegd oordeel gevraagd over de uen «jn menvuaar veranaero seaeri feit, dat bjj begin mei 1®40 naar del in aanraking. ^Vy spraken open- crppn Canaris—t?psrfiipdpïiis is deofirSeSTff PolSTEconmSSS Eome wa5 geg2an 0111 °P het hcm *^2 nadat ik mij als lid van de ^anaris-gescmeaenis is overwegingen gaan nu tevens, naast. KeT vertrouwde terrein van het_ Canaris-groep gelegitimeerd had. Al vermeld. politieke, meespreken. I Het is de vrees voor Duitsland, die 1 Polen, ondanks alles, aan Rusland, bindt- Polen, zo is een Duitse over tuiging, zou zich vrijer en opgelucht voc-ien als het van die vrees kon wor den ontheven. Een vrijer Polen, door economische banden met Duitsland verbonden, zou betekenen meer vei ligheid voor Duitsland, meer kans op hereniging. Zeker, de grenskwestie is heel, heel moeilijk. Maar men hoeft zich in het minst niet te verbazen als er na de verkiezingen een ommekeer komt in de Westduitse houding te genover Polen, ook weer wie er ook regeert. Maar voor 15 september is vooral dit onderwerp taboe. tT OEVEEL Nederlanders er de A A laatste jaren om kwart voor zes 's avonds «og geregeld op de 224 of de IS meter hun toestel af stemden, weten we niet. Maar het was 'n niet onaanzienlijk aantal. Want de programma's van de Ne derlandse sectie van de BBC waren altijd Interessant en het beluisteren waard. Bovendien was de ..Engelse zender" voor om Nederlanders nog steeds een begrip. Daarom betreu ren we het, dat de stemmen van de heren F. H. Wtnand, Ton de Vletter en Harry Hagendoorn bin nenkort niet meer in de eiher zui len klinken. Men kan het de BBC moeilijk kwalijk nemen, dat 2ij haar Ne derlandse uitzendingen opheft om meer aandacht te kunnen beste den, aan Azië. Afrika en Zuid- Amerika, gebie den waarop ook onze eigen We- goodwill-activitei- reldomroep zijn ten concentreert. Deze beslissing is natuurlijk mede beïnvloed door de steeds hogere kosten, welke de te levisie vergt. In verband hiermee heeft de Britse omroep ook reeds aanzienlijk, moeten besnoeien op d$ kosten van de binnenlandse klank radio. Met weemoed zullen we afscheid nemen van de Nederlandse BBC- uitzendingen. Met dankbaarheid zul len we blijven terugdenken aan de grote rol. die de „Engelse radio" in de oorlogsjaren voor ons heeft gespeeld. Het afscheid valt des te zwaarder, omdat onze eigen bin nenlandse omroep aan de voorlich ting over wat zich in het buiten land afspeelt, in het algemeen te weinig aandacht besteedt. VAN 15 augustus tot en met 28 september zal een grote radio- actie worden gevoerd ten gunste van het Nationaal Fonds tor be vordering van maatschappelijk werk, het Koningin Juliana Fonds. Voor het voeren van deze actie heeft het bestuur van het fonds zich verzekerd van de medewer king van de ervaren Rotterdamse „animator", de heer A, M. Bergers. Het fonds, dat werd opgericht ter gelegenheid van de troonbestijging van Koningin Juliana heeft ten doel het verlenen van financiële steun voor de oprichting, uitbrei ding ofinstandhouding van instel lingen die zich bezighouden roet maatschappelijk werk. De actie „Bijstand" "wordt gevoerd met me dewerking van VARA, KRO en VPRO. NOG steeds Holland-Festival in de radio; morgenmiddag van 2,0fl tot 2.45, via Hilversum II, de „Tricrafo di Afrodite" van Carl BONN Het Westduitse parle ment heeft gisteren zijn goedkeuring gehecht aan een anti-kartelwet, De Bondsraad verwierp roet 24 tegen 17 stemmen socialistische bezwaren dat het wetsvoorstel „onvoldoende" was. De wet behelst een algemeen verbod van kartelvorming doch somt i tevens een lange lijst uitzonderingen j op. Orff, uit te voeren door solisten, het Utrechts Toonkunstkoor, het Byzantijns Koor en het Utrechts Stedelijk Orkest ander leiding van Paul Huppels; onmiddellijk' daar na (2.453.151 een concert door het Rotterdams Harp-kwintet, dat o.a. de eerste uitvoering In Nederland geeft van een werk van J, Fran- caix. Via de andere zender kunt u van 6.30 tot 7 uur luisteren naar André Kostelanetz, die v-erken van Gershwin speelt. (Advertentie LM.) DE ECHTE GtGARANOftfiO D£ BESTE KINDERSCHOEN op a* |uis)e A L een paar roeken lung beit teae- i /I xe avond precies om uen uur by 1 my thuis dc telefoon. „Hallo", zeg tfc dmv Al wat ik hoor is hel geluid, dat 1 wordt veroorzaakt door de diufc op de knopdie in een telefooncel je dubbeltje doet uaUett en de rerbw- i clinp roedercyds maakt. „Hallo.1" zeg ik nog eens. 1 Maar ik weet nu zo langzamer hand roei uit erwarinc, dat er geen aiu- woord komt. Je hoort alleen straat- 1 gerucht Auto's, die toeteren. Hei ge- luid van een trom. Maar geen men- selijke stem. De eerste dagen maakte ik er, na. drie of vier hallo'sperooore een eind aan, maar daarna begon het me te boeien. Ik fltnp praten tegen die roonderitfke anonymus en zei by- roorbeeld; „Doe niet zo fcinderachtiy. Ik weet best dat u daar in een telefooncel staat. Waarom zegt u dan niets?" Stilte. Vaag straatrumoer. En als dat even verminderde het se luid uon iemand die ademt. Dat was een beetje griezelig. Want wat daarergens in de stad, avond aan avond in mijn oor stond te zwij gen, kon van alles zijn. Een practi cal joker, met een verminkt gevoel «oor humor. Een kennis, die mijn geduld roüde testen. Of een krank zinnige, met broeierige Hitchcock- kykers. „Waarom doet u het eigenlijk?" vroeg ik een keer. „Vindt u dat aar dig, iedere avond opbellen en mets zeggen? Nou, ik trind er peen don der aan." Stilte. Regelmatige ademhaling (De pa tient heeft een rustige nachtJ. „Zal tk u eens zeggen, wat u vol gens mij is?" sprak ik, een andere avond. Alleen de auto's tongen, een ant- rooord. „U is gewoon een ten onrechte loslopende gek", zei ik. ,j£n ik tart u hei tegendeel te beroyzen." Ik luisterde aandachtig. De ademhaling ging opeens snel ler. Toen werd de verbinding ver broken. Ik vond het een aardig suc cesje. „Tegen wie sta je toch zo raar te praten, elke avond?" vroeg mijn vrouw. „Dat weet ik niet", zei ik. En ik verschafte haar de feiten. ,,'t Is een mooi gegeven voor een detectiveroman, eigenlijk", vond ik. „Kyk, er is een moord gebeurd e» de moordenaar,..." „O, het kan best zijn", zei mijn vrouw. je 'm in vredesnaam maar niet schrijft." Want ze herinnert zich het ge- martel van jaren geleóen nog, toen ik er om den brode een vervaardi gen moest en de handeling zo inge- roikkeld maaktedat we er aan het eind geen van tweeën meer uit kon den komen. Toch intrigeert het me", hield ik vol. Dat' was vijf dagen geleden. De «olgende avond belde de tele foon weer om tien uur precies. Mijn vrouw, die er het dichtst by zat, nam 'm op, Hallo."' En tot mij: ..Het is jouro Willem de Zwijger." lk wilde hem van haar overne men. maar zij sprak: „Meneer, u hebt nou minstens vierenticintigkeer. opgebeldDat heeft u twee gulden veertig gekost. Voor dat geld had u een «ieuroe das kunnen kopen. Of' drie pakjes siga retten. Of naar'de bioscoop kunnen gaan met een aardig- meisje. Of Ze stokte, luisterde eoen en legde de hoorn toen peinzend neer. „Zet hij wat?" vroeg ik. „Nee*\ antwoordde ze. „Hij blafte." KRONKEL NEW YORK. Een autoverhuur- derij in New York is voornemens „vliegtuigen zonder piloot" te gaan verhuren. Dit najaar nog zullen ge brevetteerde vliegers in 50 grote Amerikaanse steden een vliegtuig kunnen huren. De huur zal omstreeks 21 dollar per uur bedragen plus 15 cent voor elke gevlogen. mijL LONDEN. Het 500 ton metende Nederlandse motorschip „Noord" van de N.V. Rederij gebr. Smit is vrij dag in het Kanaal van Kiel tegen de sluisdeuren bij Brunsbuttelkoog ge varen en licht beschadigd. v&t Aam Dtit voORSCHRirrtM wotr Sporrv ZICH HOUDÈrt. trt hOUP nt OP Pt HOOG. HOtMtrntTHCMOPAf IK MOCHT XX OP JOUW POHVpaoBtRtnHtrwtnK. rÉ.rtUKAnmMtTG£RU5TVO0& AflOCRt DlBRtnOt&RUmtM In HtB WAT VOOR JOU ötOAAflSpROtTJt fcMjnttfovooRmj... Dokter,dat kuut U hiêT DOtri. uwtjjo tri Uw ntDiCilflÊM. HtömitTi WORUGtDAAtl? Wat DMi? RtntfiriAAR 8057. de dfiu Indianen in bet kamp terugkeren, delen zij hun starogenoten opgewon den mee. welke boodschap zij hebben gekregen van de heerser van de Arano en tevens, dat de god, die zij aanbidden, heeft besloten zijn woon plaats te verlaten om zich elders te vestigen. „Wü gaan hm zoekenl" roept het stamhoofd Uit; „er fó geen tijd te verliezen. De heerser van de Arano roept ons. Wjj zullen niet rusten voor wij hem hebben teruggevonden." Maar wat zal er nu met Eddy «n Rob gebeuren? Beide vrienden hebben het gesprek niet kunnen volgen, maar dan zien zij, dat éën der krijgers in het kamp achter blijft. Hij is gewapend met een vlijm scherp kapmes, een macheta, zoab de Indienen dit wapen noemen. Het is duidelijk wat zijn op dracht isMaar de executie moet blijkbaar nog met allerlei ceremonteel gepaard gaan, want de scherprechter begint eerst nog met een lang zame dans rondom de boom, waaraan de gevan genen zijn vastgebonden. 36 milie nam hij een mondvol en. op hetzelfde ogenblik wees hij op zijn „Stt," zei Troy, „nee, je zou het glas en voegde er aan toe: „Men niet denken." moet er iets bij drmken. Ik zal mijn „Dat komt. omdat we nu het gro- Tegel breken, Barker. Champagne", te Familie-Tafereel opvoeren, weet Barker vulde zijn glas met samen- u. Op het toneel Is het 't zelfde, geknepen lippen. Mensen die elkaar haten, bemin- „Goed zo", zei juffrouw Orrin- nen elkaar daar als engelen. U zou court toestemmend. De Ancreds verbaasd zijn. als u het zag. Bui- barstten, na enkele seconden van tenstaanders vinden 't heel vreemd, angstige, stilte, los in een koortsach- Nou ja," ging Thomas door, ter- tige conversatie, wijl hij zijn soeplepel neerlegde en „Nou", zei Thomas in. sobere haar vriendelijk aankeek, wat triomf. „Wat heb ik u gezegd? denkt u nu, na alles, van Ancre- Champagne en warme kreeft. Daar ton?" horen we nog wel meer van, u kunt „Opslurpend.'" er zeker van zijn". „Dat doet me plezier. U heeft wel „Voorzichtig", mompelde Troy iets mee moeten maken hè? Al die nerveus en toen ze zag, dat Sir .Intriges en ruzies. Weet u wat Henry een galant gesprek met Je er na het diner gaat gebeuren?" En netta aan zyn. linkerzijde voerde, ■zonder op haar antwoord te wach- voegde ze er aan toe: „Is het dan ten vertelde hij het haar. „Papa zal zo slecht voor hem?" |op de gezondheid van de Koning „Reken maar", zei Thomas, drinken en dan zal ik op Papa toos- rampzalig. JUc vind het bovendien 1 ten. Ik ben de oudst aanwezige zoon niet zo lekker smaken", vervolgde dus zal ik wel moeten, maar ik vind hij na een poosje, „Wat vindt u het wel jammer. Claude zou het er van?" Troy was ai tot die con- veel beter doen. Vorig jaar werd clusie gekomen. De kreeft was, be- Broekje binnengebracjit om het te sloot ze, dubieus. doen. Ik had haar verteld hoe het „Verberg het onder uw toast", moest en ze deed het erg leuk. Pa- zei Thomas, „Dat doe ik ook. Direkt >pa huiide. Dit jaar is ze niet uit- komt de Verjaar dagskalkoen van de genodigd vanwege de ringworm en eigen boerderij. Daar kunnen we het de practical jokes. Lieve help," zei wel mee doen, nietwaar?" Thomas, toen Troy iets van een Maar Sir Henry, 2ag Troy, at al schotel nam, die over haar schouder zijn kreeft op. verscheen, „dat is toch geen Nieuw- Op dit incident na verliep het di- zeelandse kreeft? Ik dacht dat Mil- ner op dezelfde wat opgcschroefd- lamant had besloten het niet te ne- vrolijke manier, tot Sir Henry op men. Heeft Papa het al gerien? Als stond en als een Veldmaarschalk in hij het ziet, komt er herrie." Technicolor een toast uitbracht op Thomas had gelijk. Toen Sir Hen- de koning, ry de schotel zag, keek hij vecht- Enkele minuten later begon een lustig naar 2ijn schoondochter en bescheiden kuchende Thomas aan nam een bord vol. 'Onmiddellijk zijn toast. werd het stil aan tafel en Troy. „Papa", zei hij, ,ik neem aan, die tegenover Millamant zat, zag dat u weet wat ik wij zeggen, omdat haar een hulpeloze, smekende blifi dit ten slotte uw Verjaarspartljtje op Pauline werpen, die, aan de voet is en we weten allemaal dat het van de tafel, antwoordde door haar een belangrijke gebeurtenis is en wenkbrauwen op te trekken. we zyn. ondanks alles, allemaal bij- „Hij stond er op", fluisterde Mil- zonder bly dat we zo bij elkaar zijn. lamant tegen Paul aan haar lin- Behalve Claude, natuurlijk en dat kerzijde. ia jammer, want hij zou een hoop „Wat?" vroeg Sir Henry luid. nieuwe dingen kunnen zeggen en dat „Niets. Papa", zei Millamant. kan ik met". Op dit punt ruiste er „Dit noemen ze'\ zei Sir Henry een kleine bries van onbehagen door tegen meneer Rattisbon, „rots- de rijen der Ancreds. „Daarom wil kreeft. Als dit kreeft is, is m'n voet ik alleen maar zeggen", ging Tho- het ook, Het is gewoon een Austra- mas moedig voort, „dat we trots zyn llsch schelpdier of zo". hier allemaal te zyn, om te den- Angstig aangestaard door zijn fa- ken aan uw vroegere glorie. "Wa hopen nog vele malen hier aanwe zig te kunnen rijn om uw Verjaar dag te vieren. Ja", zei Thomas na een pauze, „dat is alles, geloof ik. Oh, dat vergat ik bijna, we hopen natuurlijk allemaal, dat u erg geluk kig zult zijn in uw huwelijk. Ik wil nu iedereen vragen op Papa's ge zondheid te drinken". De gasten, kennelijk gewend »an een veel langere speech en plotse ling overvallen door Thomas' kort heid, kwamen gehaast overeind. „Papa", zei Thomas. „Papa", echoden Jenetta, Milla mant, Desdemona en Pauline. „Grootvader," mompelden Fenel- la, Cedrio en PauL „Sir Henry", zei de dominee luid, gevolgd door meneer Rattisbon, de jonker en Troy. „Noddy!" riep juffrouw Orrin- court schril. „Cheersl Dat je er nog maar veel mag lusten!" Sir Henry accepteerde dit alles op de gewone manier. Hij speelde met rijn glas, staarde naar zyn bord, keek op naar Thomas, stak tegen het slot smekend zjjn hand op en liet haar weer vallen. Toen iedereen was gaan "zitten, stond hij op om te antwoorden. Troy had zich bij voor baat verzoend met een langdurige terugblik op het verleden, irt uitbun dige rethoriek. Ze was, met het oog op de huidige sfeer in de familie, niet verdacht op aandoenlijke een voud en sterke emotie. Toch waren dit de karakteristieken van Sir Hen ry's speech. Bovendien was het zeer manlijk. Hij had, zei hfj, in zijn le ven menigmaal de rol van kome diant moeten vervullen, en had al een groot aantal bedankspeechjes moeten houden voor een groot aan tal toeschouwers. Maar hoewel deze gelegenheden soms zeer roerend wa ren geweest, was er toch geen pu bliek zo naby en bemind als de ei gen familie en zijn weinige beproef de vrienden. Hij en zijn dierbare, ouwe Tommy hadden dit gemeen: ze konden moeilijk woorden vinden om hun liefste gedachten uit te spre ken. Misschien waren ze er daar niet minder om (Pauline, Desdemo na en de dominee maakten gelui den van instemming). Sir Henry pauzeerde en keek eerst naar Paul, toen naar Fenella. Hij was van plan geweest, zei hij, om voor deze ge legenheid de aankondiging te be waren van de gelukkige verande ring, die te gebeuren stond. Maar huiselijke omstandigheden hadden, mocht hij wel zeggen, hem wat ge forceerd en ze waren nu allemaal op de hoogte van zijn geluk (de jon ker en de dominee waren kennelyk niet op de hoogte, want ze keken verrast en met-begrijpend)- Er wachtte echter nog een kleine ce remonie, (Wordt vervolgd)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1957 | | pagina 1